R Een grootbedrijf m a - nu met 30 artikelen en 9 millioen klanten De diplomatie is een machtskwestie, aldus Matsoeoka Binsdag 18 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Het Centraal Distributiekantoor J)e distributie is beter georganiseerd dan in den vorigen oorlog £l\r - m. 2oh HUuut Via het C. D. K. vinden 70 pet. der voedings- en genotmiddelen en 90 pet. van dë kleeding hun weg naar den consument Voor het drukken van distributie bescheiden is tot dusver 7 millioen vierkante meter papier gebruikt Daarom mag Japan niet verslappen Nieuwe conferentie in AustraliS in verband met den „kritieken toestand" Verklaring van Matsoeoka. »L; De Engelschen en Am& rikanen in het Verre Oosten. BULGAARSCH- TURKSCH NIET- AANVALSVERDRAG. Voldoening te Sofia. Pleidooi voor krachtiger politiek. V COUBAI IT Ut Jaaigwe, „No. 20557 - Postgiro 48400 Bur. Harkt 31. Tel. 2741 Directeur F. TIETER na Een ran de dingen, die in de laatste maanden een stempel .op het leven in ons land "drukten, is de distributie van allerlei soorten levensbehoeften. En gezegd kan worden, dat er over het algemeen weinig begrip bij het Nederlandsche volk bestaat voor de moeilijkheden, welke moeten worden overwonnen om te komen tot een zoo rechtvaar dig mogelijke verdeelin^j van de aanwezige voorraden.Het is dan ook een goede gedachte geweest van ds afdeeling Economische Voorlich ting van het departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart, om oen aantal persvertegenwoordigers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de organisatie van het Centraal Distributie Kantoor. Systeem niet volmaakt. De heer S. de Hoo, directeur van het 0.D.K, hield eenkorte inleiding over, wat hij noemde, het groot bedrijf met 30 artikelen en 9 mil lioen klanten. Hij zette de moeilijk beden uiteen, waarmede met te kam pen had door de snelle uitbreiding na 10 Mei van het vorige jaar. Het thans E kiende systeem is niet volmaakt dien rustig aan de uitbreiding had .kunnen worden gewerkt, zouden -ver- Khillende dingen wellicht anders gjn geregeld, doch, gezien den tijd. tsn voorbereiding, kunnen wij tevre den Zijn over het bereikte. Dit neemt niet weg, dat het C.D.K. gaarne open stut voor raadgevingen en dat op bouwende critiek welkom is. Het is, wide de heer De Hoo, in theorie ge makkelijk een ideaal ontwerp samen ts stellen, doch in de praktijk komen deze moeilijkheden te voorschijn. Zoo Hf hij het voorbeeld van de distri butie van gort en havermout In Weeland werd vrijwel hoofdzakelijk lort geconsumeerd en daartegenover ui Limburg havermout. Na de invoe ring van de distributie bleek dit precies het tegenovergestelde 'te zijn en vroeg men in Friesland havermout en in Limburg gort. Men begrijpt, welke problemen dit oproept, daar .-cm iti de eerste plaats er voor moet irdcn gezorgd, dat de goederen bij Jen d taühadel aanwezig zijni zoodat de consument zlin bonnen kan inwis selen Dit inuistt' is een punt, dat groote zorg vraagt. Het autovervoer is sterk ingekrompen, terwijl ook het vervoer Per spoorweg moeilijkheden mee brengt. Wanneer dan een langdurige vorstperiode wordt doorgemaakt, •aarby het vervoer te water is ge stagneerd, levert dit nog extra hoofd- wekens op. Hierop was echter ge rekend door dislocatie van de voor leden, zoodat geen ernstige tegen- gen werden ondervonden. Een ander punt is de verstrekking van de noodtge kaarten aan het pu bliek, waarvoor het papier aanwezig •Kt zijn en die ook naar de plaats van bestemming moeten worden ver voerd. Ook de verzending van de «lïulaires, welke van het C.D.K. re- felmatig uitgaan met aanwijzingen en regelingen betreffende de distributie, «vert bezwaren op, daar sommige zes Jagen onderweg zijn, ondanks expresse "•shilling. Toch kan men zeggen, dat deze distributie beter is georganiseerd dan in den vorigen oorlog. De reden hiervan kan men in de eerste Plaats zoeken in het feit, dat de distributie thans volkomen centraal Ja geregeld, in tegenstelling met i vroeger, terwijl vooral een voor- I hame factor is, dat 'de distributie geschiedt via de normale kanalen van dep handel. Scherpe controle. Dan is er nog het vraagstuk .van de arbeidskrachten. Ongeveer J*™ medewerkers moesten van buiten £»en, daar hiervoor geen ambtenaren "<*mkbaar waren.'. Dit brengt weer H* rich, mede, dat een scherpe con- en na-contrölc moet worden uit joelend an een nauwkeurige admi- r"F»tie moet worden bijgehouden, geen bon verloren kan gaan. r*' dit doel bereikt is, blijkt wel uit feit, dat de fraudes, welke on 2**» alles hebben plaatsgevonden Jrr v-ug zijn achterhaald, voordat zij arnstigen vorm konden aannemen. Ook de kwestie der „distributie eerlijkheid" speelt een rol. Vrijwel ieder tracht meer te krijgen dan hem toekomt zoodat een scherpe eontröle der ingeleverde vellen met bonnen noodig is. Vrij veelvuldig komen hierop valsche bonnen voor, doordat op ver schillende manieren de nummers zijn veranderd. Opmerkelijk is, dat nog nimmer een nadruk van bonnen is ge constateerd. Dit schijnt te veel moeilijk heden op te leveren door hejt gebruik van bijzonder papier, de druic-methoderi enz., zoodat dit praktisch onuitvoer baar is. De scherpe controle, welke op het C.D.K. wordt uitgeoefend, garan deert dat vrijwel alle veranderde bonnen worden ontdekt, wfaarna maat regelen worden genomen, welke soms zeer streng kunnen zijn. Vervolgens staat het C.D.K. voor de moeilijkheid der extra verstrekkingen. Ook hierop wordt een scherpe controle uitgeoefend en hoe noodig dit is toonde de heer De Hoo aan door het voorbeeld te geven van een plaats met 20.000 in woners, waar geen controle bestond, en waar in een maand tijd tweemaal zóó veel ziekenbonnen werden uitgegeven als in Amsterdam. Hei Centraal Distributie kantoor. Thans nog het een en ander over de organisatie van het Centraal Distribu tie Kantoor. Het C.D.K. draagt er Zorg voor, dat de beschikbare voorraden zoo billijk mogelijk over de bevolking worden verdeeld en dat nog steeds in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien, is zeer zeker niet op de laatste plaats te dahken aan het tijdig in werking stellen van het distributie-apparaat. Via hetC.D K. vinden zeventig procent van de voedings. en genotmiddelen en negentig procent van de kleeding hun weg naar den consument. Het spreekt vanzelf, dat het C.D.K, met de belangen en de bijzondere be hoeften van verschillende categorieën burgers rekening houdt, terwijl ook maatregelen zijn genomen, welke de volksgezondheid ten goede komen. Extra rantsoenen. Om de beteekerns der extra-rant soenen eens duidelijker naar voren te brengen, nemen wij als voorbeeld de groep arbeiders, die „zwarèn arbeid verrichten. Deze groep arbeiders om vat is ons land plus minus 800.000 pesonen en aangezien deze arbeiders recht hebben op een extra-rantsoen van 1.000 gram brood per week, zijn hiervoor dus alleen reeds 1 millioen brooden extra per week noodig. De groep arbeiders, die „zeer zwaren" lichamelijken arbeid ver richten, is .ongeveer 200.000 pesonen groot en gerekend naar een extra rantsoen van 2.000 gram brood per week, beteekent dit dus ongeveer 500.000 brooden per week. 180.000 Kilogram zeep wordt per distributieperiode voor arbeiders be schikbaar gesteld, die „vuilen" arbeid verrichten, per arbeider en per pe riode wordt 450 gram zeep verstrekt. In verband met het feit, dat dit extral rantsoen over, zes maanden verdeeld werd, komt dit dus neer op 30.000 kilogram per maand. Astronomische cijiers. Wat betreft het formaat van de bon nen, dit is o.a. een gevolg van zui nigheidsoverwegingen en dat deze niet overbodig zijn, blijkt wel uit het feit, dat by de uitreiking van de nieuwe distributiebescheiden 60 mil lioen kaarten en kaartjes gemoeid waren, .waarvan het drukken en ver zenden ongeveer vier maanden in beslag heeft genomen. Een duidelijk beeld van de enorme hoeveelheden werk en materiaal, wel ke op het C.D.K, worden verzet resp. gedistribueerd, welke hoeveelheden eerder toe- dan afnemen, leveren de volgende cijfers: Sinds 10 Mei tot en met November van het vorige jaar werden 671.295.000 kaarten met bonnen voor particulie ren en de Duitsche weermacht, be nevens boekjes met toewijzingen voor detaillisten en zegels besteld. Afzon derlijk gerekend komt dit neer op een totaal van 25 a 30 milliard af zonderlijke bonnen. Men behoeft zich niet af te Vragen welke bewerkingen er moeten plaatsvinden, alvorens de bonnen en andere distributiebeschei den hun weg via den. consument, de taillist, grossier, enz. en distributie- dienst, weer naar het C.D.K. vinden. Om vele redenen, o.a. om namaak te voorkomen, kön het drukken niet bij verschillende drukkerijen geschie den. Om een indruk te geven van wat er inmiddels reeds aan papier ver werkt is, zijn de volgende Cijfers wel vermeldenswaardig. Tot nu toe zijn ruim 10 millioen vel palier door de persen gegaan, hetgeen overeenkomt met een oppervlakte van 7 millioen vierkante meter, een gewicht van 850.000 kilogram en een stapel van 12000 meter hoogte. Om deze hoe veelheden te kunnen verwerken, zijn ten behoeve van het C.D.K. gemid deld 20 snelpersen en 10 snijmachine* in gebruik. Wanneer nu door het C.D.K. een nieuwe opdracht wordt vérstrekt, levert de controle aan de drukkerij een nauwkeurig getelde hoeveelheid papier, welke na ontvangst in de drukkerij nogmaals nageteld wordt. Dit is reeds een omvangrijken arbeid, indien men in aanmerking neemt, dat voör broodkaarten meer dan een millioen vel geteld moet worden, met een totaal gewicht van 120.000 K.G. Eventueele misdrukken moeten door de drukkerij met de goede bon kaarten Worden ingeleverd, zoodat de totale hoeveelheid vellen inkomend papier overeenstemt met de hoeveel heid uitgaand papier. Na de verschillende bewerkingen, worden de bonkaarten en andere dis tributiebescheiden, in opdracht van het C.D.K., verzonden aan de 480 over ohs land verdeelde distributie diensten. De hoeveelheden, die dagelijks ver zonden worden, zijn enorm, want per dag gaan er de laatste maanden on geveer 1500 aangeteekende stukken en pakketten de deur uit, welke een totaal gewicht vertegenwoordigen van ruim 5000 K.G. Van 10 Mei tot en met November waren dan ook reeds 170.380 aangeteekende stukken ver zonden. Onder deze getallen zyn ook de aanvragen begrepen van de distri butiediensten voor formulieren e.d., Van welke aanvragen er gemiddeld 250 per dag binnenkomen. Van deze formulieren bestaan op het oogenblik 191 verschillende soorten. Nadat de opplakvellen door de dis tributiediensten in ontvangst zijn ge nomen, worden de aantallen bonnen op verzamelstaten overgebracht. Dit alles wordt gezonden naar het C.D.K. Eon uitzondering vormen de opplak vellen mét brood- en vleeschbonnen en petroleumzegels, welke ter plaatse gecontroleerd en vernietigd worden, terwyl de 5 groote steden van ons land de controle en vernietiging van ontvangen bonnen en opplakvellen in eigen beheer uitvoeren. Deze maat regel bespaart het C.D.K. wekelijks een toevloed van ruim 10 ton papier. toch per week 5 a 800 postzakken met bonnen, welke 8 a 900.000 opplakvel len en 8 700 millioen consumenten bonnen bevatten. Zestig meisjes con troleeren of het aantal bonnen klopt en tevens wordt nagegaan of er onder de opgeplakte bonnen geen verval- schingjr, voorkomen. Na de controle hebben de consn- mentenbonnen hun dienst gedaan en om misbruik te vdorkomen worden zü grondig vernietigd. De vernieti gingsmachines verwerken wekelijks ruim 12 ton papier. - Behalve de postzakken met opplak vellen komen per dag nog plus minus 18 zakken met aangeteekende stukken en 12 zakken gewone post binnen. Per maand worden ruim 14.000 brieven behandeld. Vragen. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd druk gebruik ge maakt. Zoo werd de vraag gesteld waarom verschillende bons aan het einde van de kaarten niet geldig werd verklaard en vernietigd kon den worden. De heer de Hoo ver klaarde hierop, dat dit ook voor de toekomst in» de bedoeling ligt. Het is n.l. gebleken, dat tegen het einde van de kaart een deel van het publiek reeds meer gekocht had dan rechtens was toegestaan. Daat* men geen gel dige bonnen meer had was men reeds vooruitgeloopen op de beschikking en had nog niet geldig verklaarde bon nen ingewisseld. Dit had tot gevolg, dat men bij het C.D.K. kwam om extra-toewijzingen. Men kon toch geen gebrek lijden, verklaarde mer. 'inkelier ;n, peeft dan. Daar het voor den wii dikwijls moeilijk is te weigeren men thans dezen maatregel genomen, teneinde de winkeliers te dwingen niet vooruit te loopen op de beschik baarstellingen en hen te doen weige ren nog niet geldig verklaard bonnen te accepteeren. Ook is een campagne geopend tegen het euvel van de vermissingen van kaarten. Een nauwkeurig onder zoek wordt ingesteld in zulke geval len, en indien de aanvrage gegrond is, wordt voor enkele kaarten een minimum toegewezen, van andere kaarten in het geheel niets. Het lijkt een hardvochtig systeem, doch de practijk heeft het noodzakelijk -ge maakt. Voorts werd nog de vraag gesteld of bonnen mogen worden geruild. Hiertegen bestaat incidenteel geen bezwaar, doch tegen verkoop van bonnen moet scherp worden opge treden. Daarom is het stelsel der z.g. bonnenbeurzen ongewenscht. In de praktijk bleken deze te verwateren en te ontaarden in een bedrijf waar bonnen werden gekocht en verkocht. Natuurlijk kan dit niet worden goed gevonden. en hiertegen zal dan ook met kracht worden opgetreden. De leiding van het C.D.K. hoopt hiermede een beter inzicht te heb ben gegeven in de moeilijkheden, waarmede zij te kampen heeft en het publiek er van te hebben overtuigd, dat alles wordt gedaan om het alge meen belang zoo zuiver mogelijk te dienen. Dat er daarbij wel eens moei lijkheden ontstaan is nu eenmaal niet te vermijden. Inmiddels ontvangt men nog De plaatsvervangende flustrali- sehe minister-president Fadden. heeft volgens berichten van Ameri- kanasche agentschappen uit Sydney, een conferentie bijeengeroepen van alle provinciale presidenten, waar de oorlogstoestand in het algemeen en ia het bijzonder problemen van de Australische luchtbescherming!, be sproken zullen worden. Fadden mo tiveerde de bijeenroeping met den huldigen „kritieken toestand". De Auztralische minister van Mari ne, Hugher, Heeft in een radiotoespraak eenige toespelingen gemaakt over de onlangs afgelegde officieele verklarin gen over den toestand het Verre Oos ten. Hugher zeide o.a.: „De in de afgeloo- pen week door den plaatsvervangenden minister-president afgelegde verklaring over den toestand in het Verre Oosten heeft de Australische bevolking ernstig geschokt en kan haar zelfs ongerust en een weinig zenuwachtig gemaakt heb ben. Dit zal échter wel ovërgaan." „De diplomatie is een machtskwestie en daarom is een sterke weermacht de voorwaarde voor ieder vreedzaam stre ven", heeft de Japansche minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, gis teren in het Lagerhuis verklaard. „Wij kunnen geen krachtige buitenlandsche politiek voeren, wannier in het buiten land den indruk ontstaat, dat de vast beslotenheid van Japan gaat wankelen of dat zjjn nationale kracht is uitgeput. Daarom moet Japan de wereld, in on wrikbare vastberadenheid bewijzen, dat het ondanks alle moeilijkheden den wil heeft om de gemeenschappelüke leefruimte van Oost-Azië op te bouwen en te verstevigen." fi "V -""V O*— \L>.J Sjvf Ook tijdens den' oorlog staat de locomotievenbouw in Duitschland niet stil. Een overzicht iti de Borsig-loco- motievenfabriek bij BérUin. Eenige bijna voltooidi, machines zijn oj de foto te zier De plaatsvervangende minister van Buitenlandsche Zaken Osoesji heeft in het Lagerhuis de Japansche Zuidzee- politiek als alleszins vredelievend be stempeld. Japan wenschL zoo verklaar de» hij, dat alle ondfflyandelingen, welke de Zuidzee-gebieden betreffen op vreedzame wijze gevoerd worden. Met betrekking tot N e d e r 1 a n,d s c h- I n d i zijn bij de eerste besprekingen zekere misverstanden gerezen, die ech ter intüsschen weder opgehelderd zijn. De onderhandelingen «worden thans hervat. Bepaalde pogigen van Hritsche zijde, de atmosfeer te verontrusten zijn er op gericht, de Zuidzee-gebieden in het geweer te brengen tegen militaire oje- raties van Japan, die zoogenaamd^ te verwachten zouden zyn, en de V.S. in steeds, scherpere tegenstelling tot Ja pan te brengen. Het Zuidzeeproblëem is geen politiek probleem. Daarom dient men in een zoo sterk gespannen atmosfeer als de tegenwoordige uiterst voorzichtig te zyn om Japan niet tot tegenmaatregelen te provdceeren. Voor de Philippijnen heeft Japan de natuur lijke belangstelling van efen buurland en het hoopt daarom, dat-van deze zijde* alle eventueele provocaties* achterwege zullen blijven. De Britsche onderdanen te Sjanghai zijn, naar gemeld wordt, hevig veront waardigd over het feit, dat de Britsche ambassade Zondagavond opnieuw aan de Britsche onderdanen-den raad hp eft gegeven China zoo spoedig mogelijk te verlaten. Men gelooft, dat aan alle En gelschen in het Verre Oosten dezelf de raad gegeven zal worden. Naar uit Canton gemeld wordt, zul len de volgende maand ongeveer twee duizend Engelschen en Amerikanen Hongkong verlaten als gevolg van een van hun regeeringen ontvangen aan wijzing. Het Amerikaansche consulaat te Sjanghai hèeft oylangs aan alle Amerikanen In en rond de stad Canton, die geen dringende rede» hebben, den raad gegeven einde Maart te vertrek ken. Verwacht wordt, dat de Engelsche en Amerikaansche zendelingen zullen blijven. Naar uit Tientsin wordt gemeld, heeft de Britsche consul-generaal aldaar van Zon: op 8.51, onder 18.58, Maan: op 2.19, onder 12.00. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. i Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden. MiauvnMiinKHanii VERIJDELING VAN ENGELSCHE PLANNEN INZAKE DEN BALKANT Tusschen Bulgarije en Turkije la - een niet-aanvalsverdrag gesloten. Het sluiten van dit vriendschap*- en niet-aanvalsverdrag is in den loop van gisteravond te Sofia bekend gemaakt. Het bestaid uit een inleiding en vier punten. De Sluiting van het verdrag heeft in politieke kringen te Sófta op rechte voldoening en bevrediging ge- wekt, aldus het D.N.B. In het bijson der juicht men de wederzijdsche ver zekering toe, dat de 'belde staten lich zuilen onthouden van iederen aanvat. Daardoor, zoo verklaart men, wordt op weldadige wijze een oplossing tot stond gebracht van de spanning, die was ontstaan in den laatste» tijd door de wederzijdsche militaire veiligheids maatregelen. Men verwacht, dat door de ver. klaring een terstond merkbare kal meering van de openbare raeenlng ver- kregen zal worden. In Bulgaarsche kringen juicht men, de bepaling, dat de economische ber trekkingen in overeenstemming met de belangen van beide landen uitge breid zullen worden, te meer toe, daar hier sedert langen tijd de wensch ge voeld wordt het handelsverkeer met Turkije levendiger te doen worden, Mpn neemt daarom aan, dat een Turk- sche delegatie voor onderhandelingen oVer een handelsverdrag spoedig u» Sofia zal aankomen. Niet in de laatste plaats wordt te Sofia ook dë belofte, dat men de pers- politiek zal aanpassen aan de betrek kingen van goede nabuurschap en vriendschap, met voldoening opge nomen. Algemeen ziet men in het verdrag een verydeling van de Engelsche plan nen tot uitbreiding van den oorlog op den Balkan. Het verdrag; De inleiding tot de verklaring, die door den Turkschen minister van Bui tenlandsche Zaken, Saradjogloe en den Bulgaarschen gezant in Ankara, Kiroff, is onderteekend, heeft den volgenden tekst: „De Turksche en de Bulgaarsche re- geermgen constateeren, dat/een gun stig resultaat is verkregen /an de ge» daehtenwisseling, die den laatsten tyd is gevoerd ten einde de richting van haar buitenlandsche politiek ten aan zien van haar wederzijdsche belangen te defmieeren, alsook over de gemeen schappelijke doelstellingen om het ver trouwen en de vriendschap tusschen, beide landen in stand te houden. Zy blyven trouw aan haar vriendschaps. pact, dat den vrede beveiligt en een oprechte en eeuwige vriendschap tus schen Turkye en Bulgarije waarborgt. Met den wensch deze politiek var» vertrouwen voort te zetten, welke ini de moeilijkste oogenblikken de bevei liging van den vrede en de instand houding fan de rust door wederzijdsche eerbiediging van haar veiligheid heeft gewaarborgd, hebben zij besloten over te gaan tot een nieuwe gedachten- wissgling in het licht van de gebeurte nissen. Bijgevolg kómen zij overeen, ongeacht hun verdragsverplichtingen met anderé staten Er volgen dan vier punten. In het eerste punt wordt verklaard, dat de beide fan dén afzien van iederen aanval op elkander. In. pünt twee wordt gezegd, dat de betrekkingen tus schen de beide landen berusten op goede nabuurschap en op den geest van vriendschap. In punt drie verkla ren de beide regeeringen, dat het in het belang is van de beide staten om, de wederzydsche handelsbetrekkingen uit te breiden. In punt vier beloven de beide regeeringen elkander haar per» zoo te beïnvloeden-, dat de wederzyd sche aanvallen achterwege blijven en dat de perspolitiek gevoerd wordt in den geest van deze verklaring. daag verklaard, dat de evacuatie-order, dij hy in den afgeloopen herfst heeft gegeven, nog steeds van kracht is. Ongeveer veertig leden van de wacht van het Amerikaansche gezantschap te Peking hebben de stad verlaten om naar de Vereenigde Staten terug tA keeren. Een aantal officieren zal bin nenkort volgen. De voormalige hooge commissari* Voor de Philippynen, Macnutt, di» thans administrateur is van de Federal Security, heeft, naar de New York Times meldt, in een radiorede aan gedrongen óp een krachtiger politiek der Vereenigde Staten in het Verre Óósten en op grooteren economischen steun aan China. De CnineeschJapan sche oorlog, beweerde hij, neemt thans den vorm aan van een inleidende actie tegen de Philippijnen. Daarom dient China alle mogelüke hulp te krygen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1