Bepalingen IE SPANNING l|N HET VERRE OOSTEN inzake Joodsche studenten terdag 15 Februari 194J NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ijfatavia roeptschepen naar Manilla terug iOH HtCkOH J .5 „Ned.-lndië en het Verre Oosten voor treffelijk op alle mogelijkheden voor bereid'', aldus maarschalk Brook Poham lllomoera bij Roosevelt - Matsoeoka over den Ipynttigen keer In de verhouding tot Rusland Verklaring van maar schalk Brook Popham. Nomoera bij president Roosevelt. verkonding Japan- Rusland. G rondstoffenpositie van Japan. Inschrijving aan universiteiten en hoogeschoolen wordt beperkt Studeerenden moeten voor herinschrijving vergunning vragen, nieuwelingen worden niet aangenomen Inlichtingen gevraagd. Amerika en de Philippijnen. Luchtbasis op Samoa THAILAND EN INDO CHINA. Gebiedsafstand aan Thailand.) JOEGOSLAVISCHE STAATS LIEDEN BIJ HITLER. Op den Berghof bij Salzburg. ONTHEFFING INKOMSTEN BELASTING IN VERBAND MET DE LOONBELASTING. Ontheffing van den aan slag over vier ni landen. ENGELAND De geweldige taak der vloot. Aanvallen op Londen. De Engelsche scheepsverliezen. VERBEURDVERKLARING VAN RADIOTOESTELLEN. Bij het luisteren naar verboden zenders. AMERIKA Verhooging der schuldenlimiet. PALKAN Engelsche blokkade tegen Roemenië. OUDSCHE 20555 jjaigang, No. Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel: 2745 Directeur F. TIETER Volgens berichten uit Manilla Igeft de Nederiandsche consul al- op aanwijzingen uit Batavia pree Nederiandsche schepen, die ikh op weg bevonden naar Hong kong, resp. Japan, hét bevel gege ven onmiddellijk naar Manilla te- ng te keeren. De Hotsji Sjimboen meldt gaar aanleiding hiervan uit Bata via, dat de motieven voor dit bevel ran den consul in Manilla niet dui delijk vast te stellen zijn. Bij ge lichte verluidt echter, dat dc naar Landen uitgeweken Nederiandsche regeering besloten heeft alle Neder- landsche schepen uit de havens van bepaalde staten terug t« trekken. Veigens een mededeeUng van het I igestschap Domei uit Sydney, is de Cuamandant van de Engelsche strijd krachten In het Verre Oosten, maar- 1 r*'"' Brook Popham op 8 Februari uit f Slagspore In Port Darwin aangekomen. Op de vraag over een eventueelen uanl op Singapore van de landzijde, I inklaarde dp maarschalk, dat N e- ierlan dsc h-In d ië en het Verre Ouden voortreffelijk op alle mogelijk- Min zijn voorbereid. t De nieuwe Japansche ambassadeur k Washington, Nomoera, heeft bij de werhandiging van zijn geloofsbrieven un president Roosevelt m de daarbij pbruikelijke toespraak o.a. verklaard, ht de recente ontwikkeling in de Ja- puitch-Amerikaan sche betrekkingen ua beide zijden van den Oceaan groote Ixiorgdheid teweeggebracht hebben. Meer dan ooit is het thans noodig beter begrijï voor de wederzijdsche positie^ un don dag te leggen om de belangert t de welvaart van de belde natie3 Mi ■rokeren en daardoor den vrede rij n Stillen Ocenan te bewaren. Hij ^wioera, is besloten naar hij zetde, v-or deze doeleinden alles te doen wat 10 lijn vermogen is. Roosevelt bevestigde in zijn ant- viord, dat er in zeker opzicht een ont- •ikkeling in de betrekkingen tusschen ie Vereenigde Staten en Japan is, die toorgdüeid veroorzaakt. Hem is de rrrtekermg van den ambassadeur wel kom, dat deze besloten is al het mo- «lijke voor het ontstaan van een '•toe verstandhouding te doen. No- ■"•cra kan er van verzekerd zijn, aldus ®"°wvelt, dat de Amerikaansche re- Pcring hem te allen tijde behulpzaam 1,1 zijn bij de uitoefening van zijn «nbt. Kokoemin Sjimbaen de taak van Nomoera hopeloos. J*™» by het vertrek, zoo schrijft het vïi z«n de betrekkingen tusschen de 'attnigde Staten en Japan zóó slecht «•orden, dat het zenden van een •®5*ssadeur beter achterwege had uw06" bl«ven- Het is duidelijk, dat W positie uiterst moeilijk is. Thans is "«Iaat om de Vereenigde Staten nog r~keer tot bezinning op te wekken, "•Ju men Is in Washington reeds te j* fegaan. De betrekkingen tusschen ?r»e landen staan nu op het punt ver- te worden. Ij"* Amerikaansche steunpunten op -l*™. de Philippijnen en andere /"«en in den Stillen Oceaan worden jSjyiw versterkt, terwijl ook de Vwo ?loot voortdurend verbeterd 2"* Kortom, zoo schrijft het blad, r*? schijnt op een naderen van een JJJOtocstand te wijzen. Derhalve "apan volkomen voorbereid en ^"besloten zijn, ^jtoanache minister van Bultén- Jr™ Zaken, Matsoeoka, heeft, Domei uit Tokio, in de be- 5w^"Jsc<*nmissie van bet Lagerhuis ta/rn op den pjnstigmi keer in de ""«ing tusschen Japan en de MATSOEOKA. (Foto archief) Sovjet-Unie en verklaard, dat hij dé gelegenheid zou aangrijpen om de be trekkingen tusschen beide landen fe regelen. Met erkentelijkheid maakte de minister gewag van de door de Sovjet-Unie ondernomen stap om de ondehandelingen met Japan voor het sluiten van een handelsverdrag te hervetten, hoewel hij het resultaat van deze onderhandelingen weigerde te voorspellen. De Sovjet-autoriteiten, zoo verklaarde Matsowka, hebben blijkbaar aanvankelijk getwijfeld aa® de goede voornemens van Japan om de betrekkingen tusschen heide landen te regelen, maar nu de verstandhou ding tusschen. luitenant-generaal Ta- tekawa, den Japanschen ambassadeur en Molotof, den Russischen volkscom missaris van Buitenlandsche Zaken, dieper is geworden, is aan het Rus sische misvertand oefent de bedoe lingen van Japan een eind gekomen. Reed worden onderhandelingen ge voerd voor regeling der kwstie van de Japansche petrolAimconcessie in Noord-Sachalin alsmede voor het slui ten van een permanent visscherü- verdrag. Een interpellant drong aan op de wenschelijkheid art. 5 van het drie- mogendhedenpact te herzien, dat be paalt, dat het pact niet slaat op de respectieve betrekkingen der onder- teekenende mogendheden met de Sovjet-Unie, maar dat geen bepalin gen behelst voor Italiaansch-Duitsche hulp aan Japan, ingeval er tusschen Japan en de Sovjet-Unie vijandelijk heden zouden uitbreken. Hij wees derhalve op de wenschelijkheid .van het sluiten van een niet-aanvalspact tusschen Japan en de Sovjet-Unie. Matsoeoka antwoordde, dat art. 5 vaji het driemogendhedenpact inderdaad eenige bezorgdheid kan wekken, maar dat, toen Japan onderhandelingen voer de voor het sluiten van het pact, het den nadruk gelegd heeft op de rege ling der betrekkingen met de Sovjet- Unie. Niettemin beloofde Matsoeoka zoo noodig naar een herziening van art. 5 te zullen streven. Over het slui ten -van een niet-aanvalspact met de Sovjet-Unie wenschte hij zich niet Hit te laten. Op de vraag van den interpellant naar de meening van den minister omtrent de wenschelijkheid het anti- kominternpact te beëindigen teneinde de betrekkingen met de Sovjet-Unie te regelen, antwoordde Matsoeoka, dat het raadzaam zou kunnen zijn het antikominterpact te beëindigen alleen uit een oogpunt van regeling der be trekkingen met de Sovjet-Unie. Het antikominternpact, aldus de minister, is echter niet tegen de Sovjet-Unie gericht, maar tegen de communisten en de communistische activiteit in de geheele wereld. Duitschiand b.v. heeft een niet-aanvalspact met de Sovjet-Unie gesloten, maar nooit de kwestje opgeworpen vaii het anti kominternpact te beëindigen. Ambassadeur Osjima, die thans op doorreis naar Berlijn te Moskou ver toeft, heeft gistermiddag de Duitschp journalisten ontvangen. Gevraagd naar zijn meening over "de ontwikke ling der betrekkingen tusschen Japan en de Sovjet-Unie zeide Osjima: Tusschen Duitschiand en de Sovjet- Unie bestaan goede betrekkingen, tus schen Duitschiand en Japan bestaat een bondgenootschap. Daarom kan men aannemen, dat ook de betrekkin gen tusschen Japan en de Sovjet-Unie beter zullen worden, vooral daar er geen punten van wij ving tusschen de landen aanwezig zijn. Wanneer er goede betrekkingen tusschen Japan en de Sovjet-Unie bestaan, dan zal dit ook bevorderlijk zijn aan de vormi-p «ener nieuwe wereldorde. De Japansche vice-minister van Oor log, luitenant-generaal Anami, lieeft op desbetreffende vragen in den Rijks dag verklaard, dat Japan voldoende staal- en petroleumvoorraden heeft, zoodat de verdediging van het land volledig gewaarborgd is. Alles wordt in het werk gesteld om in Japan. Mantsjoekwo en China zooveel moge lijk staal te produceeren. Wat het ruw- ijzer betreft, kan men aannemen, dat Het Veroi-deningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederiandsche gebied betreffende Joodsche studenten. Volgens artikel 1 heeft deze verordening betrekking op: 1. Personen, die zich op grond van de verordening no. 6/1941 betref fende den aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede diéhen aan te melden, met uitzonderin g^an diegenen, die slechts van één naar ras vdijoodsclien grootouder In den zin van bedoelde verordening stammen. ,2). Personen, die tot de Joodsch-kerkelijke gemeenschap behooren. Artikel 2 bepaalt: De inschrijving van bovenbedoelde personen aan Nederiandsche universi teiten en boogescholen wordt bij door den secretaris-generaal van het departe ment van Onderwijs, Wetenschap en Cultuurbescherming te geven voor schriften beperkt. Een dergelijke persoon, welke niet aan een Nederiandsche universiteit of hoogeschool is ingeschreven kan volgens art. 3 eerst na verkregen toestem ming van den secretaris-generaal van het departement vaa Onderwijs, Wetenschap en Cultuurbescherming tot-ffcen examen of tentamen aan een Nederiandsche universiteit of hoogeschool worden toegelaten. Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging. Voorts bevat het Verordeningenblad een. uitvoeringsbesluit yan den secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, waarin wordt bepaald, dat de in artikel I, van de ver ordening bedoelde personen, die zich voor het studiejaar 1941/1942 aan een Nederiandsche universiteit of hoogeschool willen laten Inschrijven, daarvoor de goedkeuring van genoemden secretaris-generaal behoeven Het verzoek van goedkeuring moet uiterlijk 31 Maart 1941 bij den secretaris-generaal worden Ingediend. Indien bedoelde personen nog nimmer aan een Nederlandoehe universiteit of hoogeschool waren ingeschreven, worden zij, zoolang niet anders is bepaald, niet ingeschreven. Dit besluit treedt heden in werking. door de productie reeds in de eigen behoeften wordt voorzien! In de naaste toekomst zal een groots staaiproductie gewaarborgd worden, 1 De republikeinsche Amerikaansche senator Wiley heeft voorgesteld, dat Huil en zijn staf in een geheime zit ting den Senaat zullen inlichten over den toestand in het Naburige en Verre Oosten. Hij zeidg het van het grootste belang te achten, dat Hul^over deze aangelegenheden verslag uitbrongt, alvorens de Senaat het ontaverp tot hulpverleening aan Engeland behan delt. i De vlootcommissie van het Ameri- kaankaansche Huis van Afgevaardig den heeft het ontwerp, volgens hetwelk het ministerie'van Marine gemachtigd wordt 'wap'Shrrlateriaal van de Ameri kaansche vloot aart de regeering der Philippijnen af té staan, eenstemmig aangenomen. Het ontwerp houdt ver der in, dat de bevoegde Amerikaansche instanties herstelwerkzaamheden voor de, Philippijnsche vloot kunnen ver richten.. De democratische afgevaardigde Mcnosen vivees erop, dat in de eerste plaats en oAverwijld torpedo's voor de kanonneerbooten aan de Philippijnen geleverd zouden Worden. Hij vestigde er de aandacht op, dat het ontwerp de regeering niet het recht geeft schepen aan de Philippijnen af te staan. De vlootcommissie van het Ame rikaansche Huis van Afgevaardigden heeft besloten den vlootcomandant, admiraal Stark, in een geheime verga dering te vragen, waarom hij op Samoa een luchtbasis wil laten inrichten. Na mens Stark had kapitein Hill m deze con^tsie het Huis van Afgevaardigden verzocht een bedrag van 8 100.0(10 dol lar beschikbaar te stellen voor een luchtbasis en luchtbeschermingsinstal laties op Tutila (Samoa). AZIË De gouverneur-generaal var. Fransch Indo-China, vice-admiraal Je'an Decoux, heeft in een interview met Japansche correspondenten gis termiddag de hoop uitgesproken, dat een vrede met Thailand gesloten zal worden op bevredigende voorwaar den door bemiddeling van Japan. Op de vraag of Indo-China be reid is eenige eilanden in de Me kong benevens de districten van Pakse en Loeangprabang aan Tai- land terug té geven, zeide Decoux, dat de overeenkomst, die in Juni 1940 tusschen Thailand en Fransch Indo-China gesloten is, bepaalt, dat de diepste vaargeul in de Mekong de grens zal vormen tus schen de beide landen. Daarom zullen de eilanden ten Westen van den diepsten vaargeul Thai- landsch gebied worden. Thailand heeft Pakse en Loeangprabang op- geëischt sedert September 1940. Het is een' delicate kwestie, maar1 Decoux zeide, dat een minnelijke regeling tot stand zal komen, wan neer zij van beide kanten met goeden wil wordt aangepakt. Sprekende over het bezette gebied van Cambodja erkerde Decoux, dat Thailandsche troepen Cambodja zijn binnengedrongen. Hun opmarsch was echter zeer langlaam en de troepen Waren niet gekomen tot de Indo- Chineesche verdedigingslinie. Op vragen betreffende de minder- hedenkvvestie in Fransch (Indo-China en Thailand antwoordde Decoux, dat deze kwestie betrekkelijk gemakkelijk kan worden geregeld, aangezien hot aantal Cambodjanen cn Laos in Thailand grooter is dan het aantal Thailanders in Fransch-lndo-China. Laos en Cambodja zullen onder* Fransch protectoraat blijven na de besprekingen te Tokio, aldus Decoux. De gebieden zijn al lang vriend schappelijk gestemd jegens Frankrijk. De import politiek van Indo-China. Gisteren hebben Japansche leiden de zakenlieden de beschuldiging ge uit, dat het decreet van den gouver neur-generaal van Fransch Indo-China betreffende de vorming van een im port vereëriging ten doel heeft de Japanners te verhinderen zaken te vestigen in Indo-China. Zij namen een resolutie aart, waarin zij er bij de Ja pansche regeering op aandringen stappen te ondernemen om een her ziening tot stand- te brengen van de nieuwe maatregelen tot controleering van den invoer. Volgens de genoemde zakenlieden heeft het nieuwe decreet de strekking Japans positie te miskennen. Daarom verzoeken, zij de regeering stappen te doen om de Japanners iri staat te stellen te. ooncurreeren met Fransche firma's bij den import. CONFERENTIE VAN DRIE UUR. Te Salzburg is een officieel commu niqué gepubliceerd,'dat als volgt luidt: Üe Führer heeft gisteren in tegen woordigheid ,van den minister van Bui tenlandsche Zaken, von, Ribbentj'op dertiZuid-Slavischen premier, Tswetko- witsj, en den JoMoalavischen minister van Buitenlandsche Zaken, Cincar Mar- kowitsj, op den Berghof ohtvangen. De besprekingen over vraagstukken van gemeenschappelijk belang werden ge voerd in dèn geest van de traditioneele vriendschappelijke betrekkingen tus schen' de beide landen. Men meldt ons van welingelichte zijde uit Be'rlijn, aldus 't A.NP.: De Joegoslavische premier en de minister van Buitenlandsche Zaken zijn gister- mo^en per trein' te Salzburg aangeko men. Zif waren 's middags te gast bij den Duitschen minister van Buitenland sche Zaken, von Ribbentrop, in zijn landhuis te Puschl. Na een korte rust poos, die de Joegoslavische gasten in hotel „österreichischer Hof" te Salz burg doorbrachten, begaven zij zich naar den.Berghof, waar zij om half vijf door den Führer ontvangen werden die hen in de vestibule van den Berg hof hartelijk welkom heette. Een af- deeling van de wapen S.S. bracht den Joegoslavischen staatslieden de eerbe wijzen. De besprekingen, die meer dan drie uur duurden, werden slechts voor, korten tijd door de thee onderbroken. Aan deze besprekingen namen behalve Hitier, von Ribbentrop en de Joegosla vische staatslieden, gezant dr. Schmidt als tolk deel. Na de besprekingen ver lieten de gasten den Berghof tegen kwart voor acht en vingen kort daarop de terugreis van Salzburg naar Bel grado San. VERKLARING VAN ALEXANDER Volgens den omroep te Londen heeft de Britsche minister van- Marine, Alexander, gisteren ter gelegenheid van de opening eener - oórlogsspaar- week een rede gehouden, waarin h|j zeide, dat de taak der Britsche vloot nog nooit in de geschiedenis zoo ge weldig is geweest als thans. Een der dringendste problemen noemde Alexander het vervoer van groote hoeveelheden wapenmateriaal Iedere Engelschman moet verwachten, dat op het Britsche eiland nog de zwaarste aanvallen gedaan zullen worden. VELE BRANDEN Bij aanvallen, die de Duitsche lucht macht gisteravond en m den afgeioo- pen nacht op Londen heeft onderno men, zijn volgens Amerikaansche be richten uit Londen talrijke brand- en brisantbommen &p verscheidene Lon- densche districten geworpen. Er 'bra-' ken vele branden uit. Ook uit de Oostelijke Midlands en uit andere streken in het Noord-Wes ten van Engeland worden aanvallen gemeld. Gisteren overdag hebben Duit sche vliegtuigen bommen geworpen op Kenf en het Noord-Oosten van Schot land. PUITSCHLAND LONDEN GEEFT NIET ALLES TOE. De Britsche regeering heeft, nadat een Duitsch bericht melding had ge maakt van den aanval op een Êngelseh convooi, waarbjj 14 z waargeladen'sche pen vernietigd waren, 36 uur .daarover gezwegen. Pas na aankomst van een aantal schipbreukelingen in een At- Zon: op .57, onder 18.52. Maan: op 23.44, onder, 10.23. Men ia verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen 5 moeten nor na zonsonder» gang ontstoken worden. n»ra«» be Staatscourant van gisteren bevat het reeds aangekondigde besluit van den secretaris-generaal van het depar tement van Financiën tot uityoering van het besluit op de loonbejastiag. "De eerste drie artikelen van /fit be sluit luiden als Volgt: Artikel 1. Aan dengene, die in de belastingen naar het inkomen oVér hét belasting jaar 1940/41 is aangeslagen uitsdui- t e n. d ter zake van opbrengst van in dienstbetrekking verrichten arbeid en vóór 1 Mei 1941 inkomsten geniet, welke aan de loonbelasting zijn onder worpen, wordt op zijn verzoek een ontheffing van zijn aanslag verleend over vier maanden. Artikel 2. Aan dengene, die in de belastingen naar het inkomen over het belasting jaar 1940/41 is aangeslagen rn e d e ter zake van opbrengst van in' dienst betrekking verrichten arbeid en-vóór 1 Mei 1941 inkomsten geniet, welke aan de loonbelasting zijn onderworpen, wordt op zijn verzoek een ontheffing op zijn aanslag verleend ten bedrage van de belasting over vier maanden, welke verschuldigd zou zijn geweest, indien hij Uitsluitend opbrengst Van in dienstbetrekking verrichten arbeid had genoten. Ije aldus be rekende ontheffing mag echter niet het bedrag van een ontheffing van zijn aanslag over vier maanden overtref fen. i Artikel 3. Indien wegens een feit, dat zich vóór 1 Januarj 1941 heeft voorgedaan, ingevolge artikel'95 der wet op de inkomstenbelasting 1914 ontheffing wordt verleend, wordt de ontheffing ingevolge de vorige artikelen berekend over de opbrengst van in dienstbetrek- king verrichten arbeid, welke in het overgebleven belastbaar inkomen, be doeld in het tweede lid 'van het ge noemde artikel, is begrepen, In afwachting van de totstandkoming van de in artikel 1 van het besluit op de loonbelasting 1940 bedoelde enkele inkomstenbelasting wordt terzake van feiten, welke zich na 31 December 1940 voordoen, geen ontheffing inge volge hoofdstuk 13 der wet op de in komstenbelasting 1914 verieend. Een heden verschenen verorde ning geeft de Duitsche politie de bevoegdheid tot het verbeurd ver klaren van radiotoestellen, welke misbruikt worden voor hét luisteren naar verboden lenders. (A.N.P.). lantische haven heeft de regeering te Londen door Reuter het eerste bericht over de catastrofe doen publiceeren. In politieke en militaire kringen te Berlijn wijst men er op, aldus het D. N. p.,/lat de Britsche regeermg ook nu nog maar een' deel van de verliezen toegeeft-en door Reuter heeft laten meiden, dat zes schepen tot zinken waren gebracht. DOOR DEN SENAAT AANGENOMEN De- verhooging van de limiet der staatsschuld der Vereen. Stat'en van 49 'op 65 milliard dollar is door den Se naat "aangenomen.' Het ontwerp gaat thans voor de laatste maal naar het Hti.s van Afgevaardigden. v Bij de debatten in den Senaat ver- - langde Taft een aanzienlijke verhoo ging der federale belastingen. Met de hoogere opbrengst zouden dan niet al leen de loopende begrootihgsposten, voor niet-militaire doeleinden, maar ook een deel der wapeningskosten ge dekt moeten worden. Taft dacht, dat de loopende wapeningsuitgaven ongeveer 4 milliard per jaar zouden bedragen. GEBIED DAT „ONDER VIJANDE LIJKE BEZETTING STAAT", Naar Associated Press uit Londen meldt, heeft het Britsche ministerie voor de Blokkade Roemenië geplaatst op de lijst van landen, op welke de contrabande-oorlog en de bepalingen ten aanzien van den handel met vijan delijke landen van toepassing zijn Het Amerikaansche f gentschap meldt voorts, dat volgens een mededeeling van de Engelsche regeering Roemenië wordt beschouwd als een gebied, da* onder .vijandelijke bezetting staat.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1