W I''" 7 OMMEKEER IN HET ROODE LEGER 3 «oensdag 26 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR. GOUDA EN OMSTREKE, Russische soldaten moeten voortaan hun officieren salueeren i I ion CH fflOOH in n Jut ft. No- 20564 Politiek* commissarissen van hun macht ontheven AZIË THAILAND EN INDO-CHINA. Japan doet een laatste verzoeningsvoorstel. VOLKSSTEMMING IN ROEMENIE. Over beleid van Antonescu. Kruiend ijs. r" J 1 v. V, AMERIKA ROOSEVELT OVER VREDESDOEL- STELLINGEN. Een oudMaard van stal gehaald „Eerst moet de oorlog gewonnen worden". DU1TSCHLAND De stryd tegen de Britsche scheepvaart. Zon op 8.32, onder 19.15. Maan op 8.53, onder 20.59. Men ia verplicht te verdok teren van aonaondargang tol zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten onr na sonsondnr» gang ontstoken worden. DE TOESTAND IN NOORD-HOLLANJ Maatregelen va Generaal Christiansen. OUDSCHE id CÖDDAMT f0, VP.D. medewerker schrijft ons: e-iR is veel veranderd in de wereld ook jn de wereld, waarvie de U Sowjet-republiek behoort. Het jaar 1940 en de maand Januari 1M1 lijn getuige geweest van een reeka t^igmgen in het leger, die kunnen I£den beschouwd als een uitvloeisel «de hervorming, die de nieuwe com- ■kstris van oorlog, Timosjanko, heeft «gevoerd. In de eerste plaats zijn de St nog toe bi) het leger ingedeelde sslitieke oommissarissen, wier mocht Jlgegrensd was, afgeschaft. Deze on- tarensde macht is weder overgegaan n de militaire bevelhebbers. Daar- ■ede is gepaard gegaan de invoering 2 de militaire strenge discipline, met bedoeling (volgens de Krasnaja fwesda) het gezag van de officieren IS versterken. En ten slotte is nok de Slplicht weder ingevoerd, die tot erre in de Sowjet-republien niet mei t Door de invoering van den groet- pbrbt hedft Timosjenko een nieuwen bind gelegd tusachen het huidige Rus gidic leger en de traditie van de Tsaristische legermacht. Deze behoort tot de meest „revolutionnaire" verande ringen, welke ooit in het Roode Leger hebben plaats gevonden. Behalve deze veranderingen in den towendigen dienst hebben er Ook uit wendige veranderingen plaats gehad: De invoering van nieuwe onderschei- jjngsteekens en nieuwe uniformen. Bit dit alles blijkt wel, dat Timosjenko niet alleen practach nut heeft getrok ken uit de ervaringen van den veld tocht in Finland, doch er ook naar itreeft, het leger meer op algemeen lüropeesche leest te schoeien, om zoo doende den indruk uit te wisschen, dat hot roode lager een afzonderlijke plaats inneemt onder de groote legers. De oorzaak van de afschaffing der commissarissen. f m den invloed van de politieke commissarissen bij het leger is dus een okid gemaakt. Welke invloeden zich dierbij hebben doen gelden, blijft voor- loopig een onopgelost probleem. Hun taak is teruggebracht tot de politieke opleiding van de soldaten, d w.z. dat zij belast zijl* met de „politieke propa- Mnda in het leger", zooals het officieel «set. Zij hebben evenwel hun zelfstan digheid verloren en zijn, thans onder- loechikt aan de hoofdofficieren. Er moeten échter wenzeer dringende Menen voor zijn geweest, want het is sm geen enkelen twijfel onderhevig, dat dezef maatregel van den opper bevelhebber aan. niemand anders zou rijn gelukt, dan aan hem. Men kan llechts den zedelijken moed bewonde ren om deze lieden die, als het er op aankwam,-niets anders dan ballast t-ken te zijn .aan den kant te Ultra. Dii7r'fdr is ook van toepassing op ie. ring van de nieuwe disciple .'.sirs orde, waarvan het partyblad, de Prawda, zelf getuigt, dat men deze reeds v cl vroeger had moeten invoe ren Aan deze disciplinaire orde ligt, volgens de K r a s n a j a Swesda, de Itdachte ten grondslag: Onvoorwaar delijke gehoorzaamheid aan de bevelen v«n de superieuren. Allen soldaten moet •arden ingeprent, dat het bevel van ben officier wet ia voor den onderge- Nhikte. Tot dusverre had de onderge schikte het recht over een gegeven be vel te discussieeren. Men heeft blijk baar ingezien, dat dit niet aanging. Men betitelde het als „pseudo-demo- cratie". GroetpUcht en onderncheldings- teekenen. Door het invoeren van den groet- plicht heeft men nog een verderen stap in de goede richting gedaan. Een goed gedisciplineerd leger kan het niet stel len zonder groetplicht; doch nog korten tijd geleden wérd de invoering van dezen maatregel beschouwd als iets ondenkbaars. Hand in hand met deze inwendige veranderingen gaan de uiter lijke, die niet minder opvallend zijn. De invoering van de nieuwe onder- scheidingsteekens strekt zich uit over het geheele leger, van den soldaat eer ste klasse tot den opperbevelhebber. De oude onderscheidingsteekens, b.v. voor de hooge officieren, zijn afge schaft en vervangen door de in Europa algemeen gebruikelijke. Deze wijziging strekt zich ook uit tot de lagere offi ciersrangen. De Russen zijn altijd dol geweest op uniformen .zoodat de nieuwe unifor men dadelijk veel bijval hebben ge vonden. De Sovjet-bladen hebben er tot in he,t oneindige over uitgeweid. Men wist dus van te voren reeds pre cies, hoe zy er uitzagen, cn thans kan men de mannen met hun nieuwe uni form trotseh door de straten van Mos kou zien flaneeren. Niet alleen zijn er dienst- en parade-uniformen, doch ook zomer- en winteruniformen. met de eveneens nieuwe onderscheidingstee kens. Er zijn ook verschillende hoofd deksels voor zomer- en wintergebruik en stalen helmen voor gebruik in oorlogstijd. Het Russische leger in al zijn geledingen is verjongd. CONFERENTIE IN BESLISSEND STADIUM. De Japansche regeering heeft, naar de Tokio Asahi Sjimboen meldt, op de vredesconferentie van Tokio een laatste en definitief voorstel ingediend ter bylegging van het con flict tusschen Thailand en Fransch rndo-China. Volgens dit voorstel krygt Thailand iets meer dan de helft van de opgeëischte grensgebieden in Laos en Cambodja, waardoor men tegelijk de Fransche tegenvoorstellen tegemoet komt Het Japansche blad mei kt op, dat het bij de betrokken gebieden in hoofdzaak gaat Om streken, die vroe ger tot Thailand behoorden en waarop derhalve van Thailandsche zijde be slist aanspraak wordt gemaakt. Ge hoopt moet worden, dat beide partijen acoord zullen gaan met deze door Japan Voorgestelde oplossing. De con ferentie van Tokio komt thans in een beslissend stadium, waarin een duide lijke houding van Fransch Indo-China ten aanzien van Japan dringend noo- dig is. Generaal Antoneacm heeft de be volking opgeroepen tot een volks stemming, welke op I Maart gehou den zal worden. Het Boemeenzche volk moet dan beslissen, of het de wijse, waarop generaal Antonescu regeert, goed of afkeurt. Het stem recht hebben alle Roemee niche staatsburgers hora de 21 Jaar. Joden zijn van de stemming nit- geslotèn. De stemming is openbaar ANTONESCU. - (Foto archief) en verplicht. Er mag slechts met „ja" of „neen" geantwoord worden. Komt men met de stemming op 2 Maart niet gereed, dan wordt op 3, 4 of 5 Maart voortgezet Ter voorbereiding van de stemming worden op 1 Maart in het geheele land volksvergaderingen gehouden. Twee proclamaties In vmïand met de aankondiging van een volksstemming op 2 Maart heeft generaal Antonescu twee proclamaties tot het Roemeensche volk gericht. In de eerste procimatie wordt gezegd, dat de overleveringen van de Roemeen sche geschiedenis als ook de geest van de nieuwe wereld van de leiders, Wii, dat zij hun verantwoordelijkheid basee ren op den wil van het volk. Aan deze traditie getrouw heeft by, Antonescu, een vólksstemming uitgeschreven, te houden op 2 laart, ten einde van het volk de goedkeuring voor zijn rcgce- ringsbelud sedert 6 September 1940 te krijgen. Verder verklaart generaal Antonescu dat hy de leiding van het land in uren va.i hopeloosheid en ineenstorting op zich genomen heeft. De tot dusver ver streken zes maanden van zijn regeering zijn buitengewoon moeilijk geweest Ten einde deze last verder te kunnen dragen heeft hij dus steun van het heele volk noodig. Antonescu legt er den nadruk op. dat zijd regeering zich gebaseerd heeft op eerlijkheid en arbeid. Hij heeft geen recht der natie geschonden en alles gedaan -cm do natie, den staat en aan iederen Roe meen de eer, rust, veiligheid en het vermogen alsmede het recht op arbeid te waarborgen. De tweede proclamatie geeft een uit eenzotling. van de tot dusver uitgevoer de werkzaamheden der regeering en dc prestaties van de regeering Antonescu sedert haar benoeming op 6 September 1940, Met Us In het IJiwlmeer lx tengevolge van den sterken wind gaan kruien. BIJ Oosterleek komt het U» zelf» over den dijk heen en op de langs den dijk loopende dorpsstraat (Polygoon) Generaal Antonescu heeft getracht, zoo wordt in deze proclamatie gezegd, het vertrouwen van de natie te her winnen en haar toekomst te waar- borgen. Bij den onovertroffen stichter van de nieuwe wereld, den Fiihrer van het groot-Duitsche rijk, heeft hy het grootste begrip gevonden. De ach ting van den Fiihrer voor het levens recht en de eer van het Roemeensche volk, alsmede zijn wil om de Roemeen sche boeren te helpen, zyn de grond slagen voor een oprechte overenkomst Generaal Antonesco is trotseh een der gelijke overeenkomst te hebben ge sloten, want hierdoor garandeert, hij het leven aan de natie, de veiligheid van de sociale ojrde en den weg in de toekomst. Ook bij den Führer van de Italiaan- sche natie, den duce, heeft hij een groote tegemoetkomendheid gevonden. Thans is Roemenië niet sneer aiieen Zijn grenzen, zijn sociale instellingen en zijn toekomst steunen op de over eenkomst met deze groote Europecsche mogendheden en met Japan, d.w.z. drie groote mogendheden, die de grond slagen voor de komende wereld vormen. Verder spreekt geyeraal Antonescu in deze proclamatie over de beteekenu van een nationale revolutie en stelt hy in het licht, dat dergelijke revoluties geen gewelddaden zijn. doch voort schrijdende ideeën Wijzende op de voorbeelden van de leiders van groot- Duiischiand en Italië wijst Antonescu er op, dat alle werkelijke nationale revoluties zich gekenmerkt hebben door opbouw en niet door afbreken. In dezen geest moet ook de Roemeensche reyolutie zich voltrekken. De proclama tie sluit met een beroep op de Roe meenschc natie om eensgezind te zyn. Postgiro 48409 Bur. Markt 31. Ta.. 174# Directeur F. TIETER Een groot deel van het vrachtvervoer in Mét Westland geschiedt thans weer Wiet de uit vroegere jaren bekende oude stoomtram. (Polygoon) WAT VERSTAAT MATSOEOKA ONDER OCEAN1E. President Roosevelt heeft ter. aan zien van de uitlatingen van den Ja- panschen minister van Buitenland- sehe Zaken over Oceanië opgemerkt, (jat hij de verklaring van Matsoeoka had gelezen. Het wa3 het echter niet geheel duidelijk geworden, wat Matsoeoka onder Oceanie verstaat. Ten aanzien vah de pogingen van verscheidene senatoren om een amen dement op het wetsontwerp pp de hulpverleening aan Engeland te doen aannemen, waardoor het den presi dent zou zijn verboden deelen der Amerikaanse he weermacht buiten het WestelyVfhalfrond te gebruiken, ver klaarde Roosevelt, dat hij op het hui dige tydstip slechts in het algemeen kon zeggen, dat hij dergelijke amende menten, die de politiek der Amerikaan- sche regeering ten opzichte van de liulpverleening aan Engeland willen beïnvloeden, niet wenscht.. Op de vraag, of de nieuwe Ameri- kaansche ambassadeur in Londen, Winant, een program van vrcdesdoel- stellingciv meeneemt naar Londen, antwoordde Roosevelt, dat liet geen zin heeft thans vredesdoelsteliingcn te redigeeren. Eerst moet de oorlog gewonnen worden. Tijdens de Senaatsdebatten over dc wet op de hulp aan Engeland maakte de democratische senator Wheeler er opmerkzaam op, dat de Vereenigde Staten volgens een uitlating van een parlementslid waarschijnlijk spoedig aan den kant van Engeland aan den oorlog zouden deelnemen en wel naar de aangehaalde Engelschman meende, zou dit geschieden via het Verre OostelwOVheeler merkte in dit verband op, dak by in het geheel niet verrast zou zijn, ..wanneer hij op een goeden ochtend v«sam. dat Ameri- kaansche troepen naar Singapore waren gezonden In het algemeen, zoo merkte Wheeler volger» het- D.N B ironisch op, kan thans naar het schijnt een Amenkaansche senator het beste van Engelsche zijde inlich tingen inwinnen omtrent de vraag, wat de Vereenigde Staten voornemens zijn te doen. De vliegtulghulp voor Engeland De vliegtuightilp der Ver. Staten voor Engeland is. naar de W a s h in g- ton Evening Star mëJdt, op een nieuwe moeilijkheid gestuit. Deze hin derpaal zal in de eerstvolgende maan den nog veel ernstiger blijken dan de tot dusver voorgekomen leveran tievertragingen door schaarschte aan grondstoffen en gebrek aan geschool de mecaniciens, fabrieksrulmte en vliegtuigmotoren. Het ontbreekt Diana nl. aan voldoende acheepsruimte om d« Jachtvliegtuigen en duibommen- werpor* over den Atlantlachen Oceaan te brengen. Deze sohaarschtc aan scheeperulmte zal steeds grootor werdén. NIEUWE DUIKBOOTEN IN DC VAART. De resaltaten der laatste dagen. Het Duitache duikbootwapen heeft tusschen Zondagmiddag en Maandag avond 192300 brt. tot zinken ga* bracht, wanneer men de in den grond geboorde schepen voorzichtig bere kent en bovendien geen rekening houdt met de schepen die door torpe dering beschadigd ziin. aldus het D.SB In dezen grootcn slag tecon de conVooien hebben nieuwe duikbootcn onder jonge gezagvoerders en beman ningen .den aanval ond'rnomen. Zy waren or de eerste mi! in contact met den tegenstander. Duitsche ver lieren zijn niet ontstaan. Ten aanzien van deze actie ver neemt het D N.B nog de volgende by zonderheden: Duitache duikbootcn kregen in den middag van 23 FebrtHri contact met een groot, beveiligd Britsch convooi toen zij patrouilleerden op dc 'han delswegen der Engelschen ten Westen en Noord-Westen van deBrltnche eilanden. De bermnmtigen van deze duikbootcn zim buitengewoon zorg vuldig opgeleid en vertrouwd met alle mogelijkheden van den dulkbootmnval en de vermijding van den duikboot- afweer Met gebruikmaking van alle voordeelen namen de onderrei rs gunstige positie in en gingen tot den aanval over. die ook werd voortgezet toen de artillerie der gewapende koopvaarders en dm convoyeerende bewakers het .afweervuur openden. Andere duikbootcn werden door een reeks ontploffingen van torpedo's en branden aan boord aan de getroffen schepen naar het striidtooneel gelokt. Ook zij gingen tot den aanval over. zoodat een groot deel van het convooi en een hulpkruiser werden vernield De rest werd uiteengedreven In de volgende uren konden de Duitsciters oog eenige schepen in den «rond boren, welke overgebleven warep van het uiteengeslagen convooi. In het Noorden bracht Ven Duitsche duikboot tezelfdertijd drie schenen van qjn ander convooi tot zinken. Een andere duikboot meldde uit ziin onoratiegebied ten Westen van Ierland 33 000 brt. to zinken te liebben ge bracht. Een derde duikboot bracht niet korte tusschenooozen twee tanksche non van ruim 10.000 ton elk en twee koopvaarders van ruim 7000 resp ruim 4000 brt die afzonderlijk varend trachtten den Atltmtischen Oceaan naar Engeland over te steken, tot zinken. Dit succes van den in ziin begin zijnden duikbootoorlog; zoo wordt van •ie-kuodlge ziide opeco-orkt. laat geen twijfel meer over. De beste en in den oorlog meest ervaren commandanten en duikbootofficieren vormen dc ge- zngvoering cn dc manschappen van het voortdurend toënemrnde aantal in den strijd komende duikbootcn en het resultaat zal overeenkomstig ziin „Feiten tegenover bluft". Onder het opschrift Feiten tegen over bluf' sehryft de Völkischer Beobachter over de aankondiging van Churchill, dat Engeland ..een nieuwe methode voor het opsporen cn vernielen der duikbootcn" bezit, welke thans toegepast zal worden. Het hetrefl daarbij, naar Churchill verklaarde. 's Gravenhage, 26 Februari. 1. In overeenstemming met den Rijkscommissaris voor het berstte Nederlandschr gebied heb ik voor de provincie Noord-Holland, gezien den politikken toestand ven het oogenblik, de uitvoerende macht op mij genomen. 2. De tenuitvoerlegging draag ik den luitenant-generaal van het lucRt- w.ipen Siburg, bevelhebber in den I.uftgan Holland, op: Hij handelt vol gens mijn aanwUzingen. 3. Ik beveel: a. In al|e openbare en particuliere bedrijven Moet Donderdag, 's morgens de arbeid is vollen omvang weder be gonnen worden; b. Oploflitrn, vergaderingen, samen scholingen en demonstraties van eiken aard, in het, bijzonder op openbare straten en pleinen alsook in bedrijven zyn verboden.', c. Aan de gezamenlijke Nederland se he politieke partijen is met onmid- dellijken ingang in de provincie Noord- Holland tot nader order elke activiteit verboden, in het bijzonder bet dragen van uniformen en insignes van eiken aard. 4. Handelingen in strijd met deze lastgevingen en met alle maatregelen die door den met de tenuitvoerlegging belasten bevelhebber genomen worden, Zijn. aan de Duitsche krijgswetten on derworpen en worden door Duitsche krijgsgerechten berecht. Voorts wordt, in zoover niet nog ernstiger strafwetten overtreden gor den, in het bijzonder gestraft wie tot staking ophitst of daartoe uitlokt of den arbeid neerlegt, met tuchthuisstraf tot 15 jaren. Zijn voor de weermacht belangrijke bedrijven .waajtoe alle vitale bedrij ven behooren, in geding, dan kan tot oplegging jyan de doodstraf gegaan worden. f' De bevelhebber van de weermacht in Nederland, FR. CHISTIANSEN. Generaal der vlieger*. „pen der fct bi-waarde geheimen van de Britsche oorlogsvoering Bluff moet dus het onafwendbare bezweren, zoo merkt het Duitsche blad op rit groote verrassing wordt verheven tot den rand van een beslissende» factor der - oorlogvoering cn daarmede wordt over tuigend getoond, in welke verlegenheid Engeland zich bevindt. Het blad her innert er aan. dat reeds herhaaldeiyn - van Engeische zyde dergelyke ..ge heimzinnige kaarten" »yn uitgespeeld. Wij waardeeren liet, zon merkt het bind verder ironisch op, dat men er in Engeland naar heeft gestreefd liet een en ander v»n ons te Teeren en. zij het pok onvolmaakt, na te bootsen. Maar dc Duitsche uitvindersbegaafdheid is geenszins uitgeput en onze schat aan ervaringen neemt dagelyks toe. Wy onderschatten den vyand geenszins en onthouden ons bewust van die pocherij, dia men in Engelapd .zoo gaarne heeit ais vervangmiddrl voor roem De best» oorlogvoering zal steeds by den tegen stander het maximum van strijdkracht veronderstellen, dat uit alle benend» p'Standlgheien kan worden afgeleid, laar overbluffen laten wy ons niet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1