WINTERHULPEN EDERLAND 1 fljnerika's luchtmacht beklagenswaardig onvolmaakt Overzicht over de afgeloopen 3 maanden Saterdag 8 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ^jwiganfc No' 20549 Scherpe critiek van den vlieger Williams met betrekking tot de hulpactie voor Engeland geen Amerikaansche schepen voor het vervoer ygg goederen naar Engeland - Maximumbedrag der hul|>verleening 1.3 milliard dollar BUITENLAND Aanvalspogingen van de Royal Air Force. Van het Middellandsèhe Zee-frorit. FRANKRIJK Darlan terug naar Vichy. Het instortingsongeluk in Nogent sur Marne. De géestelijkheid en de wederopbouw. DE FRANSCHE VLOOTEENHEDEN TE BEIROET. Door Engelschen opgeëischt? DE BOTERBON VERANDERD. Niet „02" maar „03". De vredesconferentie te Tokio. Door het Nederlandsche volk werd ruim 3 millioen gulden bijeengebracht Zijn er te veel collecten? MRDE DEN! voor, geelhe- rooiKo- en kvrouw pias „op loopen, dat de tijde- loorbij |e voor ptsoen* Has be ^kochte gt men iings- kaaf Ivoor- Iiienie GOUDSCHE COIJ PAUT Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 2743 Directeur t. T1ETER Ju de Senaatscommissie voor de bui- jjnljndschè politiek heelt de bekende ^erikaanschc majoor der vliegeniers, filliams, de Amerikaansche regee- ring er van beschuldigd, dgt zij zoo wel de vloot als. het leger van Noord- ^rika volgens een bepaald plan yao de beste vliegtuigen berooft om Engeland te helpen. Op deze wijze is jat onmogelijk, het Amerikaansche luchtwapen tot een behoorlijke grootte yjj te breiden. De luchtmacht der Vereenigde Staten is thans „bekla- gjiawaardig onvolmaakt". Het hangende wetsontwerp, tot steun aan Engeland beteekent een zelfmoord van de Amerikaansche ievenswijze". Aan den eenen kant, zoo mg Williams voort, verzwakt de Aeierikaansclie regeering de kracht van het land en aan den anderen kant worden griezelige spropkjes verteld over een z.g. gevaar voör een invasie'. Verder bemoeit men zich met de in terne aangelegenheden van de Euro peanen en Aziaten. De Vereenigde Staten dienen den imperialisten den mond te snoeren, en hun strijdkrach ten uit het Verre Oosten terug te tukken. Het geklets over de onver mijdelijkheid van een oorlog moest verheden word?*ft. I EN AMENDEMENT. De commissie voor buitenland- ache aangelegenheden uit het Huis van Afgevaardigden liet'ft een belangrijk amendeipent op de wet tot hulpverleening aan Engeland aangenomen. Volgens dit amende ment wordt liet gebruik van Ame rikaansche schepen voor het ver- Voer van goederen naar Engeland verbeden. De commissie hoopt hier door een tegenwicht in handen te hebben met het oog op de krach tige oppositie in het Huis van Af gevaardigden tegen deze wet. DE AMERIKAANSCHE SCHEPEN EN DE OORLOGSZONES. Het Huis van Afgevaardigden heeft bat voorstel van zijn commissie van buitenlandsche zaken nopens de kon vooikwestie. aangenomen. Naar ge- meid luidt dit voorstel, dat in de leen- en pachtwet niets dusdanig uitgelegd mag worden, dat Amerikaansche sche- P' in U-ge:.stelling tot de Neutrali- iswet van 1939 verlof zouden krij- o l"f het bevaren van oorlogszones. AMENDEMENT VERWORPEN. Het Huis van Afgevaardigden heeft Vrijdag met 183 tegen 123 stemmen het voorstel van den republikeinschen afgevaardigde Fish verworpen, waarin verlangd werd, dat geen Amerikaan- ad» schepen aan oorlogvoerende lan den zonder toestemming van het Con- 8t«s zullen worden Sfgestaan. Het Huis heeft een aanvulling op wet aangenomen, waarin bepaald *°fdj, dat de waarde van het oorlogs- Bateneel dat aan een buitenlandsche jjtogendheid wordt afgestaan, niet ™ogir mag zijn dan tien procent van totale bewapenmgsbegrooting der l^Jtenigde Staten in het op 3D Juni JHl eindigende dienstjaar. De spea ker van het Huis, Rayburn, ver- Weerde, dat de totale bewapenings- ettgroeting dor Vereenigde Stalen 'oor het loopt ruie dienstjaar twaalf tot twuen milliard dollar bedraagt, 'entengevolge zou practisch aan En- •j-hnd mater.aal geleverd kunnen orden tot een i^iximumhedrag van milliard dolla* nog een c r/tisciie stem. Ook de bekende Amerikaansche juhjver en uitgever van het blad p"e Christian Century dr r**y«on Morrison, heeft zich voor de j*naatseommissie van" buitenlandsche 5™ in scherpen vorm uitgesproken geen de wet-tot hulpverleening aan piand. Hij noemde het wetsvoor- ku worp waardoor de Ameri- ïl^n*nB^4emocratie aan de dictatuur q, uen president wordt uitgeleverd, kun ^'digheid van de wet tot twee DerJ!' een Iaar- of negentig dagen be- P«iiit maakt niets uit. Elke °de zal voor den slimmen presi- voldoende zijn een toestand te <atioJ>n,S'af'n' wan!"in Been andere kï Ui i*16" mogelijk is dan waarop j» y 'end heeft vastgelegd. Zouden ereenigdp staten genoodzaakt aan den oorlog deel te nemen, jaou dat goen oorlog van Amerika, q*. oorlog van den president l» -A*** bet verwekken van vrees van een mogelijke invasie en door het uitvinden van middelen waarmede hei zvmerikaansche efi het internationale recht bij het steunen van Engeland wordt omzeild, heeft Roosevelt het nationale leven der Ver eenigde Staten reeds bij het Euro- peesche conflict betrokken. In Enge land en Amerika wordt de president thans toegejuicht. Ik geloof echter niet, zoo besloot Morrison, dat de ge schiedenis hem gelijk zal geven. Zij zal hem op zekeren dag veroordeelen. SENATOR CAPPER OVER DE WET. De republikeinsche senator "Capper, die lid is van de;, Senaatscommissie van buitenlandsche zaken, heeft in een radiorede verklaard, dat de wet tot hulpverleening aan Engeland wet wordt, want het ontwerp, staat gelijk met een wetsvoorstel om in do Vereenigde Staten de oorlogsdicta tuur op te richten. De senator stelde voor, dat de Vereenigde Staten zou den terugkeeren tot de beginselen van de Monroeleer. Deze leer ver langt, zoo betoogde gapper, dat de Europeesche landen zich niet zullen mengen in de aangelegenheden van het Westelijk halfrond. Tevens ver onderstelt de leer echter, dat de Ver eenigde Staten zich niet in Europee sche kwesties zuilen mengen. Tegen woordig wordt maar al te^ vaak over het hoofd gezien, dat het één minstens zoo belangrijk is als het ander. PROTESTVERGADERING. Het Amerikaansche jeugdcongres heeft te Washington in een boks- arena een protestvergadering gehou den tegen de leen- en pachtwet. De voorzitter verklaarde: Ons leven mag niet verpacht of uitgeleend worden. De wet moet verworpen worden. DE MILITAIRE MISSIE. Op doorreis naar Londen 'is eer gisteren een Amerikaansche militaire missie onder leiding van generaal Frank Parkot te Lissabon aangekomen. Van deze missie maken deel uit de eerste luitenants Milo Warner, com mandant van het Amerikaansche le gioen der deelnemers aan den wereld oorlog, -Franklin Dorliet en James Deutschler. KRUIT EN STAKING. Kolonel Armstrong, die de leiding heeft van de militaire fabrieken in het district Chicago, heeït volgens Associated Press verklaard, dat de geheele Amerikaansche Jcruitfabricage verlamd is als gevolg van de staking in de fabriek van Allis Chalmers, omdat belangrijk materiaal de fabriek niet kan veriaten. Deze staking heeft de uitvoering van bewapenmgsop- drachten ten bedrage van veertig millioen dollar tot staan gebracht. .DUITSCHLANP OP DE KUST VAN HET KANAAL. Naar het D.N.B. verneemt heeft de Royal Air Force in den nacht van 7 op 8 Februari, tijdens mistig weer gepoogd storingsaanvallen te ondernemen op de kust van het Karfjjal. De door zwakke krachten ondernomen aanvalspogin gen strandden op den Duilschen af weer. De vijand maakte ruim gebruik van lichtfakkels om zich bij 't slechte zicht lèNoriénteeren. Desondanks was hij genoodzaakt zijn bommen lukraak in ope» /terrein te werpem^Verdreven door den Duitschen afwee/, bleven zijn aanvalspogingen tot een'klein gebied beperkt. In het bezette gebied is geen schade van beteekenis ontstaan. GROOTE DUITSCHE ACTIVITEIT. Aan het Middellandsche Zee-front heerschte Vrijdag groote bedrijvigheid van Duitsche gevechtsvliegtuigen. Ver scheidene vliegvelden op het eiland Malta werden met bommen bestookt. Op de vliegvelden Halfapen Lucea werden treffers geplaatst op hangars en schuilplaatsen alsmede op de start banen. Bovendien werden de haven werken van la Valette opnieuw op succesvolle wijze aangevallen De Duitsche vliegtuigen keerden zonder verliezen op hun uitgangspunten terug, aldus het D.N.B. I TWEEMAAL EEN ONDERHOUD MET LAVAL Admiraal Darlan is Vrijdagavond laat naar Vichy vertrokken. Mij heeft gisteren in Parijs verscheidene bespre kingen gevoerd, allereerst met Laval en tenslotte rpet ambassadeur de Brion. Des middags had hij een tweede on derhoud met Laval, dat langer duurde en gewijd was aan de bespreking van politieke problemen. DARLAN. (Foto archief) Onderhoud met Pètain. Admiraal Darlan is vanochtend van zijn besprekingen te Parijs naar Vichy teruggekeerd. Hij had terstond een langdurige bespreking met den chef van den staat, maarschalk Pètain. Wordt Darlan premier? Na den terugkeer van .Darlan naar Vichy acht men het niet uitgesloten, dat omtrent de besprekingen jn Parijs nog in den loop van den dag een com muniqué wordt uitgegeven. Daarom moet afgewacht worden, in hoeverre de verschillende vermoedens bevestigd worden, volgens welke voorloopig een regeering zou worden gevormd onder voorzitterschap van Darlan. De O e u v r e gelooft, dat Laval heeft vastgehouden aan zijn eischen. Het blad wijst erop, dat de politiek der samenwerking een Fransche noodzake lijkheid is, want niet Duitschland, maar Frankrijk heeft deze politiek noodig. DOODEN TOT 12 GESTEGEN Het aantal dooden, dat gevallen is bij het instortingsongeluk in Nogent sur Marne, is tot twaalf gestegen. De sneeuwlaag op de ingestortte hall was 30 tot 40 cm. dik. In den loop van Vrij dag is ook het dak van een bioscoop ingestort. Alleen het feit,'dat het onge luk zich in den ochtend voordeed, was er oorzaak van, dat geen menschen- levgns te betreuren zijn. FRANijCHE KARDINALEN EN AARTSBISSCHOPPEN IN PARIJS BIJEEN. De kardinalen en aartsbisschoppen van het bezette gebied zijn in Parijs bijeengekomen om hun houding te be palen ten aanzien van den weder opbouw van Frankrijk. Verschenen wqren de kardinaals Suchard, Lienart en Baudrillart alsmede de aarts bisschoppen van Tours, Bourges, Bor deaux. Rouaan Sens, Besancon, Rennes en Reims. Na- afloop van hun bijeenkomst heb ben de kardinalen en aartsbisschoppen een adres gericht tot den paus, waarin zij het volgende zpggen: „Wij zijn vastikjes!oten ons te houden aan onze godsdienstizTg taak. Wij zuilen enkel en alleen voor het heil der zielen werken en de on gelukkigen steunen. Op sociaal en civiel gebied verklaren wij ons volkomen loyaal tegenover de Fransche regeering en verzoeken wij onze geloovigen. dezen geest te onder steunen. Wij willen ons volk. dat lijdt, steeds meer nabij kpmen. Wij geven uitdrukking aan onze overtuiging, dat wanneer het zoozeer gewenschte her stel van God afhangt, het ook afhanke lijk is van pnze persoonlijke inspan ningen. Het zal slechts van blijvenden aard zijn in zooverre elk individueel daaraan medewerkt." AZIË Volgene nog niet bevestigde ge ruchten, zou het Britsche opper bevel in Cairo, naar het D.N.B. meldt, aan de Fransche militaire autoriteiten in Syrië in den vorm van een ultimatum den eisch ge steld hebben, de in die haven van Beiroet liggende eenheden van de Fransche vloot ter beschikking ue stellen van de Fngelsche Middel landsche Zeevloot. Het Engelsche ultimatum, dat op korten termijn gesteld is, zou voor het geval het wordt afgewezen, met een onver wijld militair optreden dreigen. In de haven van Beiroet liggen, vol gens de te Rome ontvangen berichten, slechts enkele kleine en deels ver ouderde Fransche eenheden, waaraan de Engelschen echter desondanks groote waarde schijnen te hechten. Men vermoedt, dat een herhaling der gebeurtenissen te wachten staat, zooals deze zich na de ineenstorting van Frankrijk te Oran, Dakar en Alexan dre hebben afgespeeld. De pogingen welke de Britsche ad miraliteit toen in het werk heeft ge steld, om het geweld in het bezit te geraken van de Fransche vlooteenhe- den, verliepen zonder eenig succes en verwekten uitsluitend onder de Fran sche openbare meening een storm van .verontwaardiging tegen het optreden van de toenmalige bondgenooten. De beantwoording van het EngelJ sche ultimatum berust thans, in zoo verre de berichten over het Er.gel-I sche optreden bevestigd zouden wor den, eerst bij den Franschen ho g<*n commissaris in Syrië, wiens ongeluk kige voorganger, Chiappe, die jaren lang polity-prefect van Parijs is ge weest, tijdens den vlucht van Parijs naar Beiroet om het leven is geko men, toen het vliegtuig waarmede hij reisde door een Engelschen kruiser werd beschoten en omlaag stortte. Fransche tegenspraak. Officieel wordt te Vichy medege deeld, dat de geruchten over een En- gelsch ultimatum aan de autoriteiten van Syrië betreffende het afstaan van De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vis* scherij maakt met betrekking tot de distributie van boter, margarine en vet bekend, dat, gedurende de week van 10 tot en met 16 Februari aj., niet zooals is gepubliceerd bon „02" doch bon „03" van de nieuwe boterkaart en vetkaart recht geelt op het koopen van 250 gram boter of margarine, dan wel 200 gram vet. De aandacht wordt er op geves tigd, dat bon „02" niet vernietigd mag worden. Fransche vlooteenheden in het nabija Oosten niet met de feiten in overeen stemming zijn. ONTVANGST BIJ DEN KEIZER. De Jagtènsche keizer'heeft vanoch tend de delegaties van Frankrijk en Thailand voor de vredesconferentie van Tokio in audiëntie ontvangen. Voorts heeft de keizer den koning van Thailand in een telegram zun dank uitgesproken voor diens gelukwen- schen ter gelegenheid van den 2600en verjaardag der stichting van het Japansche rijk en voor diens geschenk bestaande uit een met diamanten be zette gouden sigarenétui. Zon: op 9.11, onder 18.39. Maan: op 15.11, onder 6.14. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten unr na zonsonder gang ontstoken worden. Naar aanleiding van het feit, dat de stichting Winterhulp Nederland nu ongeveer drie maanden bestaat, heeft een verslaggever van het A.N.P. een onderhoud, gehad met een der naaste medewerkers van den directeur-ge neraal, d'3n heer Piek, over den gang va zaken en de resultaten gedurende /Öze periode. Hieraan wordt het volgende ont leend: Toen Winterhulp Nederland eind October 1940 werd opgericht was er geen rrJcele organisatie, terwijl daar1 nog bij kwam, dat dit mooie sociale werk onder de groote massa van onze bevolking nagenoeg nog geen bekend heid genoot en de meeste' Nederlan ders hiervan slechts op de hoogte waren 'door de steeds in succes op klimmende resultaten van de Winter- hilfe ïh» Duitschland. Doch thans is dït reeds anders ge worden. Ook in Nederlaijd heeft de gedachte van de Winterhuljractie wc ■- klank gevonden en geleidelijk heeft het Nederlandsche publiek zich meer en m er a en in steeds breeder lagen met dit werk vertrouwd gemaakt en er zijn sympathie aan gegeven. De resultaten. Dit blijkt ook wel duidelijk uit de tot dusver behaalde resultaten. Want bij een beschouwing van de binnengekomen gelden kan, zon der op de preciese uitkomst voor uit te loopen, gevoeglijk worden aangenomen, dat in de afgeloopen drie maanden het\ Nederlandsche volk ruw geschat eirca 3 millioen gulden heeft bijeengebracht. Daarnaast is het verheugend te kunnen constateeren, dat op dit oogenblik ongeveer hetzelfde bedrag voor de behoeftige Nederlanders be schikbaar is ge^ld. De directeur-generaawieeft zich n.1. op het standpunt gestelcLdat in deze koude-periode de belangen van de behoeft]gen vóór moesten gaan en daarom heeft hij geen moment geaar zeld in Januari alle ingekomen fond sen direct voor uitkeering ter be schikking van de burgemeesters te stellen, natuurlijk in het vaste ver trouwen, dat ook de volgorde collec ten de/e gedragslijn ten volle zul len 'rechtvaardigen, zoodat hij even eens bij de eerstkomende uitkeering in staat zal zijn don dringenden nood zooveel mogelijk te lenigen. Collecte# en giiten. In het onderhoud kwam verder ter sprake de vraag, hoe het.mogelijk is. dat gemeenten een grooter bedrag voor uitkeeringen ontvangen dan de opbrengst van de collecten in de des betreffende gemeente is. Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat er naast de opbrengst der collecten ook nog een aanzionlijk bedrag aan giften binnenyloeit. Zoo werd b.v. in November ontvangen 800.000 ^gulden van de collecte en 600.000 glden aan giften. Hiervan is toen in December 900.000 fcuklen uit gekeerd. terwijl het overgebleven ge deelte in Januari gevoegd is bij het nadien ontvangen bedrag aan collec ten en giften, als gevolg waarvan' de meeste gemeenten in Januari meer- hebben kunnen krijgen dan de laatste opbrengst der cólïecte. Uit het voorgaande blijkt voorts wel duidelijk, dat en zulks in te genstelling met allerlei wilde geruch ten in de groei-periode van Winter hulp Nederland al het door de Nederlanders bijeengebrachte geld voor behoeftige Nederlanders is be steed. In dit verband moge er hog even aan worden herinnerd, dat in het be gin der Winterhulp-actie bij een deel van het Nederlandsch publiek het be zwaar bestond, dat de bezettende overheid behulpzaam is geweest bij de stichting. Uit de besteding van de gelden kan men echter zien, dat er een Nederlandsch belang mee is ge diend en aan het eind van deze eerste drie jr.aanden werken mag toch wel worden geconstateerd, dat de hulp. w-e!ke de bezettende macht bij de op richting van deze sociale instelling heeft verleerd, allerminst laakbaar, doch integendeel te waardeèren is geweest. Verder kan worden vastgesteld, dat het hiervoor genoemde resultaat van de Winterhulp-actie is bereikt on danks het aanvankelijk ontbreken van eenige organisatie. De geheele last van h^t werk heeft de eerste twee maanden na de op richting gerust op de schouders van den heer Piek en een klein aantal vaste medewerkers, benevens de commissarissen van de provincie en de burgemeesters. Eerst omstreeks Kerstmis zijn de werkzaamheden van de provinciale bureaux van Winterhulp Nederland begonnen, welke bureaux een groot gedeelte van het organisatorisch werk op zich hebben genomen. Het goed functionneeren van de in zamelingen §n van de uitdeeling aan de behoeftigen zal echter eerst kun nen gschieden. wanneer de geheele organisatie, welke dan voor 99 procent door vrijwillige medewerkers zal worden gedragen tot stand is ge- kom T. Maar inmiddels mochten de behoeftige Nederlanders niet op dezen opbouw van de organisatie wachten en daarom is gedurende de afge loopen drie maanden het werk zoo goed en zoo kwaad als het ging ten uitvoer gebracht. Geleidelijk is echter de opbouw voltooid en van nu af aan komt het t t, zeerste aan op don inzet van hen. die zich a's vrijwillige medewerkers beschikbaar hebben gesteld. En de rest van het Nederland sche volk zal zich moeten realiseeren dat het door het brengen van zijn offer het belangrijkste deel van het werk op zich moet nemen De a.s. collecte. In de eerste plaats richten zich dan de gedachten op de eerstkomende collecte op 14 en 15 Februari, waarbij politie, brandweer en luchtbescher ming medewerking hebben toegezegd, om daarmede tot uitdrukking te brengei), hoezeer ook deze openbare diensten zich achter het nationale werk van Winterhulp Nederland wil len plaatsen. En in de tweede plaats moge de hoop worden uitgesproken, dat alle Nederlanders in de daadwerkelijke medeVcrking van genoemde catego rieën van personen, welke een alge- meene bescherming van onze geheele bevolking beoogen, daarin een sym bool zullen zien van de actie van, Winterhulp Nederland» welke ten doel heeft voor een bepaald gedeelte van onze landgenopfcm een zekere be scherming te waarborgen. Tc veel collecten? Een volgend punt van het vraag gesprek betrof de van sommige zijden gemóakte opmerking, dat de collecten voor de Winterhulp elkaar te snel op volgen, als gevolg waarvan een zekere „collecte-moeheid" zou ontstaan. Het antwoord hierop was, dat dit argu ment geheel en al onjuist moet wor den aangemerkt. In de eerste plaats werden vroeger veel meer collecten gehouden en wel in sommige plaatsen bijna eens per week. terwijl thans bij het kleiner aantal inzamelingen bo vendien voor d^n gever een totaal overzicht aanwezig is, hoe en waar het geld wordt besteed. En wanneer dan iemand hoort, dat het tot nog toe voor de Winterhulp opgebrachte geld nog slechts een deel is van de som. noodig op alle in nood verkeerende Nederlanders eenigszins toereikend voort te helpen, dan zal hij toch zeer zeker genegen zijn zijn offer te br-rgen voor dit werk tot instandhouding van de Ne derlandsche volkskracht en het bren gen van vreugde in het leven dier genen, voor v. ie de materiecle nood zoo dnikkend is. Als vanzelfsprekend is in de prak tijd nog veel critiek op het werk van Winterhulp mogelijk, maar men ver- gete daarbij niet. dat van dag tot dag de organisatie beter wordt, terwijl steeds minder voorbereid'i de werk zaamheden beh -even 'te worden ver richt. zoodat verwacht kan worden, dat spoedjgtpok bij de plaatselijke or ganisaties alles veel soepeler zal loopen, waardoor dan een uitkeering aan de behoefteen verzekerd. De waardeb Tmslotte kwam- de k-v tie der waardebons t»*r sprake. Helaas be staan omtr-rt deze bons nog stéedi misvattingen en wel voorname! nk deze, dat de winkelier niet direct aan zijn geld zou kunnen komen. De oor zaak van dit misverstand moet ge zocht worden in het feit, dat op de eerste serie der uitgegeven waarde bons stond vermeld: „De terugbeta ling van de waarde van deze bon vindt uiterlijk op dén 15on Mei 1941 plaats bij alle bankm en spaarban ken". Hieruit heeft men abusievelijk de gevolgtrekking gemaakt, dat bij in levering der bons de uitbetaling op z,ich zou laten wachten tot uiterlijk 15 Mei. Niets is echter minder waar, want in werkelijkheid beteekende deze clausule, welke in dien voon op de nieuwe bons niet meer voorkomt, dat iedere waardebon door den be trokken leverancier onmiddellijk na ontvangst en voor het volle bedrag bij alle banken en spaarbanken kon wor den verzilverd. Alleen de mogelijkheid voor deze verzilvering werd aan een termijn gebonden, zoodat btj niet tij dige aanbieding na 15 Mei de boni waardeloos zouden worden. dar zal y.Q^^-re deb#.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1