Iraksche troepen bezetten het vliegveld Habbanijah NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ibn Saoed, de sfinx van Saoedi-Arabië ion en titaan tnjjjsdag 6 Mei 1941 JJ jut gin t, No. 20622 Petroleumleiding naar Haifa ver broken en Basra ingesloten Turkije ziet van bemiddeling af - Berlijn acht je gebeurtenissen onbehaaglijk voor Engeland Turkye bemiddelt niet. Belangstelling te Berlijn. Bespreking van stam hoofden te Bagdad. Egypte en het conflict. Arrestaties in geheel Indië. Navicerts voor vrachten naar Irak en Iran. MEER SOORTEN SCHOENEN OP - DE BON. Met ingang van 10 Mei. -- Aparte bon nen. Hitier tijdens zijn rede. Houdt Irak het oog op hem gericht?^) De weerslag van het conflict in de Islamietische wereld Nieuwe aanvallen op Engeland. goudsche Postgiro ««400 Bur. Markt SL T«l !7« Directeur T. HETER Jissr uit Bagdad gemeld wordt, Ulben de Iraksche troepen iu het fft,ten des lands 't vliegveld Sin cl Da ban omsingeld en voor een ge. Uelte reeds bezet. Het vliegveld deal onder het vuur van de Irak- „he artillerie. De aldaar door de gayelschen verzamelde voorraden fCtroleum zijn in brand geschoten. Bit het Zuiden van Irak wordt een levendige wederzijdsche bedrijvig- Ittid van artillerie gemeld. HU Bagdad wordt voorts gemeld, Ut de Iraksche luchtmacht op het vhegveld Sednelsebhane door hom pen groote sehade heeft aange licht, hetgeen door foto's bevestigd g, Het vliegveld Habbanyah is dgds Zaterdag door Iraksche troe pen bezet. Basra is volkomen door lisksche troepen ingesloten. De krijgsverrichtingen der Iraksche tnepen worden overal met succes voorgezet. De petroleumvelden van Isdiki en Kirkoek bevinden zich dovig in Iraks bezit. Men beves tigt, dat de Iraksche troepen de pe troleumleiding naar Haifa verbro ken hebben. Het Britsche bericht, dat de Iraksche Itrijdkrachten uit Basra zijn verjaagd, vordt van Iraksche zijde geloochend. I Htar het heet, zijn er in het geheel ftoi Iraksche troepen te Basra ge- I west, dat door deEngelschen bezet wordt gehouden, maar zü hebben de tavenstal nauw omsingeld. Bij een coup op het vliegveld Sindebane is weer een reeks Britsche vliegtuigen vernield. Een Engelsche tankaanval op het «oestÜnLrt Roetbah op de route Damascus—Bagbad is door Iraksche troepen met succes afgeslagen. De kortegolfzender van Bagdad heeft Maandagavond medegedeeld, dat Ara bische troepen uit Trans-Jordanie ziifch hebben aangesloten bij de Iraksche 'toepen. De Irak Petroleum Company te Lon den, die het eigendomsrecht over de t petroleumvelden tïi Irak bezit, heeft, fiair Reuter meldt, verklaard, dat de berichten, volgens welke op de petro- kumvelden het werk is neergelegd de productie gestaakt is, waar- *Mjnlyk wel juist zijn. DaTurksche bladen spreken de hoop dat het Engelsch-Iraksche conflict •Potdig zal eindigen. Anders aldus khUjven zij, bestaat het gevaar, dat dc oorlog zich tot de andere Arabische ""den uitbreidt. Moor te Istanboel verluidt heeft Turksche regeering een tijdlang overwogen om in het Engelsch hoksche conflict te bemiddelen. k verband met de onverzoenlijke houding van beide zijden heeft men •het echter tefl slotte van afgezien. Haar het verdrag van Saadabad Do? militaire clausules bevat, is 'b'kije niet verplicht Irak te hulp komen. bericht uit Ankara van S. P. T. melding gemaakt van een dat in de Turksche hoofdstad hinde deed, dat de Turksche minis- 'on Buitenlandsche Zaken, Zater- J ,n Britschen ambassadeur en den hzont van Irak bij zich ontboden had. Otriuidde, zou Saradzjogloe po- in het werk stellen om in het uT 'raksche conflict bemiddel le treden. JJe,w Yorksche .avondbladen- bod v, ooo'ding van e-i- arbitrageaan- llk £f»P'e en Turkije in Het Volgens een bericht uit Cairo zou de b^aodil» regeering na langdurige ben •.„J8 'laar bemiddeling heb- tsj^nseboden. In een bericht uit *°mt hetzelfde agentschap hag Sd, dat de Britsche regee- krW, ..voorwaarde voor iedere on- of18 eiscl1L dat de Iraksche an net luchtsteunpunt Hab- den teruggetrokken. Van welingelichte zijde wordt uit Berlijn gemeld: De ontwikkeling in Irak wordt in Berlijnsche politieke kringen met groote belangstelling gevolgd. De Iraksche troepen strijden naar men in Berlijn verklaart, met groote bra- vour en behalen successen. De opvat ting van een bepaald deel van het buitenland, dat de positie van Enge land als gevolg van deze gebeurtenis sen echt onbehaaglijk is, wordt ir. Berlijn als volkomen begrijpelijk ge kenmerkt. In politieke kringen te Berlijn ken schetste men gisteravond de voorge schiedenis der gebeurtenissen in Irak met de woorden „een in opstand komen tegen het Britsche imperialis me". De Iraksche regeering, aldus voegt men hieraan toe, zag zich ge plaatst voor de moeilijke vraag^ of zij in geval van het binnenkomen van meer Britsche troepen, die zij krach- tere het verdrag met Engeland niet behoefde toe te laten, een zelfde lot zou willen onder-gaan als bijvoorbeeld Ekypte, welke leger door de Engel schen geheel ontwapend werd. Tegen over dit Britsche optreden heeft de nieuwe Iraksche regeering gezegd: „Tot hiertoe en niet verder." De spanning tusschen Engeland er Irak wordt door de Duitsche bladen tamelijk groot opgemaakt. De bladen maken van de gebeurtenissen slechts melding door het publiceeren van de berichten, zonder een eigen standpunt of een prognose over den vermoede- lijken afloop van de dingen te publi ceeren. Het heeft er totdusverre niet den schijn van, dat men van Duitsche zijde aan het Iraksch-Erige'sch con flict een directe beteekenis in het kader van den Oorlog tegen Engeland wil hechten, hoewel dit conflict na tuurlijk een symptoom vormt vfcor de crisis waarin de positie van Engeland in het Nabije Oosten is geraakt, als mede voor de houding van Engeland tegenover andere volken. Deze hou ding verklaart waarom totdusver nog geen officieel standpunt Van Duitsche kringen is gepubliceerd. In het Iraksche ministerie van Bui tenlandsche Zaken, zoo wordt uit Bagdad gemeld, is een bespreking ge houden van de stamhoofden, die den minister-president Kailani, troepen, wapens, uitrustingsstukken en geld ter beschikking stelden De groot moefti van Jeruzalem, die zich in Bagdad be vindt, heeft de Arabieren van Palesti na tot actieve deelneming aan den strijd van Irak tegen Engeland, dat de ware vijand van de Arabische wereld is, opgeroepen. Naar 't agentschap Ofi meldt, heeft Rasjid Ali zijn volk bedankt voor het patriotisme, waarvan het in de eerste uren van den Strijd blijk heeft gegeven. „Een natie, die een zoo dapper leger heeft, kan niet sterven en mag met recht trotsch staan voor de groote mo gendheden. Regeering en natie eischen, dat de verdediging van de eer van het vaderland tot de eindoverwinning zal leiden. De autoriteiten deeien mede, dat de betoogingen voor de regeering nog steeds in grooten omvang voort duren. Vluchtelingen uit Palestina, waaronder ook de groot-moefti van Jeruzalem, hebben als1 vrijwilligers dienst genomen in het leger. In het geheele land heerscht rust. Volgens te Viehy ontvangen berich ten uit Beiroet zijn in Syrië betoogin gen voor Irak ontstaan, Syrische stu denten kwamen bijeen voor het consu laat van Irak te Damascus en riepen luide om Daygan en Rasjid Kailani. In Beiroet hebben Iraksche. en Palestijn- sche studenten eveneens geestdriftige betoogingen voor de zaak van Irak ge houden. Naar verder gemeld wordt, zijn in Syrië alle noodige maatregelen genomèn\om de veiligheid aan de grens tussShen Syrië en Irak te garan deeren. Naar het D.N.B. meldt, neemt de anti-Britsche stemming in Damascus steeds heftiger vormen aan. Er zijn demonstraties voor Irak gehouden, waaraan werd deelgenomen door tal rijke sjeiks en studenten. Irak werd ge huldigd ala de „voorvechter der vrij heid van het Arabische volk". Voorhet Britsche consulaat te Damascus werden eveneens vijandige betoogingen gehou den. Het consulaat moest door de politie beschermd worden. In vele wijken zijn commissies gevormd, the geld voor Irak verzamelen. Volgens het A.N.P. breiden de on lusten in Palestina zich uit. Naar uit Jeruzalem wordt gemeld, zijn ook te Toelkarem in midden-Palestina over vallen op Britsche soldaten gepleegd. Ook worden onlusten uit Zuid-Palesti- na en wel uit het ggjpied van Gaza ge meld. De politieautoriteiten hebben het luisteren naar de Iraksche radio ver boden. Honderden ArabierenjJiebben on danks de Britsche bewalffngsmaatrege- len de Iraksche grens overschreden om zich ter beschikking' van de Iraksche regeering te stellen. Ook uit Syrië meldt men, dat velen de grens naar Irak overschreden hebben. In zijn Arabische uitzending van be richten op Maandagavond heeft de om roep van Cairo gemeld, dat de Egypti sche regeering.aan de Iraksche regee ring in een nota heeft medegedeeld, dat zij de betrekkingen met Irak in stand wil houden. Volgens te Lissabon uit Egypte ont vangen berichten zijn er in verband met de gebeurtenissen en Irak, tal van botsingen tusschen de Arabische jeugd en de politie voor Irak op touw gezet. De Egyptische jeugdpartij, Misrelfa- tat, heeft den Iraksche minister-presi dent Kailani, telegrafisch in kennis ge steld van haar bereidwilligheid om met hem goed en bloed" voor den vrijheids strijd tegen Engeland beschikbaar te stellen. Volgens berichten van de New York Daily News en van de New Yorrk World Telegram uit Londeft worden in geheel Indië nog steeds arrestaties verricht. Zoo zijn thans ook de secretaris generaal van de Socialistische partij van Lahore, professor Ram Koemar, en de voor zitter van den Indischen Studenten- bond gearresteerd. De kantoorvprtrek- ken van het nationale congres in Luk- now en Allahabad zijn doorzocht. Tal rijke boeken en documenten werden in beslag genomen. De neef van de reeds vroeger gearresteerde Subnas Bose is wegens een in Calcutta gehou den rede voor den AI-Indischen Jeugdbond gearresteerd. De Britsche ambassade te Sjanghai maakt bekend, dat vanaf 15 Mei voor alle naar de Perzische Golf varende schepen en voor neutrale ladingen naar Iran en Irak navicerts geëischt zullen worden. De Chineesche pers ziet in dezen maatregel een bekentenis van den kritieken toestand van Engeland in het Nabije Oosten. De secretaris-generaal van het depar. tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van Zaterdag 10 Mei .1941 de vrije verkoop van een groot aantal soorten schoenen, welke tot dusverre zonder bon mochten worden verkocht, niet meer is toegestaan, en hiervoor derhalve een schoenenbon dient te worden ingeleverd. Voor deze soorten schoenen zullen aparte schoenen bonnen worden uit gegeven, welke van de gewone bonnen zijn te onderscheiden, doordat op de bonr.en een cijfer „2" is gedrukt en zij een andere kleur hebben. Deze „bonnen 2" kunnen op de gebruikelijke wijze bij de plaatselijke distributiedienster worden aangevraagd. Met nadruk wordt er echter de aan dacht op gevestigd, dat de „bonnen 2" uitsluitend recht geven op het koopen van open sandaletten, opanken, vlecht- schoenen, riempjes- of meisjeschoenen, witlederen schoenen, Samoa's, raffia's, alle schoeisel met een boventuig van leder en een onderwerk van hout of ander vervangingsmateriaal (eventueel met een achterlap van leder of rubber), alle huispantoffels, waaraan leder is verwerkt, alle textielschoeisel met rubber of lederzooi, rubberlaarzen en overschoenen, klompsokken, echt rep- tiellederén schoenen, avondschoenen van zilver-, goud- en goudtorrenleder, laklederen heerenavondschoenen met wasdoek hiel, kinderschoenen tot en met maat 23 en dat het koopen van gewone schoenen op deze bonnen ver boden is. Wat vrij blijft. Éen beperkt aantal soorten schoenen kan «echter ook thans nog zonder in levering van een distributiebon bij een kleinhandelaar worden gekocht. Dit zijn uitsluitend de volgende soorten: spikes, raceschoenen, boksschoenen en korfbal schoen en voorts schoenen welke d(y>r of namens den directeur van het Rijksbui*e' voor huiden en leder ge stempeld zijn met de woorden: af ge keurd schoeisel r.h.l. en schoeisel, waar aan g:en leder of rubber, noch afval van leder of rubber is verwerkt, als mede strandsandalen met een houten zool en een boventuig van ten hoogste vijf lederen riempjes (welke niet bree der mogen zijn dan IVg cM.), De vrijstelling van de distributie regeling van de na verkreg< n machti ging van den' directeur van het rijks bureau voor huiden en leder met d^ woorden „vrij van bon" gestempeld schoeisel komt dus met ingang var 10 Mei 1941 te vervallen. Voor dit met de woorden ..vrij var bon" gestempelde schoeisel zal dus in het vervolg een geldige distributiebor moeten worden ingeleverd. De Führer tijdens zijn rede voor de leden van den Rijksdag in de Kroll-opera te Berlijn. (Weltbild-Polyjoon) Aan een V P.B -brief uit Berlijn ontleenen wij: ALS een spig in zijn web zit Ibr. Saoed, heerscher over Saoedië-Arabië en slaat de ge beurtenissen om zich heen gade, wel licht ge-eed om op'het juiste oogerblik in te grijpen wie zal het zeggen? Deze man, die in vele kringen door gaat voor de ongekroonde koning van het Muzelmansche rijk over de ge- nèele wereld, verstaat de kunst om te zwijgen. In den loop van het laatste jaar is hij weinig ger.oemd. De ge schiedenis van den oorlog, van <de wereld, is geschreven zonder dat zijn naam daarbij anders dan ir. zeer vaag verband is te berde gebracht. Dit wil echter geenszins zeggen, dat de sfinx van het Nabije Oosten is ingeslapen. Ibn Saoed waakt. Niet voor niets heeft Irak enkeie maanden geleden een militaire eommissie naar zijn buurman gezonden. Het zou niets te verwonderen zijn, indien bij de be sprekingen, welke deze commissie met den piachitgen nabuur heeft gevoerd, de huidige opstand reeds ter sprake was gebracht. Ibr. Saoed is niet ge woon, zijn geheimen prijs te geven. Doch veelbeteeker.end is het in elk geval, dat thans reeds aan de Zuide lijke grens van Transjordanie Saoe- disch-Arabische troepen zijn gesigna leerd. Dit staat ongetwijfeld ook in verband met het bericht, dat in Trans jordanie (dat geheel onder Engelschen invloed staat) een nieu# leger wordt, gevormd, onder opperbevel van Emir Abdoellah van Transjordanie. Moet de concentratie van Saoedisch-Arabische troepen worden beschouwd als een tegenmanoeuvre vah Ibn Saoed? On waarschijnlijk is dit niet evenmin als het onwt arschijnlijk is, dat volk en re geering van Irak het oog gevestigd houden op Saoedie-Aïabie voor hulp en bijstand. Wanneer dit laatste land zich in het conflict mengt, kan dit niet anders dan een geweldigen terugslag hebben op de geheele Islamietische wereld. Een opvolger van overste Lawrence? Ook dit is een gevaar, dat Engeland reeds lang hééft voorzien er. dat het heeft getracht te bezweren, voordat het tot uiting kwam. Groot-Brittannië weet zeer goed, dat het in Ibr. Saoed .een vriend, r.og minder een bondge noot heeft te zien. Dit verhindert evenwel met. dat het op verschillende wijzen gepoogd heeft, hem van koers te doen veranderen. Den man. dien het daarvoor had uit gekozen, zou men een opvolger van overste Lawrence kunnen noemer.. Zijn naam is Philbv. Deze geldt als een der beste kenners van Oostersche verhoudingen. Mr Philcy begon zijn werkzaamheid in het Oosten reeds voor den \vereldoorlog. Onder het mom van ontdekkingsreiziger reisde hij naar Arabië, om het terrein te ver kennen en te onderzoeken, in hoeverre „het Engelands belangen kon dienen. Hij maakte zich vertrouwd met het geheele Arabische schiereiland. Hij ging zelfs tot den Islam over. om ont vangen te worden door Ibn Saoed, den toenmaligen beheerscher van den Hedzjas. Hij had een open oog voor de kundigheden en de' politieke be kwaamheid van dezen man. Hij veins de geen bezwaar te hebben tegen de vorming van een groot-Arabisch rijk onder leiding van Ibn Saoed voor opgesteld natuurlijk, dat Ibn Saoed zich vóór den Britschen wagen zou laten spannen. Philby wist van zijn regeering ge daan te krijgen, dat aan Ibn Saoed steun werd verleend bij zijn opptand tegen den 'Imam van Yemen, Philby bereikte echter zijn doel niet, want Ibn Saoed doorzag zijn spel en keerde zich van Engeland af. Handelt Irak onder de auspiciën van Ihn Saoed? Ibrr Saoed wacht en ziet toe. Maar niets ontgaat hem. Het Vliegveld Ha- bannyah is door de Iraksche troepen genomen, volgens de laatste berich ten. Ibn Saoed verroert zich niet. Een bataljon van de Transjordaan- sche troepen, die blijkbaar aan de grenzen van Irak waren geconcen treerd, is met zijn geheele uitrusting overgeloopen naar Iraksche zijde. Is hierin de hand van Ibn Saoed te' ondier- kennen? Hij alleen zou het kunnen zeggen, maar hij zwijgt in alle talen. De gouverneur van Aden, 'de Engelsche kroonkolonie, heeft om hulp en steur, aan het moederland gevraagd, daar de toestand in Yemen en Hadramaut zeer gespannen is. Hij spreekt de vrees uit, dat de onrust ook naar zijn gebied zal overslaan. Wat zegt Ibn Saoed er van? Niets. Hij zegt niets. Niet het minste of ge ringste verluidt van troepenbewegin gen in Saoedie-Arabie, die er op zou den kunnen wijzen, dat interventie van die zijde te«,wachten is. Maar deze rust is bedrieglijk. Niemand iaat zich er door in slaap wiegen. Misschien zal spoedig de dag aanbreken, waarop Ibn Saoed spreekt. Dr P. H. vgn der Hoogh, die in de Mohammedaansche wereld zeer thuis is geeft in Het Vaderland een be- schuwtng ver de gebeurtenissen in Irak, waarin hij o.a. betoogt: „Nu Griekenland gevallen is, begint het strijdgewoel het Naburige Oosten te naderen en het oogenblik is niet ver meer, dat enkele van de staten daar, zoo niet alle in het groote conflict be trokken zullen worden. Wat zal Irak, waar gedurende de laatste jaren de eene staatsgreep na den .anderen heeft plaats gevonden doen Dat Engeland zich eenvoudig zal voegen naar de ver langens van Irak om buiten het con flict te blijven, is natuurlijk uitgeslo ten. De belangen, die het heeft bij het oezit van de olievelden van Mosoel, zijn daarvoor te groot en het zal dus doorgaan met troepen naar Irak te sturen om te trachten deze op afdoende wijze te beschermen. Tegen den intocht van deze troepen massa's is Irak reeds begonnen zich te verzetten eri een dergelijk verzet is na tuurlijk altijd wel neer té slaan. Maar wat zal daar de reactie van de overige Mohammedaansche landen op zijn De verhouding van Irak tot zijn naburen, die in 1923 nog zeer slecht was, is sindsdien veel veranderd en verbeterd. Er bestaan twee zeer belangrijke ver dragen: het eerste tusschen Irak, den koning van Arabië Ibn Saoed en den imam van Jemen en, het tweede tusschen Turkije, Irak, Iran en Afganis tan. Zullen deze Islamietische landen voor de belangen van Irak opkomen Over de geheele wereld worstelt de Islam om zich aan de heerschappij van de Europeanen te onttrekken en als het in dit groote Europeesche conflict zijn kans daartoe ziet, zal het die niet on gebruikt voorbij laten gaan. Ook is uit godsdienstig oogpunt Irak een zeer belangrijk land. >Er bevinden zich daar al de heilige plaatsen van de secte der Sjiïten, n.l. Kerbela. waar de graven van Hoesein en Abbas zijn, Nedjef en Koefa, waar A!i gedood werd en Kasimen en Samarra. Het jaarlijksche aantal pelgrims naar deze plaatsen bedraagt dikwijls meer dan 150.000. Ook zijn er soennitische bede vaartplaatsen, zooals Basra, Waar het graf var, Zobeir en van Hasan Basri is, en Bagdad. Zal de bedreiging van deze geestelijke goederen voldoende zijn om de geheele wereld van den Islam zich als één man te doen vereenigen en déze gelegenheid aan te grijpen, om z:ch voorgoed aan het Europeesche voogdijschap te ontworstelen? Of zullen' de rijke olievelden van Mosoel een zoo groote twistappel blijken te zijn, dat ze een dergelijke samenwerking onmogelijk zullen maken De toekomst zal het leeren." AANZIENLIJKE SCHADE. Het Britsche ministerie van Lucht vaart en het ministerie van Binnen- landsche Veiligheid deelen mede, dat de Duitsche luchtaanvallen in den af- geloopen nacht voornamelijk gericht waren op het gebied van de Clyde. Hier werden „zware aanvallen" ge daan, die „aanzienlijke schade" en „een zeker aantal slachtoffers" ver oorzaakten. Andere aanvallen waren gericht op het gebied aan de oevers van de Mersey, verder op districten in Noord-,, Oost- en Zuid-Oost-Engeland alsmede op Noord-Ierland. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DITITSCH GEBIED In den nacht van 5 op 6 Mei heeft het Britsche luchtwapeh een aantal vluchten gemaakt naar Zuid- en Zuid-West-Duitschland. Op verschil lende plaatsen, o.m. op bekende kurorten werden brisant- en brand bommen geworpen.- Talrijke bommen vielen zonder schade aan te richten op open veld. De aangerichte schade is over het algemeen gering, aldus het D.N.B. Zon op 6.02, onder 21.14. Maan op 16.20, onder 4.17. Men is verplicht te verduis- ter.a van zonsondergang to* zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang onls'oken worden J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1