NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Deviezenbesluit 1941 verschenen ion en titaan onder de studenten Berlijn nog gereserveerd aangaande de gebeurtenissen in Zuid-Slavië Handhaving der orde Zaterdag 29 Maart 1941 79e Jaargang, No. 20591 Leden van de vorige regeering gearresteerd - Prins Paul naar Athene Britsche troepen aan de grens waargenomen Nog geen regeeringsverklaring Leden van de vroegere regeering gearresteerd. Prins-regent Paul naar Athene. Anti-Duitsche 'etoogingen te Belgrado. Matsjek nog niet besloten. Britsche troepen aan de Zuid-Slavische grens. Verklaring van den nieuwen premier. - Reacties in het buitenland. Deviezenverordening 1940 en wet Inter nationaal Betalingsverkeer 1934 ingetrokken Aangifte- en eventueele verkoopplicht van buitenlandsche vorderingen, effecten enz. Zon op 7.23, onder 20.08. Maan op 8.07, onder 21.59. Men b verplicht te verdnb- teren van soMonder|an| tot zonsopkomst Lantaarn* van voertnltfea moeten Snru daag ontstoken Bevoegdheden van den rector-magnificus Overtreders kan den toegang tot universiteit of hoogeschooi worden ontzegd GOUDSCHE COUBANT Postgiro «8400 Bur. Harkt SL TeL 2713 Directeur P. TIETER Het A. N. P. meldt uit Berlijn, d.<L 18 Maarte Naar wü van welingelichte zijde ver nemen, nam men vandaag in de Wil- helmstrame de grootste reserve in acht ten aanzien van de elkander tegenspre kende berichten uit Zuid-Slavië en de problemen, die de toestand te Belgrado opwerpt. Men heeft van Duitsche zijde slechts verklaard, dat het tengevolge Van slechte verbindingen moeilijk Is den toestand te beoordeelen. Het overzicht wordt bovendien bemoeilijkt doordat de berichten elkander tegen spreken. In antwoord op desbetreffen de vragen verwees men in de Wilhelm- strasse naar voorbeelden, zooals de be lichten over excessen tegen buitenland- sche diplomaten in Zuid-Slavië, onder wie den Zweedschen gezant. Te bevoegder plaatse merkt men echter op, dat de Duitsche regeering de gebeurtenissen natuurlijk met be langstelling volgt. Ook in politieke kringen te Berlijn behoudt men zich het bepalen van zijn standpunt voor. Slechts wondt naar voren gebracht, dat de verklaringen der nieuwe regeering te Belgrado in het geheel niet spreken over een standpunt ten aanzien van het driemogendhedenverdrag. Naar aanleiding van verdere vragen werd verklaard, dat Duitschland geen stappen te Belgrado heeft ondernomen, vooral omdat het niet gebruikelijk is, dat een regeering de verdragen, die door een voorgaande regeering gesloten zijn, overhoop gooit. In toonaangevende Duitsche kringen werd het vermoeden, dat men positieve berichten heeft over excessen tegen Duitschers in Zuid-Sla vië, bevestigd. Daartegen zal geprotes teerd worden. Te Berlijn werd ook be vestigd, dat de nieuwe Zuid-Slavische minister van Buitenlandsche Zaken een onderhoud met den Duitschen gezant gehad heeft. Op de vraag of men bij dit onderhoud tot vriendschappelijke over eenstemming was gekomen, werd ge antwoord, dat de inhoud der bespre king niet bekend is, zoodat een derge lijke versie van Berlijn uit niet beves tigd kan worden. Verder werd gevraagd of de Zuid-Slavische handteekening onder het driemogendhedenverdrag nog geratificeerd moet worden om het verdrag in werking te doen treden. In antwoord daarop verwees men naar het c ss betreffen de artikel van het verdrag, aa' zegt. dat hét verdrag in werking treedt op den dag van onderteekening. Ratificatie is dus niet noodig ojft het verdrag in werking te doen treden. Ter gelegenheid "van den staatsgreep zijn de leden van de vroegere Zuid- Slavische regeering in den prillen och tend van tl Maart gearresteerd. Prins-regent Paul heeft in den nacht "P Vrijdag, naar het persbureau Avala meldt, met zijn gezin op eigen verzoek de Zuid-Slavische hoofdstad verlaten. Bü heeft zich naar Athene begeven. Set D.N.B. meldt: In de gtraten van Wgrado is het Donderdag tot anti- uuitsche demonstraties gekomen, Waaraan vooral werd deelgenomen «oor studenten, leerlingen van middel, we scholen en andere opgeschoten Jongelui. fie demonstranten voerden behalve ®ud-Slavigche ook Engelsche vlaggen ®ode. Voor het Engelsche gezantschap "•n waar uit vlugschriften werden uit- JWeeld, werdgn demonstraties gehou- Da betoogen vielen Duitschers •ja, vernielden de etalages van het «ntsche verkeersbureau en de lokali- ®Stuurbond d*n ZwïbUch"Dultschen De belangrijkste punten der stad «rden door militairen bezet, het Duit- P®e gezantschap werd afgezet. Duit- De Engelsche agenten blijven moeite doen om een anti-Duitsche stemming aan te wakkeren De 60-jarige Zweedsche gezant te Belgrado, Malmar, heeft Donderdag ochtend in de Zuid-Slavische hoofdstad een onprettig avontuur beleefd. Toen hij met zijn auto door de stad wilde rijden, werd hij door een stoet van be- toogers tegengehouden Toen hij in ge- ebroken Servisch naar de reden vroeg, werd hem geantwoord, dat men hem niet verstond. Hij begon daarna Fratvsch te spreken, doch ook hierin kon hij zich niet verstaanbaar maken, Tenslotte vroeg hij de betoogers, of zij Duitsch verstonden. Toen hij de eerste Duitsche woorden gesproken had, werd hy uit den wagen gesleurd en op den grond geworpen. Hij ligt thans met lichte verwondingen te bed De nieuwe chef der politie te Bel grado, de brigade-generaal Steranc- witsj, heeft in een manifest aan de be volking samenscholingen en betoogin- gen verboden. Het tapverbod voor alcohol blijft gehandhaafd. Blijkens een later bericht is de at mosfeer in de hoofdstad gekalmeerd De tanks en kanonnen zijn voor het grootste gedeelte verdwenen .Het leven begint weer normaal te Worden. De Hrvaskl Dnevnlk, het te Agram verschijnende centrale orgaan van de Kroatische boerenpartij, die wordt geleid door dr Matsjek, tot dus verre plaatsvervangend minister-presi. dent, deelt mede, dat dr Matsjek nog niet besloten heeft, of hij tot de regee ring zal toetreden of niet. De verwachte yegeeTingsveTklaring is nog steeds niet bekend gemaakt, daar aan de formuleering nog wordt ge werkt. Politieke kringen te Agram nemen een afwachtende houding aan. Tegen hedenochtend verwachtte men den terugkeer van den ban us, dr Sjoe- basjitsj, uit Belgrado, die zich in op dracht van dr Matsjek daarheen be geven heeft om contact te zoeken met de leidende figuren. Op grond van het resultaat dezer besprekingen zal, naar verluidt, dr Matsjek het besluit nemen, of hij de hem aangeboden plaats als eerste plaatsvervangende premier in de nieuwe regeering zal aannemen of niet. Koning PeteT II heeft in tegenwoor digheid van de leden der regeering den eed afgelegd voor den patriarch der Servisch-Orthodoxe kerk en de hooge geestelijkheid. De Hrvatski Dnevnik, het te Agram verschijnende centrale orgaan van de door dr Matsjek geleide Kroa tische boerenpartij, schrijft over den nieuwpn toestand, dat Agram en ge heel Kroatië met weergalooze rust en waardigheid de gebeurtenissen in Bel grado hebben opgenomen. De aanwe zigheid van dr Matsjek -in Agram heeft zonder twijfel een gunstigen in vloed gehad op het zelfvertrouwen der burgers te Agram. Men wist, dat hij als zijn afgezant den banoes naar Belgrado had gezonden met den taak zich op .de hoogte stellen van den nieuwen toestand en hem in te lichten over alles, waarop hij, na bestudee ring van alle in aanmerking komende vrouwen en kinderen z(jn in het Kantechapsgebouw in veiligheid ge- Jent. Voor Donderdagavond werd «tappen van alcohol verboden. Ge ~*nde verscheidene uren waren de rotoonverbindingen ln de hoofdstad Jrorohen. Het straatverkeer' is nok de vraag, of hij zitting zal nemen in deze regeering of niet. De banoes is Vrijdagavond na lang durige besprekingen naar Agram te ruggekeerd. Uit Belgrado meldt het A.N.P.: Waar nemers aan de Zuid-Slavische grens hebben Britsche gemotoriseerde strijd krachten aan de Zuid-Slavisch-Griek- schs grens waargenomen. De Britsche troepen werden gezien tegenover het Zuid-Slavische grensplaataje Gjewgje- loe aan de rivier De Vardar. Volgens het D.N.B. schijnt men in regeeringskringen nog altijd in het onzekere te verkeeren omtrent de lijn van de politiek. De beraadslagingen gaan voort. Vooral wordtin politieke kringen van de Joego-Slavische hoofd stad de vraag nog besproken, of de Kroaten ln de regeering zullen blijven of niet. Men meent, dat dit er van zal afhangen, of ntot slechts de regiering, maar ook de koning de overeenkomst Tswetkowitsj-Matsjek vsn 24 Augus tus 1939 zal erkennen. Bij het officieele telegraafagenV schap Avala te Belgrado zouden in grijpende veranderingen in de redec- tioneele bezetting aangebracht zijn. De leiding zou afgezet zijn, Gecommitteerd leider zou thans zijn de hoofdredac teur van dePrawda, Stokitsj, die als pro-Engelsch bekend staat. Een reeks redacteuren, die sinds eenigen tijd op den achtergrond getreden waren zijn op de juiste posten gezet. Naar Avala meldt, is Donderdag avond de ministerraad bijeengekomen onder voorzitterschap van minister president, generaal Simowitsj. De ba- nus van Kroatië, Iwan Tsjoebatsjitaj, woonde de zitting bij. Nadat deze zit ting was afgeloopen, heeft generaal Si mowitsj aan de pers de volgende ver klaring verstrekt. „In deze moeilijke dagen heeft Joego-Slavië zich verontrustd gevoeld over de wijze waarop de openbare zaak werd behartigd. Het wantrouwen open baarde zich in de laatste dagen met een zoodanige kracht, dat er gevaar ontstond voor de openbare orde. On der den druk van deze beroering in de openbare meening zijn de tegen woordige veranderingen tot stand ge komen. Op het oogenblik, waarop Zijne Majesteit Peter II de macht op zich genomen heeft en een regeering van nationale eenheid van het Servisohe, Kroatische en Sloveensche volk ge vormd heeft, bestaat er geen reden meer voor deze onrust. Namens de regeering, waarvan ik de leiding heb, richt ik allereerst een op roep aan mijn medeburgers alsmede taan de autoriteiten om de koninklijke regeering bij het volbrengen van haar eerste taak in deze uren, n.l. 't hand haven van de orde en den vrede naar buiten, te steunen. Ik doe een beroep op de vaderlandsliefdé* der Joego-Sla- vische burgers om af te zien van het houden van betoogingen die onze 'be trekkingen met onze buurstaten, waar mede wij eveneens in vrede en vriend' .schap willen blijven leven, in gevaar zouden kunnen brengen. Ik verzoek u, u niet ie laten verleiden tot ondoor dachte stappen en geen gehoor Ié ge ven aan de een of andere influistering, van welke zijde zij ook moge komen. Eén absolute orde en een correcte hou. ding zijn de eerste voorwaarden voor het succesvol volbrengen van de opga ven, waarvoor wij ons gesteld zien" Een gewoonlijk goed ingelichte hoog geplaatste regeeringsperaoon heeft ver klaard, dat op de veelbesproken mgué* ringsverklaring op zijn vroegst Zater dagmiddag, waarschijnlijk echter pas over enkele dagen gerekend kan wor den. De regeering moet het namelijk over verschillende vraagstukken eens worden en de situatie moet zich bin nenslands en paar buiten eerst nog duidelijker afteekenen, vooral ook om dat de plaatsvervangende premier, dr. Matsjek, die tot dusver nog steeds te Agram vertoeft en den banus van Kroatië als zijn gemachtigde ter pei ling van de situatie naar Belgrado heeft gezonden, zelf niet naar de Joego-Slavisch'e hoofdstad is gegaan. De Londensche radio wijst op de uitlatingen van Engelsche regeerings kringen, dat Groot-Brittannië bereid is Joego-Slavië te helpen en verklaart, dat hiermede de Joego-Slaven ook automatisch de Amerikaansche hulp krijgen in het kader van de wet op de steunverleening, doch dat de nieuwe Joego-Slavische regeering zich nog niet heeft uitgelaten over haar buitenland sche politiek. Een dergelijke verkla ring dient te worden afgewacht. De bladen te Sofia maken van de| gebeurtenissen met terughoudendheid en zonder commentaar melding. In politieke kringen heeft men den in druk, dat het militaire karakter den nieuwe regeering niet alleen van be- teekenis is voor de binnenlandsche politiek. De Portugeesche bladen publiceeren in sensatiojieelen vorm de berichten ii* aaijiuuMild XVUIUCIIUC j factoren, een besluit zal nemen over gyer de regeeringswijzigingen in Joego- „f t,ii „„7i3 Slavie. De nieuwe reeeerine wordt zeer nieuwe regeering wordt zeer algemeen als pro-Engelsch gequalifi- ceerd. Het Zweedsche blad Nya Dagligt AUehanda citeert in dit verband den militairen medewerker van de Daily Telegraph, die o.a. schrijft: „Slechts van een ooriogs- tooneel op den Balkan uit kunnen wij op Duitsch gebied doordrongen m« het vooruitzicht den vijand ernstig nadeel te kunnen berokkenen". In toonaangevende Italiaansche krin gen volgt men de gebeurtenissen met de grootste opmerkzaamheid en terug houdendheid. Aan een besluit van de secretarissen- generaal van de departementen van Financiën. Justitie, Handel, Nijver heid en Schep vaart, Landbouw en Visschery en Koloniën, betreffende de regeling van het Nederlandsche deviézenverkeer, ontleenen wü het volgende: ALGEMEEN. VOORSCHRIFTEN. 'Iet de uitvoerii van de regeling van het deviezenverkeer zün belast het Deviezeninstituut en de Nederlandsche Bank, alsmede, voor zoover betreft het clearingverkeer met het buitenland, eveneens het Nederlandsche Clearing- instituut. De Nederlandsche Bank kan andere banken en bankiers machtigen als deviezenbank werkzaam te zijn, Voor de toepassing van dit besluit en krachtens dit besluit gegeven voor schriften wordt verstaan onder bin nenland: het bezette Nederlandsche ge bied. Voor zoover op grond van dit besluit voor het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van handelingen een vergunning is vereischt, is, voor zoover niet anders bepaald, het Deviezen- instituut tot 't verleenen van de ver gunning bevoegd. Een ieder is verplicht het Deviezen- instituut op diens verzoek de inlich tingen te verstrekken, welke on'mid- dellük of middellijk betrekking hebben op omstandigheden, welke in verhand met de regeling van het deviezenver keer van belang zijn. Boeken, alsmede andere bescheiden, moeten daarbij op verzoek van het Deviezeninstituut wor den overgelegd. a DEVIEZENREGHTELIJKE VERGUNNINGEN EN VERBODS BEPALINGEN. 1. Betaalmiddelen, geldswaardige pa pieren en vorderingen. Het is verboden buitenlandsche be taalmiddelen en dergebjke tegen beta ling in binnenlandsche geldsoort van anderen dan de Nederlandsche Bank of van eèn deviezenbank te .verkrijgen, tenzij het Deviezeninstituut anders be paalt. Verkrijging kan slechts geschie den op grond van een vergunning. De secretaris-generaal van het de partement van Financiën kan bepalen, da', de invoer van hem aan t# wijzen betaalmiddelen slechts met- vergunning geoorloofd is. Hy kan voorts bepalen, dat ingezetenen verplicht zyn; van de ontvangst van betaalmiddelen, welke zonder vergunning zijn ingevoerd, bin nen drie dagen bij het deviezen instituut aangifte te doen, 2. Goud en edele metalen. Iet is slechta met vergunning ge oorloofd goud en edele metalen van een ingezetene te verkrijgen. Termijnzaken in goud en edele me talen zyn verboden, ten-zü deze met vergunning worden afgesloten. De uitvoer van goud en edele meta len is slechts met vergunning geoor loofd. Hetzelfde geldt ten opzichte van gehee.l of gedeeltelük uit goud ver vaardigde voorwerpen. 3. Effecten. Het is slechts met vergunning ge oorloofd over buitenlandsche effecten te beschikken, tenzy zü asm de Neder landsche Bank worden vervreemd of bij de Nederlandsche Bank of een de viezenbank worden bezwaard. De secretaris-generaal van het de partement van Financiën kan bepalen, dat onder door hem te stellen voor waarden de handel in door hem nader aan te wijzen buitenlandsche effecten tusschen ingezetenen in regelmatig beursverkeer zonder vergunning ge oorloofd is. De uitvoer van effecten is slechts met vergunning geoorloofd. Het is aan een ingezetene, die in de uitoefening van zyn beroep of bedryf in effecten pleegt te handelen, of deze in bewaring neemt, slechts met ver gunning geoorloofd effecten aan het depot van een niet-ingezetene toe te voegen of uit het depot van een niet- ingezetene af te geven. De secretaris-generaal van het de partement van Financiën kan bepalen, dat ingezetenen, die in de uitoefening van hun beroep of bedryf in effecten plegen te handelen, of in bewaring nemen, verplicht zün bepaalde effec ten. welke hun ten verkoop of uit an deren hoofde, worden aangeboden, onder zich te nemen en hiervan binnen drie dagen by het Deviezeninstituut aangifte te doen, dan wel op zoodanige andfre wyzeermedete handelen als door den secretaris-generaal zal wor den bepaald. 4. Niet ln effecten belichaamde aan deden. Het is slechts met vergunning ge- oogrloofd te beschikken over aandeelen ai buitenlandsche rechtspersonen, ven nootschappen en gemeenschappen. Het is slechts met vergunning geoorloofd over aandeelen m binnenlandsche rechtspersonen, vennootschappen en gemeenschappen t* beschikken, indien de deelgerechtigde 'n niet ingezetene is, of indien de beschikking ten gunste van een niet-ingezetene geschiedt. 5. Goederen en onreerende goederen. Het is aan de ingezetenen slechts met vergunning geoorloofd te beschikken over: in het buitenland berustende goederen, alsmede in het binnenland berustende, doch niet in het vrye ver keer ingevoerde goederen, voor zoover de beschikking geschiedt ten gunste van een niet-ingezetene. Het Deviezeninstituut kan met mach tiging van den secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart bepalen, dat de invoer van goederen in bepaalde ge vallen slechts met vergunning ge oorloofd is. Ten aanzien van de onroerende goe deren kan worden gezegd, dat eveneens een vergunning nobdig is, wanneer men wenscht te beschikken over: een in het buitenland gelegen onroerend goed van een ingezetene, of een in het binnenland gelegen onroerend goed van een niet-ingezetene. 6. Andere onlichamelijke zaken. Een vergunning iz verder vereischt om te beschikken over andere niet onder de vorige bepalingen van dit hoofdstuk vallende buitenlandsche onlichamelijke zaken. 7. Credietverleening en zekerheid stelling, alsmede verbintenis- scheppende overeenkomsten. Het is aan ingezetenen slechts met vergunning geoorloofd ten gunste van een niet-ingezetene crediet te ver leenen aval te geven en borgtocht of andere zekerheid te stellen. Eveneens is het slechts met ver gunning geoorloofd aan niet-ingezete- nen, of aan ingezetenen ten gunste van niet-ingezetenen, goederen te leveren of diensten te verrichten op voorwaar den, welke tot gevolg kunnen hebben, dat de volle tegenwaarde niet, slechts ten deele, of later dan in den betreffen- den bedrijfstak gebruikelyk is, zal worden voldaan, vergunning is even eens noodig om van niet-ingezetenen goederen te krijgen en diensten te aan vaarden op voorwaarden of onder om standigheden, welke tot gevolg kunnen hebben, dat meer dan de gangbare waarde moet worden voldaan. IH. VERPLICHTINGEN TOT AAN BIEDING EN AANGIFTE. Ingezetenen zyn verplicht de na volgende waarden, welke zy anders dan op een grond van een vergunning verkrijgen welker waarde een be drag van ƒ5,— te boven gaat binnen drie dagen rechtstreeks of door tus- schenkomst van 'n deviezenbank, aan de Nederlandsche Bank aan te bieden, en op verlangen te verkoopen of over te dragen: a. goud, b. edele metalen, c. buiten landsche betaalmiddelen, d. buiten landsche geldswaardige papieren. Tenzy anders bepaald, moeten de op grond van een vergunning verkregen waarden als bedoeld in het eerste lid, binnen drie dagen na afloop van den geldigheidsduur der vergunning wor den aangeboden, voor zoover die ver krijger de waarden op dat tüdstip nog bezit Het besluit regelt deze materie ver der ten opzichte, van de betaling der koopsom door de Nederlandsche Bank, alsmede de bevoegdheid bepaalde ge stelde termynen al dan niet onder daarbij te stellen voorwaarden te verlengen. De secretaris-generaal van het depar tement van Financiën kan verder be palen, dat ingezetenen door hem aan te wyzen instellingen aangifte moeten doen van de hun in eigendom toe- behoorende, en nadien door hen ver kregen buitenlandsche effecten, en andere buitenlandsche onlichamelyke zaken of bepaalde groepen daarvan. Verder kan de secretaris-generaal bepalen, dat ingezetenen verplicht zyn de hun in eigendom behoorende en nadien door hen vjerkregen buitenland sche vorderingen,! rechtstreeks of door tusschenkomst van een deviezenbank aan. de Nederlandsche Bank aan te bieden, op verlangen te verkoopen en over te dragen. IV. CLEARINGVERKEER MET HET BUITENLAND. 1. Bepalingen betreffende het clea ringverkeer met afzonderlijke landen. De bepalingen i betreffende het clea ringverkeer met; afzonderlüke landen worden gegeven door de secretarissen- generaal van de departementen van Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Financiën. Deze zullen in de Neder landsche Staatscourant bekend worden gemaakt. i I 2. Clearingplichtige schulden. Het is slechts (net vergunning geoor loofd een schuld, welke door storting bij het Nederlandsch Clearing-Instituut moet worden voldaan, op andere wijze te delgen of te doen te niet gaan. 3. Verbintenisscheppende komsten. Slechts met Vergunning is aan in gezetenen veroorloofd roerende, onroe rende goederen, rechten en diensten, waarvaii de betaling door storting by het Nederlandsche Clearing-Instituut behoort te geschiedcÉI, te verkrygen of te aanvaarden. Voorschot bij invoer. of zekerheidsstelling Het Nederlandsche Clearing-Instituut is bevoegd te bepalen, dat in door hem aan te wüzen gevallen de invoer van goederen, waarvan de betaling door storting by het Nederlandsche Clea ring-Instituut behoort te geschieden, te verkrijgen of te aanvaarden. Voor vervolg zie elders in dit blad.' In het Verordeningenblad is opgeno en een besluit van den secretaris generaal van het departement van Op voeding. Wetenschap en Cultuurbe scherming betreffende handhaving der orde onder ie studenten aan univer siteiten en hoogeseholea ln het bezette Nederlandsche gebied. Daarin wordt het v lger.de bepaald: De handhaving der tucht en orde onder de studenten is opgedragen aan den réetor-magniticus, voor zoover hierna niet anders is be paald. Bij overtreding der orde of bij ander wangedrag waarschuwt of berispt de rector-magnificus. In ernstige gtralea is de rector- magnificus bevoegd den overtreder den toegang tot de universiteit of hoogeschooi voartoepig voor den tijd van zeven dagen te ontzeggen. Het college van rector-ma "icus en assessoren bepaalt binnen zeven dagen na de beslissing, door den rector-mag nificus genomen, of ca voor hoelang de periode, geduracdo welke de toe gang is ontzegd, dient te worden ver lengd. De overtreder mist de bevoegdheid om gedurende den tijd, dat hem de toegang tot een universiteit of hooge schooi is ontzegd, examen af te leggen of toegelaten te worden tot het bijwo nen van colleges aa practica aan andere universiteit of hoege in het bezette Nederlandsche eenige school gebied. De uitspraak van het college van rector-magnificus en assessoren, waar van onverwijld aan den overtreder, het college van curatoren en den secre taris-generaal schrif'elyk mededee- ling wordt gedaan, dient van een dag- teekenin,.'te worden voorzien en met redenen te worden omkleed. Tevens wordt beslist of de uitspraak ai dan niet openbaar zal worden gemaakt De rector-magnificus en de belang hebbende kunnen binnen drie weken na dagteekening van de uitspraak bij den secretarii-genéraal in beroep ko men. Het instellen van beroep breng, niet mede, dat de uitvoering van de opgelegde straf wordt opgescnort. De voorzitter van bet college van curatoren, geboord den rector-magni ficus, kan in het belang van de betrok ken universiteit of hoogeschooi of bfj wijze van ordemaatregel bepalen, dat de universiteit of hoogeschooi gedu rende ten hoogste vier dagen zal wor- wen gesloten. Hij doet van een hiertoe strekkend besluit onverwijld mededeo- iing aan den secretaris-generaal, die de slatting voer on bepaalden tijd kan verlengen. Hechtvoorschriften, welkt met de bepalingen van dit besluit in strijd zijn, treden buiten werking. Dit besluit treed heden in werking

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1