|it<z een opgewonden week J NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Rust in Roemenië Nieuwe verklaring van Matsoeoka Opstandelingen hebben zich over gegeven - Tot hen behoorde vroegere 'minister van Binnenlandsche Zaken CS sand van rant lunandag 27 Januari 1941 p JmP*l No' 20538 Demeening te BerlijnEen intern- Roemeensche aangelegenheid Antonescu over den opstand. Steun, voor Antonescu. Maatregelen te Boekarest. Politieposten gemilitariseerd. Berlijn over Roemenië. Begrafenis van majoor Doering. Legionnaire pers stahkt publicatie. HONGARIJE Graaf Csaky. t AMERIKA De La Plata-conferentie. De Engelsche oorlogs doeleinden. „Zoolang de V.S. in China hun eerste verdedigingslinie zien, zal een vriend schappelijke verhouding een illusie blijven" Amerika moet den internationalen toestand niet verergeren door bekrompenheid en „kruistochtengeest" Verklaringen van den minister van Marine. Vermissing Van distributiebescheiden. ENGELAND Willkie'te Londen. De gevolgen der Duitsche aanvallen. 2oh Cft HkUUt eB t "VOWO »«B mtldigf (■If l- 2314 309 32 I een zeef (t, dat het f ties uit. fen, voor Vil men i bestry. dagbla. I> en gele. lelijkheid ■de ver leen, ter. Vok het kan wor. Cen. Pit Ejzondere treffende It 2S8, teert eigen (lad Directeur F. T1ETER Poetgiro 48400 Bur. Markt 81. Tel. 1748 t ie heel Roemenië is na de span- wade da**" van de vorige week weer ragt en orde teruggekeerd. De ireikeid is den toestand meester, ,ldis het D.N.B. De opstandige be efing is verslagen en de tegen orders van het bewind hebben het verset, dat zij aan het einde van ii week nog poogden te hand- htven, opgegeven en zich overge geven. Br is een geheele reeks arre- lUties verricht. Roemeensche mili- diren bewaren de orde. Afdeelin- gen van het Roemeensche leger rijden óp vrachtauto's en pantser- wegens door de stad. De openbare gebouwen zijn door soldaten bezet. Ook 'het plein rondom het gebouw m den ministerpresident wordt Mg bewaakt. Het burgerlijke leven keert weer tot zijn normalen gang terug. De toevoer van levensmiddelen heeft li het geheel niet geleden en ook Ie tanvoer van brandstoffen wordt weer hervat. Het telefoonverkeer werk in de geheele stad, uitgezon derd in de wijken waar de leidin gen beschadigd zijn. Trams en auto bussen rijden weer. Ook de post be delt weer normaal. In de bedrijven en bij de openbare diensten wordt weer gewerkt en -het zakenleven onderscheidt zich in niets van dat der vorige week. Alleen in de ledeawijken zijn de meeste zaken gesloten. Daar is ook de grootste Khade aangericht. Ook in de pro- raeie is de rust en orde hersteld. Overal zijn de wapens zonder ver- Ier bloedvergieten neergelegd. Hu» vernomen wordt, zou het in <e bedoeling van generaal Anto- seeeu liggen, de regeering te reor- Generaal Antonescu heeft in een op- WJ> aan het land een overzicht gege- wn van den opstand der laatste dagen. I opstand, zoo zeide hij, is door »-n vroegeren minister van Binnen- 1 Msche Zaken en den directeur der 'fenene veiligheid georganiseerd, baar alle oproepen om de orde te be uren vergeefsch bleven, was hy Antonescu genoodzaakt geweest ri'eger W hulp te roepen. Het leger 2 echter nergens het eerst ge-, jWoteii. De leiders van de opstande- PW vtrdieren de zwaarste straf. "Volgens prijst generaal Antopescu rj™t*elyk het leger, dat de orde in 'and hersteld heeft. Rbemenië "Jhin toekomst zoo vormen, als het van de as zulks leert. Ver- deelt de oproep mede, dat de r*n>ste maatregelen genomen zijn dow te handhaven. Tenslotte kmrfj0ncscu een beroep op de gjtjie wapens neer te leggen en te vervolgen, die den op- dit 'W-l Zondf ANTONESCU (Foto archief) hebben, 1 opbouwende werk teneinde te 1 U- -f-vpwcumi W»K IC J*ü22.?mdigt met een oproep vm, alle leeftijden De Zuid-Slavische Vreme meldt uit Roemenië dat generaal Antones cu thans als het land meester be schouwd kan worden en dat orde en veiligheid hersteld zijn. De Joodsche wijk van Boekarest heeft onder de gebeurtenissen van de laatste dagen geleden. Talrijke syna gogen zijn verwoest. Ook in de pro vincie is de rust door de militairen hersteld. m Achtennegentig vooraanstaande per sonen uit de hoofdstad, onder wie mi- ministers, generaals, hoogleeraren, groote industrieelen en vroegere parle mentsleden hebben een schrijven tot Antonescu gericht, waarin zij hun ver knochtheid betuigen en hem hun steun toezeggen. De militaire commandant van Boe karest heeft een verordening uitge vaardigd, volgens welke alle biosco pen, schouwburgen en restaurants des avonds om 9 uur moeten sluiten. De openbare verkeersmiddelen zijn tot des avonds 10 uur in dienst. De be woners mogen slechts tot 10. uur '^vonds- op straat zijn. De generale staf heeft bekend gemaakt, dat de thans ontslagen reservisten in Fe bruari en Maart a.s. weer' zullen wor den opgeroepen gedurende dertig maanden om verder te worden opge leid. Generaal Antonescu heeft een wets ontwerp geteekend, waarbij alle po litieposten aan de grens, in havens en stations en op vliegvelden gemilitari seerd worden. Deze posten komen on der toezicht van den generalen staf te staan. Op bevel van den minister-presi dent is gisteravond het personenver voer per spoor in beperkte mate her vat In politieke kringen te Berlijn qualifieeert men de gebeurtenis sen in Roemenië als een zuiver intern-Roemeense he aangelegenheid Men wijst in dit verband ook op het feit dat bij de gebeurtenissen, aldaar de in het land aanwezige Duitsche instructietroepen volstrekt op den achtergrond gebleven zijn. Men uit hier voorts het vermoeden, dat generaal Antonescu thans een be weging zal stichten, waarop hij zich kan verlaten én acht het waarschijn lijk, dat hij zich tevens zal distan- cieeren van de kringen die hem heb ben teleurgesteld en hem de gehoor zaamheid hebben opgezegd bij zijn Streven naar opbouw van het land Men acht het in. politieke kringen te Berlijn prematuur thans reeds aan te geven meb welke krachten uit de le- gionnairsbeweging generaal Antonescu thans van zins is'voort te arbeiden en" hoe de ontwikkeling in Roemenië zal loopert'. Men verheelt evenwel niet, dat de vestiging van geordende toestan den in Roemenië en bevordering van den opbouw aldaar tevens ook het streven van Duitschland zijn. Met alle militaire eerbewijzen is Zaterdagmiddag op het centrale kerk hof van Weenen de in Boekarest ver moorde majoor van den general :t staf, Ifelmuth Doering, ter aarde be steld, De rouwstoet werd geopeYid door een muziekcorps en een eoiv afvaardiging van het leger. Officieren met getrokken sabel vergezelden 'de lijkkist. Daarop volgden de familieleden van den doode, talrijke generaals, gouw leider von Schirach en een Roemeen sche militaire delegatie. De plaatsver vangende bevelvoerende generaal en bevelhebber in het militaire district 17 legde aan het graf de krans neer van den Führer en oppersten bevel hebber. Een vertegenwoordiger van de Roemeensche weermacht legde een krans neer namens koning Micnael en generaal Antonescu. De pers van de legionndire bewe ging heeft haar publicatie stopgezet. Het ochtendblad Cuventul is niet meer verschenen. Ook het avondblad Buna Vestire, het avondblad Axa en het boulevardblad Biruntza zullen niet meer uitkomen. Een nadrukkelijk ver bod is tot dusver evenwel niet uitge vaardigd. MINISTER VAN BIHTEN- LANDSCHE ZAKEN .De minister van Buitenland sche Zaken, graaf Csaky, is in den nacht van Zondag op Maandag om 2 uur 20 in een ziekenhuis te Boedapest over leden. Graaf Stephan Csaky was een af stammeling van een oude, Zeven- burgschs adelijke familie. Hij werd in 1894 in Scaesburg geboren. Hij be- CZAKY (Foto archie}) zocht de consulaire academie in Weenen en promoveerde tijdens den wereldoo'.og tot doctor in de staats wetenschappen aan de universitëit te Boedapest. Aan de vredesonderhande lingen in Trianon nam hij reeds deel als Hongaarsch diplomaat in de functie van legatie-secretaris. Zijn buiten- landsche posten waren te Rome, Madrid, Lissabon en Boekarest. In 1932 werd hij perschef van het minis terie van Buitenlandsche Zaken, onder graaf Bethien en in 1935 kabinetschef van den. toenmaligen minister van Buitenlandsche Zaken, Kanya. Aan de viermogendheden-conferentie van München in 1938 nam hij deel als waarnemer van dg Hongaarsche re geering. Eind 1938 werd Csaky minis ter Van Buitenlandsche Zaken in het kabinet van lmredy. In December 1940 ging Csaky voor de afsluiting van een Hongaarsch—Zuid - Stavisch vriend schapsverdrag naar Belgrado. Eenige dagen na zijn terugkeer werd hij ziek. Sindsdien was hij aan het ziekbed ge kluisterd. Graaf Csaky is aan een nier-ontste king overleden. Zijn dood heeft in politieke en* diplomatieke kringen, waar hij een geziene figuur was, die pén indruk gemaakt. In de hipofd- straten waaien de vlaggen halfstok. De begrafenis zal op staatskosten geschie den. Minister-president Telekl, die het beheer van Buitenlandsche Zaken heeft waargenomen gedurende de ziekte van Csaky. zal waarschijnlijk mnister van Buitenlandsche Zaken ad interim blijven. GESPANNEN VERWACHTINGEN Met hooggespannen verwachtingen ziet men in de Uruguaysche hoofdstad de conferentie van de la Plata-landen tegemoet, welke na verscheidene malen te zijn uitgesteld vanmiddag definitief zal beginnen. Het feit, dat door de vyf deelnemende naties niet minder dan drie, nl. Uruguay, Paraguay en Bolivia bij de besprekingen vertegenwoordigd zijn door hun ministers van Buiten landsche Zaken, is een- bewijs er voor, welke beteekenis de in Montevideo bij eenkomende landen hechteh aan de ko mende besprekingen. In de kringen van de deélnemers aan de conferentie legt men er den nadruk op, dat het voor naamste doel der conferentie is te be raadslagen over praelische maatrege len tegen de economische crisis, welke is ontstaan door het wegvallen van de Europeesche exportmarkten. Men zal trachten den goederenruil tusschen de la Platalanden onderling zoo veel mo gelijk te vermeerderen, teneinde aldus den sterk gedaalden export naar Europa zooveel mogelijk goed te maken. In de kringen der gedelegeerden wordt er verder op gewezen, dat het een publiek geheim is dat de komende besprekingen van den kant van de Vtreenigde Staten met meer of minder gemengde gevoelens worden beschouwd Verwacht moet worden, dat de Vereen. Staten, die evenals Chili en Peru een ,diplomatieken vertegenwoordiger als waarnemer naar de besprekingen heb ben gezonden, zullen pogen een ge meenschappelijke defensie van de Ame- rikaansche statefi tegen een aanval van buiten ter sprake te brengen. Een der gelijke "poging van den' kant der Ver. "Staten zal echter, zoo verklaart men, in kringen der deelnemers aan de con ferentie, slechts weinig kans op een succesvolle behandeling hebben, aan gezien de delegaties der la Platalanden de besprekingen .willen beperken tot economische zaken. WHEELER EN NYE WILLEN RESOLUTIE INDIENEN. De senatoren Wheeler en Nye heb ben Zondag in een gemeenschappelijke verklaring hun voornemen te kennen gegeven om Maandag in het Congres een resolutie in te dienen, waarin de Engelschen zouden worden uitgenoo- digd officieel hun oorlogsdoelstellingen er vredesvoorwaarden bekend te ma ken, evenals alle eventueel bestaande geheime verdragen betreffende ge- biedsverdeeling na het einde van den oorlog. De beide senatoren motiveerden hun voornemen er mede, dat de oor logsdoelstellingen duidelijk moesten In de Japansche Kamer is de minis ter van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, ingegaan op het verwijt van zijn Amerikaanschen ambtge noot, Huil volgens wien het optreden van Japan in Mandsjoekwo de inlei ding tot de vernietiging van de grond slagen der beschaafde wereld zou zijn geweest. Door deze bewering, aldus zeide Matsoeoka, worden de feiten op hun kop gezet. De Mandsjoerysche kwes tie is niet de oorzaak, maar het ge volg geweest van een internatiohale ontwikkeling onder den voortduren- den druk der Angelsaksische staten, cfie geen verandering van den status quo wenschen, ofschoon de Angëtsak- sen steeds, wanneer het tegen Japan gaat, den door hen verdedigden status quo trachten omver te werpen. Van consequent zijn kan men dus niet spreken. Indien Japan verweten wordt, dat het een overheerschende positie in het Westen van den Stillen Oceaan tracht te veroveren, dan kan men antwoorden, dat het doel van Japan is: de stichting van een vreed zaam en bloeiend groot-Oost-Azië, waarin geen plaats meer is voor ver overing, onderdrukking en uitbuiting. De V.S. hebben een overheersphenden invloed op het Westelijk halfrond en het zou beter zijn, indien zij zich niet bekommerden om andere streken, zooals Oost-Azië, waar Japan een po sitie inneemt, die vrede en orde waar. borgt. Indien zij dieper nadenken, moet het den Amerikanen duidelijk worden; dat de eigenlijke oorzaak van het conflict tusschen Japan en de V.S. in de inmengingspolitiek van Amerika schuilt. Op de bewering, dat de Ameri- kaansche regeering Japan heeft gewezen op het belang, dat het heeft bij een vreedzame ontwikke ling zijner betrekkingen met de V.S., kan geantwoord worden, al dus vervolgde Matsoeoka, dat Ja pan steeds bezield is geweest door een oprecht verlangen naar vriendschappelijke betrekkingen. Maar het begrip voor den toe stand van den ander blijft voor waarde voor een dergelijke ont wikkeling. Helaas toont Amerika geen begrip voor dezen toestand. Zoolang de VB. in China hun eerste verdedigingslinie zien, zal een vriendschappelijke verhouding tusschen Japan en Amerika een illusie blijven. In dit verband weef Matsoeoka de verdachtmaking van de hand, dat de partyen van het driemogendhedenr verdrag een programma van onge limiteerde veroveringen zouden heb ben opgesteld. Het ia er haar slechts om te doen, een rechtvaardiger en rechtschapener wereld tot stand te brergen. Voor den wereldvrede zou het voordeeliger zijn, indien het Ame- rikaansche volk een andere houding zou aannemen en niet den internatio nalen toestand, die zonder dat reeds ernstig is, zouden willen verergeren door bekrompenheid en „kruistoch tengeest." Het voornemen dejr V.S, ook Australië en Nie"uw-Zeeland als hun voorste linie te beschouwen, noemde Matsoeoka een verval- sching van de Monroeleer. Japan moet van de V.S. verlangen, dat zij hun standpupt herzien. Anders is er maar weinig kans op vriend schappelijke betrekkingen tus schen beide mogendheden. Opbloei of verval van de wereldbeschaving zyn in laatste instantie afhankelijk van de houding der V.S. Tenslotte verklaarde Matsoeoka, dat Japan zich niet zal onttrekken aan zijn verplichtingen krachtens ar tikel 3 van het Driemogendhedenver- drag. De Japansche minister van Marine, Oikawa, heeft gisteren in de plenaire zitting van de begrootingscommissie van het Huis van Afgevaardigden o.m. verklaard: „De Japansche marine is bereid het hoofd te bieden aan iedere gebeurlijkheid", zulks in antwoord op een vraag betreffende de plannen der marine in verband met de Amerikaan- sche vlootuitbreiding. De minister voegde hieraan toe: „Niets, dat wenachelyk is, wordt on gedaan gelaten bij de voorbereidingen om het hoofd te bieden aan de ergste gebeurlijkheid". Oikawa zeide verder- dat de Japan sche marine eenige aandacht wijdt aan de Amerikaansche vlootuitbreiding met het oog op „de verzekering van het veiligheidsgevoelEr kan geen nauw keurige vergelijking getrokken wor- MEN ZU ER ZUINIG OP! Zooals reeds eerder werd bekend, gemaakt, sullen In het algemeen ver loren geraakte distributiebescheiden niet meer vervangen kunnen worden door nieuwe exemplaren. Het publiek xal dus in verband hiermede de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de ver schillende distributiekaarten en bon nen dienen te betrachten. Aangezien van alle distributiekaar ten, met uitzondering van de textiel- kaarten, losse bonnen gebruikt mogen worden, wordt in het belang van het publiek aanbevolen bij het doen van inkoopen slechts die losse bonnen mede te nemen, welke daarbij be- ooodigd zijn. De mogelijkheid van verliepen van geheele kaarten zal daarmee uitgesloten zijn. MATSOEOKA {foto archief) den tusschen de*Amerikaansche en de Japansche uilgaven voor den vloot- bouw. maar, aldus Oikawa, zooveel is zeker, dat de Amerikaansche vlootuit- gaven vele malen grooter zyn dan die van Japan. De beslissende factor voor een doeltreffende vlootbewapening is niet alleen de kwantiteit, maar integen deel. de kwaliteit is een niet minder belangrijke factor. De minister zeide niet de meening te zyn toegedaan, dat Japan evenveel moet uitgeven als de Vereenigde Sta ten voor vlootbouw, aangezien de Japansche vloot het plan heeft tegen over den reusaehtigen Amerikaanschen vlootbouw den bouw te plaatsen van een eenheidscategorie van wapens, die door Japan zelve is ontworpen. De minister weigerde nadere bijzonderhe den mede te deelen, maar gaf de ver zekering dat de Japansche vloot in staat is bet hoofd te bieden aan alle mogelijke omstandigheden niet alleen in verband met de verdediging van Japan, maar ook van de afeer van ge meenschappelijke welvaart in groot- Oost-Axië, worden gemaakt vóór de Vereenigde Stalen 'zich in den oorlogsbrand stort ten. De meeste historici zyn het er over eer.s, zoo wordt in de gemeenschappe lijke verklaring van Wheeler en Nye gezegd, dat het verdrag van Versailles verantwoordelijk is voor den tegen- woordigen oorlog. Voordat de Ver eenigde Staten verder gaan op den weg naar den oorlog, behoorden wy een toezegging te hebben van hen, die- waarschijnlijk onze bondgenootcn zui len worden dat de Amerikaansche jeugd niet iedere 25 jaar onder den Euro- peeschen grond zal worden geploegd- De Vereenigde Staten hebben to't hun ontzaglijk nadeel ervaren, hoe buiten gewoon nutteloos de laatste wereld oorlog is geweest. Wij hebben offers gebracht aan bloed, tranen en dollars om <fe democratie te redden en 'n toe- komstigen oorlog onmogelijk te maken. Na het einde van den oorlog hoorde het vojk der Vereenigde Staten echter van geheime verdragen tusschen Enge. Ignd en Frankrijk, die duidelijk toon den, dat hun strijddoel de veroverde landen er. volken en niet het behoud van de democratie was geweest. hij blijft twee weken in ENGELAND. Wendell Willkie is, naar Reuter meldt, gistermiddag even voor vijven op de luchthaven van Londen aange komen. Eergistermiddag had hij te Lissabon een onderhoud gehad met den Portu- geeschen minister-president Salazar. Hij had ook een langdurige bespreking met den Britschen ambassadeur Camp bell. Des avonds ontving hij nogmaals de vertegenwoordigers van binnen- en buitenlandsche pers. Op een vraag naar zijn plannen antwoordde hy „Ik ben voornemens een groot aantal vooraanstaande personen in Engeland te spreken en de capaciteit der Brit- sche industrie vast te stellen. Verder wil ik, voor zoover dat mogelijk is, de stemming van het Engelsche volk, vooral die van den gewonen man, peilen". Willkie zeide twee weken in Enge land te willen blijven. Het staat nog niet vast, of hij daarna onmiddellijk naar de Vereenigde Staten zal terug- keeren. Op de vraag, of tusschen hem en Roosevelt verschil van meening over de hulp aan Engeland bestaat, antwoordde Willkie: in beginsel zijn. wij het eens. alleen ten aanzien van kjeinere kwestie loopen onze meenin. gen uiteen". FABRIEKEN NAAR CANADA De Canadéesche minister van Muni tie, Howe, die tezamen met lord Hali fax aan boord van het slagschip King George V naar Amerika is terugge keerd, heeft er in een verklaring op gewezen, dat verscheidene Engelsche industrieën tengevolge van de door de luchtaanvallen veroorzaakte schade begonhen zyn .hun fabrieken riaar Canada te verplaatsen. Dit is gebeurd met het oog op de toekomst Howe gaf bij deze gelegenheid te verstaan, dat vele Engelsche fabrieken zoo goed als geheel verwoest zijn. De minister ver klaarde verder, dat Canada zijn be wapeningsproductie meer en meer tracht aan te passen aan die van Engeland en de V. S. Zon: op 9.29, onder 18.15. Maan: op 9.02, onder 18.46 Men ia verplicht te verduis teren van zonsondergang tol zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten nor na zonsonder gang ontstoken worden. nmmMnmiisiiMnmm!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1