0e achtervolging in de vlakte van Asmogendheden gaan den Balkan herordenen ion CH Hlacut Dinsdag 22 Apr» 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN fieen hoop meer dat de Britsche troepen een rustpauze zullen krijgenaldus de Times gOe Jaargang, No. 20610 - - Nieuw bericht over mogelijkheid van Churchills aftreden Zuderoi minister-president van Griekenlanc Aftreden van Churchill aanstaande? Australische critiek. Koning Peter en Simowitsj in Jeruzalem Het doel der Bulgaarsche troepen. Zuderos Grieksch minister-president. Uitzonderingstoestand in Istanboel. Het lot van de Grieksche krijgsgevangenen. Overzicht van de operaties. DE VERJAARDAG VAN DEN FüHRER. Antwoordtelegram aan den Rijkscommissaris. De oorlog ter zee - en in de lucht. Doodvonnis voltrokken. De beklaagden van Riom. Graaf Ciano in Duitschland Conferentie tot liquidatie van het voormalige Zuid-Slaviö - Vermoedens omtrent de toekomstige structuur vanden Balkan De toekomst van den Balkan. Zon op 6.30, onder 20.48. Maan op 4.40, onder 15.35. Men i* verplicht te verdnis- tervn van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns fan voertuigen moeten f» uur na zonsonder gang ontstoken worden. s i Postgiro «8400 Bur. Markt SL Tal. 2748 Directeur f. TIETEH Naar Keuter meldt, gaat de af tocht uit Griekenland stelselmatig verder. De toestand blijft ernstig en isl in de komende dagen waar schijnlijk zoo blijven. Robert I'ïazer heeft voor de Lom densche radio médegedeeld, dat de Dultschers de" geallieerden in Griekenland verder terugdringen. De situatie is ernstig, maar zij komt niet onverwacht. De Britten sijn met open oogen naar Grieken land gegaan. Zij waren op de hoogte van de Duttsche superiori teit en de grens van de mogelijk heden om tegenstand te - bieden, liet Britsche besluit om hulp aan Griekenland te bieden, is in de eerste plaats genomen om tijd to winnen voor versterkingen en andere maatregelen in Egypte. Door den Balkanoorlog is dit doel bereikt. Ten aanzien van den militairen toe- Itand op den Balkan schrijft de Timea^dat-er geen hoop meer is, dat do Britsche tr«*pen een rustpauze ful- l«a krijgen. Evenmin kaïi men hopen, cat de Duitschers in Griekenland kun nen worden gestuit. De Duitsche bom- bardements- en gevechtsvliegtuigen atten de achtervolging der Britsche toepen en transporten onafgebroken mort. Vao tijd tot tijd gelukt het de R.A.F. wei een aanval af te weren, de Bngelscheh hebben echter niet vol doende topstellen om overal te zijn. De Engelsche troepen moeten zich over bet algemeen met machinegeweren op vrachtauto's tevreden stellen voor den afweer der Duitsche vliegers. Het D.N.B. meldt, dat in Thessalie denXiitschers in voortdurenden aanval (U in verwarring gebrachte Grieksch- Ikgelsehe strijdkrachten opjagen. Na den tocht door hét bergland ten Noords oosten van den Pindus worden Grie ken en Engelschen weer tot den strijd gedwongen. Ondanks deze ondubbel zinnige 'jituatie laat het Grieksche weermachtbericht, dat Reuter gister nacht bekend gemaakt heeft, de Duit schers diet zware verliezen afgeslagen eJl zelfs tot achter de oorspronkelijke stellingen teruggedreven worden. In rate zijn, naar te Berlijn- verklaard wordt, op geen enkele plaats Duitsche troepen verslagen of teruggedreven. Oostmarksche divisies bergjagers, o« zich in den slag om den Olympus nebben onderscheiden, zijn de voort durend naar het Zuiden wijkende witsche troepen op de hielen geble ken, In nauwe bergdalen en spelonken "juden zy talrijke verstrooide Brit- f®e eenheden verrassen en na een orten strijd gevangen nemen. - mmvan het Jucht- lT? G)1* er gistermiddag in geslaagd «J?7 ze«gebied tusschen de eilanden fd™ib en Kreta een deel der vijande- W transports doeltreffend aan heUsi met Britsche troepen moto?'t^Portschepen van te za- werden tot zinken ge- amT,, andere schepen met te Br«! v t>rt, die eveneens met beladen .waren en in •richting van het eiland Kreta J™™tten te ontkomen, leden door - - ""'ejazware schade en bleven New Yorksche blad Enquirer i„~~ volgens een bericht van L uit New York, dat «totS, gevolg van ktoWl v g Van ^«elMd In Grie- btZT: h*1 streden van Churehill als 40 oorlogskabinet zal z^jn. ^?if? gen tw»1» verlie- ««onden zijn, Australische parlementsleden verwijten den oorlogs raad, dat hun advies over het zenden der troepen niet gevraagd is en zij ver- lange^ dat terstond het parlement zal worden bijeengeroepen teneinde deze kwestie te bespreken. Ook volgens een Reuterbericht uit Sydney eischen de apenbare meening en dè pers in Australië, dat het parle ment terstond 'bijeenkomt om te de- batteeren, over de reoente uitzending van Australische troepen naar Grie kenland. Het kabinet zal heden de situatie behandelen. De leden van het parlement en anderen koesteren be zwaren, naar Reuter voorts meldt, om- dat de oorlogsraad niet geraadpleegd is, alvorens Australische strijdkrachten naar Griekenland zijn gezonden. ,.D*I premier ad interim, Fadden, heeft m een verklaring de verantwoordelijk heid voor het zenden van de troepen op zich genomen. Vdlgens Reuter heeft het Australi sche kabinet in antwoord op den eisch der openbare meening besloten bin nenkort het parlement bijeen te roe pen. De minister-president ad interim, Fadden, heeft naar aanleiding-hierwan verklaard, dat deze beslissing van het kabinet genomen is na de bestudeering van de laatste berichten uit het bui tenland. Naar Associated Press uit Jeruzalem meldt, zijn koning Peter en de' leden van het laatste Joego-Slavische kabi net per vliegtuig in Jeruzalem aange komen. Naar uit Beiroet gemeld wordt, zou het vliegtuig, dat -koning Peter naar Jeruzalem bracht, onderweg" zijn aan gevallen, Een minister zou daarbij om het leven zijn gekomen. Het-voorloopige opmarschgebied van de Bulgaarsche troepen wordt thans voor het eerst door het blad W e s t- nikna Westnizitè genoemd. De Bulgaarsche troèpen hebben, zoo schrijft het blad, in Mecedonië de ste den Pirot en Skoplje bereikt en bewe gen zich langs het dal van de Vardar tot aan de GriekschJoego-Slavische grens. In Thraclë rukken de troepen tusschen de Maritza en de Stroema op' tot de kustfcJhn de Egeische Zee. Naar uit Skoplje gemeld wordt, -zal binnenkort zoowel het telefoon-, tele graaf-, alsook het treinverkeer tusschen Skoplje en Sofia geopend worden. De spoorlijn aldaar bevindt zich reeds in Bulgaarsche handen en wordt grooten- d-eels door Bulgaarsch personeel be diend. De Londensche nieuwsdienst meldt, dat de Grieksche koning den post van minister-president in handen heeft ge legd yan minister Zuderos, die hier mede vigr pörtefeuilles beheert, t.w. de functie van minister-president, van minister van Financiën, van Buiten landsche Zaken en van Economische Zaken. Evenals wijlen Koritzis is ook Zuderos president van de Bank yan Griekenland geweest. Hij is 59 jaar óud. In Istanboel is de uitzonderingstoe stand afgekondigd. Het sluitingsuur voor café's is vervroegd van half drie des nachts tot middernacht. Vaif welingelichte zijde wordt ver nomen, dat men gisteren in de'Wilhelm strasse geen antwoord wenschte te ge ven op vragen, welke betrekking had den op de DuitschTurksche betrek kingen. Met het oog op het toenemend aantal Grieksche krijgsgevangenen wordt in belanghebbende kringen reeds thans de vraag gesteld, well; lot dezen krljgs gevangenen beschoren zal zijn, meldt het AJÏJ». uit Berlijn. Men herinnert hierbij aan het precedent der snelle vrijlating van'de Nooroche, Belgische en Nederlandsche krijgsgevangenen. Hoewel van bevoegde Duitsche instan ties uiteraard nog geen beslissing in deze kwestie genomen hebben, blijkt toch uit de algemeene houding van Duitschland, dat er geen oorlog ge voerd wordt* tegen het Grieksche volk, doch tegen Engeland. Sinds het uitbre ken van den strijd heeft men van Duit- sche .zijde steeds weer de dappere hou ding der Grieksche soldaten onvoor waardelijk geprezen. Ook heeft de achting, welke men in Duitschland steeds jegens het Grieksche voik in zijn geheel gekoesterd heeft, en welke tot uitdrukking kwam in de groote waardeering voor de historische cultu- reele, prestaties der Hellenen, in het geheel niet geleden. Men mag derhalve aannemen, dat al deze factoren bij een ridderlijke beslissing over het lot der krijgsgevangenen sterk zullen tellen. In zijn weekoverzicht zegt de mili taire medewerker van het D.N.B., ge neraal Glaise von Horstenau, o.a.: Het meesterlijk ten Uitvoer gelegde Duitsche operatieplan tegen Joego slavië, dat door de/plotseling optre dende situatie geïmproviseerd moest worden, bracht door een CÓncentri- schen aanval op Belgrade biet alleen deze vesting reeds mijden achtsten dag ten val, doch ^Jfetwft. doorde in sluiting en door h*fingrijpen van het luchtwapen in- den strijd te land ook het grootste deel vgn de Servische strijdkrachten 48 deze peirode vernie tigd: De Amerikaansche criticus Hurd be- critiseert de volkomen ineenstorting van Joego-Slavië en maakt-den Engef, schen generalen staf het verwijt, dat met een defensieve tactiek geen oorlog gewonnen kan wozdlin. De geweldige prestaties, die de Duitsche troepen- deelen bü hun opmarsch, ondanks moeilijkheden voortspruitende uit het terrein-, de bergen en de .dalversper ringen en ondanks^3e slechte weers omstandigheden op den Balkan hebben volbracht, vermen een tot dusver niet geleverd meesterstuk van oorlog voering. I Met de inneming van Larissa'deed zich dh vraag voor of de Engelschen nog bijtijds zich in Volos in de nog aanwezige vrachtscnepen konden in schepen, temeer daar door de hevige bomaanvallen van Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen en duinbommen- werpers de terugtochtswegen waren vernield en de colonnes van de terug wijkende Engelschen uiteen waren ge dreven. Ook de ten Oosten van La- rissa terugwijkende Grieksche troepen zullen nauwelijks aan de insluiting kunnen ontkomen. In verband met den opmarsch naar Larissa moet geconstateerd worden, dat de Duitsche luchtstrijdkrachten in de afgeloopen week de vernietiging van de En-gelsche transportvloot met groot succes voortgezet hebben. 90.000 brt. van de vrachtschepen werd tot zinken gebracht. Bovendien werden twintig groote transportschepen, elk met een tonnage van meer dan 10.000 brt, zoo zwaar beschadigd, dat zij voor een onmiddellijk wegvoeren van de Op zyn tot dén Führer gerichten gelukwensch heeft de Rijkscommissa ris voor het bezette Nederlandsche gebied, Rijksminister Seyss-nquart het volgende telegrafische antwoord ontvangen: „Voor uw vriendelijke woorden en de voor mij ter gelegenheid^ van mijn verjaardag uitgesproken goede wen- schen zeg ik u mijn hartelijken dank. Met Duitschen groet Adolf Hitler." Engelschen niet meer te gebruiken zyn. Ook in- Noord-Afrika is den Engel schen de wet van het handelen opge drongen. De ernst van den toestand, waarin de Britsche troepen in Noord- Afrika zich bevinden,wordt ïoor de New-Yorksche bladen sterk naar voi^eir gebracht. Zij verklaren, dat de lucht- steunpunten in Noord-Afrika voor het Duitsche leger als basis tegen Egypte, het Suezkanaal en het Oostelijk deel van de Middel!andscjie Zee van niet te onderschatten beteekenis zijn. De „slag op den Atlantischen Oceaan" heeft niet alleen van de iEngelsche koopvaardijvloot in de afgeloopen week een zware tol aan waardevolle séheepsruimte (166 000 b.r.t.) geë^scht, doch heeft opnieuw een gat geslagen in de Britsche oorlogsvloot. Nadat eerst kort geleden het Britsche slagschip Malaya voor herstel in ftew York is aangekomen, ziet de Engelsche admira liteit zich thans gedwongen mede te deelen, dat de Engelsche kruiser Bonaventure tot zinken is gebracht. Het luchtwapen had met een tot /.inken gebrachte tonnage van 143.000 b.r.t. een bijzonder aanr1èel in de totale tot zinken gebrachte tonnage. Neutrale waarnemers beweren, dat gedeelteh van Londen er uit zien als Coventry en Plymouth. Het geheele havengebied aan de Theems en de industriewijk met haar voor den oorlog belangrijke installaties zijn zoodanig door bommen getroffen, dat zij zelfs in verscheidene maanden niet meer zijn. te herstellen. Of de slag op den Atlantischen Oceaan gewonnen wordt, of de slag öp dè Middel land sche Zee de beslissing brengt, en of de veldtocht op den Balkan voor de Britten het voordeel heeft, dat een inval in Engeland uit gesteld wordt, allemaal vragen, die op het oogenblik in offcieele Engelsche kringen besproken worden, zal door Duitschland op ondubbelzinnige wijze beantwoord worden, NIEUWE AANVALLEN OP HET BRITSCHE EILAND. Vrij sterke formaties van het Duit sche luchtwapen hebben, naar het D.N.B. verneemt, vanaf de vroege avonduren van 21 April voor den oorlog belangrijke doelen op het Britsche eiland aangevallen. De eerste berichten maken melding van buiten gewoon groot effect. Er werden groote Vernielingen aangericht en vale bran den waargenomen. Het weer was helder en gaf goed zich op den grond. Reuter maakt bekend, dat Duitsche bombardements-vliegtuigen in den nacht van Maandag op Dinsdag een intensieven aanval hebben onderno men op een kuststad in het Zuid-Wes ten van Engeland. Men vreest, aldus het Engelsche agentschap, dat de schade aanzienlijk is. Ook een tweede stad in het Zuid-Westen is aangeval len, waarbij door brisantbommen eenige schade is aangericht. In Lon den «j tweemaal luchtalarm gemaakt. Blijkens een D.N.B.-bericht hebben sterke, gevechtsformaties van het Duitsche luchtwapen in den afgeloooen nacht opnieuw de oorlogshaven Ply mouth met succes aangevallen. Zware branden in het havengebied en in de stad, benevens ontploffingen op de staats werf werden waargenomen. Bij verkenningsvluchten naar het Britsche eiland hebben Duitsche jacht vliegtuigen, naar het D.N.B, verneemt, in de avonduren van 21 April boven Zuid-Engeland drie vijandelijke vlieg tuigje neergeschoten. Schepen verloren gegaan. Ambtenaren van het Amerikaansche Roode Kruis hebben bekend gemaakt, dat het'Grieksche vrachtschip Grego- ris. dat een lading van het Roode Kruis ter waarde van 120 000 dollar aan boord had, drie weken geleden in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan tot zinken is gebracht. Het Engelsche patrouille- en escor teervaartuig. het .motorjacht ..Torrent" is, naar de Engelsche admiraliteit mededeelt, met de bemanning aan boord tot zinken gebracht. Met de Torrent heeft de Britsche marine alleen in den loop van Aoril het vijfde patrouillevaartuig verloren. Te Santa Cruz de Teneriffa is de Spaansche mijnveger Marten aange komen met 48 opvarenden van twee Engelsche schepen, die door Duitsche duikbooten tot zinkeh gebracht zijn. Deze 9chenen waren de 4600 ton metende Harpathian en het 8500 ton metende tankschip Dugfield. Drukte in Gibraltar Uit Gibraltar .wordt gemeld, dat talrijke oorlogsschepen en koopvaar ders geconcentreerd zijn in de haven der vesting, waar op het oogenblik liggen een vliegtuigmoederschip, een pantsèrschip, een kruiser en zeven torpedobootjagers, benevens 25 koop vaardijschepen, waaronder twee trans portschepen van groote tonnage. De S.S. en tjoogen Polizeiführer maakt het volgende bekend, Het S.S. en Polizeifeldgericht ver oordeelde Mcinhard Natt uit Arnhem wegens het verboden bezit van een wapen ter dood. De veroordeelde had van een politiebeambte in de bad inrichting het dienstpistool gestolen en dit doen verdwijnen. Hg erkende, de verordening van het opperbevel der weermacht gekend te hebben, volgens welke het onbevoegd bezit van wape nen met '"en dood bestraft wordt. Hij heeft ook de herhaalde waarschu wingen van den bevelhebber der weermacht in Nederland in de pers en in openbaar aangeplakte bekendma kingen, m»t name zijn laatste waar schuwing, gekend, dat met de scherp ste straffen gerekend moest worden en- dat de rechtsinstanties de opdracht gekregen hadden, geen clementie meer te laten gelden. Het vonnis werd den 21sten! April 1941, in den vroegen morgenstond met dép kogel voltrokken. GAMELIN WANHOPIG, DALADIER NEERSLACHTIG. De Matin publiceert een beschrij ving van het leven der bektaagdep van het staatsgerechtshof te Riom. Terwyl de vroegere minister van Luchtvaart, Pierre Cot, voortvluchtig is en tegen hem slechts bij verstek een procefi kan worden gevoerd, zijn de andere vier hoofdbeklaagden, n.l. de vroegere generalissimus van het Fransche lefcer, Gamelin, de vroegere premiers Leon Blum en Daladier en de vroegere minister Guy Lacl^mbre ondergebracht in de staatsgevangenis Bourassol, op 3 k.m. van Riom. De bewaking is streng, de bewakers spreken Gameliri echter aan met den titel generaal en brengen hem de militaire eerbewijzen. Daladier is zeer terneergeslagen en bedrukt. Guy Lachambrt raast ook thans nog tegen zijn vroegeren minister president Paul Reynaud, die hem in het voorjaar 1940 liet vallen. Generaal Gamelin is t<jt tranen toe wanhopig en zoekt troost in den godsdienst. Blum leest veel, krijgt talrijke bezoeken en bewéèrt dat het hem gemakkelijk zal vallen „zijn onschuld te bewijzeji". Op de vraag van een buitenland- schen journalist of de Maliaansehe minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, zich In Duitschland bevindt, Is In de Wilhelmstrasse be vestigend geantwoord. Als r Voor zijn bezoek wordt gegeven, dat de voorbereidende bespreking tot bpiossing van de door de ineenstor ting van Zuid-Slavlë gerezen pro blemen, de aanwezigheid van den minister van Buitenlandsche" Zaken van Italië noodzakelijk maakt Over de plaats en de deelnemers aan deze besprekingen kon niets worden medegedeeld. Beves tigd werd echter,' dat alt* staten, die in de Zuid-Slavische aangelegen heid rechtstreek; belang hebben, zullen werden vertegenwoordigd. Teyens werd erop gewezen: dat bet nog to vroeg is om nu reeds van eea conferentie te spreken, daar dit, onder de huidige omstandigheden, nog niet het geval kga zijn. Ciano, naar de Berlqnache corres pondent van de N. R. C. meldt, zal be- hooren tot de deelnemers aan de con ferentie tot liquideering van het voor malige Zuid-Slavië. Aan deze confe rentie, welke op Dqitsch gebied plaats vindt, nemen ook de vertegenwoordi gers van alle nationale minderheden in Zuid-Slavië deel, noo wordt althans aangrimmen. Dat dit echter geenszins bedujjjt, dat in den zin van een her- balkaniseering aan da*wenschen van al deze minderheden zal worden tege moet gekomen, hebben wij reeds vroe ger uiteen gezet. Aan een beschouwing van den Ber- lijnschen corr. van het Hbld. ont- leenen wjj: Het is de vraag, in hoeverre men aan grenzen, die op den Balkan reeds zjjn getrokken en in afzienbaren tijd nog zullen worden getrokken, een defini tieve beteekenis moet toekennen. Het is niet meer dan begrijpelijk, dat de nationale minderheden, die nergens zoo talrijk zijn en zoo bont gescha keerd als juist in Zuidoost-Europa, ten gevolge van de jongste gebeurtenissen bevangen zjjn door iets, dat men een roea van zelfstandigheid zou kunnen noemen. Anderzijds loopt men ongetwijfeld niet op de feiten vooruit, wanneer men het Ömogfelijk acht, dat de mogend heden van de spil er toe zullen over gaan een klein dozijn „staten" in net leven te roepen, welker zelfstandig heid in de practijk zou neerkomen op het recht om eigen postzegels te (laten) drukken. Welke oplossing hier zal worden ge kozen want zonder dat er een machtswoord wordt 'gesproken is het vrijwel ondenkbaar, dat hier het ideaal, «Lw.z. een regeling, welke alle betrokkenen volkomen bevredigt, kan worden bereikt valt uiteraard niet met zekerheid te zeggen, daar ge voegde Duitsche kringen hieromtrent het stilzwijgen bewaren. Intusschen lijkt het niet al te ris kant eenige vermoedens uit te spreken, wanneer men rekening houdt met de methoden, die het nationaal-socialis tisch bewind tot nu toe met bevredi gende resultaten heeft gevolgd, wij bedoelen het plebisciet en de Umsied lung, de verhuizing op groote schaal. Volgens het systeem van het plebis ciet zouden de verscffiHendê volks stammen op den Balkan, die naar het oordeel van Berlijn en Rome geen levensvatbaren eigen staat kunnen vormen, zelf kunnen bepalen in het staatSverband van welk aangrenzend gróót land Italië, Duitschland, Hon garije, Roemeniëen misschien Grie kenland zij het liefst worden opge nomen. (Wanneer wij" hier Grieken land ook noemen, dan is dit slechts voor het hypothetisch geval, dat ër te elfder ure te Athene een regeering op staat, die radicaal met Engeland brees-t en zich achter de mogendheden van de as schaart; uit den toon van Duitsche regeeringskringen en van de peTS valt op te maken, dat men te Berlijn cok nu nog bereid is een zeer tegemoet komende houding aan te nemen tegen over „een Griekenland, dat eventueel weigert nog langer, een instrument in de handen van Londen te zijn, den geleidelijken Britschen terugtocht naar Egypte te dekken en zelfs de resten van zijn leger naar Noord-Afrika te zenden om daar verder te vechten"). Doordat de volksstammen op den Balkan meestal bont dooreen wonen is het a priori buitengesloten, dat er volgens den uitslag van een aantal der gelijke plebiscietep nieuwe grenzen kunnen worden getrokken. In dat geval echter kan ala aanvullende maatregel een volksverhuizing worden 'georgani seerd, welke het voordeel heeft, dat zij in de verste verte niet den omvang behoeft te hebben van de repatrieering der Volksduitscher», uit Galicië én Wolhynië, uit Estland, Letland en Litauen, uit de Dobroedsja en de Boekowina. Nog steeds blijft hier de toekomst van het eigenlijke Servië in het middel punt van de belangstelling staan. Dat et van Belgrado uit in de naaste toe komst geen Servische regeering meer over Kroaten, Slovenen en Slavoniërs, Dalmatiërs, Montenegrtjnen en Mace- doniërs den staf zal zwaaien, staat ituurlijk bij voorbaat vast. Zooals wij reeds vroeger zeiden, krijgt men te Berlijn den stelligen in druk, dat een zelfstandig Servië binnen de grenzen van 1912 wel de gunstigste oplossing zal zijn, welke de Serven van de te voeren onderhandelingen, waar aan zij niét zullen mogen deelnemen, ia te verwachten. Er hangt voor het toekomstige Servië alles af van het vonnis, dat de rechters van de spil zullen vellen, nadat zij zich hebben beziggehouden met deze twee vragen: is het Servische volk slechts het min of meer onschuldig slachtoffer geweest van Amerikaansche agenten, Engelsche intriges en de misleiding van een handvol generaals? Of heeft het zich bewust overgegeven aan zijn ge voelens van ljaat tegenover Duitseh. land en Italië en is het voor de mogend heden van de spil dus onmogelijk om in dit volk verder vertrouwen te stel len? Hét antwoord op deze twee vragen, staat nog niet heelemaal vast. Mèn heeft de laatste weken binnen de Duit sche grenzen herhaaldelijk verklaard, ■dat het Servische volk politiek eigenlijk volkomen onmondig is en als een marionettentheater wordt gehanteerd door een groep politieke advocaten (e Belgrado, door eenige opperofficieren en door de geestelijkheid. Komt men bij deze overwegingen tot de conclusie, dat de bevolking b(j den Maart-putsch en alles wat daarop volg de veel meer een passieve dan een actieve rol heeft géspeeld, dan zon Servië in de toekomst een positig kun nen krijgen, welke overeenkomt met die van Slowakije. Komen, Berlijn en Rome echter tot een andere conclusie en de daden van geweld tegen de Volksduitscherz vat men hier zeer ernstig op dan zou Servië zeer licht onder een regime kunnen komen te staan, hetwelk met dat van het vroegere Tsjechië kan wor den vergeleken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1