J0EG0- SLAVIC'S AANSTAANDE TOETREDING TOT DE AS 1 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Matsoeoka confereert met Stalin en Molotof )insdag 25 Maart 1941 Een onderhoud van twee uur ion m HtacUx 79c Jaargang, No, 20587 Minister-president en minister van Buiten- lartdsche Zaken te Weenen aangekomen Ook Hitler, von Rlbbontrop, Ciano en Os|lma aanwezig Naar toenadering tusschen iDuitschland en Turkije? t Geen ontmoeting tusschen Engelscheri ambassadeur en Matsoeoka Engelsche druk op Ierland. 4r Noenmaal ter eere van Matsoeoka Verklaringen van Matsoeoka, Duitschland en Hongarije (Hofftknn). Geschenken voor Stalifi en Molotof. Matsoeoka uit Moskou vertrokken. Matsoeoka blijft vier dagen in Berlijn. UITBREIDING VAN AME- RIKAANSCHE NEUTRALI- v TEITSZ0NE? Tot aan 25sten meridiaan 'BouW van oorlogsschepen opde groote meren. -l Staking by Bethlehem Steel. Groote offers nood zakelijk. Critiek op Amerikaansche handelspolitiek. AZIË De Japansche landing bij Kwangtoeng. AMERIKA Postgiro 48400 Bur. Markt 3L TeL 27U Directeur T. TIETER - ,i De Jee» o-SU visehe premier, Tswetkewlts], ea de minister van Bultenlaadscbe Zaken, Tslntsar Maifcewitai sUn in gezelschap van den Dultaehen gezant, von Heeren. gisteravond om tien nor plaatsel ij ken tijd per extra-trein uit de Joego- Slavische hoofdstad naar Duitsch- laad vertrokken. Mj het afsoheid waren talrijke leden dgr regeering aanwezig met dea plaatsvervangenden premier, dr Matsjek, aan het hoofd. Behalve de hoeren van het Duitsche gezant schap waren nog (le Italiaansche ge- sant, da Hongaarsohe gezant en de Bulgaarsehe zaakgelastigde versche nen. In politieke kringen te Belgrado wordt er op gewezen, dat na de re organisatie van de regeering de positie -an Joego-Slaviëibp binnen- en buiten- «ndsch politiek gebied definititef op- jeheldero is. Men juicht de thans genomen be slissing toe, aidus het D.N.B. en ver wacht van de toekomstige ontwikke ling een vérgaands ontspanning in het (and. Joego-Slavië heeft, zoo verklaart- tnen In vooraanstaande politieke krin gen thans op ondubbelzinnige wijze de nieuwe ordening van Europa ge kozen en is trotsch als rechtsgeljjke partner met volle vrijheid van beslis sing te kunnen medewerken. gNGELSCHE NOTA AAN JOEGO-SLAVIK In Amerikaansdie journallsten-krip- gen to Belgrado verluidt het -betrouw bare bericht, dat de Bngelsche gezant, Sir Ronald James Campbell, gister- Biddag op het Joego-Slavische ministe rie van Buitenlandsche Zaken een nota heeft overhandigd, die betrekking I sou hebben op de buitenlandsche poli tiek van dit land. Van Angelsaksische zijde wordt over 4e Engelsche stappen bi) de Joego-Sla vische regeering vernomen, dat de. En- gtlsohe gezant, Sir Bonald Campbell, aöor een ambtenaar een hem door het foreign Office toegezonden nota heeft doen toekomen aan den minister van Bilitenlandsche Zaken, Cincar Marko- witej, waarvan de tekst voorloopig nog geheim gehouden wordt. Amerikaan- «che journalisten, die nauwe verbin dingen met het Britsche gezantschap onderhouden, zeggen vernomen-te heb ban, dat in de nota eerst herinnerd wordt aan de vriendschap tusschen Engeland en Joego-Slavië, welke tij dens den wereldoorlog bezegeld is, om daarna uiting te geven apn de verras-j «ing over de „drastische wending in de Joego-Slavische buitenlandsche po litiek", welke dfe Engelsche regeering aandachtig wil blijven controleeren. DUITSCHLAND EN TURKIJE. De medewerker van het te Belgrado I verschijnend* blad Politika meldt j uit Istanboel, dat men In kringen al daar uit allea afleidt, dat in de naaste toekomst een toenadering tusschen de opvattingen van Duitschland en Turkije »1 ontstaan. In toonaangevende Turk- «che kringen laat men het licht vallen op het streven naar het behoud van foede betrekkingen met Duitchland en ttahc, benevens op-het feit. dat Turkije, door een verdaag met Engeland te Ruiten, geenerlei voornemens heeft ge had jegens de spilmogendheden. maar daarbij hl de eerstg^ plaats aan eigen veiligheid heeft gedacht, want in hej. Pas^van Ankara was immers tot uit drukking gebracht, dat het pact alleen dan van kracht zou worden, wanneer tan agressieve actie tegen Turkije werd oadernoroen.' VON RIBBENTROP, EN CIANO TE WEENEN. Da rijksminister van Buitenlandsche taken, von Rlbbentrop, is vanochtend I h Weenen aangekomen. Hedenochtend ia ook da Itaüaanache Wnister van BulbenLjuiich* Zaken j Staf Ciano, par extra trein te Weenen I "ar gekomen. Tec verwelkoming was 1 »P het ft-.tion aanwezig de rijksminls- 1Van Buitenlandsche Zaken, von - vntrop. Met dan rijksleider yon I «ohirach-varen voorts vej-tegenwoor- van staat, party en weermacht [atewetig. Na da oereeorópagni* te geïnspecteerd, vergezelde de I Wksmimster van Buitenlandsche Zaken zijn gast naar het Grand Hotel.-Op den rit door de straten van Weenen werd de Italiaansche minister door de bevol king hartelijk begroet. ITALIË EN ZUID-SLA VIE. In verband met den vierden verjaar dag vin het vriendschaps- en niet-aan- vg&verdrag tusschen Italië en Zuid- Slavië wijzen de Italiaansche «.bladen op de zegenrijke gevolgen van Het ver drag. Dit heeft, alle Engelsch-Fransche intriges ten spijt, den vrede op de Adrialisehe Zee hetsrteld en in stand gehouden. Tevergeefs hebben Frankrijk en Engeland getracht, naar de P o so lo di Roma schrijft, Zuid-Slavië door beweringen omtrent ^.g. aanvals- plannn der spil aan hun kant te bren gen. Zuid-Slavië heeft zich uitsluitend aan zijn eigen belangen gehouden en de noch gevraagde, noch gewenschte bescherming afgewezen. Het is steeds nader gekomen tot het ëysteem van de spil. waarin Belgrado het -steunpunt van de toekomstige Europeesehe nieuwe orde ziet. Het Italiaansche volk begroet deze duidelijke en rechtlijnige houding van Zuid-Slavië ih de vaste overtui ging, dat deze samenwerking tusschen de beide staten op economisch evenals op politiek gebied in wedierzijdsch be lang steeds nauwer tot ontwikkeling zal komen. Zuid-Slavië heeft, naar de Messa- gero uiteenzet, een belangrijke bij drage geleverd aan de opheldering op den Balkan door zijn betrekkingen met Bulgarije en vervolgens ook met Hon garije nog te verbeteren. Zuid-Slavië zal den aanmaal, ingeslagen weg in zijn eigen belang evenals in dat ven de Europeesehe nieuwe orde verder vol-' gen, een nieuwe orde, waarin Zuid- Slavië een fundamenteel element kan en moet zijn, DE JOEGO-SLAVISCHE MINISTERS GEARRIVEERD. Het D.N.B'. 'meldt uit Weenen: De Joego-Slavische minister-presi dent, TswetkoWitsj, en de minister van Buitenlandsche Zaken, Cincar Marko- witsj, zijn hedenochtend per extra- trein te Weenen aangekomen. Da rijksminister van Buitenlandsche Za ken, von Ribbentrop, verwelkomde de Joego-Slavische gasten op het perron en heetta hen welkom ip Duitschland. Ter ontvangst van de Joego-Slavische staatslieden waren met rijksleider von Schirach vertegenwoordgers van staat, partij en weermacht aanwezig. Na in spectie van de eere-compagnie verge zelde de rijksminister van Buitenland sche Zaken i zijp gasten naar Hotel Bristol. Bij den rit door de straten van Weenen werden de Joego-Slavische staatslieden door de Weensche bevol king levendig begroet. Ook de Japansche ambassadeur aanwezig. In den loop van den ochtend is ook de Japansche ambassadeur te Berlijn, Osjima, in Weenen aangekomen. HITLER IN WEENEN AANGEKOMEN. Van goed ingelichte rijde gemeld: De Führer is hedenochtend om 11 uur, 15 te Weenen aaa- gekotnen. Hij werd door .da be volking mtt stormachtig ge£dch begroet. t De Führer heeft rijn Intrek ge nomen in hotel Imperial. i PERSSTEMMEN. De reis van de Joego-Slavische staatslieden staat in het middelpunt der beschousoing^p van de Zuid-Slavi sche bladen, dteait feit een nieuw be wijs noemen voor den wil der Joego- Slavische staatsleiding, de vriend schappelijke betrekkingen met den, .Duitschen nabuur te versterken en te verdiepen. De Vreme schrijft: De behande ling der betrekkingen van nabuunchap tusschen Joego-Slavië en Difitschland staat in het téeken van het wederzijd- sche streven, duidelijk de positie van Joego-Slavië te bepalen. De rol van Joego-Slavië als hoeder der wegen van het Oosten naar het Westen binnen het bestek van den toekomstigen vrede der Europeesehe volkerengemeenschap zal in hét teeken staan, van de volko men onafhankelijkheid der Joego-Sla vische natie en haar grondgebied. Aan alle kanten beschermd, kan Joego- Slavië zich thans rustig aan zijn cultu- reele, sociale en economische ontwik keling wijden. Zijn staatsleiding be rust in véilige handen, en Joego-Slavië kan daarom koelbloedig de ontwikke ling der buitenlandsche politieke en militaire gebeurtenissen afwachten. In het blad P1 li t i k a schrijft de vroegêre Servische gezant in Péters- burg en Parijs, die ook langen tijd staatssecretaris in het Joego-Slivisehe ministerie van Buitenlandsche Zaken was, Spalajkowitsj, dat het behoud van den vrede het voortdurende streven van de Joego-Slavische buitenlandsche politiek is geweest. Joego-Slavië hééft sinds begin Van den oorlpg een vast beraden neutrale houding tegenover de oorlogvoerende partijen aangeno men. Inmiddels heeft de Ontwikkeling steeds duidelijker getoond, dat deze houding niet tót het einde gehand haafd kan worden. Beide oorlogvoe rende partijen hebben kracht naar een besluit gestreefd. De Joego-Slaylsche politiek heeft .Voor het volgettao be sluit 'gestaan: De eene oorlogvoerende partij wenschte, dat Joego-Slavii ac tief aan den oorlog zou deelnemen, «Ie andere partij daareentegen wenschte slechts, dat Joego-Slavië tot het drie- mogendhedenpact zou toetreden en aldus formeel blijk zou geven van zijn vreedzame bedoelingen jegens de al mogendheden. BEZOEK VAN. BEVIN AAN DB VALERA? De Londensche correspondent van de New-York Sun meldt volgen» het D.N.B., dat Engeland opnieuw naaf de günst van Ierland dingt. Whitehall hééft aangekondigd, dat men zich door bemiddeling van, de Labourparty nog maals tot Ierland zal wenden. De minister Arbeid, Bevin, zal, aldus zegt men, een bezoek aan De Valera bren gen en hem een voorstel doen omtrent de wijze, waarop Ierland de „democra tieën" kan ondersteunen. In een Lon- densch blad, welks naam niet genoemd wordt, heeft Jack Carney geschreven, dat „de dagen der Iersche neutraliteit geteld" zijn. De Japansche minister van Bul- (enlandschézaken Matsoeoka, heeft gistermiddag om 16.00 uur plaatse lijken tijd, vergezeld van den Ja pangehen /ambassadeur te Moskou, Tatekawa en van den ambassade raad Mijakawa in het Kremlin een bezoek gebracht aan den chef yan de Sovjet-Russische regeering en volkscommissaris van Buitenland- aehe Zaken, Molijtow. De bespreking, waarbij ook Stalln tegenwoordig was, heeft twee uur geduurd. In tegenstelling tot anderslulden- de berichten, heeft de Engelsche ambassadeur te Moskou, sir Stafford Cripps, geen bezoek gebracht aan den Japanschen minister van Bui tenlandsche Zaken. Ter eere'' van Matsoeoka, heeft de Duitsche ambassadeur Von der Schu- lenberg gisteren een noenmaal laten aanrichten, waaraan van Japansche zijde de Japansche ambassadeur te Moskou, Tatekawa, eenige leden uit het gezelschap van den Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken en verscheidene heeren der Japahsche ambassade, te Moskou deelnamen. De tot het driemogendhedenpact behho rende landen warén door den Italiaan- schen ambassadeur Rosso en voorts doqr de gezanten van Bulgarije, Roe menië, .Hongarije en Slowakije verte genwoordigd. Van Duitsche zijde wa- remasnwezig gezant Von Tippelskirch, sraSbssaderaad Hilger, de drie mili taire attaches en andere heeren van de Duitsche ambassade. De Japan schelfoinisfer van Buiten landsche Zaken, Matsoeoka, heeft tegenover den plaatsvervangenden hoofdredacteur van de A n g r i f f, die hem tot Moskou tegemoet gereisd is, eenige verklaringen afgelegd, die het blad onder het opschrift „een strijd hond" publiceert. Nadat Matsoeoka nogmaals zijn vreugde had uitgesproken over de uit- noodiging der Rijksregeering om een bezoek aan Duitschland te brengen, waarbij hij eindelijk al de mannen zal leeren kennen, wier namen thans in de geheele wereld, vooral ook in Japan, tot 'n begrip zijn geworden, verklaar de hij: Ook het Japansche volk hééft mijn reis naar Duitschland en Italië met de levendigste belangstelling, ja met vreugde begroet. Geheel Japan is er van overtuigd, dat het driemogend- hedehpaet zoowel in politiek, als in militair opzicht een machtsfactor, ja kortom het machjigste bolwerk is, dat ooit in dé wereld bestaan heeft". Buitenlandsche Zaken, Bardonjr, W Rijkskanselier Adolf Ifittor. (Telegrafisch overgebrachte Moh De Japansche ambassadeur heeft gistermorgen den chef van het protocol aan het volkscommissariaat van Buit- tëhlahdsfche Zaken twee geschenken overhandigd voor de beide hoogste Russische'staatslieden. Stalin en Molo tof, die Matsoeoka heeft meegebracht en wel een wandscherm met een jacht tafereel en een lakkastje, met goud en zilver" beschilderd. De Japansche minister van Buiten landsche Zaken. Matsoeoka, is gister avond om 23.05 plaatselijken tijd met zijn gevolg na een verblijf van ander- halven dag uit Moskou naar Berlijn vertrokken. Bij het afscheid waren tal rijke autoriteiten tegenwoordig, o m. de diplomatieke vertegenwoordigers der landen, die bij „het driemogendheden- vrdrag zijn aarMsloten. De woordvoerder van het inlichtin genbureau der Japansche regeering heeftt volgens het D.N.B. medegedeeld, dat Matsoeoka volgens een vanochtend ontvangen telegram voornemens is vier dagen in Berlijn te blijven. Hij wil op 30 Maart van Berlijn vertrekken naar Rome, waar ó'u den 31sten zal aan komen. Te Rome wil hij drie dagen blijven. Op de vraag, wat er waar was van de geruchten, dat Matsoeoka ook een bezoek aan Londen wilde brengen, antwoordde de woordvoerder met een ironisch lachje, en d* vraag, welke partij zich er méde zou willen belasten Matsoeoka veilig per vliegtuig naar Londen te brengen zonder dat de mi nister gevaar zou- loopen te wórden neergeschoten. OVEREENKOMST MET CANADA INZAKE BOUW VAN OORLOGS SCHEPEN. .Volgens de Armjr tal Navy Journal het orgaan der Araeri- kaausche weermacht, overweegt Roosevelt de neutraliteitszdne uit te breiden tot aan-den 25sten meri diaan De Amerikaaasehe vloot zou dan convooien tot aan de Europee sehe kusten kunnen beschermen, zonder dat zij de neutraiitëitszöne zou hebben te verlaten. (Deze meri diaan „loopt ongeveer over de Wes telijke punt van IJsland, de Azoren en de Kaap Verdische eilanden. Red.) .rSchfens een beschikking van Roo- een gebied op de Philippijnen a in Alaska tot verboden zóne de buitenlandsche scheepvaart verklaard. Buitenlandsche schepen mogen niet zonder toestemming van den minister van marine de bocht van ic on de Philippijnen en de Kodiak eSUgiaen in Alaska aandoesP Het departement van Buitenland sche Zaken der V.S. publiceert een notawisseling metNde Canadeesche regeering, volgens wejke men is overeengekomen, dat op de zooge naamde groote meren die de grens tusschen beide staten vormen, voort aan oorlogsschepen gebouwd mogen worden. Dez* overeenkomst 1» reeds in November 1940 gesloten, do<m pas nu bekend gemaakt. Op de groote meren mogen oorlogsschepen ge- bouwd en gewapend worden. De schepen mogen echter niet voor den dienst op d« meren self bestemd rijn en moeten onmiddellijk na hun vi ring naar elder» gebracht word wapening moet zoo zijn. dnt schepen niet gebruikt kunnen w den yoór militair» verrichtingen Óp de groote meren. Tenslotte moet de an der,partij van tevoren worden in gelicht over de bouwplannen. De Asnerikaansche minister van Ma rine, Knox, heeft medegedeeld, dat op drachten »i)n verstrekt voor den bnw van 36 stalen duikbootjagers en 18 stalen mijnvegers. De kosten deser bodems bedragen 34.6M.666 dollar. Het ministerie van Oorlog der V.S. heeft volgens 't DJ4,B. medegedeptü, dat het 24.000 ton metende passagiers schip Washington gecharterd is en on verwijld in dienst zal worden genomen als hulptransportschip. Het C.lt). heeft gisteren volgetls een D.N.B. bericht uit Washington een staking afgekondigd bü de staalfabriek der Bethlehem Steel Co. te Bethlehem in Pennsylvanië. Reeds in den middag werden stakingsposten opgesteld. De vertegenwoordiger van het vakverbond verklaarde, dat bij het opkomen yan de nachtploeg talrijke posten de fabriek zouden afzetten en de arbeiders zouden verhinderen aan het werk te gaan. Bij deze fabriek zijn 18.000 arbeiders werk- im.' Zy heeft wapeningsopdrachten voor meer dan een milliard dollar, De Amerikaansche minister van Handel, Jones, heeft in een onderhoud met Internationa] New» gezegd, dat het Amerikaansche volk in den komenden tijd groote offers zal moeten brengen. Jones kondigde nieuwe belastingen en een verhooging der defensie-uitgaven aan. Hij drong er op aan, dat de Ame rikanen een deel van hun spaargeld in regeeringspapieren zouden beleggen. De Chicago Tribune toont zich zeer bezorgd over den achteruitgang van den handel met Zuid-Amerika. In- plaats van aan de toekomst te denken, aldus het invloedrijke blad, beperken de Véreenigde Staten zich lort waffen- ieveraniies aan Engeland. In het goe derenverkeer met de neutrale landen, vooral die op het Westelijk halfrond, komt geen verbetering, hoewel de Ver, Staten juist nu een prachtige gelegen heid hebben om de Duitsche en Engel sche concurrentie in Latijnsch -Amerika te verdringen. Dat de uitvoer naar het Britsche Ryk in Januari met 12 procent is toegenomen, wordt bijna geheel geneutraliseerd door de vermindering van den handel met Latijnsch-Amerika met 10 procent en van den handel met Japan met 40 procent. Oorzaak van'dit alles is in de eerste plaats het gebrek aan vervoergelegenheid, waarvoor de Ver Staten zelf verantwoordelijk zijn door den vérkoop van schepen aan Engeland en de overdracht van scheeps- ruimte aan andere mogendhedo" SNELLE VORDERING NAAR HET BINNENLAND De Japansche legertroepen, die «op 24 Maart op verschillende punten aan de Oostkust van Kwangtoeng, zfjn ge- land, maken snelle vorderingen naar het binnenland, waarbij zij de terug trekkende Chineezen vlak op de hielen ?i®h,. zoo meldt het perbureau van het hoofdkwartier der Japansejio expe. di tie,troepen in Zuid-China. Een colon ne heeft zich meester gemaakt van Swabue, een tweede is Noordwaarts opgerukt ter bezetting van Ha.kau, waarbij slechts weinig weerstand on derweg werd ontmoet Groote hoeveel heden oorlogsmateriaal zün te Haikau ;u beslag genomen. Ook de in Tsjau- jang gelande troepen maken vorderin gen. ZEVEN KINDEREN BIJ BRAND OMGEKOMEN. Uit Windsor Mills in de Canadeesche provincie Quebec wordt gemeld, dat daag bij een* brand op een afgelegen boerderij zeven kinderen zijn omge komen. Zon op 7.33, onder 20.01. Maan op 6.34, onder 17.43. Men is verplicht le verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertnigen moeten nor na zonsonder gang ontstoken worden. fia\«nwna»nMMiansmK 'i tl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1