Generaal Tsolakoglu vormt nieuwe Grieksche regeering sdb Woensdag 30 April i94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Terugtocht der Britsche troepen wordt voortgezet gOe Jaatgafifc No 20617 «Geen sprake meer van voortzetting van den oorlog" Churchill wijst kleiner oorlogskabinet al Verklaringen van Churchill. De bezetting van Kor foe De Britsche troepen in Griekenland. DE VOORGESCHIEDE NIS VAN DEN BALKANVELDTOCHT Niet tegen den zin der Engelsche generaals? DE AARDAPPEL. DISTRIBUTIE. Ernstige waarschuwing: verzwijg geen voorraden. GEEN JODEN IN NEDERLANDSCHE ORKESTEN. Een apart Joodsch ensemble? De benoeming van onderwijzer». AMERIKAANSCHE PATROUILLEGRENS TOT 2000 MIJL. Halverwege den Atlan- tischen Oceaan. i&H Ch HlCUUt OUDSCHE COIJBANT Postgiro 48400 Bur. Markt SI. Tel. 2748 Directeur F. HETER De Atheensche zender heeft Dins dagavond gemeld, dat onder voor zitterschap van generaal Tsolako glu oen nieuwe cfrieksche regee ring Is gevormd. Deze regeering heeft, naar Radio Athene meldt, een oproep gericht tot het Grieksche volk, waarin o.m. gezegd wordt: „Na de bezetting van Athene door de Dnitschers, na den vlocht van de Engelschen en na het vertrek van den koning uit het land, kan geen sprake meer zijn van een voortzetting van den oor log. Met Grieksche volk moet de feiten nemen, zooals ze in werke lijkheid zijn. Wij hebben een sterke en autoritaire regeering noodig, weshalve ik besloten heb de nieuwe regeering in overeenstemming met de generaals van het Grieksche leggr te vormen. Deze steunt op den witvkn-hm Grieksche volk. Het doel der regeering f^ het ongeluk kige volk en land de veiligheid le schenken. Ieder van u zal er naar atreven om door zijn loyaliteit de regeering te helpen, die er uit al haar krachten naar streeft de zware lasten die de oorlog heeft veroor- saakt, uit den weg te ruimen. De zelfde redenen, die mij indertijd dwongen u den opdracht te geven de wapens neer te leggen, toen ik tezamen met u streed en de kans" loosheid van den strijd zag, geven ml) aanleiding u thans op te roe pen mij te volgen om ons geliefde vaderland weer op te bouwen en nutteloos bloedvergieten te vermij den. Onbeïnvloed door vreemde en egoïstische belangen, maar al leen in het belang van het volk zezlf, willen wij er naar streven, dat Griekenland weer zal leven en dat het volk arbeid en vrede zal worden verzekerd. Ik verlaat mij op de vaderlandsliefde van ieder Naar Reuter meldt, heeft de Britsche minister-president, Churchill, gisteren iA het Lagerhuis verklaard, dat het vast staat, dat het land geen berichten over den oorlogstoestand wenscht te vernemen, die de gevaren voor de hoepen zouden kunnen vergrooten op een oogenblik, dat riskante en kritieke operaties worden ondernomen. Chur- chill legde deze verklaring af in een discussie over -een „reorganisatie der kebinets-machinerie" en een algemeen debat ovef den oorlogstoestand. Een dergelijk debat, aldus zeide Churchill, ken bü de eerste bijeenkomst van het Perlement na deze week worden ge- kouden. Dit debat, waarin Eden een belangrijk aandeel zal hebben, zou Worden besloten aldus Churchill, met bet aannemen van de Volgende motie: «Het huia keurt de politiek der re- •oering, nA het zenden van hulp naar Griekenland, zonder acht te slaan op bet risico, goed en verklaart te ver- •bwiwen, dat onze operaties in het bWden-Oosten en dp alle andere oor- kmtooneélen door de regeering met grootste kracht- zullen worden voortgezet". Ttvoren had Churchill een voorstel w het vormen van een kleiner oor- wt het vc inet met ministers zonder por- e-, on met deelneming van JJJoiilieden als den Australischen pre- ™*r Menzies van de hand gewezen. Het verlangen naar een debat in het Hjerhuis neemt in Londensche par- ■joentaire kringen met den dag toe, JJrWl de Londensche correspondent P® Nya Dagligt Allehanda. "•parlementsleden van allé partijen **h»chen dringend hun meening over "bü "Kmvenen toestand te zeggen. jeheele reeks leden verlangt JJJhdien een wijziging in de regee- en de beperking van het Britsche ^Tkakabinet tot drie i vier ministers portefeuille. DaarChurehill Z~ hjt aantal der naar Griekenland jT"gebr*chte Engelsche troepen, noch jTr voriiczen heeft kunnen opgeven. de leden van het Lagerhuis »cht» tot links, dan hun klare wijn op dit punt geschonken zal wor den, vooral ook wat betreft de vraag, op wiens aanraden tot den veldtocht in Griekenland besloten is. {Naar de Londensqhë correspondent van de New York Times over de gisteren gehouden zitting van het Lagerhuis meldt, is men van meening, dat Churehill in de volgende week wegens het zenden van Britsche troe pen naar Griekenland en andere kwes ties betreffende de oorlogsvoering de vertrouwenskwestie zal stellen. Met dezen schaakzet wil Churehill zijn tegenstanders geen tijd laten een vast blok tegen hem te vormen. Zijn brute afwijzing een zg. klein oorlogskabinet te. vormen, heeft echter door de oppo sitie de deur opengelaten voor latere aanvallen. In verband met het voor stel van den Labour-afgevaardigde, Granville, die van Churehill een betere voorlichting van het Engelsche volk over de oorlogsgebeurtenissen ver langde, meldt de Londensche corre spondent van genoemd blad, dat het ontbreken van berichten over de Britsche troepen in Griekenland stem men heeft doen opgaan om Duff Cooper als minister vobr de Voor lichting te ontstaan. De landing van de Italiaansche weer macht op het eiland Korfoe is, naar een speciale verslaggever van Stefani meldt, zonder incidenten verloopen. De Grieksche havencommandant werd met een Italiaansch watervliegtuig als gevangene voor een verhoor over de door de Grieken gelegde mijnversper- ring naar een Italiaansch steunpunt voor vliegtuigen gebracht. In het verloop van den eersten dag legden vijfhonderd Grieksche soldaten de wapens neer. Een Grieksche bat terij werd ontwapend, alsmede de in de stad aanwezig zijnde van het vaste land gevluchte leden van de Griek sche weermacht. Naar de Britsche berichtendienst meldt, „wordt de terugtocht der Brit sche troepen in Griekenland voort gezet." De Australische minister van Oorlog, Spender, heeft volgens een bericht van de Nya Dagligt Allehan- d,a uit Sydney verklaard, dat bij den Griekschen veldtocht aanzienlijke hoeveelheden oorlogsmaterieeï verlo ren zijn gegaan. De oorzaak is. zoo zeide hij, dat generaal Blamey het bev%l tot inscheping der soldaten had gegeven, voordat de tanks en het an dere materieel aan boord waren, ge bracht. Vooraanstaande Engelsche journa listen hebben toegegeven, dat een red ding der Britsche troepen in- Grieken land in denzelfden omvang als in Duinkerken niet verwacht kan_wor den. Deze opvatting zoo verklaart men in bevoegde kringen te Berlijn is juist. By Duinkerken hadden de Engelschen hun redding te danken aan de dikke mist en de nabijheid van -de Engelsche kust. In Griekenland ech ter is naast het zeer groote aantal ge vangen genomen Britten, het grootste deel der volgeladen Engelsche trans portschepen tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. Dit beteekent, dat de Britsche verliezen bij de vlucht naar Kreta bijzonder groot moeten zijn. DE REIS VAN DILL. Een correspondent van- de Frank furter Zeitung te, Bern maakt melding van. een bericht, dat United Press, afkomstig van een goed inge lichte Britsche instantie, „die in nauw ste betrekking met de geoeurtenissen in de Middellandsche Zee staat", ge publiceerd heeft en waarin- een over- zich gegeven wordt van de achtergron den van het transport van een .Britsch expeditieieger naar het front op den Balkan. - Deze Britsche uiteenzetting schetst de Britsche maatregelen als een - ver dediging tegen plannen, welke Duitsch land gekoesterd zou hebben en voor het overige wijkt zij Sterk af van de verklaringen, welke hieromtrent te Londen zijn gegeven, volgens Welke men daar van te voren den strijd in Griekenland als hopeloos beschouwde en slechts als een vertraging van de andere strategische plannen opvatte. Reeds in Februari, omstreeks den tijd dat de Engelscfien Benghazi bereikten, aldus dit stuk, was het duidelijk ge worden, dat Duitschland in het voor jaar, zoo mogelijk zonder strijd, den geheelen Balkan wilde bezetten, om dan in den zomer den aanval te rich ten op het Britsche zenuwcentrum, Egypte. Het tijdstip, aldus de corres pondent van. de Frankfurter, maakt reeds duidelijk, dat de Engelschen, na dat zij meenden van Cyrenaica verze kerd te zijn, het reeds lang aangekon digde offensief op het vasteland op h£t oog hadden. Het Britsche oórlogs- kabinet, zoo zegt het artikel van Uni ted Press, was het er over eens gewor den, dat Duitschland den Balkan niet zonder strijd mocht krijgen en de ver- dedigingsraad varr het kabinet was overeen gekomen een „strategische re serve" aan troepen en materiaal in het Naburige Oosten gereed te houden, om samen met die Balkanvolken, die tot verzet bereid waren, een gemeen-, schappelijk front op te bouwen. Plannen voor een sterke Britsch-Grieksche linie. Vervolgens werden Eden en Dill naar het Naburige Oosten gezonden om deze plannen voor te beVeiden. Toen zij te Kairo confereerden met de leidende militaire aanvoerders Wavell, Cunningha-'i en Longmore, bemerkten zij, dat deze militairen los van de Lon densche besprekingen tot dezelfde slotsom gekomen waren. Deze gene raals -zouden de meenipg toegedaan zijn geweest, dat de,vorming van. een Balkanfront de te nemen risico's vol komen rechtvaardigde, aangezien de oorlog slechts door een directen strijd In opdracht van den directeur-gene raal voor de Voedselvoorzienine, den heer S. L. Louwes, deelt de directeur van het Centraal Distributiekantoor, de heer S. de Hoo, het volgende mede: Er blijken hier en daar misverstan den te bestaan ten aanzien van de uit reiking van aardappelkaarten in ver band met de voorraden, welke men eventueel zal hebben. Er is bekend gemaakt, dat.ieder, die beschikt over een voorraad van 15 k.g. per persoon geen aardappelkaarten zal ontvangen. Men heeft dit opgevat ais zoo bijv. een gezin van 4 personen, dat bescbikt over minder dan 60 k.g. niets behoeft op te geven. Deze opvatting is positief o n j n i s t, want men moet een voor- raad per gesinslid rekenen. Hiervoor kan het volgende staatje aangehaald worden: Indien een gezin in het bezit is van: 0 t/m. 14 k.g. wordt geen kaart min der uitgereikt; 15 t/m. 29 k.g. wordt een kaart min der uitgereikt; 30 t/m. 44 k.g. worden twee kaarten minder uitgereikt; 45 t/m. 59 k.g. worden drie kaarten minder uitgereikt; 60 t/m. 74 k.g. wordeir*"vierlfSarten minder uitgereikt; 75 t/m. 89 k.g. worden vjjf kaarten minder uitgereikt. Een gezin, dat in aanmerking zou komen voor vier heele en twee halve kaarten en een voorraad heeft van 80 k.g. aardappelen, ontvangt dus geen kaarten. Indien dit gezin echter voor vier heele en drie halve kaarten in aanmerking zou komen,'ontvangt het slechts een halve kaart. Zeer scherpe controle. Men heeft gevraagd of er een con trole zal worded uitgeoefend. In ver band hiermede kan worden medege deeld, dat er inderdaad een s e e r scherpe controle zal worden uitgeoefend. Zij zal zich ook uitstrek ken tot particuliere woningen enz. Afgezien van de strafvervolging welke wordt ingesteld bij onjuiste opgaven, zal hl dergelijke gevallen niet alleen de aanwezige voorraden aardappelen in bezit worden genomen, doch alle zi^h in de betreffende woning bevin dende levensmiddelen. Men wordt in hei'eigen belang dringend aangeraden juiste opgaven te verstrekken, want er wordt zonder aanzien des persoons in gegrepen. Bfj personen, die geen aard appelkaarten in ontvangst hebben ge nomen, xal geen huiszoeking worden gedaan. •Personen, die reeds wederrechtelijk aardappelkaarten in ontvangst hebben genomen, kunnen deze uiterlijk morgen (Donderdag) alsnog inleveren bü de plaatselijke distributiekantoren, zon der zich aan een strafvervolging en andere onaangenaamheden bloot te stellen. De redenen van bovenstaande maat regelen liggen voor de hand: Men is vastbesloten de beschikbare hoeveel heden aardappelen zoo rechtvaardig mogelijk te verdeelen. met de Duitsohers gewonnen zou kun nen worden. Het offensieve karakter van de En gelsche plannen treedt hierbij aan het licht. De generaals waren van meening dat door een dergelijk front de voor zieningsbronnen van Duitschland ver zwakt zouden worden, terwijl boven dien de mogelijkheid zou kunnen be staan, dat eenige volken de zijde van Engeland zouden kiezen. Toen Eden en generaal Dill te Athene aankwamen, hadden zij een bespreking met koning George, minis ter-president Koritzis en den chef van den generalen staf, Papagos. De koning had gevraagd, dat Eden met KdHtzis zou spreken om ieder'en twijfel die de Engelschen tegenover de Grieken zou den kunnen koesteren onmiddellijk weg te nemen. Toen Eden met Koritzis confereerde overhandigde de laatste, volgens de Londensche mededeelingen, een memorandum, waarin gezégd werd, dat Griekenland, zoo noodig, alleen tegen Duitschland zou vechten. Vervolgens had de Britsche regeering beslqten op grond van moreele ver plichtingen, zonder rekening te houder, niet politieke of militaire overwegin gen-, hulp te verleepen. Plotseling, z^o gaat de correspondent van de F. Z. verder, moet dus -vergeten worden, dat Eden en Dill reeds met een kant en klaar plan-, in overleg met de militairen opgesteld, naar Athene gekomen waren. De conferentie te Kairo. In dit stadium van de, zaak kregen de chefs van het Britsche en het Grieksche leger opdracht om na -te gaan, of in Griekenland een goéde verdedigingslinie was op te richten. Deze generaals kwamen tot de con clusie, dat zulks'heel wel doenlijk was en dat de linie, die zij zich voorstelden te vormen, goede kansen zou bieden voor een succesrijken tegenstand. (Het ging hier om de Aliakmonlinie, die steunde op de ri vier van denzelfden naam en die in den loop van de» strijd ook werkelijk een rol-heeft gespeeld). Men gaf aan deze linie de voorkeur boven de Me- taxaslinie en een voorgestelde Stroe- malinie, aangezien die mogelijkheid door uit Bulgarije opereerende troe pen flankaauvallen te verwachten zouden kunnen hebben. De Britsche en de Grieksche officieren waren er zich van bewust, dat ook een om trekkende beweging was uit te voe ren tegen de Aliakmonlinie, wanneer namelijk Duitsche troepen over Zuid- Slavië in de vlakte van Bitolj zouden Eden en het Ameri; 'zegt, naar oponthoud binnendringen, doch men zou van meening geweèst zijn, dat nog vol doende tsjd beschikbaar was, om de noodige versterking aan te léggen. Men was voorts van meerling, dat het nog wel eenige weken zou duren voordat Zuid-Slavië zich bij de spil zou aansluiten. Indien Zuid-Slavië echter tot den strijd tegen Duitschland bereid zou zijn, verwachtte men, dat de Zuid- Slavische weermacht het gebied van Bitolj op zijn minst eenige weken tegen de Duitsche troepen kon ver dédigen. Na deze toetsing van de voorwaarden waren de Britsche troe pen- en" materiaaltransporten naar Griekenland beginnen te loopen. Ook aa»i het Grieksche leger moest nieuw krijgstuig worden geleverd, daar het in den strijd in Albanië de voor raden munitie bijna had opgebruikt en zich mede een zekere schaarschte aan wapenen en uniformen liet gel den. Naar Ankara. Til reisden toen, gelijk aansche bericht verder nkara. Tijdens hun h.eele te Athene en Ankara hadder. Eflen en Dill zich alle moeite gegeveir om Zuid-Slavië in het Brit sche wok té voegen. De toenmalige Zuid-Slavische regeering weigerde echter indie plannen te treden. Slechts éénmaal kon. gelijk werd vastgesteld, - „een zwak militair con tact worden bewerkstelligd" toen werd dus blijkbaar de veTbinding met generaal Simowitsj tot stand gebracht. Bij deze gelegenheid had den de Engelschen den Zuidslaven „een vaag begrip van hun verdedi gingsplannen kunnen geven." De Brit sche lezing verwijt natuurlijk-de toen malige Zuid-Slavische regeering in bittere woorden, niet terstond tegen Duitschland gemobiliseerd te hebben. Dit feit, zoo heet het thans, is den Britsch-Griekschen plannen noodlottig gewprden. De Duitschers hadden Bitolj in is uur in stee van, gelijk werd ver wacht in ettelijke weken, bereikt Daar mee was de Britsche linkervleugel be dreigd, wat den terugtocht uit de „Aliakmon-linie" moest beteekenen. Intussehen waren ook de Duitsche pantserkrachten van Tripolis uit tot de Egyptische grens opgerukt. De Britsche zegsman van United Press gaf toe, dat de Engelsche militaire instanties met een zoo snellen ruk van de strijdkrachten der spil niet gerekend en evereens hun sterkte en aanvals kraclft onderschat hadden. Het A.N.P. meldt: Met ingang van 15 Mei a s. zullen de Joden, die v 1 e-r vérordening reeds maanden geleden van hun functie hadden moeten wor den ontheven, uit de Nederlandsche gesubsidieerde orkesten worden ont slagen. Ter voorkoming van techni sche moeilijkheden kunnen Joodsche orkestleden nog na dien datum ge handhaafd worden, indien het winter- speelseizoen van het betreffende orkest eerst n-a 15 Mei eindigt. In verband met dezen maatregel heeft de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten gezocht naar een oplossing om de ontslagen orkestléden in de ge legenheid te stellen als musici werk zaam te blijven Daartoe is overleg gepleegd met de Joodsche coördinatie commissie, die het voorstel om te ko men tot de stichting van een Joodsch orkest wil steunen en pogingen in het werk stelt de Joodsche orkestleden in een uitsluitend Joodsch orkest onder te brengen. Met de leiding van dit orkest zal Albert van Raalte worden belast. Het zal in Amsterdam worden gevestigd; de concerten door dit orkest te geven zullen uitsluitend door Joden kunnen worden bezocht. ONDERWUS-INSPECTEUR AANGEWEZEN De secretaris-generaal van het de partement van Opvoeding, Wetenschap en, Cultuurbescherming, heeft aan 4e besturen der gesubsidieerde en onge- subsidieerde scholen voor gewoon, uit gebreid en buitengewoon lager onder wijs en aan de gemeentebesturen, waair een openbare school vdor ge woon, uitgebreid en/of buitengewoon lager onderwijs is gevestigd, mede gedeeld, dat hij aangewezen heeft als instantie, bedoeld in art. 2 van het besluit van 8 April 1941 betreffende benoeming en ontslag van onderwij zend personeel aan gemeentelijke en bijzondere scholen, de inspecteurs van het; lager en buitengewoon lager on derwijs, ieder voor zooveel zijn ambts gebied aangaat. Toelichting Verder is als toelichting tot ge noemd besluit door den secretaris generaal, met het benoemingsbesluit, het volgende aan dezelfde besturen bericht. „Het benoemingsbesluit behoort toe passing te vinden bij voorgenomen be noeming in vasten dienst, volgens» ar tikel 2, en bij \tijdelijke benoeming, bedoeld in artikel 4, in elke vacature in het onderwijzend personeel. Onder vacature is te verstaan elke openge vallen plaats in het verplichte en boventallige onderwijzend personeel. Dus ook voor plaatsen, bedoeld in artikel 58. tweede lid, der Lager-onder- wijswet 1920. Op voorzieningen van tijdelijken aard, bij ziekte, tijdelijke verhindering e.d. is het bovenbedoelde besluit dus niet van toepassing, aan gezien in deze gevallen niet van een vacature kan worden gesproken. Niet temin geef ik u in overweging in ge vallen, waarin de afwezigheid van een lid van het onderwijzend personeel wordt verwacht van langen duur te zullen zijn, u met den inspecteur over de tijdelijke aanstelling van een onder wijzer in verbinding te stellen. Ik acht het noodzakelijk, dat ook in die ge vallen wordt gehandeld in den geest, De chef van den Amerikagnschen marinestaf, Stark heeft in een rede verklaard, dat de Amerikaansche neutraliteitspatrouille op enkele plaatsen tot op 2900 zeemijlen van de kust wordt gehouden. Over het geheel zal zü zich tot halverwege den Atlantischen Oceaan uitstrek ken. Stark heeft in een redevoering voor de Amerikaansche Kamer van Koop handel verklaard, dat de V.S. een vloot willen bouwen, waarin alle scheepstjjden in passende verhouding zijn vertegenwoordigd. De V.S. moe ten echter bereid zijn van hun voor raden bf te staan, wat er ook moge gebeuren, binnen de grens van de eigen veiligheid. Associated Press meldt hieromtrent, dat deze redevoering aanleiding heeft gegeven tot het vermoeden, dat de Amerikaansche vloot verdere oor logsbodems zou kunnen afstaan. De convcc'eering De republikeinsche senator Ny'e heeft het voorstel ingediend om het beschikbaar stellen van convooien afhankelijk te doen zijn van de toe stemming van het Congres. Het voorstel bepaalt dat wanneer het Congres niet binnen twee weken na een desbetreffend verzoek van den president convooien goedkeurt, geen cgnvooien ter beschikking mogen worden gesteld. Verklaringen van Roosevelt. Roosevelt heeft in de laatste pers conferentie medegedeeld, dat hij den minister van Handel opdracht heeft ge geven een enquête te houden bü de particuliere Amerikaansche luchtver- keersmaatschappijen om na te gaan hoeveel van hun transportvliegtuigen door de regeering voor afstand aan de „strijdende democratieën" aangekocht zouden kunnen worden. De president verklaarde, dat deze vliegtuigen zoo snel mogelijk noodig zouden zijn. Op een opmefkmg van een correspondent erkende Roosevelt, dat de luchtver- keersmaatschappijen er over klagen, dat zij door het bewapeningsprogram bij de uitvoering van nieuwe opdrach ten moeilijkheden ondervinden. Ten aanzien van de aankondiging van den chef van den marinestaf, dat de patrouilledienst'van de Amerikaan sche vloot is uitgebreid tot 2000 myi, zeide Roosevelt, dat het vermelden van bloote aantallen mijlen een' verkeerd beeld geeft. De hoofdartikelen en voor al de kaarten, die in de AmeriWiansche bladen na zijn persverklaring van Vrij. klaard dat de patrouille-dienst zoo ver klaarde de president, in strijd met het geen hij gezegd heeft'en wat door de correspondenten over deze conferéntie juist is weergegevèn. Hij heeft ver klaard dat de patrouille dienst zoo ver zal worden uitgebreid als noodig is voor de bescherming van het Westelijk halfrond. Het is duidelijk aldus Roose velt, dat een vast aantal mijlen niet kan worden aangegeven en het is even natuurlijk, dat de posities der Ameri kaansche schepen bijna dagelijks ver anderen. Op de vraag, of de Amerikaansche Ï5 schepen ook in het door den president grondslag ligt, t.W, dat slechts Zij tot afcrpknnrliffrip vprhnrtpn 0phipfi vast of tijdelijk onderwijzer worden benoemd, die zich loyaal ten aanzien van de bezettende macht zullen ge dragen. Behalve bovenbedoelde onderwijzers vallen ook de vakonderwijzers onder het benoemingsbesluit. Hoewel kwee- kelingen met acte niet daaronder val len, acht ik het noodzakelqk, dat bp de toelating van een kweekeling met acte voor langen tijd op dezelfde wijze wordt gehandeld als bij voorziening in gevallen van tijdelijke afwezigheid van onderwijzend personeel voor langer, duur. In geval van overplaatsing van per soneel naar èen andere school in de zelfde gemeente of onder hetzelfde bestuur, behoeft het benoemingsbesluit niet te worden toegepast, mits de inspecteur zich met overplaatsing ac- coord heeft verklaard. Evenmin be hoeft dit te geschieden bü herbenoe- no. I, noch indien met toepassing van artikel 56, tweede lid, der Lager- onderwijswet 1920 de eisch wordt ge steld, dat de te benoemen onderwijzer weer in het genot van wachtgeld is. Ook in deze gevallen zal de inspecteur zich vooraf met de benoeming moeten hebben vereenigd. Gelijk ik boven reeds heb opgemerkt is het bedoeling van "liet benoemings besluit er voor te zorgen, dat slechts zü, 'die zich loyaal ten aanzien van de bezettende macht zullen gedragen, de school zullen betreden. De.benoe- mingsregelen welke bjj mün omzend brief van 8 April 1941,' no. 4089, afdee- ling L. O., voor het openbaar onderwijs zün vastgesteld en waarmede de orga nisatie van de scholen voor bijzonder onderwijs zich hebben accoord ver klaard, houden geen verband met hel benoemingsbesluit. Ik vertrouw, dat deze benoembingsmaatregelen bü elk. voorziening in een vacature strikt z len worden nageleefd en dat het niet noodig zat zijn maatregelen voor di nakoming dier regeling te treffen." zelf afgekondigde verboden gebied rondom Engeland zullen varen ant woordde Roosevelt, dat ze daartoe vol gens de neutraliteitswet het recht heb ben. Dat beteekent echter niet, dat zü werkelijk daarheen zullen gaan. Voorts deelde de president mede, dat het in het voornemen ligt langs de Atlantische Kust steunpunten voor luchtschepen van het Zeppelintype in te richten. Roosevelt weigerde eenigerlei com mentaar te geven op de laatste rede van Churehill. De dienstplicht De speaker van het Huis van Afge vaardigden heeft, naar United Press uit Washington meldt, verklaard, dat de Amerikaansche regeering op het, oogenblik ernstig het plan overweegt om den algemeeoen, dienstplicht te be perken tot de jaree tusschen 18 en 32 jaar. Het zal den recruten dan vrij staan om binnen deze leeftijdsgrenzen ming van den eigen wachtgelder, inge- P*an om Dinnen oeze leenpasgrenzen volge artikel III van het besluit vant^' verplichte jaar militairen dienst te mij en mijn ambtgenoot van binnen- landsche zaken van 25 Maart 1941, verrichten. In dit verband meldt Asso ciated Press, dat de chef van den generalen staf, Marshall den voorzitter van de begrootingssuboommissie in een onderhoud de verzekering heeft ge geven, dat het Amerikaansche leger voorloopig niet van plan is den dienst tijd van een jaar te verlengen. Zon op 6.10, onder 21,05, Maan op 9.37, onder 0.42. Men is verplicht te verdol» ler.j van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns ven voertuigen moeten aar na zonsonder gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1