m vk Geen doortocht van troependoor Joego-Slavië gt /oensdag 26 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 2oh ct+Hlaoh- 1fc 4*arganj, No. 20568 Duitschland belooft de souvereiniteit en onschendbaarheid van den nieuwen bondgenoot altijd te eerbiedigen Hitier confereerde een uur met Tswetskowitsj en Markowitsi Notaf van asmogend- hedert aan Joego- Slavische regeering. Toespraak van von sRibbentrop Verklaring van Tswetkowitsj. Hitier ontvangi Tswet kowitsj en Markowitsj. T elegramwisseling tusschen Hitier en prins-regent Paul. Joego-Slavische ministers vertrokken. Officieele Italiaansche verklaring. Politika over de toetreding. - Oordeel van de Diplo. T MR. ROST VAN TONNINGEN PRESIDENT DER NEDER- LANDSCHE RANK. pr - BPB Ik N MATSOEOKA IN DUITSCHLAND AANGEKOMEN. Verklaring van Osjima. HALIFAX OVER ENGELANDS OOR- LOGSDOELEINDEN. Strijd op leven en dood tusschen twee wereld beschouwingen» Postgiro 484U0 Bur. Markt «L TeL ST48 "Directeur fTIETER Hot protocol, dat door ven Rib- bantrop, (raaf Ciaao en ambassa deur Osjtma eenenljds, en de loego-Slatrlaebo mlnaters ander zijds. inaaka do toetreding van Jeege-Slavlë tot bat driemogenrt- hideapaot onderteokend werd, beeft don volgenden tekst: „De regeeringen van Dnltsehland, Italië en Japan oenertiids en de regeeclng van Joego-Slavië ander- >ijds stellen door kon onderteeke- nendo gevolmachtigden he^jrolgen- de vast: Artikel 1, Joego-Slavië treedt toe tot bot op I? September 1940 te Berlijn onderteekende driemogend- ksdenpaet toedien Dnltsehland, Italië en Japan. Artikel t. Voor soover de in ar tikel 4 van het driemogendheden- paet vooral ene gemeenschappelijke technische commissies kwesties be handelen, welks do belangen van Joego-Slavië raken, rallen ook ver' tegenwoordlges* van Joego-Slavië aan de beraadslagingen der com- Artikel J. De tekst van het drie. megendhedenpact Is als supplement aan dit protocol toegevoegd. Het enderbavlge protocol ie gesteld In de Duitsehe. Japansche en Joego slavische taal, waarbij elke tekst als snthentiek geldt Hel treedt op den dag der onderteekenlng ln werking". Gelfjk met de onderteekenlng van hst protocol, hebben de regeeringen ven de asmogendheden de volgende Ukluidende notas aan de Joego- avlache regeering geTichtl Mijnheer do minister president! Namens enrin opdracht van de Duit sehe regeertng hob lk do oer, Uwe Excellentie hot volgende mede te deeLen: Naar aanleiding van het feit, dal, Joego-Slavië heden tot het drie- mi^endhedenpact is toegetreden, be vestigt de Duitsehe regeering haar be sluit, de souvereiniteit en da territo riale onschendbaarheid van Joego- Slavië'altijd te eerbiedigen. Gelieve, mijnheer de minister-president, de ver zekering ven mijn groots hoogachting te aanvaarden. w.g. JoachiiA von Ribbentrop. Mijnheer de' minister-president! Met betrekking tot de besprekingen, welke naar aanleiding van de heden plaats gehad hebbende toetreding van Joego-Slavië tot het driemogendheden- pact hebbra plaats gehad, héb ik de ëer Uwe Excellentie namens derijks- regeering hiermede te bevestigen, dat de regeeringen der asmogendheden en de koninklijke Joego-Slavische regee ring het erover eens zijn, dat de regee ringen der asmogendheden tijdens den duur van den oorlog Joego-Slavië niet den eiach nullen stellen, den doortocht of het vervoer van troepen dpor het Joego-Slavische staatsgebled too te •taan. Gelieve, mijnheer do minister-presi dent, de verzekering van mijn groote hoogachting to aanvaarden. w.g. Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop heeft de officieele plechtigheid der onderteekenlng beslo- tan met een toespreek, waarin hij o.a. kalde: Met ijzeren wetmatigheid voltrekt Ben voor onze oogeh reeds thans de nieuwe ordening van Europa en Oost- Arië. wij juichen, het toe. dat Zuid- Siavië zich niet ontoeganke"" getoond voor de noodcakeljjl l deelneming aan era nieuwe jan de dingen in Europa en lt toege" ..feden tot de Jong» volkeren, die ge- rijn deze nieuwe orde ten uit leggen togen iedere inmenging Thans staan Duitschland, Italië. Hon garije, Japan, Roemenië, Slowakije, Bulgarije en Zuid-Slavlë in den geest leeft tier ng van een nieuwe solidariteit naast el- 1 I g te verhinderen. Daarbij staat de jönge kander om vooral iedere verdere po ging tot een uitbreiding van den oorlog ren bul bulten af. wereld aan onze zijde. Voor de"eerste maal zal het daarmede in de geschie denis ook gelukken, een verstandige nieuwe orde in Europa, volgens de ge zichtspunten van de continentale be langen. te verwezenlijken. Het moet het doel zijn der in het driemogend- hedenpact verbonden groote mogend heden en der bij haar aangesloten staten, er zorg voor te dn gen, dat een Europa en een Oost-Azië ontstaan, waarin deze staten, vrij van vreemde invloeden en intriges, hun eigen volk- scjie en cultureele leven opbouwen en hun volkeren kunnen leiden naar een langen vredestijd en daarmede ook naar een gelukkige, economische toe komst. V Bijzonder zegenrijk echter, daarvan zijn wü overtuigd, zal deze* toestand op den Balkan blijken, welke steeds een speciaal terrein van actie voor vreemde invloeden is geweest, waardoor hij we derom maar al te vaak werd tot uit gangspunt van groote Europeesche con flicten. Duitschland zelf ik spreek dit hier plechtig uit heeft op deze gebieden noch territoriale, noch po litieke belangen. Zi,n oogenbükke lijke doel is ilechts te verhinderen, dat een vreemde mogendheid zich meester maakt van dit gebied om ^n daar uit de mogelijkheden te pden voor de voortzetting van den opeeschen oorlog. Het zal echter tjn uiteindelijke doel uitsluitend tjn, mede te helpen aan het tot ttand brengen van een orde, die dit voor geueel Europa zoo belangrijke gebied volgens rechtvaardige en verstandige beginselen pacificeert, zijn economische mogelijkheden daardoor openstelt en zoo ten pro fijt® van allen doet gedijen. Na de onderteekening van het proto col heeft de Joego-Slavische minister president een verklaring afgelegd, waarin hü o.a. zeide: Het voornaamste doel en bijna het eenige doel der buitenlandsche politiek van Joego-Slavië was en blijft, voor het Joego-Slavische volk den vrede te bewaren en zijn veiligheid te verster ken. Met het groot-Duitsche rijk heeft Joego-Slavië reeds voor en ook na de verbinding der gemeenschappelijke be langen de beste betrekkingen onder houden. Joego-Slavië heeft reeds van zijn bestaan af steeds gevoeld en er ook in het bijzonder waardeerjng voor ge had, dat men in Duitschland steeds een juiste opvatting heeft gehad van het feit. dat zijn nationale eenwording niet de vrucht is van eenigerlei verdrags- combinatie, maar het natuurlijke be sluit vormt van langen en zwaren strijd der Serven, Xroaten en Stevenen. Aangezien Joego-Slavië geen eiachen nr.ar buiten heeft te stellen, eischen de vitale belangen van zijn Destaan en zijn vooruitgang, dat het Zuid Oosten voor een nieuwe uitbreiding van den oorlog behoed en de door den hestaanden toe stand ernstig benadeelde economische samenwerking op het Europeesche ra- telanji versterkt wordt. Alle verdragen, die de laatste Jaren door ons land Zijn onderteekend, zijn bezield door den wil tot verwezenlij king van een bqleren en beter georga niseerd en vrede in dit gebied van Europa. Op den tiuidigen dag, nu Joego-Slavië toetreect tot het drie- mogendhedenpact, gebeurt dit met de bedoeling zijn vreedzame toekomat in samenwerking met de landen van het driemogendhedenpact to verzekeren. Hitier heeft gietermiddag omstreeks 16.43 uur Tswetkowitsj en Markowitsj in Hotel Imperial ontvangen. Von Rib bentrop was bij deze bespreking aan wezig. De bespreking, die in den geest v«n de traditioneele vriendschappelijke be trekkingen tusschen de beide staten is verloopen, heeft bijna een uur ge duurd. li aansluiting hierop ontving de Führer in tegenwoordigheid van Von Ribbentrop den Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, voor een onderhoud, waarbij ook de Italiaanrcha ambassadeur |e Berlijn, Dino Alfieri en de Duitsdie ambassadeur te Rome, Von Macken- sen, tegenwoordig waren. fcr Tusschen den prins-regent Paul van Joego-Slavië en den Führer is aanleiding van de toejtreding van Joego-Slavië tot het driemogendheden pact een hartelijke telegramwisseling gevoerd. Het telegram van prins-regent Paul aan' den Führer luidde ah volgt: „Op den dag, waarop het koninkrijk Joego-Slavië toetreedt tot het drie mogendhedenpact. verzoek ik Uwe Excellentie mijn bijzonder hartelijke wenschen voor het persoonlijk welzijn van Uwe Excellentie, alsmede mijn oprechte gelukwenschen voor den verderen bloei en hot welzijn vaa het groote Duitsehe volk wel to willen aanvaarden." De Führer heeft hierop ah volgt geantwoord: „Voor de gelukwenschen, die Uwe Koninklijke Hoogheid mij tor gelegen heid van de toetreding van Joego- Slavië tot het driemogendhedenpact heeft doen geworden, dank ik u zeer hartelijk en verbindt hieraan mijn oprechte wenechen voor de toekomst van het Joego-Slavische volk en zijn koningshuis.", Tswetkowitsj en Markowitsj hebben gisteravond per extra-trein Weenen verlaten om naar Belgrado terug te keeren. Van officieele Italiaansche zijde is inzake de toetreding van Joego-Slavië tot het driemogenhedenpact een schrif telijke verklaring Verstrekt aan de buitenlandsche pers, waarin o.a. het volgende gezegd wordt: Met de toetreding van Joego-Slavië zijn nu alle landen van Zuid-Oost- Europa tot het driemogendhedenpact toegetreden: Slowakije Hongarjje, Bul garije, Roemenië en Joego-Slavië. Deze fibeurtenis voltooit de uitsluiting vrn ngeland van het Europeesche vaste land, waarmede r de asmogendheden met de wapens en op politiek gebied met het driemogendhedenpact begon nen waren. Onder de landen van Zuid-Oost- Europa staat nu alleen nog Grieken land buiten het pact. dai de gevolgen van zijn aan de Lonrtensche belangen ondergeschikt gemaakte politiek zal moeten dragen In een klaarblijkelijk geïnspireerd artikel noemt .de Politika de toe treding van Joègo-Siavië tot het drie mogendhedenpact een van* nationaal, zoowel als van internationaal stand punt uit gezien uiterst belangrijke ge beurtenis. De waarborg voor de territoriale Integriteit en onafhankelijkheid, als mede de waarborg van een ongestoor- den vrede, zoo schrijft het blad, heeft door de plechtige garantie van Duitschland en Italië een nieuwe be vestiging ontvangen. Joi\gcTStavië heeft geenerlei militaire verplichtin gen op zich genotnen en blijft ook verder buiten den oorlog. De Joego-Slaven rijn diep van de. beteekenis van dezen historischen dag doordrongen, doch vooral van zijn be teekenis voor de verdere verdieping der Joego-Slavisch-Duitache vriend schappelijke betrekkingen. Daarom zal ook door deze nieuwe bijdrage tot de politiek des vredes en van de samen werking in dit deel van Europa een verdieping van de vriendschappelijke betrekkingen met Italië mogelijk wor den. Ook de, zooals bekend, vriend schappelijke betrekkingen van ons land met de dichtstbijgelegen Donau- en Balkanstaten zullen de gevolgen hiervan ondervinden, vooral gezien van het standpunt van een beveiliging van den vrede in Zuid-Oost -F,urojja, De Deutache diplomatisch polltlsche Korrespondanz schrijft naar aanleiding van de toe treding «van Joego-Slayië a.a., dat dit door alle goede Europeanen als een nieuwe belangrijke stap op den weg near het vormen van een geheel Europa omvattende solidariteit be schouwd wordt. De Korrcspogdeni herinnert er aan, dat het Joego-Slaviechhe ko ninkrijk, door verstandige leiders be stuurd, als een van de eerste landen begrip voor het mogelijke en onmo gelijke getoond heeft en zich bijtijds van de noodlottige concepties heeft bevrijd, die „in Versailles een onom- stootelijk dogma en in het schijnbeeld van een almachtigheid der Westelijke mogendheden haar onmisbaren steun zagen." - Joego-Slavië ia niet bezweken aan de verleiding om de holle garantie beloften van de Westelijke democratie aan te nemen. De beteekenis van de openlijke aansluiting van Joego-Slavië bij de mogendheden der nieuwe orde blijkt niet in het minst uit de wan hopige pogingen, die tot op den laat- sten dag, ja tot het laatste uur door aan het gebied vreemde tegenpartijen werden gedaan. HET INSTITUUT TOOK PLANTENVEREDELING TE WAOENINOENheeft sinds zijn oprichting ln 19» onder leiding vu wijten prof. Ir. C. Broekema eén productieslag geveerd. Er te nauwelijks «ra streven te bedenken, dat meer op da opbrengstverbooging te gericht du de plantenveredeling. Rusteloor wordt er ge- werkt au verbetering vu het rasaenaortiment. Door verbeterde resaankeuze te voor granen ln <fc laatste T jaren era opbrengstvermeerdering vu gtafddeld JH procent bereikt bij dezelfde bedrijfaonkoeton. Het Instituut vormt aan oentrumjren kweek er sarbefd met oen «uk bezoek van vreemdelingen. De jaarlijkse,'ie door hat I. v. P. verzorgde rassenlijst maakt de wetensohappelijke en prartt.ric ej vnringen overzichtelijk ea la au gids voor onze zaaizaad- en pootgoedvooraiening. Ezteriatit van bat instituut, ^olgaoopi Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommimrit voor bezet Nederland rijksminister Seyas-In- quart heelt op (raaë van zijn ver ordening nr. 188—1940, par. 1 over bijzondere bestaorsrechtelijke maatregelen mr N.M. Rost van Tonningen tot president der Neder- landsche Bank ■+- nr te) (Foto Archief De beëediging vond heden door den Rijkscommissaris, in tegen woordigheid van dta commissaris- generaal voor Financiën en Econo mie, minister dr. H. FischbÖck plaats. Tegelijkertijd heeft As Rijkscommis saris voor bezet Nederland Rijksminis ter Seyss-Inquart ep stond vu zijn verordening nr. t-UN par. 1 over de uitoefening vu Ae rageeringsbevoegd heden in beset Nsterbaë b verband met verordening ar. MA-1949 par I (4e verordening over bjjsaadtre bestuora- rechterijjke maatregelen) den direc- teur-secreta J hij Aa Nedertandsche Buk mr J. J. Westerasu Holstijn eer vol ontslag verleend met toekenning van pensioen. a|ja plaats keasinadr de Rijks commissaris Rijksminister Seyss-In quart den procuratiehouder vu de Ne- derlandsche Indischs Handelsbank te Amsterdam, den beer J. Robertsen, tot directeur-secretaris MJ Ae Naderlud- scne Buk en droeg hem tevens de functies op vu plaatsvervanger vu den president b> Aan ton vu par. 21 al. 1 der statuten vu de Nederland- sche Buk. Vu bevoegde rijdt wordt hierbij nog opgemerkt, dat Ae benoeming van mr Rost vu Tonningen niet au aijn iKititieke gezindheid onteprnit, doch dat de qualitelten vu mr Roat^vu Ton ningen op financieel gebied zeer be kend zijn en deze inzonderheid bij zijn benoeming op do bedoelde plaats den doorslag gegeven De Japansche minister van Buiten landsche Zaken, Malssrotf», is in den afgeloopen nach'. mat rijn* gevolg aan Abt Duitsehe grens» tation Malkinia augekomen. Het statten was versierd met de Japansche et Dorische vlaggen en met dennengreen. Mataoeoka werd naaensden Fühererudb Duitsehe re geering verwelkomd door ambassadeur Stahmer. De Japanasha minister begaf zich vervolgens naar'de diplomaten- kamer, waar h|j bleef tot het 'vertrek vu den speetelen trein, door de Dnlt- sche regeering lusiibtbbe»!- gesteld. Naar aanleiding vën.Matsoeoka's be zoek heeft de Japansche ambassadeur te Berlijn, Osjima, tegenover eenige Duitsehe bladen verklaard„De we reld ziet, oe biet alleen de pen van Japu, Duitschland u Italië, maar die van all,e landen haar opmerkzaamheid richt op de Europeesche reis vu Mat- soeoka. Duidelijker kan niet gedemon streerd worden, welk era groote poli tieke beteekenis au dat bezoek go- hecht wordt De Japansch-Duitsche. samenworHng wordt immers niet al leen gekenmerkt door het ontbreken vu tedere politieke tegenstelling, maar bfugt ln da aerzta plaat» bet gemeen- sonappelijke vu het deel naar voren. Doze samenwerkng berust o; dach te vu hat varvangen .verm mde wereldorde door een nieuwe er, op de verwezenlijking dier gedachte. Da. rom is zij -niet au tjjd gebonden, zij vloeit eenazins uit opportuniteit voort, maar wortelt in de wereldbe schouwing, in de volks.he overtuiging, die voor alle tijden onveranderlijk is. Door deze gezindheid, die beide volken gemeen hebben, heeft het belangrijke driemogendhedenverdrag vorm gekre gen. Dit verdrag verleent onze oriën tatie, die op bet spoedig scheppen vu een nieuwe orde gericht is, een geor ganiseerde stootkracht, die onvoor waardelijk ucces belooft. Voiken, die vu gelijke gezindheid zijn. aldus vervolgde Osjima, hebben dan ook niet geaarzeld zich om de vaan van het driemogendhedenverdrag te scharen. I et bezou) vrn Ma „eoka wint aan beteekenis. doordat het plaats vindt op een oogenblik, dat de wereld vol spanning is en de toestand reedz in het teeken van de srccesvoile ont wikkeling en vernieuwing staat. Ut twijfel er niet in het minst aan, dat het bezoek vu Mataoeoka zeer zal bijdra gen tot een verdere versterking onzer samenwerking, dk vrn het grootste belang is voor der, weg onzer beide olken, die door de Voorzienigheid be paald is. Bovendien zie ik in het stre ven naar den wereldvrede, die ir het verdrag tot uiting komt, de waarborg voor een schitterende Duitsehe over winning." Het onderhoud tusschen Stalin en Mataoeoka. Met het oog op den gespan nen toestand in de wereld, moet het onderhoud vu Stalin en Molotof met Matsoeoka van groot belang geacht worden, schrijft het Ja pansche blad A s a h i Sj i m b o e n. De oiwezigheid vu Stalip moet als uit drukking der vriendschappelijke be trekkingen tusschen beide landen worden opgevet, nu die betrekkingen zich or.langs gunstig ontwikkeld heb ben Met het sluiten van het voorloo- pige visscherjjverdrag en de voort durende hande'sbesprekingen zijn au- wjjzirgen ontstaan voor de mogelijk heid om de hangende kwesties te rege len. Het blad zegt ten slotte te hopen, dat het onderhoud tusschen genoemde staatslieden den weg zal banen naar een snelle en algemeen* opheldering vu den toestand. op de ge- der oude. „AMERIKA MOET ENGELAND MEER HELPEN". Het D.N.B. meldt uit New Vork: De Britsche ambassadeur te Waahing- ton, lord Halifax, heeft voor de Pil grims' Society aldaar een uitvoerige propagandaredie gehouden, waarin hü vooral nadruk legde op de noodzake lijkheid eener versterkte Amerikaan- sche hulpverleening au Engeland. Halifax betoogde, dat deze oorlog een strijd op leven en dood tusschen twee wereldbeschouwingen beteekent. Enge land vecht thus voor zijn leven en z<jn vrijheid, en de beginselen van vrijheid en demqcratie verkeeren thans ernstig in gevaar. Halifax onderstreepte de noodzakelijkheid eener samenwerking tusschen Engeland en de Ver. Staten, waarbq hü beweerde,'Sat de Europee sche oorlog ook .het Amerikaansche continent bedreigt. In zijn strijd om de eigen vrijheid vecht Engeland, zoo meende de ambassadeur, ook voor de vrijheid van de andere landen. Over wint Duitschland, dan wordt Europa met knechtschap en slavernij bedreigd. Als voorbeeld van een toekomstige volksgemeenschap noemde Halifax het Britsche rijk. De komende maanden brengen Engeftnd wellicht zware ver liezen. Het is dringend noodzakelijk met overeenkomstige snelheid en kracht de verdedigingsmaatregelen «t te breiden. De komende maanden zou den een wedstrijd te zien geven tus schen de toenemende Engelsche scheepsverldezeo-en de versterking der Engelsche verdediging en bewapening. ,Ten slotte gaf lord Halifax als zjjn meening te kennen er niet aan te twij felen, dat Engeland met de hulp van de Ver. Staten dezen wedstrijd zal winnen. Zon op 7,28, onder 20.04. Maan op 7.21, onder 19.52 (n.m.). Men U verplicht te verdok teren van coMondergang 'tót zonsopkomst Mr BB gang ontstoken worden. T,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1