Oorlog met Vereenigde Staten Het Bulgaarsch- Turksche verdrag I Ugh ch Hlaan *kan yoorkomen worden, Donderdag 20 Febr. 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN verklaart Nomoera Ttkio zal alles doen om geweld te vermijden japon hooft tot dusver geen bewijs geleverd, dat het 4a rol van bemiddelaar verdiend, aldus Sumner Welles Japan's bemiddelings aanbod. Credieten voor de versterking van Guam en Samoa uam en Samoa. Japansche torpedoboot- jagers iii Siameesche wateren. FRANKRIJK Avonturen van het Fransche goud. De Bulgaarsche buitenlandsche politiek bedreigt niemand, aldus minister-president Filoff Turksche regeering sprak ziah door het verdrag uit voor absolute neutraliteit DE AMERIKAAN. SCHE HULP AAN ENGELAND. Debatten in den Se naat geëindigd. Steun van democrat tische afgevaardig den. OUDSCKE p No. 20559 Postgiro 48400 Bur. Markt 31. Tel. 274# Directeur F. TIETER n, ni?uwc Japanse he ambassadeur u Vereenigde Staten, Nomoera, JLj 0p de eerste persconferentie, die ui heeft gehouden, verklaard, dat een Zfog tusscben de Vereenigde Staten aJapan kan worden voorkomen. Hij 00 er <>p, dat het initiatief daartoe jog van den kant van de Vereenigde Sülen moet komen. Er is geen pro- fcan aanwezig, dut beide landen tot ten oorlog /.ou kunnen dwingen."Ja- Ma tracht met economische middelen {mi vreedzamer expansie naar diet Jgldcn te verkrijgen en doet zyh best 0 toepassing van geweld te verhin- dMeii Hij, Nomoera, kan niet defini- iMf verklaren, dat Japan binnen het Jpder van dit program niet tot het iMpasvn van geweld zal overgaan, Mar van Japansche zijde zal alles in lat werk worden gesteld om dit te «Wijden. Ten aanzien van het Japansche hMidgrnootbch.ip met Duitschland en IMlie merkte de ambassadeur op, dat Ml in de eerste plaats Japans bedoe ling kt-den vrede op den Stillen Oceaan te behouden. Daarom heeft ■en bu het sluiten van het pact niet het oog gehad op een oorlog' met de ïereenigile Staten. Van Japansche zijde gelooft men. dei de Vereenigde Stoten Duitschland aiet officieel.den oorlog zuilen ver- kfcren. Daarmede wordt ook Japan's verplichting, die uit de bepalingen van het drie mogend hedenpact voortvloeit, niet van kr«Mrht Sumner Welles de AmerÜkaansche onderstaatssecretaris, heeft gisteren op de persconferentie over der| toestand it het Verse Oosten onder meer ver- kieard, dat de Vereenigde Stalen op tan hoede zijn, aldus S.P.T. Welte verklaarde: „Wij beoordeelen M land naar zijn daden, niet naar i#i woorden. Japan heeft tot dusverre (een bewijs geleverd dat het de rol vai bemiddelaar verdient." In ambtelijke Japansche kringen te Ntio is men niet geneigd het Ja- pweche bemiddelingsaattbod dat nfet alleen geldt voor Oost-A/.ië, maar ook voor Europa nader toe te Mhten Men vergenoegt zieh er mee er op te wijzen, dat Japan met dit aanbod eet bewije van zijn vredelievendheid beeft geleverd. Tokio is zieh wei be wust van de onverzoenlijke houding »an de in Europa strijdende partijen. Men wijst er verder op. dat in de eerklaring van den Japanschen woord- «eerder elke toespeling pp Europa is ie den en dal er slechts sprake was v n een bemiddelingsvoorstel, hetwelk in de eerste plaats op Oost-Azië be trekking had. Het nationalistische blad Kokoe- min Sjimboen, aldus United Press uit Tokio, heeft critiek geoefend op de bemiddelingsvoorstellen van de Japansche regeering en verklaard dat dit „eejn maatregel is geweest die ons meer schade dan nut zal brengen, daar hijj voor de oogen van Engeland en Amerika een foutief beeld van de vastbeslotenheid van onze natie heeft gegeven." Het blad voegt hieraan toe, dat de tijden*voorbij zijn, waarin Japan zijn politiek moet trachten duidelijk te maken, want Amerika en Engeland hebben hardnekkig geweigerd zulke verklaringen aan te hooren. let H Het Huis van Afgevaardigden heeft goedkejuring gehecht: aan de verster king 'vjan Guam en Samoa, benevens ean het uittrekken van nog 66 mil- lioen dollar voor versterking van de door Engeland afgestane bezittingen op het ^Vestelijk halfrond. De minister van Marine, Knox, en de chef van de vloot, admiraal Stark, hadden de ver sterking van Guam en Samoa ge- eischt. 1 Van de zijdè van de Siameesche marine wordt medegedeeld dat men naar aanleiding van een Japansch verzoek aan drie Japansche torpedo jagers patrouilietochten langs de kust, alsmede het opvaren van rivieren en het innemen van brandstof heeft toe gestaan, meldt United Press uit Bang kok. Een vierde Japansche torpedo- bootjager zal in Bangkok blijven en gedurende de vredesonderhandelingen in Tokio de radioverbinding met Ja pan onderhouden. Van goed ingelichte' zijde werd ver klaard, dat de bestaande geschillen uit den weg zijn geruimd, zoodat men kan aannemen dat voor het afloopen van de wapenstilstandstermijn op 25 Februari overeenstemming bereikt zal worden. EMGELAND Bommen op Londen en Zuid-Wales. In den afgeloopen nacht hebben Lon den en Zuid-Wales, naar de Engdsche berichtendienst meldt, de voornaamste doelen der Duitsche luchtaanvallen ge vormd. Toen kort na het vallen van de duisternjs in Londen luchtalarm *as gegeven, vlogen vijandelijke machines over het stadsgebied en wierpen bom men neer, waardoor eenige schade is ontstaan. In Zuid Wales hebben de aan vallen geruimeri tijd geduurd. Een aanzienlijk aantal brisantbommen is neergeworpen. Zij richtten (schade aan en veroorzaakten eenige, branden. Voorts zijn ook boven eenige andere Engeische streken Duitsche vliegers verschenen, waarbij in eenige gevallen bommen zijn neergeworpen. ONTHULLINGEN VAN DE MATIN De Matin bevat belangwekkende bijzonderheden over het vervoer van het Fransche goud ter waarde van honderd milliard frahes uit de hoofd stad. Volgens het blad heeft de Ameri- kaansche ambassadeur te Parijs, Bul litt, na de onderteek3r.dng van het verdrag tusschen Parijs en Londen op 28 Maart "een stap ondernomen om het goud onder het vóorwendsel van „redenen van veiligheid" naar de Vereenigde Staten te vervoerer. Reynaud heeft toen het voorstel van Bullitt aanvaard en den minister van Financiën last gegeven, goud ter waarde van zestig milliard naar de Vereenigde Staten te sturen. De over blijvende veertig milliard zijn vervol gens met den zetel der Banque de France verhuisd van Parijs naar Saumur, vandaar naar Bordeaux en vervolgens naar Clermont-Ferrand. Reynaud heeft toen gelast dat deze veertig milliard moesten worden ge bracht naar Dakar. Na vele inciden ten is het goud tenslotte goed in Dakar aangekomen. De Gaulle, xdie staatssecretaris in de regeering-ïtey- naud geweest is en van het bestaan van het goud te Dakar heeft afge weten, heeft «stellig wegens het goud den aanval op Dakar ondernomen. Een deel van deze veertig milliard is later naar Zuid-Amerika overgebracht, om de aankoopen van graan en vleesch te betalen. De Ver. Staten hebben van de zestig milliard onlangs op twaalf milliard beslag gelegd. De voorgeschiedenis hiervan heeft zich. volgens het blad, als volgt afgespeeld: Onder de honderd milliard francs Fransch goud bevond zich tien mil liard, dat aan de Belgische regéermg behoorde en dat kort voor den tienden Mei van Brussel naar Parijs is ver voerd. Na de nederlaag van België en Frankrijk heeft Frankrijk op wensch van de Belgische regeering te BflUssel deze tien milliard teruggegeven. De naar Londen gevluchte Belgische re geering heeft het echter via Engeland gedaan weten te krijgen, dat de Ver. Staten dit bedrag voor de geëmigreer de Belgische regeering in beslag nam. EEN KINDERSTAD ÏN COIMBRA IN PORTUGAL. In de Portugeescbe universiteitsstad Coimbra pestaat een mooie inrichting voor arme - kinderen, nX een kinderstad, welke dienst doet als speeltuin. Elk huis is gebouwd in den stijl van een der provincies, zoowel in- als uitwendig. Voorts is er een boerderij, een molen enz., een en ander voor aanschouwelijk onderricht. (Scherl) JWlTSCIIB ZWEEFVUEGTUIGENTENTOONSTELLIN G IN MADRID. In samenwerking van Spaansche es IHntsche instanties werd in Christall-Pavillon in Madrid een Duitsche zweefvliegtuigententoonstelling ge opend. NSFK-Obersturmführer Persiehi geeft inlichtingen aan Spaansche bezoekers. Hoffmamm) Bij den aanvarig van de Kamer zitting van gisteren heeft de Bulgaar sche minister-president Filoff den tekst voorgelezen van het Bulgaarsch- Turksche vriendschaps- en niet-aan- valsverdrag. Hierbij wees Filoff op het vriendschapsverdrag, dat in 1925 tusschen beide landen is gesloten. Deze verklaring vormt een nieuw be wijs voor de vredelievende politiek der Bulgaarsche regeering. Met betrekking tot den weerklank, dien deze verklaring heeft gevonden, zeide Filoff, dat de Bulgaarsche bui tenlandsche politiek niemand bedreigt en dat zij het achterwege laten van iederen aanval tot grondslag blijft be houden. De uitlatingen van Filoff werden geestdriftig toegejuicht. Nader wordt gemeld, dat Filoff bij zijn verklaring in de Kamer o.a. nog het volgende zeide: Bij de tusschen Bulgarije en Turkije bestaande vriend, schappelijke betrekkingen is het van zelfsprekend geweest, dat de beide regeeringen in de moeilijke tijden, die de wereld thans beleeft, een nieuwe modus hebben gezocht om hun weder- zijdsche betrekkingen op te heldereh. Hiertoe zijn besprekingen geopend, die in een geest van wederzijdsch ver trouwen en openlijkheid gevoerd zijn ën die de verklaring van 17 Februari 1941 tot resultaat hadden. Van den kant, der Bulgaarsche regeering wordt er de nadruk opgelegd, dat het be reikte gunstige resultaat bij alle Bul garen groote tevredenheid heeft ge wekt. Op deze verklaring is herhaal delijk en met elkaar in strijd zijnde commentaar geleverd. Derhalve is het vooral van belang er den nadruk op te leggen, dat zij een nieuw bewijs vormt voor de vredelievende politiek, die de Bulgaarsche regeering volgt en ook in de toekomst zal volgen. In over eenstemming me?/den geest van deze verklaring en den inhoud van het eer ste artikel verklaart de Bulgaarsche regeering .opnieuw, dat Bulgarije niet de bedoeling heeft, wien dan ook te bedreigen en dat de' onveranderde basis van de Bulgaarsche politiek is het achterwege laten van eenigen aanval. De minister-president verklaarde verder, dat hij verheugd was te kunnen constatéeren, dat deze Bulgaarsche politiek door de regepring van de Turkscher republiek opide juiste wijze begrepen wordt en <Jat .op deze wijze Bulgarije kan bijdragen tot het ver stevigen van de wederzijdsche vriend schappelijke betrekkingen. Er bestaat geen twijfel over «dat de Kamer deze politiek volkomen zal goedkeuren. TURKIJE EN ENGELAND. Het ANP. meldt uit Ankara: De Turksche regeering heeft zich met het Turksch-Bulgaarsche vriendschapsver drag uitgesproken voor het handhaven van een absolute neutraliteit, aldus de uitleg, dien politieke en diplomatieke kringen te Ankara aan het verdrag met Bulgarije geven. Hierbij v^ordt vooral opgemerkt, dat de onderteeke- ning onmiddellijk is. gevolgd op de zeer scherpe aanvallen van den Brit- schen minister-president, Winston Churchill, op Bulgarije. Hierdoor, zoo meent men, is duidelijk een Turksche distantieering van de Britsche politiek ten aanzien van Ztiidoost-Europa te constateeren. De Britsche diplomatie heeft een nieuwen nederlaag geleden bij haar pogingen om een Zuidoost- Europeesch front tegen Duitschland op te richten. De houding van de Britsche dipfomatie te Ankara ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen wordt ge kenmerkt door het feit, dat, zooals thans bekend is geworden, de Britsche ambassadeur te Ankara, Hugh Knatch- bull Hughessen tevergeefs getracht heeft bij de desbetreffende Turksche instanties een onderteekening van het verdrag te voorkomen. BULGARIJE NIET ONVERSCHILLIG. De gepensianneerde kolonel Gants- jeii schrijft in het Bulgaarsche blad S 1 o w o, dat de Duitsche weermacht zich voorbereidt om nieuwe over winningen te behalen. De geweldige fronten van Narvik tot aan de Fransch. Spaansche grens zijn bereid om den strijd voort te zetten. Bulgarije kan niet onverschillig staan tegenover dezen strijd, evenmin als het Bulgarije onver schillig kan zijn wat voor een aan- s#iijn het Europa van morgen zal ijfcbben. Het dictaat van Neuilly ligt nog te versch in ieders geheugen om met onverschilligheid den loop der flir.gen waar te nemen. Zoowel de Bul gaarsche staat als iedere zelfbewuste Bulgaar dient zich aan den bestaanden toestand aan te passen en een dienover eenkomstige innerlijke houding aan te nemen. Nuchterheid en bereidwillig heid zijn deaeischen van het oogen blik en tevens de eischen voor cfe nationale belangen van Bulgarije. Italiaansch oordeel. In bevoegde Italiaansohe kringen ziet men in de onderteekening van de Turkych-Bulgaarsche niet-aan vals ver klaring een gebeurtenis van politieke beteeken is, die wegens de daardoor opgetreden ontspanning in Turksch- Bulgaarsche betrekkingen Ttoegêjuicht moet wórden. De aandacht, die men te Rome aan deze gebeurtenis wijdt, kan geenszins beïnvloedt worden door de terughoudendheid, waarmede bevoegde Italiaansche kringen de verdere., ont wikkeling tegemoet zien, aldus het D.N.B. Zon: op 8.47, onder 19.01. Maan: op 4.35, onder 13.32. Men is verplicht te verduis teren Van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten nar na zonsonder gang ontstoken worden. Bij de Senaatsdebatten over de wet op de hulp aan Engeland heeft de de mocraat Connally gisteren een plei dooi gehouden voor nationale eensge zindheid en ondersteuning van de wet. De ciemocratièn. zoo zeide hij, moeten naast elkander staah of elk afzonderlijk ten onder gaan. D,e wet op de hulp aan Engeland behelst alleen leveranties van wapenmateriaal, niet van soldaten. Ook de democraat Bailey sprak ten gunste van aanvaarding de£ wet. De wet, zoo zeide hij, beteekent „interven tie" in het Europeeschet conflict, maar zal, naar gehoopt wordt,' niet leiden tot actieve deelneming aan den oorlog. Mocht dit echter het geval zijn, zoo zekle Bailye, dan is hij ook daartoe be reid. Engeland is volgens de wet op de huipverleening geen bondgenoot, maar slechts een klant van de Vereenigde Staten. De wet op de hulpverleening zoo zeide spr. nogmaals, vormt inter ventie. Zij beteekent niet neutraliteit maar een afkeerén van de politiek, die v/ij hebben vastgelegd in de neutrali- teitswet. Bij 4e Senaatsdebatten heeft als laatste spreker de democratische Sena tor Hili het woord gevoerd. Hij bepleit te aanvaarding van de wet op de hulp verleening aan Engeland. Hij moti veerde ziin opvatting er mede, dat de wet den Ver. Staten tijd geeft voor ie bewapening en hun de mogelijkheid geeft het land sterk te maken. De po ging van de aanhangers der regeering om ae senatoren reeds gisteren te laten stenjmen over de amendementen van de commissie voor Buitenlandsche Za ken is gestrand op den tegenstand- der oppositie. De senatoren Johnson, Whee ler en anderen wierpen tegen, dat bun nog hiet voldoende tijd ter beschikking had gestaan om de amendementen *e bestudëcren. De democratische fractie leider Barkiey verklaarde daarop be reid te zijn nogmaals debatten te houden. De oppositie praat voor niets. De Washington Daily News schrijft, dat in tien Senaat tot dusver geen debatten over de l^acht- en leen- wet gehouden zijn, dat* de tegenstan ders van de wet als Clark, Vandenbérg, Wheeler. Nye voor leege banken praten en de règeeringsaanhangers geen dis cussie aangaan, omdat de aanvaarding van de wet daardoor slechts vertraagd wordt en zij wel weten over voldoende stemmen te beschikken om. wanneer de oppositie is uitgepraat, de wet met tweederde meerderheid te laten aan nemen. De voorstanders van de wet hebben naar de redevoeringen zelfs niet ge luisterd. Hun tegenstanders moesten steeds weer hun twijfel uiten over de besluitvaardigheid om de senatoren in de zaal terug te brengen. De isolationistische Daily News schrijft, dat dez£ tactiek van doodzwij gen niet zou veranderen, wanneer men niet weer een druk achter de senatoren zet, welke hen dwingt openliik hun redenen voor de wet te vermelden, welke, zooals senator Vandenberg het gisteren uitdrukte, voor hulpverleening aan Engeland niet noodig is, doch uit sluitend Roosevelt tot dusver niet ver moede volmachten geeft. DeWashingtonTimes schryft, dat de toestand in het Huis van Afge vaardigden precies zoo is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1