Saloniki valt, Grieksch v Oosterleger capituleert Churchill NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Duitschers bereiken de Egeïsche Zee J De snelle val van de Grieksche Maginot-linjiè k. i ch iïUuut bespreekt den toestand Donderdag 10 April 1941 uit jufgwe. No- 20601 Offensief in Noord-Afrika tegen Suez-kanaal gericht? - De snelle Duitsche opmarsch. Ver. Staten kunnen Joego-Slavië niet helpen. Engelsche. reacties op Saloniki. Offensief in Noord- Afrika op hetSuezkanaal gericht? Britsche aanvalspoging op Berlij'n. In Noord-Afrika grootere vijandelijke strijdkrachten dan verwacht was Harde en moeilijke gevechten verwacht Alles is afhankelijk van den slag op den Atlantischen Oceaan" Postgiro 484U0 Bur. Markt 31. Tel. 1745 Directeur F. T1ETER Het opperbevel van de Duitsche Weermacht maakt bekend: Ha. dea doorbraak door de krachtig versterkte Metaxas-linie hebben Duit- Mke troepen Xanthi ingenomen en de kust van de Egeïsche Zee bereikt. Ha de inneming van Uuskuub (Skoplje) en Veles hebben Duitsche troepen ga Vaidar in de richting van de Albaneesche Westgrens gepasseerd en Tetovo H Prilep ingenomen. gterke'DuiLsche gepantserde formaties zijn uit'iJoego-Slavië Zuidwaarts op gedrongen en hebben Saloniki ingenomen. Ha deeen doorbraak tot aan de Egeïsche Zeg zijn de Grieksche troepen in Tbraeië tusschen de Vardar en de Turksche grens afgesneden. gaelle troepen en gepantserde afdeelingen der groep Von Kleist hebben NiUJ Ingenomen. Tijdens An opmarsch uit Stiermarken werd Marburg bezet, la nerd op den Zuidelijken oever van de Drave een bruggehoofd gevormd. Ha den doorbraak door de Rupei-pas, welke door de Grieken taai en fel ver dedigd werd, en na de inneming van Saloniki, heeft het ten Oosten van de Vardar strijdende Grieksche leger, zijn hopeloozen toestand inziende, gister- ochtend de capitulatie aangeboden en de wapens neergelegd. All aanvulling op het weermachts- bericht van 9 April verneemt het D.N.B. nog de volgende bijzonder heden: Het weermaehtsberieht van den 9en April meldt successen van de Duitsche gevechtitroepen, die alle verwachtin gen overtreffen. Onder het opper- benl van den generaal-veldmaar- achalk Liszt staande snelle troepen en divisies infanterie hebben de Joego slavische grensversterkingen doorbro ken. Ondanks hevig vijandelijk verzet en ondanks het bergachtig terrein zijn hun stoottroepen op den derden dag na h«(t openen van het offensief reeds hondgrd km diep in het bekken van Uuikjtup (Skoplje) doorgedrongen. In dit bekken ioopen alle spoorlijnen van ZuidjServië te zamen, welke Uuskuub met f(isj en Belgrado in het Noorden, met 'de Servische industrie- en mijn- gebieden m het Noordwesten, met Salohiki naar het Zuiden en met Bul garije naar het Oosten verbinden. Met den opmarsch in het bekken van Uus kuub is derhalve het vitale centrum van,net geheele Zuid-Servische spoor- weghet in Duitsche handen gevallen. De gevolgen van dit verlies voor de Servische oorlogvoering zijn op dit oogenblik nog niet te overzien. Deze Duitsche gevechtsgroep heeft door haar krachtigen aanval reeds de Var dar bereikt, die ook al overgetrokken M. Door de foreeering van de Vardar- linie, die door haar rotskloven en moeilijk toegankelijk terrein een bui tengewoon zware natuurlijke hinder paal vormt, zyn de Joego-Slavische tegel-formaties van de Grieksch-Engel- *he legers gescheiden. Als het stormachtige oprukken van de Duitsche troepen door het bekken Van Uuskuub en voorbij de Vardar de gerechts- en krachtprestaties van den J-uitschen soldaat in het helderste licht a? stralen, dan vormt de aan de "eksche grens bewerkstelligde door- i"h door de Metaxas-linie, de Griek- j 6 "Maginot-linie", een wapenfeit, t met het oog op de moeilijkheid van gegeven gevechtsopdracht, de Jt16 v?n de vijandelijke fortificaties i*i„ oohogaanbaarheid van het ter- 3n« 'bn gesteld kan worden Ichl Lfootsehe daden van de Duit- bfr„,.T?fp<-'ri in de gedenkwaardige "ergveldtochten van den wereldoorlog. In jarenlangen arbeid ia hier met gebruikmaking van alle ervaringen t den bergoorlog een verdedi- ïmgastelaei ontstaan, dat met alle aanvallen scheen te spotten, fontei h£f2000 *a°°Bte reikt deze ■>ersteittogKe3ungen' die met krachtig d( rÏÏ" hunkers, steunpunten en in gen uitgehakte gevechtsstellin- faneen v!!Üaai?' Door onderaardsche 11 uitveblw" n holen en in de rot- tig tredanï schachten, die tot tach- «h_ hiep onder den grond loo- flet krachi?»., bezetting ook tegen **»arstehï! artiilerievuur en de Do .nn^ men beveiligen, kitsch? va.n Derna, die het J0V' meldt "maohtsbericht van he- <te ov^J?™n?er,tt de afmetingen ubami^r?mnm«' die de Duitsch.' troepen na hun verras senden aanval in de omstreken van El Brega-Agedabia hebben bevochten. Eerst tijdens de onafgebroken achter volging zijn de vruchten van deze overwinning gerijpt, die een aantal belangrijke steunpunten vooral aan de kust van Cyrenaica in de macht van de Duitsch-Italiaansche legerfor- maties heeft gebrheht. Al moet ook op het Afrikaanscne strijdtooneel anders dan in Europa met gloote afstanden rekening wor den gehouden, toch toont de in één week tijdens de achtervolging afge legde afstand van 700 km, dat het Libysché front van het Engelsche Nijl- leger uit zijn voegen is geraakt. Ook de Engelsche berichten laten doorschemeren hoe verrassend deze krachtige aanval het Nijlleger heeft getroffen. De prestaties van de Duitsch- Italiaansche troepen in Noord-Afrika zijn boven allen lof verheven. Ook het Duitsche luchtwapen heeft dapper mee geholpen. Talrijke bommen, die in Engelsche colonnes en troepenconcen traties ontploften, hebben de vijande lijke strijdkrachten uiteengedreven. De uitwerking van deze bommen werd nog verhoogd door de stormachtige aan vallen van de Duitsche jagers, die zich in scheervlucht op de uiteenstuivende vijandelijke afdeelingen stortten en deze onder mitrailleur- en geschutvuur bedolven. Bevoegde Amerikaansche economi sche kringen verklaren, dat de Ver. Sta n ondanks het telegram van pre sident Roosevelt aan koning Peter nie! in staat zijn, Joego-Slavië eenige mate- neele hulp op het huidige oogenblik ter beschikking te stellen. Daarvoor maakt de Duitsche opmarsch veel ie snelle vorderingen. Alleen wanneer net het Joego-Slavische leger gelukt, de Duitsche troepen minstens verscheidene maanden tegen te houden, zou 'iet wel licht mogelijk zijn, stukken geschut en machinegeweren van verouderd type, uit de voorraden van het Amerikaan sche leger met de thans in Amerikaan sche ha eens liggende Joego-Slaviscne vrachtschepen te verzenden. Maar onk deze wapens zouden als gevolg van de in dg Ver. Staten toch al bestaand» schaarsebte aan oefenmateriaal voor het eigen leger moeilijk geleverd kun nen worden. Eventueel zouden daar nog eenige zendingen verbandmiddelen bijkomer. De inneming var. Saloniki wordt te L-mden door allerlei politieke en mili taire deskundigen van commertaa" voorzien, meldt het A.N.P. uit Stock holm. Een offieuze spreker gaf te kennen, dat men bij het begin van een voorbereid offensief van den tegen stander steeds op tegenslagen bedacht moet zijn. De strategisch belangrijkste punten van Griekenland liggen ver van Saloniki. De Duitschers hebben, zoo voegde men hieraan raadselachtig toe, aan de Turksche grens een open flank. Van optreden der tóigelsche troepen wordt te Londen niet gesproken. Uit sluitend wordt vermeld, dat het Engel sche luchtwapen in Zuid-Joego-Slavië in den strijd geworpen is. De militaire medewerker van de Times wees in een radiotoespraak op de onvolledige uitrusting van het Grieksche en Joego- Slavische leget, doch meende, dat beide legers be ter-tip den strijd voor bereid waren dan P 'en destijds. De uitrusting van het Engelsche expeditie- leger is uitstekend. De Engelsche troe pen als zoodanig kunnen den afloop van de gevechten op den Balkan niet beslissen, „Zeer somber." De Britsche militaire woordvoerder heeft, naar Associated Press uit Londetv meldt, een verklaring afgelegd om trent den huidigen militairen toegtand op den Balkan, waarin hij dezen toe stand „zeer somber" voor Engeland en zijn geallieerden noemde. Het is onmo gelijk zoo verklaarde de spreker, te hopen op een „tweede wonder" als dat van Duinkerken, aangezien te weinig schepen aanwezig zijn voor het vervoer van de in een tang gegrepen legers. De Duitsche doorbraak is een sne! en ver lassend succes. De" woordvoerder merkte op, dat de verdediging van Sa- .oniki en Macedonië niet het doel is geweest van het Britsche plan. Hij wei gerde het werkelijke doel van de En gelsche legerleiding bekend te maken. Di» betrof, zoo zeide hij „militaire ge heimen". De Engelschen hebben, naar aar. het D.N.B. wordt gemeld, nu ook de Grie- ker. meedoogenioos in den st '4: ge laten. Nog 24rtiur voor oe capitulatie van het ten Oosten van de Vardar sitijdende Grieksche leger heefi Reu ter via Radio Ankara het bericht laten verspreiden, dat omtren. 40 a 80 000 Engelschen voor het uitbreken van de gevechten in de tweede verdedigings linie hadden gestaan. Tot de eerste verdedigingslinie hadden de Britten zich dus niet eens gewaagd, naar men te Berlijn onderstreept. De Amerikaansche pers publiceert zwaar opgewerkt onder groote koppen over de geheele eerste pagina berich ten over den opmarsch van de Duit sche Balkanlegers. Algemeen valt het op, aldus het A.N P., dat de Ameri kaansche pers nu in tegenstelling tot de methode van Maandag geen enkeli poging doet om de ineenstorting van den Joego-Slavischen tegenstand en den Griekschen terugtocht in het dal van de Vardar mooier voor te stellen. Associatel Press schrijft, dat het thans bijna zeker is, dat Joego-Slavië van nu af aan alleen zal moeten strij den. United Press brengt in haar.-be richt naar voren, dat het den Duitschers in den recordtijd van 72 uur gelukt ls de hakenkrui3vlag boven Saloniki tc hyschen. Joego-Slavië is door de Duit- iche acties in stukken gescheurd. De dreiging van den Balkan is ecliter techti een van de vele verontrustende ictoren, die Hitiers oorlogstactiek heeft opgeworpen. Want reeds meldt het Duitsche opperbevel uit Afrika de nederlaag van de Britsche troepen bij El Mechlli, alsmede het gevangen nemen van zes Britsche generaals ep 2000 manschappen. De Washington Daily News schrijft, dat de berichten van het oor- logstooneel beslist ontmoedigend zijn. Het hakenkruis waait thans aan de Egeïsche Zee. Het schijnt nu toch waar te zijn, dat de Duitsche troepen onover winnelijk zijn, zonder dat hierbij de vijandelijkheid der menschen en het onbegaanbare terrein waar zij operee- rren een rol spelen. Tenslotte schrijft; het blad: „Zou het tot een tweede Duin kerken of tot nog iets ergers komen, at zal dan van Engeland worden en wat van onze gelofte om Hitier te overwinnen? Het is beter thans hier over nog met na te denken." Ook de Bulgaarsche bladen staan geheel in het teeken van den opmarsch der Duitsche troepen. Het blad Sora Jneldt, dat de Servische krijgsgevan genen zeer gntmoedigd zijn en scherpe verwijten uiten aan den minister-pre sident generaal Simowitsj en andere militaire leiders van Servië, die het volk bedrogen hebben. Verklaringen van Servische krijgs gevangenen bevestigen 'dat op Brit sche instigatie groote deelen van de Zuid-Slavische weermacht reeds in Februari onder de wapens waren ge roepen. Voorts hebben gevangenen ver klaard, dat Engelséne duikbooten reeds sedert verscheidene weken in de haven van Dobrovnik lagen. In verband met de groote snelheid waarmede de Duitsch-Italiaansche gemotoriseerde troepen in Noord- Afrika Oostvvaafts oprukken, is men te Rome in wijden kring van mee ning, dat de Engelschen, die hun troepen door het zenden van sterke contingenten naar Griekenland, Joegoslavië en Oost-Afrika ver zwakt hebben, niet in staat zullen zyn, een Duitsch-Italiaansche actie over de Egyptische grens te verhin deren, aldus United Press. Dit schept de mogelijkheid van een ernstige bedreiging van Cairo en het Suez-kanaal. i Wen verklaart, dat het inzetten van de modernste oorlogsmidaelen op oor- logstooneelen, waar tot dusverre slechts koloniale strijdmethodes wer den toegepast, welke tactiek in Decem ber voor het eerst door de Engelschen werdgevolgd, wel eens een boemerang "Stftftihinen blijken. De Duitschers zijn wellicat niet zoo met den kolonialeen oorlogsvertrouwddes te grondiger kennek^tj echter de modeft^e Europee- sche oorlogvoering, hetgeen de Engel schen in Noord-Afrika bemerkten. De doelen van het Noord-Afrikaan- sche offensief zijn weliswaar noch van Duitsch-», noch van Italiaansche zijde bekend gemaakt, men gelooft echter algemeen,tdat de strijdkrachten van de As niet tevreden zullen zijn met de herovering van geheel Cyrenaica, doch OCMCMDQl JOE 75H.CSTB* lCe*&Ait**c' Wuuv. SLAVIC Novt Pasar SOtMU* •Slivew STABA -Z AMBOl ftWAKL OftTcMOlt. O Tt Pat ah ik o e mclic USKüö r I 1 Mifoptie) W\ok KiUisse AOCHWOPCL MeiNik evuokof PglLCP MWASTtP C R toer*» i CIBAZAU Of Df AAA WoOEWA NlGHiro *'k{ 5AIÖNIKL - Kobitza RICKCNIAM llLlPOLi Kilt SulTAMIf (DABDArfeUlA) JOAHMINA TRIKKAIA kie^N^Axii W.Iftwr d M T O V Het strijdtooneel in N.-O. Griekenland.De rivier Vardar, die in Zuid-Slavië ontspringt, loopt langs Uskub (Skoplje) en stroomt even ten Westen van Saloniki in de Egeïsche Zee. bovendien zoo ver en zoo 'snel Egypte binnen zullen dringen als de Britsche tegenstand dit-veroorlooft. Het berei ken van het Suez-kanaal zou als een antwoord van de as np Roosevelts aan kondiging werken, dat men in de toe- icomst mogelijk Amerikaanscjhe han delsschepen tot Suez zal laten varen. De leveranties der Vereenigde Staten voor Griekenland, Joego-Slavië en de »n het oostelijke deel van de Middel- landsche Zee opereerende Engelschen zouden dan hun doel niet kunnen be reiken. Bovendien zouden de land- en zeestrijdkrachten van Engeland in de Oostelijke helft van de Middellandsche Zee in gevaar geraken afgesneden te worden. (Cart. Bureau N.D.P.) GROOTE VERLIEZEN. Britsche bombardementsvliegtuigen hebben in den nacht van 9 op 10 April, naar het D.N.B. verneemt, een voor hen met buitengewone verliezen ge paard gaanden aanval op de rijks hoofdstad ondernomen. Reeds bij het vliegen naar Berlijn werden 11 vijan delijke toestellen door luchtafweerge schut en nachtjagers neergeschoten. Eenige brisant- en brandbommen werden op woonwijken en openbare gebouwen gewoipen. Daarbij werden weer twee ziekenhuizen getroffen. Brandbommen vielen bovendien op de beroemde Pruisische Staatsbibliotheek en' de Staatsopera. Voor den oorlog belangrijke doelen werden niet getrof fen. Er vielen verscheidene dooden en gewonden. Acht schepen tot zinken gebracht. In den nacht van Woensdag op Don derdag is, naar het D.N.B. verneemt, een Engelsche havenstad én een be langrijk'industriecentrum door sterke Duitsche gevechtsafdeelingen zeer doeltreffend aangevallen. Bovendien werden door bommen in de afgeloopen 24 uur "acht schepen met een gezamen- lijken inhoud van 46.000 bruto ton tot zinken gebracht en drie schepen met een totalen inhoud van 19.000 brt. als mede een torpedojager zwaar bescha digd. Het Engelsche ministerie van Lucht vaart en het ministerie voor Binnen- landsehe Veiligheid deelen het vol gende mede: De vijandelijke luchtaanvallen in den nacht van Woensdag op Donderdag waren voornamelijk gericht op een stad in de Midlands en op-gebieden in Noord-Oost-Engeland. Het aantal slachtoffers van dezen aanval ,is nog niet vastgesteld. Misschien is het aan tal groot. In beide gebieden was de aangepchte schade aanzienlijk. Verder wenhM ook bommen neergeworpen op een sïad in het Westen van Engeland, alsmede op verscheidene plaatsen aan de Oost- en Zuid-Oost-kust en op vele andere ver van elkaar verwijderde punten. 1 Zon op 6.55, onder 20.29. Maan op 18.47, onder 6.18, Men ls verplicht te verdni» teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen araeten nor na zonsonder gang ontstoken worden. Churchill heeft gisteren, naar Reu ter meldt, in het Lagerhuis een rede over den politieken toestand gehou den. Hij begon met te zeggen, dat het verlies van Benghazi en de terugtocht die noodig is geworden door den Duit- schen optparsch in Cyrenaica, in Cyrenaica, in hoofdzaak slechts te be treuren zijn wegens het kostbare vlieg terrein rondom Benghazi, dat thans in handen van den vijand is gevallen. Overigens zou de Britsche regeering, met het oog op het steeds dreigender wordende gevaar op den Balkan, zich er over verheugd hebbe», indien de Engelsche opmarsch bij Tobroek ge staakt zou zijn. De nederlaag der Ita lianen zal het echter mogelijk maken, dat men zeer veel terrein gemakkelijk en met geringe offers verkrijgt, of schoon nu ook elders verplichtingen voor Engeland beginnen te ontstaan. Het transport der Duitsche pantser troepen en de beweging der lucht strijdkrachten van Italië en Sicilië naar Tijpolis was reeds begonnen, aldus Churchill, voor wij ons van Benghazi hadden meester gemaakt. De vijand ondernam zün bliksemaanval met veel grootere strijdkrachten, dan wij op dat vroege tijdstip vérwacht hadden. Wij trokken daarom terug naar sterke stel lingen en een terrein, dat beter ver dedigd kon worden. Ik kan hier niet probeeren het verdere verloop der ge vechten in Cyrenaica te voorspellen. Het ligt in til sschen voor de hand, dat onze generaals zich slechts mogen laten leiden door overwegingen van militiaren aard en in geen geval mo gen worden belemmerd door dingen,, die men prestige of rekening houden met de openbare meening kan noe men. Nu de Duitsche pantsertroepen in Cyrenaica in den strijd zijn gebracht, moeten wij ons voorbereiden op harde en moeilijke gevechten, niet alleen voor verdediging van Cyrenaica, maar abk voor de bescherming van Egypte. Het is een gelukkige omstan digheid, dat de toestand in Erithrea, Abessinië en Britsch- en Italiaansch Somaliland geleidelijk zeer aanzien lijke itrijdkrachten, en vervoermidde len vrijmaakt, waarmede het Nijlleger versterkt kan worden. Ongeveer veertien dagen geleden heb ik in een verklaring gezegd, dat een reeks successen aan den loopenden band niet verwacht kon worden, dat men tekening moet houden met over winningen, maar ook met tegenslagen en dat wij ook dan de dingen moeten zooals zjj zjjn, DE STRIJD OP DEN BALKA: Churchill gaf vervolgens een verslag van de gevechten in Oost-Afrika, waar bij hij mededeelde, dat de Engelschen alleen bij Cheren 4000 man hebben verloren. Hij ging daarna over tot „den verschrikkelijken strijd" op den Bal kan, waarvoor hij Duitschland aan sprakelijk trachtte te stellen. Hij gaf echter toe, aldus het D.N.B., dat Engeland den Griekeh „zooveel mogelijk" hulp in de lucht, door pro viandeering enz. heeft verleend. Eind Februari, aldus vervolgde hij. hebben wij den minister van BuitenlandscJe Zaken, Eden, en generaal Dill naar het „Midden-Oosten" gezonden om te zien, of er niet iets gedaan kon wor den tot vorming van een groot, ge meenschappelijk verdedigingsfront op den Balkan. De heeren begaven zich naar Athene en Ankara en zouden ook Belgrado bezocht hebben, indien de regeering van den prins-regent Paul de toestemming daartoe niet geweigerd had. Indien deze drie bedreigde sta ten zich vereenigd hadden, hadden zjj 60 tot 70 divisies tot hun beschikking gehad, waarmede zij volgens een ge meenschappelijk plan in gemeenschap pelijk optreden den Duitschers een te genstand hadden kunnen bieden, die de Duitschers weldra van hun plannen zou hebben afgebracht en hun op marsch langen tijd zou hebben opge houden met het oog op het bergach tige terrein en den toestand der ver keerswegen. De hulp, die wij kunnen verleenen aan de volken van den Balkan en Tur kije, die vpor hun vrijheid vechten of bereid zijn daarvoor te,strijden, kan op het oogenblik natuurlijk maar beperkt zijn, aldus vervolgde Churchill, en daarom wenschten wij niet er verant woordelijk voor te zijn, dat de Grieken in vertrouwen daarop in een nieuw conflict met een verschrikkelijken te genstander zouden komen. Toen Grie kenland echter verklaarde, vastbeslo ten te zijn „tot den dood gelijktijdig tegen Italië en Duitschland te vech ten", heeft Engeland zich verplicht ge acht, den Grieken alle mogelijke hulp te verleenen. Engeland besefte, dat de soldaten van het Britsche rijk zich aan de zijde der Grieksche soldaten moes ten scharen. Daarom besloten wij begin Maart een militaire overeenkomst met de Grieken en onmiddellijk begonnen omvangrijke bewegingen van Britsche troepen naar Griekenland. Ik kan hier niet in bijzonderheden treden en geen poging doen, den toestand hier te'be- oordeelen, terwijl de slag voortduurt. Churchill zeide voorts, dat de Zuid- Slaven zijn opgestaan „om verschrik kelijk wraak te nemen". Ten aanzien van Frankrijk verklaarde hij, dat En geland staat op zijn controlerechten ter zee ep dat het „zich verplicht acht dezer rechten in het kader van het internationale recht uit te oefenen", zelfs op gevaar af slaags te raken met Fransche oorlogsschepen. Alles is echter afhankelijk van den slag op den Atlantischen Oce aan, die van beide zijden met toene mende heftigheid gevoerd wordt. „Onze verliezen aan schepen en tonnage zijn zeer zwaar. Dit kan echter niet eeuwig zoo blijven, zon der dat onze krachtsinspanning en onze bestaansmiddelen zeer ernstig te lijden hebben. Hoe moet het gaan, wanneer de verliezen in het zelfde tempo voortduren Waar zul len wij de drie of vier millioen ton vinden, die ter aanvulling noodig gijn om het jaar 1942 door te komen 7 Wij bouwen thans schepen in zeer aanzienlijk tempo. _De samenwer king met de Vereenigde Staten werpt de beste vruchten af. De pro. ductie van den Amerikaanschen scheepsbouw gelijkt op die van 1918. Churchill meende goede hoop te kunnen hebben, dat men tegen de luchtaanvallen op de Britsche scheepvaart met succes zal kunnen optreden. Dat echter de Duitsche duikbooten steeds verder naar het Westen komen, beteekent een buitengewoon groot ge vaar. Deze dreiging moet overwonnen worden, wil men niet, dat het leven van Groot-Brittannië in gevaar ge bracht wordt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1