De Amerikaansche hulp aan Engelanfl l TIJDELIJKE TOELAGE AAN RIJKSPERSONEEL Zuid-Amerika vreest een economische crisis Dl„sdag 14 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i Scherpe critiek van Landon, en den publicist Henry L. Mencken en titaan fad lï| 4» n fcn den J. 116. ■en in ■assen, ■e ge- wu- 79e Jaatgang, No. 20527 t Hopkins bij den Engelscjien koning lc BELANGRIJKE CONFERENTIE IN TOKIO. Samenwerking tusschen opperbevel en regeering. ENGELSCH-JAPANSCHE CONFERENTIE? In verband met de economische controle. Geen Du^tsche troepen naar Bulgarije. Het gebod is: paraatheid. Duitsche gezant bij Filoff. N if uwe lichting opgeroepen. Reusachtige voorradten mais worden gebluikt om locomotieven te stoken Zuid-Amerika/nsche republieken in steake mate afhankelijk van de V.Sy- Amerika en Engels» als concurrenten Karl Megerle over Amerika. 1UITSCHLAND Critiek Op dé Zweedsche pers. ITALIË ZWITSERLAND Aan gehuwd personeel 6 pet. van bruto-wedde of bruto-loon» indien totaal •niet meer dan f 1900 per jaar-wordt Verhooging van minimum kindertoelage, O* niet Hui. [de 21. "'ge A. tdo «en I (tum. ge- veor ge» lletir. at |940 en, pwek- stakcn Bxidere gede- otaal- mej. 3. Hr p.; a. [7<4 pj na 116 11114 |03V4 Pl ons—, hgelo—i Gulik van |ral da de- enige legt .te |an het den oneel vel op -sport |n zijn Ier ac- preeni- hting, kelde nheia. ld o.a. stelde moge- doen deze ntita- I er 67 voor- ter en Jat zich trciam; Irda'm; |mr G. Koo- Zater- van tegen door |t' van emise hans- ever—" 1 Cort- arbi- 1-0. ■iinans 3. dr 0 p. bomen G. |Span- GOUDSCHE COUBAHT Directeur F. TIETER Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 1741 Naar de Britsche berichtendienst meldt, is de speciale afgezant van Roosevelt, Hopkins, gisteren door den Engelsbhen koning in het Buckingham paleis in audiëntie ontvangen. cP- KRITIEK OP ROOSEVELT EN T WILLKIE. )e verklaring, die ,-Willkie Zondag te fy>w Yphk heeft afgelegd ten gunste ViiPpian vgn Roosevelt'tot het ui ieiwitv -an 'Sirlogafnsteriaal aan •E gelaWts op felle wijze gecritiseerd (jobr den« vroegeren republikeinschen candidaat voor het presidentschap Landon, die fci de republlkeinsehe partij zeer veel invloed heeft. Landon verklaarde tegenover jour nalisten: De buitenlandsehe politieke wvattingdn van Willkie heeft prin- dpieel nooit verschild van die van Roosevelt Wanneer Willkie reeds voor het republikeinsche partijcongres zijn standpunt ten aanzien van de buiten landsehe politiek zou hebben bekend gemaakt zou hij nooit tot candidaat voor het presidentschap zijn gekozen. Had Roosevelt zijn buitenlandsch- politieke standpunt voor de president schapsverkiezingen laten weten, dan zou hij, naar Landon verklaarde, nooit tot president zijn gekozen AMERIKAANSCHE PUBLICIST - OVER ENGELAND. De ook reeds in den wereldoorlog door Engeland toegepaste methode, „het Amerikaansche volk eerst angstig te maken om het daarna te verschal ken", schijnt voor de tweede maal succes te hebben. Tot deze conclusie komt de prominente Amerikaansche historicus en publicist, Henry L. Jfencken, in een door de Balti more Sun op opvallende wijze ge publiceerd opzienbarend artikel, waar in hjj de tegenwoordige positie der V. S. met die tijdens de wereldoorlog, vergelijkt. Mencken keert zich fel tegen het van de Britsche propaganda afkomstige slagwoord „dat het philantropische Engeland zich voor de V. S. opoffert, en verklaart: Engeland is nooit op offeringsgezind geweest en het zal het ook nooit zijn. De Britschegeschiede^, nis levert tallooze voorbeelden, dat, zoo Engeland een enkele maal eens philantropisch is opgetreden, hieraan steeds de gedachte aan eigen voordeel ten grondslag lag. i Mencken gaat dan nader in op de ..ware" oorlogsdoeleinden van Enge land en schrijft, dat het Engeland in c> eerste plaats, te doen. is om het eren van de aanvallen, die het ihon mei vernietiging en bankroet 1 edrei-en. In de tweede plaats is het. i «1. d door den wereldoorlog aan- trieste hegemonie1 in Europa terug te veroveren en in de derde plaats, de do«r roof en moord veroverde hege monie in Azië te handhaven. HET AMERIKAANSCHE PLAN. Het Huis van Afgevaardigden he'eft het voorstel van de militaire commissie deze het wetsontwerp inzake de hulpverleening aan Engeland in studie zou nemen, met algemeene stemtnen verwoipen. Het ontwerp zal derhalve overeenkomstig het voorstel der regee- hng worden voorgelegd aan de buiten- landsch-polititke .commissie, welker voorzitter, Bloom, thans terstond met de consultaties kan beginnen. Als eer-, tie spteker staat de rtiinister van Bui- tenlandsche Zalmen Huil op het pro gramma, WILLKIE'S REIS NAAR ENGELAND. Op Se persconferentie heeft men den minister van Buitenlandsehe Zaken W:„,?evi'aagdt hoe het mogelijk is, da{ he*n.le Particulier een pas voor eeri fj?n de oorlogszone heeft gekre sen- Huil antwoordde, dat Willkie een V„Joor,aanstai>nde personen in de zelf SI®!™ is, zoodal het van- DfrsSeI?ï^','dat meiJ zijn verzoek, zich de positie te £unrr^ overtuigen van gewezen nv,1?, EnSelana, met hëeft af- of n,wt flikte heeft geen offtcieele uit eiviïi MieeIe "PdracM- Hij reist 1 e'S«n wil naar Londen. 08 fALHLANDEILANDEN voor DE V. S. tehIahdH(ler^a?£ssecretaris voor Bu>" i,..ij e Zaken, Molinari, heeft ont- VERTRAAGDE VLIEGTUIG- LEVERING. te. aflevering der eerste vliegtuigen voor de marine^ zx 1 een vertraging van vigr maanden ondergaan, heeft "de leider van de Curtiss Wright vliegtuig fabrieken voor de .vlootcommissie van het Huis tvan Afgevaardigden ver klaard. De vliegtuigen moeten veran derd worden. Bovendien heeft de vlieg tuigbouw te lijden onder een tekort aan vakwerklieden en ingenieurs, Gisteravond is te Tokio een belang rijke copferentie gehouden voor het be spreken van de internationale en bin- nenlandsche vraagstukken. Deze con ferentie, die'gehouden werd voor het verkrijgen van een grootere coördina tie tusschen het opperbevel en de re geeripg, werd o.a. bijgewoond door mi nister-president Konoje, luitenant-ge neraal Hideki Tojo, minister van Oor log, luitenant-generaal Koretzsjika Anami, vice-minister van Oorfpg, ge- neraal-majoor Akira Moeto,®?gref van het bureau voor Militaire Zaken, admi raal. Kosjiro Oikawa. minister van Ma rine, schout-bij-nacht Teijiro Toyoda. vice-minist»r van Marine, schout-bij- naeht Keijoen Oka, chef van het bureau voor vlootaarigelegenheden, generaal Gex^, Soej^ama, chef van den genera- len staf, luitenant-generaal Osakoe Tsoekada, vice-chef van den generalen staf, luitenant-generaal Noboetake Kondo, vice-chef van den marinestaf. Van groote beteekcriis. Een persbericht nit Singapore meldt Berichten die in Singapore zijn aan gekomen, inclden, dat de Britsche regeering hét plan bestudeert voor een overeenkomst, welke den regeêringen van Groot-Brittannië en Japan de mogelijkheid zal geven de door de economische controle van den oorlogs tijd in beide landen vastliggende Japansche en Britsche gelden op te nemen en uit te wisselen. Men over weegt eveneens ehn regeling tot nit wisseling van krijgsgevangenen en men verwacht, dat binnenkort in Tokio een Engelsch-Japansche confrrrr' e gehou den zal worden. In dit Veioand wordt bovendien gemeld, dat de autoriteiten in de verschillende deelen v.tn het Britsche wereldrijk "de Japansche depositobankën en andere instellingen, die onder liun jurisdictie vallen, cor. tróleeren. Omtrent de besprekingen die onder voorzitterschap vah Konoje zijn gehou den, meldt het D.N.B. nog, dat hier mede een aanvang is gemaakt m^de aangekondigde vierdaagsche bespre, kingen van de kabinetsleden en de chefs van de Japansche weermacht met de vertegenwoordigers van den Rijksdag, de industrie, het, financieele leven en de pers. De conferenties zijn gisteren ,door een langdurige bespre king van den ministerpresident met de 'vooraanstaande militaire persoon lijkheden ingeleid. De Japansche pers kent aan deze conferentie buitengewone beleékenis toe, daar hieraan niet alleèntie minis ters van Oorlog enjjtlarine en de chefs van den generalleh-ien 'marinestaf, als mede hun plaativerva&gers deelnamen, doch ook de-afdcejwgschefs van de weermachtsministenes. In Japansche politieke kringen wordt verklaard, dat de regeering reeds voor het begin van den Rijksdag pogingen in het werk, stelt om' met het oog op de begrootings- en regeeringsvoorstel len eenheid te verkrijgen.. Als belang- •rijkste wetsvoorstel der regeering wordt.de nieuwe kieswet genoeihd. Ministerpresident Konoje zaltop de a.s. corfferenties met de vertegenwoor- dieers van den Rijksdag nog eens met nadruk de vastbeslpt'enheid der regee ring tot uitdrukking brengen om de politieke nieuwe ordening van Japan onder alle omstandigheden ten uit voer té leggen. t ij de<, overeenkomst tusschen zakehXn oe.n,de Vereenigde Staten in- üeheim» van steunpunten een gelanti laus behelst, wa'arbij'En- Staten iC„ D'licht den Vereenigden eilanden ale" oorlo« de F«lkland dommere? an' zonder zich te be- van Aroen."™ de wêtt'ge aanspraken danks °P die eilanden en oft- gekofidioa^door presidprvt Roosevelt af- sche rep d^j?0^'c'aritéit der -Amerikaan- Zon: op 9'.45, onder 17.54. Maan: op 19.39, onder 9.51. v Men is verplicht te verdtlis- p teren van zonsondergang tot i xeren van zoJ— zonsopkomst, Lantaarns van voertuigen V peten uur na zonsonder-* j moeten gang ontstoken worden. GERUCHTEN DOOR AGENTSCHAP TASS TEGENGESPROKEN. Van welingelichte zijde wordt te Berlijn het volgende vernomen: Ten aanzien van de vele geruchten, onware beweringen en combinaties, die de laatste dagen zoowel in de wereldpers pis dóór de buitenlandsehe persbureaux over z.g. Duitsche troepentransporten naar Bulgarije gepubliceerd zijn, ver wondert men zich er in politieke kringen te Bérlijn niet over, dat het officieele Sovjet-Russische persbureau Tass opKgrond van die berichten ertoe overging, een tegenspraak uit te geven In deze tegenspraak constateert Tass, dat van Duitsche zijde tegenover de Sovjet-Unie nooit de kwestie van het verblijf of het vervoer vanDuitsche ^Öbepen naar Bulgarije ter sprake is gebracht.' Voorts maakt Tass ten aan zien van de bewering, dat de Sovjet' Unie op een vraag van de Bulgaarsche regeering inzake de toelating van Duitsche troepen tot Bulgdrye toe stemmend geantwoord zou hebben op. dat de Bulgaarsche regeering zich nooit tot de Sovjet-Unie met een der gelijke vraag heeft gericht' en dien tengevolge van de Sovjet-Unie ook geenerlei antwoord koi) ontvangen. y Het belangrijkste gebod van Bulgarije in dit Voor Bulgarije en geheel Europa zoo belangrijke oogenblik is paraatheid. Deze conclussie wordt door de Bul gaarsche bladen getrokken uit de* Zon dag door de ministers gehouden rede voeringen en in het bijzdnder uit die van minister-president Filoff. Het blad M i r bestempelt de drie volgende punten als de belangrijkste uit den oproep der ministers: 1. Handhaving van de integriteit en onafhankelijkheid van den staat. "2. Verwezenlijking der nationale aanspraken en belangerV van Bul garije. 3. Hqt land buiten den oorlog thouden. Als belangrijkste middel hiertoe beschouwt het blad, eveneens in de lijn van de redevoeringen der Bulgaarsbhe jninisters, de bereidheid tot het aanbinden van den strijd m£t iecferen aanvaller en het voegt hier nog aan toe: Bulgarije is bereid. f De Duitsche gezant, Von Richthofen, is gisteren ontvangen door den Bulgaar schen minisief-president prof. Filoff., De dienstplichtigen van het wapen der artiileriè, die nog niet gediend hebben en wier beurt het thans is om in dienst te treden, zijn tegen 15 Januari voor eerste oefening opgeroepen. Van onzen V.P.B.-correspondent) Buenos Aires,'Januari 1941. ZWARE schaduwen vallen over de hoofdstad van Argentinië; de situatie in Europa heeft haar invloed doen gelden op de stemming. De stacl Buenos Aires met haar drie millioen inwoners ziet de toekomst met groote zorg tegemoet. Ih de be noemde Florid ast ra stf, die anders op iet thee- en cocktail-uur moest wor- en afgesloten voor het autoverkeer, het thans merkbaar stil. In de tem pels, die aan het vermaak zijn gewijd, in de Avenida del Mayo en. in de, nachtclubs mist men het internatio nale publiek. De Handel is gestremd, de haven bergt nog slechts weinige sto'om schep en, die het contact met Europa onderhouden. In de enorme loodsen liggen de reusachtige, onver koopbare voorraden Tmais, waamede nu de locomotieven moeten wordun gestookt, beschimmeld het graan en bederft het vleesch. De ontelbare bezitters van kudden schapen uit Patogonië kunnen geep, redelijken prijs maken voor hun wol, de „estancieros' (landheeren) kunnen hun gewone uitstapje naar Europa niet meer maken en geen bezoek brengen aan Parijs, omdat het geld schaarsch is geworden en vooral, om dat er geen passagierschepen meer gaan. Zij moet t den gloeiend heeten zomer op het land. doorbrengen. Met de Vereenigde Staten bestaan goede verbindingen, maar daar willen zij niet heen. Zij hebben het niet erg op hun ..net'cn in het Noorden" begrepen ep het behoort niet tot den goeden toon, een reis daarheen te maken. Economische ontwrichting van Züid-Amerika. Zuid-Amerika is door den oorlog geheel ontwricht. Argentinië bezit ook gem groote indultrieën, zoodat het in dat opzicht afhankelijk is van Noord-Amerika en Europa. In nor male tijden kon het zijn producten mais, tarwe, bevroren vleesch, wol, huiden, enz. met goed gevolg in wisselen tegen industrieproducten van andere landen. In het laatste jaar voor den oorlog bereikte het zelfs een uit- voer-overschot van 232 millioen pesos. Thans evenwel heeft het een passief sajdo, dat voor het looü&nde jaar op 500 millioen pesos wordt ge raamd. De Washingtonsche Export en Importbank heeft reeds een crediet geopend van 100 millioen dollar. Dit crediet is slechts met tegenzin aan vaard, omdat de Argentijnsche regee- rinü*zeer goed begrijpt, dat zij daar door in zekere mate afhankelijk word-t van Noord-Amerika. De kwestie van de Amerikaansche steunpunten aan de' Punta del Biste, aan de monding van de La PLata- rivier, heeft in Argentinië heel wat stóf doen opwaaien. Ook de „Uru- gnyaansche regeering had yeds cri tiek moeten hooren, omdat zyTz/io vrij gevig was geweest. In Buenos Aires echter was de tegenstand nog veel heftiger. Mer. vraagt zich af. tegen wie(n) deze steunpunten geriëht zijn. Men ge looft in Argentinië en in Uruguay niet veel van Roosevelts bewering, dat de totalitaire staten iets.in den zin zouden hebben tegen Amerika. Men gelooft veeleer, dat de VS. niet <*e bedoeling hebb"n de spilmogend- hedpn verre te houden van het La Plata-bekken, do^h veeleer Engeland, dat financieel zeer sterk geïnteres seerd is bij Argentinië. Zoo zijn bijna alle Argentijnsche spoorwegen in En. gelsch bezit en de B^tsehe banken spelen een overwip yde rol in het zakenleven. Wil Amerika Engeland verdringen iioe groot de vriendschap ook moge zijn, die beide Angelsaksische lhnden bindt, dit neemt niet weg dat zijl in Zuid-Amerika ernstige concurrenten zijn. Het wordt derhalve geenszins uitgesloten geacht, dat Amerika in Argentinië dg plaats wenseht ih te nemen, dje tot dusverre door Enge land werd bekleed. Enkele «weken geleden is dan ook een Engelsche economische missie te Buenos Aires gearriveerd, ten einde Pofginggn in hgt werk te stellen, den ngelschen handel op Argentinië eder nieuw lever in te blazen. Voor- pig (kan daarvan echter weinig sprake'zijn. De eenige afnemer en gros van Argentijnsche voortbreng selen blijft Noord-Amerika. Aange zien echter de V.S. groote producen ten zijn van tarwe en vleesch, kunnen zij onmogelijk de' Europeesche aL nemers voor Argentinië vervangen. Daarbij komt nog de trots van den Spaansch-Amefikaan. Daar men geen éigen groot-industrie bezit en aange wezen blijft op den invoer van ma chines ef industrieel©' producten, vreest men al te veel in de mépht te komen van den grooten Amerflk^an- schen handelspartner. Een uitweg is niet zoo gemakkelijk te vinden. Men streeft er naar, een „economische ruimte" te scheppen voor Zuid-Amerika. 1Vlen treft voorbe reidingen voor nieuwe plannen. De minister van Buitenlandsehe Zaker, Rocca, heeft een; geheele rij concep ten gereed voor handelsverdragen met de Spaansch-Amerikaansctys staten. In den loop van deze maand zou te Buenos Aires een economisch congres plaats vinden. Maar toch heeft men het gevoel, dat dit alles niet voldoen de zal zijn, om de dreigende crisis af te wenden. is van vijandigheid. Zij, die zich in het neutrale Stockholm inspannen om lu schen hun land en het Duitsche rijk, en daarmede,ook het vasteland, co;: kloof te doen ontstaan, moeten niet r dwaze meening krijgen, dat deze kioo- ooit breed genoeg zou kunnen zijn :»m reacties op zoo drieste tendentieuzo leugens éls die van Af tonblad te vehinderen. TEVEEL ONDER INVLOED VAN BRITSCHE PROPAGANDA. De Berliner Boersenzei- 1 u n g richt zich op scherpen toon tejgen een bericht van den Londen- schen correspondent van het te Stock holm verschijnende dagblad A f t o n- b 1 a d e t. Deze Zweedsche journalist hal zijn blad gemeld, dat de laatste Engeische aanvallen op de Fransche kanaaihavens bewezen hebben, dat het Britsche en het Duitsche luchtwapen op het purft staan hun rollen om te keeren. De Engelsche oorlogvoering in de lucht heeft, volgens dezen corres pondent, met den aanval op Calais, Boulogne en Duinkerken bewijs ge leverd van haar offensieven geest. De correspondent geeft ten slotte de mee ning te kennen, dat een Afnemen der Duitsche aanvallen kan worden op gemerkt. De Boersenzeitung wijst den Zweedschen journalist er op. dat hij zich op grond van de Duitsche weermachtberichten gemakkelijk zou hébben kjmncn orienteeren terj, aanzien van den waren stand van zaken. De feiten gijn aldus, dat de aanval van de Royl Air Force op de door de Duitsche troepen bezette kustgebied door de Duitsche jagers en het lucht afweergeschut terstond "Werd verijdéld. Na het verljes van negen machines werden de Engelschen gedwongen on te keeren, zopder dat zij ook maar de mogelijkheid, hadden gehad tot welge richt neerwerpen yan bommen. Dat Duitschlands strijd om leven en vrijheid slechts weinig begrip vindt .n de Zweedsche pers, aldus gaat de Boersenzeitung verder, kan verdragen worden, maar dat in de Zweedsche pers voortdurend pogingen worden gedaan "om de Britsche leugenpropa ganda op de been te helpen, is een zaak van enstiger aard. Men" begeef; zich in Stockholm daarmede buit«i de zóne der neutraliteit op' een gebied, waar de wrvan den strijd heer- schen, "#dar niets vergeven en ver geten en waar Iedere op Duitschland gedoelde steek mét krachtige slagen vergolden wordt.'* In ieder geval spreekt uit' dergelijke leugenberichten een fundamgnteeie houding "tegen Duitschland, die niet te onderscheiden TYPEERENDE PASSAGES UIT ROOSEVELTS REDE. In een artikel in de Berliner Börsen- Zeitung, getiteid, „De weg naar Da mascus" schrijft Karl Megerle het hoogst belangwekkend te vinden, dat Roosevelt in zijn boodschap aan' het Congres een nationaal-socialistischen toon heeft aangeslagen. De bekende Duitsche publicist wijst erop, dat de Amerikaansche president in zijn bood schap het recht op arbeid en den plicht burgers opeischt. Verder verlangt Roo sevelt de opheffing van de bijzondere voorrechten van enkelen en het genie ten van de resultaten van den weten- schappelijken vooruitgang door alien in d««i vorm van een hoogeren levens- slpndaafcl. Er moeten meer Amerika nen in net genot gesteld worden van een ouderdomspensioen, van de werk- Ioozenverzekering en van geneeskun dige hulp. Ook mag niet toegestaan worden; dat iemand van de bewapening rijker vfordt. De rijkdom van een volk en het crediet van een staat, aldus ver klaarde de president, gijn gelegen in de productiekracht van de natie. Dus arbeid ip plaats van goud, constateert Megerle. Dit is ook de opvatting van Roosevelt. 'Vobropgesteld echter, dat hij meent, wat hij zegt. In ieder geval constateeren wij met genoegdoening, dat zoowgl Roosevelt als ook de Engel schen zich gedwongen zien op het ge bied der pinnenlandsche economische en sociale politiek, in nationaal-socialis tischen trant te.denken en te spreken. HÜ schijnt te weten, dat hij de vraag stukken, waarin hij het Amerikaansche volk stort, ni'et met de traditioneele middelen vari democratische instellin gen kan oplossen. En omdat Roosevelt dat weet, aldus merkt dr. Megerle ten- slote op. vlucht hij in "de oorlogsatmo sfeer, klinkt zijn eisch naar onbeperkte volmachten en schalt zijn, strijdkreet, dat .de Amerikaansche democratie van buiten af bedreigd wordt. DE ENGELSCHE VLOOTVERLIEZEN IN DE MIDDELLANDSCIIE ZEE. De vlootverliezen welke de Engel- scHen dezer dagen in de Middelland- sche Zee geleden hebben worden be sproken door de M a s sa g g e r o, die opmerkt, dat drie eenheden, t.w. een kruiser en twee duikbooten tot zinken geebracht zijn en dat twaalf eenheden min of meer ernstig gehavend zijn, waaronder een linieschip» twee vlieg tuigmoederschepen en twee kruisers. Dit lijstje toont aan, dat de Engel sehen, in plaats va nde Middeïlandsche Zee te beheerschen, zooals de Londen- sche propaganda beweert, hun kost baarste bezit, t ,w. hun vloot,1 aan schade en vernietiging bloot stellen. TWEE ÜERDERS MET 800 SCHAPEN DOODGEVROREN Volgens èen gericht uit ^"i^hy heeft men ih de büurt van Arles twee her ders met hun kudde van 800 schapen doodgevroren aangetroffen. Zij zijn een slvhtoffer geworden van de zware sneeuwstormen, die de laatste dagen een deel van Zuid- en Zuid-Oost Frank rijk hebben geteisterd. Het Verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris-generaal van de departementen van Financiën en van Binnenlandsche Zaken betreffen de toekenning vah een tijdelijke toe lage aan het rijkspersoneel en ver. hooging van het minimum van de kindertoelage. Artikel 1. Met ingang van 1 December 1940 wordt aan het gehuwde rijkspersoneel in vasten en tijdelijken diëtist of op arbeidsovereenkomst aan burgeKjijk recht werkzaam, een tij^felUke toelage verleend van zes tot honderd van de bruto-wedde of het bruto-loon, voor zoover de bruto-wedde ol het bruto loon, vermeerderd met deze toelage. een bedrag van f 1900,'s jaars niet overschrijdt. Het bovenstaande is niet van toepassing, wanneer'ingevolge een algemee'ne loonsverhooging na 31 December 1937 de wedde of het loon van vorenbedoeld rijkspersoneel is verhoogd. Artikel 2. Met ingang van 1 Januari 1941 wordt, bij wijze van tijdelijken maatregel, het minimum bedrag van de kindertoelage, bedoeld (in artikel 21, eerste lid, onder A, en in artikel 24, zevende lid; van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, vanaf ƒ60,— 's jaars, ƒ1,15 per week of 5,— per maand^ per kind, opgevoerd tot 75,— 's jaars, 1,54 per kind of 6,25 per mttkud, per kind.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1