De Japansch Amerikaansche verhouding. NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Roosevelt overlegt nieuwe Staatsléening Uitgifte van een Vrijdag 17 Januari 1941 met autoriteiten van Leger en Vloot Hoover wenscht nauwkeurige omschrijving van Roosevelts volmachten Duitsche critiek op Huil Hoover over Roosevelts voorstel. Amerika als wapen arsenaal. Bouw Son 200 koop vaardijschepen. Vertraging in de debatten? Nog meer bases gewenscht. Kennedy bij Roosevelt. Scherpe taal. De verklaringen van Huil. ten bedrage van 500 millioen gulden met een rente van vier procent en een looptijd van 10 jaar. Naar wij van bevoegde zijde vernemen zal zeer binnenkort een nieuwe staatsleening worden uit gegeven tot een bedrag van SOÖ millioen gulden. De rentevoet zal 4 procent bedragen, terwijl de leening een looptijd zal hebben van fQ jaar. De obligaties dezer lèening zullen gebruikt kun nen wórden voor de betaling van aanslagen in de successierechten. Het prospectus zül a.s. Maandag verschijnen. Cuba staat naast de Vereenigde Staten. De V.S. hebben, volgens de Japansche pers, de neutraliteitswet aan stukjes gescheurd. Verklaringen van Huil leveren niets nieuws op, meent men in Japan. De verklaringen van Huil. Regeering overlegt met militairen. Aanstaande verklaring van Konoje. Amerikaansche oorlogs schepen te Rangoon. AANSLAG OP KONING FAROEK. Sensationeele onthullin gen van radio Damascus AMERIKA 2ott Cft ffUUXH jjc Jtfi No» 20530 Directeur F. HETER Postgiro 48400 Bur. Mark» 31. Tel.. ,Ï74S president Rooeevelt heeft gisteren Ito minister tob Oorlog, den geister van Marine, den minister van Bnltenlandscbe Zaken en den ekef van den generalen staf van het Itgtr, Marshall, benevens den vloot- efcef, admiraal Stark voor een spe- tfclf conferentie bijeengeroepen. Omtrent het doel der conferentie is «Ifleieei niets bekend gemaakt. De voormalige president der V. S., ir, hóeft de commissie voor Bui- che Zaken van het Huis van I Afgevaardigden in verband met het I voontei tot hulpverleening aan Enge land aangespoord terstond "'de aan Booaevelt te verstrekken volnréchten Minvkeiiri g vast te stellen. HOOVER (Foto archief) b lijn brief aan de commissie wees Hoover er. volgens het D.N.B., op, dat het voorstel hevige jneeningsverschil- len onder de Amerikaanse he bevol- j k'tg veroorzaakt heeft, voornamelijk I t 'logen in de uitlegging van de door I :?evelt geëischte volmachten. Der- I' ive is het beslist noodig ondubbel- i inig vast te stellen, of de president 1 mcrikaansche oorlogsschepen kan overdragen, konvooien uitzenden en de Anwrikaanache havens voor En- «elsche oosdogsschepert openstellen, voort» of de ingediende wet de neu- 'raliteitawetten opheft, de Haagse he Conventie ontduikt en leeningen toe- «tist, alvorens de Engelse he saldi uit- *®Wt lijn. Deze verduidelijking moet hot belang van de Amerikaansche •«•"gezindheid en van een zakelijk» I "Wist geschieden. Üaarop herhaalde Hoover zijn vroe- Wte verklaring, dat hij voor redelijk uitvoerbare hulp aan Engeland is, m*r iedere verwikkeling van Ame- i in den oorlog afwijst.' jDe au ruster van Oorlog, Stimson; I JSS psteren voor de buitenlandsch- I ïke commissie van het Huis van ™2"»ardigden verklaard, dat dé 2™®8«lachte van het plan van Roo- tot hulpverleening aan Enge- b. regeering der V.S. te maken mm» P" en distributie-agentuur ?e V, S. geproduceerde ""ogunaterielen. tegmwoordige situatie ten aan- ttar ou Productie van munitie is, i siêut». """son verder zeide, veel <bn ut 1817, Destijds waren I h-j fn, «ndere fabrieken in Enge- de Va .yh, dat zij in staat waren, I dj-j.' net grootste deel der benoo- I te leveren. Thans moeten b»tip_ m Plaats van door andere dM,.,"*wapens voor de eigen ver- isnnw*:r_wwdta ondersteund bij de j k«[urT1<hn8 buntior verdediging re- MtS° met de ^hokten van Stimson verklaarde verder, dat .'."tP1 tneéning „Amerika zeer rnstig het gevaar loopt van "een luch*. all de Britiche vernietigd sou worden of «often overgeven" Op het oogenblik is de vloot der V. S. waarschijnlijk niet'sterk genoeg om een aanval af te slaan en zij zal dit, aldus Stimson, waarschijnlijk ook niet in den loop van dit jaar zijn. In de commissie voor buitenlandse he aangelegenheden Van het Huis van Afgevaardigden heeft de republikein Fish den minister van-Öorlog, Stimson, gevraagd, of deze voorstander is van een wijziging van het ontwerp tot steunverleening aan Engeland in den zin, dat geen onderdeelen van de Amerikaansche vloot kunnen worden afgestaan. Volgens de tegenwoordige redactie van het ontwerp, aldus Fish, kunnen Amerikaansche oorlogsschepen wordeft afgestaan onder alle voor waarden, die president Roosevelt aan nemelijk acht, Stimson antwoordde: ,Ik kan mij een situatie indekken, waarin de vloot onder zeer gunstige voorwaarden zou kunnen worden afgestaan". Stimson liét zich overigens niet uit over de vraag welke de situatie zou zijn. President Roosevelt heeft Donder- dag het Congres formeel voor gesteld hem volmachten te geven voor den bouw van een vloot van 200 koopvaardijschepen. Hij stelde verder voor om 313,3 millioen dollar uit te trekken voor de uitvoering van zijn plan. Roosevelt motiveerde zijn voorstel er mede, dat hij de Ver- Staten voor de gevolgen van een vermindering der handels- tonnage ter wereld wil beschermen. Om die reden moet zonder verwijl begonnen worden met den bouw. De bouw van déze koopvaardijvloot zoo verklaarde Roosevelt, mag echter geen storenden invloed hebben op het overige bouwprogram ter fede rale scheepvaart-autoriteiten. De i scheepsonderdeelen zuilen in de staalfabrieken vervaardigd worden en op de werven alleen maar in elkander gezet. Ieder schip zal een waterverplaatsing van 7500 b.r.t. hebben. De hoop der regeering, de machtigings wet tot uitvoering van Roosevelts pro gramma inzake steunverleening aan Engeland binnen den kortst mogelijken tijd door beide Huizen van het Congres te doen behandelen en aannemen, zijn blijkbaar mislukt, aldus het A.N.P. De tot de oppositie behoorende republikeinsche afgevaardigde Hamil ton Fish (New York) heeft mede gedeeld, dat Jjii aan den door Roosevelt overwonnen republikeinschen candi- daat voor het presidentschap Wendell Willkie, aan gouverneur Landon en oud-president Hoover, alsmede aan de voormaligen ambassadeur te Londen Kennedy, kolonel Lindbergh en andere vooraanstaande personen telegrammen gezonden heeft, waarin hij hun ver zoekt, voor de buitenlandsch-politieke commissie van het Huis van Afgevaar digden hun oordeel over het plan tot steunverleening te zéggen. Men neemt daarom aan. dat de oorspronkelijk op drie dagen geschatte besprekingen der commissie thans wellicht drie tot vier weken zullen duren. De vertegenwoordiger der Hawaii- eilanden in het Congres, King, heeft, naar United Press uit Washington meldt, voorgesteld, dat de Amerikaan sche regeèring zal trachten van Enge land de in het midden der Stille Zuid zee gelegen eilanden als gedeeltelijke betaling voor de wapenleveranties en credieten te verkrijgen. Hij zeide, dat de eilandengroepen Gilbert. Elisa, Phoenix en Tokilo van groote strategi sche beteekens zijn. D«ze eilanden hebben vele goede baaien, die uit stekend kunnen worden gebruikt als bases voor luchtmacht en vloot. President Roosevelt heeft met den vroegeren «merikaanschen ambassa deur te Loóden, Kennedy, een onder houd gehad over de benoeming van zijn opvolger en over de rode,, die Kennedy Zondag wil uitspreken. Ken nedy verklaarde, dat hij in zijn radio rede de noodzakelijkheid in het licht zal stellen, dat da Ver. Staten bulten den oorlog blijven. Voorts zal hij zijn standpunt omtrent de actueele pro blemen der buitenlandsche politiek uiteenzet :en. Kennedy heeft in ziin onderhoud met Rooèevelt naar New York Daily News nader meldt, den president verklaard, dat hij. tegenstander la van het ontwerp op hulp aan Engeland Kennedy heeft Roosevelt er op ge wezen, dat hy alles zal doen, wat in zijn vermogen is om voor de Ver Staten den vrede te bewaren. Ook heeft hij den president er van in ken nis gesteld, dat hij niet alleen in zyn radiorede op 18 Januari, maar ook ui verklaringen voor de commissies voor Buitenlandsche Zaken van het Hum van Afgevaardigden en den Senaat aanvallen zal doen op het ontwerp. Na de besprekngen met Rooaevelt heeft Kennedy nog een onderhoud ge had met den democratischen senator Wheeler den leider der oppositie- in den Senaat tegen de wet op de hulp aan Engeland. De' republikeinsche afgevaardigde Tinkham heeft" gisteren in het Huis van Afgevaardigden de .meening naar voren gebracht dat RooSevell en Huil verplichtingen aanvaard hebben tot actieve deelneming aan de oorlogen in Europa en Azië. Tinkham beschuldigde het Huis van Afgevaardigden van ver raad jegens het Amerkaansche volk, ook Roosevgit en Huil verweet hij „voortschrijdend en heimelijk ver raad", waarby hij verklaarde, dat de president en de staatssecretaris een „samenzwering tegen den vrede en de veiligheid- der V. S gesmeed hebben". Het Amerikaansche volk is zich echter op het oogenblik van deze „valech-- heid", van Roosevelt en Huil nog niet. bewust. Tinkham sprak vervolgens in scher pen vorm tégen een deelneming van de Vereenigde Staten aan den oorlog en tegen liet aan het Congres voorge legde wetsontwerp op de hulp aan Engeland. Hij meende, dat Roosevelt en Hull met behulp van deze* wet de instelling van een totalitaire dictatuur in de Vereenigde Staten wenschten. De verklaringen van Huil voor de commissie voor Buitenlandsche Zaken van het Huis van Afgevaardigden- noemt de - De u tsc hè Diploma tise h-P olitis-che Korres pon d e n z een gewaagde poging van den Amerikaartschen staatssecretaris om een rechtvaardigng t« geven van zijn eigen politieke verleden Dit wordt er echter door gekenmerkt, dat Huil sedert het oogenblik waarop hg als afgevaardigde in 1920 in het Huis van Afgevaardigden de ratificatie van het Verdrag van Versailles verdedigde, de 8^= daar in het leven,.geroepen gedwongen orde nut alleen goed achtte, maar haar tot op dèn huidigen dag met jtl'e middelen in stand'gehouden zou willen weten Wat toen »n Versa tl es en reeds tevoren door d Angelsaksers en hun bpndg<-Viooten met gt weid in het leven geroepen en nag streefd werd. heet bi» Huil „orde, ree. tvaardigheid en inter-' nationalr samenwerking" If et wcforvl ..geweld" begin voor Huil eer t op <n oogenblik, waarop toestanden, d; r verstanl 'g men.-. .1 als onéragt h, bc7 schouwde uit den weg werden ge ruimd door nruhten. die geenszins overeenstemden mei de merk waardige begrippen van Hull over ..orrle en rechtvaart eheid". Hull, die van fcuro- pa niet theer begrijpt don de gemid delde Europeaan, 'vart Amerika, stelt klaarblijkelijk de vernieling van de wanorde van Versailles gehik met het /erlies van het paradijs. De Korre spondqnz wijst -er óp. dat Hull ret behoud van dc Br. tsc he heerschappij ter zee zeer in het b jzon der van essentieel belang voork rrt en dat hij derhalve bij gebrek aan doel treffende argumenten de openbare meening van /yn land tracht wijs te maken, dat DuzUvchland de Britsche heerschappij ter zee slechts wil ver nietigen om haar dan zelf aan zich te trekken en ten slotte liet Westelijke halfrond te bedreigen. Daartegenover spreekt de staatsse cretaris. gldus de Diplo. geen woord over de gröve ben a dee hogen," zooals die. niet in de laatste plaats de Zuid- Amerikaan i#» republieken door de BriU-< he d.v angheerscbggpjj tfp zee ondergaan' ook niet over dëv^men- .-che! ij kimden.- die de in strijd met het fwht zijnde blokkhd^nor'» g, voor i -s voering Engeland zij'n macht nyA'.ruiltt. Voor talloozeh, die. g^en deel wbhen aan dezen oorlog, met zich •nede br<*.igt. Engelse he hegêmor.te K' d'f ook tot stand 'is gekomen, en met welke m idelen zij ook stand gehouden worden kart. is voer Huil Jaw and or ter", aldus de D.plo ten- ":te Ook bot volkennee",t is, walmeer dat '^p het snel staat. volko\/ irrt*- '.e-vant Huh ge'ooft klaarblijkelok. dat de eigen behoeften of die der vrienden een mcuw volkenrecht in het leven kunnen roepen. Na iangdiir.se conferenties over den tegenwoordiifen internationalen toe stand heeft het Cubaansche kabinet een conlmuniqué uitgegeven waarin verklaard wordt. dat Cuba ziide aan 'ijde staat met de Vereenigde Staten en met hen in aderen mogelijken vorm •al samenwerken qm de beschaving en de democratie te redden. De Nisji Nisji Sji m,b oen (Tokio) schrijft, dat de Ver. Staten de neutraliteitswet aan stukjes hebben gescheurd en het internationale recht thans met de voeten treden. Het heeft er den schijn van, dat men in breede kringen op een deelneming van de Vereenigde Staten aan den oorlog aanstuurt, hoewel ook in Amerika een zekere oppositie voorhanden is, daar men zich hiervan wel bewust is. Op de door Roosevelt geëischte vol machten en de daarmede in verband staande wetsbepalingen ingaande, ver klaart de T o k i o A s a h i Sji m - boen, dat hiermede de internationale neutraliteitswetgeving volkomen wordt opgeheven. Door het feit, dat de oor logsmaterialen op Amerikaansche schepen zouden worden verscheept, zouden deze in de gevarenzone komen en dan'zou een lucifer voldoende zijn om alles in vlam te zetten. Dpt deze gevarenzone voor Amerika zeer groot zal gijn, blijkt wel daaruit, dat Rooae velt niet alleen aan de democratieën doch ook Griekenland en China steun heeft toegezegd, hetgeen niet in de laatste plaats uitdagend is voor Japan. 'Japan moet er nota van QMfn de Vereenigde Staten allef-spe^fah teitsgrenzen hebben overschreBÉV e" dat zij alles in de schaal zullen wer pen voor de zoogenaamde democrat*. Er is in Japan geen officieel com mentaar beschikbaar over de verkla ringen, die Huil Woensdag heeft af gelegd ter ondersteuning van de wet op de hulp aan Engeland voor de commissie voor Buitenlandsche Za ken van het Huis van Afgevaardig den. Diplomatieke waarnemer» echter verklaren, dat er niets nieuws is in d«- verkiar.ng van Huil waarnp commen taar zou kunnen worden gegeven, aangezien zij slechts een herhaling vormt van het ..praatje aan het haardvuur" van president Roosevelt, en ook van Roosevelts boodschappen aan het Congres, welke aantoonen, dat de Ver. Staten opzettelijk een ver drongen uitleg geven aan den op bouw van een nieuwe wereldorde door de sjfilmogendheden. Hulls ver klaring geeft echter kleur aan het 111 omloop zijnde bericht, dat de Ver eenigde Staten in samenwerking met Groot-Britanjè trachten een otpsm gelingspoütiek te voeren tegen Japan, teneinde op te treden tegen het spookael. dat in het leven» is geroepen door hun eigen verbeelding tn de Stilte Zuidzee Eèn zoodanige provo- ceerende houding van de Vereenigde Staten echter, zooats die door Huil aan den dag is gelegd, dient er slechts toe een reeds ingewikkelden en deli caten internationalen toestand nog te verergeren. Officieele kringen te. Tokio staan verbaasd over de voortdulende provo- c*erende houding van de Vereenigde Staten jegens Japan met voorbijzien van de vredelievende uitspraken van verantwoordelijke Japansche staats lieden, met inbegrip van den minister van Buitenlandsche Zaken, Mat- soeoka. Er wordt op gewezen, dat de fundamentcele politiek van Japan vastgesteld is door de afsluiting van het driemogend heden pact en nooit zal worden aangetast door critiek van derden. Voorts wordt er op gewezen, dat Hulls beschuldiging van Japan van beweerde eerzucht om het ge boete Westen van de Stille Zuidzee te overheerschen gebaseerd is op een verkeerd begrip van Japans bedoelin gen in den opbouw van een gebied van gemeenschappelijke welvaart in Ooat-Azië, hetgeen zuiver, economisch ia en geen territoriale bedoeling in sluit. Dezelfde kringen komen tot de slotsom, dat de koortsachtige inspan ning van de Vereenigde Staten om niet „alleen Groot-Britanrnë bij te staan, dat niet vijandelijk staat tegenover Japan, maar ook het Tsjoengkingregimé, ernstig" 't gevaar met z.ieh mede brengt het Europeeseh conflict* etl liet Chineesch-Japansche conflict te doen worden tot een twee den wereldoorlog. Met „het oog op den internationa len toestand is opnieüw een z g. liaisonconferent* gehouden tus- schen de regeering en het opper bevel in de officieele residentie van den premier. De eerste minister rfonoje. de minister van Bihnert- landscbe Zaken, Zhiranoema. de minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka vertegenwoordigden de regeering. terwijl generaal Soegija- ma, de chef van den generalen staf van het legeA en vice-admiraal Kondo, de vicw-chef van den gene ralen staf het /opperbevel vertegen woordigden. Minister-president Konoje zal na de vierdaagsche conferentie met ver tegenwoordigers van alle lagen der bevolking een regeeringsverklaring over den algemeenen toestand van Japan en het nationale doel afleggen Naar in politieke kringen verluidt, zal hij er in deze verklaring den na druk op leggen, dat Japan vastbesloten is, in weerwil van alle"belemmeringen en tegenstand in het kader van de reorganisatie der wereld schouder aan schouder met de bondgenooten een nieuw Oost-Azie tot stand te brengen Een vertegenwoordiger van het Japansche ministerie van Buitenland sche Zaken, die tan dagen is terug gekeerd van eon reis van drie maan den door Malaya en Nederlandsch Oost-Indië, heeft medegedeeld, dat in do haven van Sangoan in Burros tal rijke Amerikaanse** oorlogsschepen SAMENZWERING VAN BRITSCHE OFFICIEREN. De radiozender van Damascus heeft naar de Turijnsrhe Stampa uit Beiroet meldt sensationeele ont hullingen bekend gemaakt over een aanslag op het leven vaq koning Faroek en de koningin-moeder van Egypte. KONING FAROEK (F o té archief) De buitengewone aipbassadeur Van koii'ing Ibn Saoed, Chiodd, is twee djigen gelcdefi door Faroek ontvangen, aldus dit bericht, In den loop van dit onderhoud onthulde hij de plannen van de samenzwering. OOniddelliik daarop gaf Faroek den militairen commandant van de stad Cairo bevel terstond enkele Britsche officieren, under wie. een brigade generaal, twee majoors en een kapitein, die allen behooren tot de Kngclsch-Australische strijdkrachten, die in het oorlogsgebied geconcentreerd zijn. te verwijderen. De namen van twee hunner zijn rWds bekend ge- maakj: Henry Mitchell en Ernest 'Hut- chinsoii. - Men vernam ook, dat de opperbevel hebber vak deBritsche luchtstrijd krachten in Griekenland, Daberiac, bij de samenzwering betrokken is. De golf van verontwaardiging die deze bijna van officieele. zijde ge- inspireerde samenzwering ontketend heeft, is nog versterkt door een cor ruptiezaak. die, vrijwel» tegelijkertijd ontdekt is. Men constateerde, dat drie sergeants zich onrechtmatig' 400.000 pond sterlfng toegeeigend hadden i^i hadden geprobeerd deze verduistering te verbergen do<5r de verklaring, dat dit -bedrag door Arabieren gestolen was. De „verduistering werd evenwel ontdekt. De drie sergeants zullen naar Londen gebracht en daar gevonnist worden. Kenmerkend is dat een der Arabieren, die valsch beschuldigd was het geld beroofd te hebben, in een spoedprocedure veroordeeld en door de rechtbank terstond terechtgesteld is.' OVERVAL OP PERSBUREAU IN ECUADOR. Gisterochtend om 4 uur is'het pers agentschap Transocean te Quito door een uit ongeveer acht met pistolen, bijlen en knuppels bewapende lieden bestaande Ijende overvallen. De in het gebouw slapende marconist en de nachtwaker werden doof bedreiging met pistolen en door vuistslagen in bedwang gehouden. Intusschen werden de schrijfmachines met bijlslagen ver nield en de ontvangtoestellen, en tele foons, alsmede een schrijfmachine ge stolen. De bandieten waren goed ge kleed en vermomd. Uit het voorkomen der indringers en uit achtergelaten sporen meent men te kunr.en opmaken, dat de daders buitenlanders waren De politieke achtergrond blijkt dui delijk. De politie beschikt over be paalde aanwijzingen, die ijVerig onder zocht worden. Zon: op 9.41, onder 18.00. Maan: op 23.25, onder 11.24. Men ia verplicht te verdnia- teren van tonaondergang tot conaopkomaL Lantaaroa van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1