VELDTOCHT OP DEN BALKAN loopt ten einde I oonderdag^^Aprii 1941 NIEUWSBLAE) VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ÜÜTi 1 7»&ireinhetgeheei vr Bloem der Grieksehe troepen heeft gecapituleerd ïo*t Cft ttlaoH ^"püitschers eeren hun dapperheid Berlijn verklaart, dat het „tweede Duinkerken" al begonnen is De capitulatie. Het vertrek van den Griekschen koning. De verdere Duitsche opmarsch. De capitulatie in Epirus en Macedonië. De opmarsch in de richting van Athene. Griekenland breekt met Bulgarije. Churchill by den Koning. Verklaring van Menzies. Eden over de regeering van koning Peter. Plaatsvervanger van Wavell. Het vliegtuig als Vervoer middel voor munitie. Dagorder van Mussolini. Persstemmen. 'Overeenkomst tusschen Engeland en Tsjoengking. Matsoeoka brengt rapport uit. DE RIJWIELBELASTING VERDWIJNT. Reeds met ingang van 1 Mei. I t 1 4« 'Wo» dat 4 *00» ,,?U« |Ng gen». nan* kei I op. engi dat l sui. am), bo. uden van 1941, ge- se- ga- van van D„ I wait go- voor* dio ore» i jaar lister- tgeia UNO, »r en Soef* dam* •igen euw* veld* Poatglro 48400 Bur. Markt SL Tel. 87« Directeur T. TIETEB be* bpen. fVer- de [hui* alle* jvclu- !Mal Bet opperbevel van de Duitsche ■termaeht maakt bekend. Kanen het bestek van den aanval m Poitscbe afdeelingen op de diepe O,,.»., van het Grieksehe leger in het gurden, rijn er sinds den 20en April •toataelijke capitulaties ^ontstaan en fceft het twaalfde Duitsche leger snoeken om wapenstilstand ontvan- jea. Nadat op 22 April een Grieksehe gdegatie ook aan den bevelhebber van ltaliaansche elfde leger aan het gftru-front om wapenstilstand heeft fgioebt, beeft thans het geheele Grieksehe leger ln Epirus en Macedo- lU, dat in het Noorden door de Itali- limehe weermacht, In het Oosten door pgiltche troepen was ingesloten en was llimneden van de achterwaartsche Terbindingen, gecapituleerd. De capi- tolatle werd tusschen de geallieerde l»»ercommando's eenerzijds en den I Orieksehen opperbevelhebber ander- \m bi Salonikl voltrokken. Van bevoegde zijde werd de Duit- Khe pers gisteren medegedeeld, dat met de capltulatje der beide Griek- who legers ln Epirus en Macedonië dl veldtocht op den Balkan voor het putste deel voltooid Is, In de ko- arode dagen, zoo voegde men hier na toe, kan een tweede Duinker ten niet verwacht worden, omdat het reeds aan den gang Is. D» verliezen der Britsche trangport- I vloot by Griekenland naderen reeds bedenkelijk die van Duinkerken. Tus- I ichen 16 en 22 April hebben Duitsche 1 gevechtsvliegtuigen in Grieksehe ha vens en in volle zee 152.000 ton aan Britsche transportschepen in den grond I geboord en 37 schepen ernstig bescha- I digi Sommige der beschadigde sche- 1 Mn meten meer dan 10.000 ton. Zij kunnen voorloopig geen dienst doen. 1 In weerwil van de hevige gevechten I rijn de verliezen, door de Duitschers 1 tijdens den veldtocht geleden, buiten gewoon klein. Men kan cijfers tege moet zien, aldus werd verklaard, die I naar verhouding nog lager zyn dan die 1 »»n de Duitsche verliezhn in Polen, r orwegen, Nederland, België en I f ankryk. Volgens betrouwbare Inlichtingen I «ldua Stefani, bevatten de Grieksehe I lagers, die in Epirus en Macedonië ge- I opituleerd hebben, 18 tot 18 divisies, 14 z. het gros van het Grieksehe I «ger. Feitelijk kan de veldtocht ln Griekenland hiermede als geëindigd I beschouwd worden. Er blijven nog Hechts over de strijdkrachten die be- I j® 2jjn met de dekking van de vlucht I ,er,^ngeIsc'len. Die laatste phase zal Ié a* enke'8 da8en vereischen, vooral |hu e Duitsche troepen de vijandelijke erzetiini» in den pas van Thermopylae I oor roken hebben, waar.de dekking limn s a'*°cht speciaal is toever- d aan d* Australiërs en Nieuw- l^j. _^ers> dia den opmarsch van de 8rs n8fir Athene probeeren te l'artragen. "gelichte kringen te Ber il^ air?11 m?n volgens United li" ÏDirn! 8apituIat>e van de legers nkwurt Macedonië ongeveer een Ruiste ci5„en,-so^?'en zal betreffen, "akend r!n weliswaar nog niet 8 <üvisi^ ,fc 'jkbaar hebben 16 tot 1 Eoirm overgegeven. Het leger 'riekscv,. ï?™1' de meerderheid der die aan 't Grieksch ®UurschiiT,K;u-t hebben gestredei TiT?ïï9nl«i znn ze da best» m Griek «Si T ze de beste troepëi ',fc#^fnd-! Voor het overig k.jLcapitulati« van de ander i Mtv*nv,n 1 HCQlen Dinnenkoi *rdVSÏÏik1.worden heschouwa, d» ov?4? M^ van dez9 troepen 1 W Ma«JPVi\ r Grieken in Epi- 6 Hja j^Ji-?oed Ingelichte zijde te onvermHdJr^' 'B de capitulatie van het 4* troepen b« Met- *oig» van Janina, waar T%n-aaT het duiden kaSden t",f' ««hen uit Alba- tuvro b£2l'?reJtken' Door deze 1 haar doÜi ^nltsche voor. t* verdtilJ? dt geallieerde 1 *01^^'^ het leger in u te Myden van de in Boeotie en Attica strijdende troepen. Dezelfde kringen meenden, dat het succes dezer beweging'grootendeels te danken is aan het snelle terugtrekken van de EngelschG'rieksche rechter flank. Het leger in Epirus heeft ge tracht zich te redden door Zuidwaarts naar de golf van Arta terug te trek ken, De Grieken werden echter door de snel oprukkende Duitsche troepen, die bij Metzavon opereerden, afge sneden. De tekst van de capitulatieovereen komst bepaalt o.a.t Het opperbevel van de ltaliaansche strijdkrachten in Albanjë en het opper bevel van de Duitsche troepen in Griekenland aanvaarden de onvoor waardelijke overgave. Degenen, die deel uitmaken van het Grieksehe leger in Epirus en Macedo nië, zijn krijgsgevangenen. |fet het oog op den moed, die door de Griek sehe troepen op het slagveld is be toond en met het oog op het feit, dat zij hun krijgseer hebben gevrijwaard, behouden de Grieksehe officieren hun blanke wapenen en hun uitrusting. De officieele onderteekening van de wapenstilstandsovereenkomst door <je gemachtigden van het Duitsche en ltaliaansche opperbevel eenerzijds en den Griekschen opperbevelhebber anderzijds is gistermiddag om kwart voor drie te Saloniki geschied, nadat reeds tevoren de opperbevelhebber van het Grieksehe leger .in Epirus en Macedonië de wapenen onvoorwaar delijk had neergelegd. Naar voorts verluidt, ondertëeken- de van Duitsche zijde de chef van den staf tot leiding vap de weermacht bij het opperbevel van de weermacht, ar tillerie-generaal Jodl, van ltaliaan sche zijde luitenant-generaal Ferrero, benevens van Grieksehe zijde de op perbevelhebber van het Grieksehe leger in Epirus en Macedonië, gene raal Tsolakoglu. Deze officieele onderteekening ge schiedde in een villa in de bergen- boven Saloniki, die thans dient als kwartier voor den staf van generaal- veldmaarschalk List. Na de onderteekening, die slechts in kleinen krin-g geschiedde, in tegen woordigheid van weinige stafofficie ren der drie betrokken opperbevels instanties, nam generaal Jodl namens het Duitsche opperbevel het woord Hfj herdacht de gevallen soldaten van de drie volken en erkende in waardige bewoordingen de dapper heid van de Grieksehe soldaten. De ltaliaansche gemachtigde, generaal Ferrero, sloot zich bij de woorden van den Duitschen generaal aan. De Grieksehe opperbevelhebber, generaal Tsolakoglu, dankte namens zij% sol daten voor deze woorden en voor de ridderlijke behandeling, die den ge vangenen overeenkomstig dien tekst van de wapenstilstandsovereenkomst ten deel valt. Koning George van Griekenland heeft een boodschap gericht tot het Grieksehe volk, waarin hij zegt genood zaakt te zijn zich op Kreta terug te trekken. Radio Athene heeft bevestigd, dat koning George met de regeering op Kreta is aangekomen. Hij heeft een proclamatie tot het Grieksehe volk ge richt, waarin o.a. gezegd wordt: Wij weten niet wat zal komen. Wy zullen evenwel den stryd met alle beschik bare middelen voortzetten. Verliest den moed niet, wij zullen steeds met u zijn. Ook de Grieksehe premier, Zuderos, heeft volgens Radio Athene van Kreta uit een oproep tot de Grieken gericht, waarin hij hen aanspoorde het ver trouwen te behouden en de vaste over tuiging te koesteren, dat Griekenland weer heertyke dagen zal beleven. Na de capitulatie van de vooriaaamste Grieksehe legers dringen de Britsche troepen, naar het D.N.B. verneemt, in wilde haast naar de zee op. Naar uit Duitsche luchtverkenningen is geble ken, schepen de Britten zich na de succesvolle aanvallen .van Duitsche bommenwerpers op de grootere havens en transportschepen by voorkeur in kleinere havens op kleinere schepen in. Duitsche gevechtsvliegtuigen doen voortdurend aanvallen op wijkende Engelsche troepen. Duikbommenwer pers hebben op verscheidene plaatsen de enkele wegen, weike naar het Zui den voeren, vernield, zoodat de Brit sche afdeelingen in wanorde geraakt zijn. De Australische troepen, die den af tocht der Britten met eenheden uit Nieuw-Zeeland dekken, hebben by de gevechten in Griekenland groote ver liezen geleden. De Duitsche troepen hebben talrijke Nieuw-Zeelander» ge vangen genomen. Omtrent de Engelsch-Grieksahe nederlaag meldt United Press uit Lon den, dat de vlucht van den Griekschen koning en zijn regeering naar Kreta te kennen geeft, dat het Britsche expedi tiecorps eveneens zal trachten daar heen en wellicht naar andere Aegaei- sche eilanden te komen. Thans doet zich echter de vraag voor, of het Brit sche expeditiecorps kan worden weg gevoerd dan wel of het zich op de smalle landengte van Korinthe moet terugtrekken. Een terugtocht naar Athene zou dan onvermydelyk zijn. Hier zouden de geallieerden, gezien de Duitsche superioriteit, te kiezen heb ben tusschen capitulatie en de kan* ln zee gedreven te worden. Men is overgegaan tot de byeen- zameling van het oorlogsmaterieel Een enorme hoeveelheid kanonnen, mitrail leurs, geweren, zeer modern materieel in perfecte conditie. Voorts heeft men vele duizenden tonnen brandstof aan getroffen en talrijke jagers en bommen werpers, die de Engelsohen in hun overhaaste vlucht hebben achterge laten. Op het gebied van munitie zijn er bergen. Ook heeft men verscheidene honderden vrachtauto's buitgemaakt, bijna alle iït volmaakten staat en voorts opslagplaatsen vol UitrustingssjuMren. KONTTZA IADRIA Tl SC He V VUSTINA '^///.,^- Vysssni, vmskI TE* OUARANTA s G R\* I KRETSUNISTi BUTRINTO .rnuim txmsëgg? „euv Mtnint E SP Gumsmts» e^AIDONAT Crikpchor PiStSri Hoofttwsfjsn Na den val van Janina rukten dt Duitsche gemechaniseerde ooiomies op naar dt be langrijke vlootbasls Prevesa. De Britsche verdedigingslinie, liep van het Pinduagebergte ten Oosten van'Arta. vervol gens ten Noorden van Arta en vandaar mar Parge aan de kust. De Grieken die de kuststrook ten Noorden van het eiland Korfoe tot aan Par ga beset hielden werden door de inneming van de stad Janina in een netelige positie gebracht, werden omsingeld. Gisteren werd gemeld, dat de Grieksehe legers in Macedonië en Epirus gecapituleerd hebben, .(Cart. Bureau voor dt NJ>P.) ni.*s0 LAMIA styia Bra to Arkitsa Kêlyvia 5 0' V», Kalopodion 5POORWBQ WEGEN to po km AMPHISSA DELPHI CHALKIS LEVADIA Oianth» heeft opgevoerd. Achter den koning echter staat Londen. De verplichting jegens Londen weegt voor hem on eindig veel zwaarder dan het bloed van zijn volk, dat hij ook op dit oogenbhk nog eischt, en wel van Kreta af Met Kreta echter heeft Lon den Griekenland definitief opge geven. De bladen leggen er den na druk op, dat de Grieksehe troepen de wapens eerst na dapperen tegenstand, hebben neergelegd. De Grieksehe sol daat mag derhalve het bewustzyn hebben zijn plicht te hebben gedaan, zij het ook in dienst van een zaak, die lynrecht stond tegenover de ware belangen van Griekenland. Nu de belangrijke plaats Lamia in Duit- sche handen is; ligt de hoofdweg (via The- ben) mar Athene voor de oprukkende legeTB open. Van Theben uit gaat een weg direct in Zuidelijke richting naaT de Grieksehe viool- basis Salamis. In het opera tie-gebied zijn verscheidene verschepingshavens van beteekeni» o.a. Vi- trinitsa, Oianthia en Itea, allen gelegen aan de golf van Korinte. De voornaamste p'.aats né Lamla la de stad Chalkis gelegen aan het Atalanti kanaal. De zwarte pijl geeft de Duitsche opmarsch- richting aan. (Cart. Bureau voor de N.D.P Volgens een bericht van het officieele Bulgaarsche persbureau heeft de Griek sehe gezant te Sofia namens zijn regee ring een nota overhandigd aan den Bulgaarschen minister van Buitenland- sche Zaken, waarin gezegd wordt, dat Griekenland de diplomatieke betrek kingen met Bulgarye heeft verbroken. Uit Londen wordt gemeld, dat Chur chill gisteren door den koning is ont vangen. Hij heeft over de laatste mili taire gebeurtenissen verslag uitge bracht De Londensche correspondenten der Zweedsche bladen laten doorscheme ren, dat in Engelsche politieke kringen ontevredenheid heerscht. Naar aan leiding van hel feit dat Churchill heeft geweigerd een verklaring over Grie kenland af te leggen, meldt de corre spondent van Svenska Dagbla- d e t, dat de afgeiroardigden nog al ont stemd zyn. Hij Spreekt ook van den irAtvk, dien het ^ftericht over onte vredenheid in Aufwalië en 'de bijeen- roeping van het Engelsche parlement gemaakt hebben. Volgens Stockholms Tidnin- g en is het te Londen een publiek ge heim, dat men uit zuiver politieke overwegingen en tegen den raad van militairen in een expeditieleger naar Griekenland heeft gezonden. De gene rale staf heeft zich slechts bij het be sluit der regeering neergelegd. De Australische minister-president Menzies heeft volgens Reuter in ant woord op de in Australië tot uiting ge komen critiek met betrekking tot het zenden van Australische troepen naar Griekenland in een oproep aan de Australische party en verklaard, dat het zenden van troepen moest volgen, „nadat wy langen tijd Griekenland in zijn stryd hadden aangevuurd." Het zijn thans uiteraard dagen van tegen slag, doch men doet alles wat mogelijk is. De beslissing over het zenden van troepen moest met inachtneming van de grootste stilzwygenheid genomen worden en was daarom slechts aan de leden van het oorlogskabinet bekend. Het empire maakt de grootste "crisis van zyn geschiedenis door en het kan deze slechts doorstaan, wanneer de grootst mogelijke energie aan den dag wordt gelegd en het Empire eensgezind blijft. Volgens een Reuterbéricht heeft de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken, Eden, in het Lagerhuis mede gedeeld, dat de vroegere Zuid-Slavi sche regeering zich met koning Peter aan het hoofd in het „Midden-Oosten" heeft gevestigd al« „de regeering van een land, dat aan de zyde der ge allieerden in oorlog is met Duitsch- land". Eden voegde hieraan toe: „De Zuid-Slavische regeering is vastbeslo ten den oorlog voort te zetten, tot de eindoverwinning behaald is." Hy ver klaarde, dat de gevluchte regeering van Belgrado op de grootst mogelijke Engelsche hulp kan rekenen by de voortzetting van den strijd tegen den gemeenichappelyken vijand. De opperbevelhebber van de Austra lische troepen in het Nabye Oosten, luitenant-generaal Sir Thomas Blamey, is, naar Reuter meldt tot plaatsvervan gend opperbevelhebber van de Brit sche strijdkrachten in het Nabye Oos ten en daarmede tot plaatsvervanger van generaal Wavell benoemd. De nauwe samenwerking tusschen de verschillende wapens is' een van de voortreffelykste kenteekenen van de nieuws Duitsche oorlogvoering, aldus het A.N.P. Deze samenwerking, die vooral tusschen het luchtwapen en de op den grond in actie zijnde troepen met zeer groot succes kon worden uit gebreid, is ook tijdens den veldtocht in Zuidoost-Europa schitterend ge bleken. Opmerkelijk is vooral het feit, dat evenals in Noorwegen het Duit sche luchtwapen ook in het zeer moei lijke terrein van Joego-Slavië en Griekenland met belangrijke vervoers- functies voor het ravitailleeren van de in de voorste linies strijdende troepen met munitie en four'age werd belast. Zoo wordt er in Duitsche berichten de nadruk op gelegd, de nauwelijks een uur na de bezetting van Larissa tran sportvliegtuigen voor een eerste vlucht naar de heroverde stad startten om de voorhoeden van de Duitsche pantser troepen munitie te brengen. Tengevolge vap, den zeer ongunstigen toestand waarin de wegen verkeerden, was de weg door de lucht sneller en veiliger dan de weg, die rydende colon nes hadden moeten afleggen. Reeds kort na de landing van de\ Duitsche transportvliegtuigen op het/vliegveld van Larissa was de munjfie op auto's en motorrijwielen geladëy en werd zij onmiddellijk naar de Duitsche pantser wagens gebracht, die reeds-door Larissa heen waren getrokken. Deze gang van zaken geeft een by- zonder verhelderend voorbeeld voor-de methodische samenwerking tusschen de verschillende onderdeelen van de weer macht, die zich altijd weet aan te pas sen aan de behoeften van de strijden de troepen en aan de eischen van het terrein. Volgens het ltaliaansche hoofdkwar tier heeft de Duce de volgende dag order uitgevaardigd: Soldaten van alle legercorpsen stry dende aan het Grieksehe front Na zes maanden van verbitterden strijd heeft de vijand de wapens neer gelegd. De overwinning bekroont uwe bloedige offers, die bijzonder ernstig warer. voor de strijdkrachten te land en geeft een nieuwe glorie aan uw vaandels. Het vaderland is nooit zoo trotseh op u geweest. Op dit oogenblik gedenkt en begroet het ltaliaansche volk bewogen zyn meldhaftige zonen gevallen tijdens de gevechten in Al banië en betuigt zijn eeuwige dank baarheid aan u, die hen gewroken hebt Leve de koning. w.g. Mussolini. De opmaak der laat in den middag te New York uitkomende edities van 23 April Weerspiegelt den grooten in- druk, dien de Duitsche overwinning in Griekenland heeft gemaakt op het publiek in de V.S., aldus het D.N.B, De bladen verschijnen onder reus achtige, de geheele breedte der pagina beslaande opschriften zooals: „Geal lieerden in Griekschen oorlog versla gen", „De Koning vlucht". In grooten opmaak wordt ook het Duitsche be richt van de onvoorwaardeiyke cart- tulatie van het Grieksehe leger in Epirus, en Macedonië gepubliceerd. Voorts laat men het licht vallen pp de Duitsche mededeeling, dat het tweede Duinkerken reeds in vollen gang ia en dat het Britsche expeditiecorps wan hopig tracht te ontkomen. Het lot van Griekenland, zooals Londen dat heeft opgeroepen en de verantwoordelijke machthebbers in Griekenland hef hebben toegelaten, heeft zich thans met onverbiddellijke strengheid voltrokken, zoo schrijft de Deutsche Allgemeine Zei t u n g. In dezen zin zyn ook de com mentaren der andere groote Duitsche bladen over de capitulatie van het leger in Epirus en Macedonië en over de vlucht van den Griekschx koning en de Grieksehe regeering naar Kreta gesteld. De proclamatie, die de koning op Kreta heeft opgesteld en waarin hij zegt de capitulatie van het leger niet te erkennen, noemt de Duitsdie pers een kenmerkend document, waarin de koning zich vernederd heeft tot lakei van Londen. Hier wordt, zoo schrijft het genoemde blad, de menschelijk en politiek uiterst pijnlijke scène herhaald, die zoo menige leidende persoonlijkheid in de voorbije phasen ven den oorlog INZAKE DE VERDEDIGING VAN BIRMA Het schijnt, dat tusschen Engeland en Tsjoengking een geheim militair accoord is gesloten, betreffende de gemeenschappehjke verdediging van Birma, zoo meldt dè Tokio Asahi S j i m b o e n uit Amoy. De laatste dagen, aldus het blad. zyn reeds 2000 Chineesche soldaten in Birma aangekomen. Alle voorbereidingen voor het opslaan van oorlogstuig en vooral van vliegtuigen voor Tsjoeng king in Birmaansch gebied zyn getrof fen. Verdere Chineesche troepen zou den langs de grens tusschen Birma eu Thailand worden gelegerd. BIJEENKOMST VAN KABINET EN STAATSRAAD. Japansch-Russisch pact voornaamste .punt van beraadslaging. Het Japansche kabinet is vanochtend in de officieele woning van den minis ter-president bijeengekomen voor het aanhooren van een uitvoerig rapport van Matsoeoka over het verloop en de resultaten van zyn reis van 40 dagen. Hèt voornaamste punt van de beraad- ging vormde het sluiten van het Japansch-Russische neutraiiteitspact Voorts trok het kabinet uit het reserve fonds der regeering 27 millioen yen uit voor de opvoering der productie op het gebied der voeding. Deze productie- verhooging zal geschieden binnen het kader van het algemeene mobilisatie- plan. In aansluiting hierop begaven de minister-president, de ministers van Binnen- en Buitenlandsche Zaken de ministers van Oorlog, Marine en Jus titie, zich naa.' een buitengewone con ferentie van den Geheimen Staatsraad in het i aleis van- den Denno. Hier gaf minister-president Konoye nogmaals een gedetailleerd overzicht en een mo tiveering van de tusschen Japan eu de Sovjet-Unie getroffen overeen komst. In een verdere zitting zal de staatsraad vandaag de ratificatie van het neutraiiteitspact behandelen. Terwijl reeds «verscheidene dagen niet-officieel uit kringen van den Staatsraad verluidde, dat de ratificatie van het verdrag nauwelijks iets in den weg zou staan, neemt men in politieke kringen te Tokio aan, dat de overeen komst nog in den loop van vandaag zal worden geratificeerd. In de zitting van hedenmiddag van den Staatsraad is ook de toestemming van den keizer, die aan deze conferentie zal deelne men, te verwachten. Het beden verschenen Verorde ningenblad vermeldt het besluit van den secretaris-generaal van het departement van Financiën, waarbij de Rijwielbelastingwet wordt ingetrokken met ingang van 1 Mei 1941, behalve ten aanzien van de reeds verbeurde boeten ea van de begane, strafbare leiten. Zon op 6.24, onder 20,54. Maan op 6.40, onder 19.51. Men is verplicht te verduis tert» van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten Va unr na zoneonder- jj gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1