Grieksch leger in Epirus en Macedonië capituleert Frontlijn der Geallieerden in Griekenland ingekort I 2ohu* kloon Woensdag 23 April 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN „De Duitschers oefenen op alle punten zwaren druk uit ge Jaargang, No. 20611 Churchill kan nog geen uitvoerige verklaring geven - Naar politieke crisis in Australië? Churchill over den militairen toestand. De inschepingen. Naar politieke crisis in^Australië? De wederzijdsche verliezen. Bulgarijeerkent Kroatië. Persstemmen. Plymouth weer aan- gevallen. Zuid-Amerika als toe komstig oorlogsterrein? De sector Larissa. HET NIEUWE VLEESCHRANTSOEN. De toestand in het slagersbedrijf. De strijd in Joego-Slavië geëindigd. CX.O E gMlavië j Zon op 6.24, onder 20.53. Maan op 5.50, onder 18.47. r Men is verplicht te verduis- terva van zonsondergang tot A zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten unr na zonsonder gang ontstoken worden. GOUDSCHE Postgiro «8400 Bur. Markt SL TeL 2741 Directeur f. TffiTEB Het Italiaansche hoofdkwartier heeft het volgende buitengewone weer- ■Mchtbericht (No. 321) uitgegeven: Het vijandelijke leger In Epirus en Macedonië heeft de wapens neergelegd. P« capitulatie is gisteravond om 21 uur 04 aangeboden door een Grieksche «eiegatie aan den commandant van het elfde Italiaansche legercorps aan het front van Epirus. De modaliteiten van de overgave zijn in bijzonderheden Vastgesteld In volledig accoord met de bevelvoering yan den Duitschen bond genoot. Door den aftocht der Engelsche troepen in Griekenland, zoo meld de de Londensche nieuwsdienst Dinsdagavond, ls de frontlijn aait merkelijk verkort. In het geheele Britsche frontgebied zijn krijgs verrichtingen gaande. De Duit schers oefenen op alle punten zwa ren druk uit. De moeilijkheden van den Brltschen aftocht zijn buiten gewoon groot geweest. De militaire medewerker van de Hews Chronicle, Liddell Hart, ichrijft in dit verband: „Het berifht in take het terugtrekken van de firieksch-Britsoh» strijdkrachten op aleuwe stellingen, die de frontlijn TOar de geallieerden verkorten, kan llechts bettekenen, dat nieuwe posi ties zijn Ingenomen tusschen de Golf van Lamia ln het Oosten en de Golf van Arte ln het Westen van Grieken land.. Dez# nieuwe frontlijn heeft het nadeel, dat da achterste grens ,van deze verdedigingslinie, de Golf van Karin the, op slechte 50 K.M. afstand ligt. Het verdedigingsfront heeft daar door slechte een gering» diepte, het geen onder bepaalde omstandigheden gevaren met zich mee kan brengen." Het officieel» communiqué van het Britsche hoofdkwartier ln Griekenland maakte gisteren bekend, naar aan het D.N.B. wordt gemeld, dat de Grieken voornamelijk den last van den tegen- s:and tegen d», Duitsche troepen dra gen, div succesvol blijven oprukken. Op den linkervleugel van het Grieksch- Britsche front staat volgens dit offi- Pieele communiqu geen Britsche een heid meer. In het zelfde -communiqué wordt verklaard, dat de terugtocht gedekt wordt door Australische en Kieuw-Zeelandsche troepen. Ook hier, Idue het D.N.B., laten dus de Engel- •chen, evenals op andere strijdtoonee- jen, aan d« strijdkrachten uit het Empire over in da laatste zware ge- met de oprukkende Duit schers vernietigd of gevangen geno men te worden. kiiT«ien kansen, die slechter zijn dan PU Duinkerken, baant het Britsche et. s Zlc^ een we& naar de Zuidelijk- 5:,??van van inscheping, aldus Asso- K5«ü. .ss- De heldhaftige Grieksche fms-e?e' 200 vervolgt het bericht, of- hii a? i op' °m den Britschen flank ken v en^ ineenstorting te dek- ztnkv» gro,°t "eel der uitrusting, als •héL'geschut en munitie moet reeds ««verloren beschouwd worden. ^Undensche Daily Herald 5ri2r!^i S seluk bij den slag in teV./ i.w.aJ van het begin af aan Sm a-Pns' zullen er echter goed heden on* °P de ergste mogelijk- ""«a voor te bereiden. meldt, heeft de Brit- het lJSteT"!lre,ident Churchill in het ooamkrt? cmler meer gezegd, dat «51* aog niet gekomen^ om miUteiron 4 9 vevk'evuig over den M din"'oestand. af te leggen. Hij "ogenblfkV4 igden <Jen Ti,ad OP hierin. 0v~ I"1 Ecien no8 Seen ver- Ns naar d* .^«itaten van diens ksgen Chmrimi ??"0osten te ver" Pea zeide voorts, dat hij fetn, k°« «fleggen, die meer nut «m kunnen zijn •^gieterèn fun.nen bevatten dan bi) IffV, medegedeeld en Het liet de bladen gemeld-is. r hind, aldus Chur chill, dat, wanneer in den toestand een tijdelijke stilstand is gekomen, in het Lagehuis een toereikende verklaring zal worden afgelegd over alles wat er tot op dat oogenblik gebeurd is. Ik moet openlijk tofegeven, dat wij de grootste moeite gehad hebben om vol ledige berichten te krijgen over de moeilijke bewegingen van onze strijd krachten in Griekenland. Deze bewe gingen waren buitengewoon ingewik keld en zijn met bijzondere handigheid ten uitvoer gelegd, doch zelfs de re geering ontvangt niet lederen dag vol ledige en nauwkeurige inlichtingen van de commandanten, die bij" deze troepenbewegingen betrokken zijn. Dit heeft overigens in geen enkel opzicht het verloop der operaties belemmerd, Ik heb er voor gezorgd, dat wij in het vervolg vollediger inlichtingen ont vangen. Verkenners van het Duitsche lucht- wapen met grooten actieradius, hebben bij hun jongste vluchten waargenomen dat het druk is in de groote havens van Oost-Griekenland. Op de wegen naar de steigers en plaatsen van in scheping verdringen de kolonnes elkan der. Stoombooten van middelbare en geringe groote, motorbooten en kotters liggen gereed om de Engelschen te vervoeren, zoowel voor Piraeus als voor Volos' kruisen talrijke vaartuigen buiten de reede, die blijkbaar wachten op bevel om aan te leggeh aan de weinige pieren, die nog niet verwoest zijn. Formaties Duitsche gevechts vliegtuigen hinderen voortdurend de concentratie en inscheping van de Britsche troepen. Schepen, die aan den grond gezet en tot zinken gebracht zijn, bemoeilijken het verkeer in de havens in hooge mate. Het Duitsche luchtwapen heeft Maandag een reeks hevige aanvallen op vijandelijke vliegvelden in Grieken land en op Kreta ondernomen. Vijf luchtbases werden door gevechts- en jachtvliegtuigen met succes aangeval len, en ondanks den hevigen afweer konden daarbij twintig vijandelijke vliegtuigen op den beganen grond ver nietigd worden. Associated Press meldt uit Sydney, dat de moeilijke positie der Austra lische troepen in Griekenland naar de meening vail politieke waarnemers binnenkort zal leiden tot een politieke crisis. De parlementaire vertegenwoor digers der Labourpartij zouden de regeering-Menzies ten val willen bren gen, omdat de fungeerende minister president Faddem heeft toegegeven, dat het oorlogskabinet niet beraadslaagd heeft met de commissie van advies, waarin de Labourpartij is vertegen woordigd, over de vraag, of Austra lische troepen naar Griekenland zou den worden gezonden. De berichten uit vijandelijke bron over zware Duitsche verliezen in Grie kenland hebben in Berlijn zeer de aan dacht getrokken, aldus het D.N.B., om dat zij de verliesverhouding omkeeren. Van militaire zijde werd verklaard, dat de Duitsche verliezen juist buiten gewoon klein zijn. De drijfveer voor de Engeisché berichten ziet men in het feit, dat de Engelschen en Grieken op hun vlucht zeer groote verliezen heb ben geleden en n»g lijden, vooral ten gevolge van het optreden der Duitsche luchtmacht. Men schat het aantal Engelsche sol daten, dia de laatste dagen om het leven zijn gekomen door het in den grond boren der transportschepen, op ongeveer 3C.000. De tot zinken ge bracht» tonnage bedraagt 122.090, waarbij dan nog de beschadigde sche pen komeni Sedert Zondag spoelen aan de kust van Volos tot aan den voet van den Olympus dagelijks duizenden lijken van Engelsche soldaten aan. Om een illustratie te geven van de onoprechtheid der Britsche bericht geving over den militairen toestand, verwees men te Berlijn overigens naar het ooggetuigeverslag, dat een Amerikaansche correspondent heeft gegeven voor den kortegolfzender WCAB te Philadelphia. Hij had zich van Athene naar Istanboel begeven, om daar zijn verslag door te geven. Hij zeide: „Het Britsche expeditie- leger, dat 80.000 man sterk is, trekt langzaam terug. De heldhaftige Griek sche soldaten offeren zich op om den Britschen terugtocht te dekken." Deze uitspraak van een niet-Duitsch gezind journalist acht men te Berlijn af doende. Van bevoegde militaire zijde wordt voorts .verklaard, dat de Duitsche strijdkrachten Athene met geen enke len bom of kogel hebben aangevallen. Het Kroatische staatshoofd, Pawe- litsj, heeft een telegram doen toeko men aan den koning van Bulgarije, waarin hij verzocht, dat Bulgarije den Kroatischen staat zou erkennen zooals Duitschland en Italië reeds gedaan hebben. Koning Boris heeft geant woord, dat de Bulgaarsche regeering heeft besloten t den onafhankelijken Kroatischen staat te erkennen. De New Yorksche bladen commen- tarieeren de door Engeland erkende onvermijdelijkheid van de ontruiming van Griekenland door de Britsche troe pen. De New York HferaldTr4- b u n e hoopt nog op een herhaling fVan den slag bij Thermopylae, doch geeft toe, dat Engelands Balkan-veldtocht een ernstige nederlaag is, Engeland mag voorloopig njet op beter hopen en kan de as niét in groote veldslagen overwinnen, doch moet een guerilla voeren om de asmogendheden door verrassende slagen naar vermogen te hinderen. Het blad adviseert den Engelschen thans een landing ln Por tugal in ernstige overweging te nemen om evenals op den Balkan de moeilijk heden van de as te vergrooten. Op deze wijze moet Engeland oorlogvoeren tot het een voldoende luchtmacht voor «en frontaanval heeft. De verklaring yan den nieuwen Grieksehen premier, Zuderos, dat de Grieksche natie het „edele Britsche volk" dank verschuldigd is, omdat het Griekenland „met zelfverloochening zijn diensten van de meest verheven menschelijkheid" heeft aangeboden, vindt de Deutsche diploma tisch politlsche Korrespon de n z even paradoxaal als opmerkelijk. Zuderos heeft gesproken, zoo schrijft de Diplo, als bevond hij zich als reeds zoo menig minister van lan den, die op Engelsche beloften zijn in gegaan, reeds op Britsch gebied en in Britsch pension. Iedereen ter wereld echter weet thans, wat Engeland in dezen oorlog voor Griekenland heeft „gepresteerd". Ofschoon het Britsche expeditiecorps al weken op Grieksehen^grónd vertoef de, liet het den eersten Istrijd in de voorste linie over /an de Grieksche resp. de Servische troepen. In den eigenlijken strijd kwamen Engelsche troepen eerst een week na het begin, toen zij nl. in hun heejite, achteruit gelegen stellingen door de Duitsche troepen werden aangevallen. Hun overhaaste vlucht werd toen voltrok ken op een manier, die het in het Wes ten aangeleunde Grieksche legercorps in een fatalen toestand bracht. Het belangrijkste voor het Britsche expeditiecorps was immers niet, aldus de Diplo, zich naar het voorbeeld van Leonidas voor de Grieksche kame raden op te offeren, maar zelf zoo veel mogelijk nog de reddende haven te be reiken. REUSACHTIGE BRANDEN WAARGENOMEN. In den afgeloopen nacht hebben wederom sterke formaties van het Duitsche luchtwapen, naar het D.N.B. verneemt, de oorlogshaven Plymouth met uitstekend gevolg aangevallen. In de haven en de stad werden een reusachtige brandende oppervlakte en verscheidene branden, die gepaard gingen met groote ontploffingen, waargenomen. Voorts werden voor den oorlog belangrijke doelen bij Plymouth met succes gebombardeerd. De Engelsche oorlogsvloot leed even eens weer verliezen. Vannacht zijn wederom 4 schepen met in totaal rond 11.000 ton tot zinken gebracht. Het Duitsche luchtwapen is in den afgeloopen nacht, naar de Britsche be richtendienst meldt, actief geweest boven verschillende deelen van Enge land. In het Zuidwesten van het land, vooral in een zekere stad, die zwaar is aangevallen met brand- en brisant bommen, is bijzonder fel afweervuur gegeven door het Britsche geschut. Na dat de aanvallen in dit gebied waren opgehouden, gingen hedenmorgen vroeg wederom vijandelijke lucht strijdkrachten over tot den aanval. Ook op de Engelsche Zuidkust zijn bommen geworpen. In Londen is twee maal luchtalarm gemaakt en heeft het afweergeschut een fel spervuur ge opend. ARGENTIJNSCHE VERONT WAARDIGING. Het veelgelezen Argentijnsêhe tijd schrift A hora vindt' het bijzonder opmerkelijk, dat geen enkel Argen- tijnsch blad het aangedurfd heeft een standpunt te bep^Lm tegenover de belangrijke verkfarmg van den Ameri- kaanschen minister van Oorlog, Stim- ,son, die zeide,ydat wellicht de voor- l>ere4diine Wn de Amerikaansche landen op èen verdedigingsstrijd nood zakelijk zal zijn, welke strijd eventueel ook op Zuid-Amerikaanschen bodem zou moeten worden uitgevochten. Dit kan alleen verklaard worden door het feit, aldus het tijdschrift, dat de Yankees met hun eenheele pagina beslaande propaganda-advertenties touristen-reizen naar Noord-Amerika, die gepubliceerd worden in de leidende dagbladen van Buenos Aires, die stil zwijgende toestemming hebben ge kocht voor woorden, die eigenlijk iederen waren Zuid-Amerikaan zou den moeten vervullen van toorn en verontwaardiging. De Ver. Staten vinden geen propaganda-methode te slecht om niet te probeeren Argen tinië tot oorlog opruiende denkbeelen in te enten. Met economische afper sing en vage beloften willen de Ver, Staten de vaderlandsche stemming der Argentijnen in dienst stellen van een slechte zaak. De Vereenigde Staten citeeren gaarne de vrijheidshelden der Latijnsch-Amerikaansche republieken, San Marco en Bolivar, zij vergeten echter, dat hun ideaal niet was Pan- Amerika, maar de vereeniging der Zuidelijke staten. Argentinië bezit voldoende moreele kraóht, aldus Ahora, om zich te onttrekken aan een voogdij van de Yankees en om het vaderland ernstige, wellicht onherstel bare dwalingen te besparen. Ktl.bs/dtt larissa karmtsa Het kaartje geeft het gebied aan van Thessalië waar momenteel felle strijd gevoerd wordt in het Pindusgebergte in de zóne van Trikalla. Na den val van Larissa en Trikalla, zetten de Britten en Grieken hun af tocht in de richting van Lamia voort. Deze stad en de inschepingshaven Volo zijn inmiddels reeds bezet. HOEVEELHEID VLEESCH PER DIER IS STERK GEDAALD. Eerst zeven, toen tien, nu zestien dagen met een pond vleesch neen, een opwekkende cijferreeks is dit nu juist niet. Bij deze verscherpte rant soeneering wordt het vleeschverbruik teruggebracht tot gemiddeld 12 kg. per hoofd per jaar, hetgeen 14 deel is van de normale gemiddelde consumptie, zoo lezen we in het H b 1 d. Heelemaal onverwachts komt deze verlenging van den geldigheidsduur der vleeschzonnen, die Zondag jl. is inge gaan, intusschen niet. Reeds een paar weken vóór Paschen kwam het in ver schillende plaatsen voor. dat lang niet alle aangeboden vleeschbonnen tegen vleesch konden worden ingewisseld, omdat den slagers niet voldoende slachtvee ter beschikking kon worden gesteld. Voor de Paaschweek zélf had de Veehouderij centrale speciale maatrege len getroffen; o.a. stelde zij naast het versche rundvleesch ook versch scha- penvleesch beschikbaar, terwijl zy uit haar voorraden verder nog suppleerde met bevroren rund- en schapenvleesch en met wat varkens en spek. Slachtveekwaliteit loopt sterk achteruit. Het feit, dat deze aanvulling noodig was, bewijst dat de aanvoeren van slachtvee niet otereikend zijn voor een vleesclirantsoen van 1 pond per 10 dagen.- De voornaamste oorzaak hier van is waarschijnlijk wel de achter uitgang, in kwaliteit der slachtdieren. Het percentage A-runderen, dat wordt W EfoENIE Sittêk ftitnca Bt/tstscfi BANJAL Novtaraü umm) ^.SARAJEVO ktOMtat Novtpasar 'Sr dit vac MONT£H£ IHpETÏNJ PmZBEN Tetovo rrrffr¥FriTTS=sa kjcavc DUITSCHE 0PMMSCH AL IA AN SC HE HONGAARSCHE troem Ochrida Deze belangrijke en merkwaardige kaart geeft den. lezer een algemeen overzicht van de militaire operaües die van 6 April ln Joego-Slavië geduurd hebben en geëindgd zijn op 18 April bij de algemeene capitulatie van hit Joegio-Slavische leger. De opmarschlinies van de Duitsche-Ita- liaansche en Hongaarse he legers zijn volgens de weermachtsberichten op de .kaart ge bracht. Wij vermelden hierbij de dubbele benaming der steden, de cijfers dde achter de eerste plaatsnaam voorkomen geven de datum aan wanneer de plaats veroverd werd. Op 6 April gaf Hitier het bevel tot den oomarsch tegen Joego-Slavië. Tezelfder tijd rukte sterken legerafdeelin gen ondersteund door het luchtwapen Joego- Slavië binnen. Het Noorderleger opereerde vfcn udt de Ooshnark (Graz), het centrale leger van uit Sofia (Bulgarije) het Zuid-leger van uit Pe- tric (Zuid-Bulgarije) ln de richting van Stróerritza en viel Servisch Macedonië bin nen; bij Stroemitza verdeelde zich het Zuid- leger ln twee formaties, een hiervan volgde de Var dar ln de richting van Skoplje, de andere de Vardar in de richting van Salo- niki dat op 9 April in Duitsche handen viel Het Noorderleger volgde de rivier de Save nam Marburg 9de (Maxibor), trok verder op naar Reichenburg 10de, en verdeelde zich in twee vleugels; een hiervan ging ln de rich ting van Agram, de linkervleuged ln de richting van Sarajevo. De rechtervleugel van het Noorderleger, deze gemechaniseerde afdeeling volgde de rivier de Save. veroverde A gr am 11de, (Zag reb); Sissik 11de (Sisac), en de stad Brod op den 13de, deze colonne kreeg contact met de troepen te Sabac (die Belgrado omsingeld hadden op den 14den April. De linkervleugel van het Noorderleger.deze vleugel kreeg contact te Karlstadt 13de (Kar- 'ovac) met de Italiaansche troepen komende uit Susa (Soesak) veroverde Plitvice en Bi- hatsch 13de (Bihac);Secovac, 14de (Sekovak); Ja jee 14de, Pravrvik 15de, Sarajevo 15de; alhier capituleerde het tweede Joego-SLavi- sche leger. Het Centrale leger rukte op van uit de Bulgaarsche hoofdstad Sofia bereikte Nlsj 9de (Nis); Varvarin 12de; Krusevas 12de en voegde zich bij de Duitsche colonne die van uit Bazias gelegen in Roemenië Belgrado om singelde; de hoofdstad van Joego-Slavië viel deze beide legers in den nacht van 12 op 13 in handen; hiermede capituleerde het eerste Joego-Slavische leger. Het Zuid-leger. Op 8 April was Stroemitza reeds in Duitsche handen; Veles (Keuprula) en Skoplje (Usküb) vielen op den 9de, Tefovo (Kalkandelen) op den 10de. Van Veles uit bereikte een vooruitgescho ven colonne Prilep 10de; Bitolj 11de (Mona- stir) en Ochrida 11de (Ochrid) en bracht een' verbinding met Italianen aldaar tot stand. Debar iDibra) viel op den 12de in Italiaan sche handen. Het Italiaansche Noorderleger; De op- marsch begon bij Soesak langs de Dalmati- sche kust in de richting van Ragusa; vervol gens vielen de volgende steden Gospik 13de, Novigrat 14de (Novigradi); Knin 15de; Se- benico 15de (Sibindk); Spalato 16de (Split); Mostar 18de; Ragusa 18de (Dubrovnlk); al daar kfegen de Italianen contact met hun Zuidleger komende vanuit Albanië. Het Zuid-Italiaansche leger; dit opereerde van uit Scutari (Shkodra), verdverde Cetinje 17de, Cattaro 18de (Kotor); Castelnuovo 18d« en voegde zich te Ragusa bij het Noorden- leger. Hel Jullsche front. De operaties ln het del van de Save vorderden langzaam. Op 12 April viel de stad Laibach (Ljubljana) 1n Ita'laarv- sche handen. De operaties der Hongaren, deze kwamen van Szeged en opereerden tusschen Donau en Theiss Zij veroverden Marjathesesiopfel 12de (Subotica); Sombar 12de (Zombar) en Esseg 13de (Osljek). De volledige bezetting van den Drave-Donau driehoek weTd beëindigd op den 15de April toen Neusatz (Novlsac#' en Werschetz gevallen waren. Nabeschouwing. Op den 18den April capi. tuleerde de fest van het Joego-Slavische leger, zuivering van het land van uiteene"- jaagde troepen blijft echter stelselmatig plaats vinden; de strijd voor de Duit«cbe hoofdlegers in Joego-Slavië werd hiermede vanaf 6 t.m. 18 April als beëindigd beschouwd. aangevoerd, is op het oogenblik slechts gering. Het grootste deel van het aan gevoerde vee brengt het niet verder dan de C-klasse! De opbrengst aan ver koopbaar vleesch is voor zoo'n C-koe evenwel aanzienlijk kleiner dan voor een A-rund. Een rund uit de A-klasse levert ge middeld 62 kg of ruim een derde deel méér verkoopbaar vleesch dan een dier uit de C-klasse. Hieruit blijkt zeer dui delijk, welke een aanzienlijk verschil in de ter 'beschikking komende hoe veelheden vleesch het uitmaakt, indien de kwaliteit van het slachtvee aanmer kelijk daalt. Maar óók blijkt er uit, welk een belangrijk voordeel er uit een oog-, punt van vleeschvoorziening in schuilt, wanneer mager vee van C-kwaliteit niet direct wordt geslacht, maar eerst wordt vetgeweid. Het is op die ma nier mogelijk de hoeveelheid verkoop baar vleesch met 35 40 ln gun stige gevallen zelfs wel met 50 te verhoogen. De reden der verscherpte rantsoeneering. In het voorgaande feit ligt nu de reden van de verlenging van den gel digheidsduur der vleeschbonnen. Wij bevinden ons thans nl. in een periode, die ten aanzien der slachtvee- voorziening ook in normale t ij d e n niet de gunstigste is. Om streeks dezen tijd van het jaar zijn de stalkoeien langzamerhand op, terwijl er uit de weide nog geen slachtvee kan worden geleverd. Het krachtvoer- tekort gedurende deij, afgeloopen winter heeft deze situatie uiteraard nog verscherpt, zoodat dus het over- groote deel der slachtvee-aanvoeren thans noodgedwongen bestaat uit mager vee, dat bovendien nog ten deele drachtig is! Uit dien hoofde is er dus élles voor te zeggen, om op het oogenblik de rundvee-slachtingen tot het absoluut noodzakelijke te beperken en de magere dieyén eerst nog een poos in de weide te jagen. Onze toekomstige vleesch- en niet te vergeten vet-positie kan hiermede slechts gebaat zijn en dit kan voor den aanstaanden winter wel eens van doorslaggevende beteekenis worden! Meer varkensvleesch. Het is hierbij een gelukkige om' standigheid, dat de Veehouderij-Cern trale voorloopig in staat is wat meer vakens voor de consumptie ter be schikking te stellen. Tot dusver kre gen alleen de slagers in de grootere steden wat varkens toegewezen. Thans zal dit over het geheele land het geval zijn. Hierbij moet echter vrorden opge merkt, dat het beschikbare kwantum betrekkelijk klein is. Toestand in het slagers- bedrijf wordt zorgelijk. Het ligt voor de hand, dat als gevolg dezer nieuwe verscherping der vleeschrantsoeneering de toestand in het slagersbedrijf zorgelijk wordt. Zooals hiervoor reeds gezegd zal straks het vleeschverbruik dalen tot op 14 van het normale gemiddelde. Voor de slagers beteekent dit dus een om zetdaling van 65 5 70% Reeds thans, nu de rantsoenen op 50% van normaal staan, hebben de meeste slagers groote moeite, om het hoofd boven water te houden. Voor een belangrijk deel is hieraan ook de verhouding tusschen de inkoopprijzen van het vee en de verkoopprijzen van het vleesch debet. Er is alle reden voor een nieuwe en grondige bestudeering van de be staansmogelijkheden in het slagers- bedrijf. Wij meenden goed te doen deze aan gelegenheid eens even te belichten, omdat hieruit zoo duidelijk blijkt, welke diep ingrijpende economische gevolgen de tegenwoordige rantsoe- neeringsmaatregelen voor de daarbij betrokken middenstandsbedrijven kun nen hebben. Het groote publiek Ls wel eens geneigd dit over het hoofd te zien, terwijl dit toch juist een zeer be langrijk en Uiterst moeilijk vraag stuk isl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1