uitsche slagkruisers opereeren bij de Amerikaansche kust RADIOBLADEN Voorschriften voor oensdag 19 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Voor hot ult|even U |oedkeurin| noodl|, welke fat do eerste plaats wordt verleend aan de vier bestaande organen, Verplichte opneming van artikelen en toto'i van het departement. AAN TE WIJZEN REDACTEUR VERANTWOORDELIJK VOOR INHOUD. Mededeelingen van Roosevelt. Het Afrikaansche oorlogstoonfel De Britsche ambassade to Washington. De Amerikaansche hulpverleening. ARABIC Duitsche aanvallen Zuid- en Midden- Engeland. SOEDAN RITSCH-OOST Artikel 4. 1: De uitgevers diaten telken)«re vóór IS October bij den secretaris-ge neraal van het departement van Volks voorlichting en Kunsten een gemoti veerd voorstel Inzake den prijs van het door hen uitgegeven omroepblad voor het komende kalenderjaar. De prijs der omroepbladen wordt telkenjare op een voor alle omroepbladen gelijk mi nimum bedrag door den secretaris-ge neraal vastgesteld. 2. Voor het jaar 1941 wordt de prijs der omroepbladen vastgesteld op ten minste 5,20 per jaar. Artikel 5. Het is den uitgever van een Omroep blad verboden om door het in uitzfcht stellen van premies in welken vorm ook, het nemen van een abonnement op een omroepblad aanlokkelijk te ma ken behoudens goedkeuring van den secretaris-generaal van het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten Artikel t. Het is den uitlever van een omroep blad verboden mededeelingen, van welken aard ook, aan da abonné's te doen anders dan door middel van het door hen uitgegeven omroepblad. Artikel 7. De vorm, waarin de omroepbladen worden uitgegeven en de wijze van op maak en uitvoering, alsmede de naam van het blad, behoeven de goedkeuring van den secretaris-generaal van het de partement van Volksvoorlichting en [Kunsten. Artikel 8. De door den uitgever van een om roepblad schriftelijk aan te wijzen re dacteur is, ongeacht de verantwoorde lijkheid ingevolge de wet, tegenover den secretaris-generaal van het Depar tement van Volksvoorlichting en Kun sten voor den inhoud van het omroep blad verantwoordelijk. -ArtikeH. De machtiging tot het uitgeven van •een omroepblad kan bij ntet-nakomtnf van het hiervoor bepaalde door den secretaris-generaal van het departs- menigvan Volksvoorlichting en Kunsten worden ingetrokken. De Staatskrant van gisteren be vat een besluit van den secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten be treffende de radloprogrsmmabladen. Vit overweging, dat het noodzake lijk is, regelen vast te stellen voor het samenstellen, drukken en uitge ven van radio-programmabladen, ia bepaald, dat aij sljn onderworpen aan de volgende bepalingen: Artikel 1. 1. Zonder een machtiging van den secretaris-generaal van het departe ment van Volksvoorlichting en Kun sten ls het verboden uit te geven een .blad, tijdschrift, periodiek of eenig an der geschrift, waarin de programma's van den Nederlandschen Omroep, in welken vorm ook, worden gepubliceerd. 2. Van dit verbod zijn uitgesloten, die dag- en nieuwsbladen, welke op aanwijzing van den secretaris-generaal de programma's van den Nederland schen Omroep en voor zoover aan wezig van de buitenlandsche om- roepstations in verkorten vorm van het Staatsbedrijf „De Nederlandsche Om roep" ter beschikking krijgen, zulks ter publiceering in hun bestaande bladen dag voor dag of zoo het een nieuws blad betreft voor ten hoogste drie dagen. Aan de ter beschikking stelling kan de directeur-generaal van den Neder landschen Omroep voorwaarden ver binden. 3. De in lid 2 genoemde aanwijzing door den secretaris-generaal kan door hem te allen tijde worden ingetrokken. Wie de Bitteren z(ja Artikel 2.- 1. De programma's van den Neder- landachen Omroep en voor zoover aanwezig van de buitenlandsche omroepatations worden gepubliceerd in weekbladen. Deze weekbladen mogen niet het karakter dragen van een orgaan, uitgegeven door een organisa tie, ten behoeve van bij haar aange sloten leden. 2. Voor het uitgeven van dergelijke omroepbladen komen alleeg in aan merking rechtspersonen, die zich ten doel stellen da programma's van den Nedarfandachen Omroep en voor zoomt aanwezig van de buitenland sche omroepstatlons en een toelichting daarop te pubiiceeren. Deze toelichting ■zal, pp welk onderdeel van de pro gramma's zij ook betrekking heeft, slechts van cultureel opbouwenden aOKmogen zijn. 3. Als zoodanig komen in de eerste plaats in aanmerking de uitgevers van de thans bestaande omroepbladen („Ra diobode", „Omroepgids", „Radiogids" en „Vrije Geluiden"), met dien ver stande, dat deze uitgevers htm tegen woordig karakter van een organisatie, die ten behoeve van bij haar aangeslo ten leden een vereenigingsorgaan uit geeft, moeten prijsgeven. 4. Voorts kan de secretaris-generaal van het departement van Volksvoor lichting en Kunsten «en machtiging verleenen tot het uitgeven van een om roepblad ,aan die rechtspersonen, die kunnen aantoonen, dat de exploitatie van het omroepblad verantwoord ls. President Roosevelt, die vandaag voor tien dagen met vacantia gaat, heeft op zijn persconferentie made- gedeeld, dat hij nog vóór zijn vertrek een centrale arbitragecommjada voor stakingsproblemen zal instellen. Ge durende da uitstedigbeid van Rooae-' velt zal de minister van Landbouw een lijst opstellen van de levensmiddelen, die Sngeland binnen afzienbaren tijd noodig kan hebben. Een vertegen woordiger van het Britsche ministerie van Voedselvoorziening zalnaar de Vereenigde Staten komen om de Ame rikaansche regeering inlichtingen te verschaffen over de levensmiddelen, die Engeland noodig heeft en in het bijzonder over de behoefte aan pro ducten, die vitammen bevatten. Op de vraag of ook naar andere landen en vooral Spanje, Amerikaansche levens middelen gezonden zullen worden, antwoordde Roosevelt bevestigend. Toen men hem vroeg, wat er Frank rijk zou gebeuren, antwoordde de pre sident ontwijkend met de tnededeefing, dat men op het punt 'stond tot over eenstemming te komen ovsr het «aden van twee tarwèechepen naar hat aiet- bezette Frankrijk. Óp de vraag, et hij zou voldoen aan den wen«h van Ier land, dat tarwe en wapenen wil heb ben/ antwoordde Roosevelt mat de wedervraag, hoe hij goederen naar het in de oorlogtzftne liggende Ierland sou moeten Zenden. Toen men opmerkte, dat h(J Immers de oorlogszone hen wijzigen, lachte da president slechts, aldus het DiN.B. Vervolgens kwam het-oonvoahnag- stuk ter sprake. Roosevelt aaide, dat men reeds jarenlang verteld», dat hfi maatregelen'ter bescherming van oon- vooien wilde treffen, doch hijself wist niets van dergelijke plannen. Ten aan zien van de Britsche bewering, dat ssn Duitsche duikboot op weg zou zija naar de kust van Noord-Amerika, verklaar, de Roosevelt, dat hij daarover geen inlichtingen had. Artikel 3. 1. /let staatsbedrijf „De Nederland sche Omroep" verstrekt regelmatig zijn programma's en voor zoover aan wezig de programma'! van de bui tenlandsche omroepatations aan de uit gevers der omroepbladen. 2. De uitgevers rijn verplicht «ls ver goeding voor de hun door het staatsbe drijf „De Nederlandaehs Omroep" ver strekte programma's een door den secretaris-generaal van het departe ment van volksvoorlichting en kunsten voor leder van ben jaarlijks vast" te stellen bijdrage aan dit departement uit te keeren. 3. De programma'* van den'Neder landschen Omroep moeten onverkort in de omroepbladen wonden opgenomen, zulks met inachtneming van het in ar tikel 7 bepaalde. 4. De uitgeven mogen de Mpgram- ma'a van toelichtingen, teeken&gen en photo's voorzien. Zjj rijn in het opne men van advertenties vrij zender dat evenwel in dezen vorm een toelichting op of de aandacht voor bepaalde uit zendingen mag worden gegeven of ge vraagd. 5. De uitgever* zijn verplicht artike len, photo's en teckeningen, hun ver strekt door of vanwege het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten zonder eenige vergoeding onverkort in hun omroepbladen to plaatsen op de wijze, hls door of vanwege dit departe ment wordt gewenacht Deztd>ijdragen sullen op een door of vénwege het departement te geven wijze kenbaar worden gemaakt, als af komstig van of vanwege het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten GERUCHTEN OVER UITSTEL. In de Parijsche bladen wordt mel ding gemaakt van geruchten over een uitstel van het proces te Riom tegen degenen, die schuldig zijn aan den oorlog, voor on bepaalden tijd. De Ms t ln vraagt, of zij, die schuldig zijn aan den oorlog, nu voor het geracht zullen verachijnen, en wijst er op, dat de meest tegenstrijdige geruchten de ronde doen. Het blad herinnert aan den ministerraad van 30 Jtili 1940 en het daarover uitgegeven communiqué, waarin medegedeeld werd: „Gerechtig heid moet er zijn. Er sal geen ernstige en duurzame wederopbouw van Frank rijk zijn. wanneer degenen, die ver antwoordelijk zijn voor den nederlaag, niet gevonden en gestraft worden". De vertegenwoordiger van het Franache ministerie van Justitie in het bezette gebied, Rousseau, heeft de Mattn op aen desbetreffende vraag verklaard: „Mij is geen nieuW element bekeftd, dat wijziging zou brengen in den feHelijken toestand ten aanzien van Riom. Het ia mij derhalve niet mogelijk de onge controleerde geruchten juist te vote klaren". Het Britsche ministerie voor de Blok kade heeft medegedeeld, dat prot Noel Hall is toegevoegd aan de ambassade te Washington voor de behandeling van vraagstukken der economische oorlogs voering. Hü krijgt den rang van gezant Naar aanleiding van de Dinsdag ■be- f tonnen debatten in het Amerikaansche Huls ven Afgevaardigden over de financiering van de wet tot hulpver- 'Wening aan Engeland zijn paa thans .Verklaringen ter publicatie vrijgege ven, die staats secretaris Huil en andere jWden der regeering en der weermacht I Verleden week in een geheime zitting van de finanojfhl* commissie van het Bul* van Afgevaardigden hebben af gelegd, aldus het D.N.B. Staatssecretaris Huil 'heeft daarbij we natie aangespoord, met alle midde- ihn de landen, die zich tegen een *»oval darMtreroveraara" verzetten, te tteunen. Hij drong aan op goedkeuring ton het door Roosevelt verlangde ttedlet van seven milliard dollar, waarbij «j er op wees, dat op de «een de fevdren gestegen zijn en - Amerika «fch omtrent den omvang «aar gevaren niet langer illusies kan De 'chef van den legerstaf, generaal v Marshall verklaarde bij dezelfde g«- tegenhew, dat het toestaan van zeven Milliard dollar san bewijs sou zijn f dan «matigen wil der Vereenigde gaten, terwijl de minister van Oorlog ptimaon bet argument naar .voren «eeÉri, dat .vertraging der ftoanctertng ge verdediging van Zuid-Amerika kostbaarder sou maken. Dé Wider van de verdedigings- commiasie Knudaen .heeft in de i geheime sitting meegedeeld, dat I den Ver. Staten in totaal 784 fa- briehen voor da vervaardiging an herstal van wapentuig Mr beschik- king staan. De rageering heeft reed* 1.874 millioen dollar utige- teven voor het bouwen, van >02 DUITSCHE LEVERANTIES AAN FRANKRIJK. De Oeuvre meldt, 'dat Dultschland reeds 25.000 ton ijzer en staal aan de Fransche industrie heeft geleverd, sla- mede 20.000 ton zware olie uit Duit sche voorraden. Verder levert Dultsch land per maand 150.000 ton steenkolen. Wat de voedselvoorziening betreft: Dultschland heeft al 100.000 ton aard appelen ter beschikking van Parijs ge steld en 450.000 ton zal nog geleverd worden, waarvan een deel voor het niet-bezette gebied béitemd la. Verder hebben de Duitsche militaire autoritei ten 1.125.000 ton graan, dat bi beslag wag genomen, teruggegeven. Deze cijfers weergeven, aldus da Oeuvre, de tendentieuze buitenland sche propaganda over de Duitsch- Franscne samenwerking. GKOOTE BRANDEN EN ONTPLOFFINGEN WAARGENOMEN. Naar het D.N.B. verneemt, hebben sterk Duitsdie afdeelingen in den af- geloopen nacht luchtaanvallen gedaan op voor dén'oóriog belangrijke dóden in Midden- en Zuid-Engeland. Man heeft groots branden en ontploffing» waargenomen. In den afgeloopen nacht, aldus hat D.N.B.. waren de aanvallen der Brit sche luchtmacht ln hoofdzaak gericht op twee.) havensteden ln Noord- Dultschland. Slechts ln woonwijken werd een geringe schade aangericht. De uitgebroken branden werdan W den loop ven den nacht geUuseht Natr de Engdsdt* nieuwsdienst meldt hebben de Duitsche aanvallen van den afgeloopen nacht op Fti geland zich over een groot gebied jritgrötnhi. Daarbij was de hoofdaanva&srteht ep een stad aan da Noordoostkust Daar is een aantal brand- an brisantbommen neergekomen. A Over da hierdoor aangerichte Shade zijn nog geen berichten sntvanjen. Hat Zooals sector.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1