NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN $teunwet aangenomen De economische verhouding tusschen Nederland en Duitschland Heropening ch l/Koat* door Huis van Afgevaardigden van Hop.geschool en Universiteit? Bïr LwoltI| |D. J1**).! RöS lica- souvr; :atie yuandag 10 Februari 1941 JfjLang, No. 20550 ^rjka en de oorlog fat 260 tegen 165 stemmen - Beperkende Republikeinsche voorstellen verworpen Willkie in Amerika terug Verworpen voorstellen. London contra Roosevelt Willkie te New-York. en De nieuwe ambassadeur te Londen. 2450 stakingen in 1940. Een rede van Churchill. DIN AFGETREDEN. Laval weigert aan de regeering deel te nemen. I 1 Nationaal Front. Amerikanen t, inmenging. Lezing van dr H. Fischböck voor Duitsche Kamer van Koophandel Handelsbalans in evenwichtstoestand - Gunstige positie van onze staatshuishouding ambtenaren- regeering?". t4og geen zekerheid Naar aanleiding van een bericht in een der bla- den, dat de universiteit te Leiden èn de Technische Hoogeschool te Delft reeds heropend zouden zijn, wordt ons vart bevoegde zijde verzocht mede te willen deelen, dat de colleges aan deze instellingen van hooger. onderwijs nog niet hervat zijn. Wanneer dit wel het geval zal zgn kan nog niet met zekerheid wotden medegedeeld. 1. K T Oud-strijders achter. Pétain. 2*8. nma»b I infectie n« vu n«ar td». «932 a P*US- Prten l^ntoof. Ura voor (Noord .nr H. L (Zuid- nr G. j ®2, don Stel 678; Noord jhr mr j Verver- |lef. 5180; (Fries- wr *U brandt "warden, Mderland I van <jer es Hob- Jelet Pi- 26907, j !3 29 URTEa pcommis- deelt I in zijn Hogelijk- Neder- Jentrale tot het fen van "fn het len aan- |ir steeds vee te chen af 1 zoowel derden mesten aanjje- tuliouder pnder zij en, om er mt ch t aan heeft agt de copie- bewijj en bjj SNT EN [.AS rd. en Br. aen goudsche |{et Amerikaansche Huis van Algevaardigden heelt het wets ontwerp inzake de hulpverlee- (jnj! aan Engeland met 260 tegen [6S stemmen aangenomen. Het ontwerp zal thans aan den Se- uat- worden doorgezonden. Korf voordat het ontwerp was aangenomen, bad het Huis ■et 263 tegen 160'stemmen het voorstel verworpen van den re- publikein Fish, het ontwerp te- rag te zenden naar de commissie van Buitcnlandsche Zaken van Set Huis van Afgevaardigden en ja de plaats van de hulpverlee- atogswel een wetsontwerp in te dienen, waarbij aan Engeland een crediet van 2 milliard dollar ter beschikking zou worden ge- iteld. "De Senaatscommissie van Bniteniandsche Zaken heelt met 10 tegen 5 stemmen het voor stel aangenomen, volgens het welk de openbare debatten over de wet tot hulpverleening aan Engeland Dinsdag, nadat Willkie gehoord is, moeten -zijn beëin digd. Het Huis van Afgevaardigden hééft volgens het D.N.B. verder een voor stel aangenomen, volgens hetwelk do- tonranties aan Engeland tot het ein de van het begrootingsjaar beperkt bUKen tot 1.3 milliard dollar. Het voorstel van den republikein Co«telk>, volgens hetwelk hoogstens «en derd^ van alle tot nu toe in dienst vójnde Amerikaansche vliegtuigtypes zou mogen worden afgestaan en de ebefs van de weermacht steeds voor icdereiT afstand hun toestemming 1 'ft mortem verleenen, werd met tegen 73 stemmen verworpen, t irvcvr was rag ben republikeinsch y"i^U'lv va; Dewey verworpen, op fond w arvan de regeering der Ver. a:s garant voor den duur van d^n oorlog het bezit der Engelschen °f andere buitenlanders in onder koningen op het Westelijk halfrond ®°®sten overnemen. Wel belangstelling had het voorstel yan republikeinsche zijde, dat de wet tol hulpverleen in g aan Engeland be ogen zou bevatten, volgens welke w* Amerikaansche troepen buiten territoriale wateren van het Wes- togjk halfrond gezonden zouden öu>?én worden. De verwerping van voorsteUwerd van de zijde der r^ ^ngspartij hiermede gemotiveerd, Hp de wet tót hulpverleening aan Keiand niet het r^cht geeft/'tro»e- fJJ hu;tenlands te zenden. I Bet voorstel van den republikein Nk te verbieden, dat havers der, Staten beschikbaar zouden wor- j®® gesteld vbor reparaties aan Ij^Pen van bel!igerentt?n, werd met I tegen 70 stemmen verworpen. m tcger. 120 stemmen ver rit voorsfel van den 2*likpin Eaton, de'hulp aan Enge- beperken tot 2 fhilbard dol- 'en *0«t 122 tegen 38 het voorstel den republikein Wadsworth, een //*hnum grens van 7 I stelle J*"kn<kn het woord te krijgen, had Fish het pro-formavoorstel 'ingediend, de hulp verleeningswet in haaj- geheel te ver werpen. Dit voorstel werd met 163 tegen 0 stemmen verworpen. Voor de Senaatscommissie van Bui- tenlandsche Zaken heeft de' republi keinsche candidaat voor het president schap in 1936 Alf Landon, ten aanzien van* de hulpverleéningswet o.a. ver klaard, dat Roosevelusepator Wheeler den mond wril srfoeren, omdat deze een tegenstander van de wet is. De debat ten en de vrijheid van spreken over de hulpverleeningswet, aldus Landon, •worden,door,1dft,,^e,g?c?riin^s|3ropa^anda afgeschrikt. Daa rbij staat 'Rbbsévëlï vooraan. Nooit in de geschiedenis heb bende Vereen. Staten een j#esident -gehad, die getracht heeft, een vooraan staanden en oprechten senator den mond te snoeren. Landon oefende er voorts kritiek op uit, dat de volmachten, die de hulp verleeningswet aan den president ver leent, niet voldoende bepaald zijn. De natie is'dan gedwongen, zeide hij, tot fyet bittere einde door te gaan. Wanneer men beweert, dat dè president de vol machten niet ten volle zal gebruiken, dan is het ook dwaas van het Congres, ze toe te staan. Incidenten Tijdens de vergadering van de Se naatscommissie hebben zich incidenten voorgedaan. De voorzitter van het Amerikaansche' jeugdcongres, Machmi- chael, werd door d(e politie uit de zaal verwijderd. Hij had getracht, namens de jeugd het woord tot de senatoren te richten. Later verklaarde hij, dat nij een verklaring had wiilfen voorlezen, volgens welke de hulpverleeningswet beslist, of de jeugd van Amerika gele genheid zal hebben, een scheppend en nuttig leven te leiden, dan wel in het Europeescbe bloedbad zal moeten sterven. In de Senaatscommissie verklaarde Landon, dat hij zich voor de Ameri kaansche democratie geen grooter ge vaar^ kon denken dan de wet tot'hülp- verleening aan Engeland. Wendell Willkie is gistermorgen op het vliegveld van New York aangeko men. Hij weigerde aan persvertegen woordiger® mee te deelen tot 'welkfe gevolgtrekkingen hi[ op grond van zijn indrukken in Engeland gekomen is, Hij verklaarde deze modedeelingen te reserveeren tot zijn verschijning voor de Senaatscommissie van Buitenland- sche Zaken, waarschijnlijk Dinsdag. Wlilkie zei evenwel, dat hij irv Enge land in het geheel geen verwachting of voorstel vernomen had omtrent deel neming van'fde Vereenigde Staten aan den oorlog. Hij voegde hieraan toe, dat het Amerikaansche volk wel dhnsbaar mocht zijn, dat het niet behoeft te leve'n op een wijze, als waartoe het Engelsche tolk thans gedwongen wordt. van 7 milliard, dollar voor de leveranties welker verdediglhf van i Ja*nS is voor de verdediging van de Staten. Daarmede werd t^en der I ïrijkste voorstellen vah de oppo- verworpen in-het Huis van Af- werd voortdurend ru- kT*tr- democraat Mc Cormack de republikein Fish een 6» 0bPor1un:stische politiek voer- '-rerkionken talrijke protesten ^ntfniiter moest mgrüpen. Om deelneming van de Vereenigde Staten aan den oorlog. Volgens dit onderzoek zijn ^e deelnemers tusschen de twintig en dertig jaar voor negentig procent tegen het deelnemen van Amerika aan den oorlog. Van de deelnemers tusschen dertig en vijftig jaar zijn 85 procent en van de deelnemers boven de vijftig tachtig procent tegen den oorlog. Op de persconferentie heeft president Roosevelt medegedeeld, dat Johh Wi- nant, de nieuwbenoemde ambassadeur te Londen, waarschijnlijk binnen tien dagen naar Engeland zal vertrekken. Door stakingen zijn in het afgeloopen jaar in de Vereen. Staten 6.5 millioen werkdagen verloren gegaan, zoo meldt de New Y o r k S u n op grond van een publicatie van het ministerie van Arbeid. Het'totaal stakingen, zoo wordt verder gezegd, bedraagt 2450. Hierdoor zijn 57.900 man ""getroffen. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Winston Churchill heeft Zondagavond een radiorede-uitgesproken, waarin hij zich in het bijzonder uitvoerig bezig hield met den toestand in Afrika. In liet begin van zijn rpde zeide hij over de Duitsche luchtaanvallen op Engeland, dat voor eiken ton door de R A.F. Op, Duitsch gebied geworpen bomme» hpt Duitsche luchtwapen drie tot vier "tfin op Engolsch gebied heeft geworpen. 1 Vétder gaf Churchill .toe, -dat' 1''dh Duitsche luchtaanvallen nog feller zou den kunnen warden. Hij sprak 'echter de meening uit, dat zij korter zouden d tt ren. Bij zi.in bespreking van de gebeurte nissen in Afrijca wees Churchill erop. dat de Engelsthe troepen groote ver sterkingen uit Indië, Australië en Nieuw Zeeland in den* strijd tegen de Italian,en, in het veld hebben gébracht. Aan zijn optimistische v;oorstel- -ling van de Etjgelsche kituatie ver bond Chuijchill echter dé waarschu wing dat rpen er gan denken moest, dat de ootlog spoedig in een phase van toenemende felheid zou treden. De EngelsChe premier besloot met te verwijzen naar de uit de Vereenigde Staten verwachte materieele hulp Woordelijk zeide hij: „Wij hebben op de meest dringende wijze behoefte -aan ontzaglijke leveranties en voortdurend- aan oorlogstuig,,en technische machines van allerlei soort.. Wij hebben ze hier (in Engeland) noodig en het is nood zakelijk, dat zij hier naar toe gebrach: worden. Wij-Hebben voor 1942 behoeft aan een groote hoeveelheid koopvaar- dijtonnage, veel meer dan wij zelf kun nen bouwen, wanneer wij onze oorlogs inspanning in het Westen en het Oosten op peil willen houden en vergrooten." Er kan echter verwacht worden, zoo voegde Churchill hieraan toe, dat Duitscjiland alles, wat maar mogelijk is, zal doen om de Engelsche tonnage te- vernielen en den omvang var)de AmSrikaansche leveranties te vermin deren. Hij waarschuwde derhalve het Engelsche volk, dat het ziph niet moest overgeven aan een gevoel van al te groote veiligheid. Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 27«S Directeur F. TIETER RIJK Officieel wordt te Vichy medege deeld. dat de minister van Buiten- laadsehe Zaken, Mand in, gisteren is afgetreden. Zijn portefeuille wordt overgenomen door admiraal Dar- lan, die tevens tot vice-president is benoemd en ook het ministerie/van Marine aanhoudt. FLANDIN. (Foto archief) Mfl betrekking tot de besprekjn- £eu van Darl&n te Parijs heeft cle pers gistermorgen het volgendv oflieieele communiqué gepubli ?erd:\ „Het staatshoofd maarschalk Pé- tain, die de politiek van Montoire volgt, heeft président Laval voor- gesteld, als midl^tejr van staat en lid van een directorium tot de regeering toe te treden. President Laval heeft het aanbod van den maarschalk van de hand gewezen. De York Tim-és publiceert het resultaat van een onderzoek van het Gallupinstituutover een mogelijke MAG OPENBARE VERGADERINGEN HOUDEN. Naar het Nederlandsche Dagblad meedeelt, tieeft de Rijks commissaris in het b4et£: Nederland sche gebied Nationaal Front toestem ming verleénd tot i-t' houden van open bare vergaderingen. In dit verband kondigt het blad een groote pfopaganda-actie van-deze „be weging aan, welke op Vru'dag met een vergadering in den Dierentuin te 's-Gravenhage wordt ingezet. LAVAL Voor lellen (Foto archief) en genoodigd<?n van de Duitsche Kamer van 'Koophandel in Nederland heeft de commissaris-gene raal voor Financiën en Economische Zaken, dr H. Fischböck, Zaterdagavond in het Amstel-hotel te Amsterdam/een lezing gehouden over eenige actueeie problemen ten opzichte van Nederland. Dr Fischböck begon zijn ui teen zet ting, met er op te.wijzen, dat het Duit sche bedrijfsleveji tegenwoordig ge heel en al in het teeken staat, hoe de oorlogvoering het beste te dienen en welke maatregelen getroffen moeten worden om de Duitsche uiteindelijke overwinning te verzekeren. De belangrijkste taak, waarvoor zich het Rijkscommissariaat in Nederland dan ook geplaatst ziet, is de verregaan de medewerking aan dezen eisch. zoo ver dii binnen het kader van de vol kenrechtelijke bepalingen mogelijk is. Deze taak is niet gemakkelijk. Zulks de meer, waar politieke eischen vaak met de belangen van het bedrijfsleven in botr-ing komen. De ideale ordening van het bedrijfs leven gebeurt op het óogenblik niet/ zooals men gaarne zbu willen. Spr. verzekerde met nadruk, dat het toch werkelijk geen Duitsch ideaal is om distributiebonnen, beiastingverhoogin- gen e.d. in het leven te /oepen, maar, deze oorlog verlangt zeer speciale eischen, hetgeen men niet mag ver- Onze buitenlandsche handel» Vervolgens behandelde dr Fisch'bock de positie van den buitenlandschen \handel van Nederland. Hij herinnerde \an het feit, dat reeds vóór den oor- de Nederlandsche handel in zeeT hJóge mate naar Duitschland georiën teerd was. Hadon is de Nederlandsche handel in dè^ eerste plaats op- Duitschland aangewezen. In di\ verband verzekerde dr Fisch böck mét klem, dat geen eenzijdig handëlsvw*keer plaats heeft zooals men in bepaalde kringen meent te moeten veronderstellen. In het byitenland worden gerbchten Verspreid, als zou Nederland uitsluitend naar Duitsch land exporteeVen, hetgeen in scherp tegenstelling st^at tot de waarheid. De handelsbalans der beide landen verkeert in eep toestand van even wicht. De waarde van het wederzijd- sche handefèverkeeé tusschen Neder land en Duitschland schommelt tus schen de 35 en 40 miljoen gulden per maand. In geen geval treeft een uit zuiging plaats door al te groote Neder landsche .goederenJevefantles aan Duitschland. In dit verband sprak dë\ minister nog over de- aankoopen, die \puiyche staatsburgers in oiw land verric/tcn. Ten aanzien van deze malerij zette spr. uiteen, dat, er geen reden \js om aan Duitsche staatsburgers te verbie den hier in Nederland goederen te koopen, wanneer dit op beperkte schaal geschiedt. Wat betreft de economische vooruil-' zichten van ons land, zeide spr., dat in Nederland in stijgende mate behoefte bestaan zal aan import van grondstof fen. Zulks temeer, waar de aanwezige voorraden, tengevolge van hét pro ductie proces in ons land, zijn gedaald iav.DC 1J1UI.C3 ui vu;» xöuju, t.ijii uuaiu. vAanvoer is voorloopig tengevolge van of In verband' met de tegen Dinsdag verwachte reaeeri :r verluidt volgens het D.N.B. te Vichy dat ïnet uitzondering van, admiraal Darlan, .generaal Hun.tzi'-.er en mis schien dvn onlangs tot minister van Justitie bpnoefnden Barlhelemy alle ministefs waarschijnlijk vervangér. zullen worden. Het nje^uwe kabinet zou meer het karakter vacn een ambtenaren- regeering dragen. Het D.N.P'. meldt Hit Parijs: Tijdens een massa vergader mg van de organisaties van oud-s*rijders heeft de voorzitter van de^nationale Öud- strijders - organisatie, afgevaardigde Jc-an Goy, in een toespraak, verftlaard, dat de o^d-strijders' niet "mopen dul den, dat de politiek'van Montoire wordt gesaboteerd Maarschalk Pétain heeft de groote richtlijnen vastgelegd en getoond, wat m^n kan verwachten van e-öïs Fransen-Duitsche overeen stemming! Frajiknjk kan niet om dë twee van houding verande- rnftt. De mêliéwerking vari de oui- stFijderf en van geheel Frankrijk aan deo wederopbouw van Europa is om- ontbeeriijk. Deze medewerking' moet geschieden zonder bijgedachten, „want ati is de eenige mogeiykheid om de Euijopeesche belangen te dienen en de rechten van Frankrijk te behoed en. ie Engelsche blokkade niet mogelijk Duitschland echter, zoo verklaarde 'r Fischböck met nadruk, zal er echter r zorgen, dat aanvoer van noodza- - v'-a grondstoffen van liet Duit.che rijk uil zarplaats hebben. Gunsti^ë financiëele positie. Vervolgens sprak dr Fischböck over cie Nederlandsche'staatshuishouding. Nederland verkeert nog steeds hl een veel gunstiger positie frjan DuitGch- jand, aangezien hty. Nederland de be lastingen slechts de helftbedragen v^n die in Duit-sohlandL De belastingen kunnen in Nederland nog belangrijk worden verhoogd. „Sprekende over het dragen der staatslasten, zeide spr. dat hiervoor verschillende mogelijkheden bestaan. Joi dusverre is er financiering ge schied, door uitgifte van schatkistpa- -pief^èn kortlopende leeningen. Co?^, solideering van de opgenomen bedrag gen is echter gewenscht. Vandaar dat werd overgegaan tot het uitgeven van een leerur.g met lan gen iooptyd. Met het oog hierop sprak r Fiscobóck 'nog pver de «labiliteit /er Nederlandsche valuta. Met nadrUk wees -hsj op de noodzakelijkheid, dat de koopkracht vaal dèn Nederiandscfren gulden gewaarborgd moet bhjvéh^, In denl'^mer vah het vorige jaar is een 'verrjodding vastgesteld van 0,75 ge- Jyk één RyksoMik. Aan dese-verhou- ding zal niets veranderd worden. Het doel en het streven van de Duijsche Reicjisbank is: de Nederlandsche va luta even stabiel te houden en te ver zekeren als die van de Duitsche Valu ta, aldus verzekerde de minister met den metsten nadruk. De Nederlandsche gulden is derhalve naar verhouding steeds evenveel \fraard als de rijksmark. Het loonproblcem. Na met een enkel woord een theo retische beschouwing over het goede ren probleem te hebben gegeven, sprak de minister over het loonproblcem. Hij verkladde, dat niet slechts zal wor den gestreefd, een aanpassing té ver krijgen ten opzichte van de DuÜtsehe goederunpï^jzen, maar ever.eenjs ten aanzien van\het geldende loon-niveau in Duitschland. In dit verband mopten twee problemen onder de oogeit wor den gezien: le. Aanpassing aan het Duiische ni- vc-au. 2e. Interne aanpassing in Nederland zelf. De Duitsche autoriteiten streven er naar, de looncn van de Nedcrian Ische arbeiders in overeenstemming te bren gen met die der Duitsche ai d iers. Hi rbij echter dient rekening t! wor den gehouden met'de lasten, d. de Duitsche bev./:king zijn opgelegd. Men moet de moeilijkheu n, die zich thans openbaren, voor oo.: n houden. De restricties ken nieis .te ma ven met ce-n nationaab^Scialistische zu-ns- wi.ia*. D' ioUv^Z* .i1 ivan net Nt r i bene yii l het Duitsche volk maakt tiet noodzakelijk, offers te brengen, om den aan Duitschiar.d op gedrongen oorlog succesvol te beöm- digen. De levensmiddelenvoorzienin^. w Vervolgens s^rak minister Fischbóek over de levensmiddelen-voorziening van ons land. Tengevolge van het feit, dat Nederiantf, bij den oorlog werd be- trbkken, werd 't noodzakelijk resstrio- ties toe te passen in de levensmidde- Ipnvoorziening. Spr. verzi kerde ech ter, dat aanpassing aan het Duitsche levensniveau zal plaats hebben, zoo dat het Nederlandsche volk het niet slechter zal krijgen dan het Duitsche volk. v v Duitschland heeft dë wapens in de\ hand genomen om voor Eurapa dezen V oorlog te voeren. Evenzeer zai de.r-.J halve Duitschland ér voor. zorgen, dat Europa met levensmiddelen uit het Duitsche rijk zal worden verzorgd. Bij voortduring van den oorlog zal Ne derland nog meer op den aanvoer van leven .middelen uit Duitschland zijn aangewezen dan op het oogenblik, wanneer de hiér beschikbare voorra den verder dalen. Bij zijn beschouwingen over Neder- lanu ^psxik de minister ovi r het jod<*n- prubleejn. Eri' ten slotte n'og over het feit,/fat door het Kijks<f o' at/ nid'zal vforden toegeiUan, dat Duit sche zaken-lieden in hun b' kaan b<*- lemmerd of bedreig'i worden. 11- rhaaL de.'ijk .t> den laat^ten tijd nsfot voren getorr.ep dat Duitsche zakenlieden .boycot [worden. Deze hou<i.: g -irde" de minister ten zeerste af. IJ ij droeg dan Ook de Du:' 1 Kam» r van Koop- hA: op om het reeds vc .reg-n* mat«r; «al hieromtunT aan hel RijKZ- corivin;. Giiaat U- n t-.* ?:ui. $pr. hoopt-* chter z •oiking ding Maatregc 1 ku it verhii l.nUtvr Fisc /.et'j .aen m r aap te d brepgen za tiog. Wij ai dat de N- jr een loj in dit 'op •l't .and- ja- hovi- iil zal hu zoo 1^- ><it /.ijn uit- «•Nf.i M'i v ,.j 'l'-n dat l'i^l de he in de Duitsch* oor- en moeten Bah dit nd'/ijke dl. medj.-wtrk'-n. W h ij ij hoogste wet en riood- zake ijkheid, pio» t de Duitsche oor- idi.' .er.r.g v ui l.'-t nood..' v <r. «-n •u al za. d.t ook' en van Duitschiand' en van Neder.and moetcrT vergen. De aanwezigen dankten der miriister met een harte 1 Ijk erf langdpir tg applaus voor zijrt uiteenzettingen. 1 Zon: op 9.07, onder 18.4J. Maan: op 17.17, onder 7.49. Men ia verplicht te rerdaia- teren van konaoaderganl tot zontopkomtt. Lantaarn* van voertuigen t moeten nor na zon onder» S gang •ootifoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1