It regeeringscommissarissen Engeland verbreekt ien rPe ion voor Amsterdam Zaandam en Hilversum 2oh et* Hiaat* diplomatieke betrekkingen met Bulgarije ijk Woensdag 5 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mm V '*ÉSÊ' r Lrd lj jg Jaargang, No. 20570 R#sp. de heeren E. J. 'Voute, Kap. van Ravenswaay en Jhr von Bönninghausen Burgemeesters de Vlugt en in 't Veld gepensionneerd Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rii ka commissaris toot de beaettc Nederlandache gebieden heeft krachtens par. 1 van zijn verordening nr. V40 over de uit oefening van de regeeringsbe- voegdheden in Nederland de burgemeesters dr. de Vlngt te Amsterdam en mr, in 't Veld te Zaandam met ingang van heden gepensionneerd. Met ingang van lieden heeft de Rijkscommissa ris tot burgemeester van Am sterdam benoemd den heer Edward John Voute te Amster- De nieuwe burgemeester van Amsterdam. Zaandam* burgemeester. AMERIKA Amerika en Mexico. ƒ250.000 BOETE WEGENS PRIJS OPDRIJVING. Opgelegd aan Haagsch winkelier-grossier. Roosevelt over de hulp aan Engeland. AZIË De positie van Britsch- Indië. Japansche landing bij Pakhoi. ENGEL'"D Aanvallen op Londen en Cardiff. Zoo: 0^8,18, ouder 19.26. Maan: op 11.32, onder 2.09. Men ia verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van v< moeten 9» nor na gang ontstoken worden. De brand by Heck te Utrecht. BeZi 4 EU -'m f Von Papen bij den Turkschen president - Een persoonlijke boodschap van Hitier overhandigd Zuid-Slavische minister niet naar Berlijn Duitschland en Athen% De Duitsche troepen in Bulgarije. V Amerikaansche indrukken. Urant nd - Haam GOUDSCHE COll CANT Postgiro 48400 Bur. Markt II. TeL 17« Directeur TUTU «OjJ t Voorts beeft de secretaris-generaal na het ministerie van Binnenlandsche laken krachtens de hem bij de veror dening van den Rijkscommissaris nr. IN '44 over bijzondere administratief- nehtalijke maatregelen verleende uaehtiging den gepensionneerden ka- pkcin Van Ravenswaaij te Nunspeet net ingang van heden tot burgemeester ran Zaandam benoemd. Nadat door het decreet van den Hjkucommissaris nr. 37 '41 de gemeen- ten Amsterdam, Hilversum en Zaan dam aan de voorschriften van de nieu we verordening nr. 36 '41 over buiten gewone maatregelen op constitutioneel administratief-rechtelijk gebied wa ren onderworpen, beeft de Rijkscom ■issaris met ingang van 4 Maart tot regeeringscommissaris voor de gemeen te Amsterdam den nieuwen burgemees ter Voute en tot regeeringscommissaris wor de gemeente Hilversum den bur- femeester aldaar, jhr mr. Ernst von ■ënninghausen aangewezen. Voorts Heft de secretaris-generaal van het ■hlsterie van Binnenl. Zaken op grond na de hem verleende volmacht, den nieuwen burgemeester VanyRavens- vaaij met ingang van 4 Maart tot re geringscommissaris voor de gemeente ZüüHam aangewezen. Edward John Voute is Amsterdam mer van gfflSaorte. Hij aanschouwde kier het levenslicht op 17 September 1887. Hij volgde te Arnhem de Hoogere Burgerschool en vervolgens het Insti tuut voor de Marine. Als luitenant ter tweede klasse verliet hij den ma- tfuedienst om adjunct-chef van den Ikhnischen dienst van de Hollandsche Uoyd te worden. In 1923 werd de heer *8öte procuratiehouder van de Pak- liuiameesteren van de Thee te Amster dam h 1928 ging hij in zijn kwaliteit van ■Rretaris van het Nederlandséh Aard- lilakundig Genootschap als regeerings •fpvaaïdigde naar het internationaal geografisch congres te Cambridge, in 1931 naar Parijs en in 1934 naar War schau. Verder maakt hij als secretaris deel uit van het college van commis sarissen van het matrozeninstituut der Nederlandsche zeil- en roeivereeniging. De heer Voüte woont te Bergen in Noord-Holland, waar hij lid van den gemeenteraad is. De heer Voüte is Officier in de Orde van Oranje Nassau, Bidder in de witte Leeuw van Tsjecho-Siowakije en ge rechtigd tot het dragen van het Mobili satiekruis. De nieuwe burgemeester, die giste ren reeds de hoofdstad heeft bezocht, deelde aan de Tel. mede, dat hij zich te Amsterdam gaat vestigen om heden reeds zijn functie te aanvaarden. Hjj is, naar hij verder mededeelde; bij geen politieke partij aangesloten en heeft het ambt van regeeringscommis saris alleen aanvaard om naar zijn beste weten het volk te dienen. C. van Ravenswaaij, benoemd tot burgemeester en regeeringscommis- sarfs van Zaandam, is geboren in 1897 en dus 43 jaar oud. De heer Van Ravenswaay komt thans rècjitstreeks van den Arbeidsdienst, aldus de T e 1., waarin hjj na den oorlog als reserve kapitein van de artillerie was over gegaan. Hij was ingedeeld als tech nisch leider by den staf van het vjjfde korps en aangewezen als tech nisch leider van het kamp Waterloo, dat tusschen Austerlitz en Oud- Leusden ligt. Voor den oorlog was de heer Van Ravenswaay een vooraanstaande ij- guur in het zakenleven. Hij vertoefde te Warschau o.a. als procuratie houder van de N.V. Philips en ver bleef nadien in andere functies te Brussel en Londen. In den Opbouwdienst gold de heer van Ravenswaay als een officier met onbetwistbaar groote leiderscapaci teiten. SLUITING VAN PACT INZAK* WEDERZUDSCHE HULP. Het staatsdepartement heeft bekend gemaakt, dat de regeeringen van Mexico en de Ver. Staten, op grond van de z.'g. verklaring tot wederzijdsche ondersteuning op de conferentie van Havanna, besloten hebben van gedaeh ten te wisselen om „de gemeenschappe- i De inspecteur voor de prjjsbeheer- sching te 's Gravenhage beeft op Maart j.l. in openbare zitting uitspraak gedaan in een ernstig geval van prijs opdrijving. De overtreder, een winke- Uer-grossier in textielgoederen te 's Gravenbage, werd bij tuchtbeschik king veroordeeld tot beta ling van ijOen boete van 250.000. lijke verdediging doeltreffend gelijk te schakelen". De Mexicaansche regeering heeft haar militairen attaché in Was hington opdracht gegeven om met door de Amerikaansche regeering aangewe zen vaklieden plannen uit te werken betreffende wederzijdsche ondersteu ning van beide landen in geval van een aanval °P een hunner. De vertegen woordigers van Mexico en de Ver. Staten zullen bij de reeds in Washing ton gevoerde onderhandelingen na gaan in welken vorm de militaire sa. menwerking der beide landen ten uit voer moet worden gelegd. De Associa ted Press is van meening, dat deze overeenkomst zal neerkomen op een pact van wederz,usche hulp tusschen Mexico en de Ver. Staten. Dit is het eerste pact van dezen aard, dat door de Ver. Staten op grond van de resoluties der conferentie van Havanna wordt aangegaan met een Latijnseh-Ameri- kaansche natie. De overeenkomst zou lijken op de Amerikaansch-Canadee- sche samenwerking, waarbij alle pro blemen der militaire coöperatie door een gemengde verdedigingscommissie van beide landen besproken worden. OUrrsCH GEVECHTSVLIEGTUIG VAN het type focke wulf „CONDOR" BOVEN VIJANDELIJK GEBIED. (Holland) GEEN VOORBARIGE BERICHTEN. President Roosevelt, die na een lichte verkoudheid van vier dagen zijn werk zaamheden hervat heeft, wilde in de persconferentie van gisteren zich niet uiten over den parlementairen toestand ten aanzien van het ontwerp tot hulp verleening aan Engeland. Hij ontkende, dat zyn perschef reeds zou hebben uit eengezet, wat de regeering na het van kracht worden van de wet zou doen. De perchef, aldus Roosevelt, heeft veel eer gezegd, wat de regeering niet zou doen, hetgeen een verschil is, waarop de pers acht moet slaan. De president -rzocht de Amerikaansche pers, over de stakingen in de wapenindustrie geen berichten te publiceeren, die mis leidende indrukken zouden kunnen veroorzaken. Kij had brieven ontvan gen. waarin werkgevers op grond van de persberichten uiting gaven aan de vrees, dat het wapeningsproces ineen zou storten. Op de vraag, welke maatregelen de regeering dacht te nemen om nieuwe stakingen te voorkomen, antwoordde Roosevelt ontwijkend. Hij zeide slechts, dat verschillende voorstellen bestu deerd worden. Het vraagstuk, wat er moet gebeuren met de Deensche sche pen in de Amerikaansche havens, noeme hij êên zeer moeilijk probleem. Op dezelfde wijze sprak Roosevelt over de bewering, dat de regeering voorne mens zou zijn, het Duitsche en Italiaan- sche tegoed in de Vereenigde Staten te blokkeeren. Het bericht, dat hem een beschikking betreffende blokkeering van dit tegoed ter onderteekening was voorgelegd, noemde hij een gissing, die geenszins in overeenstemming met de waarheid is. VOOR EN TEGEN HET ONTWERP. In dep Senaat heeft de democraat Wagner zich uitgesproken voor goed keuring van het ontwerp tot hulpver- een-ing aan Engeland, Hij zeide, dat het ontwerp de laatste hoop van het Amerikaansche volk is, dat het vrede en veiligheid km redden zonder het dwangmiddel van een oorlog. De republikein Nye, die zich tegen het ontwerp keerde, verklaarde, dat Engeland de grootste aanvaller van- alle tijden is. Door aanvallen heeft En geland een derde deel van de wereld naar zich toegehaald en honderden millioenen menschen hef Britsche juk opgelegd. Men vraagt p&t Congres een blanco cheque voor de kosten van de hulp aan Engeland uit te schrijven, het geen tot een staatsbankroet zou kunnen leiden. Bovendien staat het leven van jonge Amerikanen op het speL De leiders der oppositie in den Senaat hebben gisteren een vergadering ge houden, na afloop waarvan de repu blikein Nye mededeelde, dat de oppo sitie bereid is heden te beginnen met de behandeling der amendementen op het ontwerp tot hulpverleening aan Engeland. Volgens Associated Press is de oppositie van oordeel, dat de eind stemming in den Senaat waarschijnlijk niet voor het midden van de volgende week zal worden gehouden. De senator Wheeler heeft tegenover de pers ver klaard er van overtuigd te zijn dat de overweldigende meerderheid van het Amerikaansche volk tegen het ontwerp is en den senatoren en afgevaardigden haar meening kenbaar zal maken. AMERV JfS SOMBER GESTEMD De Britsche minister voor Indië en en Birma, Amery, heeft, naar uit Lon den gemeld wordt, in een rede ver klaard, dat het Britsche rijk in het Verre Oosten een onzekeren en moge lijk gevaarlijken toestand tegemoet moet zien. ;Hij meende, dat Engeland niet den wensch koestert een mogend heid in deze streken te bedreigen of uit te dagen. Het is echter vastbesloten zijn gebied en zijn veiligheid te ver dedigen. Op die vastbeslotenheid is de nadruk gelegd door de versterking der Britsche troepen te Singapore en ir Malaya. Daar en in het „Midden- Oosten", in Singapore en in het Suez kanaal, worden de vitalepunten der zeewegen van het Britsche rijk be dreigd. Het grootste gevaar moet echter dichter bij het moederland gezocht worden. Wij kunnen niet anders doen, aldus Amery, dan op iedere mogelijk heid voorbereid te zyn, bereid tot iedere inspanning en elk offer, tot iedere ontbering en iederen dwang, dien de tostand kan opleggen. BELEMMERING VAN LEVERANTIES VOOR TSJOENGKING. Naar eerst thans bekend wordt, zijn verscheidene eenheden van het Japan sche expeditieleger voor China bij het aanbreken van den dag Maandag in de nabijheid van de stad Pakhoi in het Zuidelijk deel der provincie Kwan- toeng aan land gegaan. Kort daarop hebben zy deze belangrijke Zuid-Chi- neesche havenstad bezet. Reeds in den nacht van- Zondag op Maandag ver schenen verscheidene eenheden der Japansche vloot in de golf van Tong king eij zette sterke strijdkrachten aan land, welke terstond op weg gingen naar Pakhoi. Deze Japansche actie werd uitgevoerd om de leveranties voor Tsjoengking via Pakhbi te verhinderen. VELE GROOTE EN KLEINE BRANDEN De eerste Duitsche gevechtsvliegtui gen die waren opgestegen voor den nachtelijken aanval op strategische doelen in Engeland, meldden, dat aan het Kanaal van Bristol te Cardiff zes groote en vele kleine branden waren waargenomne. Andere afdeelingen die een aanval op Londen ondernamen, meldden, dat ook hier groote successen behaald werden. In de bocht van de Theems en ten Oosten daarvan werd een reeks groote branden waargeno men. Het zicht was goed, zoodat de vliegtuigen hun doel duidelijk konden vaststellen. STAKING TE CLEVELAND. Volgens een bericht uit Cleveland is in de Pressure Castings-fabriek een staking uitgebroken, waardoor de uit voering van Engelsch-Amerikaansche opdrachten voor vliegtuig- en vracht- auto-onderdeelen vertraagd wordt. De arbeiders eischen loonsverhooging, be taalde vacantie en organ isaUepücbt DONOVAN BU DEN ENGELSCHEN KONING De Amerikaansche kolonel Donovan, die met een speciale opdracht in Europa verblijft, is naar uit Londen wordt ge meld, door den koning van Engeland in audiëntie ontvangen. Betere verdeeling van arbeidskrachten. Over de rede, die de Britsche minis ter van Handel, Liddleton, gisteren in het Lagerhuis heeft gehouden ten aan zien van de concentratie "der Engelsche wapenindustrie, deelt de Britsche be richtendienst nog mede, dat Liddleton heeft verklaard, dat eenige fabrieken, die voor de oorlogvoering „niet belang rijk"- zijn, binnenkort gesloten zullen worden, opdat de arbeidskrachten vrij komen voor belangrijke bedrijven. Het betreft hier fabrieken, die tot dusverre onder meer schoenen, kousen, aarde werk, en textielgoederen vervaardig den. Het Engelsche volk moet het ge bruik van dergelijke -artikelen nog sterker beperken ten voordeele van de oorlogvoering. Na de verklaringen van den minister verlangden eenige afgevaardigden na dere mededeelingen over dit onder werp: Zy stelden ook vragen. Namens de regeering verklaarde Attlee daarop, dat binnenkort een uitvoerig debat over het onderwerp zou worden ge houden. )i - - so—-- - Wat er van het interieur van Heck's lunchroom na den brand is overgebleven. (Polygoon) De Engelsche berichtendienst heeft DePrasdnitschiWesti schrijft volgens het D.N.B. bekendgemaakt, dat Groot-Brittannië de diplomatieke betrekkingen met rfulgarije heeft verbroken. De Engelsche gezant te Sofia zal blijven tot de loopende za ken afgehandeld zijn. Een speciale Duitsche koerier, die Maandag met een speciaal vliegtuig op het vliegveld van Istanboel was aangekomen, is gisteren te Ankara gearriveerd. Radio Ankara meldt: De Duitsche ambassadeur, Von Papen, is door den president der Turksche repu bliek Inönii, in diens slot te Tsjan- kai ontvangen. De ambassadeur bracht een persoonlijke boodschap van" Hitier over, dio Inönii met groote opmerkzaamheid aanhoorde. Bij dit onderhoud was ook de Turk sche minister van Buitenlandsche Zaken, Saradzjogloe, aanwezig. Het A.N.P. verneemt te Berlijn van welingelichte zijde» dat gisteren in de Wilhelmstrasse het in het bui tenland verspreide gerucht, dat de Zuid-Slavische minister van Buiten landsche Zaken zich naar Berlijn zou begeven, is tegengesproken. Naar aanleiding van de in buiten landsche bladen gepubliceerde be wering, dat de Duitsche gezant te Athene een vrij langdurig onder houd met den Griekschen minister president gehad heeft, verneemt het A.N.P. van welingelichte zijde, dat, men gisteren in Berlijnsche poli tieke kringen verklaard heeft, dat hiervan in de rijkshoofdstad niets bekend is. De verhouding tusschen Duitschland en Griekenland vormde gisteren - een, voorwerp van bespreking in de k-ria- ;en der buitenlandsche journalisten te lerlijn, aldus ht A.NP. Van Duitschei zyde heeft men in dit verband gewezen op het feit, dat evenals voorheen tus schen Berlijn en Athene normale di plomatieke betrekkingen Bestaan. Die algemeene betrekkingen van Duitsch land met dit land kunnen echter nai> welijks goed genoemd worden sedert Griekenland zich opgeworpen heeft tot gangmaker der Engelsche belangen. 6t de berichten over den opmarscb, der Duitsche troepen in Bulgarije heb ben de te Sofia verschijnende bladen eenstemmig gewezen op den geestdrift en de vreugde der bevolking, waar mede de Duitsche soldaten verwelkomd weiden, aldus het D.NB, Ia de Pos sledn» Poschta wordt o.ra. ge zegd; De Duitsche troepen maakten met hun straffe discipline en goede houding een uitstekenden indruk. Of schoon z4 groote afstanden Hadden af gelegdware» zij frisch, energiek en, eerotdrtftig. In het Duitscjfie leger ziet de bevolking en dappere natie, maar zij herinnert zich ook de oude strijdmakkers, waar-, mede de Bulgaarsche soldaat in den vo- rigen oorlog op gemeenschappelijke slagvelden heeft gevochten, die over. dekt zijn mte roem en bloed van Duit sche en Bulgaërsche soldaten. De jonge Duitsche soldaten ontvangen met vreugde en aangename verrassing de begroetingsbetoogingen der bevolking. Groote belangstelling wekten verder de gevechtswagens en de verschillende soorten geschut, van welks effect men zoo veel had gehoord en welke roem reeds overal is doorgedrongen. Belangstelling van koning Boris Koning Boris III heeft in den loop van Zondag in burger op eenige op. marschplaatsen de voorbytrekkenda Duitsche troepen aanschouwd. Op een, plaats werd hij door een Duitscheo sol. daat erkend en door de troepen geest driftig toegejuicht. Koning Boris on derhield zich met Duitsche officieren en soldaten en toonde voor manschap pen- en materiaal levendige belangstel ling. De koning heeft royaal autogram men verstrekt aan de Duitsche soldaten Het voldongen feit van de toetre ding van Bulgarije tot het Driemo- gendhedenpact en het binnentrekken van Duitsche weermachtsonderdeelrn in het Balkan gebied vormden voor de Vereenigde Staten een grootere sensa tie dan voor Engeland, aldus het D.N.B. Desondanks is volgens de jongste te New York uit Londen ontvangen be richten de indruk van het nieuwe succes der spilpolitiek in Engeland veel grooter dan in de Vereen. Staten. Het is vooral (ie onzekerheid over de ont wikkeling der verhoudingen in het Nabije Oosten, waar de Engelsche mi nister van Buitenlandsche Zaken, Eden, door het aanbieden van Syrië aan Tur- kije een kaart heeft laten zien, die hij de ongerustheid onder de Arabische bevolking over de Engelsche politiek voor Engeland geen nut zal afwerpen. Hierbij komt de groeiende druk van Japan In den Stillen. Oceaan, waarin men te Londen een gevaar ziet voor Singapore en tevens de onzekerheid over de houding van Rusland, wiens belang bij een toegang tot dt Perzische golf eventueel zou kunnen toenemen, wanneer de reorganisatie van de be trekkingen tusschen de staten in het nabije Oosten ter" sprake komt In ieder geval houdt men er in Londen reke ning mede, dat het op gang brengen van de Duitsche oorlogsmachine op den Balkan thans nog onoverzienbare ge volgen voor de geheele ontwikkeling ia voor-Azië zal hebben en dat in het teder van deze ontwikkeling noch Griekenland, noch Zuid-Slavië zich aan den dwang der spilpolitiek zullen kun nen onttrekken. De Engelsche regee ring tracht de Vereen. Staten er toe te brengen haar op dü oogenblik een mc- reele hulp te verleenen door Athene i t Belgrado op te wekken de orisis iet aan het Inwerkingtreden van den Aar. rikaanechen steun aan Engeland 11 doorstaan,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1