Regeering üan Irak NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN wijst compromis af Woensdag 7 Mei 1941 ion 6H v«nJ2 L*chap«o- ingeland maakt zijn vredes voorwaarden bekend pe strijd om het vliegveld Habbanijah - De rol van de petroleum De gevechtshandelingen. Iraksch communiqué. Om de petroleum. De houding van Turkije. Amerika en de gebeurte nissen in Irak. Grens tusschen Syrië en IralCgesloten. Anti-Britsche opstanden in Syrië. STIMSON EISCHT ONMIDDELLIJK GEBRUIK DER VLOOT Om de zeeën veilig te maken voor de munitie levering. EDEN OVER DE JONGSTE GEBEURTE NISSEN. Opmarsch naar Tripolis was uitgesloten. ftUtb tWet I.*** niet ig nenu. m Indies •DiUbj 2351 GO chit, verken, ►gunning lompen Jeliik op or scha- van noemde i afge- opge- ng heeft genoemd ndelen, genoemd van de i scheer- 2352 52 een zwem- ad- en zware dat het met en men i terug- fcinnerde vorig n, den he kaas, le art held. het Jongen aar ge uit. elkaar, j,. lachte noet el- échje. ilemaal Inlet te hebben kantoren maar eten j»e ont" geleek. net 1 zelfs i japo» rfende door jurk. gr Jaaiganj, No. 20623 Pottflro M40t Bur Markt SL TM I7U Directeur t. HETER Naar te Beiroet uit Bagdad ver luidt, heeft de Iraksche regeering ten |Miging om 'in "het Iraksch- Engelsch conflict tot een compro mis te komen van de hand geweren en blijft zij staan op haar bij ver drag bepaalde rechten. Bit Cairo wordt, volgens een S.P.T.- telegram uit Istanboel gemeld, dat in Mn radioboodschap aan het volk van Irak van Ertgelsehe zijde de voor waarden bekend zijn gemaakt, waar- tp Engeland bereid zou zijn de goede betrekkingen met Irak te herstellen. De voornaamste eisch is, dat Rasjid gjj-Gailani bevel zou geven, dat de militair belangrijke punten door de Iraksche troepen worden ontruimd. Het vliegveld Habbanyatwwordt het belangrijkste van deze punten ge zeemd. Volgers berichten uit onderschei dene bron is het vliegveld Habbanyah in Irak onbruikbaar geworden, doch de Iraksche troepen kunnen de En- gelachen niet aanvallen, aangezien het terrein omgeven is met prikkel draad dat onder hoogspanning staat. De Iraksche vliegers bombardeeren het terrein, hop er de de electrische centrale te raken, welke onder den grond is gebouwd. De geestdrift en de moed der #raksche vliegers gaat elke"lofuiting te boven, aldus Stefani. De eerste militaire successen hebben het moreel versterkt. Uit Teheran wordt vernomen, dat de openbare meering in Iran met groote sympa- thie de poging van'het Iraksche "volk. volgt om zich te bevrijden van het Engelsche juk. Ofi meldt uit Beiroet, dat volgens een bericht, uit Bagdad, de Iraksche generale staf een manifest tot de be volking heeft gericht, waarin hij haar dankt voor de medewerking bij den strijd tegen de defaitisten in dienst van den vijand en oproept om de verraders te grijpen en aan het leger uit te leveren. Uit Bagdad wordt gemeld, dat de Iraksche regeering verklaard heeft besloten te zijn de woonwijken van de Britsche onderdanen te ''bombar deeren, als Bagdad met bommen be werkt wordt. Deze verklaring is»be- doeld als antwoord op het Britsche dreigement in den vorm van 'vlug schriften uit vliegtuigen, dat de openbare gebouwen van de hoofd stad gebombardeerd zullen worden, indien de Iraksche troepen in hun tegenstand volharden. Uit Bagdad wordt, gemeld, dat te Basra nog geen ernstige gevechten geleverd zijn. De Iraksche bevolking heeft het toesluit van de regebfciQg, zich tegen de Engelsche orrcleraruk-" hingsmaatregelen te verweren met Westdrift ontvangen, aldus het D.N.B. Je verduistering van Bagdad is ge joel ten uitvoer gelegd en ovefal orde en r.ust. Eenige Engel sen, die gepoogd hadden uit Bag dad te vluchten, zijn door de bevol- aan de politie overgeleverd. Het Iraksche opperbevel heeft de ^epen bevolen spaarzaam met de jnunitie om te gaan, daar er geen ge- «fenneid is om de voorraden aan te vullen. In dit beveel wordV-^TklaaFd, dat geland al m anderhall! jaar geen JMtaitie meer heeft geleverd, zulks in felling met beloftenf ^aie bij jrdrag bekrachtigd zijn. De leverings lijnen zijn met opzet uitgesteld. UI® feaksche regeering heeft aan een pIomatielte missies te Bagdad het ?Jemorandum doen toekomen over Fait ^^ardement op de open stad h'aWL en dat van het militaire t is van Al Rasjid. hekk *raksche politie-strijdkrachten v tu naar uit Bagdad verjuidt, het bii <Trkte sP°onwegstation Dekissioer EnieM?ra ze* en ^et daar liggende Sevan garnizoen ontwapend en U J®'en genomen. Het radiostation Uit t ^ra^en overgenomen Uien j n<kn meldt U-nited Press, dat kjt toegeeft, dat de toestand in voorlnn0- s de berichten over de Htm?0 |uccessen der Britsche c«? nög steeds zeer ernstig is. vaar bestaat, dat de Iraksche broBn„nde1}nstaJiaties der petroleum- Britseho zuHen vernielen", voordat de öe v oepen> deze bezet hebben, de vn_jj^pamste moeilijkheid voor dat jjf t ,en Is gelegen in het feit, V(H*een n*et voldoende troepen Jan^e-i Wfit grootere operatie te land J waren. De strijdmacht van dot| T]j_5ette,n regent van Irak. Ab- BlWina die op het oogenblik in .gevormd wrrdt, zou de Brit sche strijdkrachten kunnen ondersteu nen, wanneer zij het Noordelijk deel van Irak binnenrukte. Uit een Engelsch pverzichtwerk van de luchtvloten der wereld blijkt, dat Irak slechts over Italiaansche en En- gelsch'e gevechtsvliegtuigen en Savoia Marcheti-bommenwerpers van ver ouderd typè beschikt. Men verklaart, dat deze machines niet opgewassen zijn tegen het moderne materieel yan het Britsche leger in het Middens-Oosten, zeker niet tegen die afdeelingèn, die hun standplaats in Egypte hebben. Voor zoover men zich te Berlijn uit de vrij verwarde berichten uit Irak een beeld over de oorlogssituatie kan vormen, schijnen de voornaamste operaties zich in twee zones af te spe len, meldt S.P.T. uit de Duitsche hoofdstad. In het Noorden van hét land, in de petroleumvelden, schijnt het Irak sche leger aanvallen op de Engelsche steunpunten te hebben ondernomen en volgens de laatste berichten uit Beiroet, zijn de petroleumvelden van Mossoel en Kirkoek in handen van de Iraksche troepen.' Kirkoek is zeer be langrijk als beginpunt van de Britsche en Fransche pijpleidingen, die naar Haifa en Tripolis aan de Middelland- sche Zee'loopen. Deze pijpleidingen zouden inmiddels reeds door troepen van j#lrak bezet zijn. Het zwaartepunt der - operaties zal waarschijnlijk rondom Basra, in het Zuid-Oosten van het land. liggen. Het Iraksche opperbevel £al alles op alles zetten om te verhinderen, dat de Britsche troepen, die hier geland zijn en nog steeds landen, hun tocht naar het binnenland in de richting van Basra en de olievelden van Kir koek voortzetten. Volgens berichten uit Ankara, zijn ^het begin van de vijandelijkheden reeds 20.000 man, gemotoriseerde strijdkrachten te Basra geland. Deze rukken 'op in de richting Bagdad. Het -vliegveld van Basra? ShoeabL, hebben de Engelschen verloren. Ook in het centrum van het land wordt gestreden,, maar dit is slechts van secundaire beteeker.is. Volgens te Berlijn ontvangen be richten, laat de uitrusting van het Iraksche leger nogal te wenscher.. "Voor zoover is na te gaan, beschikken de Engelschen. afgezien van de troe pen, die te Basra zijn geland, over drie vrij sterke luchteskaders, die op een groot aanta. vliegvelden, o a. langs de pijpleidingen gestationneerd zijn. Ver der bevinden er zich eenige pahtsef- afdeelingen en zeven gemotoriseerde compagnieën in Irak. Wat de kansen van Irak zijn, hangt van zooveel omstandigheden af. dat men te Berlijn'liever geen voorspellin gen doet. De Vöjkischer B e j- bachter spreekt over*„den wanhopiger, strijd, van Irak tegen een verpletteren de overmacht." Volgens een 'bericht van Ofi uit Bagdad heeft de Iraksche generale staf het volgende medegedeeld: Westelijke bevelvoering: Geschut en vliegtijigefh hebben een krachtig bom bardement gericht op het kamp van Habbaniyah en groote schade aange richt in de munitie- en petroleum- opslagplaatsén aldaar. Twee vlieg tuigen werden op den grond vernield. Het vijandelijke lucht wapen heeft twee maal het kamp van Rasjid gebombar- deerd* en brisant- en brandbommen geworpen op- het kamp en het vlieg veld. De aangerichte schade was echter onbelangrijk. Vliegtuigen en afweer op den grond hebben verscheidene bommenwerpers neergeschoten. Zuidelijke bevelvoering: een vijande lijk vliegtuig is gistermiddag gevlogen over de voor Basra gestationneerde troepen en heeft verscheidene bommëVi neergeworpen Onze troepen vielen het Engelsche leger in Basra aan. Het kwam' tot een zeer heftigen strijd, omtrent welks resultaat nog niets be kend is. Vijandelijke vliegtuigen heb ben gevlogen boven Roetba en eenige bommen neergeworpen, die op grooten afstand van het fort insloegen. Vijf transportvliegtuigen hebben getracht in Hadissa te landen. Zij werden door de Iraksche troepen met machine-- geweren beschoten. Een van hen raakte in brand. De politie heeft zich van twfee anderen meester gemaakt. Twee transportvliegtuigen konden ontko men. Twintig soldaten werden gevan gen genomen. Op ,6 Mei verloor de vijand elf vliegtuigen nJ. negen bom menwerpers en twee transportvliegtui gen. Vijf andere vliegtuigen werden beschadigd. O.F.I4 het yroegere Havas, meldt uit Bagdad, dat pompstation H 2 van de pijpleiding in handen van de Iraksche troepen is gevallen. In Palestina is het, naar "door den zender van Bagdad bekend is gemaakt tot botsingen gekomen met Engelsche troepen. In Transjordanië zouden re- volutionnaire beroeringen merkbaar worden, welke reeds aanleiding ge geven hebben tot gevechten van Engelsche formaties. Het goederenverkeer tusschen Tur kije en Irak is verbroken. Het spoor wegverkeer blijft voorloopig in stand. Ö.F I. meldt uit Beiroet, dat de Iraksche regeering heeft besloten tot vordering van de particuliere auto's. De minister van Justitie heeft met in gang van 1 Mei de Britsche adviseurs, oresidenten van rechtbanken en amb tenaren afgezet en wel wegens schen ding der discipline wegens ongehoor zaamheid en optneden.* tegen het openbare bestuur. „Wij zijn er in Duitschland ver van af de beteekenis van de petroieum van Mosoel te overschatten". Dezbf opvatting uitte men gisteravond te Berlijn van deskundige zijd^ ten overstaan van persvertegenwoordigers. Men voegde hieraan evenwel toe, dat de olie van Irak bijzonder gunstig ge legen is en wel voor- de vo rzienmg van de Britsche vloot in de Middellan- sche Zee als ook voorv de Engelsche troepen in den Levant, waar b.v. de strijdkrachten van generaal WavelT tot dusverre van Iraksche petroleum zijn voorzien. De petroleumpolitiek van Mosoel, zoo verklaarde men voorts, ging tot nog toe door voor het succes nummer van de Britsche, politiek in Voor-Azië. Deze politiek bezwijkt thans. Door de gebeurtenissen in Irak wordt Engeland niet slechts bedreigd met het verlies van een „benzine station in de Middellandsche Zee", d-aarenboven kan het nog zijn vdor, Aziatische landbrug naar Britsch-Indië en een waardevolle flankstelling bij het Suezkanaal verliezen. Lawrence's beroemde „opstand in de woestijn" beleeft thans in Irak een nieuwe druk, maar met tegengestelde voorteekenén. Bij een vergelijking tusschen de Duitsche en de JBritsch» petroleum- voorziening wees men in deskundige kringen te Berlijn vooral op-de om standigheid, dat in Duitschland de ver-» vaardiging vart synthetische benzine; thans o{^, volle toeren draait, dat de Roeme'ensche petToluem bijna uitslui tend aan Duitschland wordt geleverd en dat voorts uttfe-de Sovjet-Unie'voort durend rijke «Èpoleum leveranties in Duitschla^ ijrerkomen. Daartegenover vestigde men er de aandacht op. dat Engeland de syntheti sche banzine tot dusver heeft ver waarloosd. Voorts zijn de groote Engel sche pëtroleumraffinadorijen, vooral'in de bocht van de Theems, welker capaciteit alleen re^ls op 14 millioen ton getaxeerd mag worden, in voort durend toenemende mate do<^r het Duitsche lucht wapen gebombardeerd. Ten slotte is de vloot tankschepen, d:e tot nog .to*tf voor Engeland voer/ door de successen var het Duitsche lucht en duikbootwapep aanzienlijk gedund. Ook de aanvoerwegen voor petroleum zijn door het wegvallen van de Middel landsche Zee en door de Britsche kon- vooimoeiiijkhden ten nadeele van Engeland aanmerkelijk verlengd. Uit Bagdad wordt gemeld: Groot- Brittannië verliest jaarlijks vijf mil lioen ton ruwe olie, als gevolg van de verbreking der pijpleiding naar Haifa, waartoe Zondag door de regeering van Irak opdracht »js gegeven. Voorts wordt uit Haifa gemeld, dat de raffinaderijen aldaar den arbeid reeds gestaakt, heb ben, daar de petroleumaanvber stil staat. De Daily Mail kondigt aan, dat het rantsoen benzine voor auto's ver minderd, en misbruik van brandstof gerechtelijk vervolgd zal worden. „Als Engeland zich verbeeldt, dat welke moeilijkheden dan ook, Ilitler er van zullen weerhouden gebruik te maken van de voor Duitschland gun stige situatie in Irak, zal het daarmede slechts bewijzen, dat het gedurende de laatste twee jaren niets geleerd heeft", schrijft de Manchester Guar dian. „Irak produceerde", aldus het blad, in 1938 4.000.000 ton petroleum, en als men verzekert, dat het verloren gaan van deze petroluem voor Enge land niet zooveel te beteekenen heeft, omdat het in de Middellandsche Zee over voldoende voorraden beschikt, en steeds toegang heeft tpt de olie velden van Iran, die in 1938 10 millioen ton produceerden, moet men antwoor den, dat weliswaar juist is, maar dat daarmede de beslissende vraag, of JDuitschland toegang tot de Mosoel- petroleum zal verkrijgen, niet beant woord wordt." De Daily Sketch houdt zich in het kort bezig met de criwiek van de Turksche pers op de mislukte Engel sche pogingen in het Nabije Oosten. De houding van de Turksche bladen, aldus de Daily SJcetch, moet van diplo matiek standpunt uit als het eerste' defintieve bewijs voor de beslissing van Turktje beschouwd worden, zich buiten den oorlog te houden. Op deze wijziging in dé Turksche houding zegt het blad de laatste vijf weken reeds meer dan eens gewezen te hebben. DeNew YorkTimes vreest voor een terugslag van de gebeurtenissen in Irak op de volksstemming in de Vereenigde Staten en voor een be dreiging van de hulpverleening aan Engeland, want het land aarzelt in den oorlog te gaan, omdat het voor der- geijlke avonturen thars reeds te laat is. Volgens berichten uit het Midden- Westan is de openbare meening over de hu!v aan Engeland zeer aarzelend geworden. Men gelooft nl. dat Enge land een expeditieleger zal noodig hebben, doch dat zulk een leger in de komende jaren inferieur zal moeten blijven aan den tegenstander. Naar uit Beiroet wordt gemeld, js de grens tusschen Syrië en Irak ge sloten. De grens tusschen Syrië en Turkije is weliswaar voorloopig nog open, reizigers, die uit Syrië naar Irak willen, mogen Turksch gebied echter Viet passeeren. De kwestie van de defbrreis van Syrië naar Irak is acuut geworden, toen driehonderd Iraksche studenten van de Amerikaansche universiteit in Beiroet den wensch uitspraken naar hun vaderland terug te kèeren. Uit Beiroet wordt vernomen, dat anti-Britsche opstanden in Syrië ont staan zijn onder de Mohammedanen. Voorts hebben 50.000 Mohammedanen een felle betooging geïmproviseerd cn het Britsche consulaat in Damascus geplunderd. Bovendien is bericht ont vangen, dat de groot-moefti uit zijn verbanningsplaats Bagdad de Ara bieren zou hébben opgeroepen tot den heiligen oorlog tegen de Engelschen. Engelsche vliegers hebben, naar fuit Bagdad wdrdt gemeld, in Irak vlug schriftenXui£g*worpen, waarin be weerd wordt, dat de onafhankelijkheid van de Arabische volken door Enge- ar>d niet in gevaar $ordt gebracht. De woordvoerder van .den Bagdad- sch?n omroep merkte ir. dit verband op: In Irak kent men de waarde van dergelijke verzekeringen. De vlug schriften zullen m Irak geen indruk maken. Engelapd zal wel spoedig in-# zién, dat het geheele Arabische Volk, eensgezind is met Irak. C ROOSEVELT WAS OVER ZIJN REDE INGELICHT In een radiorede heeft de Ameri kaansche minister van Oorlog, Stimson, volgens het D.N.B., Dinsdagavond het onmiddellijke gebruik geëischt van de Amerikaansche vloot, om naar hij zei- de, de „zeeën veilig te maken voor de levering van munitie naar Engeland". De veiligheid van de Vereen. Staten, zoo beweerde Stimson, is afhankelijk heid van de overwinning van Engeland. Alles, wat de Ver. Staten tot dusver tot een zoodanige overwinning hebben bij gedragen, is onvoldoende, aangezien Duitschlands activiteit op den Atlanti- schen Oceaan de Engelsche levenslijn bedreigt. Wanneer de V.S. wachten tot de macht der Britsche vloot is gebro ken, zal de zeemacht der V.S. er een van den tweeden rang worden. De V.S mogen niet toelaten, dat de* voor En geland bestemde munitie op den At- lantischen Oceaan tot zinken wordt ge bracht. aangezien de V.S. voor milliar- den wapenmaterieel vervaardigen. De minister bevestigde, dat de blok kade van Engeland zoo doeltreffend is geworden, dat daardoor niet alleen de leverantie van wapenmaterieel. maar ook van levensmiddelen uit de Vereen. Staten voor Engeland in gevaar ge bracht wordt. Het geheele leven der Ver. Staten, zoo beweerde Stimson ten slotte. is gebaseerd of> de vooronder- stellingf^dat de controle der Oceanen in bevriende handen is. De V.S. heb ben bijvoorbeeld reusachtige steden aan de zeekust gebouwd, ofschoon zij nooit een groot staand leger hebben ge had. Met de ontwikkeling van het luchtwapen is 't nog belangrijker \oor de V.S. geworden, dat de controle der zeeën zich bèvindt in handen'van be vriende naties. Inzijrv radioretie, waaromtrent naar de secretaris vjan het Wjtte Huis heeft verklaard, tevoren met president Roo sevelt afspraken waren gëmaakt, heeft Stimson, ter inleiding gezegd,'Vat^ Amerika zich geplaatst' ziet tegenover een crisis, die het algeheele gebruik- 9er krachten noodig maakt voor de. waarborging van de eigen veiligheid. Duitschland plaatst, aldus Stimson, de geheele wereld, met inbegrip van Ame. rika, voor het alternatief te capitulee- ren of onvoorwaardelijk weerstand te bieden. Wanneer de vloot der Vereen. Staten het streven der Engelsche vloot aanvult, kan zy alle oceanen rondom Amerika veilig maken en daarmede de noodige tijdwinst geven. Stimson noemde den onbeperkten duikbooten oorlog „onwettige blokkade", welke de Vereen. Staten niet erkennen. Aan het slot van zijn uiteenzettin- g verklaarde de minister van Oorlog: Wanneer wij niet bereid zijn offers te brengen en zoo noodig te sterven voor de overtuiging, dat de vrijheid van Amerika moet worden gered, kan z(j niet gered worden." Menzies in Amerika De Australische premier, Menzies, is hier per vlieg 'ig uit Lissabon te New York aangekomen. Hij verklaarde aan de pers, dat Engeland om den oorlog te winnen het „geniale kunnen van het Amerikaansche volk" noodig heeft. De V.S. zouden de menschheid een grooten dienst bewijzen, wanneer zij zoovel! mogelijk in overeenstemming met de Engelsche behoeften vliegtuigen zou den willen vervaardigen. .Het gaat er thans om, hoe snel Amerika de maxi- mumprestatie kan bereiken, want de voornaamste strijd zal in de eerstvol gende maanden in de lucht en op den Atlantischen Oceaan uitgevochten worden. De buitenlandsche schepen In het Huis van Afgevaardigden is het tot een vurig debat gekomen over de machtigingswet op het overnemen der in Amerikaansche havens opge legde schepen door de regeering. aldus het D N,B. Met 161 tegen 131 stemmen werd een eerste amendement van de oppositie, inhoudende, dat het afstaan van in beslag genomen schepen aan Engeland verboden wordt, verworpen.. De oppositie bracht naar voren, dat een dergelijke maatregel op een ondubbel zinnige oorlogshandeling neer zou ko men, terwijl de democratische meer derheid verklaarde, dat een dergelijke transactie zich niet zou onderscheiden van den afstand in de herfst van het vorige jaar van 50 torpedobootjagers aan Engeland,, Ook de convooikwestiè is in den loop vpn de debatten aangesneden, waarbij van democratische zijde het onmiddel lijk invoeren van convooien geëischt werd Verklaring van Knnx De minister van Marine, Knox heeft Dinsdag voor de marinecommissie van hot H6is van Afgevaardigden verkla- - ringen afgelegd, waarin,hij. volgens United Press, de vormingWan landings troepen voor de Amerikaansche marine „buitengewoon belangrijk" noemde. GRIEKENLAND MOEST GEHOLPEN WOUDEN. Met betrekking 'tot de komende debatten in het Lagerhuis meldt Reu ters parlemenaire correspondent het volgende: Het Lagerhuis zal in zijn beide vol gende bijeenkomsten en het Hooger- huis in zijn komende bijeenkomst een regeeringsontwerp behandelen, waarin instemming verlangd wordt met'de regeringspolitiek ten aanzien van de aan Griekenland verleende hulp en de kwestie van vertrouwen gesteld wordt, of de operaties der strijdkrachten van het Britsche rijk in het Midden-Oos ten en op de andere oorlogsterreinen door de regeering met alle mogelijke energie zullen worden voortgezet. De minister van Buitenlandsche Zaken, Anthony Eden, zal de debatten openen. De eenige woordvoerders der regeering zullen waarschijnlijk majoor*Attlee en Churchill zijn. Hoare Belisha en Oliver Stanleay, dë twee vroegere ministers van Oorlog, hepen het woord te nemen, evenals wellicht ook Lloyd George. Blijkens een D, N. B.-bericht uit Stockholm heeft Eden in het Lager huis uitvoerig rapport uitgebracht over de jong' c ontwikkeling der gebeurte nissen op den Balkan en in Noord- Afrika. Ter inleiding merkte Eden op, dat hij zich in een éenigszins delicate positie bevond, nu hij in het Huis. rekenschap moest afleggen over de jongste gebeur tenissen en vooral ofrer de moeilijk1^ heid in het Midden-^sten. Hij moest zijn opmerkingen beperken op een wijze, dat zij den vijand op fieenerlei wijze dienstig konden zijn. Om (e beginnen verdiepte de be windsman zich in de gebeurtenissen van Februari in Noord-Afrika. Hij ver klaarde, dat de Engelsche troepen bij hun komst te Bengazi zoo moe gestre den waren en hun voertuigen dennate hadden geleden, dat zij eerst wat moes-, ten uitrusten en hun voertuigen moes ten repareeren. Onder deze omstan digheden was het onmogelijk nog voorbij Bengazi op te rukken. Een op marsch naar Tripolis was uitgesloten. Vervolgens deelde Eden den afge vaardigden mede, dat op den elfden dag. waarop de Britsche troepen te Bengazi waren aangekomen, te Londen een nota van de Grieksche regeerifig was ontvangen, waarin geïnformeerd werd welke hulp Groot-Brittannië aan Griekenland kon verleenen. Men had nu, aldus de minister de keus .ij uit gebreide troepenmassa's te Bengazi te laten liggen of Griekenland te hulp te komen. In de veronderstelling dat de in Cyrenaica achtergelaten troepen vol doende zouden zijn om tegen iedere be dreiging stand te houden, beslóot men aan Griekenland hulp te verleenen. Hij Eden, zoowel als de opperbevelhebbers van de Britsche strijdkrachten waren naar Athene gegaan 9m met de Griek- schg staatslieden te confereeren. „Als wij Griekenland niet te hulp gekomen waren", zoo verklaarde hij, „dan kon den wij niet meer met opgeheven hoofd voortgaan". Ten aanzien van Joego-Slavië ver klaarde de minister, «jat de mobilisatie aldaar eerst op gang w*as gekomen, toen de nieuwe regeering aan het roer kwam Toen was het evenwel reeds te laat Nopens Turkije meende Eden, dat tusschen dit land en Engeland vriend schappelijk contact bestaat. Ten slotte 'merkte hij ormtrent de gebeurehissen in Irak op, dat de Britsche regeering besloten is haar rechten in Irak te handhaven. DUITSCHE PERSSTEMMEN. .Churchill ensceneert parlements- tooneel"; op dit thema schrijft de Berlijnsche pers over de gisteren be gonnen zitting van het Britsche Lagerï huis, aldus het D.N.B Aangezien het kabinet over het geheel slechts een verkleind spiegelbeeld is van het Lagerhuis, aldus de V 1 k i s c h e r Beobachter kan nooit verwacht worden, dat de critiek op de politiek vormen kan aannemen, die t#t bestaan der regeeripg zelf zouden kunnen be dreigen. Het kabinet van Churchill is een compromis, een kabinet van de systeembonzen. zijn zwakte is aan den eenen kant gebleken uit de voortdu rende verandering van ministers, aan den anderen kant uit het falen bij. belangrijke maatregelen d(Phet gebied van de oorlogvoering. De Berliner Börsenzeitung verklaard, dat de 'zoo dringend fti het Lagerhuis geëischte debatten over de oorzaken van de laqtste Britsche ne- derlagen^in Libye en Griekenland nu eindelijk' zijn begonnen. De minister van Buitenlandsche Zaken. Eden, heeft- tot taak gekregen de'rinleidende regeorings- verontschuldiging uit te soreken, Zif was jammerlijk genoeg. Diplomatie kon niet helpen waar het aan wapens ontbrak, zoo luidde het Leitmotiv van Eden. Engeland heeft meer sfchepen en meer munitie noodig, zoo ltiidde zijn toelichting op de laatste' nederlaag, waarbij Vlij zeide, dat meer wapens en meer schepen uit de V S. ftiet alleen voor het behalen van mili taire overwinningen, maar ook voor diplomatieke successen noodzakelijk zijn. De Deutsche Allgememe Z e id u n g schrijft, dat Eden voor het Lagerhuis dè verantwoordelijkheid voor de catastrophe heeft geschoven op de Grieken Serven en op Smuts. De voorstelling van zaken, die Eden gaf, van de Britsche nederlagen noemt het blad een „achteraf bijgeslepen met een bepaald doel opgesteld rapport'". Het blad besluit: „Het laatste deel van de redevoering van Eden vormde een woedende klacht tegen Irak en een machtelooze poging om de Arabieren te overtuigen van de edele bedoelin gen van Brittannië en op te hitsen tegen de spilmogendheden. Ten slotte kwam de gebruikelijke finale buiging voor de hulp uit de Vereenigde Sta ten voor de „slagvelden in Azië, Afrika en Europa". Eden vergat slechts te vermelden, dat het Europeesche vasteland in den Balkan-veldtocht van April 1941 voor de laatste maal Britsch slagveld is geweest." Zon op 5.57, onder 2'. Maan op 17.38, onder 4.14. Men is verplicht te verduis- Ie'.a van zonsondenisni! lo< zonsopkomst Lantaarns van voerluiden moeten oor na ronsonder a»n(t,onStoken words-n «^vwuniwnWMM»»»»*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1