t terreur- en sabotage- ■oces tegen „de Geuzen" srda^e^Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Drie-en-veertig beklaagden hadden zich te verantwoorden teime organisatie/ op militaire leest ge beid, met het doel het leven vqn de Duitsche bezetting onmogelijk té maken „Molotofcocktail" en Moffenchampagne" 20H CH HUUU* A.N.P. meldti s laatatc dagen beeft, zonula eld, in hef gebouw van m Raad aan het Hein travenhage een procea plaats i leidende hmctionaria- l van ea medewerken aan een organisatie, welke ten jjkad sabotage en terrenrdaden leden der Dnitsche weer- en daartoe behoorende ia- gen to begaan en ook om agea aan Engeland te ver met het oog pp lucht- aantal verdachten bedroeg die werden verdedigd door i advocaten. t is geen gewoonte, dat deze proceseen in het openbaar en wordt. In dit geval ech- de militaire eutoritei- tegenwoordigers toege- waarbij zij zich lieten leiden de volgende overwegingen; pabüek zou uit dit proces kranen zien, hoe grondig he fastitie zulk een zaak eit en tevenz, dat hier wer- recht gesproken wordt. Ook Ie Nederlandsche couranten- ervaren met wat voor raten men hier te doen heeft, chts twee getuigen waren in deze gedagvaard. De 43 verdachten 4e meeat verschillende be- soman. He| verhoor. De verdedigers kunnen nog gratie vragen Requisitoir. Verdediging. De uitspraak. Hef noodlot van een stadje aan de Lek i m REGEERINGS- COMMISSARIS TE HAARLEM. Ned. s.t. ,rSimaloer" in brand. DE ONDERHANDE LINGEN TE TOKIO. Toestand zeer delicaat en ernstig". Lange slepen aohufve» over de Lek, maar zij varen Wijk bij Duurste* voorbij. De bewonen «taan op den hoogen wal ea eieren naar die voorbijvarende schepen, welke de haven van Wijk bü Duurstede niet meer binoenloopei», daar deae steeds meer dichtslibt en verzandt en zoodoende te ondiep la geworden. De geheel ver laten haven, waar eena aan en «i bednjvtgbaid heerachte. met den tweernden molen van Kuyadaei (PlovaoonJ Postgiro «8400 Bur. Markt 81. Tpl. 174» Directeur W. TXETER Ook hadden zij behoord tot verschik* lads politieke partijen. Nadat de aanklager ten aanzien van der verdachten de beschukligUv ]ja van spionnage, sabotage, verboden l'Wjenbezit en franctireurschap e.d. ezen had en iedere verdachte verhoord was omtrent zijn lAomst enz. begon het eigenlijke pro- I's swt het verhoor van den hoofdver- Ihtoe, een 43-jarigen Haarlemmer. J*» Pi toe, af te weten van deze ge- 1 organisatie waarvan het doel met alle beschikbare middelen leven van de Duitsche bezet- I «mogelijk te maken. Er was ook 1 «gaan, waarin tot sabotagedaden 1 aangespoord. De verdachte ont- 1 echter ln die organisatie een rol i te hebben gespeeld. Hij haar leider te zijn maar be- iemand boven zich te hebben die nu onvindbaar was. Hij zei- t dat het hier eigenlijk geen ter- atle betrof, maar dat het t wat samen te werken met en .wanneer dezen hier [_b*t verdere verhoor bleek dat 'isatie ook beschikte over ont stoffen en andere wapenen, zjj geheel op militairen voet "d waa. Degenen die de ,jni- rangen" bekleedden tooiden ■st schuilnamen. De hoofdver- *7 die in de organisatie den rang i i?.®1 bekleedde, heette Jrolo- J*» Verdun", terwijl in VÜar- tek neg een „majoor" rond- aieh „Wolf noemde. Hij i net hoofd van oen wandel- dingen die op een ge- kon wooden ingeaoha- *«a voorts «en militair ad- «Mi men werkt# volgens seutt- ranwgatngen betreffende de op bepaalde plaatsen -- kunnen worden ge- Ook werden besprekingen ge- ver liften» wiirmedt op mo woeden e#- De organisatie maakte gebruik van telkens wisselende wachtwoorden, waaraan de leden' el kaar als zoodanig konden herkennen. De leden kenden de eigenlijke leiders niet maar hadden alleen contact met hen door middel van verbindings officieren. Voorts bleek uit het verhoor van de verdere verdachten, dat op velen van hen gegevens gevonden waren omtrent installaties van de Duitsche weermacht. Verklaard werd dat deze gegevens, welke in opdracht ge maakt werden, bestemd waren voor Engeland. Vele verdachten betoogden niet te weten dat de actie der organisatie gericht was tegen de Duitsche weer macht. Zij verklaarden gedacht te hebben, dat deze actie voornamelijk gericht was tegen de N.S.B. en dat voorts de vervaardigde stukken wel eens te pas zouden kunnen komen als de oorlog hier hervat zou worden. Gedurende het verhoor der ver dachten moest de president van het Kriegsgericht herhaaldelijk wijzen op de onbeschaamdheid en de plompe wijze waarop bepaalde verdachten stonden te liegen. Hierna werd voortgegaan met het verhoor der verdachten. Als een staaltje van de domheid, waarmede te werk werd gegaan gelde, dat een der hoofdfunctionarissen een verdachte, die naar Engeland wilde, adviseerde zich te wenden tot den heer Colijn, die Amerikaansch staatsburger zou zijn geworden. Prompt ging de ver dachte, naar hij vertelde, \naar de woning van den heer Colijn\dien hij niet thuis trof. Hij werd eettjer ont vangen door een heer, van wien de verdachte vermoedde dat hij opk tot de „Geuzen" behoorde. Hij stamelde daarom eendge keeren het wacht woord. De heer die hem te woord stond begreep er niets van, zeide bo vendien dat de heer Colijn niets van doen had met lieden die naar Enge land wilden en zette zijn bezoeker vervolgens de deur uit. Uitvoerige mededeelingen werden gedaan over vergiften die dienden in de eerste plaats om leden der Duitsche weermacht van kant te maken. Men zou werken met vergiftigde potlooden, punaises en ook wel met een vergif tigde drank, welke men noemde „Molotof-oocktail" of ook wel „mof fenchampagne". Verscheidenen der verdachten waren werkzaam op een groote scheepswerf; Een van hen stond nog in verbinding met een andere or ganisatie welke onder leiding stond van een Delftschen hoogleeraar. De bedoeling dezer organisatie was om te verhinderen dat, wanneer de Duitsdie troepen zouden moeten terugtrekken, de N.S.B. een staatsgreep zou uit voeren. Nadat diit verdaohten-verhoar tnjf dagèn in beslag genomen had, werd door twee vertegenwoordigers van het openbaar ministerie (Vertreter der Anklage) requisitoir genomen. Hierin werd gezegd, dat de Duitsehers groote achting hebben voor hen die voor hun vaderland vechten. Nu is het zoo, dat de strijd in Nederland geëindigd is door de overgave van het Nederland sche leger. Daarmede was de oorlog afgeloopen. De Führer had daarna de grootmoedigheid, de Nederlandsche krijgsgevangenen allen weer naar raus te zenden. Om 8et lot van de bevol king zooveel mogelijk te verlichten, is hier een burgerlijk bestuur ingesteld. Een en ander brengt natuurlijk mee den eisch, dat de Nederlandsche be volking zich onthoudt van vijandige daden. Deze organisatie nu had ten doel het plegen van spionnage en sabotage aan den loopenden band. Voor de gemeenste middelen schrok men niet terug. Het spreekt vanzelf dat de bezettende macht hiertegen ten scherp6te moet optreden. Het O. M. eischte ten aanzien san den hoofdverdachte en zijn naartcn medewerker ter dood veroordeeHug en eenige malen bovendien tneht- huisstraf. Verder werd tegen een der hoofdfunctionarissen drie maal ter dood veroordeeling geëiaeht wegens drie feiten en twaalf jur wegens een vierde feit. Tegen anderen functionaris, een leeraar, werd vier maal de doodstraf ge vraagd ea 10 jaar tuchthuisstraf. Voorts werd de doodstraf tegen nog achttien tuchthuisstraffen tot tien jaar. Veer WANNEER IEMAND IN „DE STREEK", tusschen Hoorn en Enkhuizen, den leeftijd van 50 jaar bereikt, zegt men „Hij heeft Abraham gezien". Hij krijgt Abraham dan ook te zien in den vorm van een heerlijken koek, hem door buren, vrienden enz. geschonken. Den heer S- P. de Wit uit Grootebroek, een goede bekende in „De Streek", werden bij zijn 5 Os ten verjaardag vele „Abrahams" gestuurd. (Polygoon) twee jeugdige verdachten werd reap, gevraagd zes jaar en Zn jaar tuchthuisstraf met aftrek van pre ventieve hechtenis. Ten aanzien van vier verdachten werd vrijspraak ge vraagd en ten aanzien der overigen vaa een tot zes jaar tuchthuisstraf. Hierna waren de negen advocaten die de verdachten verdedigden, aan het woord. De meening werd uitgesproken dat de oorspronkelijke dagvaarding niet op alle punten overeenkwam met de werkelijkheid. 'Dat hier strafbare feiten begaan zijn is niet tegen te spreken, maar het gerecht houde rekening met het feit. dat de meesten dezer menschen zich de draagwijdte van hun daden niet bewust zijn ge weest. Voorts werd ook een aantal juridi sche punten bepleit. De laatste pleiter deed een beroep op het gerecht in aan. merking te nemen, dat déze verdachten gehandeld hebben uit nationale ge voelens en liefde voor hun vaderland. Nadat de advocaten hun pleidooien beëindigd hadden, heeft het gerecht ep den dag daarna de volgende uit 4 spraken gedaan: één verdachte werd wegens vier feiten voor ieder feit afzonderlijk ter dood veroordeeld en wegens een vijfde feit tot 18 jaar tuchthuisstraf. De hoofdverdachte werd driemaal ter dood veroordeeld en bovendien tot 15 jaar tuchthuis straf. Daarna werden nog zestien verdachten ter dood veroordeeld met tuchthuisstraffen van twee tot tien jaar. Een verdachte kreeg vijf jaar tuchthuisstraf met aftrek van preventieve hechtenis, benevens een -i— boete van 500.000,een resp. vier jaar en 100.000,— boete. Twee jengdige verdachten werden veroordeeld met toepassing der jeugdgereehtswet tot gevangenis straffen met aftrek van preventieve hechtenis. Zeg vrijspraak, de overigen werden oordeeld tot tuchthuisstraffen van 1H tot 7 jaren, sommigen met aftrek van preventieve hechtenis en eenigen met verbeurdverklaring van hun bezittingen. Voor de vrijgespro- kenen werd de hechtenis opgeheven. Aan het einde van het proces heeft de president nog een zeer uitvoerig overzicht gegeven va» de werkzaam heid van ieder der verdachten in deze organisatie. Hij hield ook een beschou wing over de strafmaat en legde den nadruk op den strijd van Duitscbland voor een betere wereld. Gedurende dezen grooten en beslissenden strijd was Duitschland; gedwongen ook dit land te bezetten. Het spreekt vanzelf, dat de bezettende macht organisaties als de onderhavige niet dulden kan. Aan de verdedigers is nog de moge lijkheid gegeven, schrifelijke bezwa ren in te dienen tegen de vonnissen cd om gratie te verzoeken. Naar we vernemen aal het Ver ordeningenblad van hedenavond een verordening bevatten, waarin de ver ordening No. 36 inzake het bestuur van gemeenten van toepassing wordt verklaard op de gemeente Haarlem. Naar bet Rijkscommissariaat mede deelt is tot burgemeester-regeeringa- commissaris benoemd de heer S. L>' A. Blokker. Duitsche verkenningsvliegtuigen heb ben op eenige bonderden kilometers ten Westen van de Schotsche eilanden bet wrak waargenomen van een groot schip, dat Duitsche vliegtuigen met succes Hadden aangevallen. Het was het onder Engelsche vlag varende Ne derlandsche koopvaardijschip Simaloer, met een tonnage van 85Ï3 b.r.t Het met afweergeschut bewapende schip kreeg onder de waterlij» ben zworen treffer, waarop het door veriaten werd. Het drijft aie dend op zee rond. a ben zworen deibemanning lie Wrak bran- Nu de Fransche regeering het heeft ingelaten te antwoorden op het be- middelingsplan, dat door den Japan- schen minister van Buitenlandscho Zaken, Yosbeke Matsoeoka op 4 Maart aan den Franschen ambassa deur Charles Arsène Henri is over handigd, wordt, naar Domei meldt, de toestand na zeer delicaat en ernstig. Daar Frankrijk zelfs gistermiddag nog niet geantwoord heeft op het Japansche bemiddelingsplan, heeft Otosoegoe Saito, directeur van het bureau Zuidzee van het ministerie van Buitenlandsche Zaken en tevens secretaris-generaal van de Japansche delegatie op de vredes conferentie den Franschen ambas sadeur Arsène Henri gistermiddag bij. zich ontboden en hem gewaar schuwd, dat indien de Fransche regeering nog langer zou dralen met haar antwoord de toestand nog slechter zou worden. Saito heeft tevens verzocht zoo vlug mogelijk antwoord te mogen ontvangen. In dit verband wordt gemeld, dat de Japansche regeering niet van zins is de periode van wapenstilstand voor een derde keer te verlengen, ongeacht de redenen, die Frankrijk zou kunnen opgeven voor het uitstel en dat Japan thans gedwongen Is een „kras besluit" te nemen, ten einde het hoofd te Me den aan den toestand, voor het geval Frankrijk zijn antwoord nog langer xou uitstellen. Men is echter van meening, dat, indien het Franscha antwoord vóór 8 Maart aan da Japan sche regeering wordt overhandigd, het sluiten van een overeenkomst nog mogelijk is, aldus Domei. KONOJB ROEPT KABINETSRAAD BIJEEN. Minister-president Konoje heeft, el- dus wordt van betrouwbare zijde door Domei vernomen, besloten voor heden een dringenden kabinetsraad bijeen te roepen, daar Frankrijk nog steeds geen antwoord heeft gegeven op het Japansche bemiddelingsplan voor de regeling van het geschil tusschen Frankrijk en Thailand. NOG EEN GUNSTIG EINDE. S.P.T. utt Tokio: Bij de laatste be sprekingen tusschen den Japanschon minister van Buitenlandsche Zaken en den Franschen ambassadeur, heeft Matsoeoka het antwoord op het Japan sche voorstel vóór Woensdag geischt. Aangenomen werd, dat de conferentie Woensdagnacht, dj. in den afgeloopen nacht, zou worden geëindigd, en dat van Franeche zijde g<**< moeiiijkljeden, die den goeden afloop der conferentie zouden hinderen, te verwachten waren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1