f SUSSING is reeds gevallen, c lot EUWSBLAD VOOR» GOUDA EN OMSTREKEN aldus minister Knox Engelsche waardee voor het Duitsche pantserwapen ion en titaan ensdag 14 Mei 1941 -Jtaigang, No. 20629' Ver. Stalen wachien nog slechts op het marschbevel goode Zee tot operatiegebied verklaard DE ROODE ZEE 'ERATIEGEBIED. [Gecombineerde oorlogs- vlóot? bestrijdt Welles. Verklaring van mevrouw Roosevelt. DE STRIJD IN IRAK. Minister van Oorlog nog in Ankara. De nieuwe Duitse h-Kroatische grens h'd}o GO^LAVIëH Er is nog geen-afweermiddel tegen gevonden yoor het in het leven roepen van een sterkere pantsermacht is het waarschijnlijk al te laat HET GEVAL RUDOLF HESS. By een komst van leiders der N.S.D.A.P. te Berlijn. Rondom den Stillen Oceaan. VERKOOP VAN DISTRIBUTIE- BESCHEIDEN VERBODEN. Ook bemiddeling by hM ruilen van bon nen niet toegestaan. De Britsehe nederlaag in Griekenland. r X/ij .Paw Gr». keck. itten. Utrecht Her», 1 J». 1 Croe. •I op«- toer COU BANT Portfire 48400 Bin. Harkt 3L TOL 27U Directeur f. HETER De Amerikaansche minister van Kfriae. Knox, heeft in een rede reor den Bond van militaire nresieurs verklaard, dat de Ver- E Msifde Staten nof slechts wachten het marschbevel, want de be- ls reeds gevallen. Over bet livraafstuk te redetwisten, is dvierspiliinf, zoo meende de er. chien zijn convooien niet de juiste oplossing. In ieder gfftl moeten de Vereenigde Sta- een methode ontwikkelen, de levering van bewapenings- leiiaai aan Engeland waar Officieel wordt te Berlijn bekend Na de ontwikkeling van den oor- lig la het Oosten van de Middel- 11 hadsehe Zee moeten in de toekomst Mk gevechtshandelingen der Duit- ache strijdkrachten op de Boode Zee «wacht worden. Ieder schip, dat M, daarmede tot operatiegebied ge- warden, zeegebied bevaart, stelt zich Haat aan vernietiging door mijnen M andere oorlogsmiddelen De Duitsche regeering waar- ■drawt derhalve dringend voor het tarnen van het in gevaar gebrachte glMed, dat als volgt is begreqsd: Bet Noordelijk deel van de Roode tea met inbegrip van de golf van Dim en de Golf van Akaba tot aan 4« Noordelijken keerkring. Uitge naderd blijven de territoriale wa teren van Saoedie Arabic. Een regeling voor het bevaren na het genoemde operatiegebied twr speciaal gekenmerkte pelgrim- «hepen blijf voorbehouden. Het Amenkaansctie blad P.M. meldt aldus het A.N.P. in een bèricht H lijn correspondent te Washington J «r de Inlijving van Engeland bij het gtWrikaansche wereldrijk, dat het in- [•m van een dergelijk voorstel van 1** Amerikaansche Unie door presi- |^t Roosevelt zeer waarschijnlijk is. BPN vod eerder geschieden, dan al- l Wordt verwacht ko meldt 't blad, dat men een één- ®°1ig commando over de Amerikaan- en Engelsche vloot in den Atlan- hen Oceaan zal instellen, teneinde «Whindingslinies over den Oceaan tadhaven. Verder wordt gemeld. Vereenigde Staten een vloot- a™*r n,ar den Indischen Oceaan ge- **Whebfien, teneinde de Britsehe en che schepen te beschermen, i len met oorlogsmateriaal, on- f r*f «iin naar Suez. Km - ^érikaanache vice-minister I^BaitenUndsche Zaken, Sumner I VteJ- onlangs voor de in de Staten vertoevende hooge K_®*"°&cieren der Zuid-Ameri- s republieken een rede gehou- hy ïeide, dat alle Ameri- volkeren weten, hoe zij ^genover zich tien, die naar I a1Tr*™eeiwchapDii of naar de ver- He!. "an ale den Amerikanen vrijheden streven. **et, zoo schrijft in verband *,?e "Ipomatisch poli- Korrespondenz, dat hij spreekl. daar hy bij zijn •a" Berlijn het Duitsche ^er zelfbeperking tot zijn leefruimte en der onvoor- t>< Wkennin* - van *1® Mon- Re eerstg hand heeft lee- verstaan. Inmiddels ^z®n rede de onvoorzichtig- *®1| zijn eigen paniek- desavoueeren, want Jtenerzijds ovet de „groote '°°r de Zuid-Ameri- kaansche republieken sprak, praalde hy anderzijds met de kracht van Amerika, welke hem „het vaste .ver trouwen rechtvaardigt, dat er geen succesvolle aanval op de veiligheid van eenig Ajnerikaanseh land onderno men kan/worden." De gevaren voor Zuid-Amerika worden dus volgens deze' opvatting niet door de landen van het Driemogendhedenpact opge roepen doch hoogstens daardoor, dat Noord-Amerikaansche fantasten die den oorlog willen uitbreiden, ernaar streven, niet alleen door een ver lenging van den oorlog tot een ver der verarming van de Zuid-Ameri- kaansche landen by te dragen en hun financieele afhankelijkheid van het Noorden te vergrooten, doch in geval van een conflict ook de neutraliteit van deze landen te compromitteeren. De tactiek van de tegenstanders van Duitschland om door een uitbreiding of verlenging van den oorlog de op zich zelf hopelooze positie van Enge land althans voor een bepaalden tijd te willen coropenseeren, noemt de D i p 1 o des te gewetenloozer, daar zij er niet voor terugschrikt om on danks alle rampzalige ervaringen in dezen oorlog nieuwe nuttelooze .slacht offers te eischen, alleen om het on afwijsbare proces van een nieuwen organischen opbouw in gebieden, waar zij als vreemdelingen niets te zoeken hebben ter wille van hun plutocrati sche belangen te verstoren. Mevrouw Roosevelt heeft, volgens een door Associated Press verspreid bericht van de New York Daily News verklaard, dat president Roose velt met zijn indertijd afgelegde ver klaring, dat hij het Amerikaansche volk "niet in den oorlog zou voeren, geener lei blanco toezegging heeft willen doen. Het is haar onbegrijpelijk, hoe men de indertüd afgelegde verklaring van den president als een vaststaande verzeke ring beeft kunnen uitleggen. GEEN ONTMOETING MET BRITSCHEN GEZANT. Diplomatieke kringen volgen met levendige belangstelling de intensieve bedrijvigheid, dié aan den dag wordt gelegd in Ankara door den Irakschen minister van Oorlog, aldus Stefani. De minister bevindt zich reeds verschei dene dagen in Turkije. Hy is in contact getreden met de meest invloedrijke persoonlijkheden der politieke en militaire wereld in de hoofdstad. De Iraksche minister zou een uitvoerige uitjlÈietting hebben gegeven betref- fewtZP den toestand, die in zyn land heürscht ten gevolge van de Britsehe aggressief. In dit verband wyst men er op, dat de Engelsche ambassadeur alles in het werk heeft gesteld om een onderhoud te kunnen krijgen met den Irakschen minister. Tot dusver heeft deze ontmoeting niet plaats gevonden en de vertegenwoordiger van Irak zou te verstaan hebben gegeven, dat hy niet het voornemen heeft den offi- cieelen vertegenwoordiger van Lon den een onderhoud toe te staan. Iraksch legerbericht. Volgens een bericht uit Beiroet luidt het Iraksche legerbericht No. 15 als volgt: Drie vijandelijke bombardements vliegtuigen hebben heden boven het troepenkamp van Aloessayah gevlogen en -eenige bommen geworpen, die echter slechts onbeteekenende schade aanrichtten. Een vliegtuig werd neer geschoten en de bemanning gevangen genomen. Een Engelsche bommen werper vloog hedenochtend boven Mossoel, doch werd door eten Iraksch jachtvliegtuig tot een landing ge dwongen. De bemanning werd gevan gen genomen. Vyandelyke bommen werpers vlogen tegen den avond 7 uur boven eenige troepenkampen, doch werden door Iraksche jachtvliegtuigen verdreven alvorens zij hun bommen- lasb konden laten vallen. Het Iraksche luchtwapen zette zyn verkenningsvluchten voort. Alle machi nes keerden behouden terug. Een vy andelyke bommenwerper vloog boven Alnasriyah en lie't eenige bommen vaL len, zonder echter schade te veroor zaken. Twee vyandelyke vliegtuigen wierpen bommen op een politiebureau, het Iraksche luchtdoelgeschut schoot een der machines neer en dwong de andere om op de vlucht te gaan. Boodschap aan het Iraksche volk. Vertegenwoordigers van te Parijs wonende Mohammedanen zyn in de Parijsche moskee bijeengekomen en hebben een boodschap tot het Iraksche volk gericht LOVENtE «RO/UI E I V/ EMENIE LAVONIE D TUZL BOSNIË *;aHERCEGOVI F* MACE •SKOPJE (Uskub) OF ZUID 5ERVIE BJTOLIA V» (Mtyitir) LAND ['munt 111111 iii Zooals men elders in ons blad kan lezen, is gisteren te Agram een ver drag gesloten, waarbij de grenaen tusschen Duitschland en Kroatië wor den vastgesteld. Uit bijgaand kaartje blijkt, dat on geveer de oude grens van Kroatië— Slavonië gevolgd is, op het kaartje nog door een stippellijn aangegeven. Warasdin ligt dan waar die '.stippel lijn de Drave snijdt. De nieuwe grens lodpt verder ongeveer naar het Wes- tien en knikt dan bij de plaatsen Rogitsj en Windisch-Landsberg naar het Zuiden. Van Landsberg af volgt de grens dan het riviertje de Sutla, en viel tot waar he4 in de Save uitmondt, ongeveer 35 K.M. ten Westen van Agram. Vervolgens een bocht in Z.W.-richting tot Kalje, waar zooals gemeld de grenslijn ItaliëKroatië begint.-Dit houdt verband met het feit dat Italië de provincie L,ubiana, het Westelijk deel van Slovenië heeft geannexeerd, zooals ruim een \Veek geleden gemeld is. Kalje wordt dus een drielandehpunt, vanwaaruit in Noordelijke richting de grens Duitsch landItalië komt te loopen, in Weste lijke richting ItaliëKroatië en in Noord-Oostelijke' richting Kroatië Duitschland. Hiermede is dan meteen dat deel van Slovenië, dat steeds Duitschen invloed heeft ondergaan, door Duitschland geannexeerd. De grens tusschen Duitschland en Italië is .voorts wederom een stuk vergroot, ruw geschat met ongeveer 200 K.M. GENERA AL-VELDMAARSCHALK VON WITZLEBEN IN DEN HAAG Op een bezichtigingsreis door de Vfetelyke gebieden is generaal-veld- maarschalk Von Witzleben gisteren tg s Gravenhage aangekomen. De veld maarschalk bracht by deze gelegen heid een bezoek aan den militairen be velhebber hier te lande, generaal der vliegers Fr. Christiansen en aan den Rijkscommissaris voor de bezette Ne- derlandsche gebieden, Rijksminister Seyss-Inquart. Blijkens een V.P.B.-brief uit Londen via Stockholm b*n- gen verschillende Engelsche mili taire deskundigen hulde aan de Duitsche pantserdivisies, die op den Balkan en in Noord-Afrika zulke groote successen hebben behaag. Twee uitlatingen van Engelsche bladen met betrekking tot de militaire, operaties op den Balkan en in Noord- Afrika trekken sterk de aandacht. Hierin wordt vooral de nadruk gelegd op de beslissende kracht, die de Duit sche pantserdivisies op beide terreinen hebben ontwikkeld. Kapitein Falls geeft in The Illustrated Lon don News toe, dat de door generaal Wavell in Ncord-Afrika bevochten zege hem zoowel als de meeste Engelschen heeft verleid tot een. voldoening, waarvoor geen grond be stond. Over de „nieuwe ervaringen, op gedaan met de kracht van de Duitsche militaire machine" zegt hy o.m. het volgende: „De pantserdivisie is zonder eenigen twijfel een van de krachtdadigste wapens, die ooit in den oorlog zyn aan gewend. De organisatie, die er achter staat, is het summum. De stoutmoedig heid, waarmede het ëxpeditieleger naar Afrika is overgebracht, is be wonderenswaardig. Deze vermetelheid is. evenals Vroeger, beloond,. Noch onze zeemacht, noch onze luchtmacht heeft ernstig afbreuk weten, toe te brengen aan dezen overtocht Dezelfde verme telheid heeft men ten toon gespreid' by den veldtocht op den Balkan. De ^Duitsche generale staf heeft verachte lijk het plan van de hand gewezen, zijn voornaamster^ aanval tegen Joego slavië langs den gemakkelyksten weg uit te voeren, van het Noorden uit daar een dergelyke aanval, gok-al was hy met succes uitgevoeyet slechts strategische resultaten -Van onderge schikt belang ten gevolge zou hebben gehad." Mooipraterij kan de successen Met verkleinen. Den Duitschen snellen opmarsch naar Saloniki vergelykt Falls, wat kracfit en vermetelheid betreft, met dien van verleden jaar, welke de Duitschers in het bezit stelde van de Kanaalhavens. Nog meer dan over de. gebeurtenissen op den Balkan maakt hy zich ongemst over het snelle ver loren gaan van de' door Wavell in Noord-Afrika,veroverde punten, voor al met het oog op den terugslag in het Nabye Oosten. Hy meent ook te moeten opmerken, dat generaal Wavell de vliegtuigbases in Cyrenaica niet zqp spoedig zou hebben opgegeven, als de Duitscbers niet met een belangryke troepenmacht waren verschenen. Juist de mogelijkheid, dat de Duitschers in staat blijken een grootetroepgjjmacht naar Noord-Afrika over te treflgen, maakt hem zoo' ongerust Verbitterd keert hy zich tegen de mooipraterij (waaraan hij zich zelf vroeger ook wel bezondigd heeft!), met de woorden: „Ik kan die voortdu rende uitvluchten, om de Duitsche vorderingen goed te praten, niet uit staan. Wanneer men aanvoert, dat deze te danken zijn aan d/e overnSacht, dan moet het antwoord hierop luiden, dat de Duitschers iets tot stand heb ben gebracht, dat een theoretische onmogelijkheid kan worden genoemd, döprdien zy er'in zijn geslaagd, deze troepenmacht naar Afrika te brengen en in hetj veld te houden. Van .welke zijde men de kwestie ook beziet: wij zijn overdonderd geworden; en ik maak mij vooral zoo ongerust over het feit, dat de Duitschers de grenzen hebben blootgelegd van onze zee- en luchtmacht." „De pantserdivisies werkten als het ware automtaisch." De militaire medewerker van de Spectator weidt eveneens uit over den Balkan en Noord-Afrika. Hij zegt: „Wij kunnen onzen tijd niet ver knoeien met na te denken over een soort defensief, dat misschien vol doende is om epn offensief te ver tragen. De eenige aanval, die ons ver ontrusten kan, is de gemechaniseerde Duitsche aanval; en er han niet de minste twijfel aan bestaan: er is nog geen middel gevonden, am dien binnen zekere grenzen te houden of af te slaan." De beantwoording van déze vraag stelt de schrijver zelfs boven de z.g. slag in den Atlantischen Oceaan. In de ontwikkeling van den oorlog heeft men weder een punt bereikt, zegt hy, waarop het offensief op den voor grond treedt „en niemand kan. zeggen, waarheen dit offensief de Duitschers zal brengen, die opnieuw pogen, het oceanische door het continentale sy steem te breken." Waar hij het heeft over den aanval van de pantserdivisies op den Balkan en in Noord-Afrika zegt hij, dat „de pantserdivisies werkten als het ware automatisch", juist daarin is het pro bleem gelegen. Hy besluit met de woorden: „Wanneer wij er achter ge komen zijn, hoe de aanvdl van pantser divisies kan worden afgeslagen, zullen wij een heel stuk nader gekomen, zijn tot de overwinning. Ongelukkigerwijze schijnt de andere mogelijkheid, name lijk om een grootere en betere pantser macht in het leven te roepen, een ont wikkeling te zyn, waarvoor het thans waarschyjqlijk te laat is." Zon: op 5.46, onder 21.28. Maan: op 0.55, onder 10.01. Men is verplicht te verdnis- ter.a van zonsondergang tot *on*opkom»t. Lantaarns van voertnigen moeten nar na zonsonder gang ontstoken worden. De Nationa 1-Sozialistische Parteikorresponden'zdeelt mede: „Bij den Fiihrer is vandaag een bijeenkomst gehouden van alle fijks- leiders en gouwleiders der N SDA P waaraan ook rijksmaarschalk Her mann Göring deelnam. De leiders brachten den Führer, die een toespraak hield, een overweldigende ovatie, waarin de vastbesloten wil tot over winnen tot uiting kwam." Van welingelichte zijde wordt verno men, dat het bericht van Ofi (Havas), als zou de echtgenoote van Rudolf Hess te Ankara zijn aangekomen, eiken grond mist en een zuiver verzin sel is. Mevrouw Hess bevindt zich in haar woonplaats in Duitschland. Van welingelichte zijde verneemt het A.N.P.: In politieke kringen in de rijkshoofd stad wees men inzake het geval Rudolf Hess»in het bijzonder op de passage van "het hierover van Engelsche zijde uitgegeven communique, waaruit blijkt, dat Hess gebracht is naar een plaats, die streng geheim wordt g«-..lL mag aS? in April ouden en waar niemand hem bezoeken. Men noemt in de genoemde sche krihgen deze passage van het Britsehe communiqué bijzonder belangwekkend en voegde hieraan toe, dat onder der gelijke omstandigheden natuurlijk niemand kan onderzoeken, hoe men Hess behandelt en met welke metho des men hem eventueel zekere verkla ringen ontwringen zal. Van Duitsche zijde is men dientengevolge niet in staat te controleeren in hoeverre be richten, die door Londen hierover worden uitgegeven, authentiek zijn. Men twijfelt er eebter in politieke kringen hier reeds thans niet aan, dat Churchill en zijn kliek van de geheele aangelegenheid het meest euve'e pro pagandistische misbruik zullen maken. AMBASSADEURS VAN AMERIKA EN ENGELAND B<J MATSOEOKA. De Amerikaansche ambassadeur te Tokio Joesph Grew en de Britsehe am bassadeur'Sir Robert Craigie hebben vanochtend afzonderlijk een eerste on- dertmud gehad met den Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka', na zyn terugkeer uit Euro pa. Grew bracht om 10.30 uur een be zoek aan Matsoeoka, terwijl Cratgte om 11.30 uur in het ministerie aankwam. Goed ingelichte kringen gelooven, dat de EngelschAmerikaansche ge zanten getracht hebben de Japansche houding te peilen ten aanzien van een ^ïieuwe regeling der betrekkingen tus schen Japan, Engeland en Amerika en andere hangende kwesties. De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visscherij en van het departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart maakt het vol gende met betrekking tot de verschil lende distributiebescheiden bekend. Het koopen, verkoopen en onbe voegd voorhanden hebben van dis tributiestamkaarten is zooals op deze kaarten is aangegeven ver boden. Aan dit verbod is een uit breiding gegeven in dien zin, dat in den vervolge ook het koopen, ver koopen, te koop aanbieden en onbe voegd voorhanden hebben van de overige distributiebescheiden, zooals algemeene bonkaart, vleeschkaart, bloemkaart, textielkaart, boter- en vetkaart enz. verboden is, aange zien het verkoopen van distributie bescheiden ip strijd is met een der grondbeginselen van de distributie. Bovendien' is het verboden bij het ruilen van bonnen, al dan niet tegen geldelijke vergoeding, bemiddeling te verleenen of gelegenheid tot het ruilen van bonnen in café's e.d. te bieden. Z.g. „ruilrubrieken" in dagbladen en tijdschriften, alsmede „r'uilbureaux" voor distributiebescheiden, zijn dus niet meer geoorloofd, terwijl het de' pers evenmin is toegestaan adverten ties betreffende bonnenniil op te nemen. Voorts'is bepaald, dat personen, wier distributiestamkaarten zijn voorzien van de gestempelde aanduiding „hoofd" maar die ten gevolge van gewijzigde omstandigheden geen hoofd van eqn gezin of samenwoning meer zyn, of niet meer afzonderlijk een zelfstandige huishouding voeren, onverwijld hqn distributiestamkaart aan den burge meester ter wijziging van de gegevens dienen aan te bieden. Eigenhandig wij ziging in deze gegevens aanbrengen is niet toegestaan. Tevens is een regeling getroffen met betrekking tot de extra distributiebe scheiden welke verstrekt worden aan personen die zwaren of aeer zwaren ar. beid verrichten. Wanneer de betrok ken persoon dien arbeid ten gevolge van gewijzigde omstandigheden niet meer verricht, zullen de extra ver strekte distributiebescheiden weer bij den plaatselijken distributiedienst inge leverd moeten worden. Aangezien in "de practijk is gebleken, dat vele handelaren niet de noodige zorg in acht nemen bij het bewaren van de bonnen en andere distributie bescheiden, die zij onder hyn berusting hebben, is bepaald, dat ieder, die ter zake van de uitoefening van'zijd beroep of bedrijf distributiebescheiden onder zich heef(, verplicht is de noodige zorg bij het beheer en het bewaren daarvan aan te wenden: Handelaren, die op on verantwoordelijke wijze met distribu tiebescheiden omspringen loopen der halve de kans met den strafrechter in aanraking te komen. VERLIEZEN DER MARINE IN MEI. De verliezen der Britsehe marine, bij de vlucht der Engel- troëpen uit Griekenland zeer groot wa-en, duurden in Mei voort, aldus het D.N.B. Tusschen 1 en 12 Mei, ldus verneemt het D.N.B., zijn zes Ingelsche óojdogsbodems tot zinken gebracht en vyf in gevechten ern stig beschadigd. In de zeeën rondom Engeland hebben Duitsche gevechts vliegtuigen een torpedobootjager, een wachtschip van ongeveer 1000 ton, een moto -torpedoboot en twee pa trouillevaartuigen tot zinken ge bracht. Hij Malta is, eveneens door een luchtaanval een Engelsche duik boot verr ield, in de golf van Soeda bij Kreta is een Engelsche kruiser door voltreffers ernstig beschadigd. Bij de beschieting van Benghazi door een Brits, :h eskader zijn door den Duitschen tegenaanval, ondernomen door Stuka's, dpie Engelsche kruisers en torpedobootjagers zwaar bescha digd. Bovëndien ia een Britsehe duik- bootval door een duikboot getorpe deerd. ENGELSCHE AANVALSPOGINGEN OP HELGOLAND EN ST. NAZAIRE. In de Vroege avonduren van den dertienden Mei hebben naar het D. N. B. meldt tien Engelsche bombarde mentsvliegtuigen. het eiland Helgoland met een aantal brisantbommen be stookt. Er werd slechts geringe schade aan gebouwen aangericht. Onder de burgerbevolking werden zeven perso nen gedood en verscheiden en gewond. Er ontstond geen nrilitaire schade. In den middag van denzclfden dag hebben zes BristoI-BIeinheim machines de Fransche haven St. Nazaire aange vallen. Er werd geen schade aange richt. Drie der Engelsche bommenwer pers werden neergeschoten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1