62 pet. voor De Britsche druk op Ierland bewapeningsdoeleinden Donderdag 9 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ÏOH CH HlCi&t I' -Ne Jaaigang, No. 20523 Amerikaansche begrooting ingediend: In totaal 17.5 milliard noodig - Allo, niet voor do bawaponing voreischte uitgaven moeten worden uitgesteld Staatsschuld heeft de 43 mpard overtchreden Goedkeuring en critiek. Opperste Productieraad samengesteld. „Geen torpedojagers te missen." De „Diplo" over Roosevelt* rede. AFGELASTE WEDSTRIJDEN. Zon: op 9.48, onder 17,45. Maan: op 15.00, onder 5.37. Men i* verplicht te verdok teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten 1 uur na zonsonder gang ontstoken worden. Verdediging van Eire ontoereikend geacht^) Het gaat Engeland alleen om bases voor de luchtvloot INKOMSTEN. BELASTING 1940-'41. FRANSCH-INDO CHINA GRIJPT NAAR DE WAPENEN. Oorlogstoestand in grensgebied. Vergrooting van aantal termijnen overwogen. FRANKRIJK - De voedselschaarschle. AZIË 1 goudschi COUBANT Directeur F. TIET ER Postgiro 4841X) Bur. Markt 31. Tel. 374S President Roosevelt heeft voor het rotonde begrootmgsjaar zijn jaarlijk se begrooting ingediend bij het Con- ms, In zijn toelichting spreekt hij over een „mandaat", dat het volk hem heeft gegeven voor het program van een totale bewapening. Dit program eiseht een aanzien lijke verhooging der uitgaven. Op de nieuwe begrooting zijn in totaal 17.5 milliard dollar noodig, waar van 14.8 milliard, of 62 pet. voor bewapentagmloeleinden zijn be stemd. Verder kondigt Roosevelt aan, dat hij nog meer milliarden, behalve de op de geregelde begrooting opgenomene, dus nog boven de reeds genoemde 17.5 milliard, moet vragen. Deze speciaal aangevaagde milliarden zijn vooral voor Engeland bestemd. Een nauwkeu rig bedrag zal eerst genoemd worgen, wanneer het Congres besloten heeft tot goedkeuring van een niachtigings- wet voor het plan tot het uitleenen van oorlogsmateriaal aan Engeland en wanneer men kan overzien wanneer en hoeveel materiaal Engeland noodig heeft. in de toelichting pp de begrooting wordt er verder op gewezen, dat het program voor de totale verdediging van de Vereervigde Staten oorlogssche pen vrachtschepen, pantserwagens, vliegtuigen en kanonnen zal omvatten. De dreigende internationale toestand dwingt de Vereenigde Staten te land, ter zee en in de lucht strijdkrachten pp te bouwen, die „tegen iedere .situatie opgewassen" zijn. De geraamde bewa peningsuitgaven moeten beschouwd worden als een deel van een program, dst zich over verscheidene jaren uit strekt. Wanneer men de door het Federale Congres bij de begrooting voor 1940/ 'tt'ingewilligde credieten optelt bij de thans voor de begrooting 1942 gevraag de middelen, staat een bewaperïings- bedrag van 28 milliard dollar ter be schikking. Van dit bedrag zijn 13.704 mtllioen voor het leger, 11.587 milüoen voor de marine, 1.902 millioen voor de uitbreiding der wapehfabrieken en 1 -87 millioen voor andere bewape- nirgsopdrachten bestemd. Ai c niet voor bewapeningsdoelein- aen vereischte uitgaven, zoo wordt in oe toelichting verder gezegd, moeten worden uitgesteld. Men moet echter alie daarvoor noodige plannen voorbe reiden, zoodat de Vereenigde Staten met een groot program voor openbare werken kunnen inspringen, wanneer de bewapeningsuitgaven minder worden en arbeiders der wapenfabrieken vrij worden. De bestaande belastingwetgeving is niet bevredigend, aangezien zij niet verhindert, dat „zekere personen uit ons nationale bewapeningsprogram enorme winsten trekken." In het tegelijkertijd uitgegevei) jaar verslag van den minister van Financiën wordt de staatsschuld per eind Juni 1940 berekend op 43 milliard dollar Eind Juni 1941 zal het bij de wet ge oorloofde maximum van 4,9 milliard overschreden zyn. Reeds hebben zich een groot*1 aantal algevaardigden en senatoren verf beide Partijen in goedkeurenden zin uitge laten over het begrootingsplan van President Roosevelt. Er worden echter ok stemmen gehoord, die critiek leve ren en die het plan van de hand wij- j Senator Wheeler verklaarde, dat ueze begrooting het aan 'de belasting- knU duidelijk zal maken, wat het "een nieuwen Europeèschen oor- Jf°eren'" De republikeinsche af- gevaardigde Engel zeide, dat de maxi- n )n gr™ thans verdwenen j ,®n "de hemel vormt een grens" rouu Js e^?' De republikein Knutson ni«»™ Roosevelt, niet eerder zal sten, totdat hij het grootste tekort en ji»t ste 'ehuld bereikt heeft. Het berefkfi"831' uit,^'so* zijn doel zal Uit Washington: President Roosevelt mededeeling gedaan van de de mi ieve samenstelling van den Opper wal Productieraad voor bewnpenings- doeleinden. Dgge raad bestaat uit Knudson, directeur-generaal, den ar beidersleider Hillman, plaatsvervan gend directeur, alsmede uit de minis ters van oorlog en marine Stirftson en Knox. De nieuwe raad heeft de opper ste leiding bij het aanschaffen van wa penmateriaal voor de Vereenigde Sta ten en, naar Roosevelt zeide, voor an dere democratieën en zal in alle kwes ties inzake het aanschaffen van grond stoffen, nieuw op te richten fabrieken, het aannemerf van personeel, het over nemen van weerspannige fabrieken door de regeering enz. het laatste woord hebben. „Ik geloof niet, dat nog meer tor pedojagers aan onze vloot kunnen wor den onttrokken zonder haar doelmatig heid ernstig in gevaar te brengen", ver klaarde de minister van Marine. Knox, in antwoord op een vraag op de pers conferentie, naar Associated Press meldt Knox deelde mede. dat de marine voornemens is het Congres goedkeu ring van den bouw vaij 28U hulpvaar- tuigen, onderzeeërs, jagers, mijnenve gers en patrouillevaartuigen te vragen. Hij zei voorts, dat de oorlogsschepen in drie verschillende vloten ingedeeld worden, namelijk de Atlantische, de Aziatische en die van den Stillen Oceaan. De grootste w ijzigingen zullen zich voordoen bij de Atlantische pa- trouillestrijdkrachten. die gëleidelijk opgebouwd zijn en thans 123 schepen tellen. Knox maakte bekend, dat yice-admi- raal Husband E. Kimmel admiraal Ja mes O. Richardson als opperbevelheb ber van de vloot in den Stillen Oceaan zal opvolgen. Kimmel wordt ook vloot voogd van de gecombineerde vloten. Hij voert thans het bevel over de slag kruisers. De diplomatise h-p o 1 i t i- sche Korresppndenz houdt zich bezig met de rede, die Roosevelt zoo juist voor het Congres heeft ge houden. In het bijzonder worden de belangrijkste uitlatingen van den president der V.S. besproken. Aan den eenen kant, zoo schrijft de Diplo, spreekt Roosevelt, zonder ook slechts een zweem van bewijs te hebben, van een voortdurende bedreiging van het Westelijk halfrond door de autoritaire staten, zelfs waaneer deze een rechtsstreekschen aanval op dit half rond niet tén uitvoer zouden kunnen leggen. Aan den anderen kant echter tracht hij op geen enkele wijze dit ge vaar, zoo het al zou bestaan, uit den weg te ruimen. Integendeel, hij is erop bedacht, juist de voorwaarde voor zulk een gevaar, n.l. een tot nu toe in het geheel niet bestaande vijandschap dezer rtaties met alle middelen in het leven te roepen en te bevorderen, blijkbaar óm dan, als dit doel bereikt is, eindelijk te kunnen zeggen, dat thans zulk een gevaar werkelijk be staat, Als veiligste middel voor zulk een provocatie, zoo schrijft de Diplo o.a. beschouwt Roosevelt blijkbaar de inmenging, een handelwijze, die naar Amerikaansche opvatting, op het-Wes telijk halfrond toegepast, al» een doodzonde tegen de allerheiligste Monroeleer ten scherpste zou moeten worden gestraft en waarvan Roosevelt derhalve logischerwijze aanneemt, dat 'zij van zijn kartt op overeenkomstige vreemde gebieden overgebracht, bij de daar getroffenen dezelfde gevoelens moet wekken. Roosevelt bestempelt als „aanvaller" in den strijd met Engeland juist die mogendheid, aan welke van de zijde van Engeland de oorlog is verklaard en die bovendien door een, met zijn instemming door Engeland opgehitst. Polen genoodzaakt werd tot het nemtfen van maatregelen om de met misken ning van de verdragen en de mensche- lljke rechten vogelvrij verklaarde Duitsche volksgenooten té redden Deze en andere van dergelijke vruch ten van Versailles ,als de economische wereldcrisis, zijn echter voor den heer Roosevelt niets meer dan onbeteeke- ngnde „onvolkomenheden" van het verdrag van Versailles. Blijkbaar, aldus de Diplo, is dit alles de „wereld der vrijheid" voor de herovering en instandhouding waar. van Roosevelt bereid is de energie, de hulpbronnen en de organisatiekracht van Amerika beschikbaar te stellen. In verband met de vorst lijn af gelast de voor as. Zondag 12 Januari vastgesteldecompetitie-wedstrijden van den Nederlandsehen Voetbalbond, Nederland se hen Kort|ialbend, Neder- landschen Haekeybond en van de Bonda Handbal Cnai- missie. snaannv (Van een V.P.B.-medewerker). ER schijnt geen einde te komen aan de speculaties, waaraan men zich in Engeland over geeft ten aanzien van IerlandiElke gelegenheid grijpt men aan, om er op te wijzen, hoe noodzakelijk het voor Ierland zou zijn, om zich nau wer aan te sluiten bij Groot-Brit- tannië. Tot op dit oogenblik echter valt uit niets af te leiden, dat De Valera geneigd zou zijn, het oor te leenen aan de Engelsche, wenschen en verlangens. Met onverminderde kracht zet Enge land zijn pogingen voort, om te trach ten Ierland aan zijn zijde te brengen. Hiertoe bedient het zich niet uitslui tend van den weg der overreding. De economische, vooral echter de psychi sche druk, dien Londen op Dublin pro beert uit te oefenen, wordt met den dag sterker. De Engelsche pers steunt ijverig de bemoeiingen van de propaganda en pu bliceert telkens nieuwe artikelen en overzichten, waarin het thema „Ier land" wordt behandeld. Thans tracht men het voor te stellen, alsof Ierland aan een onmigdelliiken roanval bloot staat, of het ernstig bedreigd wordt.' Als bewijs hiervoor voert men de bom men aan. die door een naar men be weert: Duitsch toestel op Iersch ge bied zijn geworpen. Men weet overi gens dat deze aangelegenheid nog in onderzoekis. De bladen vinden hierin aanleiding, om zich bezig te houden me.t de mo gelijkheden, welke voor den Ierschen Vrijstaat bestaan, om zich tegen een dergelijken aanval te verdedigen. Hier in stemt men algemeen overeen, dat Ierland natuurlijk, van militair stand punt bezien, zeer zwak staat en geeft men meer of minder duidelijk te ver staan, dat de regeering in Dublin er goed aan zou doen, Engeland om hulp te verzoeken. Dc vlicgtnigbases spelen de hoofdrol. In bepaalde Engelsche kringen schijnt men in dat opzicht erg hoopvol te zijn gestemd, want het is opvallend dat bijvoorbeeld de als officieus be schouwde ..S u n d jyr Times" zich bljjkens daarin ydaiehenen artikelen sterk interesseert voor het militaire probleem van Ierland en aan den an deren kant de mogelijkheid van En gelsche hulp onder het oog ziet De deskundige medewerker op vliegturggebied van het blad zet in een uitvoerig artikel uiteen, dat van de Iersche steunpunten uit de voor Enge land van het grootste gewicht zijnde overzeesche verbindingen met Amerika en de andere overzeesche landen zou den kunnen worden afgesneden, in dien Ierland door vijandelijke strijd krachten aangevallen en bezet werd. Deze medewerker van de Sunday Times is veel openhartiger in zijn uitlatingen, dan de meestep van zijn confraters van de Engelsche pers. Hij geeft onomwonden toe, dat het niet zoozeer om het belang van Ierland gaat, doch veeleer om de Iersche vlieg- tuigbases, waarop Engeland buitenge woon hoogen prijs stelt, teneinde, een betere verdediging in het leven te roe pen tegen de voortdurende aanvallen van Duitsche duikbooten op de voor Engeland bestemde schepen. NOORD 5 uEINSTER MUNSTER eau ,o VENETIË IN DE SNEEUW EEN 2XLDZAAM VOORKOMEND BEELD. DE ZEER VROEGE EN FLINKE SNEEUWVAL DIT JAAR HEEFT DE LAGUNEN-STAD EEN WINTERSCH AANZIEN GEGEVEN. Holland), Noord-Ierland ligt nog ver van Zqid-Ierland! Dit is ook hetzelfde standpunt, dat wordt ingenomen doorde neutrale pers, zooals o.a. blijkt uit een mededee ling van den Londenschen bericht gever van SvenskaDagbladet, die in een artikel Uiteenzet, dat men zich të Londen thans alle denkbare moeite geeft om het Iersche verdedi gingsstelsel, voor te steiien als buiten gewoon zwak. Hij schrijft, dat Engeland wel is wtfar sterke garnizoenen heeft in het Noor den van Ierland (Ulster) en dat 'daar ook sterke afdeelingen van de Britsche luchtmacht zijn gestationneerdi maat dat aan den anderen kant de verdedi ging van de Iersche republiek 'betrek kelijk niet veel te beteekenen lkeeftJen dat de afstand van het Noordei'. Aar. Ierland naar de zeer kwetsbare! kust gebieden in' het Zuiden van Ierland toch altijd nog bedenkelijk groot blijft De berichten uit Dublin, die vóór 't grootste gedeelte over Engeland loopen zijn aldaar onderworpen aan een stren ge censuur. Doch er kan niet de minste twijfel aan bestaan, of de regeering van de Iersche republiek blijft nog steeds vasthouden aan haar standpunt, dat zij vastbesloten blijft geen inmen ging van Engeland te dulden in de zelf standigheid van het land. Volgens een bericht nit Hanoi heeft de Fransche gouverneur- generaal, Decoux, verklaard dat Fransch Indo-China thans tegenover de uittarting van Thailand naar de wapenen zal grijpen. Desondanks is Frankrijk ook thans nog tot een vreedzame oplossing bereid. Uit Bangkok wordt gemeld, dat de regeering ,van Thailand in het grensgebied den oorlogstoestand af gekondigd heeft. AANVAL VAN THAILANDSCHE VLIEGTUIGEN. Völgeris berichten uit Hanoi heeft" het Thailandsche luchtwapën met elf vliegtuigen aanvallen op Bassar, Pak So en Stoèngtreng aan de Mekong ondernomen. Voorts zouden Thailand sche troepen een aanval op de grens ten Noorden van Bassar hebben ge daan. Uit Bangkok wordt gemeld, dat de Fransche staatsburgers, in Thailand alleen nog voor-Bangkok en Kanboeri verblijfsvergunningen krijgen, waar zij onder politietoezicht staan en zich telkens moeten melden. Trekken Indo-Chineesche troepen terug? Domei meldt uit Bangkok: Dertig Thailandsche vliegtuigen, die „onop houdelijke" bombardements-operaties cp 6 Januari hebben ondernomen, heb ben de Fransch Indo-Chineesche troe pen doen terugtrekken van Poipet in Cambodja naar Sisophon. Het was een „volkomen aftocht", zoo verklaren ge zaghebbende Thailandsche militaire bronnen. Opgejaagd door de-Thailand sche vliegtuigen trekken de Fransche troepen wanordelijk terug langs den groofen weg naar, Sisophon, zoo werd hieraan toegevoegd. Binnenkort is naar de Tel. meldt, een beslissing van den secre taris-generaal van het Departemen* van Financiën te verwachten om trent zekere faciliteiten voor hen, die ondet de Loonbelasting vallert, doch die den reeds opgelegde aanslag 1940—'41 nog niet gehot hebben voldaan. Hieronder vallen ook zij, die in het geheel nog 'geen aanslag tiebben ontvangen. Er wordt' overwogen het aantal ter mijnen, waarin de belasting mag worden betaald, te vergrooten. Zooais bekend heeft iedere belastingplichtig; er recht op zijn belasting in ten minste vijf gelyke termijnen te voldoen. Zoo doende zou dus de onevenredig zware druk, die anders gedurende de eer-i. maanden van het jaar op degenen ge legd zou worden, die uitsluitend and., de loonbelasting vallen, eenigs/unr worden verlicht Over het aantal dezer termijnen wenschte men zich te bevoegd.- plaatse op dit boge'nblik nog niet in: te laten Wel is het de bedoeling, da' de faciliteit voor iedereen hetze'f,! zal zijn, zoodat dus niet een zeker datum zal worden bepaald, waarvoor de Ijelasting in ieder geval betaald moet zijn. ts niet uitgesloten, dat boven- 'oedcjelde beslissing vergezeld zal gaap van [een mededeeling, volgens wejke '.f.*t vooruitioopend op een deahe- r-.ffend besluit van den inspecteur -- onrloofd zal. zijn, bij de betaling der erfallen termijnen reeds rekening e noupen met ontheffing voor een derde deel als aangevraagd op de werk nemer-verklaring. AAN ENGELSCHE BLOKKADE TE WIJTEN. Het Fransche volk dient te weten, dat niet de Duitsche bezetting schuld heeft aan de Scliaarschte aan levens middelen in het bezette gebied, waar onder het Panache volk te lijden heeft, doch Engeland. Dit is de grondgedachte van een gisteren door het Fransche secretariaat-generaal voor de Voorlich ting uitgegeven statistische beschou- w.ng, „Van het zeefront dat loofrt van Duinkerken tot aan Biarritz ontuangen wij niets. De havens aan de Middel, landsche Zee krijgen wel iets uit het koloniale rijk, doch wat aan goederen aankomt, is onbeteekenend in verhou ding tot de behoeften van Frankrijk en tot den vroegeren invoer", zon wordt in dezepfficieele Fransche uit lating medegMeeld. Laten wij ons herinneren, dat in het normale jaar 1938 aan levensmiddelen werden ingevoerd 5 851.566 ton, aan grondstoffen 39.500 000 ton, aan afge. werkte producten 1.717.000 ton, in to taal rond 47 millioen ton, ter waarde van 46 milliard francs. Van dit alles ontvangen wij bijna niets meer. Dit is hetgeen de Franschen van dn Engel sche blokkade dienen te weten,In 1938 ontvingen wij 1.250.800 dubbele cen tenaar gedroogde groenten, 1.585,000 dubbele centenaar aardappelen, 682 0"0 dubbele centenaar versche groenten, 4.718.000 dubbele centenaar tarwe, 5,632.000 dubbele centenaar rijst, '3169.000 dubbele centenaar suiker, 1.862.000 dubbele centenaar koffie en 692.000 dubbel centenaar olie. Hierbij kwamen nog bovendien behalve de groote invoeren voor de vleeschvoor- ziening. groote transporten levend vee, 240.000 dubbele centenaar bevroren yleesch en 68.000 dubbele centenaar vleeschconsei ven. Laten deze cijfers voldoende zijn. Zeker, Frankrijk pro duceert tarwe, groenten en vruchten. Het is juist dat het wat betreft de le- vensmiddylenvoorziening nooit geheel van het/buitenland afhankelijk is ge weest en dat de blokkade niet tot hon gersnood in Frankrijk zal leiden. Dit verandert echter niets aan het feit, dat de Franéchen, die zich met recht be klagen dat zij slecht gevoed worden, zich de genoemde cijfers voor oogen moeten houden. De huisvrouwen, dia vooral voor suiker, koffie, rijst en olia in de rij moeten staan, aldus wordt in dit offieieele bericht verder gezegd, 'dienen te weten, dat zij dit alles niet krijgen, omdat zij tengevolge van de Engelsche blokkade bijna geheel van het koloniale rijk en de wereld zijn af gesneden. Vergeten wij tenslotte niet en dit geldt vooral voor hen, die nooden op het gebied der levensmid delen voorzien in g aan de bezetting wil len toeschrijven dat in het onbezette gebied, way niets is gevorderd, ook gebrek aari levensmiddelen heerscht.. Dit is het beste argument om de juiste draagwijde van de Engelsche blokkade te bewijzen. AMERIKANEN UIT CIIINA NAAR V.S. De president Pierce is met om streeks 270 passagiers aan boord naar Amerika vertrokken. Van deze pass. - giers waren 80- pet. Amerikaanse! a vrouwen en kinderen, die uit Manilla, Hongkong-, pn Sjanghai geëvacueerd wafen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1