ion CH HUuu% Na 28 April geen koffie, maarkoffiesurrogaat het teeken van den oorlog *v terdag 15 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De Voorjaarsbeurs vraag dan aanbod en talrijke surrogaten voor levens- en genotmiddelen Kunstzijde is geen „Ersatz".wanthet is eigenlijk geen kunstzijde DE HERVATTING VAN DEN LUCHT. oorlog op GROOTEN SCHAAL. Reusachtige branden in Glasgow. - Stag natie in de Engelsche vliegtuigbouwi - Van 17 Maart-27 April een half ons thee, ons koffie of pond koffiesurrogaat De overeenkomst Thaila nd-Indo-China. V, OP BOT ERK AART EN ALLEEN BOTER. Postgiro 48400 - Bur. Markt IL Tal. 2748 Directeur F. TUTTER E Jfttrbeure van het voorjaar 1941 draagt volkomen het kenmerk van een beur» in oorlogstijd. Er ;iaeer vraag dan aanbod. Daar dit Lijnael tich niet alleen ter beurze et, la het bezoek aan Utrecht t druk. Door het verminderde aan- hoopt of veronder»telt menige af- Immer», dat op de beur» wel- "t iet» van zijn gading kan vinden vervanging van datgene, wat hij kon krijgen, wat hem dan ook in j gevallen gelukt. De beur* probeert en beoogt het in- ~;diair te zijn tuaschen verkoopgr kooper en hem de gelegenheid te "Ven in onmiddellijke opeenvol- fverkeiykingen te maken tuaschen verschillende offerten. Rijen Van een paar honderd men- -, die wenschen toegelaten te wor- rijn bij deze beur» geen zeldzaam- Surrogaten De koopera, dat zijn grossiers en keilers, zoeken naar dingen, die ze en gebruiken, omdat ze andere elen niet of moeilijk kunnen ver gen, Daartoe behooren ook de gaten voor levens- en genotmid- Ook alweer artikelen, die het 'ek rechtstreeks interesseeren. Er en Sog zulke mooie machines ter te zien zijn, de belangstelling oor is alleen te vinden bij de di- gelnteresseerden of bij degenen, ar „gevoel" voor hebben. Maar wie er nu niet belanghebbend bij koffie thee, die op het oogenblik niet vrij koop is? Het gevolg was dan ook, de surrogaten weer opdoken, aller, onbekende stoffen, mengsels en wat «iet meer, die probeeren de thee of koffie te vervangen. Weliswaar zijn noch'koffie „levensmiddelen" in gejjkten zin des woords, maar deze niddelen zijn ons zoo onontbeer- dat zij welhaast gelijk, te stellen 1 met levensmiddelen. Vandaar, dat als net ware honderdtallen chemici anderen zijn opgestaan, om het pu- galukkig te maken met vervan- iddelen. En dit vindt men op de urn Weerspiegeld. Men vindt ze het algemeen op de derde étage, in groep voedlngs- en genotmiddelen, hebben de moeite genomen om ver tillende fabrikanten van deze surro- Wsn eens een bezoek te brengen en Bal werden wij met de grootst mo- ~Üke bereidheid in de gelegenheid aid om een proefje te nemen met surrogaat. De meeste van deze sur- •iten zjjn synthetisch samengesteld. trachten in kleur en In smaak de 1 te schenken van werkelijke thee. Want de koffie kan tn dezen tijd buiten beschouwing worden gela ten, omdat de vervaardiging van koffie-surrogaten thans onder rijks- fciding geschiedt en niet meer vrij is. Dus het is vooral de thee-Ersatz, die de aandacht trekt. Welnu, wü moeten dit zeggen, dat er theesur- togaten zijn, die heel aardig in kleur tn smaak de echte thee nabij ko men. De zuivere smaak kan men echter ondanks alle pogingen nog Met vinden. Dat is trouwens de mee- wrfg vin alle fabrikanten, die wij ter beurze spraken. Het Is tenslotte •urrogaat. En men toont zich al zeer tevreden, wanneer men de opmer king maakt, dat alhoewel het dan "tg geen thee is, men in ieder ge tal een smakel(jken en opwekken- den drank heeft genoten, fc is overigens wel verschil in de ■wgaten. Er zijn er, waaruit men de mmatmaak te duidelijk proeft. Zij Wetó met behulp van alcohol en ■jnka de kleine hoeveelheden ver- Jwent zich die alcohol-origine niet wel Dot beteekent niet, dat men bij surrogaten alcohol houden den te genieten krijgt. Daarvoor is *jkleina beetje alcohol, dat bij da Mjeago gebruikt weed, te zeer ver lader) mlasen den nasmaak, maar •ten weer andere gebreken. Maar het algemeen kan men wel **g- M da* men op het gebied van UT.1™*!? *l geslaagd la. ■teeer het publiek In sterke mate op |*rrogaten la aangewezen, dan zal 'niet lang meer duren, et 4e thee- merken niet eens meer, dat euTogast eonautriv-ran, Jet surrogaat beperkt sich echter v "tot deze genotmiddelen. Zoo heeft M plaatsvervangende middelen ws- maken voor allerlei soorten «po- "H Men vleit zleh alrt «et de «at *D voorgoed 4e echte apece- varvangen, al s|}n er Ersatzspecerijen, die zoo bedrlegelijk van geur en smaak zijn,-dat niet geheel deskundigen Or door misleid worden. Voor velen zal dit surrogaat in leder geval een uitkomst zijn. Want wat is koken zonder wat pikanterie, ook al is het gebruik van speceryëh misschien niet altijd even gezond? ,Ook op ander terrein heeft men zich geworpen. Men denke eens aan mayon naise. Die is ook niet meer te maken, of men moet wat eieren hebben en wat slaolie. Maar er zijn ook voor (ie mayon naise surrogaten, die het heel aardig doen. En dan is er nog surrogaat voor puddingpoeders, voor soepen, bouil lons, paneermeel, zeeppoeder én nog veel meer. Onder de zeeppoeders bevinden zich ook verschillende surrogaten, die uit stekend geschikt zijn voor het doen van de wasch, maar die geen eigenlijke zeep vormen. Tenslotte is er nog een surrogaat van werkelijk groot nut, dat is het z.g. Calvé-wit, een melkeiwitproduct, dat kip-eiwit vervangt en wel in alle op zichten, dus ook voor de bereiding van schuim en voor luchtig maken van verschillende spijzen. Daarnevens be zit het booge voedingswaarde. Het Calvé-wit he*ft dan ook eigenlijk min der de beteekenis van een surrogaat, dan wel van een nieuw zeer nuttig product, dat zoo goed als zeker ook na den oorlogstijd zal stand houden. De textielnijverheid Tot het meest belangwekkende ter Jaarbeurs behoort de groote collectieve inzending van de Nederlandsche textielnijverheid, die de geheele vierde etage van het derde Jaarbeursgebouw inneemt. Do demonstratie trekt de aajidacht van deskundigen en leeken en hét valt nu reeds te voorspellen, dat het leeuweihdeel van de belang stelling op de Jaarbeurs zich hierop zal richten. De Jaarbeurs is nu nog pas een paar dagen oud, maar er verdringt zich op de vierde etage van het derde gebouw een menigte, zooals men daar nog zel den voor bepaalde stands zal hebben gezien. Men krijgt er te zien wat er te maken is met behulp van kunstzijde, waarvan de kwaliteit de laatste jaren nog aanzienlijk is gestegen. Men be- grijpe goed, kunstzijde wordt niet al leen verwerkt voor modestoffen, voor stoffen dus, die als bovenkleeding worden gedragen. Ook is de toepassing niet beperkt tot ondergoederen, maar kunstzijde wordt ook gebruikt voor allerlei doeleinden, die vroeger katoen of wol vroegen. Men maakt met behulp van kunst zijde tapijten, brandslangen, tetefoon- snoéren en wat al niet meer. Maar het groote publiek zal toch de grootste be langstelling toonen voor de stoffen. Men heeft wel eens neiging in deze tijden te denken, dat kunstzijde eigen lijk zoo'n beetje „Ersatz" is, evenals melk wol of celwoL Maar wie zijn oogen eens de kost geeft, geneest van die ver onderstelling al heel gauw. Het gaat met deze vezelproducten precies als met de beetwoftelsuiker. Deze Werd indertijd ook beschouwd als een surro gaat voor de rietsuiker. Maar njen .kan zich tegenwoordig de wereld; zonder beetwortelsuiker niet meer voorstel len. Ook wanneer deze dagen van strijd tot de historie zullen behooren, zullen de vezelstoffen, aie nu in dezen oorlog hun allerbeste kans kregen, hun positie blijven/behouden. Er wordt nu nog wel eën* laéhend erover gespro ken, dat wanneer 'men een costuum draagt van melkwol, de poes u miau wende achterna zal loopen, terwijl men bij warm weer ze! móeten oppassen, dat de regenjas niet zuur wordt. Dat zUn natuurlijk maar grapjes. Over tien jaar zal een aanzienlijk deel ven de menschheid in melkwol gehuld gaan en een ander deel In celwol, die ge maakt wordt uit stroo e4. Nu 'hebben wij telkenmale gespro ken over kunstzijde en het ls vooral dat woord kunstzijde, dat doet denken aan surrogaat. Margarine ia een vol waardig voedingsmiddel geworden, al is roomboter dan niet ta vervangen. Maar dat sou het nimmer geworden zyn, wanneer men was biyven spreken van „kunstboter". Daarom Is men ook den naam van kunstzyde aan het weg werken. Kunstzijde 1* ook eigeniyli geen kunstzyde. Het ts een vezel, die toevallig veel op zyd# lykt en ook eenige eigenschappen heeft ven zyde, maar die in wezen van geheel anderen Mfd Is. Kunstzijde ls geen kunstmatige söd*. En daarom is voortaan kunstzyde ook geen „kunst"-zijde meer, maar zal hat dan naam dragen van rayon. w De fabricage van desa vezelstof staat op zeer hoog peil. Geen wonder: men denkt wel eens, dat kunstzijde iets van de laatste jaren is, maar wia zijn her innering eens laat werken weet wel, dat men omstreeks dan vorigen oorlog van rayon waren gemaakt. Achter de fabricage staat dan ook reeds een erva ring van 20 jfD jaar. Hat rayon beeft een graad van volmaaktheid bereikt, die ieders bewondering afdwingt. By een proef, die men eenige jaren geleden nam, bleek trouwens wel, dat eigeniyk niemand in staat was de rayon lp on derscheiden van echte zijde. De weefgetouwen en tritotagemachi- nes laten zien op welke wijze de stof, de vitrage, de kousen en sokken, het lint, band enz. tot itand komen. Ook hier komt tot uiting, hoezeer het pu bliek liever iets levends iets bewegend! ziet dan iets statisch. Duitachlsnd op de Jaarbenrs De Utrechtsche Jaarbeurs is destyds de eerste geweest, waarop het Duit- sche ryk met een officieele inzending vertegenwoordigd was. Ook dit voor jaar, neemt Duitschland piet een smaak vol verzorgde expositie van kunst en nijverheid aan de Jaarbeurs deel. Voor de zesde maal geeft het Duitache rijk daarmede een overzicht van een klein gedeelte van zyn handel en industrie, doch ditmaal is dezfc deelname van een zeer bijzondere beteekenis. Het ligt nameiyk in de eerste plaat* tn de bedoeling om het Nederlandsche volk door eigen aanschouwing een beeld te geven van het Duitache zakenleven, waarvan de kracht, ondanks den oor log, niet gebroken btykt. Bovendien levert men daarmede het bewys, dat Duitschland bereid is, om Nederland by het zich instellen op het nieuwe conti nentale „Wirtschaftsraum" de helpende hand te bieden. Voor een verdieping van de handels betrekkingen zullen beide landen ten slotte de goede vruchten kunnen pluk ken. Dat men ook in Nederland en Duitschland bereid is het goederenver keer zooveel mogelijk uit te breiden, bewees de Nederlandsche deelneming op de Leipziger Messe en dat bewijst de Duitsche inzending op de Utrecht sche Jaarbeurs. Op de officieele stand van Duitschland worden Duitsche druk werken en Duitsche kunstvoorwerpen geëxposeerd. De Duitache boekdruk kunst en de Duitsche typografie, too nen hier dê prachtigste resultaten. Voor belanghebbenden en belangstellenden in de typografie is hier zeer veel schoons te zien. Bij de kunstvoorwerpen kan men artistieke producten uit zKver, tin, hout en verder ceramiek en pórcelein Mi- wonderen, die een lust voor het oog vormen. Bovendien zyn er textielpro ducten, wandtapUten, behangeUels enz. geëxposeerd. Buiten de officieele deelname, stel len tal van Duitsche firma's hun pro-' ducten, o.m. op het gebied van electro-, technische artikelen, glaswaren, kunst artikelen, rookartikelen en kleinleder- ware'n en dergelijke voorwerpen uit. Zon: op 7.56, onder 19.44. Maan; op 22.51, onder 8.47.' Men ia verplicht te verdaie- teren van tonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten S uur na zonsonder- Lgang ontstoken worden. imvummnsHmnsasaM De,jongste Duitsche luchtaanvallen ep Ba§elaeh gebied s|Jn, naar de Brtt- sebe berichtendienst meldt, ep groot- sebeepsehe w(jse uitgevoerd en hebben sleh uitgestrekt lel groote geMeden van het Kngetsehe^lhuM. In het middel punTder aanvallen stand het lebled van de rtvler Tyne. Hier werden Indnatrie-installaUes ver nield of beschadigd. Zoowel hier als eek la andere deelen van het land Is een groot aantal branden uitgebroken. DE AANVAL OP GLASGOW. Het geheele gebied aan'weerskanten van de Clyde stond Vrijdagochtend in vlammen en de brahdweer van Glas gow kon deze reuzenbranden zicht baar niet de baas worden. Dit biykt, aldus het D.N.B., uit de verkennings resultaten, die by het opperbevel van het Duitsche luchtwapen zyn ontvan gen. Byzonder zwaar waren de scheeps werven en haveninstallaties getroffen. Ook een reeks vrij groote opslaglood-1 sefl, die vermoedelijk voor voorraden' grondstoffen' en levensmiddelen dien den, stonden in hun geheele uitge strektheid in brar.d. Een wapenfabriek in de nabyheid van Glasgow kreeg eveneens een reeks voltreffers van bommen, die een grooten brand en een hevige ontploffing veroorzaakten. In een der docks werd een groot schip, dat daar blijkbaar loste, in brand ge worpen. Niet minder vernietigend Was de uit werking van den Duitschen bomaanval op Liverpool-Birkenhead, die eveneens den geheeien nacht door duurde. By de oude branden, afkomstig van den nacht van Woensdag op Donderdag, kwamen nieuwe groote branden, waar door vooral inrichtingen, die voor dc levensmiddelen voorziening van Grtfoit- Brittanr ië belangrijk zijn en een etec- trische centrale werden getroffen. Ook de aanval op Huil is volgens de pntvangen gegevens van de hichtver- kenning een beslist succes geweest. Evenals te Liverpool-Birkenhead wet- den hier belangrijke inrichtingen voor de Britsche voedingsmiddelenindustrie en levensmiddelen voorziening ten zwaarste getroffen» I VLIEGTUIGPRODUCT4E IN MOEILIJKHEDEN. Over de jongste groote successen van het Duitsche luchtwapen in Enge land .verneemt het D.N B. nog het vol gende: De systematische aanvallen van het Duitache luchtwapen op voor den oor log belangrijke doelen in Engeland hebben de Britsche vliegtuigproduetie groote moeilijkheden berokkend. De vernieling van de groote motoren- fabriek in Coventry en Bristol, als mede de succesvolle aanvallen op an dere belangrijke installaties der Engel-, sche bewapeningsindustrie hebben hel Britsche ministerie van Luchtvaart e: toc gedwongen talryke verouderde vliegtuigtypes nog te gebruiken en de in Amerika voorradige machinerieën op te' knopen. Zoo is vandaag te con- stateereA dat de Royal Air Force door den nootl\ eed wangen over een groot aantal veel van elkaar verschillende en a.wijlJcmi types vliegtuigen be schikt. Déze aanzienlijke hoeveelheid van allerlei soort vormt voor de Royai ^h>e,seereUrle-geueeeel parlement mui rij maakt kat Het ligt la de badaetiug da dtatri- butie raa thee en koffie, welke ar tikelen, aaaala bek «ad. tot dnsverre naar kanat ep 4en—IMen kan ver krijg baar werden gealeld, te. vervan gen doer een dlstrlbnHe van thee en In verband daar- sal met ingang van Maandag 28 April u, bet pnbllek tegen In levering van ten nader aan to wijsen een bepaalde beeveet- ef een bepaalde hoeveel heid koffleaarregaat kannen keepen. Koffie sal derhalve na genoemde! datum niet meer verkrijgbaar worden gestold. Er zullen slechts bepaalde soorten koffiesurrogaat, welke een van over heidswege vastgestelde samenstelling hebben, in distributie worden ge bracht. Deze surrogaten zyn kenbaar^ doordat op de verpakking het woord „vergunning" en het nummer dier vergunning staan aangegeven. Het vervaardigen van andere surrogaten dan de bovenbedoelde is sedert eenigen tijd verboden. Op deze wijze wordt vermeden, dat het -publiek voor de bonnen, welke recht geven op kofficsürrogaat. eventueel min derwaardige soorten daarvan zou ontvangen. De thans nog bij den handel aan wezige voorraden 1 koffiesurrogaat, waarvan de vervaardiging niet heeft plaats gevonden volgens van over heidswege gegeven voorschriften voor de samenstelling en welke dus ook niet verkrijgbaar zyn in de bo venomschreven officieele verpakking, vallen geheel bulten de, distributie en worden duz uitverkocht, zonder dat men daarby bonhen behoeft in te leveren. BIJ wtjxe van overgangsmaat regel weidt gedurende het tijdvak van Maandag 17 Maart tot en met Zendag 21 April ep de met „IS" gemerkte bon van de „bonkaart algemeen" naar keuse 50 gram thee of 125 gram kóffie ot, 250 gram kofflerarrogaat, voorzoover voorradig, beschikbaar gesteld. De grossiers en de detailliste len door dezen maatregel in dd tegenheid worden gesteld dé nog tn hun bedrijf voorradige hoeveelheden koffie uit te verkoopen. Aangezien deze hoeveelheden, beperkt* zyn, zal uiteraard lang niet iedere consument gedurende de komende distrbutie- periode nog koffie kunnen koopen. Riet betrekking tot het beschikbaar giellen van koffiesurrogaat wordt er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat met het omschakelen der industrie van koffie op koffiesurrogaat uiteraard eenige tijd-gemoeid, js, zoodat het Ver schijnen' der nieuwe, van overheids wege voorgeschreven surrogaten, in" den handel eerst tijdenss dc tweede helft der Maandag a.s. Ingaande disr tributieperjgde kan worden tegemoet gezien. .Degeneh, die met bon „18." koffiesurrogaat willen koopen, kunnen derhalve dezen bon bewaren, totdat, rij dezen voor het koopen van. koffie surrogaat kunnen besteden. Met het oog daarop is dan ook pc Maandag a's. ingaande diriribiftieperiode ge steld op zes weken. De volgende periodei^, zullen vier weken duren, In een officieele publicatie zyn de voor de detaillisten en instellingen van. bflAng zynde bijzonderheden be treffende de koffie- en theetoewyzin gen vermeld. Air Force een bedenkelijk zwak punt. Öe'bonte veelsoortigheid van de vlieg tuigen, die voor opleidings- en aanval len worden gebruikt, maakt de etappe- dienst voor de slrijdcr.de eenheden van het Britsche luchtwapen obtzaghjk moeilijk, evenals de taak van het mei de opleiding belaste, personeel. Hek vervangen van beschadigde vheguiig- oyderdeelen styit thans op de grootste moeiiykheden, omdat de Royal Air Force over rond veertig 'types ge- veebts- en 'verkenningsvliegtuigen en over ongeveer twintig types jacht vliegtuigen beschikt, waarvoor de voor Vernieuwing in aanmerking komende onderdeelen door veracht.Jerie dozy- nen fabrieken moeten worden ver vaardigd. D,e fabriek voor vliegtuigonderdeelen met de grootst productiecapaciteit is echter door het Buitiche luchtwapen vernield. Het halen van onderdeelen uit de Vereenigde Staten beteekent luiet alleen tijdverlies, doch Ook een ongewenschte vermeerdering van de op zich zelf reeds groote hoeveelheid oh- defdeelen. Met het oog op deze angst aanjagende verscheidenheid van rond zestig verschillende types vliegtuigen nog van een superioriteit van Engeland in de lucht te spreken, zooals de Brit sche minister van 'Luchtvaart, Sin clair, in hel Lagerhuis gedaan heeft, wekt verbazing. Want de Britsche mi nister van Luchtvaart weet stellig, dat vergeleken met de bonte veelsoortig- vr- -j CMIN* i N A IRMA 114» Bijgaands kaartjee leven een beeld van da grensconflicten welke tusechen Thailand (Siam) en Indo-China gaan de waren «n die nu tol een goed einde zjjn gekomen.'De groet van het Fran- sche rUk ln Achter-IndUt ia hierop aangegeven. De etachan waarop Thai land aanspraak maakte zjjn die ga- bieden welke Frankrijk In den toep der Jaren van. Thailand heeft ont nomen, Het eerste kaartje geeft Thai land weer vóór de grensregeling. Thailand's grenzen strekten zfch in 1780 uit tot Legos «t Kam bod*) i, ge- letdeiyk aan eigende zich Frankrijk deze gebieden toe, ln 1881 ee, stelde FrankrUk, een protectorast in over Ksmbodajs en voegde Jn 1887 dit ge bied by Franseh- Achtor-Indië, ver volgens veroverd* da Frsnschen ln 1888 Noord-Lego* en in 1893 kwam het grootste gedeelte vsn Lagos in hun bezit, in 1904 volgde de rest vsn de provincie Lagoe, n.l. het Psklsygebied en het Mehongabied (v. Zuld-Lagos). In 1907 moest Siam wederom een veer laten het oVvrig* gebied van Kam- bodsjs voltooid* de groei van Indo- China. Het tweed* kaartje geeft, Thailand wéér at da grensregeling. Hierop zijn de etaehen ven Thailand weergegeven tegenover Indo-China; "de oorspronke- Hik# elechen waren: teruggave der ge bieden optnomen In 1904 en 1907. Doot het halaetorrlf 'weigeren van Frankrijk en het optraden van rijkn- deiykheden aan de grensgebieden, e lachte Thailand geheel Kamhodsia op, dat Frankrijk ln 1887 b|j Indo-Ghlna gevoegd had. Wat Thailand werd toe-, gekend door bemiddeling van Japan geeft dit kaartje aan. Het derde kaartje geeft het voor naamste toegekend* gebied aan Thai land san. Hierin Uggen de steden Suophon, Stem-Reap en Bsttombeng. Het gehseto «eMed wordt fedemln- tariseerd. Twee eilanden in de Me- kon, n,l. Konf en Kon*, komen onder Thsilahdeahe souvereinltoit, doch wór den g*«*cnacheppe1tfk bestuur. CartiHiri/Uèh bureau voor de Ned*rt JDebledpersj 4' beid van het Brilsche luchtwapen Duitschland er veel gunstiger voor staat, omdat dit land slechts over een paar vliegtuigtypes «van de modernste soort beschikt. NIEUWE AANVALLEN. Sterk* formaties Duitsche gevechts vliegtuigen hebben', naar het D.N.R. verneemt,, in den loop var Vrydag- avond en ln den afgeloopen nacht tal rijke belangrijke fabrieken in de Mid lands en in Schotland bes'ookt met brand- en brisantbommen van allerlei kaliber. Volgens de eerste berichten van teruggekierde bemanningen is weer een goed totaal-resultaat van den Duitscherr aanval te verwachten, voor al daar,, de weersomstandigheden over hev algemeen gunstig waren en alle doelen bij helder maanlicht en goed zicht duidelijk herkehd konden wor den. De sécretaris-generaSl van het de partement van Landbouw en Visscherij maakt het vólgende bekend: Met ingang van Maandag 24 Maart as. zullen de bonnen van de boterkaart uitsluitend recht geven op het koopen. van boter, De bonnen van de vetkaart zullen met ingang van dien datum om de andere week recht geven op het. koopen onderscheidenlijk van boter of margarine of vet naar keuze en boter of margarine naar keuze. Dit wil dus zeggen, dat de voor de week van 24 tot en met 31 Maart s.s.'aan te wyzeni bon van de vetkaart recht zal geven op het koopen van boter of margarine or vet naar keuze, de voor de week van l tot en met 8 April aan te wUzen bon op boter ot margarine naar keuze, en zoo vervolgens. Gedurende de week van 17 Maart wordt voor het publiek nog geen ondersoheid tuaschen de boterkairt en de vetkaart gemaakt. Gedurende die week kunnen derhalve ook de houden ven de boterkaart dosgewenscht nog margarine koopen, Hlèrtot is bepaald, dat gedurende het tijdvak ven Maan dag 17 Maart tot én met Zorideg 23 Maart a* de met „08" gemerkt*, bon vsn soowel de boterkaart als de vetkaart recht geeft op het koopen van 250 gram boter of margarine. De met „08" gemarkt* bonnen, wolk* op 21 Maart nog niet gebruikt *yn. blijven voorts nog geldig tot en met Zondag 20 Maart - In sen Officieel# publicatie rijn da Voor ge detaillisten ren belang sttnde' bijzonderheden betreffend* de en vettoewU«lngen vermeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1