De Grieksche minister-president overleden NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN Grieken en Engelschen trekken terug 19 April 1941 Halifax bespreektden toestand metHjHI Water in den .„putschnacht van Belgrado" gebeurde Grieksche minister president overleden. >,Noord-Afrika belang rijker dan Balkan". Grieken en Engelschen trekken terug. Duitsch gezantschap te Agram. Blokkade op Zuid-Slavië toegepast. Toenemende critiek op Eflen. DE MELK- DISTRIBUTIE. Ook karne- en taptemelk slechts beperkt ver krijgbaar. Nieuwe Grieksche kabinetsformateur. Donovan en de capitulatie van Zuid-Slavië. Wat zich op 27 Maart te Belgrado afspeelde. \r i Géneraal Simowitsj in Athene „Als in dert Boxertyd". De krijgsverrichtingen in China. Zware bomaanval 4 op Brest. iOH CH HlCUUt No. 20608 Postgiro 48400 Bur. .Markt 3L Tel. Ml Directeur F. HETER De capitulatie-onderhandelingen ijjn, naar in politieke kringen te Berlijn vernomen wordt, met de verschillende legerleiders van de uiteengedreven Servische legeron- derdeelen gevoerd. Er was dus geen .centrale militaire vertegenwoordi ging van het Servische leger, daar (teze als gevolg van de snelle Duit- sche operaties reeds dagenlang niet meer bestond. In de Wilhelmstrasse is ook be kend gemaakt, dat niet alleen de voormalige Joego-Slavische premier Tswetkowitsj, maar thans ook de ge weien minister van Buitenlandsche Zaken, Tsintsar Markowitsj, terecht is. Laatstgenoemde was tot dusver bij het Servische leger geweest. Over de verblijfplaats van den laat- sten Joego-Slavischen premier, ge neraal Simowitsj, heeft men te Berlijn mededeelingen van de Ser vische militaire persoonlijkheden, die de capitulatie-onderhandelingen hebben gevoerd. Zij weien ojf het feit, dat Simowitsj gevlucht is. De Grieksche fninister-president is F'leden. De Atheensehe omroep t hierover op 18 April om 23 uur de volgende mededeeling uitge laden: Minister-president Koritzis is Vrij dagmiddag om 4 uur gestorven. De Koning heeft reeds in den loop van den avond besprekingen gevoerd met leidende politieke 'persoonlijkheden Over de opvolging vani Koritzis. Omtrent den plotselingen dood van, Koritzis, meldt het agentschap Stefani pit Istanboel, dat, terwijl -sommigen gelooven, dat zijn dood ta wijten is ian smart over de Grieksche neder- Jagen, velen van meening zijn, dat de premier niet op natuurlijke wijze is ge storven, Vooral de laatste dagen, na de ineenstorting van het Grieksche leger, heeft Koritzis op allen, die de gelegen, heid hadden hem te zien, een uiterst terneergeslagen indruk gemaakt. De bezorgdheid over den a.s. nederlaag en de vreeselijke verantwoordelijkheid, die op hem drukte, omdat hij niet io pislaat w«s geweest het land te redden, zoi den hem zoo zwaar hebben aan- g pakt, dat zijn familieleden uit vrees, da. hij de hand aan zich zelf zou slaan, hem geen oogenblik meer alleen lieten. De Britscho ambassadeur te Was hington, lord Halifax, heeft gisteren conferentie gehad met staatssec- f6/8™ Huil, tijdens welke de militaire aiuatie in Noord-Afrika werd bespro- rÜ!' he' on<ierhoud gaf de Britsche ambassadeur tegenover vertegen woordiger van de pers uitdrukking aan ■.uu?vf'"n^' Noord-Afrika belang- li-- gevechten op den Bal- n.ii. j noemde den toestand op den Vl. critiek, doch gaf ten aanzien hnL j°F rAfrika uitdrukking aan de li.vu' l den Engelschen zou ge- hea opdringen der spiïmogéhd- vraao ,£ta?,n te brengen. Op de FnVereetiigde Staten den »nU Mn, Noord-Afrika terstond men o bulp konden doen toeko- S I' ^'°,0T'dde lord Halifax ontwij- veei 'w 5 Vereenigde Staten reeds Enna» hebben verleend door de - scheno» u voor Amerikaansche B*? bevaarbaar te verklaren. De ambassadeur zeide ten slotte, dat on- Balkan t„SU-CCe;Sren van de sRil °P den tiseh» r\T NooTd-Afrika de Atlan- iogstoonwlabTyftbet voornaamste oor' offiri^iReuter meldt, wordt in een het onT C0!rmautli<ille gezegd, dat, met fla»mi.0P den Huitschen druk, die kerker wordt, do Grieksdie Nooni.m?9 strijdkrachten aan het tr- L eje front stap voor stap terug- lini» 60 °P 6611 ^or'ere verdedigings- Dé ridio van de Londensche kenland vÏJïï" <?en toestand in Grie- hwCi,J,-aardi"Verantwoordelüke ïe»aar geh<!el en al van Int sterXrl!<!?d.er van het Grieksche "aar uit at! et Perswezen heeft, gedeeld h-T8?* |emeld wordt, noede- dat de Gnekscbe troepen in Albanië tengevolge vatt den druk van machtige Duitsche strijdkrachten terug getrokken zijn op nieuwe stellingen. De noodige voorbereidingen voor de opening van êen Duitsch gezantschap te Agram zijn reeds getroffen, naar op een desbetreffende vracfg in de Wil helmstrasse vernomen wordt. De ge zant is evenwel nog niet benoemd. 4 Krachtens* een verordening van het hoofd van den staat is generaal Kwa- ternik belast met de geheele uitvoe rende macht ten aanzien van orde en veiligheid. Onmiddellijk na het staken der vijandelijkheden in Servië heeft Lon den, naar Stefani uit Lissabon meldt, de blokkade -uitgebreid tot Zuid- Slavië. Als gevolg van -de voor Engeland ongunstige ontwikkeling van den oorlog in. het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee wordt de taal van een geheele reeks Britsche bla den Van dag tot dag scherper, naar de Londensche correspondent van Goeteborgs Posten feeldt. Deze criitek richt zich vooral tegen den ihi- nister van Buitenlandsche Zaken Eden. Zoo schrijft de Daily Mail: „Het hooge woord moet er uit. Vroeg of laat moet een verklaring omtrent de huidige betreurenswaardige strate- gischeysituatie in den Orient worden afgelegd. Als dit gebeurt, zal men ook inlichtingen vragen over het optreden van Eden en Dül, De openbare mee ning wenscht te weten in hoeverre deze beide mannen verlof hadden om het gezonde oordeel van Wavell' te overstemmen. Deze reizende politic hebben reeds in vredestijd bewezén, dat zij nergens toe deugden. In oor logstijd zouden zij een nationaal ge vaar kunnen worden," Van bevoegde zijde deelt men ons mede dat, ofschoon tapte- en karHttelk zijn vrijgelaten, d.w.z. nioTzooals de gewone con- sumptiemelk in de distributie zijn opgenomen, de melkhandelbedrij- ven niettemin ook ten aanzien van taptemelk en karnemelk aan eey hun toegewezen contingent gebon den zijn. Deze maatregel is noodzakelijk, aangezien het, ik verband met de groote transportmoeilijkheden, niet mogelijk blijkt, dat in bet z.g. wettelijk aangewezen consumptie- melkgebied voldoende melk van elders wordt aangevoerd. Naar Reuter meldt, is Constanten Kozias belast met de vorming van de nieuwe Grieksche r.egeering. Kozias, die ministerieel gouverneur van Athene is, zal de functie van vice-premier be- kleeden. Koning George zal persoon lijk de kabinetszittingen presideeren. In het Hamburger Fremden- blad schrijft Adolf Halfeld: Met de onvoorwaardelijke capitulatie van het Servische leger is aan den oorlog van kolonel Donovan een efnde gekomen, dat vooral voor de Vereenigde Stateij" beschamend is. Donovan heeft een zoo belangrijk aandeel gehad in de vorming van een front onder Angelsakische leiding in het Zuidoosten van Europa, dat hy thans ook in de Vereenigde Staten openlijk wordt aangewezen als een der veroorzakers van de ramp, die Zuid-Slavië heeft getroffen. Donovan was de vértrouweling van Roosevelt en heeft op aanwijzing van het Witte Huis gehandeld. De psychologische onzekerheid en de ontnuchtering in de Vereenigde Staten duren, voort. Ten aanzien van de groote vraagstukken der Ameri kaansche buitenlandsche politiek, die culmineeren in het probleem van verdere verscherping van den inter ven tionistischen koers, heeft zelfs het Witte Huis* het noodig geoordeeld een zekere terughoudenheid in acht te ne men met het oog op de Jobs-tijdingen uit de Middellandsche Zee. De minder heid, die van de infèrventionisten wei nig goeds voor het land verwacht, heeft ypor het eerst sedert de afkondiging DOOK DB BEMOEIINGEN van den burgemeester van Twisk wordt met subsidie en onder toezicht van Monumentenzorg een oude West-Friesche boerderij, dateerend van 1650, zoowel in- als Uitwendig geheel gerestaureerd. Aan den prachtigen voorgevel wordt de laatste hand gelegd, 1IPolgggUBl 'eoemne Industrie Wegennet fO» valjOna De stellingen, welke de Grieken maan denlang in Zuid-Albanië hadden bezet o.a. bij de Logara-pas, Terbaise en ten Zuiden van Tepelena worden ont ruimd, naar aanleiding vaiy den val van Koritza., De "Italianen voèren een om trekkende beweging uit via Grieksch grondgebied naar de gust. Eenige dagen geleden werd de val van Klispera medegedeeld, een belang rijke'sector van de Grieken. (Klisoero ligt op de kaart plm. 5 k.m. ten Oosten van Tepelena). Deltalianen rukken nu in twee richtingen op van Tepelena en Valona naar Grieksch grondgebeid. (Cartografisch bureau voor de Nederl. Dagbladpers) van de leen- en pachtwet gelegenheid gekregen om den vinger te leggen op depijnSjke reactie, die voor de buiten landsche politiek is voortgekomen uit het sabelgekletter van de leen- en pachtwet. Boveiidien is duidelijk genoe'g ge bleken, dat zelfs in deze tijden van ongebreidelde oorlogsdrijverij, die door da toonaangevende instanties bevor derd wórdt, rekening moet worden ge houden met het nuchtere inzicht en de gezonde instincten van breede lagen der Amerikaansche bevolking. De kwestie van egjf Amerikaansch escorte voor de leveranties der indus trie staat nog steeds m het middelpunt der debatten. Terwijl de voorstanders van interventie er fel voor ijveren, ontbreekt het ook niet adh waarschu wende woorden van invloedrijke man nen, die het volk voorhouden, dat convooieering op een oorlogsdaad lijkt en daardoor hoogst gevaarlijk is." Het D.N.B» meldt tlit New (York: De capitulatie van de Joego-Slavische weermacht "eri de onstuimige Duitsche opmarsri- in Griekênland beheerschen de frontpagina's van de ochtendbladen. Enkele correspondenten berichten over dapperen tegenstand van de Grieken en de zware gevechten verbleeken bij het bericht van Associated Press uit Athene, dat voor het eerst van Griek sche zijde toegegeven is, dat „de strijd tegen twee groote mogendheden niet eindeloos kan duren.", Een officieele Grieksche- instantie heeft verklaard, zoo meldt Associated Press voorts, dat de benauwende druk van het Duitsche leger tot nieuwe te rugtochten heeft gedwongen en de situatie zich ten ongunste ontwikkelt. De situatie is weinig hoopvol. In da Völkischer Beobacli ter van 10 April geeft Heinz Kleiss dramatische bijzonderheden over den „putschnacht; van Belgrado" op 27 Maart, toen' generaal Simowitsj zich van. de macht meester maakte. De coulissen der revolutie te Bel grado op 27 Maart 1941 herinneren in menig opzicht aan de Servische offi- ciersrevolje van 1993, waarvan koniilg, Alexander I en zijn genpfiin Draga het slachtoffer waren. Inrbeide gevallen was ontevredenheid met de binnen- en buitenlandsche politiek de drijfveer van de handelwijze der opstandige generaalsclique. Te Belgrado wist men allang, dat er in hooge Servische offi- cierskririgen ontevredenheid over het beleid van den prins-ergen^bestond. Prins-regent Paul zoo beweerde men trachtte met list en geweld de troonsbestijging van Peter II te ver hinderen: Maar hoewel deze ontstem ming in officierskringen een publiek geheim was, toch hebben zelfs de beste kenners der Joego-Slavische toestan den den putsch van 27 Maart niet voorzien. Het aantal ingewijden was buitengewoon klein, en beperkte zich tot slechts" eenige officieren. Op 26 Maart keerden Tswetskowitsj en Cincar-Markowitsj uit Weenen naar Belgrado terug. De dag verliep rustig. Tswetkowitsj bracht bij den prins- regent verslag uit en begaf zich daar na naar zijn ministerie, waar hij tot s avonds werkte. Kort voor midder nacht ging hij naar zijn .villa te»iDec dinje, waar de wacht der politi«P#r- sterkt was. Inmiddels had k^bnel Tomitsj zich omstreeks 6 uur 's avonds bij den jongen koning laten aanmel den. Hij sloeg dezen een autojour naar Nisj vócr en dit aanbod werd gretig aanvaard. In zijn gezelschap bevond zich nog de majoor der vliegers Kneze- witsj. Met zijn drieën verlieten zij Belgrado. Tèrwijl Knesewitsj aan het stuur zat, hield. Tomitsj den koning egn voor dracht over de politieke situatie. Hij bezwoer hem, den troon te ijestijgen en aan den vliegergeneraal Simowitsj opdracht te verleenen voor de vor ming eener nieuwe regeering. Pqtcr was onthutst. Hij vreesde de verant wóórdelijkheid, wees or op, dat kijn oom, de prins regent, hem steeds/voor de troonehëstijging had gewaarschuwd. Pas na vier uur praten was Petyr be- reid om op het voorstel van Tomitsj in te gaan. fii de auto onderteekende hij de proclamatie aan de Serviërs, Kroa- ten en Slovenen. Men bevond zich toen in dè buurt van "Nisj. Terwijl Tomitsj met den koning per at.to terugreed: bracht Knezewitsj het waardevolle do cument per vliegtuig naar Belgrado en legde het om 11 uur des avonds in dé hand van Simowitsj. Nu ging het slag op slag. Simowitsj liet onmiddellijk 6e telefooncentrale door een groep vlie gerofficieren bezetten, telefonisch deel de hij aan alle corpscommandanten mede, dat koning Peter II den troon bestegen en hem de vorming eener nieuwe regeering had toevertrouwd. Na een korte aarzeling besloten allen, Simowitsj terzijde te staan. Om 2 uur 's morgens alarmeerde Simowitsj Donderdag het garnizoen te Belgrado. Een uur later werden alle openbare gebouwen bezet. Tanks en artillerie bewaakten de stad, daar Si mowitsj met een tegenputsch van de Koninklijke Garde rekening hield. Aan de zijde van prins-regent Paul stonden de chef van den gener^len'staf, Kositsj en den generaals Drintsjtitsj en Leko. Kotitsj werd om 2 uur 's nachts in zijn bed gearresteerd, vier piloten sleep ten hem naar een gereedstaanden wa gen. In het gebouw van den generalen staf werd hij geïnterneerd. Drintojitsj en Lako probeerden per auto te ont vluchten, maar bij Kragoejewatsj wer den zij ingehaald en gevangen ge nomen. Om drie uur 's morgens verscheen een aantal officieren van het luchtwa- pen voor de villa van Tswetkowitsj. De laatste honderd meter legden zij met de looppas af. De wacht bood geen noemenswaardigen tegenstand, zij liet zich geboeid wegleiden. De officieren verlangden toegang, maar Tswetko witsj verklaardj:, dat hij de deur van zijn huis onder geen omstandigheden wenschte te openen. P|s toen men met bommen begon te dreigen, gaf hij toe. Hij was doodsbleek toen men hem ar resteerde. Ook heta bracht men naar het gebouw van den generalen staf. Na de arrestatie van den generalen staf bood de Koninklijke Garde geen verzet meer. Om 4 uur 'sgmorgens verscheeiJTomitsj bij den prins-regent, dien hij Bet document tot afstand zij ner rechten voorlegde. Prins-regent Paul en zijn beide medebevoegden on derteekenden, nadat zij er zieh van overtuigd hhdden, dat de putsch ge lukt was. De koninklijke garde kwam onder commando van Tomitsj. Om 6 uur 's morgens ontbood Simo witsj de ministers, die hij in zijn ka binet wilde opnemen en de nieuwe candidaten in de conferentiezaal van den generalen* staf, las de proclamatie van koning Peter II voor.en hield een korte toespraak, waarin hij aan ieder afzonderlijk vroeg of men met hem wilde sa^ienwerkén. Zoo kwam het nieuwe kabinet tot stand; töen Belgra do 's morgens op 27 Maart ontwaakte, was de beslissing over het lot van Joego-Clavië reeds gevallen. Naar de G i o r n a 1 e d'I t a 1 i a uit Ankara verneemt, is generaal Simo witsj naar Athene gevlucht, fc' MEGERLE OVER DE BESCHERMING DER BRITSCHE AMBASSADE TE LONDEN. In de Berliner Börsenzef- tung steekt Karl Megerle den draak met het plan om Amerikaansche matro. zen uit te sturen ter bescherming van de ambassade der Vereenigde Staten in Londen. Onder het opschrift „Als in den Boxertijd" schrijft hij o.a.: De Amerikaansche minister Qan Marine, Knox, heeft bekend gemaakt, dat voorbereidingen getroffen worden om een officier en 35 mariniers naar Londen te sturen ter bescherming van de Amerikaansche ambassade aldaar. Men wacht nog slechts op een des betreffend verzoek van den Amefïkaan- schen ambassadeur Winant. ,Het zou daarbij slechts om dé gebruikelijke wacht voor het gebouw der ambassade gaan. Knox behoort tot de Amerikaansche oorlogs-ophitsers, die iederen avond op de knieën om 'n incident bidden, en daar Duitschland hun dit pleziertje niet doet,.van hun kant zelf met kinder, achtige middelen probeeren te provo- ceeren. Het ligt voor de hand, dat hij om die reden den officier en 35 man naar Londen stuurt, ten einde 4c Amerikaansche ambassade aldaar te „beschermen". Dergelijke wachten voor ambassades zijn in het geheel niet ge bruikelijk. Zooiets bestaat ofer de ge heele wereid 'alleen nog jn Peking én dit dateert uit den Boxertijd. Toen wer den die wachten door de mogendheden van de Ohineesche regeering afgedwon gen, omdat deze niet meer het gezag bezat om de buitenlandsche vertegen woordigingen tegW roovers, opstande lingen en gewapende, benden te be schermen. ,Het Chineesche volk heeft deze, wachten altijd als een beleediging voor zün souvereiniteit aangevoeld. Wanneer Engeland zich thans een der gelijk instituut van Amerika moet laten welgevallen, dan bewjjst dat slechts, dat Engeland in Amerikaansche oogen reeds tot den drempel van het ver vallende China van ,1898 gedaald is en dat er in Londen toestanden heerschen, die het den Amerikaanschen ambassa deur raadzaam achten zich niet meer toe te vertrouwen aan de bescherming der Engelsche politie, doch aan die der eigen menschezt. ADOLF HITLER, die morgen 52 jaar wordt. Rijksminister dr Göbbeis zal heden* avond van 18.50 tot 19.30 uur een reds, voering houden, ter gelegenheid van het feit, dat de Führer morgen zijn 52sten verjaardag viert. De redevoering van Göbbeis zal be halve over de Duitsche zenders, ook worden uitgezonden door Hilversum L NIEUWE VERRASSENDE LANDING Terwijl de nieuwe Japansche opera ties snelle vorderingen maken in prpvincie Tsjekiang ten Zuiden van de riyier Tsjientang, waarbij Sjauhing, halverwege tusschen Hankau en Ningpo en andere sleutelposities zijn bezet, hebben Japansche militaire en vloot- detachementen ih nauwe samenwer king een verrassende landing gemaakt nabij Tsjenhai, de buitenhaven van Ningpo, Sjimen, Haimen en Wantsjau aan de kust van de provincie Tsjekiang, hedenmorgen in de vroegteu aldus Do mei. Het desbetreffende communiqué deelt mede, dat de operatics vlot ver- loopen met medewerking', van het luchtwapen. Deze nieuwe campagn» heeft ten doel den leverantieweg van Tsjóengking geheel te vernietigen. Tot dusver werden over deken weg n.L oorlogsmaterialen binnengesmokkeld of stapelgoederen uitgevoerd uit 'hot niet bezette gebied. Een zware slag De woordvoerder van het persbu reau van het Japansche expeditiecorpa in China heeft verklaard, dat Tsjoeng. king door de huidige Japansche maat regelen een zwaren slag heeft gekre gen. De tegenwoordige strategisch» maatregelen hebben ten doel de over blijvende wegen naar Tsjoenking af te snijden Door het oprichten van eên volledige blokkade zal Tsjóengking tot de overtuiging worden gebracht, aldui de woordvoerder dat het nutteloos i» zich afhankelijk te maken van vreemd» mogendhederf. TIENTALLEN DOODEN Omtrent den Eflgelschen luchtaanval op de Fransche oorlogshaven Brest ia den nacht van Maandag op Dinsdag wordt te Vichy officieel het volgende bekend gemaakt: „De bomaanval óp Brest in den nacht van Maandag «op Dinsdag was het verschrikkelijkste bombardement, dat de stad tot dusver heeft beleefd.. De Engelsche vliegen hebben reeksgewijs bommen neerge worpen Een-aantal bommen is op het burgerziekenhuis gevallen, dat bijna geheel-verwoest werd. Tot heden heeft men 76 dooden en 50 gewonden geteld, onder wie vrouwen, grijsaards en. kin deren, Onder de puinen moeten Jich nog andere slachtoffers bevinden. 23# geredden, allen zieken, weezen en ouden van dagen zqn in yerschiliend» ziekenhuizen van, het departement on dergebracht. Naar het schijnt is geen enkel militair doel getroffen. Het bom* bardement was uitsluitend op de bur gerbevolking gericht." SPAANSCHE MINISTERRAAD BIJEEN De Spaanscfie ministerraad is giste ren onder voorzitterschap van Franco bijeengekomen. Vandaag worden d« besprekingen voortgezet. mmvvAwvwnu'wnwvi Zon op 6.34, onder 20.44. Maan op 3.41, onder 13124. Men is verplicht te verduis ter„a van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moetèn nar na zonsonder gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1