r V Hernieuwde bekrachtiging van onvoorwaardelijke vriendschap NIEUWSBLAD VOOR GOUDA TEN OMSTREKEN Geestelijke grondslagen van het nieuwe Europa isse Dinsdag 21 Januari 1941 Z 2oh Ch> fflOOH mm |EN Jgaigane» No' 20533 Wij staan op een keerpunt in de geschiedenis - Het indivi dualistische denken onttroond Kat Socialisme eischt voor allen gelijke moge-. Dikheden, zich op te werken - Naar een moderne jelksheerschappij Rede van dr Dietrich. a, DE BRITSCHE HULP AAN GRIEKENLAND. Door Duitsche eft Italiaansche lucht macht bedreigd. Middellandse Zee j jk. WAAROVER KONOJE EN MATSOEOKA ZULLEN SPREKEN. De betrekkingen met ^Ned. Indië en de V.S. Ontmoeting Hitler-Mussolini „Engeland zal geduldig moeten afwachtejn, wat het resultaat van deze bijeenkomst is" Voorspellingen hebben geen nut. 1ERIKA Kennedy* en Bullitt. Zuid-Amerika en de oorlog. RUSLAND Russisch-Japansch visscherij-accoord. folygoQ^ i Bink laatst» stmt» mast Zt}, [oorzaak, "eat 13* '4* I Habere» Fant. 0» niet tot 14.31 11.37 Jenschap- krden en foogland. ldoor rij» l Leeuw- Jlf uitge. Br 1» toeh van dit J de slot- |>k stem- apart* In de 4» ping met J 56 maar lp Hoog. 3 beurten as jam- Isteeren- te ma- nlddeld* op rij» 16.37 25- ti warden, lijk sterk zijn al- erer zon In het 8- 19.04 llnditand h.a. alg. gem. 114 10.- |36 15 97 15 71 18 45 199 1334 137 14.17 183 1391 173 11* 1941 wed- I regen en lijk go<4w# >lijke tiF j verstegen hij pres- cilometer tiaar van eenige s - fchimmel- >rde dit- L. vso Ie af. z«- leen tijd verredeo l Jan- |prsteg«n9 10 ate* 1 4 aec* or O 1- heeren- moo>» goudsche COUBANT Directeur F. TIET ER Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 274C 4» 4 bestek van een plechtige bij eenkomst, die de Duitsche academie té Praag heeft gehouden, heeft JeDuitsche perschef, dr Dietrich, een unnopieele rede gehouden over het ondnwerp: geestelijke grondslagen van het nieuwe Europa. De strijd, die thans op de slagvelden en zeeën met de „ultima ratio" der vol. ken, met wapengeweld, gestreden „rit, zoo zei hij ter inleiding, is in den diepsten grond een strijd van twee wereldbeschouwingen, waarin een nieuwe opvatting van de menschelijke samenleving, gesproten uit de twee grootste cultuurvolken van het vaste land van Europa, met de geéstelijke machten van het verleden worstelt om haar vrijheid en toekomst. Met de Duitsche legers zegeviert thans niet alleen het wapengeweld, maar ook de geest, waardoor zij wor den bezield. Met deze soldaten, voor wie geen hindernissen bestaan, rukt een nieuwe tijd op, een groote idee, die uit den schoot van het volk geboren en in den Führer belichaamd is. Daarin ligt het laatste geheim van haar on weerstaanbare kracht. Er zijn volken, die dezen dieperen samenhang begrepen en ingezien heb ben En er zijn andere naties, wier heerschende plassen in de voldane ttlfrenoegzaamheid van haar begrens de Spvattirfgen haar volkeren blind gemaakt hebben voor alle geestelijk doorzicht in het verloop van gebeurte nissen, die buiten de eigen beperktheid liggen. Zij houden zichzelf voor het laatste doel van den vooruitgang en hu» democratie voor het einde van de menschelijke ontwikkeling. Daarom be schimpen zij wat zij niet begrijpen. Daar zij den oorlog militair niet kun nen winnen, hebben zij een moreelen oorlog tegen de asmogendheden ontke tend. En naarmate hun hongerblokkade doorbroken is, pogen zij Duitschland en Italië met een haatblokkade te om- g«»en. Van de problemen, die deze oorlog nog ter oplossing overgelaten heeft, schijnt het geestelijk-psychologische een der belangrijkste te zijn, te weten de bevrijding van de geesten. De Duit- sehf weermacht moest eerst door een "'finot-ünie breken om het Fransche V" k de waarheid te doen iruien. Wan- 'W'* 200 VTOeg <kr Dietrich, de gees- 'ke wereld van dit doorploegde vas- "ri van Europa zich eindelijk aan- ""«.uiten om met geheel haar zedelijk 377"-en bres te schieten in den muur ren nhrase en onwaarachtigheid, die tros de volkeren omringt? REVOLUTIE in het denken 1 djkopersclief betoogde vervolgens: ihm geen twij fe 1 aan, dat wij ™s °P den drempel van een keer- f™tm den tijd staan. Niet slechts in 't j™"*keen sociale leven, doch ook in unitS kee4t z'ch een revolutie rokken. Deze gaat uit van de beide fjr?'c,u'lMurv°lken van het vasteland, urtschland en Italië, en zal voor Z? V0Jken vruchtbaar daad op het terrein van de evo- utiedes geestes, die thans volbracht Jutdt, bestaat daarin, dat zij het in- 'vidualistische denken, dat eeuwen jren onze ontwikkeling beheerscht reft, onttroont en vervangen^heeft <X>r ^enken 'n gemeenschaLsbe- •ustzijn, dat geheel nieuwe grönd- gen voor ons leven en ontzaglijke gelijkheden tot ontplooiing ont- de c'teerde in dit verband man di„ ~?i,V?n een fakend Engelseh- deo 'vertN- j dagen geleden te Lon- op het rj:„ de, dat een overwinning tisch van den geest automa- worderrTiaar n willen be- a-n - wen hï«edebrSVBI»einde van den oor" E'arvan a!?' wapen, aldus spr., 'Ugveld alt ?ngeIschen zich op dit jaereeledwi. enen bedienen, is de °ffensS?t!ogl.e-,Daarom 2«n z« tot en leveren a woord overgegaan ?°ordig niS asmogendheden tegen- 0,4 tij i S**?» „slag.Zij zeggen, de van God, in Aoem va, "■''uurstriidL vooruitgang én de rei'uur s CT 'n de wereld van [kbben de tüt' «esproken wordt, dab vasteland f cultuurvolken van Jre te jnr-L *an Europa een woordje J** klem n100 verklaarde spreker "fet'gd, maar de vrijheid van het liberalisme van de phrase ont daan en eerst den waren inhoud van de vrijheid tot uiting gebracht. Ware vrij heid bestaat slechts in hoogere gebon denheid. Dat geldt niet alleen voor het leven van den enkeling, maar ook voor het leven van de volkeren onder elkaar. Ook aan de vrijheid en cfe souve- reiniteit der volken naar buiten zijn grenzen gesteld, die bepaald wor den door factoren van ruimte en gezonde organische ordenings-be- ginselen. Dr. Dietrich ging hier inzonderheid in op de veronderstelling van de tegen standers van Duitschland, dat Duitsch land de wereld wil veroveren. Tien jaar lang, zoo zeide hü, werk ik aan de zijde van den Führer, mij dunkt, als hü voornemens was de. wereld te verove ren, dan moest ik daarvan toch wel eens iets gehoord hebben. Dergelijke doorzichtige, belachelijke beweringen zijn niet alleen onvèreenigbaar met de idee en het fundarfienteele standpunt van het nationaal socialisnje, doch zelfs daarmede in lijnrechte tegenspraak. Het politieke grondelement van het nationaal-socialisme is de- volkspoli- tieke staatsgedachte. Het streeft niet naar imperialistische verovering, doch naar innerlijke aaneensluiting en cön- centrjtie van het volk. Daarvoor is de door het nationaal- ,socialisme op zulk een unieke wijte ge organiseerde geweldige repatrieerings- beweging van menschen van Duitsch ras, de terugkeer van het Duitsche bloed naar het moederland, het ondub belzinnige bewijs. Wie, zoo betoogde dr. Dietrich, de nationaal-socialistisehe staatsgedachte in haar inwendige structuur en haar practische functie beschouwt, moet hierin de modernste volksheerschappü der geschiedenis zien. Zij stelt tegen over het anonieme beginsel van een ontaarde democratie- het verantwoor delijkheids en leidersbeginsel van den echten volksstaat. GELIJKE MOGELIJKHEDEN VOOR ALLEN. De rijksperschef keerde zich vervol gens' tegen het woord van de „gelijk heid van alles wat eelt men schel ijk aangezicht" heeft en betoogde: van nature zijn de menschen niet gelijk, doch ongelyk. Het probleem, dat het socialisme op te lossen heeft, is niet, de harmonie der belangen onder gelijken, doch de harmonie der belangen onder ongelijken tori st^trid te brengen. Het nationaal-socialisme gaat van de na tuurlijke ongelykheid der afzonderlijke menschen uit. doch het eischt voor allen gelijke mogelijkheden, zich op te werken. De prestatie gedachte is ook in de samenleving der Europeesche volken het richting gevende ordebegin sel van verstrekkende beteekenis. Ook de volken zijn van nature niet gelijk. Ook in het leven der volken onderling is het slechts dan mogelijk hun belan gen langs vreedzamen weg met elkaar in overeenstemming te brengen, wan neer men de gelijkheid der voorwaar den in het leven roept, waaronder zij met elkaar concurreeren. Ook de vol ken kunnen in deze wereld alleen naar gelang hunner bekwaamheden en pres taties hun plaats nnemeu. Wanneer het al mogelijk mocht zijn in het leven der volken de vreedzame regeling in de plaats van het geweld te stellen, dan zou, naar Dietrich meende, deze ge dachte der gelijkheid van vonrwaarder voor allen het eenig mogelijke eon- otructieve beginsel van den vrede in zich bergen Het antwoord op de vraag hoe is een gemeenschappelijke orde ning der naties met als voorwaarde haar vrijheid naar buiten mogelijk? kan slechts luiden: Niet door het principe dei* bevoorrechting van enkele volken, doch slechts door het principe van ge lijke knraf<m voor allen.- De gelijke grootheid van geest, die de cultuurvolken van het continent zoo vaak in de geschiedenis van het avond land getoond hebben, aldus besloot dr Dietrich, openbaart zich ook thans weer om beslissingen te voltrekken, die den gang van eeuwen bepalen. De vol ken besneuren den ademtocht van de7e grootheid, doch de hersen# der staa1- lieden van benaalde democratieën ziin niet groot genoeg om hem te bemerker Overal onder de volken van dit con'i- nent is er thans een ontwaken. Uit „voorvechters en meeloopers van eer uitgeleefd verleden worden bondge- nooten eener opkomende toekomst. Nog gaat om deze toekomst de strijd, doei' het oordeel der geschiedenis is reed« geveld. Zij heeft de denkbeelden var. een nieuwen tijd, die de volken tot een nieuwe Ontwikkeling en bloei moe-" ten. leiden, reeds 0p gang gebracht Haar rhvth.me is synchroon met der- marschpas der armeeën en legercolon- nes. die als strijders voor de levens rechten hunner naties en voor de eeuw van het volk zijn aangetreden. Zon: op 9.37, jónder 18-06. Maan: op 3114, onder 13,21. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns vaa voertuigen moeten nor na zonsonder gang ontstoken worden. naanummnv iden te Rome ontvangen be richten melden volgens neutrale bron nen, dat de strategische toestand, die zich in de Middeilandsche Zee aftee- kent, zooals die wordt bevestigd door de successen der Italiaansche vloot en der Italiaansche en Duitsche lucht strijdkrachten in de straat van Sicilië, de Engelschen er toe zou hebben ge- bracht,. een ernstig besluit te nemen, n.I. af te zien van den mg door de Middeilandsche Zee voor het zenden van hulp aan Griekenland. Zij zonden hun convooien om den Kaap gaan sturen. «De Popoio d.i Roma wijst er in dit verband op, dat zelfs wanneer een dergelijk besluit niet volledig zat wSr den toegepast en pogingert als die der laatste daggn—opnieuw in het werk zondetTworden gesteld, er ongetwijfeld geen feit is, dat meer beteekenisvol is ten aanzien van de doeltreffendheid der slagen, die door de spilmogendhe- den zijn toegebracht aan de vijande lijke strijdkrachten, Engeland heeft moeten constateeren, dat het geene'rlëi controle op deze zee uitoefent, welke het meende volledig te kunnen beheer schen. Het gedwongen besluit, waar aan het zich - onderwerpt, is reeds een halve explosie, die het voorspel vormt van de aigeheeie en definitieve ont ploffing. 4ZI8 HET VERSLAGEN 4E CHINEESCHE LEGER Minister-president Konoje heeft gis teren den keizer rapport uitgebracht over den inhoud van zijn regeerings- verklaring, die hij bij dê -opening van •de nieemve parlementszitting zal uit spreken Volgens Domei zou deze ver klaring de volgende punten behande len 1. Vastbeslotenheid der regeering om de door haar gestelde doeleinden te vérwezenlijken; 2. De beteekenis van het driemogend- hedenpact in verband met de inter nationale betrekkingen, in het bij zonder met^ngeiand en de Vereen. Staten 3. De betrekkingen van Japan Sovjet-Rusland; 4. Japans Chineesché/polAiek na de erkenning van Wang Tsjing Wei; ,5, De betrekkingen van Japan met Fransch Indo-China en Neder 1 Indië; 6. De nieuwe economische structuur volgens het beginsel van een door den staat gecontroleerde en geleide huishouding. In de rede welke de Japansche mi nister van Buitel landsche Zaken. Ma tsoeoka, voor het parlement zal uit spreken. 2?ai hij, naar thans t-eeds ver nomen whrdt, de volgende onaerwer p^n bespreken: Met Fransch Indo-China. Neder 1 a n d s c h-I n d ie en Thailand vvor den, of zijn veelbelovende onderhan delingen gevoerd, terwijl met Austra hé diplomatieke vertegenwoorriigingcj zijn uitgewisseld. Ook nerin komt d gemeenschappelijke taak van Japan en[ de Zuidzeelanden tot uiting. Inzake Sovjet-Rusland zal Matsoeoka verkla ren. dat Japan zijn betrekkingen me Moskou wcnscht te verbeteren. Wat de handelsbetrekkingen »n h?t alge meen betreft, streeft Japan ernaar om zoq, spoedïgvmogelijk een stelsel van zelfverzorgiyhg in het kader van" het groot-Aziatische economische geoied in te voeren. Omtrent de betrekkingen tot de Ver- esnigde Staten zal Matsoeoka consta teeren, dat Japan de zelfverheerlijken- de houding van de Vereen. Staten je gens Japan niet over het hoofd kan zien. Japan verwacht dat de Vereer» Staten zich op hun verantwoordelijke taak als groote mogendheid zuilen be zinnen °n voor den vrede zullen wer ken, in plaats van aan een uitbreiding van den oorlog. De ontbinding van het 4e Chineesche leger. Naar de C or rif. re delia Sera uit Peking meldt, heeft de militaire raad van Tsjang Kaï Sjek mcdegfedeeld ,dat tot ontbinding van het vierdè leger is overgegaan, nadat de commandant van dit leger, generaal Yen Ting ge arresteerd em vóór een krijgsraad is gedaagd. De raad deelt voort^jnedeT dat generaal Yen Ting indjutdtTae ont vangst bevestigd heeft^van het bevel naar het Noctrderfop te rukken om de Japanners^aan de Jangtse aan te val De generaal heeft daarop echter niet slechts zes maanden werkeloos voorbij laten .gaan, doch tenslotte ook het centrale Chineesche leger aange vallen met het eerzuchtige plan, de geheelc kust van Zuid-China onder zijn controle te brengen. U S L AN D DUITSCHLAND URKSCHE I BYE ARABIC CHINA ALS BRITSCH- 4MERIKAANSCTIE VOORPOST. De revolte van hel communistische vierde leger werpt een licht op het ont bindingsproces in het kamp van Tsoengking", zoo schrijft Shanghai Times. De toestanden zijn klaarblij- klijk onbekend in Washington en Lon den. Anders zou het onbegrijpelijk zijn, dat de Engelsche en Amërikaansche re- geeringen nog verder steun verleenen aan Tsjoengking, dat zich de controle over zijn troepen ziet ontglippen. liet bl-ad richt vervolgens een scherpe aan klacht tot Engeland en de Vereenigde Staten, die-het er van beschuldigt de pacificatie van China om egoïstische redenen te verhinderen. In gelijken zin schrijft het aan den kant van de Nankingregeering staande ïeni blad Tsjoengsja Ji pj^u, dat de maatregelen van Tsjang Kaï Sjek te gen de communistische troepen getoond hebbey. dat Tsjoenkings politiek van tegenstand tegen Japan niets anders meer is dan eeit^dèei van het Engelsch- Amerikaansch*-- verdedigingsprogram, vóór welks uitvoering China moet wor. den opgeoffi BALKAN/ ROEMEENSCHE MINISTER AFGETREDEN. Officieel wordt te Boekarest bekend gemaakt dat de minister van Binnen- landsche Zaken, de legionnair gene raal Petrovicescu, zyn ontslagaan vrage heeft ingedierd, welke is aan vaard. De leider van'den staat, gene raal Antonescu, heeft hem vervangen door den militairen bevelhebber van Boekarest, generaal Popo Dimitrie. r—1 TURKSCHE RUK FRANSCH BEZIT rnirmi ootn tame* qesaraudeerde lamoen 1ITALIAAMSCH BEZP BRITSCHE INVLOEDSSFEER -T- BRITSCH BEZIT I ACTIE STRALEN mi SOOkm. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De Führer en de duce hebben ter gelegenheid van een samen- komst in tegenwoordigheid van de ministers van Buitenlandsche Zaken van de as een diepgaand onderhoud gehad over den toe stand. Dit onderhoud is verloopen in den geest van de hartelijke vriendschap tusschen de beide regeeringsleiders en van de nauwe strijdgemeenschap tus schen het Duitsche en het Ita liaansche volk. Het heelt in alle vraagstukken een volledige overeenstemming der weder- zijdsche opvattingen opgeleverd. De ontmoeting tustchen den Duce- en den Führer wordt door de Duitsche ochtenbladen eeri hernieuw-de be krachtiging genoemd van de onvoor waardelijke solidariteit der spumo- gendheden op politiek, ideëel en miiitair gebied. De bladen herinneren er aan, dat deze ontmoeting reeds de negende tusschen de beide staatsleiders, en wijzen er op, dat het reeds tot de traditie der buitenlandsche en in het -bijzonder van de tegen de spil gekante pers behoort om iedere bijeenkomst van Adolf Hitler en Mussolini te be geleiden met dezelfde ongegronde combinaties en prognosen. De Volkischer Beob ach ter schrift, dat deze uit de lucht ge grepen beweringen steeds d'e uitdruk king zyn geweest van de niet-uitge- sproken bezorgdheid, wat wel het re sultaat dèr bijeenkomst zou kunnen zijn. Het is doelloos, zoo constateert het blai^ verder, de „meeningïnakers" van dezen a^rd er van te willen over tuigen, dat dê gemeenschappelijke strijd der beide leiders en der beide volken geen wankeling kent in zijn diep-gefundeerde verbondenheid. De oorlog heeft hen gehard. Het gemeen schappelijk vergoten bloed vormt een onderpand van een niet te scheidei vriendschap der volkem Daïraari^rêr- anderen de plompe pogingfn^an den gemeenseh^ ppe 1 ij kep^--Hegen s t a n rie r niets, welke tegenstander deze ge meenschap van het Duitsche en Ita- .ïaansehe volk uiteen zou willen slaan, omdat/hij daarin zijn grootste gevaar ziet. Hët blad stelt voor de prognosen omtrent deze nieuwe bijeenkomst ook ditmaal over te laten aan de Angel saksische pers, di»e reeds acht-maal opheldering heeft gekregen. In gelijken zin herinnert de Bef- Iiner^Bö rsenzeitung er aan, dat ter gelegenheid van iedere ont moeting tusschen Adolf Hitler en Mus solini veel er over is georakeld, wat Duitschland, of wat Italië wel voor plannen zou hebben. Het blad merkt op, dat deze alternatieve wijze 'van vragen stellen aan de feiten voorbij gaat. Er is hier geen „of", zóo consta teert het blad, maaf alleen een nauw- verbonden „en". Er bestaat niet hier een DuitschEngelsche, daar een Ita- üaanschEngelsche oorlog, maar een gemeenschappelijk front van de spil in strijd en werk. Met het verlangen naar veüiiere bijzonderheden omtrent den inhoud der laatste conferentie moet Engeland geduld hebben tot Duitschland en Italië het gepast ach- teif de deur van dc wachtkamer te openen. ITALIAANSCHE PERSSTEMMEN. In een ontmoeting tusschen Führer en duce zien de Italiaansche kranten opnieuw-' een definitief bewijs voor de vaste verbondenheid van de in wapen- lïoederschap vereende bevriende yol- kcfn. Zij leggen den nadruk op dc vól kernen overeenstemming in opvattin gen, die ook door deze laatste confe rentie van de beidé staatsleiders oe- vestigd wordt. Het Giornale d'Italia wijst op de omstandigheid, dat deze nagende ontmoeting van de beide leiders dér asmogendheden sinds het begin van den oorlog opnieuw voor de gehecle wereld de gewapende solidariteit van de beide volken heeft geproclameerd en tevens aan alle illusies van den vijand den bodem heeft ingeslagen De Messaggero verklaart, dat dc heldendaden van de lucht- en ret- strijdkrachten der beide veroonde landen in hun strijd tegen het mator- lende Britsche imperium ip^de Mid deilandsche Zee en in dpf^Allantische^ Oceaan den trieipifllen achtergrond vormen voorde^oijeenkomst tusschen Adolf HijJeT en Mussolini. Popoio d'Italia betoogt, at Mussolirii en Hitler in een nieuwe bijeenkomst de volstrekte gelijkheid van de Duitsch-Italiaansche |ezichts- punten bekrachtigd hebben. HUN GEEN PUBLICATIE VAN RAPPORTEN. Het staatsdepartement zal, naar de Associated Press meldt, uit be trouwbare bron in Washington hebben vernomerf den eisch van den democra- tischen senator Wheeler tot publicatie, van de diplomatieke rapporten van de Amerikaansche ambassadeurs Kennedy en ^ullitt uit den tijd voor het uit breken van den Europeeschen oorlog, van de hand wijzen. Het staats-depar- tement zal zelfs den commissies voor Buitenlandsche Zaken van het Congres inzage der documenten weigeren met de motiveering, dat het vertrouwelijke documenten zijn van een ministerieele afdeeling- der regeering. Het staats departement is van meening, dat» de rapporten der ambassadeurs alleen „noodelooze nevenkwesties" in de de batten zouden kunnen brengeri. -r WAT WIL WASHINGTON EIGENLIJK? „Wij zijn"het moede te- hooren, dat men Amerika wil bëhoeden voor den schrik van den oorlog. Het pan- Amerikanisme heeft zich aaneenge. sloten tot behoud van'den vrede in Amerika". „Geheel Amerika wil vrede". Deze zinnen bevinden zich in een artikel van de Imparcial, dat het opschrift draagt: „Merkwaardige opvattingen van het volkenrecht". Het artikel wijst op het feit, dat de Ver eenigde Staten thans besloten hebben beschadigde Engelsche oorlogsschepen te doen herstellen op Amerikaansche werven. Brazilië bevindt zich in een eigèrv- aardigen toestand, aldus het blad ver der. Alles spreekt van de nooctzake- lijkhew.de verdediging uit te breiden aangezien ernstige bedreigingen aan wezig zijn. Cordell Huil verbaart, •dat juist met het oog op deze „zeëb groote gevaren" Engeland het trans port van ons oorlogsmateriaal niet to^taat. Het is eigenaardig, dat voor- lóopig in werkelijkheid voor onze havens een speciale politiecontrole der Engelsche vloot op de scheepvaart in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan besjaat. „Wij Zuid-Ameri. kanen alaus besluit het blad zou den eindelijk positief behooren te ver. nemen, wat eigenlijk gebeurt. Wan neer de Vereenigde Staten het herstel len van Engelsche oorlogsschepen op Amerikaansche werven vereenigbaar achten met het volkenrecht, was de these, die geheel Zuid-Amerika je gens de „Graf Spee" aanhing, absurd. SCHIP IN NOOD TIJDENS STORM Het^Globe-radiostation heeft een S.O.S.-sein opgevangen van het Grieksche vrachtschip Agnia Thalas- sinie. Het vrachtschip deelde mede, dat het bij een' zwaren storm op het midden vanëen Stillen Oceaan int nood geraakti is en dringend hulp noodij heeft. Het Amerikaansche pas sagierschip President Cleveland, dat op een afstand van 800 mijl ligt, snelt het gehavende schip'te hulp. NIEUWE OVEREENKOMST IN DEN LOOP VAN DIT JAAR. De Japansche en Sowjet-Russisch s delegaties hebben een nieuwf aceoord gesloten betreffende de visseherij. Ia het eerste artikel wordt gezegd, dat de visscherij-overeenkomst tusschen de Sowjet.-Unie en Japan, evenals alle daaraan toegevoegde annexen, onder teekend op 23 Januari 1928 van kracht bljjft tot 31. December. Het artikel sjelt in het licht, dat het huidige pro tocol kan worden veryangen door een nieuwe overeenkomst;" waaromtrent besprekingen jfevoërd worden door de beide regeeringen en die in den loop van 1941 zal worden gesloten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1