Lmerika lea de rede van Hitler l levraagd rdag 1 Februari i9'4t NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zij verandert niets aan den wil, Engeland te helpen t 2oh th> titaan IUMME4S ISCHE !ANT [rijs, ITENTlES |ffat Rooferelt den ambassadeur verzekerde - Lord Halifax kan zich moeilijk voorstellen dat Hitier zal blijven stilzitten Plannen voor Engelsch-Amerikaansch economisch front? Een verklaring van Malifax. Willkie naar Washington terug geroepen. gaf Roosevelt aan Halifax verzekerde. Het wetsontwerp inzake hulpverleening aan Engeland. Een bewering en een tegenspraak. Roosevelt in de pers conferentie. Engelsch-Amerikaansch economisch front? De Amerikaansche luchtmacht. De Phillippijnen staan achter de Ver. Staten. De republikeinen en Willkie. De Diplo over de ver klaringen van Stimson. NED. ONDERZEE BOOT VERLÖREN GEGAAN. Onderscheidingen voor generaal Fr. Christiansen en voor generaal-majoor Schumann. 4 Staatsleening 1941. De distributie van koffie thee. en «s IE Het front in Albanië. REDE VAN CHURCHILL. Vertrouwen in de eindoverwinning. Na den opstand in Roemenië. Britsche militaire delegatie .in Athene. AetaalwareofiMd 24a. 0 3511 4 8 aw* Ikrijgbaar b(J I Spoorstraat 1 hlhelminawetJ" MDENBURO, kal 18 I lelstraat 41 I Martenssingel nelksloot VondeUt"»1' Visscherst"^ rfANDEL. St»«* Fa. D./C. no. 14 llndeontHel"* kiach opga*®'* iltslz" ome«*oor'l«lc* lopdractitl*®* hOUDSCHE "Jagang, No. 20543 COll CANT Directeur t. TIETER Postgiro 48400 Bur. Harkt 31. Tel. 3748 ge rede van Hitier wordt door Ie New ïorksche pers voor een £tl onder enorme koppen gepu bliceerd, ln hun commentaren fatUtn bladen alsdeNewYork times, de New York Daily geus, de Dally Mirror ea. fcn indruk te wekken, dat deze lede van geen invloed kan zijn op len vasten wit der Amerikaansche icgeering Engeland te helpen, aldus bet D.NB. Volgens United Press zou den lich ook politieke kringen te Washington in dezen geest hebben ■itgetaten. De Britsche ambassadeur te Wash ington, lord Halifax, heeft na zijn bezoek aan den voorzitter der buitenï landsche politieke Senaatscommissie in aotwoord op de vraag, wat hij van de verklaring van den minister van Mafte, Knox, dacht, dat Engeland binnen zestig tot negentig dagen aan een crisis zal zijn blootgesteld, ver klaard, dat hij over het aantal dagen [iet op de hoogte is, maar dat hij zich moeilijk kon voorstellen, dat Hitier zal Wijven stilzitten, Wendell Willkie Mreft, naar uit Lon den gemeld wordt, van minister Huil een dragende boodschap gekregen, WILLKIE. (Foto archief) ipoedig mogelijk huiswaarts te om aanwezig te zijn bij de J®®deling van de wet tot hulpver- *s««iaan ^hSoiand. Voorts wordt ^"l*nen' dat Willkie reeds Woensdag 01 "iet pas Donderdag per "aar York zal terug Hey/, Engelsche nieuwsdienst ^'l President Roosevelt den <fe, ambassadeur, Lord Halifax, St^ '•"komst in de Vereenigde IWjj. ToJgende verzekering ge- vtrj^ï 440 Gro°t-Brittannië wordt talie, f) omvang voortgezet. Wij hcjge, uniüe en aanvoeren gereed _J°°rtkomende uit de snel Brit,- Amerikaansch fabrieken. State, ""aRn 'e en de Vereenigde hie^, n ®°or banden van bloed en ""•hiitd^ Ver^0"den. Ik ben er van 'tWge Uw aanwezigheid, mijn- keve Hl ^^deur. deze banden nog **»levigen. U kent^ van verzekerd zijn, dat u bij uw werk op mijn volste medewerking en die der onderscheidene regeerings-instanties kunt rekenen''. In de commissie voor buitenïandsche aangelegerheden van den Senaat, heeft de minister van Oorlog, Stimson, den senatoren met den meesten klem ver zocht het ontwerp der lend-and lease-wet met den meesten spoed aan te nemen. Het zou de grootste onrecht- STIMSON. (Foto archief) vaardigheid zijn, als de regeering door uit den tijd zijnde bepalingen de handen ten aan-zien van de hulpver leening aan Engeland gebonden zou den worden. In den loop de debatten verklaarde de minister, dat het Con gres den weg vrij moest maken voor gerechtighed jegens hen, die thans de belangen der Vereenigde Staten ver dedigen. Stimsongaf echter toe, dat de president na het aannemen van de wet in staat is, elke andere wet, als b.v. de neutraliteitswet, uit te schake len. Op de vraag, hoe dit mogelijk was, daar toch in het najaar de partijen zich op het standpunt hebben gesteld, dat de hulp voor de slachtoffers van een aanval binnen de bestaande wet telijke grenzen diende te blijven, ver klaarde Stimson, dat de tijden veran derd zijn, en dat de tegeering door ver anderingen met haar tijd mee moet gaan, inplaat van zich te houden aan beloften, die indertijd goed waren, doch thans niet goed geacht kunnen worden. Volgens berichten uit New York zou de Britsche regeering het voornemen hebben, het modernste der Engelsche slagschepen, de George V, tegen twin tig moderne Amerikaansche torpedo jagers in te ruilen. De Amerikaansche minister van Ma rine, Knox, heeft deze gekenmerkt als dom geklets waarvan geen woctrd waar is. Ook de Britsche ambassade alhier heeft het bericht tegengesproken. President Roosevelt heeft op de persconferentie geweigerd commen taar te geven op de laatste redevoering van Hitier. Hij zeide, dat hij het zoo druk had gehad, met de viering van zijn verjaardag, dat hij nog geen tijd had gehad de rede te lezen. Het bericht van een te Detroit ver schijnend blad, dat de Amerikaansche regeering 20 torpedobootjagers wilde ruilen voor het Engelsche slagschip King George V, noemde de president een canard. Tenslotte deelde de president mede, dat hij Maandag den naam befcehd zal maken van den nieuwen Amerikaan- schen ambassadeur te Londen. De Berner correspondent van de Frankfurter Zeitung citeert een bericht van United Press, volgens hetwelk het voornaamste onderwerp van de besprekingen, welke Lord Hali fax sedert .zijn aankomst te Washington heeft gevoerd, wordt gevormd door een Britsch plan, dat ten doel heeft een ge meenschappelijk Britsch-Amerikaansch economisch front tot stand te brengen. Volgens-, het desbetreffende bericht van United Press, dat geciteerd wordt door den Berner correspondent van de Frankfurter Zeitung, is het plan ook reeds medegedeeld aan den persoonlijken vertegenwoordiger van Roosevelt, Hopkins, die op het oogen- blik in Engeland vertoeft. Het plan, dat betrekking heeft op alle gebieden der economische'oorlogs voering, is blijkbaar het gevolg van Engelands wensch, de Vereenigde Sta ten afgezien van hun materieele hulp nauwer te betrekken bij den economischen oorlog tegen Duitschland. Het Britsche plan omvat de volgende punten: 1. De Vereenigde Staten moeten allen schepen, die goederen voor de As-mo- gendheden vervoeren, het aanloopen van Amerikaansche havens Verbieden, zooals Engeland dat reeds doet, wan neer het Engelsche havens betreft. 2. Alle Duitsche en Italiaansche saldi in dé Vereenigde Staten moeten worden geblokkeerd. 3. De Vereenigde Staten moeten het systeem van uitvoervergunningen van toepassing verklaren op alle grondstof fen, welke van belang zijn voor de As- mogendheden. 4. Het probleem van de Zuid-Ame- rikaansche exportoverschotten moet worden geregeld. Hiertoe moeten En geland en de Vereenigde Staten alle overschotten van belangrijke materia len opkoopen ten einde aldus te verze keren, dat de Zuid-Amerikaansche uit voer naar Europa, de Sovjet-Unie en Japan in overeenstemming wordt ge bracht met de normale behoeften van deze landen. britsche deskundigen verklaarden blijkens het verslag in de Frankf. Z t g. tegenover United Press, dat de Britsche blokkade bij uitvoering van dit plan 40 pet. aan kracht zou winnen. Hoewel het plan blijkbaar nog in het stadium van een voorstel verkeert, hecht men er in Britsche kringen groote beteekenis aan. De Sritsche deskundi gen, die de lekken in de blokkade wil len dichten, achten hun voorstel de een voudigste oplossing met de grootste uitwerking. Zij zijn ook van meening, dat het plan volledig binnen het kader van de tot dusver door de Vereénigde Staten gevoerde neutraliteitspolitiek past en dat het bij uitvoering veel min der sensationeel zou zijn dan b.v. de invoering van een stelsel van uitvoer vergunningen voor eenige afzonderlijke, producten. Volgens de New York Herald Tribune heeft de minister van Oor log^ Stimson, voor de senaatscommis sie van buitenïandsche zaken verklaard dat het leger slechts beschikt over 650 gevechtsvliegtuigen, waarvan geen en kel aan de moderne eischen voldoet. In 1940 zijn er ongeveer 2800 gevechts vliegtuigen gebouwd. Leger en vloot hebben daarvan echter maar 400 ge kregen, de rest is naar het buitenland gegaan. President Quezon heeft zoo meldt Associated Press in de Nationale Vergadering verklaard, dat de Philip- pijnen int de tegenwoordige wereldcri sis met menschen en materiaal achter de Vereen. Staten staan. Hij zeide te hópen, dat het verdedigingsprogram van de Vereen. Staten ook de Philip- pijnen zou omvatten. De verdediging der Philippijnen, zoolang deze onder Amerikaansche vlag staan, is in de eerste plaats een aangelegenheid der Vereenigde Staten. In verschillende resoluties van de nationale vereeniging van jonge repu blikeinen wordt Wendell Willkie niet- gezaghebbend genoemd om te spreken uit naam van de leden der republikein- sche partij. In een resolutie der partij- groep van Zuid-Dakota wordt erop ge wezen, dat de verslagen republikein- sche candidaat het juist geoordeeld heeft naar Engeland te gaan en daar te doen, alsof hij als particulier kwam. In werkelijkheid was Wendell Willkie de leider van 22 millioen republikeinen. Deze republikeinen kunnen hem niet langer beschouwen als bevoegd om in hun naam te spreken of inlichtingen in -te winnen. tr De Deutsch e Diplomatise h- Politische Korrespondenz bespreekt de verklaringen van den Amerikaanschen minister van Oorlog. Stimson, voor de Senaatscommissie van buitenïandsche zaken, waarin hij zeide, dat het een ernstige fout zou zijn, wan neer de (randen der Amerikaanfiche re geering door „ouderwetsche condities" ten aanzien van de hulpverleening aan Engeland worden gebonden, en dat de asmogendheden als de „aanvallers" be schouwd rpoeten worden. ,'Stimsofi maakt het zich bijzonder gem: constateert de Korresporidenz e uitda terug t gingen icht mo. g tegen en ten Hij matigt zich niet alleen hpt geza^ aan, om als rechter over de' schuldf kwestie in dezen oorlog op t£ trede doch hij wil zelf bepalen, wat er n; zijn uitspraak van het geheelq volkenj recht nog over mag blijven, gende en aanvallende rol r welke Duitschland noodzaakt slaan, voorts de stelselmatige van Engeland om na een zoo gelijke omsingeling den oori Duitschland te laten losbars'te slotte de niet bepaald balaiceerende rol van bepaalde Amerikaansche inf stanties in dit geheele spel der krach ten daarop slaat Stimson ln het ge heel geen acht. Na de kwade ervaringen vajn het ver- lenden hebben de tegenwoordige re+ geerders in Washington er blijkbaar een bijzondere behoefte aan hun nei ging, van de regelen van hét volken recht af te wijken, af en toe te recht vaardigen. Als bewijs vooif het feit, dat het volkenrecht voor deze Noord- Amerikaansche kringen sinps lang al niet meer als bindende regel geldt, ziet de K o r r es p o n*d enz de wijze, waarop deze kringen ook in deze oor log het onwettige en o immense hel ij ke gebruik der Britsche hongerblokkade tegen de Duitsche bevolking goedkeur den. De Korrespondenz wijst er op, dat „ouderwetsohe" bepialingen, als de conventie van Den Haag over de oorlogvoering ter zee, ih Amerika slechts dan schijnen te gelden, wanneer het daar in den kraam te pas komt. Hetzelfde geldt voor de verschillende pan-Amerikaansche besluiten en vooral wat betreft de aanhoudende Engelsche schendingen der Amerikaabsche veilig heidszone. Thans gaat het er voor de politiek van Roosevelt (n de eerste plaats om, zoo besluit deKores p'o n- denz, den schijn te redden, net wan neer men op het punt staat, het vol kenrecht te lijf te gaan. Het eigen volk, vooral echter ook de Spatansch-Amen- kaansche landen, moeten, wanneer de regeerders in Washington jegens hen eischen gaan stellen, zoo mogelijk nie^ hun spel achtter de coulissen bemor- ,ken, dat gevaarlijke stukken schijnt voor te bereiden. Blijkens een bericht van S.P.T. in de T e L deelt de Britsche admi raliteit het verlies mede van een Nederlandsche onderzeeboot. De nagelaten betrekkingen der Nederlandsche bemanning zullen door middel van het Internatio nale Roode Kruis op de hoogte worden gebracht. Aan den militairen bevelhebber in Nedérland, generaal der vliegers Fr. Christiansen, is op 30 Januari door den Führer het „Kriegsverdienst- kreuz" le en 2e klasse met de zwaar den verleend en door den Rijksmaar schalk Hermann Göring persoonlijk overhandigd. Naar wij verder vernemen is de be velhebber der Ordnungspolizei, gene- raal-majoor Schumann, op 30 Ja nuari tot Brigadeführer, onder gelijk tijdige verleeni'ng van het,„Kriegsver- dienstkreuz" 2e klasse, benoemd. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen zal de eerst verschijnende Staatscourant de mededeeling bevat ten van den secretaris-generaal van het departement van Financiën dat de toe wijzing op de 4 pet. staatsleening 1941, waarop de inschrijving openstond op 29 Januari 1941, zal geschieden als volgt: a De ingeschreven bedragen, waar voor voorkeur is verzocht, worden ten volle toegewezen. b. ,Op de gewone inschrijvingen wordt een korting toegepast van 8,8 pet. yan het ingeschreven bedrag Aangezien de v r ij w i 11 i g e leening is volteekend zal tot uitgifte van de in uitzicht gestelde gedwonigen lee. ning niét worden overgegaan, zoodat de zfch aan de recepisspn bevindende stortingsbewijzen waardeloos zijn. VERMINDERING VAN HET RANTSOEN. Die secretaris-generaal van Land- boujw en Visschery maakt bekend, dat 't noodzakelijk is gebleken voor de komende distributieperiode het koffie- en theemantsoen te verminderen. Gedurende het tijdvak van Maandag 3 Februari tot en met Zondag 16 Maart a.s. geeft de met „02" genum merde bon van de nieuw uitgereikte „bonkaart algemeen" recht op het koopen van 125 gram koffie of 50 gram theê. (Verbeterd bericht). HRIDA) lbasan) SOi'. .IV DOEK ATI AANVALSRICHTING OER ITALIANEN O 10 20 km ANINA De Italianen hebben artille rie-versterkingen ontvangen in het Mal'i-Polisit en Kamia- gebergte. Van daar uit nemen zij de hoofdwegen onder vuur, zoodat de Grieken genood zaakt waren hun front te Lin (wat nu weer in Italiaansch bezit is) in te korten. Op de kaart zijn met zwarte pijltjes de aanvalsrichtingen der Ita lianen aangegeven; het ge streepte gedeelte van Albanië is thans in Griekse he handen. (Cartografisch bureau voor daQlederL Dagbladpers) ENGELD HOPKINS IN GEZELSCHAP VAN DEN PREMIER. Minister-president Winston Churchill heeft in een redevoering voor arbei ders der werven van Portsmouth, naar uit Londen gemeld wordt, verklaard, dat het Britsche luchtwapen reeds be slissend heeft gezegevierd over het Duitsche. Voorts gaf hij uitdrukking aan de meening, dat Engeland met be hulp van en aangemoedigd door de Vereenigde Staten stellig kan rekenen op de eindoverwinning en dat Enge lands vrienden aan gene zijde van den Oceaan steeds grooter belangstelling 'krijgen voor den eindstrijd van Groot- "Brittannië. Churchill werd óp zijn rit naar Portsmouth, welke de bezichti ging ten doel had van de door de Duit sche luchtaanvallen zwaar geteisterde haveninstallaties der stad, vergezeld door den specialer, lasthebber van Roo- sevfit, Hopkins. BALKAN HET LEGER ZAL KRACHTIG OPTREDEN. Het Roemoensche ministerie van oorlog heeft in een door de bladen gepubliceerd communiqué het volgen» de, medegedeeld: Tijdens den opstand heeft generaal Antonescu aari het leger het bevel ge geven, gevangen genomen gewapende opstandelingen niet terstond terecht te stellen, hoewel de militaire bepa lingen en het algemeene gebruik zulks vereisehen. Dientengevolge is er geen enkele der talrijke met de wapens in de hand gevangen genomen opstande lingen of der heden, die naar de sol daten geschoten hebben, terechtge steld. J Pas thans zullen zij door de justitie gevonnist worden. Het schjjnt echter, zoo vervolgt de mededeëling, dat deze grootmoedige houding van den cdn^kicator niet door allpn begrepen of verkeerd uitgelegd is. Daarom wordt medegedeeld, dat generaal An tonescu het leger bevel heeft, gegeven, ingeval van nieuwe opstandige be wegingen krachtig t>p te treden. Van 1 Februari af zal hét leger dus in ver gaderingen, die zonder goedkeuring van de overheid plaats vinden en waar men zich niet terstond schikt naar de bevelen van de autoriteiten, van de vuurwapens gebruik maken, en elkeen die in het bezit van vuur wapens wordt aangetroffen, zonder dat hij daartoe bevoegd is, ter plaatse fusilleeren. BESPREKING MET KOLONEL DONOVAN. De Britsche militaire delegatie, die in Ankara me' den Turkschen genera- len staf besprekingen heeft gevoerd, is gisteren, naar de Londcnsche be richtendienst meldt, op de terugreis in- Athene aangekomen. De bijzondere afgezant van president Roosevelt in Zuidoost-Europa, kolonel Donovan, heeft met leden der Britsche missie besprekingen gevoerd. In aansluiting dtarop is hij ris te ra vond naar Turkije vertrokken, waar hij besprekingen zal voeren met vooraanstaande Turksche personen. AMERIKA DE ONEENIGHEID IN ARGENTINIË *De bemiddelaar in de provincie Buenos Aires, dr Amadea, die zooals reeds gemeld, zijn functie heeft neer gelegd, heeft thans in een brief aan den minister van Binnenlandsche Za ken. Culacati, de redenen voor zijn ontslagaanvrage uiteengezet. Hij ver wijt hen minister, dat deze zich met voorbijgaan van den bemiddelaar ge mengd heeft in het bijleggen van arbeidsconflicten in de provincie. Amadea zegt dit als een (bewijs van wantrouwen te moeten opvatten. Voorts noemt Amadea de gebeurtenis sen bij de verkiezingen in de provincies Mendoza en Santa Fe een politieke afdwaling, die gemakkelijk bij de komende verkiezingen in de provincie Buenos Aires navolging ka'n vinden. Naar verluidt, zal de federale regeering nog in den loop van heden of morgen een nieuwen bemiddelaar voor Buenos Aires benoemen. Zon: op 9.23, onder 18.26. Maan: op 11.13, onder 23.54. Men Is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten nor na sonsonder- gang ontstoken worden. ■SM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1