\ver De nieuwe Staatsleening n etinedy tegen deelneming .WIJK iweg 20 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN van Amerika aan den oorlog ch }tUuu% iboden thuis larkt 25 In ïgk~~3 "töï0 Dit is onze oorlog niet". Rechtstreeksche aanval op Amerika even onwaarschijnlijk als onmogelijk lienden van een expeditiecorps zou geen nut hebben WiUkie by Hull «n Roosevelt. M ateriaalschaarschte in de V. S. DE ILLUSTRIOUS OPNIEUW GETROFFÉN. Duitsche luchtaan vallen op La Valet- ta. Lopden onge rust. De Duitsche luchtactie. Engeland heeft - vliegtuigen noodig. De derde ambtsperiode van Roosevelt. De aanvallen op Engeland. Een tocht door Londen BELANGRIJKE CONFERENTIE TE TOKIO. Tusschen regeering en weermacht. Gedwongen leening indien volle bedrag niet wordt bijeengebracht Aantrekkelijke belegging op tien jarigen termijn PéTAIN EN LAVAL ZIJN HET EENS. „Misverstanden weggenomen".* HET GROOTE TEKORT AAN SCHEPEN. 2509 O 238 a 'Hid., m ^debrcitgei O 117 12 0 242 14 |nK IDBIVki |er onderafd, 4ed. Voeth. br N. V.B.uit lard. Il5.-Ml2.5l jngifte 1 u r lent. IBESTUUP. Begrafenll te Uoudt is voor een hart of ere- Itprljs, dul |T bval nan, astraal t» aan voof begonnen J keun"g u« ■geeft brei nsingel 74 Er stad. Bfc blad. OUDSCHE jpfinfr No. 20632 Directeur T. TOETER Postgiro 48400 Bur. Markt 3L Tel. 27a I iu voormalige Amerikaansche am- te Londen, Kennedy, heeft iroote radiorede zijn standpunt ge actueele problemen van de ngKhg politiek uiteengezet, .«eldthS D.N.B. ftü het treurigste symptoom van «rik»'» huidige situatie qualificeer- Kennedy de onverdraagzaamheid voenlgke beweegredenen van man- g,e de waarheid liefhebben, onder ook hi), worden bewust in twijfel •gen, alleen omdat ïe afwijken i de opvattingen- van slechts een «id. Een geliefd middel van vrild agressieve minderheid be- I daarin, dat zij alle Amerikanen, aen BriUche overwinning niet vaarde! ijk waarschijnlijk ach L defaitisten noemen. [buedy noemde .steun aan Engeland i lat belaag van de V.S. Deze hulp I en mag evenwel niet gaan tot i put, waar oorlog onvermijdelijk l JUs tegenprestatie moeten de Engel- de V.S. nile saldi beschik- l atellen, die deze kunnen gebrui- L Vaaneer deze bronnen van Enge- I aitgeput zijn en de politiek van au Engeland nog steeds de e voor de V.S. mocht zijn, kan men iche geschenken aan Enge- I geven, daar op terugbetaling van i toch niet te trekken valt. Kennedy verweet daarop de V.S., dat »ij reeds dikwijls onneutraal ge kanteld hebben. Hij betoogde, dat let Amerikaansche volk geen deel behoeft te nemen aan den oorlog, ■ling Amerika niet self aange vallen wordt. Een reehtstreek- iikeaauval op dn V.S. acht te Kennedy even onwaar- ekfjalfjk als onmogelijk. BI wees or op, dat Amerika voor- kopfg nog lang niet voldoende be npond Is om maar oorlog te kun- Zelfs de wildste inter- soo verklaarde Ken- mdy, kannen sieh niet verbeelden, *»t a|j een expeditiecorps naar Bvop» kannen sturen, dat groot l»»«t Is om het numerieke ver- "h" taoschen hot Engelsehe en Daiteehe leger op te heffen. Boven- kkn a»l deelneming aan den oorlog democratie in de V.S. vernietigen. Kennedy keerde zich met nadruk legen het argument, dat Engeland Amenka's oorlog voert „Dit is oorlog niet", betoogde de mhmdiui, „Men heeft onze MJ den aanvang gevraagd. N keaitten ook geen veto, nopens "mvteetting van den oorlog." Thn Slotte merkte Kennedy op, het Amerikaansche volk geen "Hf wil en dat sijns inziens het ton niet zoo groot is, dat president de volmachten J**» wet tot hulpverleening aan ""•tead behoort toe te kennen. I'wSd'whH'"'4 ^u" heeft een onder.- I»et WTiil van verscheidene ■houd In den 'oop "nd de po" - to in het In aanslt Hooaevelt uren van dit onder- politieke toestand in Ky*eftl de laprnken lle' Verre Oosten be- IWgjw,,in aansluiting hierop bracht Iwien hij £?eveit ee" bezoek, met |Huq "eh in tegenwoordigheid van tos een half uur onderhield, "«de bespreking verklaarde Will- ui, Boosevelt en hij gesproken itand "n!"" den Europeeschen toe- »8n i.' ')reilden' heeft hem voor moniiJ1 "aar En8eland een per- ®ota oan Churchill mee lij ViUhie weigerde den. in- ?e nota mede te deelcn. Willkie bijzonderheden aa^ *bn plannen bij zijn be- ®nKeIand a'an Roosevelt too mü!?, m bem Bezegd, dat hü I \mhe alle teidende Engel- \»d^iu!*Uykheden en m het bij en in net oij- VU1 en Eden wil spraken. '*AbrVAL persvertegenwoordigers de vraag ge steld met welk recht Willkie eigenlijk bijna dagelijks adviezen op het gebied van de buitenlandsche politiek aan het Amerikaansche volk verstrekt. Het is zeer wel mogelijk, zoo verklaarde Tinkham, dat Willkie als afgezant van Roosevelt naar Londen gaat. De materiaalschaarschte bemoeilijkt de invoering van de werkweek van zes dagen bij de Amerikaansche bewape ningsindustrie in nog veel sterkere mate dan de tegenstand van de vak- vereenigingen en de industrie, ver klaart de bekende publicist Denny in de New York World Telegram, volgens het D.N.B. Hij wijst in het bijzonder op hpt feit, dat de schaarschte aan alluminium, zink en andere grond stoffen reeds overuren in de'vliegtuig industrie en andere takken van Ame rikaansche bewapening onmogelijk ge maakt heeft. FABRIEKSARBEIDERS ONTEVREDEN. Volgens de New York Daily Wirror heerscht er in regeerings- kringen groote ongerustheid over de ontevreden stemming der arbeiders in de Amerikaansche fabrieken, die voor het leger werken. De arbeiders eischen loonsverhoogingen en hun vakvereni gingen dreigen met staking, wanneer die eischen niet worden ingewilligd. In regeeringskringen vreest merifdat in deze omstandigheden niet alleen het Amerikaansche bewapeningsprogram, maar ook de Amerikaansche hulp aan Engeland in gevaar komt. De Ryan vliegtuigfabrieken te San Diego moe ten Dinsdag nieuwe looneischen inwil ligen, daar de werklièden anders in staking gaan. De fabriek heeft vlieg tuigopdrachten voor een bedrag van tien millioen dollar. Duizend arbeiders van de Beatherhead Manufacturers Company te Cleveland eischen ter stond een loonsVerhooging. Zij dreigen anders het werk te zullen neerleggen. 3800 arbeiders van de Ford Lincoln automobielfabrieken te Detroit dreigen met staking, wanneer de directie hun niet het recht van vakorganisatie geeft. 3500 arbeiders van de Chrysler auto mobielfabrieken te New Castle zullen wegenj looneischen in staking gaan. 35.000 mijnwerkers in Illinois dreigen met staking, wannéér de directie niet het conflict met de vakorganisatie over kwesties van organisatie regelt. In Michigan staken 950 werklieden van de Mailable Iron Company wegens de arbeidsvoorwaarden. De bedrijfsleiding verlangt een sneller productieproces. Conflicten tusschen rivaliseerende groepen bij de International Harvester 4 Naar het D.N.B. verneemt, heb ben de bemanningen van de Zater dag teruggekeerde Duitsche vlieg tuigen gemeld, dat bij den aanval van dien dag op de haven van La Valetta het Engelsehe vliegtuigmoe derschip Illustrious door drie zware bommen getroffen is. Twee bom men troffen vaartuigen, die vlak bij de Illustrious lagen. Een treffer werd geplaatst op een in het dok Uggenden torpedobootjager, terwijl door andere bommen havenwerken, het tuighuis en de fabrieksinstalla- ties aan de kade werden getroffen. Verscheidene groote branden braken uit. Drie Duitsche vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. De Dagens Nyheter meldt uit Londen, dat het optreden der Duit sche gevechtsvliegers in de Middelland sche zee Londen steeds meer zorg baart, aldus het D.N.B. Men vreest vooral, dal Griekenland zelfs niet meer in de tegenwoordige mate geholpen kan worden, zoodra geen Britsche sche pen meer in convooi van het Westen naar het Oosten der Middellandsche Zee gebracht kunnen warden. Dat zou beteekenen, dat de zeeweg naar Grie kenland drie maal zoo lang zou wor den, doordat men dan om de Kaap zou moeten varen. Ook om deze reden is men te Londen zeer ongerust over het optreden der Duitsche vliegers. Hooge ambtenaren van de Royal Air Force hebben een dringend be roep op de Amerikaansche vliegtuig fabrieken gedaan, naar United Press uit Londen meldt, om in ver sneld tempo vliegtuigen aan Enge land te leveren. Bij d*zê gelegenheid hebben de des kundigen op de noodzakelijkheid ge wezen, dat de door de V.S. geleverde Company hebbèn tot een dreigement geleid van de C.I.O. dat, wanneer de directie niet voor bij legging van het conflict zorgt, deze vakorganisatie 25.000 arbeiders in acht fabrieken tot staking zal opwekken. Deze fabrieken hebben bewapeningsorders tot een be. drag van tien millioen dollar. In de hoofdstad der Vereenigde Sta- ten zijn gisteren talrijke plechtigheden gehouden ter inleiding van de derde amtsperiode van Roosevelt, welke de president vandaag met een ineugureele rede zal openen. In den loop van Zon dag werden door de meest verschil lende organisaties' godsdienstoefenin gen, recepties, banket» en gala-voor stellingen gegeven. gevechtsvliegtuigen een grootere snel heid bezitten dan de voorgaande, in dien zij den strüd met de Duitsche toestellen moeten opnemen. Voorts verklaarden de functiona rissen van het Engelsehe luchtwapen, dat de neergeschoten "Duitsche ma chines bewezen hebben, dat het ma teriaal, waaruit zij vervaardigd zijn. van prima kwaliteit is. Wat er ook over de grondstoffenschaarschte in Duitschland gezegd en geschreven moge worden, deze machines toonen aan, dat Duitschland voor den bouw van zijn vliegtuigen geen vervangings materiaal gebruikt. P De Engelsehe berichtendienst heeft vanmorgen medegedeeld, dat in den loop der laatste 24 uur Duitsche lucht aanvallen zijn gericht op steden in Zuid- en Èuidoosf Engeland. Daarbij werden talrijke brand- en brisant bommen neergeworpen. Ook Londen is weer-het doel van de Duitsche ge vechtsvliegers geweest. Voorts wijst de Engelsehe berichtendienst op de zware aanvallen van de Duitsche ge vechtsvliegers op Malta, waardoor aanzienlijke schade is ontstaan. In de Da i 1 y Mirror wordt een rit door Londen beschreven na een der laatste luchtaanvallen. Het Engelsehe blad schrijft: „De autobus vertrok, doch moest terstond weer stoppen. Hij keer- de om, koos een anderen weg door de X-straat en nadat hij tusschen reus achtige branden nog juist kon doorrij den, bereikte hij een andere hoofd straat. Hier moest de rit echter weer onderbroken worden. Eindelijk kwa men wij in de Oldstreet, waar wij wee: stoppen moesten, aangezien borr.trech ters ons ook hier den weg verspreiden Eindelijk wees een inspecteur den chauffeur den eenigen weg, die berijd baar was. Na korten tyd moesten wi. echter al weer stoppen, daar een reus achtige brand verder rijden onmogelijk maakte." Onder voorzitterschap van minister president Konoje is Zaterdag een con ferentie gehouden, waaraan de leden der regeering alsmede alle leidende figuren van de weermacht en de oor logsraden hebben deelgenomen. In de pers wordt deze conferentie buiten gewoon belangrijk genoemd, daar hierin gesproken is over de jongste ontwikkeling van den internationalen toestand, in het bijzonder den oorlog in Europa, alsmede de houding der V. S. en de betrekkingen tusschen Japan en de Sovjet-Unie. HERVORMING JAPAN8CH KIESRECHT In een Zaterdagmiddag gehouden bijzondere kabinetszitting heeft de regeering formeel tot herziening van de kieswet besloten. OF wnjjriB' !(£WJNein afvaardigde itto4lci' t?1 <te commissie van ***n«WiJrken »an het Huis "Wigden ten overstaan van bi onze advertentiekolommen wordt de uitgifte aangekondigd van een nieuwe Staatsleening van vijf honderd millioen gulden. De koers van uitgifte bedraagt _100 pet.; de rente is 4 pet. per jaar; yde looptijd bedraagt ten hoogste tien jaar. Aan de schuldbekentenis sen is het recht verbonden, dat zi; steeds tot het volle bedrag in beta ling worden gegeven ter voldoening van rechten van successie, van overgang by overlijden en van schenking. Evenals yde vorige Staatslee- - ning zal ook deze er een zijn „met den stok achter de dear". Dit beteekent'derhalve, dat in dien niet het yoQe bedrag van 500 millioen bijeen wordt ge bracht, een gedwongen leening tégen minder gunstige voor waarden volgt, In welke leening diegenen zouden moeten deel nemen, die niet op de thans aan gekondigde leaning voor een voldoend bcdrAg zullen hebben ingeschreven. Wat in dit ver band onder een voldoend be drag is te verstaan, jblijkt uit den maatstai, welke bij het vast stellen van den deelnemings plicht in de eventneele gedwon gen leening zal worden aange legd. Het prospectus, hetwelk bij alle bankinstellingen ver krijgbaar is, vermeldt te dien aanzien, dat allen, die in het be lastingjaar 1940'41 ia de ver mogensbelasting zijn ot zullen worden aangeslagen, tot een in het prospectus voor eik vermo gen aangegeven bedrag in die eventneele gedwongen leening zullen moeten deelnemen. Dit zelfde bedrag geeft derhalve aan, voor hoeveel men ten minste op de thans aangeboden vrijwillige (eeaing dient in te schrijven, om vaa de gedwongen leening te worden vrijgesteld. Dat dit bedrag voor allen hooger is, dan bij de in het vorige jaar uitgegeven leening, zal geen verbazing wekken, aangezien de thans bijeen té brengen som grooter is dan toen. Behalve degenen, die eventueel voor de gedwongen leening in aan merking zouden komen, zullen ech ter nog vele anderen op de nieuwe leening willen inschrijven, wegens de, aantrekkelijke» belegging op tienjarig termijn, welke hiermede geboden wordt en wegens den goe- l den dienst, welke zij daarmede het land bewijzen. Door de belasting- faciliteit, welke aan de stukken is verbonden, wordt de koersvaslheid der leening krachtig bevorderd. De inschrijving staat open op Woensdag, 29 Januari a.s. van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur by de in de advertentie Ver melde bankinstellingen en bij het Agentschap van het Departement van Financiën te Amsterdam. Reeds vóór den genoemden datum zal iedere bankier zich willen belas ten met de verzorging van inschry vingen. Desgewensdht kan mi voor zijn inschrijving voorlpëur vragen. De betaling moet geschjgflen op Zaterdag 15 Februari ax, Het belang van een volledig wel slagen der nieuwe teen in g zal een ieder ongetwijtehr duidelijk zijn. Tot een gedwmrgen leening, welke een 2!A peL/40-jarlge annuïteits- leeningff (uiteraard zonder de ge melde lyelastingfaciliteit) zou zijn, niet komen. DE FRANSCH-DUITSCHE BETREKKINGEN. Oiiicieel wordt nit Vichy mede gedeeld: v Het Fransche staatshoofd, maar schalk Pétain, heeft Zaterdag een ontmoeting gehad met Pierre Laval. Zij hebben een langdurig onderhond gehad, in den loop waarvan de misverstanden, die tot de gebeurtenissen van den l'3en December hebben geleid, uit den weg geruimd zijn. r LAVAL. (Foto archie/) Naar te Vkhy met betrekking tot de de ontmoeting tusschen de beide staatslieden wordt meegedeeld, is de bespreking gevoerd ia den salonwagen van het staatshoofd op het station van La Ferte Haute Rive, op 21 km. van Moulin. Na het onderhoud, dat van 17 tot 18.35 u. duurde, is Pétain per spe cial en trein naar Vichy vertrokken, terwijl Laval per auto naar Parijs te rugkeerde. Q In tegenwoordigheid van den verte genwoordiger der Fransche regeering te Parijs, ambassadeur de Brinon, heeft professor Grimm een voordracht ge houden over de DuitschFranscne sa. menwerking. Toenadering en samen werking, aldus prof. Grimm, kunnen slechts nagestreefd worden door ware Franschen en ware Duitschers, ateheöf vaderland liefhebben en die uit de ge schiedenis hebben geleerd, dat juist het belang van dit vaderland toenadering noodzakelijk maakt. Er is echter geen samenwerking mogelijk zonder ver trouwen waardigheid en „eer. Duitsch land leeft op het oogenblik niet in den geest der revanche of van de triomph, doch in den geest der verantwoordelijk heid voor de toekomst. Het schynt ech ter, alsof men in Frankrijk vergeet, wat de oorzaak is van ai datgene, wat de Fransche natie thans tot haar lijden veroordeelt. Prof. Grimm besloot met te zeg dat Frankrijk weder eens op den twee sprong staat, te Montoire heejr maar schalk Pétain voor samenwerking be slist. Thans moet Frankrijk beslissen. De nieuwe orde, die ziëh voltrekt, is een historische gebeurtenis, waartegen niemand zich kan/verzetten. ENGELAND Zon: op 9.38, onder 18.05. Maan: op i.58, onder 12.47. Men is verplicht te verduis teren vaa zonsonderganl tot zonsopkomst Lantaarns vaa voertuigen moeten uur aa zonsonder gang ontstoken worden. VERKLARING VAN SALTER OVER AANKOOPEN IN AMERIKA. Sir Arthur Salter, parlementair onderstaatssecretaris in het Engelsehe ministerie van Scheepvaart, heeft, naar uit Londen gemeld wordt, een rede over den toestand der koopvaardyvloot gehouden. Salter zeide onder meer. dat het weekcijfer der gemiddelde Engelsehe scheepsverliezm sedert Juni van het vorige jaar meer dan verdubbeld is. Daar komt bij, dat Engeland in ver gelijking met normale tijden veel meer scheepsruimte noodig heeft, doordat de schepen groote omwegen moeten maken om bijzonder gevaar lijke zones te vermijden. Zoo heeft men de vaart om de Kaap in plaats van door de Middellandsche Zee. Verder komen vele schepen, die vroeger ge regeld naar Engeland voeren, in het geheel niet meer. De Britsche regeering, aldus Salter, heeft zich dan ook genoopt gezien, alle zeeschepen te requireeren. Men moet in aanmerking nemen, dat in vredestijd een derde van den geheelen Britschen invoer door buitenland sche schepen werd gebracht. Op het oogenblik wordt met de Vereenigde Staten onderhandeld over het ter Engelsehe beschikking stellen van 38 Deensehe schepen met een ge- zamerlijken inhoud van 150.000 ton, die in Amerikaansche havens liggen. Dit punt is nog actueeler als dat van de overdracht van de in Amerikaan-- sche Jiavons liggende Duitsche, Ita- liaansche en Fransche schepen. Salter kenmerkte den toestand als bijzonder ernstig door te con- stateeren, dat de scheepsreserve, die Engeland uit de Vereenigde Staten kon krijgen, uitgeput is. De Engelsehe vSotTal met genoe gen Amerikaansche vrachtschepen in convooi begeleiden. De Engelsehe scheepswerven hebben acuut gebrek aan bekwame vaklieden. Het is daar om noodig, dat men de tonnagebe hoefte in de Vereer igdk Staten dekt en de productie der Amerikaansche werven bevordert. Engeland moet de zekerheid,hebben, dat het oorlogsma teriaal uit de Vereenigde Staten kan betrekken, niet alleen (lit jaar, maar zoo noodig ook in de volgende jaren. Engeland heeft de burgerbevolking reeds sterke beperkingen moeten op leggen. De hoeveelheid importgoede ren. beschikbaar voor de burgerbevol king, is reegis tot' 30 proeent verlaagd. Maatregelen tegen de communisten. Volgens een eigen bericht uit Lon den van deNyaDagligt Alle» h a n d a meldt de Sunday Ex press, dat de Britsche regeering kortgeleden maatregelen heeft ge nomen om de, zooals men hel noemt, landsverraderlijke activiteit van de communistische partij in Engeland te verhinderen. Het Engelsehe blad is van oordeel, jlat de geheele organisa tie der communistische party in En* geland wellicht zal worden verboden. MOBILISATIE TAN BRAND- BESTRIJDERS. De Britsche berichtendienst volgens het D.N.B. bekend gemaakt, dat Zaterdag twee nieuwe ver ging.-, wetten door de Britsche regeering zijn opgesteld, volgens welke than# iedere man en iedere vrouw in Enge land naast hun beroep kunnen worden aangewezen voor werkzaamheden bm- nen het kader van de/Enge^che defen sie. In aanmerking komen alle marmen ,en vrouwen tusschen 16 en 60 jaar. Naar verder wórdt gemeld, zal van deze wet op Sfet oogenblik alléén ge bruik wordyn gemaakt voor de bestrij ding van/branden en brandbommen. Daarvoor zullen voorloopig alleen man nen wérden gebruikt. Zij zijn verplicht 48 ^rur per maand te werken. Alle be nden in handelskantoren en induw riebedrijven moeten deze werkzaam heden ter bestrijding van brandbom men; en branden verrichten builen hun normalen diensttijd en zonder dat zij er vergoeding voor krijgen. SCANDINAVIË ZWEDEN HANDHAAFT OVfoE BUITENLANDSCHE, POLITIEK De Zweedsche minister van Buiten landsche Zaken,, Günther, heeft giste ren, volgens hét D.N.B., tijden» een feest van burgers in Halmstad in een rede over de buitenlandsche politiële verklaard, dat Zweden ongewijzigd vasthoudt aan de tot dusverre gevoer de buitenlandsche politiek en ook in het vervolg een strikte neutraliteit m acht zal nemen. Hy herinnerde daarby aan de houding van Zweden in bet FinschSowjet-Russische conflict en tydens de acties in Noorwegen. De mi nister wees er op, dat Zweden noodge dwongen in den oorlog tusschen de groote mogendheden zou zijn betrok ken, wanneer indertijd Engelsehe en Fransche troepen verlof hadden gekre gen om door Zweden heen te trekken. Wil tot verdediging en eenheid,, aldus Günther, zijn de beste voorwaarden voor het verdere behoud van den vrede en de vrij beid voor Zweden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1