De Engelsche vlucht uit Griekenland NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 16 April 1941 In Noord-Afrika trekken de Britten op Mersa Matroeh terug 4) Wie ^commandeert het Duitsche Afrika-corps? Cft ftlcuut Bulgarije breekt met Joego-Slavië - Pavelitsj neemt in Kroatië Je macht in handen - De nederlaag van het Servische leger r v Bulgarije breekt met Joego-Slavië. De nederlaag van het Servische leger. uitschland en Kroatië, De krijgsoperaties. De Engelsche openbare meening. Italiaansche critiek. Een karakteristiek van luit.-generaal Rommel Steeds in de voorste linies' Duitschlands militaire plannen. Duitsche persstemmen. Mackenzie King naar Washington. 0e Jaargang, No. 20605 Postgiro 484UO Bur. Markt 3L Tel. 274f Directeur F. TIETER Van betrouwbare «ijde wordt vernomen, aldus het D.N.B., dat de In. whepingen der Britsche troepen aan de Grielcsche Oostkust een steeds {rooteren omvang aannemen. De terugtrekkende beweging van de Engelsche troepen wordt door het ingrijpen der Duitsche stuka's meer en meer tot een overhaaste vlucht. In de havens aan de Oostkust en op andere plaatsen, waar de Engelscben trachten aich op Grleksche oorlogs. en koopvaardijschepen in veiligheid te stellen, aijn Grleksche kapiteins, die hun schip niet te hunner bcMhikking wilden stellen, met wapengeweld daartoe gedwongen. Vit Saloniki wordt aan 't agentschap Stetani gemeld, dat 't bij den Piraeus tog verschillende incidenten is gekomen tusschen de Engelsche en de Grieksche ratoritèiten omtrent de methodes* der wederinscheping van de Britsche troepen. De Engelschen maken er aanspraak op, dat het geheele verkeer wordt onderbroken en dat de Engelsche wedferinscheping voorrang zal hebben op alle andere verkeer, ook voorrang op de levensmiddelenvoorziening van den ftiaeus en Athene. Bulgarije heeft gisteren de diplotna- tidte betrokkingen met Joego-Slavië verbroken. Het Bulgaarche persbureau boeit hierover de volgende officieele mededeeling verspreid: De Bulgaarsche regeering heeft de diplomatieke betrekkjngeh met Joego- Slavië verbroken. In do nota welke aan de Joego-Sla- viache legatie is overhandigd, worden higrvoor de volgende beweegredenen omgegeven: 1), De sinds het begin van deze maand doprJoego-Slavische afdeelin- ges ondernomen ongegronde en niet uitgedaagde aanvallen op grensposten; t). Luchtaanvallen van Joego-Sla vische vliegtuigen op open Bulgaar sche steden, waarbij burgers, voöral vrouwen en kipdeTen, gedood werden, hoewel Bulgarije buiten,het conflict bleef. 3). Leden van het Joego-Slavische gezantschap in Sofia onderhielden be trekkingen met woelige elementen, die onlusten en een staatsgreep voorbe reidden. Dit bleek o.a. ook uit mani festen, welke Lm Joego-Slavië gedrukt werden. A.s aanvulling óp het wëermachts- t r.cht van 15 dezer verneemt het B B, rog de volgende bijzonderhe den. na het dramatische oorlogsgebeuren van de afgeloopen week, kan samen vattend gezegd worden, dat de neder laag van het Servische leger volkomen Aa den doorbraak door de grens1 v ersterkingen in het open veld ver dagen, by de achtervolging door de uitsche infanterie, die in geforceerde Jjagmarschen optrok, tot staan ge- racht, door snelle troepen ingehaald <®n!'n8eld, door onophoudelijke luchtaanvallen op marsch en op spoor- fegtransport™ volkomen murw ge- aakt, is het verzet der groote massa an het Servische leger ineengestort, esten van de verslagen legers hebben vergaard in het onbegaanbare torgland var, de Herzegowina, dat ts door enkele smalle spoorlijnen ook doortrokken en hebben 'er de achtervolgers niet van zich «wnen schudden. Zij wórden thans omsingeld. dit leSer> dat binnen itih« .ÏÏds den druk der er »an?'mcr'teI1 ineenstortte? Het staat heet a a* ouden Joego-Slavischen is», ïSÏj 10 "«lestijd uit 21 divi- »ar in w- oyi' divisies cavalerie, tn drJi!?°"SIavië sinds de stichting af "wen sta« in 1919 de alge- ieeertu ,P h\ .bestond, beschikte van a mobilisatie in de eerste lW,t7pri1 van dit jaar over mmtrngen geheel opgeleide re- sLvh? .^«'duoriog heeft het jJ? e bij ee;n bevolking van °®0 man mi'iioen zielen ongeveer -iktnakin» T wel is waar met ge- 8 tot EO U.1 van alle lichtingen van wapens kun" veldlw kan de sterkte van 7S ouden Joego-Sla- het deii w?.ike tegenover "1914 ®P min« ge, ^trolkingsaantal ^Jbmsten. l.j millioen man en landstorm, ge- een Si,jffinnen *en week tijds Ml oenenleger verslagen, '■kd en door scherpe ten v Duits achtervolging tot de definitieve ineen storting gebracht, een prestatie van de Duitsche leiding en de Duitsche ge- vecntstroepen, welke door de bijzon dere moeilijkheden van het terrein en het slechte, veelal nog wmtersehe weer,, haar speciale kenmerk kreeg. Op den 14en April hebben de Engel schen voor het eerst met de Duitsche troepen strijd geleverd. De'Britten zijn daarbij op de vlucht gedreven en de zware verliezen, welke zij bij dit'eerste groote contact geleden hebben, worden door het bericht van het Duitsche op perbevel van, 15 April gekenmerkt, dat bij de achtervolging, alleen tot Ptole- mais, op een klein gebigd, dertig Brit sche pantserwagens vernietigd wer den. Terwijl hier in Noord-Griekenland nog Britsche dekkingstroepen konden worden gegrepen, begint zich op den achtergrond van het Grieksche oorlogs- tooneel reeds een tweede Duinkerken af te teekenen. Wat sinds dagen tal rijke berichten over den aftocht van Britsche troepen naar de Zuidkust van Griekenland* en de concentratie van Engelsche transportschepen deden ver moeden, is thans een feit geworden: de groote massa van het Britsche expe- ditieleger in Griekenland vlucht naar de schepen. In hoeverre hun dit geluk ken zal, moet pas in de komende dagen en weken blijken. Ditmaal wordt het Engelsche expeditieleger, niet zooals in Vlaanderen, door de smalle vaargeul van het Kan.-.al van het Engelsche eiland gescheiden, doch het moet tot .aan zijn volgende basis in Egypte een traject zee van bijna duizend kilometer passeeren. Wat het op deze vlucht te wachten staat, toont reeds de luchtaanval aan, welke sterke Duitsche gevechtsformaties Paasch-, maandag op de scheepsconcentraties in den Piraeus hebben ondernomen. Het resultaat van, de hevige Duitsche bom aanvallen op de geconcentreerde En-, gelsche transportvloot was doorslag gevend. Vier groote transportschepen met een tonnage van 32.000 tot 40.000 b.r.t. zonken onder talrijke voltreffers in de diepte, terwijl acht andere groote transportschepen door de uitwerking van brisantbommen en door brand schade zoo ernstig geteisterd werden, dat zij voorloopig voor transportdoel einden niet meer te gebruiken zijn. De uitroeping van den onafhanke- lijken Kroatischen staat en dij erken ning van dezen staat door den Führer en den duce zijn het onderwerp van gesprek in alle politieke kringen te Ber'ijn. Men wijst hier op de in beide erkenningstelegrammen weergegeven opvatting, dat de beide regeeringen in vrije gedachtenwisseling met den Kroatischen staat besprekingen zullen voeren over diens toekomstige gren zen. Omtrent het vraagstuk van de alge- heele reorganisatie in het Zuidoosten van Europa gaf men in de Wühelm- strasse te kennen, dat het probleem Macedonië slechts den aangelegenheid van den tweeden rang vormt. Het is begrijpelijk, zoo zeide men van Duit sche zijde, dat in de betrokken landen oude verwachtingen thans tot aspira ties groeien. De wijze, waarop dit pro bleem tot oplossing gebracht zal wor den, is evenwel een aangelegenheid, die eerst dan ter sprake komt, als de oor logsgebeurtenissen ten einde zijn, d.w.z. ais de Joego-Slavische staat verplet terd en zijn leger vefnietigd is en als de Joego-Slaviërs om vrede hebben verzocht. De Diplo schrijft o.a.: In plaats van een vereeuwiging der Servische suprematie in het tot dusver Zuid- Slavische staatsgebied, heeft thans de natie, die op grond van haar inner lijke waarde en na haar zware offers in den wereldoorlog het minst het juk van Belgrado had verdiend, Kroatië, den dag der vrijheid gevonden. Het orgaan constateert, dat dus uit het kwade, dat de Servische putchisten hadden voorbereid, toch nog iets goeds is ontstaan. •Generaal Kwaternik heeft voor radio- Agram een korte toespraak gehouden, waarin hij het Kroatische volk mee deelde, dat dr Ante Pavelitsj in Agram is teruggekeerd en de macht in handen heeft genomen. Dr Pavelitsj heeft generaal Kwater-. nik tot opperbevelhebber van het Kroa tische leger benoemd. Een verordening van het staatshoofd dr Pavelitsj behelst, dat alle politieke partijen ontbonden en verboden zijn. Ook alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn verboden. Ook Slowakije heeft den nieuwen Kroatischen staat erkend. Op den Balkin. Volgens den Londenschen berichten dienst trekt het Grieksche leger uit den sector uit het Noord-Albaneesche front terug. De Grieken moesten het gebied van Koritza ontruimen omdat hun flank door den terugtocht der Joego-Slavcn open kwam te liggen. Naar de Londensche berichtendienst verder meldt, rukken de Duitsche troe pen in Noord-Griek'enland verder op. Het D.N.B. meldt: Duitsche troepen zijn van Saloniki uit in Zuidwestelijke richting opgerukt en hebben de achter volging van de Engelschen op hun terugtocht ingezet. Het aantal krijgsgevangenen en de omvang van het buitgemaakte mate rieel aan het Servische front zijn nog niet te overzien. Een aanwijzing geeft echter de buit, die tot dusverre door een enkel Duitsch legercorps behaald is. Dit corps was pas later in den ëtryd gebracht. Hêt heeft vele duizenden ge. van genen gemaakt, onder'wie zes gene raals en verder heeft het groote ambu; lance-afdeelingen en voorraadkampen,. op den Atlantischen Oceaan. Daar hebben wij schepen noodij schepen en nog eens schepen en een wukomen be scherming voor de schepel" De Daily Express schrijft: „Op den Balkan hebben de gebeurtenissen voor Hitier een gunstige ontwikkleing. Is er wel iemand in Engeland geweest, die geloofde dat het gemakkelijk was het Duitsche leger te verslaan? Eens zal er een pantserdivisie gevormd wor den, die sterker is dan de Duitsche als de oorlog afgeloopen is." De New Y-ork Times meldt uit Londen, dat de openbare meening in Engeland zeer somber gestemd is door den snellen ommekeer van de situatie op' het oorlogstooneel in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee. Tot dusver zijn de berichten over het begin van de ontruiming van Griekenland door de Engelsche strijdkrachten niet gecommentarieerd. Het is echter zeer goed mogelijk, zoo vervolgt het blad, dat de Engelschen met het oog op de aantal vliegtuigen buitgemaakt Gisteren is aan de kust van Dalmatië een gewapend troepentransportschip van 12.000 ton door Duitsche Stuka's gebombardeerd. Het schip werd door drie bommen op het achterschip en twee bij de scheepswand getroffen en zoo ernstig beschadigd, dat het onmid dellijk zware slagzij maakte. Waar schijnlijk is het geheel verloren. De bijzondere correspondent van Ste- fani aan'het front meldt, dat de Itali- aansche troepen aan het Grieksche front stelselmatig alle gestelde doelen bereiken en dat de opmarsch regel matig voortduurt van het Presba-meer naar zee. Het D.N.B. meldt nader: De Duitsche aanval heeft in Noordwest-Grieken land ondanks zwaren vijandelijken te genstand opnieuw terrein veroverd. Talrijke gevangenen en groote hoeveel heden oorlogsmaterieel zijn binnenge bracht De terugtocht van de Grieken wordt in een Reuterbericht van het Britsche hoofdkwartier gemotiveerd met te zeggen, dat de Grieksche troe pen alleen „om strategische redenen' het bevel gekregen hebben, zich uit Noordwest-Griekenland, alsmede uit het aangrenzende grensgebied terug te trekken. a In Noord-Afrik» Op grond van berichten uit Britsche kringen in Turkije heeft de Ameri- kaansche omroep medegedeeld, dat generaal Wavell bevel heeft gegeven, dat alle strijdkrachten in het -Weste lijke woestijngebied moeten, terugtrek ken en haar hoofdverdedigingslinies bü Mersa» Matroeh moeten betrekken. Wavell, aldus de omroep, had niet het voornemen Sidi Barani te verdedigen. In Noord-Afrika hebben, aldus het D.N.B., de Duitsche en Italiaansche troepen de achtervolging van de ver slagen Engelschen in hoog tempo voort gezet. Een aantal Britsche colonnes, die wegens benzinegebrek onderweg bleven staan, „werd overrompeld en gevangen genomen. De buit aan wa pens, munitie en waardevol materieel laat is nog niet te overzien. Egyptisch parlement bijeen Maandagavond is volgens Engelsche berichten uit Cairo het Egyptische parlement op dringende vertoogcn van de Wajdisten byeengekomen. De afge vaardigden hadden van de regeering een verklaring geëischt omtrent den toestand en vooral omtrent het stand punt van de regeering tegenover de situatie van het oogenblik. Nauwkeu rige bijzonderheden over den loop van het debat zijn niet tot de buitenwereld doorgedrongen. Slechts werd medege deeld, dat de premier, Hoessein Sidi Pasja, een zeer uitvoerige verklaring heeft afgelegd, waarin hij opnieuw op den ernst van de situatie wee». Naar verluidt, zou hij de verzekering gege ven hebben, dat de Egyptische regee ring juist als destijds, toen Italiaansche troepen op Egyptischen bodem waren doorgedrongen, een loyaal standpunt inneemt tegenover de bepalingen van het EngelschEgyptische vriend schapsverdrag, maar geen stappen zal doen om het Egyptisceh volk bij den oorlog te betrekken. Naar de Londensche correspondent van Dagens Nyheter meldt, heeft de openbare meening in Engeland een 'duidelyke verandering in haar houding tegenover de oorlogsgebeurtenissen in de Middellandsche Zee getoond. De Balkan, die nog een week geleden het oorlogstooneel was, waarop Engeland met behulp van de Balkanvolken de Duitsche legercorpsen, naar men in Londen verklaarde, dacht te kunnen verslaan, is sedert Paschen „onbe-tee- kenend" geworden, daar Engeland zijn levensader, het Suez-kanaal, bedreigd ziet. De Daily Mail verklaart, dat Noord-Afrika thans niet meer zooals veertien dagen geleden een oorlogs tooneel van den tweeden rang is, doch het oorlogstooneel van een grootsch opgezetten veldtocht. De Daily Herald levert, naar Dagens Ny heter verdér meldt, critiek op de ononderbroken overwin- ningsbericftten, van de geallieerden op den Balkan. De T i m e s verklaart, dat de „situa tie van den dag duister en de naaste toekomst niet licht is." Het bejicht over het optrekken der DuitschItaliaansche strijdkrachten op Egyptisch gebiPt! heeft bij het Londen sche publiek, naar de Londensche cor respondent van het Journal de Genève meldt, Ontsteltenis teweeg gebracht. Het blad schrijft, dat het Britsche publiek de aankomst van Duitsche en Italiaaniihe troepen aan de grens van Egypte niet kan begrij pen. De gemiddelde Engelschman heeft steeds nog op de lauweren van gene raal Wavell gerust en is thans vrij on zacht uit zijn overwinningsdroom ge wekt. De Daily Sketch schrijft: „Wij en de Vereenigde Staten moeten snel handelen. Elke verloren minuut op een of ander oorlogstooneel kan een voor ons noodlottigen afloop beteekenen. Wij moeten in de eerste plaats den blik richten naar het groote oorlogstooneel onrustbarende tegenslagen in Noord- Afrika misschien het besluit nemen de Grieksche onderneming op te geven en al hun troepen terug te voeren ter be scherming van Egypte. Want dit land wordt zonder twijfel ernstig bedreigd. Een aftocht der Engelschen uit Grie kenland zou derhalve niet verbazen. De Engelschen zouden, dan alle krach ten op Egypte concentreeren en „Grie. kenland tijdelijk in den steek laten"., omdat zonder het bezit van Alexandrite in het Oosten van de - Middellandsche Zee weinig tegen Duitschiand en Italië valt uit te richten. Met betrekking tot de berichten, dat de Engelschen Griekenland verlaten en daarmede dit -ianel en ook Joego-Slavië aan zijn lot overlaten, schrijft Stefani o.a., dat Engeland daarmede de wereld een nieuw erbarmelijk toonbeeld geeft van .hetzelfde soort als in Noorwegen, Nederland, België en Frankryk. Het Parijsche dagblad Oeuvre heeft dezer dagen een advertentie ge publiceerd, welke in Fransche politieke kringen groote vrooiykheid veroor zaakt heeft. De advertentie luidde aldus: „Landen gezocht. Gezocht een land, dat bereid is de hulp van Engeland te aanvaarden. Lan ding van het expeditieleger ver achter het front, totale nederlaag en over haaste inscheping binnen den kortst mogelijken tijd gewaafborgd." Het voorjaar heeft plotseling ophelde ring en vereenvoudiging gebrachtin het algemeêne panorama van den oor log zoo schrijft de P o p o 1 o d i Bom in een hoofdartikel. Het blad herinnert er aan, dat tot enkele dagen geleden men geloofde aan een voor oordeel, volgens hetwelk de op ideale wijze een eenheid vormende borlog van de spil in de practijk en de strate gie technisch .in fwee oorlogen was verdeeld. Aan den eenen kant was de oorlog van Duitschiand," bijna geheel geconcentreerd tegen het Britsche eiland, aan den anderen de Italiaansche oorlog, die uitsluitend op de Middel landsche Zee en in Afrika moest wor den uitgevochten. Ook en vooral Enge land had geloof geslagen aan een der- gelüke verdeeling en op die verdeeling had het zijn berekeningen van mili tairen en moreelen aard gebaseerd, in de meening, dat de oorlog tegen Italië slechts een neventaak was, in de mee ning, dat een voorafgaande nederlaag van Italië een beslissende actie tegen Duitschiand zou hebben voorbereid en vergemakkelijkt. Op die wijze kan men de enorme inspanning verklaren, die Engeland zich getroost heeft in Cyre- naica en Oost-Afrika. Het blad wijst er in dit verband op, dat de hard nekkige weerstand van de Italianen echter de Engelsche plannen heeft doen mislukken. De Engelschen waren ge dwongen fout op fout te begaan, hun troepen terug te trekken uit Noord- Afrika om successen te behalen in Oost-Afrika en Griekenland, zonder er in te slagen Italië te verslaan, dat zij sterker en energieker aantreffen dan ooit. In het weekblad D a s R e i c h wordt een karakterschets gegeven van luitenant-generaal Rommel, den com mandant van het Duitsche Afrika- corps. Rommel was tijdens den veldtocht in Frankrijk commandant vath een pantserdivisie en als zoodanig vestigde hij de aandacht op zich door staaltjes van koelbloedige onverschrokkenheid. Hg vond het niet beneden zijn waar digheid,, ook het werk van den ^ge wonen, soldaat" te verrichten. Zoo hielp hy, toen de Duitsche troepen voor de Maas stonden, persoonlijk mee aan het leggen van een pontonbrug. Toen de Duitsche troepen aan het Kanaal stonden, hadden zich tallooze legeftden rondom zijn nog jeugdige persoonlijkheid gevormd. Ook den tegenstanders viel zijn moed op. Be kend is, dat een Engelsche staf-officier die op hét marktplein van St. Valery de overgave der stad met acht gene raal» en 25.000 manschappen aanbood, vroeg: „Hoe oud is uw generaal eigen- lük?" Rommel is 49 jaar oud, steeds in de voorste linies, nu eens met de hand aan het machinegeweer, dan weer door zijn verrekijker turend, Uiterlijk altijd verzorgd. Aan slaap heeft hij geen behoefte- Twee uur rust was voor hem genoeg*; om, met een glas rood en wijn bü zich,: den geheelen avond over de stafkaarten gebogen te staan. Zijn bevelen gaf hij steeds zoo duidelijk mogelijk en iederen dag herhaalde hij zijn lijfspreuk „Wij zullen ons er doorheen slaan". Hy werd in Heidesheim als zoon van een eenvoudig handwerker geboren, was vaandrig bij een infanterieregi- ment, bataljonsadjudant- en eerste luitenant bij een bataljon bêrgjagers tydens den-slag aan de Izonzo in 1917. Als zoodanig werd hij onderscheiden met de orde „pour le mériteNa den oorlog werd hy student in Tubingen, later S.A.-leider in Wiirttemberg, en leeraar aan de Krygsschool. Het boek „Infanterie valt aan", staat bekend als een standaardwerk van groote be- teekenis. Tijdens den intocht der Duitsche troepen in Oostenrijk was hy commandant van het hoofdkwar tier van den Führer, ook de bezetting van het Sudetenland, den intocht in Praag en den Poolschen veldtocht maakte hij mede. Begin 1940 kreeg hy de leiding van een pantserdivisie. Het feit, dat dit zyn derde wapen is, bewyst wel, dat hy iemand is, die van afwisseling houdt. Hy geeft zich met enthousasme aan elke nieuwe opdracht, voert deze stipt uit een eigenschap ,die den Zwaben is aangeboren en bekom mert zich in het geheel niet om ge vaar. Voor zyn omgeving is hij niet in de eerste plaats de beroepsmilitair, voor wien discipline alles in het leven beteekent, maar veel meer nog een gesloten man, die een warme belang stelling heeft voor de sociale en gees telijke woelingen van onzen tijd, De correspondent te Berlijn van As sociated Press, Alvin Steingopf, geeft een beschouwing over Duitschlands militaire plannen Hy schryft o.m. het volgende: Volgens een ihededeeling van het Duitsche opperbevel heeft het Duitsche expeditiecorps in Afrika vasten voet gekregen op Egyptisch grondgebied. Aan de grens tusschen West-Egypte en Italiaansch-Libyë werd SoUoem bezet en de Duitsche troepelf, die speciaal voor den woestijnoorlog zyn uitgerust, rukken verder naar het Oosten op. Op. grooten afstand van hen, doch nog al tijd binnen het bereik der militaire mogelykheden liggen Alexandrië en het Suezkanaal, de weg naar de Roode Zee. Het opperbevel echter, dat zyn geheimen weet te bewaren, heeft geen aanduidingfgegeven wat betreft de vol gende taak van het Duitsche expeditie leger in Afrika en of de operaties in Afrilui zoolang zuilen worden opge\ schort totdat de toestand in Grieken-^ land is opgehelderd. Het eenige wat goedingelichte kringen hierover zeg gen is: „U kunt er zeker van zyn, dat er een plan bestaat. Het Duitsche leger, stort zich niet blindelings in een avon tuur, maar volgt een politiek, waar! door naar menschelijke berekening zooveel mogelyk iedere mogelykheid van een misrekening wordt uitgescha keld." „In Londen spreekt men niet meer van Joego-Slavië, zoo schryft de D e u t sche Allgemeine Zeitung. Het bestaat ook niet meer, zoo schryft het blad verder, noch als militaire fac tor, noch'als politiek bolwerk. Enge land kan thans een kruis mafken over de slachtoffers van zijn oorlog op den Balkin. De spilmogendheden bouwen weer op en gaan zonder oponthoud verder, waarbij de geheele concentra tie gericht is op het ééne doel: Enge land te verslaan, waar wy het ontmoe ten. Na de vernietiging van de laatste huurlingen van Engeland op het con tinent is de vernietiging van de Brit sche macht aan de beurt." „Het is thans een feit geworden: het gros van het Britsche expeditieleger in Griekenland rent naar de schepen", zoo schryft dr. Göbbels in de V 1 k i- scher Beobachter Göbbels gaat uit van het feit, dat dén Engelschen „Benghazi in plaats van -boter" is be loofd. Het gezegde „Benghazi in plaats vair boter" moet echter langzamer hand veranderd worden in het gezegde „Griekenland in plaats van Benghazi". De Grieksche regeering is echter niet moede geworden voor het uitbreken van den oorlog te verklaren, dat er zich geen Engelsche troepen op haar grondgebied bevonden. Churchill heeft echter verklaard, dat reeds sinds Fe bruari Engelsche troepen vaste stel lingen in Griekenland hebben betrok» ken. „Zoodoende staat het volgende dus vast: De Britsche plutocratie heeft het boterrantsoen voor het Engelsche volk verminderd om Benghazi te ver overen. Zij gaf Benghazi echter op om aan Griekenland hulp te verleenen. In- tusschen zijn te Londen echter de Jobstijdingen over Joego-Slavië en Griekenland ontvangen. Engeland staat voor een grooten DuitschItaliaan- schen aanval, die het ergste doet vree zen. Zelfs in Washington en New York worden thans de teilen van een pro- Engelsche propaganda bijgezet." De rijkspropagandaminister wijst ver volgens erop, dat in de geheele wereld van uur tot uur de vraag duidelyker gehoord wordt, waar nu toch de Brit sche strijdkrachten zijn. Het is merk waardig stil rondom de pompeuze grootsprekery van de Engelschen. Nu komt voor dé geheele plutocratische wereld het verpletterende bericht, dat de Engelschen het voorbeeld van Noor wegen, Nederland, België en Frankrijk herhalen, n.l. by nacht en onty ver dwijnen De Duitsche weermacht heeft weer eens een dikke streep gehaald door de plannen van Churchill. VOOR CONFERENTIE MET roosevelt: De Canadeesche premier, Mackenzie King, is, naar Associated Press uit Ottawa meldt, naar Washington ver trokken, waar hy met Roosevelt zal confereeren. ixuxwm.x'uwn'n.x'wtx» Zon op 6.41, onder 20.40. Maan op 1.17, onder 10.13. Men Is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten nor na zonronder- gang ontstoken worden. a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1