ikara onder den indriik van de aplossingder Balkan-kwestie NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 I Zaterdag Mei 1941 \terlijn wijst op de gewijzigde houding van sommige Turksche kringen Gooi de „OUBE ROMMEL niet weg! Een folder £oh tn klaan i Uitslag van conflict in Irak van beteekenis voor Duitsch-Turksche verhouding Engelschen verlaten Syrië. Iraansche sympathie voor Irak. Engelsche vrouwen en kinderen uit Irak. Oproep van de Arabische ..volkeren. INVLOED DER V. S. IN ZUID-AFRIKA NEEMT TOE. Vrees voor militaire operaties. BONAANWIJZING SLA-OLIE. k*erle over de regeling °P iden Balkan. Wenken voor de huisvrouw a Verzamelen van afvalstolfen is geen nood-, maar een spaarmaatregel over de beteekenis van deze stoffen voor de industrie Wenken voor de huis- vrouwen. Geen nood- maar een spaarmaatregel. lip 20626 bUHt CUt 12 Postgiro «84 IK) Bui. Markt 81. Tel 1748 Directeui f. T1ETER In de Wilhelmstrasse is gister middag indirect de aandacht ge- yeltigd op een wijziging in de hou ding van sommige Turksche krin gen, die tot nu toe niet door een bijzondere pro-Duitsche houding em zich hebben doen spreken, zoo meldt S.P.T. uit Berlijn. Terwijl de mmige week reeds verscheidene, bilden op de fouten van Engeland op den Balkan hadden gewezen, maakte het blad Tasviri Ef- kiar een scherpen aanval op pre sident Roosevelt, ifet blad schrijft: J)t redevoeringen en verklaringen na Roosevelt en door hem verstrekte interviews worden langzamerhand I zendend. Altijd wanneer deze hei- I Ige persoon den mond opent en vlam men tlit hem schieten wekt het den dijjfl, of Roosevelt den oorlog ver- liurt of dat de Vereenigde Staten I óch reeds midden in het conflict be raden'. Europa en ook Amerika bran den reeds genoeg, daarom is het hee- iemul niet noodig nog -olie op het tuur te gieten. Het zou veel beter zijn, indien Roosevelt voorstellen deed voor ten vrede, in plaats van vechtlustige lederoeringen af te steken om den oorlog nog te verscherpen. Hoewel de j Vereenigde Staten beloofd hebben I joegö-Slavië en Griekenland te hel- pen, hebben zij deze landen in werke- lijkheid nog niet een kogel gestuurd." „Dit is een nieuw geluid", verklaar- I de de woordvoorder. Hij wees erop, I dit de beteekenis van dezen aanval I niet onderschat moet worden. De Duitsehe ambassadeur in Ankara, i ren Papen, vertoeft nog steeds in de i Rijkshoofdstad en heeft gistermorgen i e«n bezoek aan het ministerie voor Buiienlapdsche Zaken gebracht. 4 I Op de vraag van een buitenlandsch I journalist, of Duitsehland bij de be- sprekingen tusschen .de Turksche re- paring en den Iraksehen minister van Oorlog te Ankara betrokken zal wor- j ta, kon geen antwoord worden ge- j (eren. Over het onderwerp van deze j besprekingen is tot dusver nog niets bekend, al zijn er enkele Turksche j peiatemmen, volgens' welke het con- fhct in Irak spoedig tot het verleden itebehooren. Uit.de laatste berichten Ut Irak blijkt, dat de Engelschen op «kei» punten in de meerderheid zijn. Hnewel het zeker is, dat een neder-<t> teg van Engeland in Irak een radi- tera ommekeer in de houding van I ^skije teweeggebracht zou hebben, 'W de gkvolgen van een Britsche ove'k- liotng moeilijk te schatten. Turkije is in de Wilhelmstrasse in «loop dor week voor zijn correcte «ding inzake de Dardanellen gepre- men heeft gewezen op den <UKh van de Turksche regeering om neutraliteit te bewaren. Ofschoon ^Mgelsche zijde ongetwijfeld sterke gjjjn ts Ankara wordt uitgeoefend, rPW' president Inönü heel goed de ken, die het aanging, piet dezelfde har telijkheid aangehoord als waarmede het gesproken is. Duitsehland zal de zeer loyale houding van Roemenië evenmin vergeten als het juiste begrip en de medewerking van Hongarije, dat thans reeds voor de derde maal met Duitsche.Jiulp een ondergaan on recht kon herstellen. Qok de onver- anderlijke trouw van Bulgarije, zal niet vergeten worden. Het is ook een groote voldoening voor Duitseh land, dat door lots- en strijdgemeen schap Italië nu reeds territorialen en politieken invloed verkrijgt in een levensgebied dat alleen Italië toekomt. Ten aanzien van Turkije constateert Megerle, dat zich geen onstelteniS en kortsluiting hebben voorgedaan, door dat het gezonde verstand, de goede ze nuwen en het innerlijke zelfvertrou wen eenerzij ds en de vriendschappe lijke en oprechte houding van Duitseh land anderzijds dat voorkomen heb ben. Het verloop van den oorlog op den Balkap en de gevolgen^, bet .gebied der buitenlandsclie politiek hebben de houding van Turkije en zijn vertrou wen op het woord van Duitsehland ge rechtvaardigd. Het kon en kan zich er van overtuigen, in groote en kleine aangelegenheden, dat Duitschlands be grip voor de waardigheid, de veiligheid en de vitale belangen van Turkije een factor is, waarmede het volledig reke ning kan gouden. De woorden, die Hitier heeft gewijd aan den bondgenoot uit den wereld oorlog, aan „den grooten en genialen legeraanvoerder van het jonge Tur kije", brengen tot uiting, dat Duitseh land dit begrip heeft en dat het in staat is bij de betrekkingen tusschen beide landen het voorbijgaande van het blij vende en kleine dingen van de groote ontwikkelingslijn te onderscheiden. O De Syrische pers wijst erop, dat de Engelsche consulaten in Beiroet en pa- mascus hun burgers hebben aangera den het mandaatsgebied te verlajep. Talrijke Engelschen zouden reeds Jkïar staan om te vertrekken. De Ameri- kaansche universiteit heeft den Pales- tijnschen, Iraksehen en E^pptischen studenten aangeraden, naar huh land terug tekeeren. Naar Radio Levante meldt, is den Engelschen, die Istanboel verlaten, pan- geraden zich niet naar Egypte, maar naar Kaapstad of Britsch Indië te be geven. De oproep van deiï Groot Moefti van Jeruzalem aan de Arabische be volking, waarin hij alle Arabieren op riep om-tzich aan te sluiten bij den strijd van Irak tegen de Engelsche on derdrukkers, heeft volgens 't D.N.B. bij de bevolking van Iran levendigen geestdrift gewekt. Ook de Iraansche dagbladen geven uitdrukking aan hun sympathie voor het Iraaksche volk. Alle Britsche vrouwen en kinderen te Bagdad zijn, naar Reuter wegens 't D.N.B. meldt, bij het begin der vijan delijkheden uit de Iraaksche hoofd stad geëvacueerd en naar Basra over gebracht. De meerderheid hunner is intusschen volgens het Engelsche bureau over zee naar Britsch-Indië vertrokken. In een door den zender Bagdad ver spreiden oproep van de Iraksche re geering worden de Arabisch volkeren aangespbord,* hecht bijeen te staan. De thans begonnen oorlog tegen Enge- <}an^ is de vrijheidsstrijd van de Ara bische wereld, aldus 't D.N.B. uit Bei roet. Voorts heeft de zender Bagdad een door tien Arabische stamhoofden* aan minister-president Gailani gerichten brief voorgelezen, welke als volgt luidt: „Jaren hebben wij op dit oogen- blik gewacht. In 1929 waren wij nog niet voldoende bewapend en ook het Iraksche leger was toen niet zoo goed georganiseerd en uitgerust. Niettemin gingen wij toen. tot den strijd tegen Engeland over. Thans zijn wij beslo ten, dezen oorlog tegen den grootsten vijand wan ons volk tot aan de bevrij ding voort .te zetten." DE SAMENWERKING DER AMERIKAANSCHE VLOTEN. Volgens den Britschen berichten dienst- heeft de Zuid-Afrikaansche minister-president, generaal Smuts, in een persgesprek met de Christian Science Monitor onder meer ge zegd, ,dat de Amerikaansche invloed op Zuid-Afrika sterker is dan die van eenige andere mogendheid, zoo meldt 't D.N.B. In dit verband is een ander bericht van belang, waarin gemeld wordt, dat het Amerikaansche ministerie van Buitevandsche Zaken zich tot de Brit sche legeering heeft gewend met het verzoek, de regeering der Unie van Zuid-Afrika te bewegen tot het af staan van viootbases aan de Vereenigde Staten. Volgens berichten van Madrileen- sche bladen uit Pretoria koestert men in nationale Zuid-Afrikaansche kringen de vrees, dat de regeering mogelijk niet alleen viootbases, maar ook het Zuid-Afrikaansche .vasteland ter beschikking vin de Vereenigde Staten zou stellen voor militaire operaties. Zuid-Amerikaansche vloot voogden bij Wallace. De vlootvoogden van de Zuid-Ame rikaansche Staten, die op het oogen- blik een bezoek aan de Vereenigde Staten brengen, zijn eergisteren ook door den vice-president, Wallace, ont vangen Deze zeide in een toespraak, zoo meldt 't* D.N.B., dat "hij vertrouwt op de samenwerking der vloten bij de verdediging van het Westelijk half rond. De beschavingen van Latijnsch Amerika en van de Angelsaksen aldus Wallace, vormen de grondslagen voor een regiem van beschaving. De Wallgce een „bolwerk van verdediging tegen het nat.-sociafisme, dat krachtens zijn wereldbeschouwing andere rassen niet waardeert". Portugal en de Azoren. Pe Portugeesehe regeering publiceert een* verklaring, die betrekking heeft op het feit,' clat op 6 Mei de Amerikaan sche senator Pepper er bij de regeering der Vereenigde Staten op heeft aan gedrongen, dët zij de Azoren en de Kaap Verdische eilanden zou doen be zetten. In de verklaring wordt volgens 't D.N.B. o.riff gezegd, dat de Portu geesehe regeering tot dusverre geen voorstel heeft ontvangen betreffen de een eventueel gebruik van ha vens of steunpunten langs de Por tugeesehe kust of op de eilanden door eên oorlogvoerende of derde mogendheid. Ter verdediging der eilanden heeft de regeering de be- sande defensiewerken versterkt, om haar souvereiniteit te bevestigen, maar ook om tegenstand te bieden tegen een aanval, ofschoon zü dien niet verwacht. De Dipio oyer de verklaringen van Cordéil Huil, Betreffende de toespraak, welke de Amerikaansche minister van Buiten- landsche Zaken, Huil, ter gelegenheid van de aankomst van marine-officie ren uit elf Zuid-Amerikaansche staten in Washington gehouden heeft, schrijft de Deutsche diplom atisch- politiische Korfespondenz: De uitdrukking van Huil, dat er voor de Amerikaansche staten een gevaar van buiten af bestaat, is daarom zoo brutaal en wonderlijk, daar hij èn de andere Noord-Amerikaansehe oorlogs ophitsers reeds maandenland niets anders doen dan op een afstand van duizenden zeemijlen achter den oorlog aanloopen. Evenals Engeland destijds alles gedaan heeft om zooveel moge lijk landen van het Europeesehe continent aan zijn zijde bij den oorlog te betrekken, zoo ook probeert na anderen ook Huil, zich tijdig op het Westelijk halfrond van trawanten te voorzien, om hen bij verwikkelingen te betrekken. Den Noord-Amerikaan- schen oorlogsophitsers is blijkbaar geen mjddel te slecht om voor een derge lijke canroagne de Pan-Amerikaansche solidariteit niet alleen* te gebruiken voor defensieve doeleinden, doch ook Voor offensieve on-Amerikaansche voornemens in het belang van Enge land. Natuurlijk wordt hierbij den Zuid-Amerikaanschen landen verzwe gen, dat de tegenwoordige oolitiek der verlenging van den oorlog hen voor de keuze moet plaatsen van ofwel totale verarming of totale financieele en politieke afhankelijkheid van de Ver: Staten. De begrijpelijke wensch van de Zuid-Amerikanen, dit lot te ont gaan en weer met Europa het handels contact te kunnen aanknoopen, wordt steeds weer door pogingen tot beïn vloeding en door fantastische geruch ten op den achtergrond geschoven. Ook de recente dolzinnige bewering als zou Duitschlan din het Zuidpool gebied oo 600 mijl van de Zuid-Ame rikaansche kunst steunpunten hebben, behoort tot deze categorie waarschu wingen. De Noord-Amerikaansehe interventionisten hebben blijkbaar door hun zucht om met alle denkbare middelen de ineenstorting Van Enge land te verhinderen, eiken maatstaf verloren. Het eigen volk is, onder een ongehoorde moreele terreur gekomen Duideliike waarschuwingen, als die van Matsoeoka, wqrden niet gehoord of overstemd. Landen welke buiten het conflict staan, als Ierland en Por tugal. worden bedreigd. ,dat men zich desnoods met geweld steunpunten op hun'gebied zal toeëigenen.'zoodat de slaastlieden van deze landen zich tot krachtige protesten genoopt zien. BON 17 VAN BOTER EN VKAART TIJDIG INLEVEREN. De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende jiekend. Zooals reeds eerder werd bekend ge maakt zal wederom sla-olie op een der bonnen van de boter- en vetkaart ver krygbaar worden gesteld. De bon, welke recht geeft op sla olie is bon „17" van de boter- en. vetkaart, welke geldig zal zijn van Maandag -26 Mei dot en met Woens dag II Juni a.s. Op bon „17" van de boterkaart zal in bovengenoemd tijdvak 250 gram boter of 200 gram slaolie óf raapolie verkrijgbaar zijn en op bon „17" van de vetkaart ?50 gram bo ter of 250 gram margarine of 200 gram slaolie of raapolie. In verband met de bevoorrading van de winkeliers dient men de bonnen, waarop men slaolie, raap olie of margarine wenscht te betrek, ken, reeds van te voren bij de win- keiiers in te leveren. Degenen, die op bon „17" van de boterkaart 'sla-olie of raap-olie of op bon „17" van de vetkaart sla-olie raap-olie of margarine wenschen te betrekken, dienen deze bonnen in het tijdvak van Maandag 12 Mei tot en met Zaterdag 17 Mei bij de win keliers in te leveren, die hiervan 'n eenvoudige administratie dienen bij te houden en desgewenscht een ontvangsbewys aan den klant be- hooren af te geven. Wanneer men verzuimd heeft vóór 17 Mei de bon nen bij de winkeliers in te leveren, kan hierop in de geldigheidsperiode van 26 Mei tot en met 11 Juni uit sluitend boter worden gekocht, ech ter zonder dat daarbij op de bonnen van de vetkaart reduc tie wordt verleend. In verband met het feit, dat het rantsoen slaolie of raapolie 200 gram bedraagt en de tnhoud van dq. slaolie- flesschen in het algemeen geen veel voud van 200 gram vormt, zullen de winkeliers de hoeveelheid, waarop hun klanten tegen inlevering van één of meer bonnen recht kunnen doen gelden, als regel niet in haar geheel in fabrieksverpakking kunnen afleve ren. Zij zullen dus in dat geval de per heele of halve flesch afgelever de hoeveelheid buiten de fabriek£Ver- pakking om "dienen aan te vullen. Wie b.v. vier bonnen heeft ingeleverd" en daarvoor een heele flesch slaolie met een inhoud van 720 gram heeft ont vangen, zal, daar de ingeleverde bon nen recht geven op 4 x 200 800 gram, nog 80 gram slaolie apart kun nen ontvangen. In een publicatie zijn de voorschrif ten voor het inleveren van de bonnen door detaillisten bekend gemaakt goed hm "r5IluatIe' waarin zijn lan<" Jainf1 'le' begin dezer week J? "wbnstrasse- gezegd: „Vele lan- dJ«>lten hun politiek met ondervin- i 7an den laatsten tiid'in over. taut! VS^ den 'aatsten tijdin over- 2®®ing gebracht. Waarschijnlijk toóow «°k'°P Turkije, ofschoon geen jjr"™ feiten ter' staving van een houding zijn aan te wijzen. I tliner Börsenzei- I D» Karl Megerlet ht hö n.n aie en Politieke regeling *n «urni? nvraa8stuk verwezenlijkt „k beginsel van het Duitsehe >re»,(jnri,5 'afigen tijd geleden ge- lStai ..W3s' maar door de tegen- ««Wlri i.Ve.rdacht gemaakt en door de kt .NW getrokken werd: het »m„ Duitsehland op den Bal- lArri to».,' 1 __1»Li!„. I Wl!«u\l?rnt0riale en zelfzuchtige I *!$che ul?*a^ngen heeft, maar econo-| dus belang by den I An ïr_e en de welvaart van dit bewoners I»vï!Lnsianders' die Duitsehland ij"#!» m*landhonger toe- te eteri er kenrtis van nemen, Ir* n»-"'"1 'telt met een beschei- I r^S^e* Die vrienden en iJ'teiien aZuï.Z0° gelukkig beves- [S loer'dat Duitschlands vriend- 12?* toet nï! en dat Duitsehland P'teirL w v""geldt. Wat Hitier «ggen had, is voor de vol- BINNEN afzienbaren tijd zal in bijna alle plaatsen met ongeveer 20.000 inwoners en meer de orga nisatie van de ophaaldiensten voor oude materialen en afvalstoffen, voor zoover deze voor de Nederlandsche industrie waarde hebben, haar beslag hebben gekregen. Dan zal in deze plaatsen de "huisvrouw op regelmatige tijden be zoek krijgen van den leurder, die door het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen in samenwerking mét de plaatselijke gemeentelijke autoritei ten een vastgestelde Wijk als arbeids terrein heeft aangewezen gekregen en zal zij in de gelegenheid zijn is het trouwens haar nationale plicht door hef afgeven van de voor het persoon lijk gebruik overtollige goederen er toe mede te werken de Nederlandsche in dustrie in stand te houden. Weet nu de huisvrouw wat straks van haar wordt verlangd? Wat wel en wat niet in de vuilnisemmer mag wor den gegooid? In de overtuiging, dat vele huismoe ders deze vragen noch niet of slechts ten deele kunnen beantwoorden, wend de een redacteur van het A, N. P. zich dezer dagen tot den directeur van het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen, den heer J. H. P. ,van Haaren. In de dagbladen zoo begon de heer Van Haaren zijn uiteenzetting heb ben den laatsten tijd reeds uitvoerige berichten en artikelen over de organi satie en het wezenlijke doel van deze ophaaldiensten gestaan. Ook is reeds meermalen over de nuttige en nood zakelijke toepassing van afvalstoffen en oude materialen in de industrie ge schreven. Het publiek is dus reeds in gelicht, maar natuurlijk zal op dezen weg worden voortgegaan. "Naast deze manier van voorlichting zullen folders worden gemaakt, waarin op aanschou welijke wijze de beteekenis van afval stoffen voor de industrie zal worden weergegeven en verteld zal worden welke afvalstoffen w 1 en welke niet in de vuilnisemmer mogen worden ge gooid.. Deze folders zullen in de plaat sen, waar de ophaaldienst zal gaan werken, huis aan huis Worden ver spreid. Het ligt in de bedoeling één millioen exemplaren van deze folders te laten drukken. Dezer dagen,, is be sloten aan deze folder een bon te be vestigen. 'Door deze bon op te sturen komt men geheel gratis in het bezit van een brochure, welke door mijn bureau wordt uitgegeven en waarin op zeer aantrekkelijke wijze wordt uiteengezet wat er precies met de ingeleverde „oude rommel" gebeurt en welke in dustrieproducten er van gemaakt wor den, het geheel is verlucht met teeke- ningen en foto's. De bedoeling van deze brochure ligt voor de hand: de op haaldienst moet sympathiek Worden gemaakt. tn het algemeen zal de huisvrouw vijf soorten afval niet mogen wegwer pen, rnkar aan den leurder, die regel matig aan huis zal komen, moeten af geven, uiteraard in de eerste plaats het oude papier (kranten, tijdschrif ten, carton, doozen, pakpapierafval. pa piersnippers en verder allerlei papier- afval). Men doet het beste en tevens het gemakkelijkste door dit soort afval in een speciaal daarvoor bestemd kistje of mandje te verzamelen. Oud papier, datr vet of erg smerig is geworden, alsmede cellophaanpapier heeft voor de industrie geen waarde en behoeft dus biet bewaard te wor den. Dit waardelooze papier kan men intusschen hee] goed voor andere doel einden gebruiken, b.v. voor het aanma ken van de kachel. Een tweede mandje of kistje bestem- me men voor lompen. Zelfs het kleinste en Vuilste stukje linnen, ka toen, wol, zijde, kunstzijde, jute, kort om elk stukje weefsel heeft voor de industrie waarde. Niets mag dus ver- r o m m e 1", zooals b.v. gebruikte of versleten fiets- en autobanden, rubber- goed, enz., celluloid, kurk, oude bor stels, veeren'. linoleum, kortom alles was voor de huishouding geen waarde meer heeft. Laat de huisvrouw nu niet zeggen zoo zeide de heer van Haaren „waar haal ik die mandjes of kistjes vandaan en waar moét ik ze neerzet ten". In de grootere plaatsen, waar men meestal met meer gezinnen in één huis woont, in flatgebouwen b.v. kunnen de mandjes of kistjes in de gang of in den kelder worden neerge-* zet. Dat is ook gemakkelijk voor den leurder. Ep wanneer men dan zégt: „ja, dan krijg ik er niets voor", ja, dan moet men de moeite nemen de afval stoffen thuis zelf ergens te bewaren. Er zijn wel degelijk dingen waarvoor de leurder betaalt. Natuurlijk heeft de man de goederen liever voorniets, maar. evengoed wil hij er een daad loren gaan. Van groote beteekenis is„ (tegenover stellen. Op deze wijze kan dat de afvalstoffen, welke door den leurder worden meegenomen, niet door elkaar worden gehaald. Dat vergemak kelijkt niet alleen den handel en maakt de bewerking en dus ook het uiteinde lijk industrieproduct goedkooper, maar doet de afvalstof aan waarde niet ver minderen. Doet men b.v. glas van ge broken flesschen, ruiten enz. welke afvalstof ook dient te worden verza meld. bij lompen of papier, dan kun nen noch de lompen noch het papier voor bewerking in aanmerking komen, zonder dat het glas er zorgvuldig uit is verwijderd. Dat veroorzaakt veel tijd en arbeidsloon en dat loont dikwijls niet de moeite. Daarom dienen de voor den leurder bestemde stoffen goed ge scheiden te worden. Gebroken glas beware men dus ook apart. Oud ijzer, zink, lood, koper, tin. enz. vormen de.derde soort, welke verzameld moet worden, hiertoe be- hooren ook leege conserven blikjes. Ook deze afvalstoffen en alle daaruit ver vaardigde voorwerpen, die niét meer gebruikt worden, moeten apart bewaard worden. Men bestemme hiervoor dus een vierde mandje of kistje. Uiteraard zal dit wel een lastig zijn, omdat deze oud-materialen; vooral leege conserven blikjes, doorgaans omvangrijk zijn. Men bedenke dan echter, dat dezelfde be zwaren ook gelden voor den leurder Voor hem toch vertegenwoordigen deze stoffen weinig waarde en zij zijn lastig om mede te nemen. Bestem ten slotte een vijfde mandje of kistje voor al de andere „oude en zal worden bereikt dat allen mee werken aan het welslagen van den op haaldienst in het belang van de Neder- landsche industrie. Laten de ouders ook hun kinderen en hun óverige huisgenooten op deze wen ken wijzen, het Verzamelen van afval stoffen is geen nood- maar een sjiaarmaatregeL Waarom nieuwe materialen, wanneer de oude nog te ge bruiken zijn? Vooral de brochure zul len de kinderen goed moeten lezen. Zij zal op,de scholen moeten worden be sproken. Het m'aken van fiims, het houden van radiovoordrachten enz. is nog toekomstmuziek. Maar zoover kom het nog wel. Tenslotte is het goed er nog eens op te wijzen zoo besloot de heer van Haaren dat wat in. de afvalmandjes of -kistjes geborgen moet worden, niet in de vuilnisbak of aschemmer wordt weggeworpen. Dit mag beslist niet! Het is in het oude materialen- en afvalstoffenbesluit uitdrukkelijk verboden. Wordt deze raad niet opgevolgd, dan kan er proces-ver baal worden opgemaakt. De reinigingsdienst"* zal bovendien weigeren de vuilnis- en aschemmers te ledigen, ihdien daarin oud goed of af valstoffen voorkomen, die in de ge noemde mandjes of kistjes -thuis hoo- ren. Tegen werkelijke onwilligen zal onverwijld proces-verbaal worden op gemaakt. Indien de leurder den inhoud der afvalkistjes komt halen, kan men hem vragen of er iets bij is, waarvoor hij geld kan geven. Voor oud papier en lompen is dat in den regel wel het ge val. Laat de leurder daarbij niet te lang wachten, want hij kan met het ophalen slechts een behoorlijk week loon verdienen, indien hij vlot zijn werk kan doen. Hïj is dus in zijn broodwinning mede op de hulp van zijn klanten aangewezen. Wanneer, ipen eventueel klachten heeft over jhet optreden van een der leden van len ophaaldienst, dan wel over het fePL dat niét regelmatig de kistjes worden geledigd, dan( wendt Men zich tot den gemeentelijken reini gingsdienst of tot het Rijksbureau voor oude materiale*n en afvalstoffen, Pa leisstraat 7, Den Haag. Wanneer in een bepaalde gemeente de ophaaldienst in werking zal treden, dan zal dat in de plaatselijke bladen en door middel van een huis aan huis verspreide folder be kend worden gemaakt. Indien er m een gemeente nog geen ophaaldienst door het rijksbureau is georganiseerd, dan wordt men niettemin verzocht de oude materialen en» afvalstoffen toch op de wijze als hierboven is aangege ven, te verzamelen en alles te gevpn dan wel te verkoopen aan een leurder, die toch wel bij tijd en wijle in <le straat verschijnt. jnwn«n«nwwnnvk.v Zon op 5.52, onder 21.21. Maan op 21.44, onder 6.22. JVIen is verplicht te verduis J ter_a van zonsondergang to* S zonsopkomst Lantaarns van voertoiger j moeten our na tonsonde" •fsntf ontstoken wo"*en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1