NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN geruchten over een militair irdrag voor den Stillen Oceaan l ion tn kloon 13 Mei 1941 tgang, No. 20628 [zoute Singapore nader worden uitgewerkt Naar biflagglng van Hat conflict tusschen China on Japan? Tsjoengking oischt torugtrokking der Japansche troepen Tsjoengking en Tokio. Menzies by Roosevelt. Nauwer contact Amerika-Canada. RUDOLF HESS VERMIST. Tegen Hitlers bevel in een vliegtuig bestuulrd. DE STRIJD IN IRAK. NIEUW DIPLOMA TIEK OFFENSIEF VAN BERLIJN? Rusland, Turkije, Frank rijk, Spanje en Irak op het program. IP A Minister van Oorlog blijft nog te Ankara. „Ver. Staten practisch reeds in oorlog". De Engelsche neder laag in Griekenland. Weynand over Frank- rijk's nederlaag. Olievoorziening in den oorlog. Duitschland en Rusland. OUDSCHE COUBAHT Postgiro 4M00 Bur. Harkt II. tal 27U Directeur t. TIETER Volgens een Domei-bericht ia cr fcwehen Groot-Brittannië, 4e Ver- «nifde Staten, de Chineeache re geering te Tljoengking, Australië, Ie Phl lippijnen en Neder- laadseh-Indië een geheim mfiltair en maritiem verdrag ge- daten, ter verdediging van een de- Jtmieve Unie van de Middelland- j eehe Zee naar de Vereenigde (taten via Britach-Indië, Neder- landsch-lndië, de Philippljnen en I Australië. I Het verdrag zal nader worden - aitgewerkt op een militaire con le ien tie, die tegen 12 dezer te Singa pare bijeen geroepen was. De Nitsjl Nltzji Sjimboen geeft bijzonderheden over deze confe- HBtie. die zal worden bijgewoond door militaire deskundigen van Groot Mttannië, de Vereenigde Staten en |l regeering van Tsjipng Kai Sjek Da correspondent van het Japansche klad te Sjanghai bericht, dat volgers welingelicht kringen ter conferentie iBareerst een plan opgesteld zal wor- tm voor gemeenschappelijke opera- tbaa van alle KngeUch-Amerikaansche drtjdbrachten kt het Verre Oosten. In de tweede plaata zal worden Wden in voor uitbreiding vsrtbare Idp van de Amerikaansche lucht- macht aan die van Tsjoengking. In da derde plaats zal de mobilisatie volle oorlogssterkte in liet onhe il China an in de Engelsche en riksansche kolonies wordea-i be- vierde zullen Engeland,i de Ugde Staten en de regeering te fcaH>wgking elkaar inlichtingen ver- taekken. Ten vijfde zal de houding van Hjisngking ten opzichte van Duitsch- kbd en Italië aan de orde werden ge takt. Ten zesde zal de evacuatie van En- (tache en Amerikaansche staatsbur. UB uit het Verre Oosten besproken Brten, evenals de maatregelen, die tal aanzien van de Italiaansche ent IWtache burgers in het onbezette ffaa en in de Engelsch-Amerikaan- •6* nederzettingen in hef Verre Qos- k| «Uilen worden getroffen. na een bericht van Domei ver- s de Japansche ambassadeur in ng, Honda, aan den verslaggever tajjughai van het blad N i t s j i j i Sjimboen voor zijn ver- ■,11 «ar Toko o,m., dat de volledige van het conflict met China het am -?Psn noodzakelijk maakte, om kjtationale Regeering van China in onder Wang Tajing-wei te da, aldus verneemt Domei vèr- ^oigaf zich Zaterdagavond aan van het atoomschip „Tatsuta In Toko zal hij o.a. met minis- '"'dent Konoje en met den mi- ban buitenlandsche zaken be voeren Gedurende deze besprekingen zal |*l toekomstige politiek van Japan jtMtieii van China en in het Ujj- een bijlegging van het Chi- h-Japansche conflict onder de worden gezien. Honda zeide >iijk: „Ik zal de Japansche de voorwaarden voorleggen, de regeering van Tsjoengking om aan de vredesondehande- deel te nemen, nl. het vol- terugtrekken van de Japan- troepen uit Chii»" tatrekking tot de uitlatingen ""oje wees de Japansche ambas- op, dat Tsjiang Kai Sjek heel wist dat Japan geen zware wu stellen. Vandaar dat Sjek zch niet zoo zeer be- om den vrede, doch tntegen- w«t den weerstand tegen Japan i bondgenootschap met de En- merikaansche democratiën te «handhaven. i een maaltijd te Tsjoengking [Van den scheidenden Ameri- ambassadeur, Johnson, heeft l Kai Sjek de „bevrien- den In dit levensgebied'' tegen Japan op te treden aldus Tajang, van deze be- taaten verwachten, dat zij «en door levering van oor- economische hulp. China verlangt geen expeditietroe pen en geen vlootacties. De generaal gaf tenslotte uitng aan zijn overtuiging dat het Amerikaansche volk de regee ring der Vereengde Staten zal steunen bij haar pogingen „Japan te overwin nen". President Roosevelt heeft gisteren den Australischen premier, Menzies, ontvangen. Na zijn onderhoud met Roo sevelt, heeft Menzies Verklaard, dat de algeheele wereldproblemen besproken zijn, H'ii heeft Roosevelt geen bood schap van Churchill gebracht, maar al. leen de mondelinge groeten. Op een massavergadering van vrou wen te Boston heeft de republikein sche senator Tobey aangekondigd, dat hij nog deze week in den Senaat een tegen de konvooieering gerichte reso lutie zal indienen. De stemming over die motie, aldus Tobey, kan wellicht gelijk zijn aan een beslissing over oor log en vrede. Huil heeft geweigerd eenig stand punt te bepalen ten aanzien van de controversen betreffende den juisten stand van de scheepsverliezen bij transporten naar Engeland, zulks met de opmerking, dat het gtaatsdeparte- men zich daar niet mede bezig houdt. Naar aanleiding van de opening van de z.g. „eerste recruteeringscampagne heeft de Canadeesche minister van Oorlog een propagandarede voor de ra dio gehouden. De in nauw contact met het Witte Caiiadeesche geval Huis staande schrijver over politiek Lindley, de leider van he Washington- sche bureau van het tijdschrift News Week, heeft in het nummer van 10 Mei meegedeeld, dat de recente bespre kingen van Roosevelt met den Cana- deeschen premier ver uit zijn gegaan boven het officieel medegedeelde be stek. Volgens volstrekt betrouwbare in lichting hebben de beide staatslieden gesproken over: 1. vérstrekkende her vorming na den oorlog van de weder- zijdsche douanetarieven met vele schrappingen en vele tariefsverminde ringen; 2. de stabilisatie van de dollar- vahita-overeenkomst; 3. de financiering van Canada in de periode na den oor log, aanleg van groote autowegen en andere plannen; 4. over een zeer nauwe samenwerking in geval van een En- gelsche nederlaag. Het leidend beginsel was, dat Canada even nauw of bijna even nauw met de Vereenigde Staten verbonden zal wor den als thans met Engeland. - AANGENOMEN WORDT, DAT HU VERONGELUKT IS. Officieel wordt door de N.S.D.A.P. uit Berlijn medegedeeld: Partijgenoot Hess, wien op grond van een sinds jaren zich ontwikkelen de ziekte door den Fiihrer ten strengste was verboden om een vliegtuig te besturen,, heeft zich in strijd met dit bevel den laatsten tijd weer in het bezit van een vliegtuig gesteld. Zaterdag 10 Mei, tegen 18 uur, ij partijgenoot Hess in Augsburg weer opgestegen voor een vlucht, waarvan hij tot op heden niet is teruggekeerd. Uit een achtergelaten schrijven blijkt een geschoktheid van geest, welke doet vreezen, dat partijgenoot Hess het slachtoffer van waandenk beelden is geworden. De Fiihrer heeft terstond bevel ge geven. dat de adjudanten van partij genoot Hess, die alleen kennis droe gen van deze vliegtochten en die deze in strijd met het hun bekende verbod van den Fiihrer niet verhinderd, resp. gerapporteerd hebben, moeten worden gearresteerd. Onder deze omstandigheden moet dus helaas de N.S.D.A.P. verwachten, dat partijgenoot Hess op zijn vlucht ergens neergestort, reep. veronge lukt is. Dg Fiihrer heeft de volgende bepa ling uitgevaardigd: „Het bureau van den plaatsvervan ger van den Fiihrer, zooals dit tot dus ver bestond, wordt van heden af ge noemd partijkanselarij. Zij staat on der mijn persoonlijk toezicht. Haar lei der is .evenals tot dusver, rijksleider Martin Bormaon' B- val staat met al leen. Den anderen Britschen dominions zal niets anders overblijven dan even eens geleidelijk aan van de Ver. Sta ten steeds meer credieten aan te ne men en daardoor onder de controle van Wallstreet te komen. De richting der ontwikkeling wordt hun getoond door Canada, welke assimilatie het verst is gevorderd. De Australische premier, Menzes, -heeft op zijn terugreis naar Australië met Roosevelt onderhandeld over de Australiseh-Amerikaansehe sa menwerking. De woordvoerder van het bureau van voorlichting der Japansche regeering heeft verklaard, dat ook na den terug keer van den ambassadeur Honda 'in Tokio er geen aanleiding tot een wijzi ging in de houding van Japan tegen over. China bestaat. Vooral de houding tegenover de regeering van Nanking is na het fluiten van het verdrag tus schen Tokio en Nanking ongewijzigd. Ook bestaat er geen reden tot een wijziging in de betrekkingen tusschen Japan en Irak. DARLAN DOOR HITLER ONTVANGEN. Een periode van groote bedrijvigheid staat voor de deur, aldus was men gis teravond in gewoonlijk góed-ingelichte kringen te Berlijn van meening, aldus S. P .T. Van militaire zijde is telkens weer verzekerd, dat er na het offensief op den Balkan geen pauze zal volgen en dat de slag op den Atlantischen Oceaan tegen Engeland meedoogenloos zal worden voortgezet. Inmiddels zijn er duidelijke teekenen, dat thans ook op het diplomatieke slagveld een zeer be langrijk offensief zal worden ont ketend. - Rusland, Turkije, Irak, Frankrijk en het Iberische schiereiland zijn op het oogenblik een aantal raadsels, die op een oplossing wachten. Von Papen heeft gisteren Berlijn verlaten en in welingelichte kringen verluidt, dat hij vandaag of morgen naar Ankara zal vertrekken. „Hoop vol" noemde men de houding van Tur kije in verband met dit vertrek. De wijze waarop in de afgeloopen week te Ankara over Duitschland is gesproken, duidt er op. dat de Turksche politici 'de voorzichtigheid nog steeds als de moeder van de porseleinkast be schouwen Weliswaar heeft men te Berlijn een geringe wijziging gecon- ADMIRAAL DARLAN. (Foto O. C.) stateerd in de houding van de Turk sche pers.'maar Turkije staat nog ver van het Driemogendhedenpact. Een zeer delicate zaak wacht vou Papen. Volgens telegrafische berichten uit Irak verluidt, dat het Iraksche leger langzaam maar zeker terrein verliest, ofschoon men alhier een groote be wondering voor het Iraksche leger heeft. Doch men weet, dat de strijd zeer ongelijk is. Hitier ontvangt admiraal Darlan. De Fiihrer heeft in tegenwoordig heid van den rijksminister van Bui tenlandsche Zaken den vice-president van den Franschen ministerraad admi raal Darlan ontvangen. OELEMA'S ROEPEN TOT DEN HEILIGEN OORLOG OF. Uit Istanboel wordt gemeld, dat de Iraksche minister van Oorlog, die zoo als men weet te Ankara vertoeft, van den Irakschen minister-president order heeft ontvangen Ankara nog niet te verlaten en zijn verblijf aldaar nog met twee dagen te verlengen. D.N.B. meldt uit Istanboel, dat de aanwezigheid van den Irakschen mi nister van Oorlog te Ankara het on derwerp is van een levendige ge- dachtenwisseling in diplomatieke krin gen. De minister heeft gesproken met een groot aantal hooggeplaatste Tur ken, voor wie hij den toestand in zijn land uiteenzette. Hij heeft echter geen samenkomst gehad met den Britschen ambassadeur Hugessen, hoewel deze, naar men 'zegt, daarvoor meermalen moeite heeft gedaan. Irak en de Sovjet-Unie. A.N.P. meldt uit Berlijn: Het feit, dat de Sovjet-Unie zich bereid heeft verklaard diplomatieke betrekkingen met Irak aan te knoopen, heeft,, naar van welingelichte zijde vernomen wordt, in politieke kringen te Berlijn natuurlijk de aandacht getrokken. Men constateert, dat de Iraksche re geering door de Sovjet-Unie althans niet wordt beschouwd als een dissi dente regeerifhg, zooals de Engelschen steeds^trachten te suggereeren. Een witboek van de Iraksche regeering. De regeering van Irak werkt, vol gens het D.N.B., op het oogehblik aan een Witboek, ten einde de wereld op de hoogte te stellen van den waren achtrgrond der .gebeurtenissen, welke tot het Engelsch-Iraksche conflict ge leid hebben. Uit de in dit witboek ver zamelde documenten blijkt, dat de vroegere regent, Abdoel Illah, bij den staatsgreep op 1 April eerst naar het Engelache troepenkamp van Habba- itayah gevlucht is en vandaar aan boord van een Engelsch militair vlieg tuig naar Basra vervoerd is. Op 14 April had de Britsche ambas sade in Bagdad verlof gevraagd om 80.000 Engelsche soldaten in tien groe pen van elk 8000 man door Iraksch gebied te mogen vervoeren. Op 18 April kwam het eerste contingent van deze troepen in Basra aan en de Brit sche militaire autoriteiten vroegen bij die gelegenheid om verlof, hun troepen tien dagen op Iraksch gebied te mogen laten, ten einde zich aan te passen aan *t klimaat. Na afloop van deze 10 dagen werden echter in het geheel geen toe bereidselen gemaakt om verder te rei zen, doch kwamen «ntegendeel,nieuwe contingent ente Basra aan. Wegens de duidelijke schending van het verdrag hebben- de Iarksche autoriteiten toen voorzorgsmaatregelen genomen om het troepenkamp van Habbaniyah te om singelen, ten einde te verhinderen, dat de daar gelegerde troepen zich zouden vereenigen met de manschappen, die in Basra geland waren. Als vergelding voor dezen Aaatreeel openden de Brit sche troepen op 2 Mei het vuur op de Iraksche strijdkrachten. Oproep der oelema's. Het D.N.B. meldt uit Beiroet: Nu de Groot-Moefti van Jeruzalem op niéuw alle Mohammedaansche vol ken tot den heiligen oorlog heeft opgeroepen, hebben talrijke vooraan staande oelema's (Moh. schriftgeleer den) in de pers te Bagdad een her derlijk schrijven gepubliceerd. Zij roepen daarin op tot den „Dzjihad (heiligen oorlog) tegen Engeland en sporen de Mohammedanen in alle lan den aan, Irak naar beste krachten te steunen. In de moskeeën te Bagdad zijn diensten gehouden, waaraan door dui zenden geloovigen werd deelgenomen Ook hier riepen de oelemas in hun predienties de bevolking tot den heili gen oorlog op. Na de diensten wer den groote optochten gevormd. De betoogers droegen vanen en borden, waarop .de „Dzjiihad" werd gepro clameerd. Amerika en Irak. Omtrent het standpunt van de Amerikaansche regeering ten aanzien van de nieuwe regeering in Irak heeft Huil op desbetreffende vragen ge zegd, dat een beslissing nog niet ge vallen is. Voorloopig houdt i}e regee ring der Ver. Staten in Bagdad „niet- formeele betrekkingen" voor de be hartiging van de nationale belangen in stand. Britten bij Basra nauwer omsingeld. Volgens het laatste Iraksche leger- bericht zijn naar het D.N.B. meldt, de operaties van de troepen van het Westelijk commando beperkt gebleven tot activiteit van verkenners. De toe stand wordt hier onveranderd ge noemd. Het Zuidelijk commando meldt, dat twee Britsche vliegtuigen boven Amara bommen hebben neergeworpen, zonder schade aan te richten. De vlieg tuigen werden door den afweer ver jaagd. Een bommenwerper werd zwaar getroffen. De ring om het Britsche kamp bij Basra is, volgens het leger- bericht, nauwer toegehaald. Het Irak sche luchtwapen meldt, dat alle ge vechtsvliegtuigen onbeschadigd van verschillende ondernemingen zijn teruggekeerd. De vijand heeft luchtaanvallen ge daan op eenige steden. Tengevolge van den afweer konden geen bommen wor den neergeworpen. Slechts boven Nasseria gelukte het vier vijandelijke bommenwerpers bommen neer te wer pen, echter zonder resultaat. De Irak sche politie in fort Roetbah heeft Brit sche vliegtuigen beschoten, die laag boven het fort vlogen, in de meening. dat Roetbah door de Engelschen bezet was. Toen zü kennis kregen van den werkelijken toestand namen de vlieg tuigen de vlucht. Een van deze toe stellen werd ernstig getroffen. Een aanvai van Britsche troepen op het fort mét pantserwagens werd met succes afgslagen. De vijand verloor twee tanks. Van twee Engelsche vliegtuigen die den aanval ondersteunden, werd er een ernstig beschadigd. Het beleg van Senneldebbane en Chouaibi. Volgens een te Vichy uit Beiroet ontvangen bericht, is ook gisteren het beleg van de steunpunten Senneldeb bane en Chouaibi voortgezet, die sedert twaalf dagen door het Iraksche lucht wapen en de artillerie worden bestookt Senneldebbane is niet een eenvoudig vliegveld, doch bestaat uit een aantal versterkingen, schuilplaatsen en on- dergrondsche bunkers waarvan de aan leg, meer dan zeven millioen pond ster ling heeft gekost. Dgnk zij de zorgvul dige voorbereiding kon de aanvals- kracht van deze versterkingen door aanvallen van vier zijden uit ondanks het permanente optreden van het Brit sche luchtwapen zoo goed als vernie tigd worden. De weg van Bassorah naar het steun punt voor vliegtuigen Alchouaiba is eveneens door Iraksche strijdkrachten omsingeld. Dit verklaart het plan der Engelschen om Roetbah te bezetten. Twee Engelsche aanvallen op Roetbah. waarbij van Britsche zijde zware ver/ liezen werden geleden, bleven echter zonder succes. Alle Iraksche volksstam men hebben aan de regeering hun/vol len steun toegezegd, aldns het D./Tf B Het Iraksche opperbevel is in staat tienduizenden soldaten te mobiMseeren. Doch het opperbevel is van meening. dat een algemeene mobilisatie op het oogenblik niet noodig is. Uit Syrië ziin talrijke vrijwilligers aangekomen, die bij het Iraksche leger zullen worden ingelijfd. Desertie In het Engelsche leger Uit Bagdad wordt, volgens het D. N. B. "gemeld, dat op een dag driehonderd Indische soldaten uit de rijen van het Engelsche leger zijn gedeserteerd en als vrijwilligers dienst hebben geno men bij het Iraksche leger. Dit over- loopen wordt beschouwd als een gevolg van den oproep van den Groot-Moefti, aan de Islamietische wereld. Uit Syrië komen, volgens andere be richten uit Bagdad, steeds meer vrij willigers aan om voor Irak te strijden CRITIEK IN DE AMERIKAANSCHE PERS. Met betrekking tot de verklaring vai den zoon van Roosevelt in Cairo, di< zeide, dat de Ver. Staten zich practisch reeds in oorlog bevinden, vraagt de New York World Telegram, hoe lang eenig ander officier wel der gelijke verklaringen in het openbaar straffeloos zou kunnen afleggen. In verband met den wensch van senator Pepper inzake een bezetting van steun punten aan den Atlantischen Oceaan eischt het blad voorts een spoedige omschrijving van de buitenlandsche politiek der Ver. Staten. BELANGRIJKE STEUNPUNTEN IN HANDEN DER ASMOGENHEDEN In het weekoverzicht van den mili tairen medewerker, generaal dr. Glaise von Horstenau, wordt volgens het D.N.B. o.a. gezegd, dat de neder laag -van het Britsche expeditieleger in Griekenland een voor Engeland dreigende strategische situatie voor den slag in de Middellandrche Zee heeft gebracht. Door de bezetting der eilanden Mytilene, Chios en Samos zijn alle militair belangrijke steun punten op de eilanden in de Egeïsche Zee in handen van de asmogendheden gevallen. Tevens is daardoor de ver binding met de Italiaansche steun punten in den Dodekanesus tot stand gebracht en daarmede tegen, de Brit sche Middellandsche Zeevloot in de Egeïsche Zee een -hecht afweerfront gemaakt. Bovendien zijn de geogra fische voorwaarden voor het gebruik van het Duitsche luchtwapen tegen het Oostelijke bekken van de MiddeL landsche Zee en de Noord Afrikaan- sche havens aanziertlijk gunstiger geworden. De afstand voor het ingrij pen in den strijd om Tobroek is b.v. van duizend tot 550 M. verminderd. Na de nederlaag in Griekenland streeft Engeland er thans naar om met alle middelen de positie in Noord. Afrika te handhaven. Het is daarom begrijpelijk, dat de Britten hun laatste steunpunt in Cyrenaica, To broek, met alle ter beschikking staan de middelen verdedigen. Niettemin is het gelukt, in de buitensta vestingwer ken van Tobroek door te dringen. Alle tegenaanvallen uit Tobroek zijn met zware verliezen voor de Engel schen afgeslagen. UIT STENOGRAFISCHE AANTEEKENINGEN. Aan de hand van stenografische aanteekeningen, die een deelnemer aan een bijeenkomst tusschen generaal Weygand en Fransche officieren in Dakar na den Engelschen overval op 29 October 1940 gemaakt heeft, maakt de Matin melding van uitingen van Weygand over de geschiedenis van den Franschen nederlaag. Volgens deze aanteekeningen heeft de gene raal o.a gezegd: „Ik ben in den wereldoorlog wapenbroeder van de Engelschen geweest. Ik kan niet van vooringenomenheid met betrekking tot hen verdacht worden. Maar men moet de gevoelens terzijde stellen en de feiten op den voorgrond plaatsen, in het licht van de werkelijkheid. De werkelijkheid is echter, dat reeds op den dag na Versailles de Engelsch- Fransche entente een breekbaar in strument was, omdat Engeland zich van zijn aangegane verplichtingen trachtte te ontdoen." Over de gebeur tenissen van het jaar 1940 zeide Wey gand o.a.: „Het gat dat aan het Noor delijke front was ontstaan, werd op den 26en*Mei door den plotselingen aftocht der Engelschen vergroot. In Duinkerken stelden (Je Engelschen alles in het werk hun eigen leger te redden. Van 335.000 soldaten die wer den ingescheept, waren er 235 000 Engelschen. Dat was het einde van het noordelijke leger." DUITSCHLAND STAAT ER BETER VOOR DAN ENGELAND. In een uiteenzetting voor de verte genwoordigers der buitenlandsche pers heeft de bekende econoom dr Josef Winschuh erop gewezen, hoe de geal lieerden den wereldoorlog grooten- deels door hun bétere olievoorziening te hunnen gunste hebben weten te be slissen, aldus het AN.P. Het merk waardige geval doet zich nu voor, dat in den tegenwoordigen strijd juist het oliearme Duitschland zich hoofdzake lijk op de benzine baseerde, daar het den oorlog voor het grootste deel voert met vliegtuigen, pantserwagens en ge motoriseerde divisies, die natuurlijk motorbrandstof verslinden. Zoodat men kan zeggen, dat Duitschland „met ge vulde benzinetanks ter victorie rijdt". Hoe is dit eigenlijk mogelijk? zal men vragen. De volgende punten kun nen daarin eenige klaarheid verschaf fen: 1. De productie van synthetische benzine is sinds jaar en dag door Duitschland geperfectionneerd en werkt thans welhaast op volle toeren. 2 De Roemeensche olieproductie komt tegenwoordig uitsluitend Duitsch-> land ten goede. 3. Doorloopend komen rijke olie leveranties uit Rusland naar 't Groot- Duitsche rijk; 4. De transportwegen uit het Oos ten en Zuidoosten worden voortdurend «eter. Daartegenover ziet de Engelsche Wiebalans er thans als volgt uit: \l. Groot-Brittannië heeft tot zjjn nadeel de synthetische olieproductie verwaarloosd. 2. De Engelsch olie-opslagplaatsen en olie-raffinaderijen staan voortdu rend aan de geweldige Duitsche bom bardementen bloot (die aan den Theemsoever alleen hebben een capa citeit van 1W millioen ton). 3. Zijn tankvloot wordt steeds klei ner door de gevoelige slagen van het Duitsche duikboot- en luchtwapen. 4. De transportwegen zjjn voor En geland steeds langer geworden door het uitvallen van de Middellandsche Zee en langzamer door het konvooistelsel. 5. Daar is nu bijgekomen het af snijden van de petroleumleiding in Irak, waardoor de Britsche vloot werd voorzien. DEKANOSOV NAAR BERLIJN TERUG. De Russische ambassadeur te Ber lijn, Dekanosov, die veertien dagen te Moskou heeft doorgebracht, is weer naar Berlijn vertrokken. ^nweums j Zon op 5.49, onder 9.26. Maan op 0.01, onder 8.58. Men is verplicht te verduta 4. Men is verplicht te veronis- g 4 ter-a van zonsondergang lot i zonsopkomst. 4. Lantaarns van voertoigen 0 9 moeten om na «onsonder- S 4 onls'ok en worden S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1