NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ^nerika's belangstelling voor Afrika Diplomatieke betrekkingen tusschen Rusland en Irak ion titaan Uaandag 12 Mer 1941 jwiganj, No. 20627 Pwtftro 4M0U Bui Harkt SI. TH. na mm „Washington treedt steeds meer op de plaats van Engeland" Aanleg van vloatbases aan Zuid- Afrikaansche kust zou besproken jljn - Nieuwe waarschuwing van Hoover SEllct met Frankrijk zuilen Buitenlandsche schepen. Onderhoud tusschen Menzies en Huil. De redevoeringen van Halifax. Tegenstellingen tusschen Noord- en Zuid-Amerika. Verklaring van oud president Hoover. Sovjet-Unie heeft Iraksch voorstel aanvaard Zware gevechten bij het vliegveld Habbanyah - Aanslag op emir Abdoella De krijgsverrichtingen. Aanslag op emir Abdoella. PARLEMENTS GEBOUW TE LONDEN GETROFFEN. By grooten luchtaanval. 1 Zon op 5.51, onder 9.21. Maan op 10.55, onder 7.08. Men ia verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten V. nar na zonsonder gang ontstoken «orden. c goudsche COUBANT Directeur F. TIETER l„ politieke en diplomatieke Hingen van Zuid-Afrika acht men let besluit van de Vereenigde Staten om militaire attache's in de pnie van Zuid-Afrika te benoe- aten zeer opmerkelijk, zoo meldt Stockholms Tidningen uit .pretoria. Luitenant-kolonel Day, He onlangs In Pretoria zijn functie heeft aangevangen, heeft een reeks conferenties met den Britse: gouverneur generaal Sir Patrick Duncan gehad, waarin het aanleg gen van vlootbases te Durban, Si- nonstown en Walvischbaai aan de kust van Zuid-Afrika besproken sou zijn. Het D.N.B. meldt uit Tokio: Nadat de pogingen van Washington, om lick met behulp van Londen een geunpunt aan de kust van Zuid- Alrike te verschaffen, bekend gewor den wa», is in politieke kringen te Tokio het vermoeden ontstaan, dat de opdracht van James Roosevelt van pooler beteekends is dan tot dusver nngenomen is. 'Zijn reisroute toont nedi duidelijk den omvang van de door Washington nagestreefde doel einden, waartoe niet alleen de ge bieden van het Britsche rijk in den Stillen Oceaan en in het Verre Oosten met inbegrip van Australië, Singapore en den Indischen Oceaan behooren, mur ook Zuid-Afrika. Steunend op Hnraii en Manilla speelt Amerika reed» thans de beslissende rol in het (ebied van Australië, Nederlandsch- Indië, Singapore en Hongkong, het- feea door de conferentie te Manilla oo de aanstaande militaire bespreking te Singapore speciaal verduidelijkt wotót. Washington treedt steeds meer op de plaats van Engeland, dat zijn krachten op de Middellandsche Zee en in Engeland zelf moet concentreeren. Derhalve is de uitbreiding van den Amerikaanschen invloed tot den In- Aisdven Oceaan tot aan Suez een "«gelegenheid, die nagestreefd torit volgens een verklaring van den minister van Marine, Knox. De nieuwste berichten over Amerikaan- •oke „vues" op Zuid-Afrika eischen hjrandere aandacht, naar politieke dingen te Tokio betoogen. Wt Berlijn meldt het A.N.P. o.a.: Do Amerikaansche democratische *®ator Pepper heeft in een senaats- van 6 Mei j.L verklaard, dat het jj l voor de Ver. Staten om bard te ™rden. President Roosevelt zou den ?™nalen noodtoestand moeten af- ™mgen, opdat de regeering vol- S vn zou ivvÜSen als in oorlogs- jjr "oorts eischte senator Pepper, «dé Ver. Staten gemeenschappelijk «geland dienden te verhinderen, UslJj asm°Sendheden Groenland, «buj de Azoren, de Kaap Verdische r™™1. <te Canarische eilanden, Sin. Sr"* on Dakar zouden bezetten. jTjbm dienden deze gebieden ter- km>.iu wortien ingenomen., teneinde h!^n van de as op het Westelijk (Jj™™ onmogelijk te maken en de Am,«rTvegen van Engeland met de ^nzaansche vloot en het Ameri- luchtwapen te kunnen opeft- uuff Pepper onder het voorwend- D»v°U de as naar bezetting i? sDreven. openlijk verlangt, Pj^geland en Amerika Dakar, dus ber,j gebied, zullen bezetten, "Acrrw Eransche pers zich ten ha p 'eSen deze uiteenzettingen Swl eWer. In de Matin schrijft vi dat ecb vriend- te» eeuw in gevaar ver wal stelt de vraag, of deze e politiek de Ver. Staten M schrijft, dat Pepper, die Vvtótre?eeringsmeerderf'<'W van ftaoi jTV het Congres behoort, "uiod- mg weer opneemt welke ''"hdiwi i ^t,in het Amerikaansche ove, verdedigd heeft, die „"ëttóiil Amerikaansche in- is gesproken heeft. J» acn ^hondaal, aldus het blad, jpten. d.^,or van een z.g. vreed- ten jOoratischen en neutralen StertK'iike rpde 'n oen par ate. i„Mdarmg heeft kunnen. W,1* weten jashjngton dient men "i*t bJreuf' Erankriik in het ge- 'o i'. de gedachte eener bezetting van zijn groote haven in het Zuidelijke deel van den Atlantischen Oceaan te dulden. Het zal Dakar tegen alle aanvallen van buiten, vanwaai zij ook mogen komen, verdedigen. Het D.N.B. meldt uit Washington: Het standpunt van de Portugeesche regeerin-g ten aanzien van de toespe lingen van senator Pepper over de zoren, heeft Cordell Huil ertoe ge- cht een verklaring af te leggen, elke in politieke kringen te W-ashing- >n wordt opgevat als een indirecte disfincieering van de verklaringen van senator Pepper door het departement van Buitenlandsche Zaken. Huil ver klaarde, dat de regeering der Ver. Staten vriendschappelijke betrekkingen met Portugal onderhoudt. Senator Pepper heeft zijn eigen opvatting en niet die van de regeering tot uiting gebracht. De leider van het federale scheep vaartbureau, vice-admiraal Land, heeft, naar Associated Press in Senaats- kringen verneemt, gesproken over het doornemen op de in Amerikaansche havens opgelegde buitenlandsche sche pen, wanneer deze door de Ver. Staten worden overgenomen en onder de vlag van hun rpoederland en met de eigjen bemanning de „Blackout Areas" zouden bevaren, een Amerikaansche bewaking, bestaande uit leden van de vloot of van kunstpatrouilledienst te plaatsen. Land heeft, naar verluidt, deze ver klaring afgelegd in verband me;t de door de handelscommissie van den Senaat begonnen besprekingen over het ontwerp van het Congres, waarbij de regeering gemachtigd wordt om schepen van vreemde mogendheden in beslag te nemen, in eigen dienst te plaatsen of over te dragen aan andere naties. Op het bezwaar van een senator, dat daarmede de Amerikaan sche neutraliteitswet zou worden ge schonden, heeft Land volgens dezelfde bron geantwoord, dat zulks niet in het voorneinen ligt, want schepen met der gelijke bewakeningsmanschappen aan boord zouden alleen tusschen de Ver. Staten en Zuid-Amerika en het Verre Oosten varen, maar niet naar wateren in de oorlogszone gaan. Land zou ook voor de regeering de machtiging hebben gevraagd om in beslag genomen schepen te mogen zenden naar de ge bieden, waar zij ze noodig acht voor de defensie der Ver. Staten. Het comité ter verdediging van de Vereenigde Staten door hulp aan de geallieerden heeft op vefgaderingen te New York en Los Angeles invoering van konvooien geëjscht, ook als de Ver. Staten daarmee een oorlogsrisico zou den loopen. Tot het tegendeel besloot de bond van oorlogsdeelnemers Veterans of Foreign War op een vergadering van de afdeeling New York in de wijk Queens aldaar. Deze vergadering ver klaarde zich tegen konvooi enen tegen deelneming van de Ver. Staten aan den oorloog. De Australische minister-president Menzies, heeft Vrijdag een langdurig onderhoud gehad met Cordell Huil. Het gesprek diende, naar Huil later meedeelde, tot het uitwisselen van in lichtingen en meenihgen over vraag stukken van wederzijdsch belang. De Amerikaansche minister van Justitie, Jackson, heeft meegedeeld, dat de saldo's 'van het groote Duitsche concern I. G. Farben in bes.dg genomen zijn. Naar Stefani uit Ne\t- York meldt, hebben de Amerikaansche autoriteiten negentig Italianen, die tijdens de wereldtentoonstelling in het Italiaan- sche paviljoen werkzaam waren en wegens den oorlog niet naar hun vaderland konden terugkeeren, laten arresteeren en naar Ellis Island laten overbrengen. Naar Associated Press meldt, heeft senator Wheeler, die van een lezingen tournee door de Ver. Staten terug gekeerd is, in een persgesprek ver klaard, dat hij niet gelooft, dat de Ver. Staten bij den oorlog betrokken zullen worden, daar hij zich niet kan voor stellen, dat Roosevelt bij zijn optreden tegen de overweldigende meerderheid van het Amerikaansche volk in zal gaan. De rede van den minister Oorlog, Stimson, werdt door de pers te Chicago gecritiseerd. De Chicago Tribune zet in een hoofdartikel uiteen, dat de rede kennelijk op een ongunstig oogenblik is. gekomen, want als men de uit latingen van Churchill, Roosevelt, admiraal Land en Stimson vergelijkt dan blijkt dat een hunner niet de waar heid spreekt. In Minneapolis is een massabetooging gehouden van het America First- comité, waar ook Lindberg het woord heeft gevoerd. Hij verklaarde o.m., dat de toekomst der democratie in de Ver. Staten er van afhankelijk is, of het volk der Ver. Staten zijn eigen problemen tot oplossing kan brengen. De gebeur tenissen in. Europa en Azië zijn, tegen over de gebeurtenissen in het eigen land, van tweederangs beteekenis. Het is belangrijker voor de Ver. Staten er voor te zorgen, dat de boerenstand vrij wordt van hypotheken, dat de arbeiders eigen woningen krijgen en de jonge menschen een gezin kunnen stichten, dan in het buitenland te strijden voor vrijheid, die reeds in het eigen land op zwakke voeten staan. De vorm der democratie, waarvoor de Ver. Staten in den wereldoorlog hebben gestreden, bestaat nergens ter wereld, ook niet in de Ver. Staten. Lindbergh verklaarde ten slotte niet te weten hoe lang de vrijheid van spreken in de Ver. Staten nog zou bestaan. Tot op dat oogenblik echter zou hij het volk inlichten over datgerie, wat hij de waarheid acht. Omtrent de dezer dagen begonnen reeks redevoeringen van den Britschen ambassadeur in Washington, lord Hali fax, schrijft de Deutsche diplo ma t is c h-p 1 it is c h e Korres pon d e n z o.a.: De beteekenis van deze reis met redevoeringen is klaar blijkelijk, dat Halifax van zijn kant den psychologischen grond moet voor bereiden voor dat gene, wat naar hij verwacht president Roosevelt over enkele dagen aan nieuwe dingen aan zijn volk zal mededeelen, n.l. een ge- forceerder ondersteuning van Enge land, welke de Ver. Staten noodzake lijkerwijze steeds meer aan den rand van den oorlog moet brengen. Deze wijze van arbeidsverdeeling tusschen de partij der Amerikaansche oorlogsophitsers en den officieelen ver tegenwoordiger van Engeland is in dezen dialog geenszins iets nieuws. Reeds zij^Svoorganger, lord Lothian, heeft met 'opvallende regelmatigheid telkens wanneer groote besluiten van de Amerikaansche regeering bekend gemaakt zouden worden, een over eenkomstige hioreele voorbereiding bewerkstelligd. Reeds verscheidene malen is Halifax in den korten tyd van zijn officieele optreden opgetreden als inleidend spreker voor Roosevelt. Zoo oobij zijn rede over de .Britsche oorlogs- en vredesdoelen voor de Pilgrim Society, welke Roosevelt eenige dagen latei^ heetf aangevuld met zijn redevoering" omtrent de bedreiging der Amerikaan sche staten. Reeds eenmaal, bij den aanvang van zijn loopbaan te Washington, zoo schi*jft de Korrespondenz ver der, werd het hem kwalijk genomen, toen hy naar aanleiding van de parle mentaire debatten over de leen- en pacRtwet de tactloosheid had afgevaar digden en senatoren op het Kapitool een bezoek te brengen en hen er aan te herinneren, wat naar zyn opvatting hun plicht was. Toen is men ten op zichte van dit geval tamelyk snel over gegaan tot de orde van den dag. An ders was het toen indertijd, in de jaren van tachtig, lord Sackville West even eens wegens zijn inmenging in de parlementaire aangelegenheden der V.S. aan het einde kwam van zijn offi cieele optreden. Thans schijnt het in tusschen in de Ver. Staten zoowel wat de pretenties van den Britschen ambassadeur als leider van een vijfde colonne, als ook wat het behoeden van de Amerikaan sche belangen tegenover buitenland- schen invloed betreft, heel wat anders te zijn geworden. Bij anderen noemt de Amerikaansche rege ng het „unamerican activities", bij Lngelschen vindt zij het in orde. „Amerikaansche generaal tijd", zoo schrijft de Berliner Börsen- z e i t u n g boven een artikel, waarin het blad de opvatting doet hooren, dat de hulpverleening aan Engeland van den kant van de Ver. Staten in wezen niet dient om Engeland te redden, maar alleen de „egoïstische belangen van de Amerikaansche machtspolitiek" op het oog heeft. Het blad herinnert 'aan de uitlating van den bekenden Amerikaanschen, in contact met regee- ringskringen staanden schrijver over politiek Lippman, dat het de Ver. Staten alleen aankomt op het winnen van tijd, zelfs wanneer Engeland in- tusschen ineen mocht storten. Wanneer Amerika Engeland helpt, zoo schrijft Lippman in de Washington Post, behoeft het zich op zijn ergst ten min ste niet over te geven, maar kan het zich terugtrekken op het Noord-Ameri- kaansche vasteland. De Börsenzeitung wijst op de recente verklaring van lord Halifax, dat het oorlogsplan van Engeland is een „grooten aanval op Duitschalnd" te ^ondernemen en „naar Berlijn te marcheeren" en merkt ten slotte op: „Lord Halifax wil door den Branden burger poort trekken. Mister Lippman echter en zij, van wier inlichtingen hij een zoo vrijmoedig, ja onvoorzichtig gebruik maakt, „zien in hun wensch- droomen een tot het uiterst leegge bloed Engeland de vlucht naar Ame rika aanvangen, met een vloot en feen wereldrijk $ls geschenk van den gast in hun bagage." In het Argentijnsche katholieke weekblad Criterio publiceert mgr. Gustavo J. Franceschi een artikel, ge titeld „Panamerikanisme en oorlog", waarin hij wijst op het volkomen ver schil, dat bestaat tusschen het katho lieke Ibero-Amerika en de Vereen. Staten. Aan het artikel wordt, gezien de groote reputatie, die Franceschi in kerkelijke kringen in geheel Argentinië heeft, groote beteekenis gehecht, aldus het A.N.P. Het opstel gaat er van uit, dat de Vereen. Staten snel den oorlog nader bij zien komen en door het inroepen van de pan-Ameriltaansche solidariteit alle naties van het continent in den oorlog kunnen verwikkelen. Bij deze gelegenheid, zoo schrijft Franceschi, moet gewezen worden op het diepgaan de misverstand dat bestaat tusschen het Noorden en het Zuiden van het dubbele continent. Hij verklaart, dat het verschil tusschen de beide, déelen uitgaat boven het zuiver reli|wtije onderscheid." r Brazilië, Columbië en Mexico zijn ons veel minder vreemd dan de groote republiek van het Noor den'. Ons verbinden ook geen parallel loopende economische belangen. Lee ningen worden ons verstrekt onder het voorwendsel, dat evenwicht van den goederenruil tot stand gebracht moet worden, Deze leeningen worden dan tot middelen om ons steeds meer in de schuld te brengen bij de banken van den Noordelijken kolos." De schrijver behandelt vervolgens uitvoerig de continentale economische problemen en schetst de meedoogen- looze interventies der Vereen. Stater, in Cenlraal-Amerika. De eenige band. die eenjge solidariteit geeft tusschen Ibero-Amerika en de Vereen. Staten is de min of meer gemeenschappelijke leer van de onafhankelijkheid. Er be staan echter tusschen het Noord-Ame- rikaansche en het Argentijnsche be grip van de democratie zeer groote ver schillen. In deze intercontinentale be trekkingen moet een onmiskenbaar gebrek aan oprechtheid geconstateerd worden. De lippen zeggen niet wat het hart voeit. De Argentijnsche demo cratie is door gevaar van buiten af niet bedreigd. Het Amerikanisme alleen is een onvoldoende basis om tezamen met de Vereen, Staten aan den oorlog te gaan deelnemen. Heden en toekomst van Argentinië zouden door den der- gelijken stap worden gecompromit teerd. f De vroegere president der Vereen. Staten, Hoover, heeft in een radiorede aan het Amerikaansche vólk verklaard, dat de Veyeen. Staten zich in oorlog zouden bevinden zoodra de Amerikaah- sche vloot gebruikt wordt. De Vereen Staten, zoo zeide Hoover, zijn echter noch militair noch economisch op een oorlog voorbereid. Bovendien heerscht er geen eensgezindheid, afgezien van de algemeene vastbeslotenheid, 't Wes telijke halfrond te verdedigen. Het warg beter, indien de Vereen. Staten Naar het Russische persbureau Tass mMdt, heeft de regeering van Irak eind 1940 door bemiddeling van haar gezant in Turkije verscheidene malen aan de regeering der Sovjet-Unie voorgesteld, de diplomatieke betrek kingen tusschen Sovjet-Rusland en Irak aan te knoopen. Voorts heeft de Iraksche regeering den wensch geuit, dat de Russische regeering gelijk met het aanknoopen van de diplomatieke betrekkingen een verklaring zou af leggen, waarin de onafhankelijkheid der Arabische landen met inbegrip van Irak zou worden vastgelegd. De Russische regeering, die positief stond tegenover het voorstel tot het aanknoopen van diplomatieke betrek kingen tusschen beide landen, be schouwde het intusschen niet mogelijk aan dit voorstel een clausule toe te voegen in den geest zooals door Irak gewenscht. Aan de regeering van Irak werd dan ook in dezen geest geant woord, waarna de besprekingen wer den gestaakt. Op 3 Mei 1941. zoo vervolgt Tass, deed de Iraksche regeering door be middeling van haar gezant in An kara, opnieuw het voorstel, de diplo matieke betrekkingen tusschen Irak en de Sovjet-Unie aan te knoopen, zonder ditmaal daaraan de voorwaar de te verbinden over eenige verkla ring betreffende de Arabische landen. Daarop heeft de Sovjet-Russische re geering haar bezwaren ingetrokken en het voorstel van de Iraksche regee ring tot aanknooping van de diploma tieke betrekkingen aanvaard. Het Iraksche opperbevel meldt d.d. 10 Mei: Onophoudelijke hevige luchtbom bardementen door den vijand hebben de Iraksche troepen, die het vliegveld Habbanyah belegeren, genoodzaakt zich op betere stellingen terug te trekken. Op 7 Mei hebben bij Hab banyah felle gevechten gewoed, waar bij de vijand zware verliezen leed. De Iraksche artillerie beschoot met suc ces de Engesche stellingen. Doch ook de Iraksche verliezen zijn zwaar. In den nacht van 5 op 6 Mei bombar deerden Iraksche luchtstrijdkrachten met succes Engelsche muntiedepöts. In aansluiting op een hevig bombar dement werd een Engelsch toestel op de vlucht gedreven en werd een an dere machine genoodzaakt te Akar- joelak een nqpdlanding te maken. De Iraksche vliegtuigen keerden alle op hun basis terug. Engelsche lucht strijdkrachten bestookten op 6 Mei de militaire luchthaven en het station van Washash met bommen, doch richtten slechts geringe schade aan. Een vijan delijk 'transportvliegtuig werd buitge maakt. De inzittenden, bestaanden uit een kapitein, een sergeant-majoor, drie onderofficieren en elf manschap pen, werden gevangen genomen. Tus schen Bagdad en Masjiahiaa werd een Engelsche bommenwerper gedwongen tot een noodlanding. De uit vier per sonen bestaande bemanning werd ge vangen genomen. Naar uit Bagdad verluidt, heeft de Iraksche regeering den petroleumtoevoer naar Haifa thans volkomen afgesloten. Het Iraksche opperbevel deelt mee, dat het Britsche luchtwapen Mosoel aangevallen en enkele bommen uitge worpen heeft. Een Britsch vliegtuig is daarbij neergeschoten. De Iraksche troepen, die Basra be legeren, zijn op meer achterwaartsche stellingen teruggetrokken om niet bloot te staan aan het artillerievuur van de Engelsche zeestrijdkrachten. Volgens het twaalfde Iraksche leger- bericht wordt bevestigd, dat de toe stand van den vijand in het steunpunt Sin-El-Debban kritiek is. Alle doelen .van den tegenstander konden door de Iraksche artillerie onder vuur genomen worden. Aan het Zuidelijk tront is geen wijzi ging in den toestand gekomen. Het Iraksche luchtwapen heeft op 9 Mei verscheidene verkenningsvluchten ge maakt boven verschillende landstre ken. Een sterke formatie vliegtuigen heeft de beveiliging van de Iraksche hoofdstad verzekerd. Drie Britsche vliegtuigen hebben op 9 Mei gevlogen boven het kamp van Rasjod en vier bommen neergeworpen, die hun doel hebben gemist. De vijandelijke vlieg tuigen hebben herhaaldelijk verken ningsvluchten ondernomgn-boveiiiBa^ dad en Irakschg..troepenconcentraties. Naar het e'ómmando verder meldt, is Roetba, dat volgerfS'Britsche 'berichtéTi' reeds door de Engelsche troepen bezet was, twintig uur door den vijand be legerd. Na versterking te hebben ge kregen deden de Iraksche troepen een uitval en verdreven zij de belegeraars. Zij gingen Tiver tot de achtervolging van den vijand, die terugtrok. Het- Iraksche legerbericht van gy teravond luidt: Het Westelijke leger heeft niets van beteekenis te melden. Het Zuidelijke leger maakt bekend, dat op 10 Mei een Engelsch vliegtuig neergeschoten en een ander bescha digd werd. Onze luchtmacht heeft verkenningsvluchten ondernomen. Het vij-ndelijke luchtwapen heeft op 10 Mei Roetba met bommen bestookt. Het Zwitsersche Telegraafagentschap (S.P.T.j meldt uit Amman: Emir Abdoella van Transjordanië, is na een hoogiööpende oneenigheid met zijn oudsten zooryTffkïh, door dezen met een revolverschot gewond. Nattere bijzonderheden over de verwonding van den emir zijn niet bekend. Het conflict schijnt ontstaan te zijn, door het feit, dat emir Abdoella in een oproep het Arabische volk aangespoord heeft de wapens tegen Rasjid Ali op te'nemen. Zijn zoon, die bekendstaat als een zeer fel Arabische nationalist, had hierdoor met zijn vader Teeds eenige malen ernstige meeningsver- schillen. De groot-moefti van Palestina heeft een oproep gericht tot Yemen, waarin hij de bevolking aanspoort tot verzet tegen Engeland. buiten den oorlog-bleven. In dat geval zouden de Vereen. Staten Engeland van elk mogelijk oorlogsmaterieel kunnen voorzien, ongeacht den stand van hun eigen bewapening. Voorts verklaarde Hoover, de ge dachte te verwerpen, dat de verdedi ging van de Ver. Staten van eenig an dere natie afhankelijk zou zijn. Oorlog beteekent offers, niet alleen van men- schenelevens, doch ook van de eigen vrijheid, in welker plaats onvermijde lijk de dictatuur zou komen. Gaan de Vereen. Staten aan den oorlog deelne men, dan zullen na dezen oorlog de pressie en bankroet ons _te wachten staan. Ik geloof niet, dat Èngeland een invasie op het Europeesche continent zou kunnen ondernemen. Voor een invasie in Duitschland zouden de Ver. Staten, afgezien van het Britsche leger, vijf millioen man moeten bewapenen en over meer dan veertig millioen tdn scheepsruimte moeten beschikken. Het zou tien jaren in beslag nemen, om deze schepen te bouwen. Het Ameri kaansche leger beschikt echter op het oogenblik over geen 300.000 man, die voldoende bewapend zfïh om het hoofd te kunnen bieden aan een gelijk aantal Duitsche trodpen. Boyendien bezitten de Vereen. Staten geen zoodanig lucht, wapen om in een modernen oorlog ta gebruiken. Weliswaar beschikken zij over een groote vloot, doch zelfs deza is niet groot genoeg voor de taak, welke haar ten deel zou vallen, indien de Vereen. Staten aan der^ oorlog gin gen deelnfemen. Onmiskenbaar is de meerderheid van het Amerikaansche volk tegen het gebruik van Amerikaansche strijd krachten pp die plaatsen, waar oor logsgevaar aanwezig is. De bewering, ais zouden de Vereen. Staten zich reeds in oorlog bevinden, is onjuist. Zij bevinden zich in een riskante posi tie, maar de oorlog is niet verklaard. Er komt echter oorlog, zoodra er gebruik gemaakt wordt van de vloot. Het zou veel eerlijker en moediger zijn, zoo be sloot Hoover, het Congres te iaten be slissen over de kwestie eener oorlogs verklaring, dan een onverklaarden oor log binnen te kruipen. Deelneming aan den oorlog zou echter niet verstandig zijn en evenmin in het belang van En geland of van de Vereen. Staten. Zooals men elders in ons blad kan lezen hebben Duitsche luchtstrijd krachten in den nacht op Zondag weer een grooten aanval op Londen onder nomen. Naar uit de berichten van den Lon- denschen berichtendienst blijkt, is de nacht van Zaterdag op Zondag „voor de brandweer een van de drukste ge- ,wee:t". Onder de „verschillende be langrijke gebouwen", die als getroffen worden opgegeven, bevindt zich ook het parlementsgebouw. Reuter meldt hierover: „Het is te vreezen, dat het Lagerhuis voor zijn wederopbouw niet meer gebruikt kan worden." Uit de te Genève binnenkomende be richten blijkt, dat de hevigheid van den aanval uiterst fel is geweest. Van Engelsche zijde wordt de actie de he vigste aanval genoemd," dien--Lenden-.- ooit hceffTiéTeefd. Zondagochtend, zoo schrijft een,„Kpgelsch persagentschap, .Jiood--Lenden"den aanblik van een vreeselijke verwoesting. Tienduizen den soldaten en leden van. het hulp corps waren bezig de straten, die door de puinhoopeg van deingestorte hui zen waren Versperd, vrij te maken. Zondagmiddag nog was iedereen koortsachtig bezig met de opruimings werkzaamheden. Talrijke afdeelingen pioniers bliezen de openbare gebouwen op, die dreigden in te storten.. Aanvallen van hedennacht Naar het D.N.B. verneemt, heeft het Duitsche luchtwapen in 'den nacht van II op 12 Mei met eenige honderden gevechtsvliegtuigen belangrijke mili taire doelen in Zuid- en Midden-Enge- Iand aangevallen. Talrijke vlegyelden werd met brisant- en br^idbommen bestookt. Volgens de eerste berichten van teruggekeerde bemanningen mopt een goede uitwerking van de Duitsdne aanvallen verwacht worden. Herhaal delijk werden treffers op hangars, kwartierruimten eb benzine-opslag- plaatsen waargenomen, alsook talrijke branden. ira ,«ij»i« M—m—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1