f AMERIKAANSCHE CONVQQIEN in de oorlog-zone ■v NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ss* onveranderd li litiek van Joego-Slavië 8 Maart 1941 spa* No. 20573 IS SS >$evelt ?ou Belgrado een belofte van sverleëning hebben aangeboden dér Grieksche regeering naar Kreta tegengesproken mdo^g verklaring van Saradzjogloe Onthullingen van Hongaarsch blad. 7 Hi „Verwonderlijke stap". De organisatie van den Duitschen intocht in Bulgarije. Grieksche regeering niet naar Kreta. Turksch parlement komt - Maandag bijeen. Roemeensche problemen. ZUIDZEE De Engelsche onder handelingen mei Turkye. Geen afstand van Roemeensche havens. Afwijzend voorstel door den Senaat verworpen Convooldlensten over tweederde van het traject over den Atlantischen Oceaan T Roosevelt zendt nog twee persoonlijke vertegenwoordigers naar Londen De Pachtwet. Het convooisteUel. Dé reis van Harriman naar Engeland. AMERIKA Mexico en de Vereenigde Staten. DUITSCHLAND De Britsche oorlog*, doeleinden. ENGELAND De blokkade van Frankryk. i<Mt th> HlOOH Zoa op 842, oader 1931. Mua op 1334, oader 432. Mm is verpBcJri to verduis- "tot r' Postgiro 48400 Bur. Markt 2L TeL 2T4I Directeur P. TOETER l het- 5.-een verd JuU «e- lient i, aan- >au- Oten i uit- 25 hoeve wet j Bi band ver- ver- ge- i nvanf naakt. da di t.w. van Jeege-Stavieehe buitenland- tuigen, waardeloos zijn. Te Washington, zoo eindigt dit bericht van het Hon- gaarache blad, beeft men de handel wijze van Roosevelt in de eerate plaats trachten te verklaren door de beitoef- ten ven de Engelsche diplomatie om haar prestige, dat door het opheffen van het Engelsche gezantschap te Boe karest sterk verminderd ie, door ge bruik te maken van den Amerika an- schen invloed weer te verstevigen. Lord Halifax heeft in bet Witte Huis er geen twijfel over laten bestaan, dot het Bulgaarsch—Turkache vriend- schapepact het foreign office voor pro- i kringen neeaet blemen heeft gesteld, die men Joego-Slavië binnen- taring van denaelfden Ipubüeeeren, waardoor i-Slavie tot uitdrukking sal en, dat het binnenrukken van epen in Bulgarije van i Inv d is op de politiek van .-Sla i en dat dit land als roer zijn bultenlaadsche vriendschappelijke Dultsehland I blijft beschouwen. ■he blad Magyar- irt een bericht uit Wash- hetwelk, naar uiit goed wordt medegedeeld, i Roosevelt op denzelfden gag, minister-president Tswetko- de minister van Buitenland- Cincar Markowitsj door op den Berghof werden tan de Joego-Slavische re I een belofte tot hulpverleening t willen opdringen. De Joego-Sla- ke gezant te Washington, Fotitsj, zoo meldt de correspondent van I blad op 14 Februari door een I telefonisch gesprek verzocht Daar de particuliere woning van Bderstaatesecretaris Welles te be- i waar men hem een persoonlijke hap van Roosevelt zou overhan- E Daar werd hem op opgewonden egedeeld, dat president Roo- i den prins-regent en de Joego- lehe .regeering opnieuw energiek t kennis wilde brengen, dat volgens El opvatting aan alle successen Van •Mtmogendheden, zelfs wanneer zij 'Timaar behaald werden op politiek esln einde moest worden ge- Roosevelt heeft, zoo zegt de dent verder, bovendien laten dat het bij het Congres inge- wetsontwerp tot hulpverleening t <fe Vereenigde Staten zeker zou rteh aangenomen, en dat de regee- j «ter Vereen. Staten hierdoor over zou komen te beschikken, aan alle pogingen, die gtre- een nieuwe orde, een einde kbsuien worden gemaakt. Vereenigde Staten zouden in staat de toekomst aan alle Eufopee- itaten, die zich aan deze nieuwe t Willen onttrekken, doeltreffende te verleenen. De president had, dt in dit verband gemeld, i in de eerste plaats het oog op nogendhedenpact, dat onder- retaris Welles het „geniaalste levens het voor Engeland gevaar- "t diplomatieke werktuig der spil" Welles heeft bij het vertrek gezant Fotiej de toezegging dat hij deze boodschap van onmiddellijk naar Belgrado waarvoor bon zelfs een J der telegramkosten werd be- L Op 10 Februari, dus enkele dagen r dit initiatief van den Amerikaan- l president, heeft de Amerikaan- I lezant te Belgrado in dringende van Roosevelt het minister- er van in kennis geadeld, dat van de eindoverwinning van ttaimië overtuigd waa en van alles tot verwezenlijking heer- bijdragen. Tevens echter heb- Amerikaansche diplomaten uit van den Balkan getijk- aan Washington gemeld, dat Mche tegenstand verlamde en door da Engelschen aan Grie- geleverde oorlogsmateriaal zoo waanMoos waa. De Grieksche I heeft den gezant der Ver. Athene dienovereenkomstig waarop deze gezant de ragae- ian zich met een oproep om leveranties van snaai tot bet Amerikaan- la wenden. te Washington gevoerde sdden gean resal es leidden hoogstens dat da dear Amerika geleverde oude vbeg- opgeloet waande. De stap van Roose velt beeft in ieder geval in den Ameri- kaanschen Senaat zeer grooi opzien gewekt. Men neemt aan, dat Roosevelt, als gevolg van Jte vele ingediende vra gen, zijn handelwijze om zich te men gen in aangelegenheden van den Bal- ka, nader zal uiteenzetten. Omtrent deze onthullingen ver klaart de V 1 k isc he r Beobach- ter: Het bericht, waarvoor alle aanlei ding bestaat om het authentiek te achten, vormt de duidelijke bevesti ging voor de door Roosevelt in op dracht van Engeland gevoerde poli tiek om de nieuwe orde van Europa met alle middelen te verhinderen. De Zuid-Slavische regeering is door den Amerikaanschen onderstaatssecretaris Welles via den Zuid-Slavischen ge zant medegedeeld dat het de wensch is van president Roosevelt, dat een einde gemaakt moet worden aan alle successen der spilmogendheden, zelfs wanneer deze zich alleen afspelen op diplomatiek terrein. Den Zuid-Slavi schen gezant werd verder ie kennen gegeven, dat president Roosevelt vooral het oog had' gericht op het driemogendhedenpact, dat in het ge sprek door Sumner Welles „het ge niaalste" maar voor Groot-Brittanje ook het gevaarlijkste diplomatieke in strument der spil werd genoemd. Na dezen verwonderlijken Stap der Amerikaansche regeering, aldus de Völkischer Beobachter, is het „Amerikaansche raadsel" geen raadsel meer. De pacht- en leenwet is niet, zooals zoo vaak beweerd wordt, een wet ter verdediging van de Vereenigde Staten, maar een bewuste poging tot inmenging in Euopeesche aangelegenheden. De Berliner Börsenzeitung herinnert aan de belofte van Roose velt tijdens de verkiezingscampagne dat zijn regeering zich buiten alle niet Amerikansche conflicten zou houden. Zijn opdringerige poging om de Zuid-Slavische regeering te be ïnvloeden, aldus het blad verder, be wijst opnieuw dat hij er met alle mid delen naar streeft invloed uit te oefe nen op den loop van het Europeesche lot in den zin van de Angelsaksische plutocratie en het herstel der conse quenties van den woordbreuk van Wilson. Roosevelt zou zichzelf willen maken tot scheidsrechter in Europa, maar niet tot den scheidsrechter van tiet recht, maar van het onrecht, tot beul der jonge naties. De correspondent van het G lorn ale d'Italia te Sofia geeft zijn blad een beschrijving van het Duitsch Bulgaar scbe organisatieplan, wgardoar het Duitsche expeditieleger in ondergebracht en verzond der dat het leven der Bulgaren hier van ook maar den minsten hinder ondervindt De voor de Duitsche {toe pen noodige levensmiddelen binnen het kader der wedi économische acooorden door v< levering van industrieproducten uit Duitschland gecompenseerd. De recht stzeekaehe aankoop van gi werpen ia in Bulgarije niet rooi daar de distributiebepalingen vrjjen aankoop' van schoenen en klee ding door buitenlanders, die niet min tens 5 jaar in het land wonen, ver. bieden. De Nationale Bank heeft een crediet van meer dab 100 mtilioen lewa geopend, dat het Duitache opperbevel in staat stelt, ook de tractementen der officieeren in lewa's te betalen, even als alle inkoopen. De organisatie wordt als zoo voorbeeldig beschreven, dat de economische positie van het land ook door een groot expeditiekorps in fee enkel opzicht geschaad kan worden. Voorts wijst de correspondent erop, dat het binnenrukken van Duitsche troepen in Bulgarije geen dag later, had mogen geschieden, daar Engeland, naar men van officieele zijde vernomen heeft, den aanval op de Balkanstaten voor een Duitsche actie kon plaats vinden, wilde fo reeeren. Daardoor wordt ook de snelheid verklaarbaar, waarmede zoo wel de onderteekenmg van het drie-mogendhedenpact. als het overnemen van de bescherming van I Bulgarije door het Duitsche leger is geschied. De Britsche bedreiging had reeds gevaarlijke vormen aangenomen, aldus het blad. De Prawda meldt uit Athene, dat bevoegde Grieksche instanties alle in het buitenland verspreide geruchten dementeeren, volgens de Grieksche regeering van plan zou zijn naar Kreta te verhuizen. In de Stampa publiceert de vroegere oorrespondent van het blad te Atene, j Antonio Lovato, een serie artikelen, waarin de pas thans uit Griekenland teruggekeerde verslag gever Iden toestand in dit land be spreekt. Lovato, die ternauwernood aan fusilleermg is ontkomen, schrijft, dat het aantal gesneuvelden, gewonden en vermisten aan Grieksche zijde te Athene op 90.000 wordt geschat. De Turkache Groote Nationale Ver gadering zal aa. Maandag na beëindi ging van de wintervacantie voor het eerst weer bijeenkomen. Dinsdag zal de minister van Buitenlandsche Zaken, Saradzjogloe, een verklaring over de ontwikkeling van de internationale politieke situatie afleggen. De Roemeensche minister van staat, Michael Antonescu, heeft de buiten landsche persvertegenwoordigers ont vangen, om hun mededeelingen te doen over de vragen van den dag der Roe meensche staatsleiding. In verband met het bezoek van den Roemeenschen staatsleider, generaal Antonescu, aan rijksmaarschalk Goering, wees hij ,op "het groote nut, dat Roemenië zal heb ben van de intensieve economische sa menwerking met Duitschland. Hij be toogde, dat de structuur van het Roe meensche bedrijfsleven niet gewijzigd, de industrie zelfs versterkt en de Duit sche kapitaalsdeelneming beperkt zal LE ZUIDZEE,jW^ST), S&Ltmm VLOOTSTE UNTEN VLOOTSTEUNPUNTEN BBSHtrW olijven. Roemenië zal baas blijven over zijn bedrijfsleven. Overgaande tot de volksstemming verklaarde Antonescu het onderscheid tusschen het plebisciet onder het be wind van Carol en deze volksstem ming, waarbij het Roemeenedie volk werd opgeroepen zich uit te spreken over den persoon van generaal Anto- neacu. Dit is gebeurd met een belang stelling, welke In de geschiedenis dar Roemeensche verkiezingen haar weer ga niet heeft. Daardoor is de troonwis- teting van 6 September 1940 en de nieuwe buitenlandsche politiek van Roemenië door het geheele volk gera tificeerd. Over het regeerihgsprogram zeide Antonescu, dat de boeren einde lijk eens de voordeelen zullen genieten, welke hun elk regiem tot dusver ont houden heeft De capaciteit ,van dan landbouw moet worden opgevoerd. Overwogen wordt openbare werken uit te voeren en een arbeidsdienst op te richten, welke gelijkt op dien in Duitschland. Het nieuwe Roemenië heeft geweldige hervormingen noodig, ook op het grilled van de pers, waar toe men een officieel regeeringsorgaan wil oprichten. Een poging tot uitbreiding van den oorlog tot nieuwe gebieden, zoo noemt de Deutsche diplomatisch lolitischo Korrespondenz iet Engelsche plan voor een overeen- met Turkije, waardoor En- meester maken van kat Syri sche gebied. De Korreapondenx verklaart, dat dit nieuwe van „politieke arglistigheid' Groot-Brittaraiië jegens zijn vroege- ren Franachen geallieerde geenszins verrassend is. Het afstaan van het Syrische mamiaategebied aan Frank rijk is de Engelsche rpolitiek ven het begin af zeer moeilik, afgegaan. Het ia bekend, dat Engeland ten aanzien van dit gebied al lang andere schik kingen bed getroffen, tooi het ten ia toestemde de Fransche aanspraken slotte met het Sykes-Picot aceoord er op Syrië te erkennen. Maar geenszins ■m f foei gewillige Emir Abdoella is tot nu toe in reserve gehouden en hem werd zelfs veroorloofd zijn kuiperijen in Syrië voort te In de buitenlandsche pers rijn ge ruchten verspreid, dat 'Rusland van Roemenië afstand van zijn vlootbases in de Zwarte Zee zou hebben geëischt. Tass is gemachtigd deze berch'en a t in alle opzichten verzonnen en onge rijmd te foochi De Amerikaansche Senaat heeft Vrijdag het voorstel van den democraat Omahoney, convooien voor Ameri- kaansch oorlogsmateriaal in de oorlogs- zöoe te verbieden, verworpen. Het voorstel werd zoowel door aanhangers "'"lÉ""" tegenstanders van den wet tot hulpverleening aan Engeland ver worpen. De democraat Clark heeft voor de stemming tegenover de pers verklaard, dat ook de tegenstanders van de wet tegen het voorstel zouden stemmen, daar bij het aannemen van dit voorstel de mogelijkheid zou bestaan, dat de Amerikaansche vloot de begeleiding tot in de nabijheid van het oorlogsgebied op zich zr u nemen. a Na het voorstel te hebben verwor pen .volgens hetwelk Amerikaansche oorlogsbodems zich niet zouden mogen belasten met de bescherming van con vooien buiten het Westelijke halfrond, heeft de Senaat thans ook het voorstel verworpen van den republikein John son, waarin geëischt werd, dat voor de instandhouding van de Amerikaansche strijdkrachten buiten het Westelijke halfrond of in het oorlogsgebied geen credieten ter beschiking zouden mogen worden gesteld. De democraat Connolly, die voor ver werping van het voorstel sprak, vef- klaarde, dat opnemen van een derge lijke clausule den Senaat er toe zou machtigen te beslissen, waar leger en vloot gebruikt zouden mogen worden. Daarmede zou de vergadering zich échter de rechten van den opperbevel hebber aanmatigen. De aanhangers der regeering trachten de debatten over het wetsontwerp zoo snel mogelijk te beëindigen. In- snelle volgorde zijn nog twee voorstellen der oppositie verworpen. Het eerste was af komstig van den onafhankelijken sena tor Norris, die het opnemen eischte van een clausule, welke fjiet onmogelijk moest maken de wet zoo uit te leggen, dat de president gemachtigd zou zijn Amerikaansche strijdkrachten op vreemd gebied buiten het Westelijk Halfrond of de bezittingen der Ver. ten met inbegrip van de Fhilippij- nen te laten streden. Het tweede ver worpen voorstel was afkomstig van den democraat Maloney, die eischte, dat het den leden der Amerikaansche weer macht zou zijn verboden reizen te ma ken in de door den president bepaalde oorlogszónes. Daarentegen is met 65 tegen 24 stem men het voorstel van den democraat Ellender aangenomen, volgens hetwelk het wetsontwerp geen wijziging van de reeds bestaande wetten omtrent het gebruik van land- en zeestrijdkrachten der Vereenigde Staten ten gevolge mag hebben. De Deutsche Zelttag uit New Yerk, dat al Vereenigde it over twee derde deal van het traject pver den Atlantische* Oceaan tusschen de Vereenigde Staten en Engeland. Daarmede zouden grenzen van het Westelijk halfrond niet worden over schreden, daar men den Atlantischen Oceaan zoo zou verdeelen, dat twee derde deel van den zeeweg naar Enge land onder de controle der Vereenigde Staten zou vallen. Deze convooidien- sten zouden Engeland het oplossen van het transatlantische convooiprobleem met 66% vergemakkelijken. Men vreest in de Vereenigde Staten, aldus gaat de Deutsche Ztg. verder, dat het grootste deel van de leveranties aan Engeland de havens van bestemming nooit zou bereiken, wanneer geen nieuwe vorm van convooieeren zou worden ingevoerd. 8.PT. meldt of. New York: In een hoofdartikel schrijft het New Yorksche blad The San, dot Britsche marine- kringen het tot dusvere gevolgde kon vooisysteem sullea opgeven en de schepen alleen laten varen. Hierdoor zal men dan bereiken, dat fle Duitsche onderzeeërs op jacht naar alléénvaren- de schepen moeten gaan, hetgeen het verlies aan tonnage aanzienlijk doen verminderen onderzeebootcommandanten zal moeten opleiden. President Roosevelt 'beeft gisteren een onderhoud gehad met den direc teur van de Union Pacific Spoorweg maatschappij,-Harriman, die Maandag met een speciale missie naar Londen zal vertrekken. In het introductie- schrijven aan de Engelsche autoriteiten dat Roosevelt bij deze gelegenheid aan Harriman overhandigde, verklaart de president, dat Harriman als zijn per soonlijke vertegenwoordiger naar En geland gaat om de hulp voor Engeland) te bespoedigen. De secretaris van Roo sevelt, Early, deelde mede, dat spoedig nog twee persoonlijkheden met een soortgelijke taak naar Londen zullen vertrekken. Het zijn de plaatsvervan gende voorzitter vin den raad van advies van hef ministerie van Oorlog, kol. GreM en ppA.Pto meest promi nentie specialisten op het gebied van den vliegtuigbouw, Edward Warner. ORBN GEHEIM FACT. „Mexico heeft geen geheim pact met de Vereenigde Staten geslpten", zoo heeft de minister van Buitenlandsche Zaken, Padilia, in den Senaat vrklaard. Wanneer echter in het huidige con flict een crisistoestand mocht ontstaan, welke van Mexico de vervulling van zijn internationale verplichtingen zou eischen", aldus de minister verder, „dan zal Mexico niet aarzelen met de Vereenigde Staten een militair bond genootschap aan te gaan". Padilia noemde het inrichten van vloot- en luchtsteunpunten in Mexico noodzakelijk. Hij verklaarde dat al deze bowprojecten met Mexicaansch geld door Mexicaansche ingenieurs en arbeiders, uitgevoerd zouden worden. De souvereiniteit van Mexico zal nooit opgegeven worden. Padilia heeft in den Senaat verder verklaard, dat Mexico eiken aanval op een Amerikaanschen staat zal be schouwen als tegen Mexico gericht. Op de vraag, of hij geloofde aan een aanval op Mexico, antwoordde Pa dilia, dat dit eerder mogelijk is dan een aanval op de Vereenigde Staten. DUITSCHE PERSBESCHOUWINGEN De Berlijnsche avondbladen houden zich bezig, met een artikel, geschreven door den uitgever van de Minnes- polis Star Journal, John Cowles over de Britsche oorlogsdoeleinden. Cowles heeft Willkie op diens reis naar Engeland vergezeld. Volgens zijn in lichtingen te Londen van meening, det Duitschland geen soldaten en niet eens meer een civiele luchtvloot mag be zitten. Andere doeleinden zijn het weer oprichten van Polen en Tsjecho-Slowa- kije, alsmede de vorming yan een soort tohmie tusschen de Europeesche staten, een nieuwen Volkenbond in den vorm van „een atatengroepeering in los ver band" en een internationale politie- luchtvloot. i Naar aamleiding hiervan schrijft de Börzehzeitung: Cowles zal wal goed gehoord hebben. De Engelsche oorlogsdoeleinden, die hij weergeeft, komen precies overeen met de politieke en economische reacties, die de eenige gedachtepinhoud vormt van" de over leefde pritsche plutocratie. Het is bijna roerend te zien. hoe deze Heden on danks het ontploffen van de Duitsche vliegtuigbommen steeds nog. in den waan verkeeren, dat zij,in d€ toekomst nog een stem in het kapittel zullen hebben bü de vorming van Europa. Zy zijn echter nog zoo verstandig, dat z(j openlijk toegeven, dat een dergelijke regeling slechts na den nederlaag van het Hitlerisme ten uitvoer gelegd kan worden. Zij mogen hun propagandisti sche gezwets rustig voortzetten, de Duitsche wapens zullen intusschen het beslissende woord spreken. En wanneer in de toekomst de geheele Britsche heerscherskliek met haar huurlingen en hulptroepen uit het Europeesche gebied weggevaagd zullen zijn, dan kunnen zij bij hun vrienden aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan dit oude plutocratengaren verder spin nen. GEEN AMERIKAANSCHE De Britsche regeering heeft, naar Reuter meldt, besloten iedere nieuwe verzachting van de blokkade voor Amerikaansche levensmiddelen, die voor Frankryk zijn bestemd, te weige ren. Dientengevolge zal het stoomschip dat de volgende week havermout voer Fransche kinderen naar Marseille zou brengen, deze vracht niet.mogen mee nemen. Het verzoek van het Ameri kaansche Roode Kruis om een Britsche passagevergunning voor het transport, is door de bevoegde Engelsche autori- V, "V teiten afgayezen. HET MINISTERIE VOOR DE SCHEEPVAART. In een artikel in de D a 1 f'Y, M a i 1 van 5 Maart, dat ab opschrift 'draagt: „De onwetende mannen", schrijft een n, „die wat weet", ok. het volgende: ,Om een koopvaardijvloot van 3500 schepen te beheeren, heeft het ministe rie voor «Ie Scheepvaart een staf van 2.000 ambtenaren aangesteld, waarvan er slechts 200 eenig begrip vao schepen hebben. Deze, ambtenaren weigeren botweg, zich door de Britsche reeders te laten raden. Het te daarom niet verwonder lijk, dat «ie grootste domheden, verwar ringen en fouten, die in het ministerie worden gemaakt of gesticht, voortdu rend het onderwerp van gesprek vor men in scheepvaartkringen. het be gin waren deze kringen geneigd, veel te vergoelijken en om den nieuwen arbeidskrachten een tot twee maanden t|Jd te geven om zich in te werken, zti hoopten dat domheden, zöoals b.v. het sturen van een tankschip naar Cardiff om steenkool te laden in de toekomst niet meer zouden voorkomen. Spoedig echter moesten zö constateereo, dat deze gebeurteniszen geen uitzondering vormden."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1