f Hitler 1941 - Het historische jaar der nieuwe Europeesche ordening NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrijdag 31 Januari 1941 In het voorjaar zal de duikbootoorlog beginnen Tot Amerika: „Elk schip, hetzij wel ofniet van beteekenis, dat voor onzetorpedolanceer- buizen komt, wordt getorpedeerd11 Zoh ch Iflaan Tfc Jtüiganc, No. 20542 ie»* is CuchTmiï61- ni,ieuwe varr Duitsch—Italiaansche telegramwisseling. De over Duitsche pers de rede. VERMINDERING, KOFFIE. EN THEE RANTSOEN. Thans: 125 gram koffie en 50 gram thee. DE NIEUWE TEXTI ELK A ART. De punten-waardeering. De invoering van persoonsbewijzen. V OUDSCHt COUBANT Directeur F. TIETEB Postgiro 4840U Bur. Markt SI. Tel. 2741 400 |len zich bedrijf, aange- alsnog au gene- age. In- gbasr. hikkinj, ku gene- I leveren, gebrul- (install*- fteiyke ,oren en I gebruik voor 14 I opgave Be ver- :.LVX) 0 aartoe ent van ng naer Elke en/o< licht, -n niet direc «lie den doen lis Ter gelegenheid van den achtsten itrjaanlag der nationaal-soeialis- gsehe revolutie is in het Sport- plets te Berlijn een massaverga- lering gehouden, in welker mid delpunt een met groote spanning verbeide redevoering van Hitier stond. De Führer gat eerst een historisch overzicht van den tijd vóór acht jsren. Achter de democratie, zoo zeide hjj ia dit verband, staat in werkelijk heid de overheersehing der vplken in het algemeen en de kneveling der jnenschen in het bijzonder. Concen tratiekampen zijn niet in Duitseh- land ujtgevonden. maar door de En- gelschcn. Zij hadden, gnleerd om door dergelijke instellingen de ruggegraat van andere volken te breken en ze geneigd te maken om het -Britsche juk der democratie op- zich te nemen. worden als na afloop van den oorlog Vervolgdns besprak Hitier de op richting van de nationaSl-socialistische beweging. v Vervolgens stelde hij opnieuw vast, dat hij in 1933 langs wettigen weg aan de macht gekomen is. Ook thans, zoo verklaarde Hitier, sta ik nog hier op grond van het mandaat van het Duitsche volk. een mandaat, dat uit gebreider 's dan eenig democratisch staatsman heden ten dage bezit. Buitenlandsche politiek. Nadat spr. had aangetoond, Duitschland door dwang van I den Volkenbond en de ontwapening! conferentie moest verlaten, vervolgde hij: Wij zijn den weg opgegaan, dien wij moesten opgaan, daarbij steeds voor oogen houdende om, wanneer dit eénigszins mogelijk was, toch nog tot overeenstemming te komen. En ik mag erop wijzen, dat het in één ge- c-nmg^ .JIJ. u J I WJjtcu, Udi Iicri ui cc» Een ander middel daartoe is het mid- |va$ bijna scheen te gelukken, nl. met van Ha li'iiwpn f»n nr» nhrasf» i.. "i_ rn__5. i__i ov_- v del van de leugen en de phrase, Naarmate het Duitsche volk zijn kracht inwerdig begon te Verbruiken en daarmede practisch als machts factor naar buiten verdween, heeft Engeland zijn wereldrijk bijeen kun nen rooven. Maar niet Duitschland alken is in deze drie eeuwen prac" tisch van de concurrentie dezer aarde verre gebleven, hetzelfde heeft ook gegolden van Italië. Weer om andere redenen zijn andere groote volken in Owt-Azië er buiten gebleven. Zoo is er vooral in Europa een ordening van krachten ontstaan, dte~ Engeland kenmerkte als het z.g. evenwicht der krachten, hetgeen in werkelijkheid wilde zeggen een desorganisatie van het Europeesche vasteland ten gunste van het Britsche eilandenrijk. Daar om is het ook het doel van de Britsche politiek eeuwenlang geweest deze des organisatie in stand te houden, na tuurlijk niet met den naam van dfes- orginisatie, maar met een veel mooie- fen naam. Men spreekt niet van 'de lidorganisatie van het volk, maar men spreekt van het evenwicht der - krachten, en dit z.g. evenwicht der krochten, d.w.z. de werkelijke inwen-, d« onmacht van Europa hééft het E""e!and mogelijk gemaakt om steeds *rer van geval tot geval en al naar 0" behoeften den eenen staat tegen f anderen uit te spelen en daardoor 1 1 kracht van Europa steeds bij een vend gon strijd te betrekken, om 1 zijn kant in volkomen rust te 'r r opdringen in gebieden van de "1. waar betrekkelijk geen ver st geboden werd. Een waanvoorstelling. En toch, wanneer wij thans nog van j" wereldmacht Engeland of van ingeland als beheerscher der wereld •Weken, dan is dat toch slechts een *™nyoorstelling. Otjianks zijn verovering van de •Md is Engeland in sociaal opzicht l^hterlijkste staat, die er in Europa naar buiten is de Britsche we- ™™eerschappij nog slechts een "jrijij De wereld heeft: nieuwe centra nieuwe staten zijn ontstaan, oii 0 Britsche wereldheerschap- vherust nog op het derkbeeld baalt Weer vreemde landen te kun- j£cn onj tegen het continent op ttLL- Maar buiten dit Euro- ont3r,f ™n'inent zijn groote staten onaao,nJ.v e voor Engeland volkomen hu. l 7n- Engeland moet Probeeren wereldstaten tegen dm"."." 'e spelen om althans nog kunoo„ 'Ln van éen wereldmacht te it. Sandhav?n- In Europa zelf is tinent d jSor6an'satie van het con- djt j. m einde gekomen, door VOlkfn r»n lllfoolri >iln Hn JU (witin^,.V,i."ten ontwaakt zijn. Óp dit het Ziiia vo"t 21cb gevormd en in b»1,,i i "et nieuwe rijk van het "SbWtmfc"V1lk' Daar zijn "'«"we Wiekt "ijgekomen, die het „even- ■"•ken tL. chten" tot hersenschim Sp™ b«t«t niet Frankrijk. Toen het Saargebied" tot ons teruggekeerde, hebben wij de consequenties getrokken. Ik heb toen van een verdere herziening der Duit sche grenzen in het Westen afgezien. De nietsontziende tactiek der kapi talistische plutocraten is echter kort daarop weer aap den dag getreden. Toen ik daarop zag, dat in Engeland de oude oorlogsophitsers van den wereldoorlog hun misdadig spel gingen hervatten, werd het mij duidelijk, dat het dien lieden niet erom te doen was een rechtvaardige overeenkomst met Duitschland te vinden, maar dat zy weer geloofden het op goedkoope wijze te kunnen verslaan. In deze jaren, te beginnen rrtet -1934, ben ik gaan be wapenen en wel zwaar gaan bewape nen. Het Duitsche volk weet het nu. Het weet echter nog lang niet alles. Toen Frankrijk dezen oorlog begon, had het in het geheel geen reden daar toe. Het was eenvoudig de lust om weer tegen Duitschland te vechten. Herhaalde malen heb ik Engeland de hand gereikt Het was juist een punt van mijn programma, met het En gelsche volk tot een accoord te komen. Wij %5örten ook in het geheel geen conflict! Een enkel punt bestond er: het teruggeven van de Duitsche kolo niën en daarover zeide ik: daar zullen wij "hens over onderhandelen. Niets heb ik verlangd, wat den Engelsch- man heeft toebehoord. Steeds weer reikte ik den Engelschen de hand en desondanks was alles vergeefsch. De redenen zijn ons duidelijk. Zij zijn ge legen in de Duitsche eenwording. Zij haten onzen staat, onverschillig hoe hij ér uitziet, keizerrijk "of nationaal-socia listiseh, democratisch of autoritair. En ten tweede, zij haten vdoral den socia len bloei van dit rijk. Aan de heeren aan deze zijde en aan de overzijde van den Oceaan kan ik sledhts één ding zeggen: De wereld van het ontwakende sociale geweten zal tenslotte de suc cesvolle wereld zün. Wij hebben be wijzen in handen, dat het ook in de andere landen op dit gebied thans reeds kritiek begint te worden. Wan neer Engelsche arbeidersleiders thans plotseling met nieuwe sociale gedachten komen, zoo versleten en oeroud, kan ik slechts zeggen: leg ze weer terug in de kist, dat is reeds afgedankt materiaal van ons. Wan neer de oorlog nog langer duurt,'zoo vervolgde spr., zal dit voor Engeland een groot ongeluk zijn. Dan zal men nog variaties beleven. Plotseling zullen de Engelschen een commissie sturen om ons program over te werd van het continent verdreven. Ik heb nu eenige malen gelezen, dat de Engelschen het voornemen hebben om ergens met een groot offensief te be- ginneri. Ik had slechts den eenen wensch, dat zij mij dit tevoren zouden mededeelen. Ik zou het gebied dan van te voren laten ontruimen, want ik zal hun graag de moeilijkheden der lan ding besparen. Wat verwachten de Engelschen nu? Wij staan hier op dit continent en waar wij staan, haalt niemand ons meer weg. Wij hebben bepaalde steunpunten voor ons ingericht en wij zullen, wanneer het uur komt, den beslissenden slag slaan. Dat wij den tijd daarvoor gebruikt hebben, dat zullen de heeren dit jaar histo risch meemaken. Waar hopen zij op? Op hulp van anderen? Op Amerika? Ik kan slechts het volgende zeggen: Wij hebben van tevoren met elke mogelijkheid rekening gehouden. Dat het Duitsche volk tegen het Amerikaansche volk niets heeft, i is iedereen duidelijk, die niet bewust de waarheid verdraait en het tegen deel beweren wil. Duitschland heeft nog nooit op het Amerikaansche vasteland belangen vertegenwoor digd, tenzij dat het medegestreden heeft voor de vrijheid van (lit con tinent. Wanneer staten van dit con tinent nu probeeren, wellicht in het Europeesche conflict in te grijpen. dan zal de doelstelling zich slechts nog sneller wijzigen, doeh dan sal juist Europa zich verdedigen. Over één ding vooral moet men zich geen verkeerde voorstelling maken: wie meent Engeland te kun nen heipen, moetin ieder geval zich van het volgende bewast zijn: elk schip, hetzij wel of niet van betee kenis, dat voor onze torpedolaneeer- buizen komt, wordt getorpedeerd- zou ook daarom niet veel geven, want dit eehe is zeker: waar Engeland ver schijnt, zullen wü het aanvallen' en wij zijn daartoe sterk genoeg. Wellicht koesteren zy hoop op andere staten, die zij nog erbij kunnen halen. Ik kan slechts deze eene verzekering geven: met elke denkbare mogelijkheid heb ben' WÜ rekening gehouden. Aan het einde staat onze overwinning. De ande ren hopen dan misschien nog op den honger. Wü wisten vap tevoren, dat er Jen oorlog Vjgn overvloed natuurlijk geen sprake kan zün, maar verhon geren zal het Duitsche volk nooit. Fouten. Nadat spr. zich op ironische wijze geuit had over de door Duitsche emi granten gemaakte Britsche propagan da, vervolgde hy: en wanneer zy dan zeggen, ja, maar de fouten die ge maakt. Nu ja, wie maakt er geen fou ten? Ik heb vanmorgen gelezen, dat een Engelsche mijnheer heeft uitge rekend, dat ik ifi het jaar 1940 zeven fouten gemaakt'heb. Zeven fouten. De man hëteft zich vergist, Ik heb het nagerekend\lk heb niet zeven fouten gemaakt, mirar 724. Maar ik heb ver der gerekend: mijn tegenstander heeft 4.385.000 fouten gemaakt. Met onze fouten zullen wij wel verder komen; wanneer wij dit jaar evenveel fouten maken als het vorige jaar, dan zal ik aan het'einde van dit jaar dezen heer op mijn knieën danken, dat hij mü slechts zeven fouten heeft laten maken. En wanneer de 'tegenstanders zooveel slimmigheden uithalen als in het afgeloopen jaar, ben ik ook te vreden. meer. Ilwj, *"T hierna nader in op de OM.!™. den wereldoorlog. Hw- ,eit- dat de heele tégen Duitschland ge- L^aiet nWas' 18 Duitschland in zou geen bet Ju?1?" °P het verleden, als ?hl» kan ,r gedaan had. Thans au v een der historische bet JLi? beter gedaan hebben v" Öeehu n beoordeelen en ik t bir loi^^gedt Bet resultaat van «en j-Aje uitsluitend het gevolg vïr*"1 voorkomende opeen- nli1® de P^fsoonlijke onbekwaam- b Li van ons volk. Nog w>» zoo bedrogen ge- Oorlog practisch beslist. Zelfs in den oorlog bestond nog de mogelükheid om tot een accoord te ge raken. Terstond na de ineenstorting in het Westen heb ik de hand uitgestoken naar Engeland. Met gekakel en ge schreeuw ben ik ontvangen. Het is dus alles vergeefs. Het bloed der volken moet dus weer in dienst van het geld eener kleine belangengroep gesteld worden. Een terugblik werpend kan ik echter dit eene zeggen: reeds het jaar, dat achter ons ligt, heeft practisch dezen oorlog beslist. De poging om ons in het Noorden den ertstoevoer af te snijden en een aanvalsbasis tegen Noord-Oost Duitschland te verkrygen, werd binnen enkele weken verijdeld. De poging, om via Nederland en België het Ruhrgebied te bereiken, is binnen enkele dagen ineengèstort. Wij bevinden ons in oorlog, die wij niet gewild hebben, integendeel. Wan neer de anderen echter willen vechten en als doel hebben het Duitsche volk uit te roeien, dan zullen zy leelijk hun neus stooten. Ditmaal vecht men niet tegen een afgemat Duitschland als in den Wereldoorlog (Groote büval). Wan neer men echter andere verwachtingen heeft, dan kan ik slechts zeggen: ik begrijp ze niet. Wanneer er gezegd wordt: Italië zal afvallig worden, dan moeten de heeren toch geen revoluties in Milaan uitvinden, doch dan moeten zü oppassen, dat er bij hen zelf geen onrust ontstaat. De verhouding tus- schen Duitschland en Italië wordt door deze stateh slechts zoo gezien, zooals zy dat zelf meestal plegen te doen. Wan neer bij de deihocratieën de een der. ander helpt, dan moet hy daarvoor al tijd wat hebben, b v. steunpunten. Toen de Italiaansche vliegtuigeskaders naar de kust van den Atlantischen Oceaan De Duitsche weermacht. Zoo gaan wü thans het nieuwe jaar in met een weermacht, Zoo sterk als nog nooit in de Duitsche geschjedenis het geval is geweest. Het aantal di visies te land is geweldig Uitgebreid De geweldige oorlogservaring bü de leiding en bij de manschappen, heb ben wij ons té nutte gemaakt. De uit rusting is verbeterd. Onze tegenstan ders zullen zien, hoe zij verbeterd is. Ter zee zal dit voorjaar de duik bootoorlog beginnen en ge zult dan ook daar bemerken, dat wij niet geslapen hebben. En het lucht «5 wapen zal eveneens toonen wat het vermag. De geheele weermacht zal de beslissing afdwingen. Onze productie is op alle gebieder, geweldig gestegen. Wat anderen voornemens zün, is by ons werkelijk heid. Het Duitsche volk echter staat hecht achtA zün leiding, vertrouwend op zyn weermacht en is bereid dat' gene te verduren, wat het lot nu een maal vergt. Het jaar 1041, daar ben ik van overtuigd, zal het historische jaar eener groote nieuwe ordening van Europa zün. Het program kan geen ander zyn dan de ontsluiting van de wereld voof allen, het te niet doen der voorrech ten van enkelen en het breken der tyrannje van bepaalde volken. Ten slotte zal dit jaar ertoe büdragen om werkelijk de grondslagen te leggen voor een overeenstemming tusschen de volken en daarmede voor een ver zoening tusschen de volken. Ik mag niet nalaten er op te wijzen, zooals ik reeds op 1 September 1939 in den gen en dat zij in de toekomst daarvoi*" op den Atlantischen Oceaan een steun punt zouden verlangen. Thans, nu de Duitsche eskaders op Sicilië zijn, zeg gen Zü. dat Duitschland waarschünlyk beslag zal leggen, op Sicilië. De heeren kunnen ervan overtuigd zün: met dit grapje kan men noch in Duitschland. noch in Italië iemand bezorgd maken Zulke grapjes bewijzen vooral, dat de anderen de beteekenis van den oorlog niet begrepen hebben Wy hebben die echter wel begrepen: Waar wij Enge land kunnen verslaan, zullen wü het verslaan Wanneer zij echter in eenige mislfckkingen van onzen bondgenoot thans reeds het bewys van hun over winning zien, dan' begrijp 'k de Engel schen niet. In hun eigen mislukknigen hebben zij tot dusverre altijd slechts het bewijs voor hun groote overwin ning gezien. De heeren kunnen ervan overtuigd zün: de rekening is een trtale rekening, en zy zal aan het einde van den oorlog worden vereffend,, punt voor punt, vierkante kilometer voor vierkante kilometer. En opnieuw moe ten zij ervan overtuigd worden: de Duce en ik, wij zün geen Joden of handelaars. Wanneer wü elkaar de hand schudden, dan is dat de hard var mannen, die eer bezitten, en dat za! ook, naar wij hopen, in den loop van het jaar nog duidelijker worden. Mis- Engeland j schien hopen zy ook op den Balkan. Ik Duitschen Ryksdag gedaan heb. wanneer werkelyk de wereld buiten ons door het Jodendom in een alge- meenen oorlog gestort werd. het ge heele Jodendom zijn rol in Europa zal hebben uitgespeeld. Thans kunnen zü er tlog om lachen, maar de komen de maanden en jaren zullen bewijzen, dat ik ook hier goed voorspeld heb. Thans reeds zien wij hoe ons ras- seninzicht bü steeds meer volken in gang vindt en ik hoop, dat ook de volken, die thans nog vijandig tegen" over ons staan op zekeren dag hun grooten binnenlandschen vijand zul len ontdekken en dat zij dan toch nog in één front met ons zullen aan treden: he; front eener arische menschheid tegen de internationale joodsche uitbuiting en joodsch vol kenbederf. Het afgeloopen jaar was het jaar van de grootsche successen, maar ook van de grootste offers. Al is ook het aantal dooden en gewonden klein vergeleken met alle vroegere oor logen, toch is het offer zwaar voor degenen, die erdoor getroffen wor den. Onze volledige sympathie, onze liefde en onze zorg gaan uit naar her, die dit offer moesten brengen. Zij hebben geleden wat geslachten voor ons aan offers tnoesten brengen. Op alle gebieden heeft het land gewerkt. Ter vervanging van den man heeft het voor alles de Duitsche vrouw. Ons volk wordt door een wonderlijke ge dachte van gemeenschap behee'rscht Dat deze gedachte in haar volle kracht ons in het komende jaar moge byblijven is de wensch van den dag van heden. Dat wy voor deze gemeen schap willen werken is onze gelofte. Dat wij in dienst van deze gemeen schap de overwinning behalen, is ons geloof en ons vertrouwen. En dat de Heer ons in den strijd van het komen de jaar niet moge verlaten, dat moet ons gebed zyn. Na de slotwoorden van den Führer brak de menigte los in een oorver- dooverd gejuich, aldus het D.N.B. Ook de redevoering1 wérd steeds weer door geestdriftige toejuichingen on derbroken. Ter gelegenheid van den achtsten verjaardag van de nationale verheffing heeft koning-keizer Victor Emanue, aan den Führer het volgende telegram gezonden: „BÜ het herdenken van den échtsten verjaardag van het overnemen van de macht door u, die meer dan ooit de ge. heele Germaansche wereld rondom uw persoon en roridom uw werk geschaard Ziet, betuig ik u, Führer, mün harte lijksche gelukwenschen. Tevens breng ik U mijn hartelij ksche gelukwenschen Over voor uw persoon en voor de grootheid van de verbonden Duitsche Qatie". De Führer heeft hierop het volgende telegram gezonden: „Ik dank Uwe Majesteit hartelijk voor de mij overgebrachte vriendelijke gelukwenschen ter gelegenheid van den achtsten verjaardag van het overnemen Van de macht Tevens betuig ik u mijn oprechtste wenschen voor de toekomst van Italië en voor het welzijn van Uwe Majesteit." De chef van de regeering van het fascistische Italië, Mussolini, heeft aan den Führer het volgende telegram ge zonden: „De achtste verjaardag van het overnemen van de macht door u ziet Italië en Duitschland broederlijk ver eemgd in den grooten revolutionnairen eindstrijd voor het scheppen van het nieuwe Europa, Met mij vereenigt zich het geheele Italiaansche volk naar aan leiding van het feest Van vandaag in onwankelbare trouw met het onwrik bare voornemen om tot aan de eind overwinning te strijden. Ik zend u te gelijk met' mijn gelukwenschen mijn kameraadschappelijke groeten". Het antwoord vam den Führer aan Mussolini luidt als volgt: ..Ik dank u, duce, voor het vriende- lyke telegram, dat u mij op den ver jaardag van de Duitsche nationale ver heffing hebt gestuurd. Schouder aan schouder met het bevriende en .ver bonden Italiaansche volk strijdt het nationaal-socialistisctie Duitschland vastbesloten en in het zekere bewust zijn van de eindoverwinning verder voor het nieuwe Eii«w>». In kameraad schappelijke toegenegenheid, w.g. Hitier' Italiaansche commentaren. De rede van Hitier heeft men Italiaansche politieke kringen met den levendigsten büval begroet. De Ita liaansche radio verklaarde in een com mentaar, dat datgene, wat de Führer over de zedelyke en historische motie ven van den oorlog gezegd heeft, ook voor Italië geldt. Even opmerkelük en belangrijk, zoo vervolgde de radiocommentaar, zijn ..Hitler's woorden over datgene, wat in jaar zal gebeuren om met den ne derlaag van Engeland den vrede aan de wereld te geven, fi'iT de geheele Duitsche weermacht sterker,grooter en opofferingsgezinder is dan ooit. Belang rijk is in dit verband ook de waar schuwing aan Amerika. Bijzondere aandacht verdient ten slotte het abso lute rotsvaste vertrouwen van Hitier in het Italiaansche volk. De bladen publioeeren groot opge maakt, de rede van Hitier, waarvan de belangrijkste zinsneden vet gedrukt worden. De commentaren zijn alle be zield door de zekerheid van de over winning der spil. aldus Stefani. De Corriera della Sera schrijft, dat de Führer heeft gesproken op een buitgewoon belangwekkend oogenblik en tüdens een phase van den oorlog, die beslissende gebeurte nissen aankondigt. De komende maan den zullen zich gebeurtenissen zien voltrekken van enorm belang, die haar stempel gedurende eeuwen op de ge schiedenis zullen drukken. Na te heb ben herinnert aan de zeer duidelüke waarschuwin-g die de Führer heeft ge richt tot de Vereenigde Staten laat het blad het licht vallen op de be roemde zin uit de rede van den duce van October 1935: op oorlogsdaden zullen wy met oorlogsdaden antwoor den. Zon: op 9.25, onder 18.24. Maan: op 10.50, onder 23.03. Men ia verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten nnr u zonsonder gang ontstoken worden. der op De rede beheerscht het beeld Duitsche ochtendbladen die e wyzen, dat met Vze rede de parolen voor den beslissclden strijd gegeven zyn. De pers legt in het bijzonder den nadruk op de zekerheid, waarmede Adolf Hitler van de overwinning sprak en wijst daarbij op zyn aankon, diging dat in het voorjaar de duik bootoorlog zal beginnen. Zelden, zoo schrijft de V 51 - kischer Beobachter heeft men Adolf Hitler zoo zelfbewust gezien en zoo zeer bewust van de onuitput telijke' kracht van het Duitsche volk. Wü zün voor den beslissenden strijd uitgerust. Wij weten, dat hij hard zal zün. Het Duitsche sch'p is klaar voor het gevecht. De Berliner Lokal Anzej- ger vindt het byzonder opmerkelijk, De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en VUscherij maakt bekend, dat het noodzakelijk is gebleken voor de komende distributie- periode het koffie- en theerantsoen te verminderen. Gedurende het tijdvak van Maan dag 3 Februari tot en met Zondag IS Maart a.s. geeft de met „22" genum merde bon van de nieuw uitgereikte .bonkaart algemeen" recht op het koo- pen van 125 gram koffie of 50 thee. De Tel. geeft een overzicht van de nieuwe puntenwaardeering op de pas uitgereikte textielkaart. Men krijgt 100 punten; voor het ge bruik hiervan is onderscheid gemaakt tusschen stoffen van natuurwol (wel ke ia 't algemeen hej hoogst worden gewaardeerd) en stoffëh welke natuur, wolhoudend zijn, kunstzijden en na tuurzijden stoffen en stoffen waarin andere materialen (celvezel, katoen, linnen e.d.) verwerkt zijn. Naar gelang een japon bestaat uit natuurwol, kunstzijde of andere grond stoffen, komt deze te staan: Voor een vrouw op 42, 23 of 30 pun ten. Voor een meisje (315 j.) 24, 13 of 20 punten. Dameskousen: 6, 4, of 4 punten. Damescomplets enz.: 68, 39 of 40 punten. Idem voor meisjes 50, 21 of 32 pan. ten. Damescamisoles12, 6 of 12 punten. Heerencostuums in alle groepen: 80 punten. Jongenscostnnms-in alle groepen: 50 punten. Demi-saisons (heeren): 65 punten. Idem (jongens): 50, 27 of 42 punten. Een aantal tot nu toe vrije artikelen kdmt onder de distributie zooals boor den en dassen, welke 1 punt vereiscken. De dokters jas is niét meer vrij, even min regencapes uit gummi of door schijnende sttof. Vrij zijn beschermende beroeps- kleeding voor lasschers, mijnwerkers, zandstraalblazers e.d., waterdichte be- roepskleeding, operatiejassen enz. Hoofdbedekking blijft vrij, evenals bretels, gordels, ceintuurs, handschoe nen (met uitsondering van gevoerde, tricot of gebreide), parapluies, bor duurgaren, kelimwol en handwerkep- maak enz. De aparte bonnen voor garens ko men te vervalleiy men geeft hiervoor 1 tot 6 punten. v Op de textieikaarten komen weer bons voor, gemerkt met hoofdletters. Deze hebben geen puntenwaarde maar zijn bestemd voor extra beschikbaar stellingen. IDENTITEITSBEWIJZEN TOT 1 OCTOBER GELDIG. Ter aanvulling en ter verduidely- king van hetgeen dezer dagen is ge publiceerd betreffende 't Uitvoerings besluit van den secretaris-generaal van het departement van Binnen landsche Zaken ingevolge het besluit Versoons- bewyzen kan nog worden medege deeld, dat het persoonsbewijs welis waar op 1 Maart a.s. wordt ingevoerd, maar dat tot 1 October a.s. het iden- titeitsbewüs, waarmede men zich thans moet ligitimeeren, geldig blijft. Uiter aard houdt deze beslissing verband met het feit, dat het practizch onuitvoer baar is alie persoonsbewy'zen, voor Maart uit te reiken. Om deze redenen dus is de geldigheidsduur der iden- titeitsbewüzen tot 1 October verlengd. Dan echter zal iedereen in het bezit van een persoonsbewys moeten zyn. dat Hitler in zyn verklaringen het „zinnelooze optimisme met een be paald doel" van zyn tegenstanders vermeden heeft. Het vertrouwen vsn Adolf Hitler aldus het blad, wordt gedragen door den grooten diepen ernst van een geweldige wereldhis torische verantwoordelijkheid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1