tl. II grootsche werken S NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Nieuwe kolenbonnen aangewezen Kindertoelage voor sommige groepen van Rijkspersoneel LTÖ :N O IS ittt »rt 24 Januari 1941 jgaiganf, No. 20536 VAN DE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ Nog 5 a 600.000 H.A. land wachten op ruilverkaveling 01*rln zit een landaanwinst van 100.000 H.A. °P '.33, onder 18.12. onder 15.34. OJ* Ttn>Bchl te verduiz- tot Geldig van 25 Januari tot en met 28 Februari Geldigheidsduur der oude bonnen verlengd t.m. 14 Feb. Varieert van 10 tot 25 ct. per arbeids dag voor elk kind, jonger dan 15 jaar, te rekenen van het derde kind Regeling met terugwerkende kracht 1 Januari j.l. tot BELGIË DE OORLOGS VERNIELINGEN. By na 11.000 huizen werden volkomen vernietigd. AZIË Japan en Rusland. IERLAND .6 1 poll. I EN. 'u gist», j fermoed». 1 waan» vas, gietj I«i rnet« j Pgenomsg Isfractum |on slecht» s.fl. bkge- Ision. I blad 5 bO bing al. IB IS IS 70 VOO B IRDK- KREN. vyzing gepu- evolge bt van 1530 dam zich lustri®, ijvtog goudsche GOIIBAHT Directeur F. TIETER Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 1748 turns haar oprichting, het jaar I eeuwenlang stiefmoederlijk bedeelde - Nederlandsche I gebied sterk begint te wijzigen: was 1888, 'het tot voor kort léén onafzienbare Heidemaatschappij een - vjakte van grasland, nagenoeg zonder voert de amen maar taaien strijd voor de ver poging van de productiviteit van den «iderlandschen bodem. Duizendier hectaren grond werden ontgonnen, herontgonnen o( it ontwatering ervan werd ver eerd, terwijl de gebieden ontsloten eerden door den aanleg van wegen, (jedurende de laatste jaren wordt juaverkaveling steeds meer het mid- gjjom deze cultuurtechnische ver beteringen tot stand te brengen, om- jat hieronder niet alleen wordt ver dun een herverkaveling der dikwijls ftnpreid liggende perceelen, maar gok de aanleg van wegen en de ont watering, terwijl direct de ontgin ning hierop aansluit. Men verkrijgt hierdoor verhoogde opbrengsten ter grootte van 10 a 20 pet, afhankelijk van de reeds be gaande productiviteit van de betrok ken gebieden. Bedenkt men, dat ruw geschat 5 8 600.000 H.A. van ons land nog wachten op ruilverkaveling, dan betekent uitvoering van deze werken hetzelfde als een landaanwinst van plm, 100.000 H.A. Of een oppervlakte van vijfmaal de grootte van den Wie- lingermeerpolder! Ook. onder de huidige omstandig heden wordt het werk met kracht voortgezet, waardoo^ niet alleen vele banden werk vinden, maar waardoor tavens een noodzakelijk werk wordt verricht in het belang onzer land bouwende bevolking en daarmede vtn ons geheele volk. Onder deze werken zijn er enkele, die waard zijn aan een nadere be- artvwwing te worden onderworpen. Dichten van den Beerschen overlaat Wanneer wij hier als eerste noemen W dichten van den Beerschen over- hot, dan is dat, omdat hiermede de kten gezet wordt op een werk, dat meerdere tienduizenen hectaren land nu wateroverlast bevrijdt, tot voor nog geen tien jaar geledlen kon het gebeuren, dat wanneer de Maas te Grave boven een peil van 'MO M. boven N.A.P. steeg, de Maasdijk tusschen Beers en Gassel overliep. Met opzet was de dijk daar niet hooger dan tot 10.70 M. opgewor- Pon om bij den genoemden stand van "aas het watSfeioor de lage landen deze z.g, travelse van den Beer- en Maai naar 's-Hertogenbosch te riroomen om dit dan weer op Maas te Brengen. ®ohalve de eigenlijke traverse ter •2°™,VW pl m- 13-500 b a- werden «eimma oz j P°lders buiten de traverse «Mn s. zoodat totaal ongeveer u, ht ovestroomd werd. m rf op was maar een remedie „„tl verbetering van «toten b? van 31 Mei 1929 be ton,, Thans zijn deze werken Uit h.t d- Zij hebben bestaan bochten ®nemen van verschillende Wkea*n TWuiming van het win- Waiden riv'er> waartoe de uiter- 'gegraven werden. Met de werden de afge- en de- Maas, ■«den ui 8- na werden de ai h!»aurmen en andere lage ge- Zoo hdf™Cj 1X0,1 in groene weiden, «a deM.™ n de overstroomingen ltd. **33S in Hit CfpKiai4 4 <v4 Uoi lino en neg, vu- M*0ivert,eul nd hand met de *W, trlnugswerken ook de ont- havewe ZV? c 'age gebied van de "bit het itlu lcht aangepakt, landschapsbeeld zich zoo- in dit 'M wegen, zonder eenige bebouwing kortom een gebied dat een trooste- loozen aanblik bood, thans kan de ak kerbouw beoefend worden, worden wegen aangelegd en verrijzen reeds de boerderijen omdat <je boer wel beseft, dat slechts een nauwe verbondenheid van den boer met zijn land tot de beste resultaten leidt. Waar de perceelsindeeling in dit ge bied over het algemeen zeer veel te wenschen overlaat en het land dik wijls in lange, smalle strooken ligt. lag het voor de hand, dat ruilver kaveling hier op ruime schaal toepas sing zou kunnen vinden. Reeds eenige ruilverkavelingen zijn uitgevoerd on der Nuland, Geffen en Lithoyen, ter wijl nog veel grootere oppervlakten in bewerking of in voorbereiding zijn, nl. de polders van het hoog Hemaal en het Laag Hemaal, het Huizenbeemd onder Oss, het Land van Mggen en het Berchemsche Broek. De ruilver kaveling voorziet in de landbouwkun dige behoeften van de streek. In 1940 is toestemming verkregen tot watervrije ophooging van den Beer schen overlaat tot bandijkshoogte, na dat in 1939 de redelijke zekerheid be stond, dat deze niet meer zou werken. Nu de toezegging is ontvangen, dat dit werk voor een belangrijk gedeelte der kosten zal worden gesubsidieerd, zal spoedig met de uitvoering worden begonnen. Ruilverkaveling op Zuid- Beveland. Van weer geheel anderen aard is de ruilverkaveling van den Kruininger en den Nieuw Olzende polder op Zuid-Beveland. waarvan de voorloo- pige plannen van wegen en waierloo- pen zeer binnenkort aan de ingelan den voorgelegd zullen „worden. Hier is de oorlog aanleiding ge weest tot de noodzaak een plan op te stellen voor verbetering. Zooals vrij algemeen bekend mag worden veron dersteld is dit gebied gedurende de internationale spanning vóór den oor log geïnundeerd met zout water, waardoor de grond voor geruimen tijd bedorven is. Na den oorlog deed zich derhalve direct de vraag voor wat er met de betrokken gronden zou moeten schieden. De grond was nog steeds ter beschikking van de, militaire overheid. Allereerst moest het water zoo gauw mogelijk uit de polders. De gronden werden in beheer gegeven aan het Bureau Ontruiming, als welks ver tegenwoordiger de provinciale voed- selcommissaris in Zeeland optreedt. Zonder diens toestemming mag geen enkele bewerking geschieden, aange zien bv. diep spitten of ploegen van groot nadeel kan zijn voor de struc tuur van den grond. Nu is de verkaveling, het wegennet en de ontwatering in den Kruininger polder verre vah ideaal. De periode, dat noodgedwongen de grond niet te exploiteeren is, kan nu gebruikt wor den voor een verbetering van dit alles door middel van ruilverkaveling. Het spreekt Vanzelf, dat de uitvoe ring van deze werken veel geld kost. De eigenaren hebben echter een vor dering op het Rijk wegens inundatie- schade. De uitvoering der ruilverka veling bedoelt nu den boer de door hem 'geleden schade te vergoeden op een wijze, die ook in de toekomst voordeelen zal blijven afwerpen, door dat nu goede wegen en een afdoende ontwatering tot stand gebracht wor- dén, in zoodanig verband, dat iedere eigenaar zijn gronden kan bereiken via een weg, dat hij een behoorlijke afwatering heeft en dat zijn kavels economisch van vorm en afmeting zijn, wat op het oogenblik in velerlei opzicht te wjphschen overlaat. Binnenkort zullen de eigenaren zich over de plaRjien kunnen uitspreken. Een voordeel is ook. dat het werk aan de betrokken streek eenige jaren werk zal geven. Inmiddels wordt vanzelfsprekend ook getracht den grond weer op peil te brengen, al zal het nog wel jaren duren voor zij weer als van ouds zijn. De bijzondere omstandigheden zijn hier dus oorzaak, dat een groot ge bied van circa 1500 ha., dat grooten- deels als goed bouwland en als boom gaard geëxploiteerd werd, een blij vende verbetering kan ondergaan, want bü een intensieve beoefening van den land- en tuinbouw als itv den polder Kruiningen plaats had, zal men onder normale omstandigheden niet zoo licht tot een ruilverkaveling overgaan. De Geldersche Vallei. Een derdto w*rk, dat een groot streekbelang beteekent, is aan den gang en op komst in de Gelderaehe Vallei, het laaggelegen getjiéd tus schen de Utrechtsche heuvel» en de hooge gronden van de Veluwe. Op waterstaatkundig gebied is de vallei bijzonder interessant, door den eeu- wenlangen strijd, die zich hier af speelde t usschien het Geldersche en het Sticht. Aanvankelijk had het Zuidelijk deel van de vallei afwatering, door de Bis schop Davids Grift naar den Rijn, het Noordelijk gedeelte naar de Zuider zee. Naarmate de vervening vorderde en de grond een lagere ligging kreeg werd de mogelijkheid van afwatering naar den Rijn minder, hetgeen nog verergerd werd doordat ook de Rijn standen langzamerhand hooger wer den. Ook hadden herhaaldelijk door braken van den Greb-bedijk plaats én overstroomde het Rijnwater het land tot de Zuiderzee toe. De staten van Utrecht gaven nu in- 1651 octrooi tot het aanleggen van den z.g. slaperdijk, dwars door de vallei, die dit Rijnwater moest keeren, zoo dat Utrecht er vrij van bleef. Groote twisten tusschen Gelderland en Utrecht waren het gevolg, want het Zuidelijk deel kon nu niet meer naar het Noorden ontwateren. Bij een doorbraak van den Grebbe- dijk in 1711 weigerde de Geldersche dan ook kort en bondig deze weer te herstellen. In 1714 werd echter opnieuw onder handeld, waarna het resultaat was, dat de zuidelijke gronden, voortaan exone- reerende landen genoemd, door een duiker bij de Roode Haan mochten af wateren in Noordelijke richting onder bepaalde voorwaarden. Herhaalde ma len werd de duiker kapot gemaakt, nog in 1829 werd getracht hem te vernielen, hetgeen slechts kon" worden vooikomen door inlegering van troepen. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee en in de invoefing van een vast peil voor het IJsselmeer bestond nu de ge legenheid tot verbetering. Een regee- ringscommissie bracht een rapport uit in 1933, dat de mogelijkheden aangaf tot verbetering van de afwatering tus schen der. Rijn en Amersfoort. Het z.g. Val'eikanaal, dat van den Si.in af de Bisschop Davids Grift volgt, daarna het omleidingskanaal van Vee- nendaal en vervolgens de. Grebbelinie tot beneden Amersfoort om daarna de Eem te volgen wordt thans uitgevoerd onder leiding van den Provincialen Waterstaat van Utrecht. Nu dus binnen afzienbaren tijd het kanaa! gereed zal komen kan ook reeds aan de verdere ontwatering gedacht worden. Verbetering van vele beken in Gelderland, o.a. de Barneveldsche en de Luntersche beek met hun zijtakken en in Utrecht de Jfeiligenbrgerbeex en Woudenbergsche Grift zal moeten vol gen, wil het groote plan ten volle vrucht afwerpen. Het genoemde rap De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt het navolgende bekend: Ten gevolge van den plotselingen ingetreden vorst zijn er de afgeloopen weken moeilijkheden ontstaan bü den aanvoer van vaste brandstoffen. Aangezien echter onder de huidige weersgesteldheid wederom een normale aanvoer mag worden verwacht, zal de brandstoffenvoorziening waarschijnlijk binnenkort een beter verloop hebben. Uiteraard kan echter, indien onverhoopt de vorst opnieuw mocht intreden, in den aanvoer èenige stagnatie ontstaan, met als gevolg, dat plaatselük een tijdelyk gebrek aan brandstoffen zou optreden. In dat geval zal echter worden getracht hierin met den grootsten spoed te voorzien. In verband met het bovenstaande is bepaald, dat gedurende het tijdvak van Zaterdag 25 Januari tot en met Vrijdag 28 Februari a.s. de jnet „11", „12" en „13" gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden, kachels", alsmede de met „25", „26", „27", „28", „29", „30", „3! en „32" gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen centrale verwarming" elk recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. De geldigheidsduur der met „08",' „09", „10" gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden, kachels; alsmede die var, de met „15" tot en met „24" gemerkte bonnen van „bonkaart distributie vaste brandstoffen centrale verwarming" is verlengd tot en met Vrijdag 14 Februari a.s. Nader zal worden bekend gemaakt, wanneer de met „brandstoffen één eenheid vierde periode" en de met „cokes één eenheid vierde periode" gemerkte bennen geldig zullen worden verklaard. port gaf* reeds aan, dat deze verdere verbetering het best zal künnen gi schieden door de oprichting van water schappen, die de werken na de uitvoe ring ook in stand kunnen houden. De 'oprichting van een vijftal waterschap pen is thans in voorbereiding. Het de partement van Sociale Zaken gaf aan de Nederlandsche Heidemaatschappij opdracht de ontwateringstoestand reeds thans op te nemen en plannen te ont werpen voor verbetering van den wa terafvoer ui de betrokken gebieden, op dat de nieuwe waterschappen direct een overzicht zullen hebben van de uit te voeren werken en de daaraan ver bonden kosten. Behalve een betere ontwatering zal ook ruilverkaveling in verschillende gedeelten haar nut hebbed, hetgeen vooral het geval is voor het gebied onder Veenendaal, Ede eri Rhenen. Reeds werd een aanvrage ingediend en zijn de plannen in voorbereiding. Het aantal wegen is thans veel te gering ten gevolge waarvan het gebied slechts weinig toegankelijk is. Al deze werken, de aanleg van het kanaal, de verbeterde ontwatering en de ruilverkaveling kunnen in dit eeuwenlang stiefmoederlijk bedeelde gebied een toestand scheppen, welke een moderne landbouwkundige exploi tatie mogelijk maakt. Nieuwe bedrijven zullen kunnen worden gesticht, wat in deze streek een sterke verhooging van de welvaart met zich mede zal brengen. De Staatsconrant bevat-de vol gende beschikking van de secreta rissen-generaal van de departemeh- ten van Binnenlandsche Zaken en van Financiën betreffende regeling van de kindertoelage voor sommige groepen van rijkspersoneel. Par. 1. 1. Ambtenaren, in tijdelijken dienst aangesteld, zoomede arbeiders in den zin van artikel 1 van het Arbeidsover- eenkomstenbesluit1), wier loon wordt bepaald volgens artikel 12, eerste lid, sub b of c, van genoemd besluit8), hebben aanspraak op een tijdelijke kindertoelage op denzelfden voet als het overeenkomstig personeel in vas ten dienst. 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de bü het departement von Koloniën te werk gestelde kolo niale landsdienaren en gewezen kolo niale landsdienaren. Par. 2. Arbeiders in den zin van artikel 1 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, wier loon wordt bepaald volgens arti kel 12, eerste lid, subs a, d en e, van genoemd besluit 3) hebben aanspraak op 'n tijdelyke Kindertoelage volgens de hierna vermelde regeling. Deze rege ling geldt eveneens voor de bi) het departement van Koloniën te werk ge stelde koloniale landsdienaren en ge wezen koloniale landsdienaren. Zü geldt niet voor het personeel bü bet Staatsmijnbedrijf in Limburg. Artikel 1. 1. De ambtenaar of arbeider, als even bedoeld, wiens gezin meer dan twee kinderen beneden den leeftüd van vyftien jaar telt, heeft voor elk kind. te rekenen van het derde kind, dat den leeftüd van vyftien jaar nog niét bereikt heeft, aanepraak op een tydeRjke kinder toelage op den voet, al* aange geven in de artikelen 2, 3 en 4 dezer regeling. 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet ten aanzien van de ge huwde vrouwelijke ambtenaren of arbeidsters, wier echtgenoot, hetzij ingevolge het bij of krachtens de Kinderbijslagwet bepaalde recht op kinderbüslag heeft, hetzy wegens ziekte, ongeval of werkloosheid een uitkeering ontvangt, waarvan het bedrag mede verband houdt met de gezinssamenstelling. Artikel 2. 1, Onder kind wordt in deze rege ling verstaan een wettig of gewettigd kind van den ambtenaar of arbeider of van de(n) echtgenoot(e) van den ambtenaar of arbeider. 2. Voor de aanspraak op kindertoe lage tijdens een kalenderjaar is be slissend de samenstelling van het gezin van den ambtenaar of arbeider op den lsten januari van dat jaar. Artikel 3. 1. Moor ambtenaren of arbeiders met een wedde of loon: a, pér maand van 100 of minder; b, pér week van f 24 of minder; c, -pet dag van 4 of minder; bedraagt de kindertoelage f 0.10 per arbeidsdag. 2. Voor ambtenaren of arbeiders met een wedde of loon: a. Per maand van meer dan t 100, doch niet meer dan 150; b. per week van meer dan 24, doch niet meer dan 36; c. per dag van meer dan 4, doch niet meer dan 6; bedraagt de kindertoelage 0.15 per arbeidadag, 3. Voor ambtenaren of arbeiders met een wedde of loon: a. per maan van meer dan t 150, doch. niet meer dan 300: l>. per week van meer dan 36, doch niet meer dan 48; c. per dag van meer dan 6, doch niet meer dan f 8; bedraagt de kindertoelage ƒ0.20 per arbeidsdag. 4. Voor ambtenaren of arbeiders met een wedde of loon: a. per maand van meer dan f 200; b. per week van meer dan 48; c. per dag van meer dan 8; bedraagt de kindertoelage 0.25 per arbeidsdag. 5. De kindertoelage Wordt uitger keerd over iederen dag, waarop de ambtenaar of arbeider gewerkt beèft; dagen, waarop niet gearbeid is, maar waarover de ambtenaar of arbeider wedde of loon heeft ontvangen, worden mede als arbeidsdagen beschouwd. Over zeven achtereenvolgende dagen wordt den ambtenaar of arbeider ech ter nooit meer uitgekeerd dan zes maal het hem per arbeidsdag aan kin dertoelage toekomende bedrag. 6. De kindertoelage wordt uitbe taald tegelyk met de wedde of bet loon. Artikel 4. Onder wedde of loon wordt in deze regeling verstaan het normale wedde- of loonbedrag, vermeerderd met even- tueele toelagen, met uitzondering van die, bedoeld in- deze regeling, voor zooveel noodig verminderd met den standplaatsaftrek en vermeerderd bo vendien met de geldswaarde voor het geheele of gedeeltelijk genot van vrye woning en/of vry vuur, licht en/of water, voor zoover een en ander wordt genoten op den lsten Januari van het kalenderjaar, of, bij latere indienst treding, op den datum van de indienst treding. Par. 3. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 Januari 194f. Onder arbeider wordt in art. 1 van- het besluit verstaan: hy, die op arbeidsovereenkomst volgens het bur- gerlyk recht in dienst is genomen. degenen dië aangesteld zyn „vol gens de loonregeling, geldende voor overeenkomstig personeel in ambtely- ken dienst" (art. 12 sub. b.) of „op een bedrag, gelyk aan of boven het mini mum van de loonschaal van overeen komstig personeel in ambtelüken dienst, welk bedrag, ook na eventueele verhoogingen, het maximum der des betreffende loonschaal niet mag over- schryden (art. 12 sub. c). 8) degenen, die aangesteld zyn: „vol gens de loonregeling, neergelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst, gel dende voor overeenkomstig personeel in het particulier bedrüf' (art 12 sub. a.); volgens de loonregeling, vastge steld voor de groep, waarvan de arbei der deel uitmaakt (art. 12 sub. d.) of op een bedrag, voor elk geval of voor eiken te verrichten dienst afzonderlyk vast té stellen, (art.' 12 'sub. e.). UITEENZETTING COMMISSARIS* ÏNERAAL GEh VERWILGHEN •In de jaarvergadering van de Vlaam- sche Ingenieursvereeniging te Antwer. pen, die Zondag j.L gehouden werd, werd het woord gevoerd door den heer C. Verwilghen, commissaris-generaal voor 's lands wederopbouw. De spreker behandelde het onder werp „Geest, toestand en doelstelling van den wederopbouw van het land". Nadat de heer Verwilghen een uit eenzetting had gegeven van den geest waarin de wederopbouw dient te ge schieden en hij gewag gemaaakt had van de moeilykheden, welke moeten worden overwonnen, gaf hy in sobere termen een overzicht van de verwoes tingen in de Belgische provincies, waar hij by een vergelijking maakte tusschen den wereldoorlog en den tegenwoor dige. De door hem opgemaakte balans vertoonde een somber beeld. Büna 11.000 huizen werden volkomen ver nietigd, 27.000 werden ernstig bescha digd en 132.000 lichtelük aangetast. Van 200.000 steeg het aantal werkloo- zen tot 700.000 gedurende den zomer 1940. Meer dan 350 millioen werden maandelyks ter ondersteuning ver deeld. De heer Verwilghen zette vervolgens uiteen, hoe de overheid op de eerste plaats het allernoodzakelijkste heeft aangevat en zonder verwijl de techni sche en financieele Vraagstukken, die zich met verpletterenden aandrang stelden, onderhanden worden genomen:. Het program was zeer uitgebreid en bewoog zich op velerlei terrein. Meer dan 50 scholen zullen opnieuw her bouwd worden, 8 gemeentehuizen, 105 kerken, 6 hospitalen, 2 musea, 65 ge- meentebruggen, vervolmaken het plan. Men zal braakliggende terreinen voor cultuur geschikt maken. De diepte van binnenseheepvaartwegen zal aangepast worden. Plannen waarvan de uitvoe ring onophoudelijk verschoven werd, zullen worden uitgeroerd met groot voordeel voor het algemeen belang. De werkloosheid zal practisch ophouden te bestaan. Reeds zyn meer dan 74.009 werklieden te werk gesteld bü de na tionale maatschappy der Belgische spoorwegen. Men voelt, dat een leidende gedachte wel omschreven en weloverwogen een spoorslag vormt voor de krachtsinspan. ningen die gedaan worden. Het conflict met zün gevolgen zal spoedig vergeten zijn, maar in onze herinnering zal daan- door het uitgangspunt gevormd w»r* dén van een ontwikkeling, ontdaan van de nadeelen en gebreken, die aan het verouderde regime kleefden. Inplaats van de vroegere ongebotv» denheid zullen orde en welvaart ko men. Uit de ruïnes zullen gebouwen oprüzen, die beantwoorden aan een ra* tioneel stedenschoon waarbü elke be* voordeeling van den eenling uitgeslo ten is. Met een overtuiging, die zün ge* hoor medesleepte, aldus Belga-press, gaf de eminente spreker een overzicht van de begrippen, die leiding geven bü den wederopbouw van de beschadi* gingen van België en van- het doel, dat door de krachtsinspanningen, die wor den aangewend, nagestreefd moet wotv de. Tot slot verklaarde hy, dat de een ling zich in dienst van de gemeenschap moet stellen. DE VISSCHERIJOVEREENKOMST ALS BAROMETER. De visscher ij onderhandelingen tus schen Tokio en Moskou kunnen be schouwd worden als barometer voor de waarneming van de betrekkingen tusschen beide landen zoo schrijft de Tokio Asahi Sjimboen. Het accoord, aldus het blad verder, toont duidelük, dat een algemeene ophelde. ring van de betrekkingen der beide landen volkomen binnen het bereik van het mogelyke ligt. Door het slui ten van een visscherüverdrag zün Tsjoengking, Engeland en de Ver- eenigde Staten klaarblükelük teleur, gesteld. Het blad wyst er op, dat een verscherping van de tegenstellingen tusschen Japan en de Sovjet Unie op het oogenblik volkomen zinneloos zün. Integendeel is een samenwerking der beide landen noodzakelük. Het aanstellen, van een gemengde com missie beteekent een belangrijken stap naar het afsluiten van een vis. scheryovereenkomst op langen ter mijn tusschen Japan en Rusland, wel ker belang door beide landen eensge zind erkend wordt, SHR SH RDHRD SHRD SHR HRDLL BRAND IN DUBLIN Een brand, die nog steeds woedt, heeft belangrijke schade aangericht in het 700 jaaroude kasteel van Dublin» dat tot 1922 de officieele residentie van den vice-koning en de zetel der regee ring is geweest. De beroemde SL Pa tricks Hall en de staatsvertrekken zyn beschadigd. Er was reeds een krachtige brandhaard ontstaan, toen de vlammen Vrüdagmorgén ontdekt werden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1