X' luitsche troepen rukken Joego-Slavië en Griekenland binnen 4' NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Belgrpdo herhaaldelijk gebombardeerd - F\ Ook de Italianen treden op li indag 7 April 1941 Oproep vptn Hitier aan het Duitsche volk ion Ito HlüCtto Gisteren is de verdere uitbreiding van den oorlog er den Balkan, die door de gebeurtenissen van de tste dagen kon worden Verwacht, een feit gewor- ien. De Duitsche troepen zyn zoowel Joego-Slavië Is Griekenland binnengjerukt. De ZuitPSlavische afdstad Belgrado is verscheidene malen aan een luchtbombardement blootgesteld geweest. De Brit- i Berichtendienst meldde gisteravond, dat in ien bevestigd wordt, dat het Britsche rijk Joego- Slavië zijn „vollen steun" zal verleenen. De Amerikaansche minister van Buitenlandsche laken Huil, heeft na ruggespraak te hebben ge- rd met president Roosevelt verklaard, dat de Imerikaansche regeering zoo snel mogelijk zorg zal ragen voor het leveren va| oorlogsmaterieel en Ier materieel uit de Vereenigde Staten aan Joego- Slavië. Door de Duitsche regeering zyn uitvoerige nota's en memoranda aan Griekenland en Joego-Slavië thandigd. Oproep van Hitier aan het Dintsche volk. gj* Duitsct£ ^'ruimtg Dagorder aan de troepen. De gevechtshandelingen De Engelsche strijd krachten in Griekenland. Von Papen by Sarad- jogloe. Engelsche hooge offi cieren in Istanboel. Duitsche persstemmen. Japanse he indrukken. Zon op 7.02, onder 20.23. Maan op 14.46, onder 4.46. Mes ia verplicht te veréois- j teren van tonaondergang tol J zonsopkomst. Lantaarns van Voertuigen 5 moeten oor na sonionder- gang ontstoken worden. mnmanH Jaaigangt No. 20598 Postgiro 48400 Bur. Markt SI. Tel. S74S Directeur F. HETER De Fiihrer heeft een oproep aan het Duitsche volk uitgevaardigd, waarin lü o.a. verklaart: Sinds het Britsche imperialisme zich Piernaakt heeft om de wereld te ver veren, was 't Zijn streven Europa en ijn volkeren in steeds nieuwe oorlogen J wikkelen en ze daarmee te verzwak- lett. Engeland heêft daarbij maar al te |ikwijlj ten deele verblinde, ten deele ngekochte staatslieden en volkslei- lers gevonden, die hun landen in (ier.st van deze Britsche wereldbeheer- pbing stelden. j' nds eeuwen was tevens degene, die t. meeste profijt trok van deze door „eland aangestichte veroverings- fr ogen, de Joodsch# haute finance, ir de leuze „democratie" heeft e samenzwering van imperialisme kapitalisme de wereld en vooral 'tof*. in iallooze verwikkelingen ge rat. a herinnerd te hebben aan de Eiï- sche nederlagen in Noorwegen zegt t.er: 't nederlagen dwongen Churchill -r nieuws mogelijkheden te zoeken. kw«m hij tot het 'besluit door het Mt Engeland verbonden België en leuerland een aanval te doen op het leergebied als het hart van het Duit- Febedrijfsleven. Ditmaal was [rankrijk uitverkoren om den voor- samsten last van den strijd te dragen, i een historisch tunieken zegevieren- £ü.,.?m",ch 'leef' Duitsche weer- r. JA °°k dezen aaqval verijdeld, en ■t Westen van Europa van de Engel- hen gezuiverd! L~™eri het begin van den oorlog was r» het onmiskenbare streven van En- f"* éen Balkan als strijdtooneel te slaagde de Britsche KJ""® er overeenkomstig het voor- ■ew van den wereldoorlog in, Grie- rant Mrs' hoor het aanbod van een anue ts paaien, en daarna definitief [7. r doeleinden te misbruiken. I^asrtegenover heb ik steeds betoogd, latum* Du'lsche volk geenerlei te- 1*0 tot het Grieksche volk n iUt evenwel nooit zullen dut- rio. evenaij in den wereld- S,ri«ksch gebied een mogend- n>et het doel van daar m aarw.i" tod uit het Zuidwesten htóben den Noordetyken flank lot-* 8!.1"1 gezuiverd, wij zijn -tS* °°k in het Zuiden zulk «en te dulden 'den zin vmi een waarachtige con- usr **vf4* »n JPf Europa was het mijn *t óvlr. dan W»»~P wij de - "S1?"1 hebben, ook met aan vriendschappelijke kg^tUea ts, wie ,7wJ 14141 trad Joego- toef Plechtig tot het drie- vet drag toe. Ik en het geheele Duitsche volk voel den ons daardoor gelukkig, want daar mede scheen uitbeelding van den oor log op den Balkan -belet en wellicht oök een zwakke hoop gerechtvaardigd te zijn, het reeds bestaande conflict tenslotte toch nog te kunnen oplossen door een verstandig compromis. Rauwelijks echter kwamen de minis ters, die het verdrag hadden ondertee kend te Belgrado aan, toen de in En gelsche lagpdibost staande elementen van een millitasre clique, die eeuwig staatsgrepen organiseerde, zich gereed maakten om vanVepliek te dienen. De regeering, oie naar vréde met Dujtschland .streefde, werd ten val ge bracht en wel met de uitdrukkelijke openlijke verklaring, dat dit noodzake lijk whs wegens haar houding tegen over Duitschland. Daarenboven echter voltrokken zich nu tooneelen. die in het leven der vol ken een schande vormen en die het Duitsche rijk als groote mogenheid niet bereid is geduldig te slikken. Deze gebeurtenissen werden in scène gezet door dezelfde creaturen, die reeds in 1914 door den aanslag van Serajewo de wereld in naipeloos on geluk hadden gestort en evenels des tijds is deze militaire misdadigerskliek doqr den Engelscljen geheimen'dienst gefinancierd en georganiseerd. De- nieuw! Servische regeering heeft de algemeene mobilisatie gelast. Zij heeft erkend, dat dit reeds sedert dagen in het geheim het geval was. Zij heeft daarmee te kennen gegeven, dat zij mêent, in stede van vredelievende be trekkingen tot 't Duitsche Rijk, geweld te kunnen stellen! Het geweld, dat zij heeft geroepen, zal haar thans vernietigen. Het Duitsche volk koestert geen haat jegens het Servische volk Het Duitsche volk ziet vooral geen reden om tegen Kroaten of Slowenen te strijden. Het wil van deze volken niets. Het Duitsche volk zal thans evenwel met die Servische misdadigersclique te Belgrado afrekenen, die meent, den Balkan voor de tweede maal ter be schikking te kunnen stellen van den Britschen aanslag op den vrede in Europa. Daar ik het nu nogmaals moet bele ven, dat pogingen gedurende acht jaar ondernomen, dot opbouw van een vriendschap, weer vergeefsch zijn, heb ik besloten tot herstel van dragelijke betrekkingen en 't orde in dit deel van Europa, die ook rekening houdt met de volksche beginselen, in overeen stemming met de opvattingen van mijn bondgenoot, de verdere vertegenwoor diging van de Duitsche - belangen toe tÉLvertrouwen aan de kracht, die ffïlfc thans weer blijkt blijkbaar al leen in staat is recht en reden ip be scherming te nemen. Het Duitsche rijk bevindt zich sinds vanochtend in strijd met de usurpaters van Belgrado en in strijd .met de for maties, die Groot-Brittannie weer tracht van den Balkan uit te laten op rukken tegen den vrede in Europa. De Duitsche weermacht zal de wa pens in deze gebieden eerst dap neer leggen, als het troepje samenzweerders definitief ten val is gebracht en de laatste Brit ook in deze streken het vasteland heeft verlaten. Mogen de ongelukkigerwijs verblin de volken inzien, dat zij dit slechts te danken hebben aan den ergsten „vriend", die het vasteland in driehon derd jaar heeft bezeten en bezit: En geland! Het Duitsche volk evenwel kan de zen strijd ingaan met het innerlijke be sef,' dat zijn leiding alles hééft ge daan, wat menschelijkerwiji gesproken mogelijk was, om het dezen twist te besparen Van de voorzienigheid willen wij thans slechts smeeken, dat zij den weg van onze soldaten behoedt en ze gent als tot dusver De Fiihrer en opperste bevelhebber der Duitsche Weermacht heeft 'gister-' ochtend een dagorder aan de soldaten van het Zuid-Oostelijk front uitge vaardigd, waarin hij o.a. verklaart: Ik heb' steeds weer gewaarschuwd tegen de poging van een landing van Britsche troepen in het Zuid-Oosten van Europa ter bedreiging van het rijk. Deze waarschuwing is helaas ver geefs 'gebleven. Verder heb ik getracht met steeds gelijk blijvend geduld de staatslieden van Joego-Slavië te over tuigen van de noodzakelijkheid van een oprechte samenwerking van de mogendheden, welke belang hebben bij het herstel van den vrede in deze LOV HMENIE WOJWO SLAVONIC LAVIE uzusc gebieden. Nadat hef nu eindelijk was gelukt de grondslagen voor een derge lijke samenwerking te leggen door het toetreden van Joego-Slavië tot het driemogendheden-pact, zonder dat hierbij iets van Joego-Slavië werd geëischt, behalve het deelneméh aan den wederopbouw van een op een ver standige wijze georganiseerd Europa, waaraan ook Joego-Slavië en zijn volk aandeel zouden hebben, hebben in Belgrado dezelfde in Engelschen dienst staandemisdadige elementen, die reeds in het jaar 1914 de wereldoor log hebben doen ontbranden, de macht aan zich getrokken. Men heeft even als in Polen de wilde instincten va'h minderwaardige individuën tegen het Duitsche rijk gemobiliseerd. Onder deze omstandigheden ben ik genood zaakt geweest, de Duitsche kolonie onmiddellijk uit Joego-Slavië terug te roepen. Terwijl nu in Griekenland wederom evenals in den wereldoorlog Britsche divisies landen, gelooft men in Servië evenals in den wereldoorlog tijd genoeg te hebben om een nieuwen aanslag te plegen tegen Duitschland en zijn bondgenooten. Soldaten van het .Zuid-Oostelijk Front! Thans is uw uur gekomen! Gij zult thans de belangen van het rijk, even als uw kameraden het een jaar gele*" den deden in Noorwegen enin het Westen, ook het Zuid-Oosten van Europa in uw bescherming nemen. Gij zult hierbij niet minder dapper zijn, dan de mannen van die Duitsche divi sies, die reeds in het najaar van 1915 op hetzelfde gebied waar gij thans aantreedt, overwinnend streden! Gij zult daar menschelijk zijn waar u de tegenstander menschelijk tege moet treedt. Daar, waar hij de hem eigen wreedheid toont, zult gij hem zonder genade neerslaan! De strijd op Griekschen bodem is geen strijd tegen Griekenland, doch tegen dien algemeenen vijand, die evenals een jaar geleden in het hooge Noorden van Europa thans in het uiterste Zuiden poogt een wending te brengen in het oorlogslot! Wij zullen debhalve op deze plaasts met onzen bondgenoot zoolang strij den, tot de laatste Engelschman ook in Griekenland zijn „Duinkerken" gevon den heeft! Wie van daGrieken dezen weretd- |$aiid steunt, zal met hem vallen! Wanneer de Duitsche soldaat bewe zen heeft in het ijs en de sneeuw van het hoogste Noorden den Engelsche te kunnen verslaan, dan zal hij thans nu de nood het eischt ,in de hitte van het Zuiden zijn plicht doen! Wij allen hebben hierbij geen ander doel, dan ons volk de vrijheid en daar mee den Duitschen mensch in de toe komst zijn levensmogelijkheid te ver zekeren! D» gedachten, de liafda en het ge bed aller Duitschers zijn thans weer met u, mijne soldaten! De strijd tegen Joego-Slavië is gis- terochten begonnen met aanvallen van sterke afdeelingen gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers van de Duitsche luchtmacht op kazernes, vliegvelden en andere voor den oor log gewichtige doelen in Joego-Slavië, meldt het D.N.B. Volgêns de eerste berichten waren de Duitsche vliegers te Belgrado bü zonder succesvol in hun aanval. Het vliegveld en de hi de stad gelegen ka zernes, waaronder de kazerne van de lijfgarde, werden met goed gevolg ge bombardeerd. Tien vijandelijke jach^t vliegtuigen werden omlaag geschoten. Van betrouwbare zijde wordt ver nomen, dat de bodèmorganisatie van de Joego-Slavische luchtmacht reeds door Britsche troepen overgenomen is Vrijdag en Zaterdag zijn de eerste Britsche vliegtuigen in Joego-Slavië aangekomen. Naar het"D.N-B. nader verneemt, zijn bij de eerste gevechtshandeling*^ der Duitsche luchtmacht tegen ZuicFSla vië tot dusverre 24 vijandelijke vlieg tuigen bif luchtgevechten neergehaald, Bovendien zijn met zekerheid 39 vlieg tuigen, die op den grond stonden, door ibomtreffers vernield en 9 zwaar be schadigd. Station te Belgrado straat in brand. Do bemanning van terugkeerendo Duitsche gevechtsvliegtuigen meldt, dat de aanvallen op militaire doelen te Belgrado met groot succes zijn onder nomen. Men heeft talrijke groote bran den waargenomen. Vooral op het sta- tionsterrein werden groote verwoes tingen aangericht. Het station zelf staat in brand. Vcoeg in den middag hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen gisteren een tweeden grooten aanval, op Belgrado gedaan, Sterl» afdeelingen hebben wederom met uitstekende resultaten voor den dbrlog belangrijke objecten der st*d gebombardeerd, aldus het D.N.B. Bjj de nog niet gebluschte bran den zijn talrijke nieuwe en groove branden gekomen. Bij den aanval is een pontonbrug, die eerst kort gelden voor troepen transport was gelegd, door bomtref- fers vernield. Deze brug, die ten Oos ten van de stad ligt, is van buitenge wone strategische beteekenis. Het aan tal op den grond staande vijandelijke vliegtuigen, dat door Duitsche ge vechtsvliegtuigen vernield is, is geste gen tot 44. Tegenstand in het Stroemadal. In het Stroemadal in Griekenland zijn de Duitsche troepen op taaien tegenstand gestooten. Over het voort duren van den Duitschen aanval zijn gunstige berichten ontvangen, aldus het D.N.B. Een later bericht meldt: Duitsche formaties duikbommenwerpers hebben den opmarsch van de Duitsche troepen in het dal van de Stroema op 6 April met buitengewoon doeltreffende aan vallen op de zwaar versterkte bunker- Unies op de het dal flankeerende ber gen gesteund. Derde luchtaanval op Belgrado. Het Duitsche luchtwapen heeft in den namiddag van 6 April tusschen 17.00 en 18.00 uur met sterke afdee lingen een derden aanval gedaa,. op Belgrado. Reeds bij Oe nadering zagen de be manning der "hegtuigen talrijk-« bran den en zware vernielingen aan vlieg velden, kazeres, bruggen en verkeers- ïnstallaties. Zjj bombardeerden nog ens met succes de overige voor den oorlog belangrijke installaties In totaal wercen acht groote cn talrijke klen.ere branden waargenomen. Op een plaats s-heen een brandhfiiö zich bijzonder sterk uit te breiden. De Duitsche jagers schoten talrijke vijandelijke vliegtui gen neer. Het totaal aantal neerge schoten vliegtuigen bedraagt 33; 48 vliegtuigen werden op den grond ver nield. Een buitengewoon belangrijk ver keersknooppunt ten Noordwesten van Agram werd met succes gebombar- leerd. Hierbij werden in den spoor wegdriehoek een vo.treffer en op den poorweg tw"e zware treffers ge- - laatst. Bij de acties van het Duitsche lucht wapen zijn in totaal slechts vier vlieg tuigen verloren gegaan, terwijl de vijand in totaal 81 vliegtuigen verloor. De vernielingen op het stations emplacement van Belgrado waren bij zonder groot. Verscheidene vliegvelden werdtn met brisantbommen bestookt en met de boordwapens beschoten. Te zelfdertijd vielen Italiaansch gevechtsvliegeis vliegvelden in Her- zegowina aan, eveneens met groote doeltreffendheid. Na het overschrijden van de Servische en Griekscli» gren zen kwamen de troepen van het Duit sche leger in den loop van den dag overal in contact mat den vijand. On danks het moeilijke terrein en het door den vijand geboden verzet rukken zij volgens plan op. De opmarsch van het leger wordt doeltreffend door het luchtwapen ondersteund. Zuid-Slavische vloétsteun punten gebombardeerd. Het D.N.B. meldt uit Rome: Terwijl het Duitsche luchtwapen in nauwe sa menwerking met het leger op 8 April optrad tegen de nieuwe positie der Angelsaksische plutocratie, wierpen de Italiaansche vliegers zich op de vloot- steunpunten van den tegenstander aan de Adriatische kust, die zij aan felle bombardementen onderwierpen. De haven van Spalato werd buitengewoon zwaar gebombardeerd, waardoor ont zaglijke branden ontstonden. Op het vliegveld van Mostar werden de start banen en installaties vernield. Ook de haveninstalaties en magazijnen van Cattaro en talrijke daar voor' anker liggende schepen werden bij deze ge legenheid getroffen. Intensief was ook de Italiaansche verkenningsactiviteit die den geheelen dag het Adriatische gebied controleerde. Ooggetuigenverslag. De opmarsch der Duitsche troepen op Zondagmorgen in het Zujd-Slavi- sche Mur-gebied en de eerste gevech ten worden beschreven in door het D.N.B. ontvangen ooggetuigenverslag. Op den weg, die leidt naar het kleine grensstadje aan de Mur rollen, de ge- vechtstreinen dter Duitsche infanterie, artillerie, jagen de motorrijders af en aan. Een nieuwe opmarsch is sedert de vroege uren van dezen Zondag ingezet, Een reeks jaehttoestellen onmiddellijk gevolgd door nog meer vliegtuigen, raast op er ons heen. Politie, veldgèn- dermerie en motorljders regelen ip de i «in gen der wegen hét verkeer, zoo dat de gemotoriseerde en met paarden bespannen voertulgcollor.nès zonder moeite naar hun doelen trekken kun nen. Posten bewaken de brtjggen over de zijrivieren van dé Mur. Machinege weren voor luchtafweer beveiligen belangrijke knooppunten tegen lucht- Sedert 5.20 zijn"de Duitsche troepen op marsch. Met een stoutmoedige actie zijn de gestelde doelen bereikt De grens is met prikkeldraadversperrin gen gesloten. Voortreffelijk gecamou fleerde bunkers, die de hoogten ter trsryden van den weg beheersen en bevejjjgen dezen grensoverweg. Vanaf eenige hoogten heeft de tegenstander egn voortreffelijk wflrzicht over het Duitsche gebied?' Do opdracht luidt derhalve: Bunkers onschadelijk maken jen de beslissende hoogten bezetten. Duitsche stoottroepen, die optreden word er van alle kanten onder vuur genomen Nau welijks zijn de eerste salvo's machine- «eweervuur verklonken, ^f ook de Duitsche kanonnen geven reeds ant woord. De schoten zijn precies'gericht op de bunkers. Zü vernielen de beton- neeringen en maken de bemanningen dei bunkers onbekwaam tot den strijd. Korten tijd na het begin van het vuur gevecht geeft de bunkerbemanning nog slechts spaarzaam artwoord op de beschieting. Dan bestormen stoottroe pen der pioniers de bunkers. Reizigers uit Griekenland hebben be vestigd, naar Aftenbladet In een eigen bericht uit Istanboel meldt, dat zich in Griekenland een groot Britsch leger, in hoofdzaak bestaande uit domi- niale en koloniale troepen, bevindt In een in Londen in den nacht van 6 op 7 April uitgegeven officieel be richt wordt bevestigd, dat de Engel sche regeering in volkomen overeen- steming met de regeeringen van de ge ïnteresseerde landen reeds voor gerur- men tijd een leger naar Griekenland heeft gezonden, dat troepen omvat uit Groot Brittannië, Australië en Nieuw- Zeeland. Ook het Britsche luchtwapen in Griekenland is aanzienlijk versterkt. De Duitsche ambassadeur te Ankara, von Papen, heeft Zaterdag een bezoek gebracht aan den Turkschen minister van Buitenlandsche Zaken, Saradjogloe De Engelsche generaal Corriwall en de luchtvicemaarsevhalk Elmhurst zijn na een verblijf van vier dagen in An kara met hun gezelschap in Istanboel aangekomen. Naar bekend wordt, wil len de Engelsche militairen evenals in begin Februari een bezoek brengen aan het Turksche deel van Thracie. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De tegenactie der Duitsche weer macht tegen de Engelsche bastions op den Balkan wordt door het geheele Duitsche volk met vurig hart gadege slagen. Onder het opschrift: „O Duitsche soldaat antwoordt de verraders. Onze weermacht is aangetreden om at te rekenen met de oorlogsmisdadigers" schrijft de Vëlk-ischer Beo- chter o.a.: „In den onroep van den Fiihrer aan het Duitsche volk klinkt nog de teleurstelling, die hem vervult over het niet slagen van de voortdurende pogingen om in het Zuid oosten van Europa rust te krijgen De O heeft echter de laatste jaren gelegenheid gekregen zich er van te overtuigen, dat de vastbeslotenheid van den Fiihrer om de eer van het rijk zonder compromissen en met alle s middelen te beschermen, niet minder is dan zjjn liefde voor den vrede Wan- i eer hij derhalve bestolen heefi de verdere vertegenwoordiging van de Duitsche belangen toe te vertrouwen aan de kracht, die, naar het schijnt een in staat is recht en vers* and in naaT bescherming te nemen, mag men er zeker van zijn, dat thans in de or- "ust- en samenzweerdershoek van Europa werkelijk en definitief orde werdt geschapen. Wij staan midden in den histonscnen bevrijdingsstrijd der volkeren van Europa tegen de terroriseering van het continent door de Angelsaksische ge>d heerschappij." De vroegere Japansche gc-zant in Zuid-Slavië, Inoèje en Katetomie d e tot dusverre ambassadeur in Ankara was. hebben in interviews verk.aard, dat hun de houding van Belgiadr va1- korren onbegrijpelijk is. Wenneei En geland het voornemen had. een FjI- kanfront tegen Duitschland op te rich ten, zoo zeiden de Japansche diplo maten, is het weer eens te iaat geko men. Inoeje gaf uitdrukking aan de ■neening, dat Belgrado zyn kraent overschat en den oorlogstoestand ver keerd beoordeeld heeft. Thans zal net lot van Belgrado en Athene automa tisch voltrokken wordefi en Engeland zal zyn invloed in Europa verloren - zien gaan. De Japansche per» geeft uitdruk king aan de meening, dat de Duitsche tegenactie op den Balkan een logische consequentie is van 'de uitdagende houding van Zuid-Slavië en Grieken land. (Zie vervolff Pagina 2).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1