1 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Joego-Slavisch leger in Servië wijkt terug Benoeming en ontslag Woensdag 9 April 1941 Duitschers maken nieuwe vorderingen Naar eenheid in het Europeesche recht en de organisatie der juristen onderwijzend personeel ion Cft HlCUUt Grieksche linkërvleugel is daardoor niet langer gedekt Times waarschuwt tegen optimisme - Roosevelt stuurt telegram aan koning Peter De Times waarschuwt tegen optimisme. Telegram van Jioosevelt aan koning Peter. De Joego-Slavische schepen. Rede van den Bulgaar- schen minister-president. EXTRA EITJE VOOR PASCHEN. Kip op de vleeschbon. Rede van Saradzogloe. Internationale rechtskamer onder leiding van rijksminister dr Frank Interview met den procureur-generaal mr dr R. van Genechten Voordracht moet aan den secretaris generaal worden voorgelegd en kan worden gewijzigd of afgewezen Aangifte en amnestie op het gebied der belas tingen en deviezen. BERECHTING VAN ECONOMISCHE STRAFZAKEN. Enkelvoudige kamers bij de rechtbanken. GOUDSCHE COUBANT gOe Jaargang, No. 20600 Pwtfiro 48400 But. Markt tl. Tel 174# Directeur t. TOETER Het opperbevel van de Griek- icbe strijdkrachten publiceerde gisteren het volgende communiqué: „Het Joego-Slavische leger, dat ia Zuid-Servië strijdt, trekt onder den druk van den tegenstander terug en ontbloot zoo den linker vleugel van ons heroïeke leger aan de grens. Desondanks strijdt ons leger met weergalooze overgave en betwist den vijand eiken voet breed van onzen voorvaderlijken bod Het D.N B meldt, dat de Dtiitsclie troepen in Servië ondanks aanzien lijke terreinmoeilijkheden den aan val hebben voortgezet. Totdusver sijn talrijke gevangenen gemaakt. Een omvangrijke buit vièl ita Duit- sohe handen. Blijkens een nader bericht zijn bij een nieuwen aanval de Duitsche troepen in Servië verder gevorderd, in weerwil van aanzienlijke terrein moeilijkheden en vernielde wegen. Zij hebben veel oorlogsmaterieel, waaronder talrijke stukken geschut van middelbaar en zwaar kaliber en gemotoriseerde batterijen buit gemaakt. Voorts is hub veel inlan- teriemunitie In handen gevallen. Volgens een bericht uit Londen heeft de militaire medewerker van de Times verklaard, dat het Britschip besluit tot hulpverleening aan Grie kenland en Zuit^Slavië zeer gewaagd was. Hij waarschuwt tegen ieder op timisme en zegt, dat het meer dan op timisme is, wanneer men aanneemt, dat de Engelsche hulp op het oogenblik sterk genoeg is om op den Balkan be- sissend te klfnnen ingrijpen. Het ANP verneemt van welinge lichte zijde te Berlijn: „Het feit, dat En :e;jnd de diplomatieke betrekkin gen met Hongarije heeft verbroken, wordt in politieke kringen hier be schouwd als een vrijwillige vlucht voor df gebeurtenissen, die op zekeren dag toch zouden zijn gekomen. In dit ver band vestigde men er in de Wilhelm- Jtrasse nog eens uitdrukkelijk de aan dacht op, dat Engeland op den Balkan niets heeft te zoeken en dat dit ook voor zijn diplomatieke vertegenwoor- diging geldt. Van buitenlandsche zijde werd de vraag gesteld, of deze opmer king alleen op oorlogstijd betrekking had. Het antwoord luidde, dat er thans oorlog ;s, en dat men voorloopig dus daarop het oog moet houden. Hoe het f® d*n oorlog zal worden, is afhanke- besta3" vraag' EnSeïand dan nog Voorts werd gevraagd, of ook Tur kije onder de verklaring in kwestie nwet worden begrepen. Van Duitsche Jijde werd flfiegd, dat Turkije niet tot oen Balkan behoort en dat in het leine gedeelte van het Turksche rijk. ®at in Europa ligt, geen buitenlandsche mbassades of gezantschappen zijn ge vestigd" President Roosevelt heeft aan ko- n»ng Peter II van Joego-Slavië telegram gezonden, waarin hij hem alle Mogelijke materieels hulp toezegt. Dit reeds de tweede boodschap welke President aan koning Petér sinds *vn troonsbestijging heeft doen toe komen. rik!* i°%°-SIavische gezant in Ame- «I!p'tI° heeft meegedeeld, dat schepen in. Ameri- krew-n u .aVMls opdracht hebben ge schal havens biet te verlaten. Alle in ver?„ zee hebb«n order gekregen Wu lZ 'emP° Amerlkaansche ha te doen. Deze schepen zullen gebruikt worden voor het vervoer van oorlogsmaterieel naar den Balkan. Naar de Londensche correspondent van een Amerikaansch persbureau meldt, heeft de Britsche minister van Scheepvaart Cross een bezoek gebracht aan den Joego-Slavischen gezant in Londen en hem voorgesteld als eerste stap voor het verkrijgen van Servische schepen met een totalen inhoud van 400.000 ton een Joego-Slavisch scheep: vaartcomité in de Britsche hoofdstad op te richten. Ministerpresident Filoff heeft in de Kamer een politieke verklaring afge legd. Hij zeide o.a.: t De Bulgaarsche regeering had te zamen met het Bulgaarsche volk de toetreding van Joego-Slavië tot de staten der nieuwe ordening toege juicht. Het richtsnoer van onze buiten landsche politiek bestond daarin, om ter verwezenlijking van onze billijke eischen den weg des vredes op te gaan. Wij hebben alles gedaan om dezen vrede te verkrijgen, ja nog meer, oojc thans nog nemen aan de oorlogshan delingen, welke tusschen Duitschlind en Joego-Slavië geopend zijn, geen Bulgaarsche troepen deel. Dit feit is der regeering te Belgrado bekend. Met recht konden wij erop rekenen, dat deze onze houding naar juiste waarde zou worden geschat. In plaats daarvan wierpen Joego-Slavische luchtstrijd krachten eenige malen bommen op ons gebied en wel niet op militaire doelen, maar op open steden en op de vreed zame bevolking in het centrum van Kuestendil en Sofia, waar zich onder de gedoode en gewonde slachtoffers voornamelijk kinderen en vrouwen be vinden. Onafhankelijk daarvan heb ben in den nacht van 2 op 3 April! Joego-Slavische troepen zonder de* minste uitdaging onzerzijds, geruimen tijd onze grensposten overvallen. Heel Bulgarije volgt thans met ingehouden adem de oorlogshandelingen, welke zich In Macedonië afspelen. Er worden gebeurtenissen voorbereid, welke voor het geheele Bulgaarsche volk van ge weldige beteekenis kunnen zijn. Onze eerste plicht is, rustig en kalm te blij ven. zooals op dergelijke historisch ernstige oogenblikken onvoorwaarde lijk noodig is. De regeering staat op haar post. Zij volgt volkomen rustig en aandachtig de ontwikkeling van de De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visacherg maakt het volgende bekend: Gedurende het tijdvak van Donder dag 10 April tot en met Woensdag 18 April a s. geeft de met 22 genummer de bon van de bonkaart algemeen recht op het koopen van één ei. De bonnen, welke op 16 April neg niet gebruikt zijn, blijven nog gcidig tot én met Zaterdag 19 April a.s. Vleesch en vleeschwaren. De secretaris-generaal van het depai- tement van Landbouw en Visscheru maakt het volgende bekend: Gedurende het tijdvak van Donder dag 10 April tot en met Zondag 20 April a.s. geeft elk der vier met 11 vleesch gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen 100 gram vleesch, been inbei óf één rantsoen 'vleeschwaren. De met 11 vleesch-vleeschwaren ge merkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleesch waren. De bonnen, welke op 20 April a.s. nog niet gebruikt zijn. blijven nog gel dig tot en Woensdag 23 April a.s. De aandacht wordt er op gevestigd, dat ditmaal ook in blik of glas, als mede door bevriezing verduurzaamde kip op de vleeschbonnen en de vleeseh- warenbonnen kan worden gekocht. Ook de met 10 genummerde bonnen van de vleeschkaart geven vanaf 10 Ap?(l reeht op het koopen van 100 grain van bovengenoemde soorten kip, been inbegrepen. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht, bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt var kens-, rund-, kalfs-, paarden- en scha- penvleesch en voor gerookte worst soorten. 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst, 125 gram voor leverartikelen, tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloed- gebeurtenissen en is bereid, zoo noo dig, de eer, de rechten en de belangen van het Bulgaarsche volk met alle ter beschikking staande middelen te be schermen. Radio Ankara heeft bekend gemaakt, dat de Turksche minister van Buiten landsche Zaken, Saradzogloe, In d« Xationale Vergadering gesproken heeft over den buitenlandschen politieken toestand. De verklaringen van Saradzogloe zijn door de Nationale Vergadering goedgekeurd en in het protocol opge nomen. Twee afgevaardigden verlang den de invoering van een wet tot steunverleening aan de nagelaten be trekkingen van gesneuvelde soldaten. De vergadering benoemde een com missie om over zulk een wet te be raadslagen. Daarop werd de bijeen komst door den voorzitter gesloten. B e r 1 ij n, 8 April. DE vorige week heeft hier een bijeenkomst plaats gevonden van Duitsche en buitenlandlche juris ten, waar ook Nederland vertegen woordigd was door een delegatie van rechtsgeleerden, onder leiding van den procureur-generaal te 's-Gravenhage, mr dr R. van Genechten. Deze samen komst had tot doel, om ingevolge een initiatief van Deensche zijde, te komen tot de oprichting van een „Internatio nale Rechtskamer". „Wij zijn", zoo deelde heer Van Genechten ons mede tijdens een order- houd, dat wij na afloop van het con gres met hem hadden, „de gasten van de Duitsche nationaal-socialist'sche Rechtswahrerbund, een organisatie die meer dan honderdduizend leden telt en waarin alle Duitsche juristen, magi straten en ambtenaren van het open baar ministerie zijn georganiseerd. De bijeenkomst werd voor^ zeten door den „Geschfftsführer" var den Rechts wahrerbund. dr Wilhelm Heuber, in het indrukwekkende gebouw van deze organisatie te Berlijn. Er werd met al- gemeene stemmen besloten tot oprich ting van een Internationale Rechts kamer". Eenheid in Europeesch recht. „Wat Ljoogt deze instelling?" „De Internationale Rechtskamer zal in de eerste plaats trachten alle juris ten der Europeesche landen te organi- seeren en hun vakbelangen te behar tigen in het kader van /3e nieuwe orde. In de tweede plaats zal zij de voorbe reidende werkzaamheden verrichten, om met E t oog op de toekomstige economische eenheid van het continent overal waar noodig een zoo groo; mo gelijke overeenstemming tusschen het recht der verschillende Europeesche landen tot stand te brengen. Daarbij zal in het bijzonder en dat is voor ons land met zijn uitgebreiden handel na tuurlijk van eminent belang het handelsrecht de aandacht hebben. Op de vergadering werd u.tdruk- kelijk naar voren gebracht, zoowel door de Deensche initiatiefnemers, als door den voorzitter, dat het in de bedoeling ligt om de zelfstandig heid van het recht in de verschil lende aangesloten landen volkomen intact te laten, evenals de wijze, waarop de juristen georganiseerd zijn of zich in de toekomst wen- schen te organiseeren. De vertegenwoordigers der Euro peesche landen en ook die van een niet-Europeeschen staat, n.l. Japan getuigden allen van hun instemming met de oprichting van een dergelijke organisatie. Sommigen van hen spra- Het nieuwe Verordeningenblad brengt een belangrijk besluit van den secre taris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur bescherming betreffende benoeming en ontslag van onderwijzend personeel aah gemeentelijke en openbare scholen. Wij citeeren daaruit de volgende artikelen: Artikel 1. Indien de Gemeenteraad in een vaca ture in het onderwijzend personeel van een school voor lager, uitgebreid lager, middelbaar, gymnasiaal of nijverheids onderwijs of van een kweekschool voor onderwijzers of onderwijzeressen door de benoeming van een vaste leerkracht moet worden voorzien, plaatsen Burge. meester en Wethouders, zoo mogelijk drie maanden" vóór het openvallen der betrekking, een oproep in de door den secretaris-genraal van het departement van Opvoeding, Wetenschop en Cul tuurbescherming aan be wijzen nieuws bladen of tijdschriften. Artikel 2. De benoeming vindt plaats aan de hand van een voordracht, welke door Burgemeester en Wethouders aan den secretaris-fgeneraal van (het departe ment van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming of aan de door dezen aangewezen instanties wordt voorgelegd. Deze voordracht bevat de met redenen omkleede aanbevelingen van drie personen, die voor het geven van het betreffende onderwijs bevoegd zijn. De secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Weten schap en Cultuurbescherming of de door dezen aangewezen instantie kan deze voordracht geheel of ten deele af wijzen. De beslissing is met redenen omkleed. Wordt de voordracht geheel afgewezen, dan wordt een nieuwe voordracht ingediend, welke wederom de met redenen omkleede aanbevelin gen van drie personen bevat. Voor het geval er geen drie geschikte kr&chten voor de voordracht beschikbaar zijn, is een voordracht van twee, of zoo noo dig een voordracht van één voldoende. Artikel 3. De overeenkomstig artikel 2 inge diende voordracht wordt beschouwd als goedgekeurd, wanneer de secretaris generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe scherming of de door dezen aangewe zen instantie zich ni«t binnen zes we ken na ontvangst /an de voordracht daaromtrent heeft geuit. Artikel 4. Vogr het geval in een vacature door het benoemen van een tijdelijke leer kracht wordt voorzien, wordt gehan- deld op dezelfde wjjzê als voor een henoemmg in vasten dienst, wanneer de benoeming geschiedt voor den tüd van vier maanden of langer, of wan neer sedert het openvallen van de be trekking tot het in dienst treden van de nieuwe leerkracht meer dan vier maanden verloopen zijn. Artikel 3. Het beoogde ontslag van leerkrach ten moet den secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, We tenskap en Cultuurbescherming of aan de door dezen aangewezen in stantie worden medegedeeld, tenzij het ontslag op verzoek van den betreffen- den persoon geschiedt. Het ontslag wordt beschouwd als goedgekeurd, wanneer de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, We tenschap en Cultuurbescherming of de door dezen aangewezen instantie zich niet binnen zes weken daaromtrent heeft geuit. Artikel 6. Ten aanzien van de benoeming en het ontslag van onderwijzend perso neel van bijzondere scholen vindt het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 5 overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat het schoolbestuur in de plaats van Burgemeester en'Wet- houders en van den Gemeenteraad treedt. Nederland heeft als" handels- land in het verleden maar al te dikwijls moeten ondervinden, tot welke moeilijkheden het gebrek, aan eenheid van het recht tus schen de Europeesche staten onderling, aanleiding kon geven. Van Deensche zijde, waar men dit precies zoo gevoelt, werd on langs het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Internationale Rechtskamer" welke bovendien moet trachten eenheid in de organisatie der juristen tot stand te brengen Naar aanleiding hiervan noodig- de de Bond der Duitsche rechts geleerden een aantal Duitsche en buitenlandsche collega's uit om overleg te plegen op dit punt. Öp het congres, dat deze week te Berlijn heeft plaats gevonden, werd besloten tot de oprichting van een Internationale Rechts- 5 kamer. De correspondent van de Vereenigde Persbureaux had een onderhoud met den leider der Nederlandsche afvaardiging, den procureur-generaal mr dr R. van Genechten over de tot stand- koming en de groote beteekenis ook voor Nederland! van deze instelling. Zon op 6.57, onder 20.27. Maan: op 17.27, onder 5.48« Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden. VVVkVtVWKVIMV mm ken namens reeds bestaande vereenir gingen, die zich. dit tot doel gestekt hebbep. Voor Nederland voerde de sec retaris van het rechtsfront, mr H. B. de Rruyes Tack. subs.-officier van Jus titie te Alkmaar, het woord. Tot voorzitter van de Internationale Rechtskamer werd met algemeene stemmen gekozen rijksminister dr Frank, gouverneur-generaal van Polen en leider van den Rechtswahrerbund, die verklaarde ook den Paliaanschen minister bij het presidium te willen oetrekken. In zijn rede, waarmede h.j bedankte voor zijn verkiezing, heeft de rijksmmister tot uitdrukking ge- oracht, hoezeer hij het deerde, dat ju -t hij, als nationaal-socialist, tot voorzitter van de Internationale Rechtskamer was geroepen o.n de veT- s'andhouding der juristen en de goede werking van het recht tusschen de vol keren te bevord ren. T» /ens gaf hij e n uiteenzetting van het recht in nationaal-socialistischen zin, waarbij hij den nadruk legde op de meervou- rbondenheid van het recht. o.a. de verbondenheid met ras, bodem en arbeid". „Welke Europeesche landen waren op de bij aenkomst te Berlijn vertegen woordigd?" „Duitschland, Italië, Noorwegen, Slowakije, Hongarije, Roemenie, Bul garije, Spanje, Portugal, Denemarken, Finland en Nederland. Voorts, zooals gezegd, ook een niet- Europeesch land: Japan. Nederland werd. behalve door mr ds Bruy.es-Tack en mij, vertegenwoordigd door mr Joan Muller, a ocaat en procureur, mr Hans Muller, kantonrechter en profes sor dr J. van Loon, hoogleeraar in het octrooirecht aan de rijksuniversiteit te Utrecht en aan de Technische Hooge- school te Delft." Ten slotte deelde de heer van Ge nechten nog mede, dat vooral op de zelfstandigheid van het recht der ver schillend? landen de nadruk was ge legd. Hopelijk, zoo besloot de procu reur generaal, zal Nederl ind de tot standkoming van deze Internationale Rechtskamer, die in de toekomst zoo briar grijk zal blijken bij de handha ving van onze positie in C.e nieuwe Europeesche orde, weten te waar- deeren." TERMIJN VAN AANGIFTE VERLENGD TOT 20 MEI. Het Verordeningenblad bevat een besluit van dén secretaris-generaal van het departement van Financiën, hou dende wijziging van het besluit no. 52/1941 betreffende de verplichting tot aangifte en betreffende amnestie op het gebied der belastingen en der deviezen. Ingevolge dit nieuwe be sluit is gewijzigd artikel 4, eerste lid, van het besluit 52/1941, waarin is be paald, dat de aangifte, zonder dat daar toe een bijzondere uitnoodiging wordt gedaan, moet geschieden voor of op 15 April 1941. De wijziging bestaat hier in, dat de datum van 15 April 1941 thans is veranderd in 20 Mei 1941. Vol gens het gewijzigde besluit moet dus de aangifte, zonder dat daartoe een bij zondere uitnoodiging wordt gedaan, geschieden voor of op 20 Mei 1941. BIJZONDERE KAMERS VOOR HOOGER BEROEP. Het Verordeningsblad van heden brengt een belangrijk besluit van den secretaris-generaal van het de partement van Justitie met betrek king tot de berechting van strafzaken, rakende het economische leven. Arikel 1. (1) Bij iedere arrondissementsrecht bank worden ingesteld uit een lid be staande (enkelvoudige) kamers voorde berechting van strafzaken, rakende het economische leven.. (2) De leden dezer kamers wordén aangewezen door een secretaris-gene raal vkn het departement Van Justitie. Zij dragen den titel „economisch rech ter". Artikel 2. De economische rechter oprdeelt in eersten aanleg bij uitsluiting over alle misdrijven en overtredingen, waartegen straf is bedreigd in: 1) De Landbouw-Crisiswet 1933. 2) De Bodemproductiewet 1933. 3) De Distributiewet 1939. 4) De Prijsopdrijvmgs- en Hamster- wet 1939. 5) De voorschriften uitgevaardigd op grond van par. 1 der verordening no. 8/1940 betreffende het beperken van werk. 6) De voorschriften uitgevaardigd op grond van artikel 3 der verordening no. 111/1940 betreffende het verbod van verlaging van loonen en salarissen. 8) De voorschriften uitgevaardigd op grond van artikel 8 der vS-ordening no. 217/1940 betreffende de totstand koming van regelingen in zake loonen,. salarissen en andere arbeidsvoorwaar den. 9) Het Prijsbeheerschingsbesluit (no 11/1941). 10) Het Voedselvoorzieningsbesluit (no. 12/1941). 11) De verordening no. 42/1941 be treffende de beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking. 12) Het Deviezenbesluit 1941 (no. 63/1941). 13) Het Organisatiebesluit Voedsel voorziening 1941 (no. 69/1941). 14) Andere rechtsvoorschriften, voor zoover deze zulks uitdrukkelijk be palen. een en ander voor zoover deze strafbare feiten tot de kennisneming van de rechterlijke macht behooren. Artikel 3. Op 't rechtsgeding voor den econo- mischen rechter vinden de bepalingen betreffende het rechtsgeding voor den politierechter overeenkomstige toepas sing, behoudens de navolgende afwij kingen: 1) De artikelen 369. 375, 376 en, in geval van 'n gerechtelijk vooronder zoek, 238, tweede tot en met vijfde lid, van iiet Wetboek van Strafvordering blijven buiten toepassing. 2) Noch tegen de kennisgeving van verdere vervolging, noch tegen de dag vaarding wordt een bezwaarschrift toe gelaten. 3) De rechter kan van het hooien van op de lijst van getuigen voor komende niet verschenen getuigen af zien, indien hij dit hooren voor de be oordeeling van de zaak niet bepaald noodzakelijk acht. 4) De rechter is niet verplicht op verzoek van den verdachte schriftelijk vonnis te wijzen. 5). In geval van berechting van overtredingen vinden de artikelen 283 tot en met 393 en 398, eerste lid. onder 9 en 11 van 't Wetboek van Strafvor dering overeenkomstige toepassing. Artikel 4. Tegen uitspraken van den economt- schen rechter kan geen verzet worden gedaan. Artikel 5. (1) De verdachte kan hooger be roep instellen in de gevallen waarn vrijheidsstraf of geldboete van 200, is opgelegd. Het openbaar ministerie kan hooger beroep instellen in de ge vallen waarin een dezer straffen werd gevorderd. (2) De termijnen vermeld in de ar tikelen 408 en 410 van het Wetboek van Strafvordering, bedragen in plaats van veertien dagen acht dagen. De ter mijn, bedoeld in artikel 413, eerste lid. bedraagt in plaats van tien dagen vijf dagen. (3) De berechting in hooger beroep is toevertrouwd aan bijzondere kamers van het gerechtshof bestaande uit drie leden. Artikel 6. In geval van beroep In cassatie be dragen de termijnen, vermeld in de artkelen 433, eerste lid, en 435, tweede lid, in plaats va ntien dagen vijl dagen en de termijnen, vermeld in de artike len 434, derde ld. 436, eerste lid, en 437, eerste lid. in plaats van acht dagen vier dagen. Artikel 7. (1) Dit besluit treedt in werking op 15 Mei 1941. (2) Het is niet van toepassing op zaken, voor dterv datum bij eenig ge recht aanhangig gemaakt.

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1