Duitsche slagvloot reis van Matsoeoka naar Berlijn tan ch titaan brengt 22 vijandelijke schepen tot zinken ndag 24 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN eren is de minister te Moskou aangekomen e bondgenoot van het nieuwe Europa" Verklaring van Matsoeoka. „De bondgenoot van het nieuwe Europa". Verrassende^ Japansche troepenlanding. Galeries Modernes herbouwd. Marine en luchtmacht vernietigden i 224.000 ton scheepsruimte Honderden bommenwerpers deden aanval op Plymouth Waardevol materiaal vernietigd. „Engeland nog nooit zoo bedreigd als thans". Duitsche persstemmen. Duizenden bommen op Plymouth. Jaargang, No. 20586 Postgiro 48400 Bur. Markt SL Tel. 2745 Directeur P. TIETER Jddag om halt vier plaatse- tijd b de Japansche minister van ndsche Zaken Matsoeoka met fevolg te Moskon aangekomen. 'olgene een D.N.B. bericht werd ka bij zijn aankomst op het van Sovjet-Russische zijde ver- md door den plaatsvervangenden mmissaris van Buitenlandsche Losowski, den chef van het pro- Barkow en den leider van de ling Oost-Azië van het volkscom- aat van Buitenlandsche Zaken kin. Voorts waren ter begroeting ig de Japansche ambassadeur diplomatieke vertegenwoordigers de bij het drlemogendhedenpact loten landen. Matsoeoka, die avond naar Berlijn doorreist, t zijn intrek in het gastenhuis der -tregeering. Gisteravond gaf de che ambassadeur ter eere van eoke een diner. Matsoeoka, heeft kort na zijn aan- «t in Moskou in de Japansche am is de plaatselijke Duitsche pers- voordigers ontvangen, tfote vreugde en vervuld van jote verwachtingen, aldus verklaar de minister van Buitenlandsche Za- n, volgen# 't D.N.B., ben ik op reis "an. t stemt Matsoeoka tot bijzondere eugenla, dat hij gelegenheid zal .ben Duitschland» grooten Führer, If Hitier te zien, alsntede rijksmi- van Buitenlandsche Zaken, von ntrop en de overige persoonlijk- tn van het Duitsche rijk. Hij hoopt niet alleen te ontmoeten, doch hen beter te leeren kennen. „Ik be ur het als mijn plicht", zoo zeide oka, den Führer en zijn mede- ers nauwkeurig te leieren kennen, 1 sedert wij door het driemogend- pact met elkaar verbonden zijn." Tervolgens wees Matsoeoka erop, dat pact voor Japan's buitenlandsche üek het voornaamste instrument kent, waaraan het altijd heeft me- "werkt. Eenige lieden gelooven dat ik iets (jzonders in den zin heb, nu ik mij Duitschland en Italië begeef, oh ik heb slechts den eenen wensch de leiden van Duitschland tn Italië te ontmoeten en te leeren kennen. ze reis, die een gevolg is van de oodiging der Duitsche en Italiaan- regeering komt tegemoet aan mijn n vurig gekoesterden wensch, aldus kte Matsoeoka tenslotte op. Ik zal ine de gelegenheid benutten om mij Dutschland en Italië een persoon- oordeel te vormen en te zien hoe ilschland en Italië hun geweldige op weg naar de overwinning vol gen. Onder bovenstaanden titel schrijft Tiacher in het Maart-nummer van lin—RomTokio" o.a.: .Het ij thans bijna precies 'acht jaar en, dat de gedelegeerde van ambassadeur Matsoeoka, na telegrafische boodschap uit zijn het Geneefsche volkenparlement t om zijn regeering rapport uit krengen. Kort daarna, den 27en ontving men te Genève de be ng van het uittreden van Japan een organissatie, die overal ter ld harsstarrig de belangen van land verdedigde, tot achade van kehoeften van die landen, welker end» levenskrachten de bestaande Wverhoudingen als ketenen moes- voelen. Een half jaar later maakte de Duitsche regeering bekend, dat <dt het volkenparlement Jrad. Dat in October 1934. is in hoogs mate opmerkelijk, su juist de man, dit destijds zijn te Genève vertegenwoordigde en rapport de Japansche regeering kst uittreden aanleiding gaf, ab van Buitenlandsche Zaken 4en op eenzelfde front opmarchee- Japan voor beslissende bespre- naar Berlijn en Rome komt. minister van Buitenlandsche heeft de voormalige gedele te Genève en consul-generaal 'oerije than* ook In den loop echt maanden de waarde toetsen van den ruggesteun, vaderland in het drto-mogend- gewonnen heeft, d risen og sndhedenp act j* van den aanvang af geen gemeenschap van ge zamenlijk lijdenden geweest. Wanneer de Engelschen zich meenen te kunnen .veroorloven, de resultaten van de sa menwerking tot dusver te onderschat ten, dan is dit hun zaak. De overige wereld weet uit .ervaring, dat de Duitschhe diplomatie, zoolang de strijd om een rechtvaardiger verdeeling van de bezittingen in de wereld gaat, nog geen enkele gelegenheid ongebruikt voorbij heeft laten gaan. Wanneer thans de mogelijkheid gegeven is voor grootere resultaten, kan men er zeker van zijn, dat de Duitsche buitenlandsche politiek, niet minder dan de Italiaansche en de Japansche, deze kans met al haar kracht en dynamiek zal we ten te gebruiken. Het voorbeeld van een door dezelfde gezindheid hecht geworden naar buiten zoowel als naar binnen absoluut gesloten, tot in de perfectie functionneerende samenwerking zooals men deze uit de politiek der as tot dusver kent, moge voor de zoover uiteengelegen 4 gebieden, waarin de samenwerking tusschen Duitschland en Japan moet functioneeren, voor de wereld iets geheel nieuws en ongekends zijn, toch zou het niet de eersie maal zijn, dat de Duitsche diplomatie in dezen beslissenden eindstrijd, den politie- ken wereld-einstrijd, de deur opent voor een nieuwe ontwikkeling, waarvan zij, die ijverig doende zijn, steunpunten tegen oorlog3schroot te verhandelen, zelfs niet droomen. Het is een op zichzelf reeds in de ge schiedenis ongewoon schouwspel, dat een Japansche minister van Buiten landsche Zaken een officieel bezoek aan Europa brengt: En inderdaad: hij komt niet alleen in de hoofdsteden van da asmogendheden, hij komt in de hoofdsteden van Europa en wel van een Europa, dat bondgenoot is. In nauw verband met het verdrag, dat Duitschland Italië en Japan verbindt, groeit de kern van de nieuwe orde in Europa snel. Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije zijn als actief mede-werkende leden tot het drle mogendhedenpact toegetreden. HET NIEUWE GEHEEL. De belde feiten, dat zich namelijk onder den invloed van het driemogend- hedenpact tusschen Midden- en Zuid- Oóst-Europa het politieke kerngebied van de nieuwe orde uit vrijen wil ge vormd heeft en de asmogendheden aan den anderen kant in staat zijn die nog niet aangesloten rest van Europa niet alleen te verdedigen, doch met een be langrijk deel van haar productie mo gelijkheden ook in de wereldpolitiek een rol te doen spelen, verleenen het Japansche bezoek aan Europa een bij zonder karakter. Europa als uniform geleide wereld politieke factor is, naar van zelf spreekt, voor de Japansche politiek van veel grootere beteekenis dan een afzonderlijke Europetsche staat kan zijn. De mogelijkheden, de beteekenis van dit nieuwe Europa op te voeren, zijn bij lange na nog niet uitgeput. Dat zij echter alleen ter beschikking van de asmogendheden staan, weet men se dert de toetreding van Bulgarije en sedert het neen van Joego-Slavië aan Roosevelt zeer goed. De toetreding van nieuwe staten tot het drie mogend- hedenpaet in Europa werd reeds aan gekondigd. Wie weten wil, om wie hst hierbij gaat, behoeft slechts te zien naar de melancholieke pogingen, die Eden en zijn Engelschen aan bepaalde Europeesche saten wijden. Hoe het ook zij, de voordeelen van een organisatie op ons continent, die een doeltreffende vertegenwoordiging der gemeenschap pelijke belangen waarborgt, zijn na de ineehstorting van Frankrijk en het verraad, dat Engeland jegens zijn con tinentalen bondgenoot pleegt, voor alle volken van Europa te zichtbaar gewor den dan dat de een of andere regee ring, kliek of met de Engelsche be langen verbonden groep nog in staat zou kunnen zijn, het baanbraken van op te houden. Deze' ontwikkeling gaat een algemeen streven naar dit Europa met rasse schreden haar hoogte punt tegemoet. De tijd daarvoor wordt rijp. Daarmede wordt hij tegelijkertijd ook voor Japan, den bondgenoot van het nieuwe Europa, rijp. TEN OOSTEN VAN DE BIASBAAI. Naar in een communiqué volgens Domei wordt medegedeeld, heeft een sterk detachement Japansche expeditie troepen in Zuid-China heden in de ochtenduren een verrassende landing ondernomen op de Noordelijke kust van de Honghai-baai ten Noorden van de Biasbaai. onder dekking van vkiot- eenheden. Het Japansche detachement, zoo voegt het communiqué hier san toe, trekt naar een niet bekend ge maakte plaats op en handelt in samen werking met de Japansche troepen, die onlangs geland zijn op het schiereiland ten Oosten van Biasbaai, Uitbreiding van Japansche blokkade aan Chineesche kust. Admiraal Sjimada, de opperbevel dool hebber van de Japansche vloot in de Chineesche Zee, heeft vandaag een proclamatie uitgevaardigd, waarbij de Japansche blokkade wordt uitgebreid tot de baaien van Honghai en Hit- sjietspi ten Noorden van de Biasbaai in de provincie Kwangtoeng. De blok kade gaat in op 25 Maart des middags om 12 uur. Gelijktijdig is de inhoud der proclamatie via den Japanschen consul-generaal medegedeeld aan de buitenlandsche diplomatieke vertegen woordigers en de autoriteiten der Chineesche zee-douane. Zon op 7.35, onder 19.59. Maan op 6.08, onder 16.38. Men U verplicht te rerduis- teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten nor na zonsonder- 0 gang ontstoken worden. k%\\m\m\\nwnn,uW Na den grooten brand in het geboiav bouwen van een nieuw, groot warenhuis. van de aleries Modernes te Utrecht is men met spoed begonnen met het we (Polygoon) een glazen paleis is op den hoek van de Oude Gracht het nieu groote gebouw verrezen. Het opperbevel der weermacht deelde Zaterdag mede: ,De vlootcommandant admiraal Lüt- jena meldt als commandant van een eskader slagschepen, dat hij na lang durige actie met zijn zware vloot- strijdkrachten ln het Noorden van den Atlantischen Oceaan ln totaal 22 vijan delijke gewapende koopvaardijschepen met een gezamenlijke inhoud v 116.094 ton tot zinken heeft gebracht. Achthonderd overlevenden zijn daarbij door Duitsche slagschepen gered. Aan de Westkust van Afrika hebben Duitsche duikbooten een iwaargeladen en krachtig verdedigd coovooi, dat voor Engeland bestemd was, aangeval len. Na gedurende verscheidene dagen onvermoeid en steeds weer opnieuw te hebben aangevallen, waren de duik booten er ln geslaagd 11 vijandelijke schepen met een totalen inhond van 77.000 ton tot zinken te brengen. DUITSCHE TROEPEN IN OCRLE VAlf EEN TAN Dl DUITSCHE TROEPEN IN NOORD"AFRIKA. (TBMGRAFBCH OVER. Gisteren beeft ook do luchtmacht de vijandelijke scheepvaart aanzienlijke schade berokkend. In het geheel vernie tigde zij ortgeveer 31.000 ton scheeps- ruimtf, tarsrijl 6000 ton ernstig werd beschadigd, too hebben ten Nootden van Kreta Duitsche gevechtsvliegtui gen ln den namiddag een beschermd convooi met groot succes aangevallen. Een 12.000 ton tankschip van den mo dernsten bouw stond na twee voltref fers in vlammen en moet verloren ge acht worden. Een tweede schip van 8090 ton brak, na midscheeps getroffen te zijn, ia tweeën. Een derde koop vaardijschip van 8009 ton geraakte ln brand. In de wateren van Malta kreeg een Britse he torpedoboot jager een bom treffer op het voorschip. In het kanaal van Bristol, ten Zuidoosten van Pem broke, rijn een kooppvaarder van 4000 ton en een tankschip van 4000 ton door gevechtsvliegtuigen tot sinken ge bracht. Ten Zuidoosten van Alde- bourgh sonk een koopvaarder van 3000 ton na een volterffer te hebben gekre gen. In den afgeldopen nacht hebben sterke afdeelingen gevechtsvliegtuigen de haven en dokwerken te Plymouth opnieuw bestookt met bommen van ieder kaliber. Er braken groote bran den uit, vooral in het Zuidelijk deel van de haven. De uitwerking der aan vallen van den voorgaanden nacht werd door deze nieuwe operaties nog aanzienlijk vergroot. Overdag noch des nachts zijn vijan delijke vliegtuigen böven Duitsch ge bied' verschenen. Het luchtdoelgeschut heeft twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten: nachtjagers en een mijnenveger elk één. Verder heeft de vijand gisteren bij luchtgevechten twee jagers van het type Hurricane verlo ren. De verliezen va ft den vijand be droegen dus op 21 Maart in het geheel zes vliegtuigen, terwijl twee Duitsche vliegtuigen verloren gingen. Bij den aanval op het vijandelijke convooi aan de Westkust van Afrika hebben zich de duikbooten, die onder bevel van kapitein-luitenant Oesten en kapitein-luitenant Schewe staan, bij zonder onderscheiden." Volgen* varklaringen van de over levenden van de 21 Engelsche koop vaardijschepen, die door een formatie Duitsche slagschepen ln het Noorde lijk deel van den Atkntiachen Oceaan tot zinten zijn gebracht, hadden deze «ohepen ook zeer waardevol materiaal, waaronder vliegtuigonderdeelen en munitie aan koord, aldus het D.N.B, Het Amerikaansche tijdschrift „Life schrijft, volgens het D.N.B., dat sedert den tijd der Spaansche Armanda, En geland nog nooit zoo bedreigd is ge weest als thans. De New York Post wijst er op, dat Engeland in de eerste 18 maanden van den oorlog bijna 5 millioen ton scheepsruimte heeft verloren en dat men, naar in gezaghebbende Engelsche kringen verklaard wordt, verwacht, dat de duikbootoorlog nog 59 procent doeltreffender zal worden. Het blad merkt op, dat verder waarschijnlijk nog 3 millioen ton beschadigd is en op het oogenblik niet gebruikt kan wor den. Alle Britsche plannen zijn dus af hankelijk van de vraag, in hoeverre men over aanvullende scheepsruimte zal kunnen beschikken. Marine en luchtmacht vernietigen 230 000 b r t., slagschepen brengen 22 schepen met tezamen 116 000 b.r.t. in het Noordelijk# deel vsh den Atlan tischen Oceaan tot zinken, 77.000 ton door duikbooten, 31.000 ton door vlie gen elders vernietigd, en weer bom men op Plymouth. Met dergelijke op schriften vermeldt de Duitsche pers van Zaterdagavond de sucesberiohten uit het weermaehtbericht van heden. De Berliner Boerse n-Z e i t u n g spreekt van een nieuwen hevigen slag tegen Engeland en van een bittere pipl voor Churchill en zijn oorlogspolitici. Evenmin als het luchtgevaar, heeft En geland het duikbootgevaar kunnen om zeilen. schrijft hèt blad. Onze duikboo ten zullen, evenals onze strijdkrachten boven water, den Britten nog menige verrassing bereiden. De lente begint pas. De Lokai Anzeiger schrijft, dat de slag in den Atlantischen Oceaan sneller en heviger ontbrand is, dan Churchill en de zijnen gevreesd had den. Deze slag zal echter niet alleen op de golven vain den Atlantischen Oceaan gestreden worden. Daartoe behooren oök de zeer gevoelige bolwerken als de Engelsche havens, docks en wapenfa brieken. De Britsche stemmingsbaro meter staat thans reeds op slecht weer. De donkere wolken, welke zich boven het eiland samentrekken, kondigen den naderenden storm aan. Over den tweeden aanval op Ply mouth, welke Vrijdagavond is onder nomen, meldt United Presg volgens het D.N.B., dat honderden bommenwerpers daaraan hebben deelgenomen. Terwijl Donderdagavond 10.000 brandbommen geworpen werden, wat dit aantal Vrij dagavond nog veel grooter. Aan bri santbommen vielen er tijdens het hoogtepunt van den aanval twaalf per minuut, of 720 per uur. De verliezen zijn nog niet te overzien, doch moeten zeer groot zijn. Er ia geen straat, die niet getroffen ia. De aanvallers kwa men opzetten bij het vallen van de duisternis, toen de bevolking nog met het opruiming»werk van den aanval van den vorigen avond bezig waa. Er ia niet gemeld, dat er ook maar één Duil- tetie maeiuna la neergehaald. 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1