'l| SiïsJ Engeland kan zichzelf niet meer helpen", aldus admiraal Rader De man achter de schermen in Amerika [en Woensdag 29 Jafiuari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IT io*t i*t IfUuut fUM" !>n 7091 •»«mj ""Wal Sedert het begin van den oorlog 6,3 millioen ton scheepsfuimte tot,zjnken gebracht, waar van twee derde door het duikbootwapen Echeepsverliezen voor Engeland onoverkomelijk - Groote Duitsche vloot na den oorlog METAXAS OVERLEDEN. De Engelsche verliezen. Duitsche arbeidt in de eerste linie. er ,Het gaat om de Duitsche toekomst" Nieuwe mijnschacht. I Rader dankt de duikbootbouwer?. '"TlTrrfTj"!'jf-i. Tul I WAT DE OORLOG ENGELAND KOST 12 millioen pond per dag. Verminde ring van goud- en dollar saldi. NA DEN ROEMEENSCHEN OPSTAND. De nieuwe regeering. Wie is Bill Knudsen, de organisator der oorlogsindustrieën Een man met een waarlijk Amerikaansche geschiedenis Jhuwdgt "tog aio [iet relattei j iwy' aim (houding ps gehad couvert |itcn. 169 90 luritenl pe wol ■t over irschil- ln ver- Eeniga lijn t« jig aan |in. dat drogen, breit lit voor ekbaar steek ifhalen. recht Utroon. Jpatent- kfbreien. fen den feolgens E eenign ■canton, e mtd- kant- i af tot fen) din 1 breien fep vier ferst dn tg 7.ijn jeren I [kanten itokjea, I). 1 lossen ioor dn feoordjn f* «I Nl IfMtl LÏRC* 4X ItoelMrjfl ïheWag I ËL, stattoa C. v, g I »iifKm fH jut No. 20540 Directeur F, TIETER Postgiro - 48400 Bur. Markt 31. Tel. 2748 n. opperbevelhebber van de Duit- J2 marine, groot-admiraal dr Ra- m heeft naar 't D.N.B. meldt, Dins- ichtend de werklieden der wer- jyan de Deschimag te Bremen toe- gesproke De opperbevelhebber be- M«le o.a. het volgender qT marine heeft in 'Se eerste vier -tanden van den oorlog groote suc- zZm behaald en de wereld door de aaJnerheid van haar operaties laten SKen Het belangrijkste resultaat umweest (Ie bezetting der voornaam^ a. Noorsche havens. De helden- dalen de daar volbracht zijn, wor- ddiin de geschiedenié geboekstaafd. De naam Narvik schittert als een on vergankelijk symbool van Duitschen soldatenmoed door alle tijden. De Overwinning in het Westen heeft met de bezetting der Fransche kusten aan het Kanaal en den -Atla^tischen Oceaan de voltooiing gebracht van.de Duitsche atvaipoorlen tegen Engeland van het Oosten en het Zuiden. Engeland's af snijding van het Eurogeesche vaste land is daarmede voltrokken. De ge heel trefkracht van'/de marine kan thans, m het bezit van de nieuwe steunpunten op de vitale Britsche aanvoeren van overzee gemunt wor den. Deze aanvoeren worden overal aangepakt, in den Atlantischen Oceaan, in den indischen Oceaan en' ijl den Stillen Oceaan, o.a. 'is- het ook aan de vloot-artillerie, die den Vijand elke toenadering onmogelijk rtteakt, te danken, dat de havens, die than$ stevig ia Duitsche lianden zijn, door de groote schepen veilig en behouden .kunnen, worden aangedaan dn verlaten, wan neer zulks voor "de oorlogvoering ter zee noodig is. Deze 'groote bewegings vrijheid, die dezen oorfog Duitschland venchaft heeft, is een beslissende factor voor vérstrekkende plannen en voor uitvoering van alle Duitsche operaties Vervolgens ging de groot-admi raal over op het Engelsche tonnage- verlies en verklaarde, dat men kan leggen, dat alleen door, het kon- vooistelsH omstreeks een kwart van de tonnage, die in vredestijd voor den invoer van dezelfde hoe veelheid artikelen noodig is, ver loren gaat. I D? belasting van de Britsche s 'eepswërven als gevolg i van de om- i niigheid. dat vele goederen vroeger i it Europa gemakkelijk pn in korten ivl Engeland bereikten, doch thans o er gioojeren afstand aangevoerd moeten worden, is buitengewoon zwaar en vermeerdert de moeilijkheden van Engeland's ravitaüleerings-positie in iiooge mate. Indien nu j (het Duitsche luikbootwapen, ondersteund door het iuchtwapen en de strijdkrachten over zee, dezen uitvoer tnet succes en stel- «Imatig hindert en in'stijgende mate •tagelijks waardevolle tonnage tot tolken brengt, dan is "het vólkomen duidelijk, dat Fngelanid vroeg,of laat ™oet bezwijken, omddt zijn leven en nertaan/met zijn toevoer staat of valt. Want Engeland is tegenwoordig tiet meer in staat de verschrikke lijke verliezen aan schepen op te heffen door aanbouw. Engeland gaat den onvermijdelijken ondergang steeds sneller tegemoet. Geen macht •er aarde kan dit noodlot meer tegenhouden. Engeland kan zichzelf •iet meer helpen en elke hulp van kuiten af komt in ieder geval te laat, tnien de kracht van de, Duitsche 'gen. "*fr«b\lirtkt thans het hulpgeroep Atw LtscilSmachthebbers over den lafo s ""torn" naar Amerika. <k ?et al noodig is een bewijs voor Vzn r etde, reeds gebroken macht 'la iriüf6 d aar te veteren, dan kan «odanig het; deemoedige snféeken S'lden vreemde mogendheden litthJik"1 en overwinning' beoogen keen»* vah de Britsche dwang- *W.PP°'1' 200 vervolgde Rader, voelc- r 1lter mag Engeland den lust *n opkomen- Aan tolken om ayn hand uit te rooven 'van een weer- imef meer mogen vrye kan den onverzadigbaren oflmjfl^kïcr van die uitbuiters ge- vteg-j °™eb en nimmer meer mogen 'ftoti» i verklaren, dat er iLe^k1. Duitschers te veel «Ut -F™ omdat het niet overeen- kUern-.f'*7 geldelijke belangen van Duitse. kapitalisten, dat het ïtoaebt a» z'Jn Plaats op de wereld JlhkhjJj 1*1 toekomt volgens zijn ^ibti gracht, volgens zijn gees- en ridlureelen rijkdom. De Duitsche arbeider Staat in den strijd om de Duitsche vrijheid naast den Duitschen soldaat in de eerste •linie. Zijn werk en de arbeid zijner handen hebben de Duitsche wapens geschapen. Voor de ma sine speelt de werfarbeider een bijzonder belangrijke rol. Van zijn bekwaamheid en zijn prestaties hangt de doeltreffendheid en gevechtswaarde van het oorlogs schip af. De prestaties, die sedert het begin van den oorlog tot nu toe op de scheepswerven volbracht zijn, zoo cji- stateerde Rader, zijn buitengewoon groot De prestaties van vorig jaar zijn voor een deel onder zeer moeilijke omstandigheden geleverd, menig ver lies is ingetreden. Groot-admiraal Rader behandelde daarop de uiterlijke gevolgen van den oorlog voor het leven der arbeiders De scheepswerven zijn evzrals de zuivere w'oonwijken, zoo verklaarde hij in dit verband, blootgesteld aori nach telijke Britsche bomaanvallen. De ver liezen en de schade zijn gelukkig zon der beteekenis. Het personeel heeft evenwel uitmuntende arbeidstucht aan den dag gelegd en zoodoende de be- lemmeringspogirgen van den vijand met succes verijdeld. Hierbij heeft de, fabrieksluchtbescherming vooral bijge dragen tot het voorkomen van aan zienlijke schade. Thans treft de volle' vergelding den vijand. Wat de vijand tegen dé Duitsche burgerbevolking onderneemt, wordt hem honderd- ren duizendvoudig betaald gezet., In/fijfl' verblinding meent hij, dat hijrijjiet weerstandsvermogen van het Duiutche volk door terreuracties aan het wan kelen kan brengen. De Duitsche arbei der Jieeft daarop het juiste antwoord gegeven door zijn inspanning nog slechts te verhoogen en ik acht het in het bijzonder een verdienste van den arbeider dat wij op het terrein van de marine niet alleen onze scheeps- reparaties maar ook ons bouwprogram volgens de vastgestelde termijnen heb ben kunnen uitvoeren. De Grieksche minister-president Metaxas is, naar uit Athene ge meld wordt, vanochtend om 6 uur aan een hartverlamming over leden. 1 Admiraal Kuier betoogde daarop, dat sedert het begin van den oorlog 6.3 millioen brt. vijandelijke scheeps- ruimte door operaties van de Duit sche zeestrijdkrachten tot linken gebracht zijn, waarvan twee derde door het duikbootwapen. De ver nietiging van vijandelijke oorlogs schepen is eveneens belangrijk.,Meer dan 450.000 ton heeft de vijand «elf toegegeven en wij weten immers hoeveel hij verzwijgt. Daartegen over zijn de eigen verliezen gering. Tot slot betoogde Rader, dat hét voor Duitschland in dezen oorlog om zijn vrijheid en om zijn levens recht gaat, om zijn geheele toekomst als volk en staat. In dezen strijd moet en zal 't overwinnen. De strijd wordt voortgezet totdat bet aar der beslissing slaat. Groot Brittannië heeft den oorlog gewild. Groot Duitschland zal hem zegevierend eindigen. Als de oorlog beëindigd is. zal de vloot de uitbreiding en af metingen krijgen, zooals aan een wereld-mogendheid betaamt. De opperbevelhebbers der marine, admiraal Rader heeft in een order uiting gegeven aan zijn dank en er kentelijkheid jegens allen, die bij den bouw vap duikbooten werkzaam zijn. Hij wijst hr op, flat de marine in voor beeldige samenwerking met de scheeps werven en wapenfabrieken in onge kend korten tijd de beste duikbooten ter wereld heeft gebouwd, die door de solda'ten der vloot op beslissende plaatsen 'ter overwinning gevoerd worden. v k Morgenthau, de Amerikaansche minis ter van Financiën heeft, volgens "het D.N.B., voor de senaatscommissie van buitenlandsche zaken o.a. gezegd, dat de finaneieeié gevolgen van Frankrijüs ineenstorting Engeland zwaar getrof fen hebben. Engeland kan weliswaar de reeds in de Vereen igde Staten ge plaatste opdrachten betaien, doch be schikt niet over dollars voor aanvul iende, opdrachten. In zestien maanden oorlog zijn de Engelsche goud- en dollarsaldi met 2.316 milliard dollar verminderd Thar.s is voor wrpenaankooper, in Amerika nog een bedrag van 1,811 milliard dollar beschikbaar. De En- gelschen hc-bben reeds een schuld, voortspruitende uit reeds geplaatste opdrachten van 1.4 miiiiard dollar. Engeland heeft toegestemd in be kendmaking van deze tot dusver ge heim gehouden cijfers. Engeland's valutavoorraden in Ame rika zien er als volgt uit: 292 millioen (#an goud, 54 millioen dollar aan regee- ringsbezit. 350 millioen in parüculier bezit, 616 nsilioen aan verkoopl^pk* ef fecten, 900 millioen dollars aan recht- streeksche en gemengde beleggingen. Hiervan hebber, de Eng°lschen een be drag van 350 milioen dollar in- parti culiër bezit opzij gelegd voor de nood zakelijke handhaving van het zaken verkeer. 30 millioen goud, dat over dfe heele wereld verspreid is en 21 mill üoen dollar voor toekomstige opdrach ten in deviezen. Derhalve is voor in- koopen in de Vereenigde Staten een bedrag van 1,811 milliard dollar be schikbaar. v De oorlog kost Engeland per dag twaalf millioen pond sterling of zes tig procent van het nationale in komen en de uitgaven stijgen met den dag. Tot dusverre is veertig pro cent van de uitgaven door belastin gen gedekt. Morgenthau verklaarde op vragen nader, dat hjj eenigen tijd geleden in gedachte Engelands oorlogsschul den aan Amerika ten bedrage van ongeveer 5.7 milliard dollar heeft afgeschreven. De bevroren Frahsche saldi bedragen zoowat 1.6 milliard dollar en bestaan voornamelijk uit goud en effecten. BALKAN De vertrg jrwDordiger var) de V reme'te Boekarest meldt, dat mcnl <n ©bjegtipve Roèmeensche kringen verklaart, dat de pieuwe regeering in boogie mate het vlertrouwen van het Uöemeensehe volk bezit. Zij is met groote tevredenheid ont vangen, aangezien haar samenstelling en volledige Waarborg vormt voor den blnnenlandschen vrede cn de ver steviging van de bestaande orde ga randeert. De leider van den staat heeft zijn" medewerkers gekozen on der de bekwaamste soldaten en aan het hoofd Van eenige speciale vakres- sorts do geschikte burgers geplaatst. Allen," zoo verklaart men in genoem de kringen verder, hebben met de grootste bereidwilligheid gevolg ge geven aan den oproep van den gene raal, wiens populariteit thans grooter is dan poit tevoren. De nieuwe schacht van de Staatsmijn Emma te Hoensbroek. De geweldige betonnen bouw van den schachttoren. (Het Ztéden) Zon: op 9.28, onder 18.19. Maan: op 10.03, onder 21.01. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen 3 moeten unr na zonsooder- 0 gang ontstoken worden, avmaanm OTUIDlriUKAHéA-O. HET OPLEIDINGSKAMP VAN DEN ARBEIDSDIENST TE NUNSPEET ligt middifcn in de beide en om het den bezoekers gemakkelijk te maken, hebben de cursisten in het dorp Nunspeet origineele richt ingaan wijaers geplaatst. Polygoon f Van een V .P.B.-medewerker WILSON had zijn overste House als poltiek raadsman. Presi dent Roosevelt heeft zijn Hopkins en zijn overste Donovan. Ver der steunt hij op 'zij n voormajigen mededinger naar het presidentschap, Wendel Willkie, maar bovenal heeft hjj Bill Knudsen. Deze is leider en or ganisator® van de geheele Amerikaan sohe bewapeningsindustrie. Behalve zijn geamerikaniseerden voor. naam heeft de man niets Ameri- kaanseh. Hij is een Noordsche reus van 61 jaar. Zijn haardos is nog bijna blond, in weerwil van zijn leeftijd; hij heeft de, blauwe oogen van den Noorderling. Op de school inKopenhagen heeft hjj juist voldoende kennis opgedaan, om later .als leerling bij een rijwielfabri- kar,t rijwielen in elkaar te kunnen zetten. poch' de rest van zijn geschiedenis is zob Amerikaansch mogelijk. Knudsen oejhoort niet tot de mannen, die met niet meer dan een dollar op zak naar Aijnerika kwamen. Toen hij aan 'de overzijde van den Oceaan zijn eersten maaltijd had gebruikt, bezat hij name lijk nog 30 dollar. Doch dit stamkapi taal was voldoende, om hem van1 draaier in een staalfabriek in den loop der jaren te laten opklimmen tot bedrijfsleider. Op 32-jarigen leeftijd was hij mede-directeur bij Ford. Negen jaar lang vervaardigde hy auto's aan den loopenden band. Toen kreeg hy oerrie met den „baas". Én nu geschied de er iets, dat typeerend is voor Bill Knudsen: hy nankeen autofabriek over, die niet meer met het tempo mee'kon. Hy voerde massafabricage" in, gecom bineerd met kwaliteit en binnen den tijd van twee jaar heeft hij de pro ductie opgevoerd tot het negenvoudige. Werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Knudsen komt dus uit de auto-fabri- cage doch auto-fabricage in grooten stijl; want hij bouwde niet alleen auto mobielen, doch vervaardigde ook al de reservedeelen. Onafhankelykheid is alles voor Knudsen. Langs dezen weg kwam hij in de werktuigindustrie. Twee jaar geleden, toen hij nog auto's fabriceerde, ver diende hy een slordige paar honderd duizend dollar per jaar. Nu weet hij niet meer, hoeveel hij verdient.. Hij heeft niet eens tijd, om er over te gaan zitten nadenken. Thans is hij een van de machtigste mannen in de Vereenigde Staten. De geheele bewapeningsindus trie berust in zijn handen. Hij leeft als het ware in de schaduw van het Witte Huis. Hij treedt weinig op den voor grond. Hij werkt van 's morgens 8 tot s avonds 7 uur, rijdt dan naar huis en werkt verder. Doch de bewapenings- industrie waarvan geen enkele of- ficieele instantie tot op dit oogenblik kan zeggen, hoeveel zij produceert voor Amerika en Hoeveel voor Enge land bespeurt overal de hand van Knudsen, die' haar tot grooter spoed aanzet. Eensklaps worden bijvoorbeeld «je gouverneurs van de verschillende sta ten verrast door een bevel uit Washing ton, dat zij dadelijk beslag moeten leg gen op alle werktuigmachines in hui» staat, die ongèbruikt staan. Knudsen heeft den Amerikanen met k'em van redenen uiteengezet, dat de bewape ning van Amerika in het gunstigste gev.al niet gereed kan zijn voor het einde van 1942. Hy heeft iep hekel aan stilstand. Daarom mag cr sn geen enkelen staat van Noord-Amerika ook maar één werktuigmachine zijn, die niet werkt. Knudsen is tegenstander van het weekeinde. Dat alles bereikt Knudsen op^Weinig opvallende wijze, door middel van sug gestieve brieven-, waarin hij niets „eischt", doch ..aanbevelingen geeft'. Wanneer het hard tegen hard gaat, weet hij evenwel zijn mannetje te staan; en dank zij zijn laai volhouden trekt hij altijd aan het langste eind. Hij is geen voorstander van sociale politiek. Hij vindt, dat daardoor de luiheid in de hand wordt gewerkt, zonder dat'hij daarom uit het oig ver liest, dat er in de'V.S. altyd nóg 17 millioen .werkloozen zijn. Het „week end", van Vrijdagavond tot Maandag morgen, is hem een doem fn het oog.. Hij ziet daarin niets anders dan jeen vertraging van de productie, waarin ue machines stilstaan, Wat de mr-nschen betreft die intcresseeren hem min der. Knudsen is niet persoon'yk be vriend met Roosevelt, zooals Hopkins, Donovan en Willkie. Hij is .door den prcs'dent bevorderd tot leider van de bewapen irg.'■organ isat ie, omdat Hotv e- velt' ia hem den geschikten man zag. Overigens maakt Knudsen var. zijn pos'tie geen misbruik om :e streven staar het dictatorschap. Hij wil slechts organisecren. produceeren en daarbij geld verdienen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1