to [eviger dan Ie aanval opCpventry Rijkscommissaris kan civiel standrecht afkondigen. r NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN rJ Amerikaansche marine- begrooting goedgekeurd lag 21 Maart 1941 Het bombardement van Londen Tienduizenden brandbommen op een enkele stadswijk In den afgeloopen nacht aan? ballen op Londen en Plymouth iOH CH HlOOH U d. Vreeselijke nacht". De krachtsverhouding in den luchtoorlog. Verklaringen van Sinclair. Nieuwe aanvallen. BERLIJN EN ATHENE, Kansen op- vreedzaam accoord verminderd. By verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het afkondigen van het civiele standrecht wordt in cart. 1 bepaald: (1) Wanneer de Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied zulks voor de hand having of het herstel van de openbare orde en van de valigheid van het openbare leven noodig acht, kon digt hij voor dit gebied of voor bepaalde deelen daar van het civiele standrecht af. - (2) Het civiele standrecht treedt door de enkele afkondiging daarvan terstond in werking. Deze af kondiging geschiedt door aanplakking op openbare straten, wegen en pleinen, door den radio-omroep, door de pers of volgens plaatselijk gebruik. De op heffing van het civiele standrecht geschiedt dien- overeenkomstig. (3) De afkondiging van het civiele standrecht gaat gepaard met het bevel, dat een ieder zich. heeft te onthouden van iedere beroering, welke dé open bare orde en de veiligheid van het openbare leven zou kunnen verstoren of in gevaar zou kunnen bren gen, en zich heeft te schikken naar de bijzondere maatregelen van den Rijkscommissaris, welke deze daarbij uitdrukkelijk de aandacht vestigende op de scherpte van het civiele standrecht, uitvaardigt, ter wijl hij, die aan een en atider niet voldoet stand rechtelijk zal worden vervolgd (Zit voor it verdere artikelen eider* in one Ua4) Een walsjeop den weg Ongeveer l '/2 milliard dollar voor bouw van schepen en 350 millioen voor vliegtuigen IBrit Zooi op 7.42, onder 19.54, Maan: op 4.18, onder 13.22. en BEVORDERINGWAN DE BOUWNIJVER HEID. Dr Ringers stelt een commissie in. X W «I to fK 215 kel 98 (trut, strait kitloa ende h« ora tit to ijk to liter zich zijn prwyl ge- rlcren |arige uigen fie d« enhe- drie- etraft een een ver- Inden echte- «mk» r 4m IffCitdHft OUDSCHE ♦Jaargaiif, No. 20584 Postgiro «8400 Bur. Markt 31. Ted. 3749 Directeur P. TIETER Volgens berichten uit Londen, die I «fa bet neutrale buitenland te Ber lin sUa opgevangen, wu de aanval, I tien de Duitache luchtmacht In den [tocht ep Donderdag op Londen heeft" I |«daan, het grootste luchtbomhardn- uent, ooit op Engeland ondernomen, lelfa het bombardement van Coven try wordt door dezen aanval in de j ichaduw geeteld. Azn de hand van een offlcieele mede- ng meldt de Londetische nieuwi- dat de Duitache luchtaanvallen |lden nacht van Woensdag op Donder- I bUna uitsluitend op Londen ge- waaen. Zij zijn „vrij hevig" ge it. Brand- en bisantbommen heb- annzienlijke schade berokkend i eigendommen. De gaa-, water- en ..fsche leidingen van Londen zijn Uk gestoord geweest. Alle bran- heeft men echter voor het arfn- i van den ochtend, tot hun Kaar- i kunnen beperken. lOndet het opschrift „Vreeaelijke to Londen" schrijft de Londen- cortespondent van»Aftonbla- «t, dat zelf» het hevigste afweervuur i de Britsche luchtdoelartillerie nhe gevechtamachinea niet heeft l om onophoudelijk boven de Brtt- i hoofdstad rond te blijven vliegen. Dl men trachtte de buitengewoon hoeveelheden neergeworpen dbommen te blusschen, daalde een regen van brisantbommen neer, groote materieel# schade I aangericht. Da correspondent van het Zweedsche Nya Dagligt Allehanda dat de bllkaemoorlog weer naar la teruggekeerd in dep vorm i eindelooze aantallen Duitache bom- verpera. Tienduizenden brand- nmen zijn alleen op één enkele atad. van Londen geworpen. De airenes de daken loeiden zonder ophouden, ('eerste golf van Duitache gevechts- gtmgen bracht de brandbommen, de de de brisantbommen. In vele der Britsche hoofdstad, zoo kit de correspondent letterlijk, wer- i gebouwen door de kracht der ont ogen eenvoudig versplinterd, alles r zich bedelvend. I'm den grooten a v op Londen t het D.N.B. een ooggetuigeverslag ngen, waaraan het volgende ont- I Is: I-Het wu kort na tienen. Na onze hen te hebben «éten vallen, vlogen over de in lichterlaaie staande i en graanpakhuizen en zagen be- ons een huiveringwekkend too- van branden en verwoestingen den Noordelijke oever van de ns staat Whitechapel met zijn lilleeringzbedrijven en zijn op- laatsen met grondstoffen, die voor froedselvoorzienlng van Londen van groot belang zijn, in vlammen. honderden greoto branden men duizendén kleinere brand- Op eenige plaatten roeden etende branden, die nauwelijks te tien aijn. Rondom de Royal Albert, jria- en West India-docks stijgen glimmen hoog op. Rechts van ons twee gashouders in de lucht, het verschrikkelijkste is de i stad. In de CHty en ten Oos- vaa woedt de eene brand naast anderen. Sen reusachtige, wal- kern van vuur, waaruit zich de m-in alle richtingen verspreiden, den weerschijn der leng* de i liggende, brandend* pakhuizen ia de rivier een weg van zoodat men zich ge- ken oriénteeren. Voor ons, f «n naast ons werpen de andere hun bommen van zwaar sag. Op al! "'ten valt een l van brandbommen. Deze hel van kan door geen brandweer be- i worden, al zou men ook hulp i steden van mldden-Engelsnd Do rood-verttchte rookwolken t steeds dichter over de stad. Te- dearvan donkere punten, hon- versperringsbeUons boven de atad, dia echter goen gevaar Dultseha vliegtuigen oplever den en door der reusachtige hitte voor het grootste déél üiteénspringen. In dezen nacht zal de bevolking der reusachtige atad ontdhan uit de schuil plaatsen komen en met ontzetting zien, wat de „bekoorlijke oorlog",in 't .voor jaar van het Britsche eiland zal eischen. Van deskundige.zijde verneemt het D.N.B., dat de verhouding der aan En. gelsch# en Duitsche zijde in het vuur gebrachte strijdkrachten op grond v6n de laatste ontwikkeling in den lucht oorlog zeker één tot vijftien bedraagt. Ten aanzien vgn den neergeworpen bommenlast is de verhouding voor En geland nog eenige malen ongunstiger. Dit is, aldus zegt men te Berlijn, in de harde werkelijkheid van den oorlog de qualitatieve en quantitatieve superiori teit der Engelsche luchtmacht, waarvan de Britsche minister van Luchtvaart, Sinclair, onlangs in het Lagerhuis meende te kunnen spreken. Engeland zal langen tijd noodig heb ben om de sporen van de Duitsche bom aanvallen uit te wisschen, verklaarde de Britsche minister van Luchtvaart, Sinclair, in een vergadering van de liberale party te Londen. Ook na den oorlog zal er geen tyd voor verkiezin gen zyn. Alle krachten moeten besteed worden aan den opbouw des lands. Naar het D.N.B. verneemt, hebben in den afgeloopen nacht v 'erom ster ke-af deelingen Duitsche vliegtuigen een geslaagden aanval ondernomen op de haven werken( en voor'den oorlog be- langryke doelen van Plymouth, Door bommen van zwaar en zeer zwaar kali ber werd een schade aangericht, welker omvang nog niet overzien kon worden. Men heeft zware branden waargeno men, die over de geheele stad verdeeld waren. In de haven stond een groot schip in brand. Verder zyn met zeer veel succes aan vallen gedaan op Londen en verschei dene. ÉngelschtP vliegvelden. Een stad in het Zuid-Westen van Engeland, zoo meldt de Londensche nieuwsdienst .heeft den zwaarsten der vannacht door het Duitsche lucht- wapen op Groot-Brittannië ondernomen' luchtaanvallen moeten doorstaan. Deze aanval heeft verscheidene uren ge duurd. Gedetailleerde berichten over de aangerichte schade en over de slachtoffers zyn nog niet beschikbaar. De Berlijnsche correspondent van de N. R. C. meldt: De Verhouding tusschen Duitschland en Griekenland schynt zich langzamer- harid duidelijker te gaan afteekenen. De antwoorden van de Grleksche re geering ter zake van de punten, die voor Duitschland van groot belang zijn te weten de verhouding van Grieken land tot Engeland en de Ver. Staten moeten een uitwijkend en dilatorisch karakter hebben gehad. Naar men zal weten li lntiuechen Roosevelt tot eereburger van Athene benoemd 'en heeft men de Academie- straat in die stad Rooseveltstraat her- dr -p\ In normale tyden zou deze handelwijze geen internationaal poli tieke strekking hebben gehad, maar in de tegenwoordige^omstandigheden kan men er een demonstratie in zien. Van Grleksche zyde een uiterlgk toeken van'den tegenzin om met Duitschland door concessies op goeden voet te komen. Wat dë landingen van Engeland aan gaat wordt hier nauwelyks geloof gehecht aan de in verband daarmede hier en daar genoemde groote getallen, omdat Engeland in het-Oosten van de Middellandeche Zee niet over voldoen de tonnage beschikt om Inderdaad jn k en tyd een troepmm icht van bé teek en is over to brengen. Maar dat er inderdaad op eenige punten van het Grleksche vasteland Engelsche strijd krachten zijn ontscheept, zij het ook in betrekkelgke geringen omvang, daar aan wordt steeds minder getwijfeld. Naar verluidt maakt zich het Grlek sche gezantschap te Berlijn gereed om zoo noodig te vertrekken. Alles byeengenomen schijnt de hoop op een vreedzaam accoord dus gering te zyn geworden. fc' Manschappen van den Ne derlandschen Arbeidsdienst bezig met den aanleg van een weg. Polygoon Mededeeling van Knox wifst op ernstigen toestand in Engelschen scheepsbouw De Senaat heeft gisteren de marine- begrooting van omstreeks 3,4 milliard dollar goedgekeurd en tevens het doof het Huls van Afgevaardigden ingedifn- de amendement aanvaard, dat de Ame rikaansche marine geen vleeschconser- ven uit Spaansch—Amerikaansche lan den mag k oo pen, maar zich als voor heen tot producten uit de Vereenigd* Staten moet beperken. De begrooting omvat ongeveer ltt milliard dollar voor den bouw van schepen, waaronder zes slagkruisers van 20.000 tot 23.000 ton van een nieuw dreadnought-type. Omstreeks 330 mil lioen is voor nieuwe vliegtuigen be stemd. Tevoren had de Senaat reeds defini tief 345 millioen dollar voor bouwwer ken J>y de marine goedgekeurd, waar onder de* uitbreiding van Goeam en Samoa en van dt pasverworven voor malige Engelsche steunpunten. Hier voor is nog slechts 4® handtekening van Roosevelt noodig en de marinebe- grooting gaat nogmaals naar het Huis van Afgevaardigden ter behandeling van de door den Senaat aangenomen amendementen. GEEN VERLEljTGINGïVAN DIENSTTIJD^ Naar aanleiding van geruchten, dat de actieve dienst van de burgerwacht met zes maanden of zelfs eèn jaar zou worden verlengd, is gisteren door hooge legerautoriteiten meegedeeld, dat de burgerwacht na den vastgestëlden diensttyd van een jaar met groot ver lof zal worden, gezonden, indien geen ernstige crisis uitbreekt. Dit geldt eveneens voor wie krachtens de dienst plichtwet in militairen dienst zyn. VERKLARING VAN KNOX Di Amerikaansche minister van Ma rine, Knox, heeft op een persconferen tie verklaard, dat de Engelsche regee ring drie dagen geleden officieel heeft verzocht Engelsche oorlogsschepen op Amerikaansche werven te mogen laten repareeren. Déze mededeeling van Knox doet de crisis in den Engelschen scheepsbouw in «1 haar ernst onderkennen, naar men' te Berlijn opmerkt. De reusachtige be hoefte san nieuwe schepen voor de ma rine en de koopvaardyvloot, de ver stopping van da docks door beschadig de en door brand verwoeste vracht- booten, het gebrek aan vakarbeiders en vooral de vernietigende uitwerking van de Duitache luchtaanvallen op da En gelsche wart- en dockinatallaties, heb ben geleld tot den toestand, dat de Britsche scheepsbouw alleen niet meer togen die eischen van gewassen oorlog. OFEN BRIEF VAN LINDBERGH De bekende vlieger Lindbergh heeft in het weekblad Colliers een open brief aan het Amerikaansche volk ge richt, waarin hy zegt, dat hy persoon- Ujk tegen een deelneming der Vereen Staten aan den oorlog is, Waarschu wend wyst Lindbergh het Amerikaan sche volk erop, dat de Vereen. Staten met toenemende snelheid en met alle valsche middelen in den oorlog gestort zouden worden. Dit drijven naar oor log ia des te gevaarlyker daar de Ame rikaansche leiders niet het minste idee ervan hebben, hoe deze oorlog gewon nen kan worden. Zij verkeeren daar over evenzeer in het duister als de lei ders van Frankryk en Engeland, toen dezen Duitschland den oorlog ver klaarden. Het Amerikaansche leger en de marine bezitten niet eens zooveel prima gevechtsvliegtuigen als Duitsch land In een week vervaardigt. Het Amerikaansche volk wordt tegen den wil van 80 tot 95 procent zyner bevol king in den oorlog gestort. VERKOOP VAN ENGELSCHE ONDERNEMINGEN IN AMERIKA De verkoop van ongeveer twintig ondernemingen is de Vereen. Staten, dia op Engelsch kapitaal gebaseerd zyn, waaronder eenige Amerikaansche dochtermaatschappyen van Engelsche bed rij ven, incl. verscheidene groote stokeryen, zou, naar de Amerikaansche bladen melden, binnenkort te Verwach ten zyn. De opbrengst van deze liqui daties, welke op ongeveer 1 milliard dollar geraamd wordt, dient, naar voorts gemeld wordt, tot betaling van de in de Vereen. Staten gepltatste En gelsche oorlogsopdrachten voor de aan vaarding van de leen. en pachtwet. Tevens zal voor hetzelfde dbel de En gelsche deelneming aan Amerikaansche ondernemingen, voornameiyk aan ver. zekerin gsmaatsohappy en, Amerikaan sche filialen van Engelsche maatschap- pyen enz. door Amerikaansch kapitaal worden overgenomen. Mob Is verplicht to verdab- terea van tontondargang tot tonaophonui Laataaraa van voortaUti moetoa aar aa «onaondar gang ontetokea w or dam. t ZELFWERKZAAMHEID EN VER ANTWOORDELIJKHEID BLIJVEN ZÓÓVEEL MOGELIJK BEHOUDEN Krachtens bet besluit betreffende de bouwngverheid, dat op 7 Januari 1041 gepubliceerd is, is de algemeen ge machtigde voor den Wederopbouw, dr ir J. A. Ringers, belast met de algeheele leiding van de bouwnyverheid. Zooals indertijd uitvoerig is uiteen gezet zal de taak van dr Ringers als algemeen gemachtigde voor de bouw- ngverheid in de eerste plaats gezien moeten worden in verband met de bij zondere omstandigheden van dit oogen- blik. Maar daarnaast hebben toch ook overwegingen tot de instelling van deze voor Nederland gèheele nieuwe figuur geleid, welke een meer algemeen karakter hebben en welke de getroffen regeling ook voor normale tijden van beteekenis doet zyn. Het wederopbouw werk en alles wat daarmede samenhangt is een complex 1 van vraagstukken, waarvoor centrale leiding onmisbaar is. Daarnaast Is er echter ook een meer algemeene zijde: het voornemen om tot een betere regeling van den omvang der bouw- bedrijvigheid te komen. Hoe stelt dr Ringers zich nu voor dit alles te verwezenlü'ken Het is geenszins de bedoeling om als een bouwdictator op te treden. De zelf werkzaamheid en verantwoordelijkheid van al degenen, die by de bouw nyverheid betrokken zyn, zullen Zoo veel mogeiyk behouden blijven. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan d« verschillende overheidsdiensten, zooals ryks- en provincialen waterstaat, spoorwegen, gemeenten,waterschappen, die direct of indirect by de bouw nijverheid betrokken zyn, doch ook de organen van het bedrijfsleven zelf. Het is slechts de bedoeling den gang van zaken zoodanig te beïnvloeden, dat door een harmonische samenwerking van alle krachten, die In de bouw nijverheid werkzaam zyn, een zoo groot mogeiyk voordeel ontstaat voor onze volksgemeenschap. Om hen van advies te dienen over de maatregelen, welke tot uitvoering van het besluit bouwnyverheid zullen moe ten worden genomen heeft dr Ringers dezer dagen een commissie ad hoe in gesteld, welke onder voorzitterschap staat van lr J. C. Keiler, algemeen secretaris van dr Ringen en waat-ln de verschillende groepen, die bij het bouw. bedrUf belang hebben, vertegenwoor digd zyn. Lieden dezer commissie zijn: mr dr H. Ji von Brucken Fock, dr lr H. O. van Beusekom, W. Bruynzeel lr W. HL B. van Dunné; F. B, J. Gips, G. B. R. de Graaff. Ph. J, Idenburg, E. Van La er, de Graaff, Fh. J. Idenburg, E. Van Laer, ir W. G. Lingbeek, lr B. A. Vérhey, ir J. J. van der Wal, J. A vaïï wijn gaarden en prof. ir H. T. Zwier*) Teneinde vruchtbaar to kunneft wer ken 1* deze commissie gesplitst in vier werkeommlssles, welke de meest be langrijke vraagstukken zullen behsnde. lan. Deze commissies zullen zich be*l« houden met materlaalvraagstukken, met prijsvraagstukken, met het ver band tusschen den dienst van den algemeen gemachtigde en de organen van het bedryfsleven en met dé Interne organliatle.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1