LoTder Italiaansbhe regeering voor de strijdkrachten NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Het besluit betreffende de t bouwnijverheid Recht van abojitie en gratie Woensdag-S Januari 1941 <S Na Jen val van Bardia Het verloop van het Engelsche tegen offensief - Engelsche pantserauto's 1 van doorslaggevende beteekenis „Italië wordt volledig door de geheele militaire macht van de spil gesteund" Stefani over Bardia. Motie van Italiaanschen ministerraad. „Italië is niet te verslaan" De strgd in Albanië. Verstrekkende bevoegdheden voor dr ir J. A. Ringers Eén centraal orgaan, 4at de bouw- bedrijvigheid overziet en controleert Berust in het bezette Nederlandsche gebied bij den Rijkscommissaris H C^ecreet va" den FObte^) iOH Chr 79e Jaai gang, No,. 20522 COUBAMT Directeur P. TIETER Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 2743 r Berlijn, Januari. JVan onzen V.P.B.-correspondent) Wanneer men het bekende rapport van maarschalk Graziani bestudeert krijgt men een goed inzicht in de om standigheden, waaronder zich de oorlog in Noord-afrika afspeelt. Het vlakke land bezit geen enkele stelling, die ge schikt is om er den afweer te organi- seeren. Voor motoren is het echter bijna overal bruikbaar. Dekking tegen zicht van den beganen grond af is achaarsch, tegen zicht uit de lucht kan men zich bijna in het geheel niet be schermen. Zandstormen en andere weersgesteldheden hebben een zeef na- deeligen invloed op het materiaal en belemméren in hooge mate de werk zaamheid van het luchtwapen. De be wegingsoorlog moet derhalve steeds de overhand hebben op den verdedigings oorlog in stellingen. Eerste voorwaarde daartoe is echter, dat de ravitailleering van de troepen niets te wenschen over. laat. Bijzondere zorg moet worden ge dragen voor den aanvoer van water. De ravitailleering van groptere troe- pendeelen vereischt den aanleg van straatwegen en het aanleggen van voorraden van allerlei aard. Een offen sief kan derhalve slechts sprongsge wijze plaats vinden, zij het dan ook, dat het gebruik van .gemotoriseerde een heden deze sprongen vrij groot maken) Dit- allés was maarschalk Graziani ten volle bekend, op grond van zijn lang jarige ervaring van de woestijn. In September had hij den Eng'elschen een slag toegebracht, die de Italianen tot op ongeveer 120 k.m. in het vijande lijke gebied had gevoerd, naar Sidi el Barrani, Hier was hij reeds zeer ver gevorderd met het scheppen van een nieuwe basis voor den aanval op MerSa Matnroeh. Doch het ontbrak hem hier voor aan de noodige verdere vechtwa- gens en andere motorvoertuigen. Een strook aan de kust ter breedte van on geveer 30 a 40 k.m. hielden zj/n troepen bezet. Een eerste strijdmacht van drie divisies lag in de buurt en ten Zuiden van Sidi «1 Barrani. Tegen aanvallen uit het Zuiden werden zif beveiligd ,door de uit lichte Libysche troepen be staande groep van Maletti. Twee di visies blanke troepen lagen meer Wes telijk, ongeveer halverwege tussthen Sidi el Barrani en Solloem. HET ENGELSCHE TEGEN OFFENSIEF. Bij liet begin van het Engelsche te- V' i jffensief was het den Engelschen i jkt, dank zij het groote aantal troe- r cat zij hadden aangevoerd en de i hijke pantserauto's, ten deele be- s -*nte uit zoo zware typen, dat men Z' ir Afrika nooit eerder had gezien, opi een zeer beweeglijke, aanvallende troepenmacht bijeen te brengen. Dank tij dit alles konden zij er in slagen, hun eerste succes te behalen, hoewel de Italianen op den aanval waren voor bereid, Daar de pantserauto's het in hun eigen keus hadden, uit welke rich- tang zij wilden aanvallen, was de ver dediging niet tegen hen opgewassen. De hoofdaanval van de pantser auto's kwam uit het Zuiden, van de hooger gelegen woestijn plateaux, terwijl tegelijkertijd langs den langs de kust loopenden straatweg Sidi el Barrani uit het Oosten werd aan gevallen en de Engelsche vloot de achtcrwaartsche verbindingen ten Westen van deze plaats onder vuur nam. i» Nadat eerst de groep Maletti door den schok was omver geworpeji, "leien de pantserauto's de drie di visies in den rug. Thans stond'maarschalk Graziani voor de vraag ol hij met de andere ,wte divisies een poging zou wagen, em de reeds afgesneden drie divisies te redden. Met het ook op de nu merieke sterkte van den - vijand d#rom het bevel, dat de twee andere divisies moesten terugtrek- uiwraicu icrugircK- tiwuat zien voor, in a: krens gebied tusschen vanen zglf te beslissen. Soiloeiq en het ongeveer 40 k.m. ten ten daarvan op de grens gelegen b«dj Omar. heldhaftige, strijd der* ITALIANEN. h1«rh„MlP,". I4n& txxkn deze troepen gidureLiw I1* wcerstand. hoewel hun merkelnk ,eru«tocht reeds aan doe- Mn» verhezen waren toegebracht 0bh'ieuw s^.Ttlj,Crf' T°en -dreigden zij auiceht de Britten te worden om- bXn het Hierop verder tew. m T'?;' troepen'noc «rug, tn de, richting van Tét 25 k.m. verder gelegen Bardia, de Oos telijkste haven van Libye, hier, in een bevestigde stelling, met den grooten langs de kust loopenden straatweg ach ter zich en gesteund door de lucht- en zeemacht, hebben zij weten stand te houden tot het laatste. Ongunstige weersverhoudingen heb ben den strijd nog verzwaard en het deelnemen van de Italiaansche vliegers bemoeilijkt. Het voornaamste is even wel, dat den Engelschen door dezen taaien tegenstand het succes van hun gelukten aanval is ontgaani Het op onthoud, dat zij ondervonden hebben, eerst bij Solloem en daarna bij Bardiar heeft dit verhinderd. De revitaillee- riygsdiehst van de Italiaansche troepen is reeds weder gereorganiseerd. De Italianen, die zich reeds in een beden- kelijken toestand zagen gebracht in Afrika, herademen. Zij verzamelen op nieuw, wat er van hun troepen over is en blijven een bedreiging vormen voor den Engelsehman. De diplomatieke redacteur van Ste fani schrijft: Bardia is een roemvolle bladzijde. Het Italiaansche garnizoen, dat in be perkte omgeving werd belegerd en aan een hevig bombardement was tonderworpen, heeft heldhaftig -gedu rende 25 dagen stand gehouden tegen een sterk leger van ongeveer 250.000 tijan, dat gesteundwerd door een es- k'ader slagschepen en een luchtvloot van ongeveer duizend toestellen. Het verzet van Bardia was voorzien, ten einde den vijandelijken opmarsch tijdelijk tot stilstand te brengen, de verdedigingslinie In -orde te brengen en de strategische stellingen te ver beteren. Het garnizoen van Bardia heeft op heldhaftige wijze zijn taak volbracht, door -een vijand die tien maal stérker was in aantal, drie weken lang tegen te houden. Het Italiaansche volk brengt huldij aan den heldenmoed van generaal Bergonzoli en zijn soldaten. In het algemeen licht van den oorlog gezien, heeft deze episode slechts een plaatselijke betee kenis. Toen de Italiaansche troepen de grens van Cyrenaica overschreden, tot aan Sidi el Barrani, hadden zy ruim honderd vierkante kilometer woenstijn aéhter zich. De woestijn bevindt zich thans achter de Engelschen. De ver overing van dat woestijngebied heeft geen enkelen invloed op het lot van Engeland en vertraagt den druk niet, waaraan de groote verantwoordelijke voor den oorlog wordt onffiSworpen. De oorlogskraeht van Italië" tï vrijwel intact en men kan zelfs zeggen, dat een groot deel van de strijdkrachten, waarover Italië beschikt, nog niet in actie zijn gekomen. Fierder dan ooit» hernieuwt het Italiaansche volk in deze dagert zijn besluit, den oorlog tot het einde te voeren, tot aan de -overwinning, die Europa zal moeten bevrijden van de brutale onderdrukking en exploitatie, der Engelsche plutocratie. De gisteren door den ministerraad afgelegde ver klaring, welke den onwankelbaren trouw \?an Italië jegens het pact tvan de as en jegens het Driemogendheden- pact van Berlijn bevestigt, is van de- grootste beteekenis. De Italiaansche minister raad heeft bij acclamatie een motife aangenomen, waarin hij een groet vol bewqndering zendt aan de commandanten en trog pen van leger, marine en luchtmacht en aan de fastistische militie, die held haftig strijden tegen de strijdkrachten van het Britsche imperialisme en zijn satêllieten. Tegenover de kinderachtige manoeuvres en dwaze bedreigingen van de vijandelijke propaganda aan deze en gene zijde van den oceaan, wofdt-opnieuw plec'ntig de verzekering gegeven van de onwrikbare trouw van Italië aan het pact van de spil en aan het Driemo-gendheden-verdrag en uit drukking gegeven aan zijn niet minder onwrikbaar besluit om den strijd voort te zetten tot aan de overwinning, die aan Italië zijn rechtvaardige'plaats zal moeten geven in het nieuwe Europa en die de wereld zal moeten bevrüden van de huichelachtige en uitbuitende verdrukking door de Britsche pluto cratie. De ministerraad geef uitdruk king aan de volstrekte overtuiging, dat de breede massa's van het proletari sche en fascistische Italië onder' alle omstandigheden opgewassen zijn en zullen zijn tegen de grootheid dei gebeurtenissen. Op grond van een foutieve waardee ring der Duitsch-Italiaansche betrek kingen zoo schrijft de P o p o i o d' 11 a 1 i a in een artikel is de Brit sche regereing tot de opvatting geko men, dat men onder ieder beding Italië moet overwinnen om den algemeenen toestand ten gunste van Engeland te veranderen. De draadlooze oproep van Churchill aan de Italianen, de toon van talrijke Engelsche dagbladen en zekere zinnen uit de rede van Boosevelt too- nen, dat de Angeisaksers zijn vervallen, in deze dW„aling, die als alle dwalingen, ef toe gedoemd is, door de werkelijk heid opgeheven te worden. In de moeilijkheden vinden de Italianen hun kracht. De Engelschen vergeten, dat de spil niet een wille keurig bondgenootschap is, maar de nauwste en onverbrekelijke verbin ding van met elkander in overeen stemming zijnde revoluties. Om Italië op de knieën te krijgen zou Engeland over het lijk van Duitsch- land moeten g ian en omgekeerd. De aankomst vi h Duitsche vliegers in Italië is een veelzeggend bewijs. De deelneming van Italiaansche duikboo- ten aan den oorlog op den#Ulantischen Oceaan en de aanwezigheid van Ita liaansche arbeiders in Duitschland zou den den Engelschen een opheldering hebben kunnen geven. Maar, bevangen in de onzekere hoop Italië en Duitsch land afzonderlijk te kunnen verslaan, concentreert de Britsche regeering se dert ïVz maand haar sterkste strijd krachten tegen Italië. Churchill heeft het eerzuchtige plan de Italianen uit Albanië en Libye te werpen om op de Middellandsehe Zee een gunstige stra tegische positie in het leven te roepen. Door een dergelijk succes op de Mid dellandsehe Zee tracht Londen zich in een positie te brengen om met een be langrijke vereffening van prestige te kunnen onderhandelen over een vrede, die niet al te drukkend zal zijn. Maar Italië is niet te verslaan, omdat het sterk is en omdat het volledig door de geheele militaire macht van de spil wordt gesteund. De belangrijkste inter nationale militaire deskundigen zijn van opvatting, dat de spil in 1941 den beslissenden slag zal toebrengen om Engeland op de knieën te krijgen. De oorlogscorrespondent van Stefani meldt, dat opnieuw vier Engelsche (vliegtuigen boven Albanië zijn neerge schoten. Het luchtafweergeschut be wees weer, hoe nauwlfëürig 't bediend Wordt: Het eerste vijandelijke vliegtuig Werd gètroffen, zoodra het uit de wol ken te voorschijn kwam. Ilct stortte brandend neer. De jagers, die voortdu rend kruisten, schoten in een gevecht met den vijand drie toestellen neer. In weerwil van het ongunstige weer ge ven de Itahaansche vliegers den tegen stander geen enkel respijt. Zoo heeft de. vijand aanvallen moeten ondergaan in streken, waar op grond van het weer geen actie te verwaclÉfc, was. De correspondent wijst of® samen werking tusschen luchtmacht en land leger en meldt, dat de vijand dank zij d(i stoutmoedigheid der Italiaansche troepen zeer belangrijke stellingen heeft verloren en een zeker aantal ge vangenen alsmede een aanzienlijke hoeveelheid wapenen en munitie in Italiaansche handen heeft moeten laten. J Het besluit betreffende de bouw nijverheid. (men zie ons blad van gis teren) is van bijzondere en verstrek kende beteekenis. Dr ir J. A. Ringers, die op 18 Mei 1910 bij besluit van den Nederland- schen opperbevelhebber van land- en zemacht werd benoemd tot regce- "'hrngscommissaris voor den wederop bouw (Besluit wederopbouw 1), zag ziek. toen alstaak toegewezen het herstel van het verkeerswezen, de drooglegging van onder-water-zet tingen, de wederopbduw van steden^ dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede samenhangt. 2-ti u In een decreet heeft de Führer be paald, dat hy in het bezette Nederland sche gebie'd de uitoefening van het recht van abolitie alsmedé het recht gratie te verleenen en verzoeken om gratie af®te wijzen overdraagt aan'den Bykscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied, "eeji en ander met niet geraden. Hij liet' recht deze rechten op zijn beurt mn anderen over te dragen. De Führer Inhoudt zich voor, in afzonderlijke ge- De Rijkscommissaris heeft by ver ordening bepaald: Artikel 1, ^1. De beslissing over de uitoefening #an het recht van gratie behoud ik my voor: 11. In alle zaken, vallende binnen de bevoegdheic. van het Duitsche Land- gerecht of het Duitsche Hooggerechts hof in het bezette Nederlandsche ge bied; j 2) In afl die zaken, waarin voor de werkingtreöin - der verordening no. 52/1940 betreffende de Duitsghe rech terlijke macht voor strafzaken een Ne derlandsche rechter een veroosdeeling ter zake van een strafbaar feit heeft uitgesproken, tot drawhandeling waar van op grond van pB? 2 deregenoemde verordening 'hans de Duitsche ge rechten bevoegd zouden zijn; 3) In alle overige zaken, waarin een NederlandscAe rechter een vrijheids straf, daaronder begrepen vervangende hechtenis van meer dan drie maanden dan wel een geldboete van meer dan duizend gulden, heeft opgelegd. 2. Hetzelfde geldt ter zake van het recht van abolitie. Artikel 2. Voor het overige draag ik de uitoefe ning van het recht van abolitie en van gratie bij strafzaken, waarvan de Ne derlandsche rechter kennis neemt, over op den secretaris-generaal van het departement van Justitie, voor zoover ik mij niet in bepaalde gevallen de be slissing voorbehoud. DR IR J. A. RINGERS. (Foto archief) Op 12 October 1940 werd het Ont- eigeningsbesluit vastgesteld, waarbij tevens de titel van regeeringscom- missaris voor den wederopbouw ge- wijzijd werd in algemeen gemachtig de voor den wederopbouw. Het thans versohenen besluit betreffende de bouwnijverheid geeft ir Ringers weder om nieuwe bevoegdheden en1 nieuwe rechten en ook een nieuwen titel. In dit besluit is nl. bepaald, dat de algemeen* gemachtigde voor den we deropbouw voortaanook den titel van algemeen gemachtigde voor de bouwnijverheid draagt. Onafhankelijk van zijn bevoegdheden voor den we^a: deropbouw wordt dè algemeen ge«fi machtigde thans belast mef de alge- h'eele leiding van de geheele bouw nijverheid. Tot nu toe waren de bevoegdheden van den algemeen gemachtigde op het gebied ^San de bouwnijverheid bui ten het terrein van den eigenlijken wederopbouw vrijwel uitsluitend van negatieven aard. Hij had een veto-recht, waardoor "hij, de uitvoe ring van bepaalde werken kon ver bieden om daardoor de in ons land aanwezige "materialen zoo efficient en economisch mogelijk te doen gebrui ken en het wederopbouwwerk den voorrang te, geven. Zoo heeft dr Rin gers de uitvoering van verschillen de materiaalintensieve bouwwerken, waaraan geen onmiddellijke - behoefte bestond, geremd, om op deze wijze de materialen zooveel msgelijjc vrij te krijgen voor het wederopbouwwerk, voor woningbouw., en andere werken waarvan de uitvoering als dringend beschouwd moest worden. Ook kon de algemeen gemachtig de bepaalde constructie-veranderingen voorschrijver. in verband met een Turner ecanomisch materiaalverhruik. De wederpbouw is een onderdeel van de hpuwnijvwheid en naarmate de organisatie' van den wederopbouw vorderde, zag men, hoe allerlei rege-, ringen noodzakelijk waren, welke van ingrijpend belang waren voor de ge heele bouwnijverheid. Man kan nu eenmaal 'geen onderdeel regelen van een groot, terrein, waarover men ver der geen macht heeft. En zoo 4eidde de organisatie van den wederopbouw in haar natuurlijken en logischen ont wikkelingsgang tot een steeds nauwer contact, tot een verdere reguleering en tot verdere bemoeiingen van den algemeen gemachtigde met de geheele bouwnijverheid. Naast het complex van negatieve bevoegdheden moet de algemeen ge machtigde positieve bevoegdheden heb ben op het gebied der bouwnijverheid en deze vindt men in het hierboven genoemde besluit bouwnijverheid. Uitgebreide bevoegdheden. Deze nieuwe verordening geeft den algemeen gemachtigde de bevoegdheid om in overleg met de daarvoor in aanmerking komende organen van de bouwnijverheid, zoodanige m.aatregelen te treffen, als hij voor de regeling van de geheele bouwnijverheid noo- dig acht. Deze maatregelen aldus gaat artikel 2 'voort kunnen ook op de vervaardiging 'en verwerking van en den handel, in bouwmaterialen be trekking hebban. Voorts is bepaald, dat de algemeen gemachtigde aan alle natuurlijke en rechtspersonen aan wijzingen kan geven, in hoeverre wer ken op het gebied van wederopbouw, waterbouw, burgerlijke bouw en utili teitsbouw moeten worden uitgevoerd. Hij kan deze maatregelen ook treffen ten aanzien van alle Nederlandsche overhe-idsorgsineri et\ aan deze zijn aanwijzingen geverf. De algemeen ge machtigde zal dea4 maatregelen tref fen en zijn aanwijzingen geven in overeenstemming met de se|petaris- sen-generaal /j/an Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, alsmede in overeenstemming met de secretarissen-generaal van de overige departementen, voor zoover deze hier bij' betrokken zijn. Ook alle opdrachten tot het uitvoe ren van bouwwerken in het alge meen gezegd: alle gunningen van bouwwerken behoeven de goed keuring van den algemeen gemach tigde. Indien plaatselijke verordeningen aan de aanwijzingen van den alge meen gemachtigde in den weg zouden staan, is de secretaris-generaal van ,het departement van binnenlandsche zaken bevoegd, op voorstel van en in overleg met den algemeen gemachtig de, deze verordeningen te wijzigen. Artikel 6 bepaalt, dat indien te ver wachten is, dat een aanwijzing tot het uiUzoeren van een bouwwerk «Kideel zar opleverem de algemeen gelobch- tigde, in o\w-eenstemming met' den secretaris-generaal van het departe ment van Financiëni bepaalt, of en in hoeverre en door wien het financieel nadeel wordt vergoed. In de verdere artikelen worden de straffen opgesomd, welke gesteld zijn op het in strijd handelen met «maat regelen of aanwijzingen van den al gemeen gemachtigde. Tot nu toe had de algemeen gemachtigde-wel de be voegdheid óm de uitvoering van niet- noodzakelijke werken te verbieden en om bepaalde constructie-veranderin gen voor te schrijven, doch hij be schikte niet over machtsmiddelen om belanghebbenden te dwingen zijn maatregelen en voorschriften na te leven. Hierin is voorzien dooreen serie strafbepalingen op te nemen in het besluit bouwnijverheid. Regeling der bonwbedrijvigheid. Het vraagstuk van de^èeeling der bouwbedrijvigheid wil men ook nog In breeder verband %ezien. Indien het peil der Nederlandsche bouw activiteit in de jaren 1937, 1938 gn 1939 op gemiddeld 100 wordt gesteld dan blijkt, dat op dit oogenblik, ten- g^pïge van den oorlog en de daar uit voortvloeiende toestanden, deze activiteit tot circa 69 70 is inge- zotlken. Dit is erg, doch nog erger'wordt het, indien men in aanmerking neemt, dat er in de- 3 achter ons liggende jaren reeds een aanzienlyk percentage werklooze bouwvakar beiders was. Het moet dus het streven zijn om de bouwnijverheid niet slechts op te voeren tot het peil van de 3 ge noemde jaren, doch' daar ver boven uit, om op die wijze de in ons land bestaande werkloos beid in de bouw vakken, welke chronisch dreigde te worden, op te heffen en de arbeids kracht van iederen validen arbeider voor onzé® nationale gemeenschap te behouden. Temeer fifcjdit van belang, omdat de bouwnytrlheid conjunctureel ge zien, in een sleutelpositie is. Een opleving in de bouwnijverheid plant zich voort over een groot terreinJS' van onze volkshuishouding, tenvijr een beperking in de bouwbedrijvig heid onmiddellyk tot uiting komt in een sterke stijging van de werklöos- heid onder de arbeiders in de meest verschillende takken van industrie. De bouwbedrijvigheid is dan ook steeds als een der barometers van het economisch leven beschouwd. ft mag worden verwacht, dat zoo dra de moeilykheden in verband met den aanvoer van enkele' essentieele bouwmaterialen overwonnen zijn, de bedrijvigheid in de bouwnijverheid zeer belangrijk zal stygen. Het weder opbouwwerk zal echter uit den aard der zaak een afloopende bedrijvigheid te zien geven eA met zekerheid kan worden vastgesteld, dat op de opleving in verband met den wederopbouw een inzinking zal volgen, indien niet zorg gedragen wordt, dat a. gedurende de opleving zelve de ontwikkeling van ongewenschte toe standen wo it onderdrukt en een ab normale sti"ing van pryzen en winst- v marges wordt voorkomen; i b. tegen het gereedkomen van het directe wederopbouwwerk zooveel nieuwe plannen ter uivoering gereed liggen, dat daarin de uit het afloopende wederopbouwwerk vrijkomende ar beidskrachten onmiddellijk kunnen worden opgenomen. Terwijl de bedrijvigheid van den wei. deropbouw zal afnemen, zalfde nor male bouwactiviteit moeti .n toenemen, wil men in de toekomst een gezonden toestand verkrijgen. Wanneer men in dit verband eens denkt aan den toe stand na den wereldoorlog 19141918, zal onmiddellijk duidelijk worden, wat hier bedoeld wordt. Toen zag men ook een opleving in de bouwvakken, welke echter vrij spoedig gevolgd werd door een groote en aanhoudende inzinking. De stelling: Regeeren is vooruitzien, is nog steeds van kracht en daarom moeémen de groote en bijzondere be voegdheden,^ welke de algemeen ge machtigde voor de bouwnijverheid krachtens deze verordening krijgt, zien tegen een achtergrond dan ae> toekom stige bouwnijverheid. Zijn bevoegdhe den betreffen de bevordering van een doeltreffende organisatie, het doen ont werpen van bouwplannen en de regu leering van het tempo var. uitvoering daarvan. Voorts zal hij de fabricage van de. bouwmaterialen kunnen rege len. De vervaardiging van baksteen, kalkzandsteen, dakpannen, schelpkalk, enz. zal zich moeten aanpassen aan het gedachte bouwtempo en de export mogelijkheden. Het spreekvanzelf, dat de taak van den algemeen gemachtigde voor de bouwnijverheid in de eerste plaats een co-ordineerende zal zijn. Het is niet de bedoeling het werk t1 van de thans bij de uitvoering van bouwwerken betrokken organen als de verschillende rijksbureaux, de rijks- en provinciale waterstaat, spoorwegen, gemeentelijke techni- sche diensten, particuliere opdracht gevers' en bouwondernemers, ook maar in e e n enkel opzicht over te nemen. De bedoeling is slechts de mogelijkheid te scheppen om deze organen op een zoodanige wijze te beïnvloeden, dat daaruit qpn har monische samenwerking ontstaat en een doelmatige wijze van werken, waarby een stabiele bedrijvigheid in de bouwvakken zooveel mogelijk verzekerd wordt. Dit zal slechts suc ces kunnen hebben, indien deze aangelegenheid geregeld wordt door een centraal orgaan, dat het ge heele veld der bouwbedrijvigheid overziet en controleert. De bouwnijverheid is een der sleu tels van het economische leven.en alle schommelingen der conjunctuur komen in haar to't uiting. Hoeveel pogingen zijn er in de achter ons liggende jaren niet in het werk gesteld om deze con- junctuurschommeüngen op te vangen- Indien de stabilisatie in de bouwnijver heid tot op een zekere hoogte zal mo gen gelukken, als een gevolg van den wederopbouw, d"kn zou dit in econo misch als in sociaal opzicht een groote winst beteekenen. Zon: op 9.48, onder 17,44. 4 Maan: op 14,27 onder 4.33. Men ia verpik ht te verdnis* teren van zonsondergang tot jj zonsopkomst. Lantaarns ,van voertuigen t. moeten nar na zonsonder- gang ontstokdh worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1