itsche troepen rukken Athene binnen NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De hakenkruisvlag op den Akropolis Htiurbeschermingsbesluit 1941 m' Anderhalve kilo aardappelen per week [Valschermjagers bezetten kanaal en landengte van Corinthe SS-troepen dringen lot den Peloponnesus door 2oh tn lüflaan Lndag 28 April 1941 De aftocht van de Britsche troepen. I De bezetting van Athene. °PPerbcvel- heSber afgetreden. De strijd ter zee. Italiaansche vlag in Montenegro. Verklaring van Halifax. Veldtocht in hoofdzaak geëindigd. ^"Igarye annexeert ^tnct Skoplje. Distributie voor deze week op broodbon 15 - Aardappelkaarten zullen worden uitgereikt Een extra broodrantsoen Zooals men elders in ons blad uitvoeriger kan lezen is met ingang van vandaag de distributie van aardappelen van kracht geworden. Het rantsoen is bepaald op IV» kilo per persoon per week. Voor kinderen beneden de 4 jaar is het rantsoen kilo, voor arbeiders, die zwaar werk verrichten 2'/« kilo en voor hen, die zeer zwaren arbeid hebben, 3 kilo per "week. Ter compensatie zal een extra broodrantsoen worden gegeven. Dit zal worden bereikt door den geldigheidsduur van den eerstvolgenden broodbon van 7 op 6 dagen te stellen. In de komende dagen zal door de distributiedien sten een aanvang worden gemaakt met de uitreiking van deaardappelkaarten. Aangezien dit eenigen tjjd zal duren, zal gedurende de eerstvolgende weken het rantsoen aardappelen worden verstrekt op bonnen van de broodkaart. De twintig met 15 genummerde bonnen van de broodkaartgeven gedurende de periode van Maandag 28 April tot en met Zondag-4 Mei a.stezamen recht op het koopen van 1 kilo aardappelen. De bonnen, welke 4 Mei a.s. nog niet zijn gebruikt, blijven nog geldig tot en met Woensdag 7 Mei a.s. ZWARE BRITSCHE SCHEEPSVERLIEZEN. VÜf koopvaarders tot zinken gebracht. yyeet een aanval op Portsmouth. V oor waarden, waarop verhuurder1 ontruiming door huurder kan vorderen, vastgesteld Sociaal «n maatschappelijk motie! in regeling te vinden OUDSCHE 20615 PoctCtro 4M00 Bur Harkt SI. Tel 1741 Directeur f. ITETER T get opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Ha rustelooze aanvala- en aehtervolgingsgdvechten rijn de voorhoeden Mn Duitaohe pantserdivisie, die de vluchtende Engelschen achterna gilt, Zondagochtend 9 uur 25 min. Athene binnengerukt. Op de Akropolis „erf |e hakenkruisvlag gehescben. Ia een it^Utmoedlgen aanval uit de lucht hebben Dultsche valseherm- 0p den ochtend van 26 April de landengte van Corinthe ingenomen, p gal Corinthe en het Kanaal van Corinthe bezgt. De „Leibstandarte Adolf Hitler" heeft in een onstuimigen opmarscb la geiten van het Pindusgebergte de golf v^n Patras bereikt, heeft de golf edea «ver te steken en is doorgedrongen tot den Peloponnesus. I eerste rechtstreeksche telegram IltimeBerlijn, na de inneming van Ititae door Duitsche troepen, ontving lik DJ1.B. gisterochtend van zijn in I kittle gebleven vertegenwoordiger, I kósner. Het tel 'gram was in- 23 minu- I la overgekomen en was om 11.20 uur lis Athene aangeboden. De inhoud van I ktl telegram luidt: „lïWcKen 9 en 10 uur hedenochtend de Athene binnentrekkende troepen de Duitsche vlag ten op det beroemde Akropolis. eerste Duitsche troepen in Athene «den door de daar gebleven Duit- laken met groote geestdrift en storm- lachtig gejuich verwelkomd en met ■bloemen overladen. De Grieksche be- Irolling, die den intocht eveneens als rioeschou -ers bijwoonde, hield zich ■rustig. Veelvuldig hoorde men uitin- Igen van verbazing over de prestaties Ien het uiterlijk van de Duitsche troe- Ipen" 1 In verband met dé inneming van I Athene wo#dt er van beyoegde Duit- |Khe zijde op gewezen, dat de intocht I van de Duitsche pantserafdeelingen in Ide Grieksche hoofdsiai plaats gevon- Iden hee't op den 21sten dag van den IpwfaiBalkanveldtocht. Na een taaien l'bijd zijn de belangrijke havens ver- Iwerd, zijn de verdedigingswerken op ld! landengte van Corinthe en het be langrijke kanaal in Duitoche handen igevailen. De hoeveejheid buitgemaakte I wogsmateriaal is niet te overzien, |,M®atieg gevechtsvliegtuigen en Idajoommenwerpers van het Duitsche ■""•jrapen hebben tijdens de ge- I»«itaiandeltngen op 26 April, in het inrinm waarvan het Noordelijk deel ItmLi»! ^ponnesus door de Duitsche Ir*® wwd bezet, met succes inge- lytroo verneemt het D.N.B. van Itmm k zijde. Op de in het een- van je Peleponnesus loopende a, alsmede pp de naar het Zuiden IviS"? k'egen werden, colonnes en laws' gepantserde-strijdkrachten ltr»tiÏÏlmcn en d« boordwapens doel- lniJ™.aangevallen. In stoutmoedige IviS e!l gelukte het de» aan- la« wÜ. c'le vliegtuigen de eolon- te jagen en vijandelijke lit ,jjjuj«*ntratles reeds in de kiem Engelsche nieuwsdienst i^.fdaeraal Papagos ais opper- °er van het Grieksche leger De Londensche berichtendienst meid- »de gisteren, dat de Britsche troepen in Griekenland hun terugtochtsactie verder voortzetten. „Het is duidelijk, zoo wordt gezegd, dat de Britsche en Grieksche troepen zich in een uiterst moeilijke positie bevinden." In bevoegde Fransclie kringen ver klaart men, dat indien deèlen van de uit Griekenland geyluchte Engelsche of in Engelschen dienst staande strijd krachten zouden landen, in Syrië 'en daar een toevlucht zouden willen zoe ken, zij door de Fransche autoriteiten volgens het internationale gebruik zouden worden geïnterneerd, zoo wordt uit Vichy gemeld. De vroegere burgemeester van Athe ne, Kbzias, die de opdracht van den Griekschen koning tot vorming van een nieuw kabinet had afgewezen, is in Turkije aangekomen. Jn zijn gezel schap bevond zich ook de vroegere Grieksche minister van Financiën Apostolidis. a De vernietigende slagen van 't Duit sche luchtwapen tegen de in het zee gebied tusschen den Piraeus en Kreta geconcentreerde schepen voor het weg voeren van de verslagen Britsche troe pen, hebben, naar het D.N.B. verneemt, volgens de Zaterdag afgesloten rappor ten, in totaal dertig schepen met een gezamenlijken inhoud vah 85.000 b.r.t. getroffen. Hiervan werden elf sche pen met tezamen 48.000 b.r.t. door bommen op de plaats vernield. Een vrij groot aantal schepen, waaronder zeer groote passagierschepen, kregen zware schade, zoodat met een totaal verlies van een gedeelte dezer schepen reke ning moet worden gehouden. Met de nieuwe, Zondag ontstane verliezen heeft de vyand weer twaalf koopvaar dijschepen met tezamen 53.000 b.r.t, en bovendien een kruiser verloren. 29 Schepen en twee andere kruisers kre gen bonjvoltreffers. Op het koninklijk slot te Cetinje is naar Stefani meldt de Italiaan sche vlag geheschen tusschen de vlag van de dynastie Petrowitsj en die van het voormalige Montenegro. Sinds het binnenrukken van de Italianen is ge heel Cetinje in de Italiaansche en Mpntenegrijnsche kleuren versierd. Om de golf van verzet tegen inter ventie te bestrijden, aldus het A.N.P., die in de Vereenigde Staten valt waar te nemen, na de Britsche nederlaag in het Oosten der Middellandsche Zee, heeft Lord Halifax het volgende ver klaard: „Wij wisten zeer wel, d« wij niet konden hopgtn naar Griekenland strijd krachten te zenden, die ook maar eenigszins vergeleken konden worden met de troepen, welke Duifschland tegenover de onze kon plaatsen. Niet temin is de interventie gerechtvaardigd -en wel in de .eerste plaats, omdat Hitier in dat gebied geen oorlog wensghte.'" „De veldtocht op den Balkan is' in hoofdzaak geëindigd Met deze woor den resumeert de V 1 k i s e h %r B e o- bachter dé laatste berichten om trent de successen der Duitsche weer macht. Ook de andere dagbladéh wijzen met geweldige opschriften op de be- teekenis der verovering van Athene en de bezetting van Corinthe door de Duitsche troepen. De Völkischer Beobachter noemt den val van Athene hét symbolische la&tste bedrijf van een der duistete hoofdstukken der Britsche en AmerHtaansche oorlogspo litiek. Door den Balkanoorlog, zoo schrijft het blad, welkB begin, de putsch yan Belgrado door Churchill en Roose velt zoo vreugdevol werd begroet, is niet ontstaan wat zij wenschten, een „nieuw front en een versnippering der Duitsche strijdkrachten", maar een totale militaire, politieke en moreele nederlaag van het Angelsaksendom. Het blad is van meening, dat de dap pere tegenstand van het Grieksche leger een betere zaak waardig zou zijn ■geweest. De M o n t a g doemt de verovering van Athene een bekroning' van de „afrekening i» het Zuid-Oosten". De Grieken zijn thans volkomen versia- t-." Mus het blad. Z w 1 f-U h r-B 1 a 11 noemt de op- marsch der Duitsche troepen, die ge leid hebben tot de bezetting van Co rinthe en derf overtocht over het nauw van Patras „bewijzen voor de strate gische superioriteit der Duitsche lei ding, die den tegenstander, evenals ree<}s zoo vaak in het verloop van. dezen oorlog, nu ook in Griekenland steeds de wet van het handelen voor schrijft". De Montagspost merkt resu- meerend op, dat de hakenkruisvlag op de Akropolis tevens den genialen triomf symboliseert van Duitschland op het laatste intrigespel van Enge land op het vasteland. 27 »ni Publiceerde op •fcrt.i°L20 .uur toen hü zich nog wuJm? bevond, in zijn laat- nieuwsberichten de "richten: De regeering heeft «n amnestie afgekondigd Personen, die wegens een "Fïrijp, veroordeeld waren, '""«ring van diegenen die jongste ongeregeldheden rS.. veroordeeld zijn. rirïA k*bin«t zijn eenige ÏH* aangebracht. Tot minis- Vem«, 's 2oederos benoemd, ïirmvÏÏ van de Egeische eilan- -w, PI?,.°i> to.' minister voor de ',*•"1 j Mamadakis. Ver- va„ vt. 'rS dat de opperbevel- IPa^M Örieksche leger, gene- 'A. van rijn functie is ont- kat^van oïIg^rsche regeerings- Wft bio0Piie itiuskuub)Ka- -l,r*h<! «Tl., gemaakt, dat het bet dut aat!«Szag van 26 April k'ct Skoplje geldt. Duitsche dulkbooten hebben, nut het D.N.B. verneemt, in den Atlanti- schen Oceaan vijf vijandelijke koop vaardijschepen met tezamen ruim 39.909 b.r.t. tot zinken gebracht. In den loop van' 29 April werden Britsche schepen, die toevlucht gezocht hadden in de haven van Dover, door Duitsche batterijen met goede uit werking beschoten. In het grensgebied van West-Egypte heeft het Duitsche luchtwapen Zaterdag concentraties Britsche eenheden, waaronder talrijke gemotoriseerde afdelingen, verstrooid. Een groot kamp werd op doeltreffende wijze met talrijke bommen bestookt. DE ONDERGANG VAN DE RAJPUTANA. Naar de Associated Pr^ss uit een haven aan de Canadeesche Oostkust me'dt, hebben bij den ondergang van den getorpedeerden Britschen hulp kruiser Rajputana 40 zeelieden het leven verloren, De eerste torpedo had de machinekamer getroffen, waardoor de huipkruiser slagzij kreeg aan bak boordzij. De hulpkruiser zou echter föch op eigen kracht de haven hebben kunnen bereiken, wanneer niet eer duikboot twee uur later een tweede torpedo had afgevuurd, die de stuur boordzij trof. „AMERIKA MOET SNEL GEVEN". De Britsche ambassadeur te Washing ton, lord Halifax, heeft op veel drin gender wijze om spoedige hulp der Vereenigde Staten voor Engeland gevraagd dan door Amerikaansche gezantschappen is gemeld zoo schrijft de New Yark'Times. Halifax »rklaarde onomwonden, aldus het blad verder, dat ondanks de tonnage, die Engeland van de bezette landen van Europa heeft gekregen en ondanks 't opvoeren van. den scheeps bouw in Engeland, Amerika met zijn werven den strijd van het Britsche rijk moet ondersteunen. Amerika moet niet alleen veel geven, het moet vooral snel geven. ZWARE BRANDEN Gevechtsformaties van het Duit sche luchtwapen hebben vannacht, naar het D.N.B. verneemt, ophieuw de havenwerken van Portsmouth met goed gevolg aangevallen. Er werden zware hranden ir. de havenwerken en andere voor den oorlog belangrijke installaties waargenomen. De Duitsche activiteit in de lucht is in den afgeloopen nacht, naar de Engelsche berichtendenst meldt, in hoofdzaak gericht geweest op een stad" aan de Engelsche Zuidkust. De vijan delijke luchtaanval op deze was fel. Aan de Schotsche Noordoostkust heeft een alleen vliegende vijande lijke machine eenige bommen neerge worpen. In het Zuidwesten van het land is het eveneens gekomen tot het neerwerpen van eer.dge bommeft. ^v\v%vxvvwnwvn.wi.\v%v Zon op: 6.13, onder 21.01. Maan op: 8.07, onder 23.47. Men ia verplicht te verdais- ter-a van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen L_ moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden. t De secretarissen-generaal van de departementen van Justitie en van Binnenlandsche Zaken hebben vastge steld een besluit, houdende bepalingen in verband met het eindigen van huur en onroerende goederen. Dit Huurbeschérmingsbesluit, dat gedagteekend is op 26 April en Maan dag 28 April in»het licht komt, luidt als volgt: Artikel 1. Vorderingen tot ontruiming, aanhan gig gemaakt teneinde voor het ver huurde goed een hoogeren huurprijs te kunnen bedingén of op<eenigerlel wijze meer voordeel dan wettelijk is geoor loofd te kunnen verkrijgen, worden afgewezen. Artikel 2. (1). De verhuurder van een onroe rend goed kan de ontruiming door den huurder of den gewezen huurder slechts vorderen, indien: le. Wegens onbehoorlijk gebruik van het verhuurde goed, -wegens ernstigen overlast, hem zelf of zijn huisgenooten aangedaan, of wegens wanbetaling van de huurpenningen, voortzetting van de huur niet van den huurder kan wor den gevergd; 2e. De verhuurder het verhuurde goed zoo dringend voor eigen gehruik noodig heeft, dat van hem, de econo mische belangen en maatschappelijke behoeften van beide partijen naar bil lijkheid in aanmerking genomen, voort zetting van de huur niet kan worden gevergd: 3e. De verhuurder het verhuurde goed noodig heeft .teneinde te kunnen voldoen aan een verplichting, welke hem door eenig rechtsvoorschrift of door eensbeschikking van overheids wege is opgelegd. (2). De verhuurder kan wegens ach terstallige huur (lid 1, onder ie), geen ontruiming vorderen, indien de wan betaling, de economische belangen en de maatschappelijke behoeften van beide partijen naar billijkheid in aan merking genomen, als van geringe be teekenis kan worden beschouwd. In dien de huprder met de betaling van een bedrag, hetwelk de over 'n maand verschuldigde huurpenningen niet over schrijdt, in verzuim is. wordt de wan betaling slechts dan als van gewicht beschouwd, wanneer daarvoor geen genoegzame grond aanwezig was. In dien de huurder met dej Betaling van een hooger bedrag in verzuim is, wordt de wanbetaling slechts dali als van ge wicht beschouwd, wanneet^ van hem, de economische belangen en de maat schappelijke behoeften van beide par tijen naar billijkheid in aanmerking genomen, tijdige betaling niet gevergd kon worden. Voor zoover de wanbeta ling niet als van gewicht wordt be schouwd, kan de rechter de wijze van betaling der huurpenningen bepalen. Artiktl 3. (1). De huurder kan na opzegging door den verhuurder of indien fleze vordert, dat het gehuurde goed na ge- eindigde huur moet worden verlaten, den rechter, die bevoegd zou zijn van de vórdering tot ontruiming kennis te nemen, verzoeken te verklaren: le. Dat een eventueele vordering tot ontruiming krachtens artikel 1 dient te worden afgewezen, of - 2e. Dat de ontruiming op grond van artikel 2 niet kan woTden gevorderd. '3e. Aan een pitspraak, als bedoeld in het eerste lid, zijn in een latere ont ruimingsprocedure beide partijen ge bonden, tenzij een der partijen nieuwe feiten aanvoert, Artiktf 4. Tegen rechterlijke beslissingen, ge grond op de artikelen 1 tot en met 3, staat hooger beroep noch beroep in cassatie open, met uitzondering van cassatie in het belang der wet. Artikel 5. (1). In alle gedingen tot ontruiming kan de'rechter den huurder een ter mijn gunnen, binnen welken deze het gehuurde moet hebben ontruimd. In dat geval wordt de huurovereenkomst geacht tot het einde van dien termijn te hebben voortgeduurd. (2). De recfiter kan dezen termijn slechts eenmaal en wel met ten hoogste twee maanden verlengen. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk vier we ken voor het verstrijken van den eer sten termijn van ontruiming worden ingediend. Artikel Wijst de rechter de vordering tot ontruiming af of willigt hij het ver zoek van den huurder krachtens arti kel 3 in, dan wordt in geval van ge- eindigde huur, van het einde der huur gerekend, een nieuwe huurovereen- komst geacht op dezelfde voorwaarden voor onbeapalden tijd t« zijn gesloten. s Artikel 7. (1). In eiken stand van het geding tot ontruiming of van een procedure krachtens artikel'3 kan* de rechter, voor zoover hem, de' economische be langen en maatschappelijke behoeften van beide partijen naar billijkheid in aanmerking genomen, redelijk voor komt, in overeenstemming met par tijen de voorwaarden der oorspronke lijke huurovereenkomst aanvullen of wijzigen, met name ook den huurprijs wijzigen, zulks met inachtneming van de daaromtrent geldënde voorschrif ten. (2). Stemt de huurder niet toe in een door den rechter redelijk geachte wij ziging, dan kan deze hem het recht ontzeggen zich op het bepaalde bij da artikelen 1 en 2 te beroepen. f Artikel S. (1). De irtikelen 58 tot en met 53 van het wetboek van burgerlijke rechts - vordering zij» van overeenkomstige toepassing, met difn verstande, dat He rechter de kosten geheel of'ten desU kan compenseeren. (2). Wordt een vordering toegewezen op grond van het bepaalde bij artikel 2, eerste lid, onder 2e, dan zullen de kosten, tot de uitspraak van het vbnnis vallende, niet ten laste van den huur der worden gebracht. Bovendien kan de rechter op verzoek van den huurder worden gebracht Bovendien kan de rechter op verzoek van den huurder den verhuurder de verplichting opleg gein, den huurder de noodzakelijke kosten van verhuizing binnen de ge meente geheel of ten deele te vergoe den, indien hem zulks, gelet op de om- stardigheden dn de economische belan gen en maatschappelijke behoeften van beide partijen naar billijkheid in aanmerking genomen, redelijk voor komt. Dit besluit is reeds, in werking ge treden, Het is mede van toepassing op gedingen, welke ten tijde van de in werkingtreding van dit besluit bij den rechter aanhangig zijn. Toelichting o^het besluit In de dagelijksche persconferentie hebben prof. mr. A. H. M. 3. van Kan, raadadviseur van het departement van Justitie en dr. Koerner van het Rijks commissariaat een toelichting op dit besluit gegeven. Prof Van Kan herinnerde er aan, dat er wel reeds een huurprijzenbe- sluit bestaat, waarvan de strekking is opdrijving van huurprijzen te voorko men, doen de ervaring heeft geleerd, dat op verschillende wijzen het effect van dit besluit te niet kan worden ge daan, o,a. doordat de huurder door den verhuurder wordt genoodzaakt zijn huis te verlaten. Teneinde deze prac» tijken te voorkomen ia het huurbe- schermingsbesluit ingevoerd, waardoor 't huurprijzenbesluit zoo effectief mo gelijk wordt gemaakt, en bijv. ook, ver hinderd wordt, dat in sommige plaat sen van ons land, waar woningen schaarsch zijn, van deze schaarschte misbruik wordt gemaakt om de huur prijzen op te drijven. In de getroffen regeling is zoowel een sociaal als een maatschappelijk mo tief te vinden. Men wi) den economisch zwakkere tegen den verhuurder beschermen en het zou uit maatschappelijk oogpunt dwaas zijp, indien de menschen thans van woning zouden moet wisselen, al leen omdat de verhuurder misschien een hoogeren huurprijs zou kunnen be dingen. Aan den anderen kant gaat men den huurder natuurlijk niet be schermen. door dik en dun. zooals vol doende uit het besluit blijkt. Het streven van de regeling is de bescherming te houden binnen billijke en redelijke grenzen, zoodat ook met gegronde motieven van den verhuur- t rekening- kan worden gehouden de bescherming zich bijv. niet uit strekt tot gevallen,' waarin de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, het verhuurde misfiruikt of den verhuur der overlast veroorzaakt. Dr. Koerner wees erop, dat het na tuurlijk niet de^ bedoeling is, dat par tijen voor elk meeningsverschil naar den rechter loopen Allereerst moet getracht worden eventueele geschillen door onderling overleg tot een oplos sing te brengen en eerst wanneer dat niet lukt, zal men goed doen zijn ge val aan den rechter voor te leggen, die dan als bemiddelaar kan optreden en een billijke regeling kan opKggen. J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1