ml till van artikelen verplicht NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Iraksche minister van Oorlog naar Ankara Het prijzen ter iff sn sn Donderdag S Mei 1941 Engelschen zouden pijpleiding naar Mosoel weer beheerschen 10 i w w; Bommen op Bagdad - Nog geen algemeene mobilisatie in Irak Geen bemiddeling zegt Bagdad. Verklaring van Churchill [Öe houding van Turkije. Nog geen algemeene mobilisatie. Nieuwe aanvallen op Engeland. Willkie pleit voo meer hulp. UN1943 WORDT HET |lff ER" VERKLAART CHURCHILL. I zal in Eng fouten zland nog Tafci iOH Ut fflCUUt DE KRACHT VAN JAPAN IN DEN STILLEN OCEAAN. Beschouwing van Berlin- R om-Tokio. Belangrijke bijdrage lot den strijd teg^n overtreders van prijsvoorschriften Op naleving wordt scherp toegezien F" 1421 JWigMfc No. 20624 Pottgtro 48400 But. Markt »L TOL 17a Directeur F. HETER Volgen* een bericht van Associa te press uit Cairo zouden de Brit tle troepen het Iraksche cordon $m het vliegveld Habbanijah door broken hebben en de petroleumlei- gjag van Mosoel weer beheerschen. ftjin Bagdad heeft gemeld, dat En- ptebt vliegtuigen een aanval op Bag- I «4 hebben gedaan. Op woonwijken ««tel eenige bommen geworpen. Een I «roemde moskee werd getroffen door bom, die echter niet ontplofte, fllgen* te Rome uit Irak ontvangen I «richten zouden de Engelsche troe- I pm Ut lort Roetba bij de gTens van I Mujordanië bezet hebben. De Iraksche regeering heeft de nota n» do Egyptische regeering, waarin I tec verzocht om matiging en herzie- Ifrg van het Iraksche standpunt, be- «Woord. Dit antwoord werd aan den Igfptiichen ambassadeur te Bagdad «erfereikt. Daarin geeft de Iraksche I npering nog eens de voorgeschiedenis m het conflict weer en betoogt, dat Ink alle middelen om tot overeen- I temming te komen heeft geprobeerd. I Pnctisch heeft Engeland door zijn uavsl op Iraksche troepen aan Irak Ml oorlog verklaard. Daarom kan er vin een compromis geen sprake meer ik frik zal den strijd voortzetten. Tot I ilot dinkt de Iraksche regeering voor 14» bewijzen van sympathie, die zij van I tl ïjyptische regeering heeft ont- I wigen. Ctarchill heeft tijdens zijn uiteen- I «hing in het Lagerhuis bekend ge makt, dat Engeland reeds in Mei van kb vorig jaar overwogen had, troepen uur Irak te zenden om de verbindings assen aldaar te beschermen. Helaas keeft Engeland destijds de beschikbare twpen naar Egypte moeten zenden. De Turksche president, Inönö, is van I Sla inipectiereis door de Westelijke 1 Wïinciën te Ankara teruggekeerd. I Radio Levante deelt ter verbetering I In Mn vorig bericht mede, dat niet de Iraksche minister van Buitenland- sche Zaken, Sjabapder, doch de IrS'k- sche minister van. Oorlog, Naji Sjaukat, zich naar Ankara begeven heeft. In de Turksche pers vormt de ineen storting van Griekenland en de vlucht van het Engelsche' expeditieleger het onderwerp van den dag, waarbij scher pe kritiek op de houding van Engeland geleverd wordt, aldus het A'.NJP. Het blad Cumhuriyet verwijt Enge land tusschen de regels door verraad aan de bondgenooten door te zeggen, dat de tot capitulatie genoodzaakte Grieksche legers in Macedonië en Epirus een slachtoffer van de over haaste Britsche vlucht geworden zijn. Het blad Yeni Sabah schrijft, dat de Britschehouding het vertrouwen jegens Engeland irr de Middellandsche Zee geschokt heeft ep dat het Londen in de toekomst moeilijk zal vallen, buitenstaanders .van zijn werkelijk doeltreffende en offervaardige hulp aan bondgenooten te overtuigen. In'het gisteren vermelde bericht van den Time s-correspondent te Ankara wordt nog gezegd, dat indien Duitsch- land erin zou slagen, vasten voet in Irak te krijgen, de omsingeling van Turkije nog vollediger zou zijn. De Turken hopen! zoo vervolgt de correspondent, dat de Duitschers min der succes zullen hebben bij de Arabi sche stammen dan bij de regeering te Bagdad. De anti-Engelsche stemming onder de Arabieren,, welke door de Engelsche politiek in Palestina is ont staan, is echter door de Duitschers handig uitgebuit. De eerste oorzaak van de hnidige gebeurtenissen in Irak, ZOO gelooft men, heeft gelegen in de vlucht van Engelands aartsvijand, den groot-Moefti van Jeruzalem, wien het een jaar geleden gelukte, uit zijn inter- neering te Damascus te ontsnappen en naar Bagdad te komen, waar hij thans de stuwende kracht in 4e beweging van Rasjid Ali is. Ook in Iran, zoo vervolgt de correspondent, wordt tegen. Enge land geageerd. In 'n communiqué heeft de Iraksche generale staf bekend gemaakt, dat de algemeene mobilisatie in Irak nog rriet is afgekondigd, meldt S.PT. Voorloo- pig is men slechts overgegaan tot een gedeeltelijke mobilisatie, daar de mili taire operaties van dien omvang zijn, dat een algeheele mobilisatie nog niet noodzakelijk* wordt geacht. „ZEER FEL", ALDUS DE BRITSCHE BERICHTGEVING. Volgens een mededeeling van den Engelschen berichten dienst hebben de Duitsche luchtaanvallen in den nacht van Woensdag op Donderdag vooral als doel gehad een stad in het Noord westen „en een tweede stad in het Wésten van het land. Beide aanvallen waren „zeer fel". Ook op andere deelen van het land werden bommen ge worpen. Een nader D.N.B.-bericht deelt mee: Het door den Londenschen berichten dienst verspreide officieele communi qué betreffende de Duitsche lucht aanvallen van den nacht meldt, dat sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten een „hevigen aanval op het gebied aan de oevers van de Mersey, het Humbef- district, het gebied aan het kanaal van Bristol en op eenige steden in het Noordoosten en Noordwesten van Engeland" hebben gericht. Het com muniqué spreekt over „zware schade" en geeft uiting aan de vrees,dat het aantal slachtoffers groot is. Liverpool geteisterd. Volgens een bericht van de New York Tiipes uit Londen is in den afgeloopen nacht bij de Du i tse he luchtaanvallen vooral Liverpool ge teisterd. Hetzelfde bericht meldt, dat Woensdagmiddag Dover ijoor Duitsche batterijen onder vuur is gboomen. Om de vier minuten sloeg er\een gra naat in. COMPROMIS IS NIET MOGELIJK. In een massa-vergadering, die was bijeengeroepen door de vereeniging tot verdediging van Amerika dopr hulp verleening aan de geallieerden, heeft Wendell Willkie gepleit voor het on voorwaardelijk voorzien van Engeland van oorlagmateriaal. evenals het ter beschikking stellen van convooien enz^ aangezien alleen op die wijze de over winning van Engeland kan worden verzekerd en een aanval op Amerika kan worden verhinderd Willkie eischte vooral levering van vliegtuigen, die Engeland niet aleen in het moeder land, maar ook in het Nabije en Verre Oosten evenals in Afrika -dringend noodig heeft. Willkie sprak de meening uit, dat er geen Compromis mogelijk was aangezien Amerika geen vrede mag sluiten met hen* die, naar hij be weerde. trachten het leven der Ver een igde Staten te vernielen. De redevoering van Stimson. De redevoering van den minister van Oorlog, Stimson, wordt in een commentaar van United Press als een „oproep tot een rechtstreeksche vlootactie van Engeland" gekenmerkt. Deze oproep heeft in Washington sen satie verwekt, omdat hij het meest directe verlangen tot deelneming aan den oorlog vormt, welke tot dusver door een ambtenaar op zulk een ver antwoordelijken post is uitgesproker, en omdat de secretaris van het Witte Huis verklaard heeft, dat Stimson tevoren met president Roosevelt over deze redevoering gesproken heeft. TCIIERPE CRlfriEK IN HET LAGERHUIS. «tin verklaring in het Lager- *tnlMlïiirchlll o.a. gezegd, dat ■I M Britsche volk slechts bloed, **«n en zweet heeft beloofd. Men Engeland nog veel lonten en reacties beleven. Dit kan ***ket ztjn geloof aan de eind- *"j« "Inning niet aan het wankelen I» 1943, zoo verklaarde wordt het beter. een bericht van de N y a *L«.">tt A11 e h a n d a heerschte er het Lagerhuis een groote I "°g nooit sedert het aan het H£"tromen van Churchill was het t-Jwitisch. Churchill zelf zat isS""' pn luisterend pp zijn keek soms verrast, dan weer TP. vooral toen aanvallen daan op den Britschen be- jhst en op de diplomatie. De l*»Cki u vetkl»arden menig- w .*"e tegenslagen van Libye ■u."et gevolg waren van het i -fejet'onneeren van den gehei- *ntingendienst. Men verweet (^"r-erie van Buitenlatidsctw I Engeland klaarblijkelijk fiTTT.® «e 173e eeuw leefde. M. i vcUW ittduC, 5k«Tj, "jen op, dat de regeering de Amerikaansche hulp ?at men niet op de oorlogs- vertrouwen en dat de "klai 'ot verbetering der acheepvaart, niet tmSP0** ïeweest zijn. De L. op de regeert n gspo! i t iek arbeidersafgevaardigde «ore Belisha, minister vqn Oorlog in het kabinet-Chamber- tain. Deze laatste zeide, dat Engeland den winter aan discussies heeft ver spild, terwijl Duitschland het jaar getijde op de' juiste wijze gebruikte. Terwijl de Britsche minister van Arbeid er over dacht, of een vrij willig of een gedwongen recruteerings- stelsel voor de arbeiders het beste was, heeft Duitschland twee millioen vak arbeiders opgeleid. Engeland heeft slechts 30.000 arbeiders in opleidings kampen kunnen bijeenbrengen. Shimwell zeide, dat Engeland een geheele reeks gebrekkige berichten over de tot zinken gebrachte tonnage heeft gekregen. Op klaarlichten dag droomt Engeland nog Steeds van de massa schepen, die het binnenkort van de Vereenigde Staten moet ontvangen. Als Engeland zijn positie wil behou den, aldus Shimwell, moet de invoer van goederen, die niet van het grootste belang ^zijn, ook die van levensmidde len, gestaakt worden. Indien daardoor gebrek aan voedsel zou optreden, zoti Engeland de tanden op elkaar moeten zetten. Lloyd George drong aan op grootere eii snellere Amerikaansche hulp voor Engeland. Men moet God danken voor de rede, die Stimson heeft gehouden, aldus Lloyd George. Wegens de opera ties der Duitsche duikbootvloot is de toestand voor Engeland „nog banger dan in den vorigen oorlog". Dat geldt ook voor de luchtaanvallen, waardoor vooral ook de koopvaardij getroffen wordt. Amerika kan nog meer doen dan het tot dusverre gedaan heeft. Indien het wil, dat wij Duitschland verslaan en overvleugelen, if het noo dig, dat het nog oneindig veel meer voor ons doet, aldus besloot Lloyd George. In zijn antwoord op de rede van Lloyd George, zeide Churchill onder meer; „Als er één rede is, die niet ge schikt is om onze elasticiteit te ver- hoogen, dan is het die van Lloyd George, die het Lagerhuis weer eens een belangrijke en grondige uiteen zetting heeft vereerd. Het is niet de rede. die men van een groot leider in de.-,/oorlogstijd van vroeger had kun nen verwacht". Ten aanzien van het voorstel tot in stelling van een specialen oorlogsraad, zeide Churchill, dat Engeland geen middelmatige menschen in de regeering noodig heeft, die niets anders kunnen doen dan den gang van zaken ophou den. De premier voegde hieraan toe, dat hij in hoofdzaak de verantwoorde lijkheid droeg. Sprekende over den strijd in Egypte zeide Churchill, dat het Suezkanaal mêt alle mogelijke middelen verdedigd moet worden, omdat het verlies van het Suezkanaad een der ernstige slagen zou zijn, welke Engeland kunnen tref fen. Men moet verder m elk geval de hoop op een gunstigen afloop van den slag op den oceaan blijver| koesteren. „Stormen mogen woeden, wij zullen er doorheen komen", aldus besloot Churchill. Volgens' een nader bericht^ zeide Churchill n'og.dat hij voor de debatten der regeering de verantwoordelijkheid ol> zich had genomen in den meest onmiddellijken en persoonlijke^ vorm. Daarom is hij ook degene, die een kopje kleiner gemaakt kan worden, als Engeland dezen Oorlog niet Wint. Zon op 5.56,'' onder 21.18. Maan op 19.02, onder 5.13. Men is verplicht te verduis ter.* van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten nor na tonsonder gantf ontstoken worden tuigen k onder- S imvnl „De kracht nn JaJ>an in den Stillen Oceaan" is hePonderwerp eener poli tieke beschouwing in het tijdschrift BerlinRomTokio, waarin o.a het volgende gezegd wordt: De berekeningen van de Vereen. Sta ten omtrent de strategie ter zee' voor zagen sinds het verdrag van Washing ton van 1922, in het' geval eener deel neming van Amerika aan een nieuwen grooten,. oorlog, slechts één groote mo gendheid als tegenstander. De tendens van deze berekeningen, zooa.s het ge heele verdrag van Washington zelf, waren kennglijk tegen Japan gericht, dat met zijn toenemende kracht en •Zijn aanspraak op leefruimte een ge vaar scheen te worden voor de rijke bezittingen van Engeland en voer den winstgevenden handel van de Vereen. Staten in Oost-Azië. Door vereeniging der krachten van de- Amerikaansche en de Engelsche vloot geloofde men het best tegen de Japansehe zeem echt op te kunnen. Daarom had men in Wash ington het vlootstatuut der Vereen. Staten, Engeland en Japan gebaseerd oppe verhouding van 53—3. In 1936 kregen deze berekeningen echter mét het Opzeggen van het ver drag van Washington door Japan den eersten zwaren slag, ^want Japan kon toen weer onbelemmerd oorlogsbodems gaan bouwen. Op 27 September 1940 echter, den dag der onderteekening van het driemogendheder.pact in Berlijn, gingen de Amerikaansche berekenin gen definitief ten gronde. In dubbel opzicht was er een beslissende veran dering ontstaan. In de eerste plaats stond vast, dat een deelneming van de Vereen. Staten aan dezen oorlog ook de deelneming van Japan zou beteekenen en daarmede een.oorlog aan twee fron ten tegen een Amerikaansche vloot, die door de noodzakelijke bescherming op twee wereldzeeën verdeeld en daar mede aanzienlijk verzwakt zou zijn. Het kan den in het driemogendhe- denpact verbonden grooten mogendhe den, Japan, Duitschland en Italië, van, Amerikaansche zijde niet kwalijk ge nomen worden, datSÜj een zuiver bond genootschap van verdediging gesloten hebben. Japan koestert evenmin als Duitschland eenig oorlogsvoornemen jegens de Vereen. Staten. Japan moet echter tot zijn leedwezen constateeren, dat de Vereen. Staten oorlogsvoorne- mèns aan den dag leggen. Wanneer zij aan den oorlog zouden gaan deelnemen zal Japan aan de zijde van Duitschland en Italië staan. De Amerikaansche ma rine, zal dan voor de zware taak komen te staan, een oorlog aan twee fronten te voeren, zonder van de thans reeds verzwakte Engelsche vloot eenige ver lichting te ontvangen. De interventionistische politici der bekende kringen in Washington heb ben de positie van de Japansehe mari ne in deq, Stillen Oceaan zeer dikwijls een onderwerp van discussie gemaakt, waarbij al naar gelang de behoeften vqti de Amerikaansche politiek, de be' teekenis, van de Japansehe vloot ver groot of-yverkleind werd. Teneinde |de geweldige bewapeningsplannen er door te krijgen, werd de mogelijkheid rian het verschijnen der Japansehe vloot voor de Amerikaansche kust van den Stillen Oceaan als een schrikbeeld voorgesteld. Zoo kan heden ten dage in de Ver. Staten heel verschillende ja zelfs sterk uiteenloopende opvattin gen over de Japansehe vloot aantref fen. Diegenen echter, die irt de Ver. Staten nog aan het sprookje gelooven, dat een Amerikaansche deelneming aan den oorlog geen aanmerkelijke be. lasting v.oor de Amerikaansche marine mej «ich mee zou brengen, oendat de Japansehe vloot wegens de uitgestrekt heid van den Stillen Oceaan geen actie zou kunnen ontwikkelen, zouden zich, wanneer het erop aankomt, van dit zelfbedrog drastisch bewust worden. Het geeft ook niets, heden in de Ver. Staten op de reusachtige bedragen te wijzen, welke zijn uitgetrokken voor den bouw van de vlootsteunpunten in den Stillen Oceaan, of op den gewel digen aanboqw van de Amerikaansche marine. Dat is «allemaal- toekomst muziek, welke niet voor 1946 werke lijkheid zal worden. Inmiddels is het verdrag van Washington opgezegd. Sinds vijf jaar bestaan er voor Japan geen beperkingen meer voor de bewa pening. Japan heeft in die jaren niet stil gezeten. Het is daarom mogelijk dat de generale staven der admirali teit van (Engeland en 'Amerika even verbaasd Villen zijn Bil eenige marine- attaché's bij e^Hjyleotparade voor Jo- kohama een jaar of vijf, zes geleden, toen er een heel 'bnbekehde nieuwe Japansehe eenheid van zware klasje te zien vieL De verbazing was^toen gegrond. De, toenmalige marine-atta- ché's hadden immers een grondige ken nis van de aanwezige marinereen heden. Zij kenden ook de capaciteit van de werven zij kenden de ijzer- en staal- -productie alsook het verbruik in Japan. En toch waren de vermoedens van deze deskundigen verkeerd. Voor Japan is dit een typisch, doch zejer oprrterkelijk teeken, dat in het belang van de Japan- Binnen eenige dagen zal er een nieuw besluit word enafgekondigd, dat de verplichting tot het prijzen van artikelen grondig regelt. Daar mee zat een belangrijks bijdrage zijn geleverd tot den strijd tegen de overtreders van prijsvoorschrifen. In de afgeloopen weken werden de winkeliers reeds herhaaldelijk gewaar schuwd, dat„ zij hun Karen moesten prijzen. De plaatselijke politie-auton- teiten van verschillende gemeenten deelden mede, dat zij na 1 Mei geen pardon meer zo'uden geven, indien dit niet geschiedde. De wet, waarop dat was gegrond, bestond reeds eenige ja ren,' in de, Prijsopdrijvings- en Ham- sterwet van 1939 was nl. een artikel opgenomen, dat eischte, dat de prijzen op duidelijk zichtbare wijze werden vermeld. Men heeft aan dit artikel in de prak tijk weinig de hand gehouden. Aanvan kelijk was het trouwens niet noodig, de winkeliers tot dezen omvangrijken arbeid te zetten. In Mei 1940 .verander, de situatie evenwel. Vele prijzen voor levensmiddelen waren gewijzigd, de onzekerheid, die daardoor ontstond, gaf den weg vrij tot onredelijke verhoo gingen. Het kwam vaak voor, dat men in twee winkels in dezelfde straat ge heel verschillende prijzen vroeg voor artikelen, zooals tomatenpuree, ïien of zeep. Scherpe controle. "De afdeelirig prijsbeheersching van den dienst van den gemachtigde voor de prijzen, die in den aanvang van dit jaar haar werkzaamheden aanving. oper.de 'n fel offensief tegen de over treders. Er werd een uitgebreid con trole-apparaat georganiseerd en pp het oogenblik gaan er in het geheele land honderden politie-agenten en opspo ringsambtenaren op stap, speciaal met de opdracht na te gaan, of de gevraag de prijzen niet te hoog zijn. Vele zon daren werden reeds betrapt en de straffen, die de inspecteurs voor de prijsbeheersching opleggen, zijn lang niet mis. Om het werk van de opsporingsamb tenaren te vergemakkelijken, bleek het noodig, om aan de verplchte prijsaan duiding streng te hand te gaan houden. De reeds bestaande voorschriften ga ven daartoe eenige mogelijkheden, doch intusschen werd 'n nieuw besluit voorbereid, dat deze materie veel gron diger regelt en alle onzekerheden weg neemt. Het prijsaanduidingsbesluit Het nieuwe besluit legt den klein handelaar de verplichting op, een groot deel van de in de winkel ver krijgbare artikelen op duidelijke wijze te prijzen. Deze regeling is reeds direct van toepassing op alle vdèdings- en ge notmiddelen, textielwaren en leder waren. De gemachtigde voor de prij zen zal de prijsaanduidingsplicht tot andere groepen van goederen kunnen uitbreiden, ook tot het verhuren van roerende goederen en het verrichten van diensten. Het tweede artikel van het besluit bepaalt, dat het prijzen duidelijk en goed leesbaar door middel van prijs kaartjes moet geschieden voor waren, die in de etalage of in den winkel zicht baar zijn uitgestald. Artikelen, die niet zichtbaar zijn uitgestald, maar wel ge reed voor onmiddellijken verkoop, moeten eveneens zijn geprijsd, tenzij een prijslijst ervan goed zichtbaar wordt opgehangen. Ook bij monster verzamelingen zullen de prijzen dui delijk moeten zijn aangegeven. Een belangrijke bepaling is, dat de maatregelen van het nieuwe besluit worden beschouwd als prijsvoorschrif ten. Di beteekent, dat overtreding valt onder de tuchrechtspraak van de in specteurs voor de prijsbeheersching. Op de naleving der voorschriften zal dus scherp worden toegezien. Controle door den kooper. De nieuwe maatregelen zijn van veel belang, zoowel voor het koopend pu bliek als voor de bonafide winkeliers» Bij den dienst van den gemachtigde voor de prijzen kwamen vele klachten binnen over prijsopdrijving. Telkens werd daarbij gevraagd, lïoe men als kooper zelf kan nagaan, of de gevraag de prijs juist is. Gedeeltetijk is men den koopers reeds tegemoet gekomes door nieuwe maximumdetailprijzen in den vorm van officieele publicaties, die men Ban uitknippen en bewaren. Het nieuwe besluit is een tweede stap .in die richting. Het is wel duidelijk, dat het veel eenvoudiger wordt om na te gaan, of men den juisten prijs betaalt. sche verdedigng zeer' nuttig, voor de strategische plannen der vijanden van Japan echter zeer bedenkelijk is. Het kan en mag hier niet de taak zijn, deh sluier der geheimen op te lichten. Wei kan gezegd worden, dal Japan op het oogenblik de absolute strategische superioriteit in het gebied van Oost-Azië bezit. Hierbij sluit zich aan het sinds jaren, op volle toeren loopende program van nieuwen aan bouw. Sinds lang bekend en in het open baar steeds weer vermeld is de bouw van twêe slagschepen, drie vliegtuig moederschepen, twee lichte kruisers en tien torpedojagers. Hierbij dient slechts vermeld te worden, dat een deel van deze eenheden reeds sinds lang gereed is en dat nieuwe oorlogsbodems op stapel staan, Waarbij bijzondere betee- kenis .is gehecht aan den bouw van torpedojagers en zware kruisers. Nog op een andere groote bron van kracht, welke dé Japansehe marine ter beschikking staat, dient hier gevvezen ,te worden. Dat zijn de hulpkruisers. Het is aan de wereld niet onbekend, dat Japan als eigenaar van op twee na de grootste koopvaardijvloot, over mqderne en snelle schepen f beschikt, die juist voor de taak van 'een oorlog van hulpkruisers gemaakt zijn. De slagschepen In de Ver. Staten troost men zich wat betreft de kracht der Japansehe marine vooral met de verwijzing naar het feit, dat Amerika vijftien slagsche pen bezit, terwijl er van Japan maar regen bekend zijn. Een botsing tusschen Japansehe eh Amerikaansche slagsche pen,in den Stillen Oceaan zou echter voor de Vereenigde jgtaten slechts dan eenigé' kans van «lagen hebben, wam neer zij tevens deze „zwafe eenheden uit den Atlantischeb Oceaan haalden. Van de Koerden in Het hooge Noorden tot den evenaar en langs de Chineesche kust tot de nieuwe steufjjtoten ip Fransch Indo-China, ligt hechte vestingsgordel rondom Japan, welke door geen vloot zonder de allerzwaar ste verliezen verbroken kan worden Sinds lang heeft men in Amerika gi* probeeró, dit strategische voordeel van Japan te verminderen door verschei dene Amerikaansche eilanden tot vloot steunpunten te maken. Een Amerikaansche vloot, «Welke uit loopt om deze eilanden te gaan verde digen, is blootgesteld aan het gevaar van een aanzienlijke versnippering. Uit alles kan slechts samenvattend de conclusie getrokken worden, dat de Japansehe marine een betrekkelijk lichte en tegen haar krachten volkomen opgewassen taak te vervullen heeft, terwijl de taak van de Amerikaansche marine eigenlijk pas binnen het bereik der mogelijkheden treedt na uitvoe ring van het thans pas begonnen vloot bouwprogramma. HONDERD DUITSCHE ZEELIEDEN IN NÉW YORK GEARRESTEERD. Meer dan honderd Duitsche zeelie den zijn gisteren op aanwijzing van Washington door de immigratie-auto riteiten gearresteerd. Het zijn vroe gere leden der bemanning van tank schepen den Standard Oil Cy., die bij het uitbreken van den oorlog in New York afgemonsterd waren. Daar de voorgeschreven wachtj^eriode van zes tig dagen na de afmonstering verloo- pen is, wordt de beschuldiging tegen hen ingebracht, dat zij de imiaigratie- wet van 1924 overtreden hebben. Daar de -Standard Oil Cy. na de afmonste ring niet in staat was, de Duitsche zee lieden naar huis te sturen, waren zij in hotels te New York op kosten van de reederjj ondergebracht? Onmiddellijk na de arrestatie van ruim 100 Duitsche zeelieden heeft de Amerikaansche minister van Justitie, naar Associated Press meldt, de bepa lingen betreffende de verblijfsvergun ning voor buitenlandsche zeelieden gewijzigd. Terwijl deze zeelieden tot dusver het recht hadden So'dageii in de V. S. te blijven, is thans de limiet gesteld op 30 dagen. TWEE DUITSCHE JOURNALISTEN IN NEW YORK GEARRESTEERD De Amerikaansche minister van Justitie heeft bekend gemaakt, dat inf New York twee Duitsche persvertegenC woordigers zijn gearresteerd ep naar" Ellis-eiland zijn overgebracht 'om te worden gedepprteerd. Als mqtiveering gaf de minister van Justitie aan, dat de „wet op de registratie van buiten landsche agenten zou zijn geschonden. NIEUWE GRIEKSCHE STAAT: - HELLIN1KE POLITIA. De nieuwe Grieksche regeering heeft volgens 't DN.B. bestoten, dat het land voortaan zak worden aangeduid ais Heliinike Politia (Grieksche staat) m g, plaats vat", als tot dusvenre, als Vasi- lium Hellas-(Koninkrijk Gneken.and).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1