NIEUWSBLAD VOOR GOyDA EN OMSTREKEN -s Ie Duitsch-Fransche besprekingen ion t*% titaan SI 8 1 ;dag 20 Mei 1941 I» wwï1 DE )ND Vrijlating van globaal jOO.OOO krijgsgevangenen verwacht ;rmoeden, dat Parijs tot de niet-bezette zone zou gaan behooren "en 7 Duitsch v communiqué verwackt. De val van Amba-Aladji. Ny LOl - AR ABIÉ ÊQY£37. o« OOST .AFfilKV Wr lDAN s <*udof JRITSCH-OOST KROATIË EEN KONINKRIJK MET 7 MILLIOEN INWONERS. En 115.000 vierkante ÉC.M. oppervlakte. Onderscheiding voor Göring en von Ribbentrop Bouw van Amerikaansche mar ine-hulpsche pen. ROOSEVELT VOOR GROOTE BESLIS- SINGEN. Naar afkondiging van den nationalen crisis toestand? De gebeurtenissen in het Nabije Oosten. ERKElW IG DER NANKING. REGEERING DOOR DUITSCHLAND EN JTALIE. Binnenkort, maar nog niet bekend wanneer. De vrijheid der zeeën. 1 Engelsche duikboot vernietigd. ÖUDSCHE COUBAIIT Jaaigang, No. 20634 Baron: MARKT SI, TEL. 27a Postrekening 484*0 Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. -17 ,«.1 Ouj u 1« los Ma i*J i*1 Ml 1.17 «4 »M 0 58 0* 0* ■ellemont j |fo 2 min. >n Hout j van 1 tel 1. JU os frnsen. 10 fEgmond, |der Lin. nons— onder I de van ïlingen, totaal rennen meter en af- I de eind- gewon- irdam. ijken lie- enkele ir. Smits, (niet kon eton en ■n. Evers pun voor- pt ingaan i minuut «wonnen Evers 56 sec4 s (Am- 5 Se ll Am sler- V 8 M. Hfg'dam), en (Rot- L Schuier- (den Mod I P. MM* I—-Rood Alta I- I I S-ït TCGI- II '4-li :ieel wordt te Vichy mede- Puitsch-Fransche onderhandelin- blijven gunstig verloopen. Het ;#nn voor het reizen naar de ver- fpjerde zónes in het Noorden en het 'Feiten zal worden verstrekt aan tenaren en leiders van industrieele I a landbouwkundige ondernemingen, I wor zoover hun aanwezigheid voor |ot besturen en het economische leven akelijk ia. Een pian voor het voeren naar het vaderland van i zekere categorie krijgsgevangenen dt op het oogenblik nog bestu- AIs eerste resultaat, dat tot- iver bereikt is, zullen alle onder ren, korporaals en soldaten naar terugkeeren, die als frontstrij- aan den wereldoorlog hebben nomen. Omtrent dit laatste meldt Ofi nog Het volgende: Jlen kan het aantal gevangenen, dat I ap de in het communiqué genoemde JM*e het eerst zal worden ont- Algen, globaal ramen op 100.000 man, ichien nog iets hooger. Behalve de Hen, zooals sterfgevallen en itlge ziekte, waarin het verdrag 7 Mei voorziet, zullen visa voor bet passeeren van de demarcatielijn f binnenkort ook worden uitgereikt aan dl naaste bloedverwanten en in geval- lèn van een huwelijk en geboorte. De f SKfoeringsbepalingen voor deze faci- Steiten zullen binnenkort gepubliceerd De in het communiqué van de Fran- Khe regeering bekend gemaakte nieu we overeenkomsten omtrent verdere V ^dichtingen in het verkeer over de ligimarcatielijn en omtrent de vrijlating van krijgsgevangenen, zijn in, de Pa- ijjjiche pers met begrip en erkentelyk- beid ontvangen, aldus het D.N.B. De bladen noemen de nieuwe over eenkomsten de eerste vruchten van den thans door Vichy ingeslagen weg naar samenwerking. De bijdrage van deze 100.000 strijders van twee oorlo gen, die in hun gevangenschap met den tegeftstander van gisteren contact ge kregen hebben en thans ontslagen worden, schrijft Aujuirdfrui zal beslisend zijn voor den materieelen en geestelijken opbouw van Frankrijk, Tweemaal hebben zij aap eigen lijf moeten ondervinden, dat er tusschen Duitschland en Frankrijk slechts'vrede en samenwerking kan bestaah. De Petit Parisien noemt de"tot flus- ver bereikte resultaten der Duitsch- Fransche besprekingen een gebeurtenis zonder weerga in de geschiedenis. De overwinnaar van heden staat datgene toe, wat de -tovérwinnaar van 1918 niet deed. De Duitsche krijgsgevangenen werdeh na den wapenstilstand van 1918 niet vrijgelaten, doch- pas met het sluiten van den vrede. De Oeuvre ziet? in de nieuwe overeenkomsten het bewijs, dat men niet naar een nieuw Versailles gaat, waarvan ditmaal Frankrijk het slachtoffer zou zijn, doch naar een reorganisatie van het Europeesche continent. Daarbij zal Frankrijk dank zij de grootmoedigheid van den overwinnaar, volgens het woord van maarschalk Pétain, zijn nederlaag te boven komen en zijn rang als Europeeschg en koloniale groote mogendheid kunnen verkrijgen. Naar van welingelichte zijde te Ber lijn wordt vernomen, acht men het in politieke kringen aldaar niet uitgeslo ten, dat vandaag een mededeeling over de Fransch-Duitsche betrekkingen zal verschijnen. Het vermoeden, door een deel der internationale pers uitgespro ken, dat Parijs tot de niet-bezette zóne zou gaan béhooren, werd van Duitsche zijde niet bevestigd. Ook is er niets van bekend, dat de nieuwe over eenkomsten de wapenstilstandsvoor waarden zouden doen vervallen. PORT SOEDAN^ voa£m SPOORWEGEN 0 100 200 300 400 t 'gordat BitJrfè A3 c K\ -t pHODEÜA f *0S£IR?S Hooca wSalc (ÊÊËLFOOiO I J r ;ma m "MARCOS ANKOSCR RBERA VOOR MA LIG ADÖ5- ABEBA 1 VuUniVIALIVJ 1tARAIt%,<.B^ITSCH SOMALI- SJ 1 LAND j #5 ASA BAN EH 7* V JAKO S.'NDA Moyle "K E N Y A 10{ 1 NAIROBI DERA Afmartel siii5 het ItalUansche legerbericht van 5»n We.rd ««meld, heeft het Italiaansche ln Amba-Aladji. bevel gekregen, E d*"r» ,te8«n de Engelschen te staken. Italianen zich hier dapper' geweerd -r* blaken uit de eerbewijzen, die y?* de Overgave van de zijde der tegen- z'j" ten deel geval'en. Het Italiaan- k Hrzet wordt voortgezet in het gebied en dat varf Gonda. i iwT .and kaartje maakt net mogelijk zicht te krijgen van het operatie- omgeving van Amba-Aladji. l is ten Zuid-Oosten van Adoea en «ïn van Gor.dar. Het Italiaansche ^^neentreerde zich op een zeer on- r^k« bergpas op opgeveer 3000 meter e voor de verbinding van de uit het Noorden en Zuiden olprukkende Bfitter van groote beteekenis is. Met het bezetter vah deze pas komen beEartgrijke strijdkrach ten vrij. die-kunnen dienlen om de overige Italiaansche «ntra van vérzet, voornam.e i by Gondar aaii te vaüen De Engelsclen streden i voor de Amba- AlBdji-pas met keurtroepen, bestaand Britten, Indiërs. Zutd-Afhkanen en P^an- schen. De Italianen hadden klimaat en bodemgesteldheid mee, maar het ontbrak hun aanzie noodige ravitail'aering tegenover eer vijfvoud ge overmacht.. Tegen de Engelschp luchtaanvallen kon weinig worden uitgericht aangezien het Italiaansche luchtwapen ir Abessyirië dermate verzwakt was, dat tegen acties van beteekenis slechts in geringe mate mogeiyk waren. DLITSCH-KROATISCHE GRENS- COMMISSIE BEGINT WERKZAAM HEDEN. De Duitsche pers besteedt veel aan dacht aan iiet verdrag, dat Kroatië met Italië heeft gesloten en aan het uitroe pen van den hertog van Spoleta tot ko ning van Kroatië, aldus V.P.B. De wijze waarop deze berichten gebracht wor den en de commentaren, welke worden gegeven verraden duidelijk de sym pathie, waarmede men in Duitschlaod Kroatië bij den opbouw van den nieu wen staat tegemoet komt. Door het nieuwe verdrag is de herordening van dep Balkan definitief gestabiliseerd. De natuurlijke suprematie van Italië om de Adriatische Zee-komt in 't ver drag tot uiting. Met Hongarije wordt nog onderhan deld, jpaar men kan een spoedige over eenkomst tegemoet zien. Thans resteert nog een regeling 'usschen Kroatië en Servië, maar het is nauwelijks te ver wachten, dat de as-mogendheden niet op zeer korten termijn een besluit over deze grenstrekking zullen nemen. Dê grondslagen liggen reeds vast, Zq wor den bepaald door de volkenkundige, geografische en economische verhou dingen. Er wordt nog slechts over kleine onderdeelen overleg gepleegd. Daar dus de hoofdlijnen ook voor deze grensregeling vaststaan, kan men de oppervlakte van 't koninkrijk Kroatië schatten op 115.000 vlerkante K.M. met een aantal inwoners van rond 7 mil- lioen. Het A.N.P. meldt uit Berlijn: De uit roeping van Kroatië tot Koninkrijk en de aanwijzing van den hertpg van Spo leto tot koning is in Berlijn opgevat, met de sympathie, die mm hier uiter aard koestert voor de maatregelen van den aspartner voor dé" reorganisatie van de toestanden in zljn'leefgebied. Op de vraag van buitenlandsche. journalisten, of Kroatië in de invloeds sfeer van Italië ligt, werd van Duitsche zijde dit begrip van de hand gewezen, daat dit uitsluitend deel uitmaakt van de democratische terminologie. De begrippen „invloedssfeer" en „hegemonie" hehben niets te maken met wil en wezen van dè jolige volken, die' gewikkeld zijn in een strijd tegen eèn oude, bouwvallige wereld. Duitsch. land en Italië kennen slechts de leef ruimte en de natuurlijke betrekkingen tusschen groote en kleine buren en Kroatië staat onbestreden in een na tuurlijke, nauwe betrekking tot de Italiaansche leefruimte. DE DUlfSCH-KROATISCHE GRENS. De Duitsch-Kroatische commissie ter vaststelling van de grenzen tusschen Duitschland en Kroatië heeft haar werkzaamheden aangevangen. DAGORDER VAN MUSSOLINI. De Duce heeft voor het commando van het tweede leger den volgenden dagorder uitgevaardigd: „Op grond van de politieke dvereenkomst te Rome gesloten door Italië en den onafhanke lijken Kroatischen staat, beveel ik: Met ingang van 20 Mei gaat het geheele burgerlijke bestuur in het gebied, dat onder den onafhankelijken Kroatischen staat ressorteert en tot op heden onder Italiaansch militair -bestuur staat, op de Kroatisch autoriteiten over. De Italiaansche strijdkrachten, die zich thans op het gebied van den onafhan kelijken Kroatischen staat bevinden, zull&ji "vah 20 Mei af niet meer het ka- rakWr etrde speciale positie van be zettende strijdkrachten hebben en de hoedanigheid verkrijgen van trogpen, die in het gebied van den bevrienden en terbonden onafhankelijken Kroa tischen staat gestationneerd zijn. Ge neraal Vittorio !"\mbro.sio zal met de Kroatische autoriteiten de desbetref fende regelingen treffen." C VERLEEND DOOR DEN KEIZER VAN MANDSJOERHE. De keizer van Mandsjoerije heeft gisteren rijksmaarschalk minister-pre sident Hermann Göring en den minis ter van Buiteolandsche Zaken van het Duitscherijk,' von Ribbentrop, onder scheiden met dé orde van den Draak eerste klasse. IN TOTAAL 550.090 TON. Het Amerikaansche Huis van Afge vaardigden heeft gisteren het ontwerp aangenomen, waarbij de regeering ge machtigd wbrdt, nieuwe marinehulp- schepen jnet eed gezamenlijke tonnage van 550.000 ton te bouwen. De kosten hiervoor worden op 350 millioen dollar geraamd. EVENTUEELE ERKENNING VAN De GAULgE. Men verwacht volgens United Press te Washington dat in geval van-éen af breken der betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Frankrijk. Was hington misschien de de Ganlle-bewe- ging als de officieeie vertegenwoordi ging van Frankrijk zal erkennen. In regeeringskringen gelooft men echter dat 't voorloopig niet tot een afbreken der betrekkingen zal komen. In Congreskringen te Washington verluidt, dat president Roosevelt de afkondiging van den nationalen crisis-" toestand voorbereidt, waardoor zijn volmachten vooraj op militair gebied aanzienlijk zouden worden uitgebreid. Ondanks de tegenspraak van het Witte Huis, dat Roosevelt geen bijzondere boodschap over buitenlandsche poli tieke .vraagstukken aan het Congres overweegt, blijft het gerucht de ronde doen, aldus meldt de New York Daily News uit Washington, dat de president de verscherping van de posi tie der Vereenigde Staten zgn. ais ge volg van -de FranschDuitsche toena dering, tót voorwendsel zal nemen om een onverwijlde versterking der mili taire samenwerking'met Engeland tot stand te brengen. In Washington verwacht men dat de Fransche bezittingen op het Westelijk halfrond door Amerika zullen worden overgenomen,^ en dat de VereeAigde Staten aan een eventueele poging zul len deelnemen, Dakar te bezetten. Het is mogelijk, meldt de corespondent verder, dat Londen wegens gebrek aan oorlogsschepen voor deze onderneming de Vereenigde Staten zal verzoeken, Engeland met zijn vloot bij de uit- voering van de krijgsverrichtingen te helpen. In breede kringen van Was hington is men ervan overtuigd, dat Roosevelt aan den vooravond van groote beslissingen staat. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP SYKtE. 'Naar uit Beiroet gemeldt wordt, hebben vijf Engelsche bommenwerpers Rajak gebombardeerd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Ook is er géén schade aan gebouwen aangericht, jjoor h^*êhevige vuur van het Franschg af weergeschut werden de Engelschen tot dert terugtocht gedwongen. Twee Engelsche vliegtuigen hebben Maandagmiddag opnieuw Palmyra ge bombardeerd, waardoor eenige mate. rieele schade werd veroorzaakt. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Iraksch legerbericht. Het Iraksche legerbericht nummer 21 luidt als volgt: Westelijk frónj: onze voorposten blijven met den vijand in contact. Zij hebben den strijd aangebonden met vijandelijke patrouilles, die zij, na hun verliezen te hebben toegebracht, op de vlucht hebben gedreven. Zuidelijk front: onze strijdkrachten gesteund door daar wonende stam men, hebben in den nacht van 1^-op 18 Mei vijandelijke afdeelingen aan gevallen, dien zjj verliezen aan men- schen en materieel hebben toegebracht. Twee motortorpedobooten yielen een Irakschen waarnemingspost aan. De Iraksche strijdkrachten dwongen den vijand echter na verliezen te hebben geleden, terug te keeren. Luchtoorlog: onze gevechtsvlieg tuigen ondernamen verkenningsvluch ten overdag. Zij hebben een afdeeling vijandelijke pantserwagens en troepen transporten aangevallen, waarbij der tig pantserwagens en auto's"' werden vernield. -De rest van de vijandepjke colonne sloeg op de vlucht. Vijande lijke vliegtuigen hebben bovèrf de hoofdstad gevlogen en eenjge bom men op het st' upunt Rasjid neergewor pen, zonder aanzienlijke schade te veroorzaken. Bovendien heeft de vijand verscheidene verkenningsvluch ten gemaakt bóven verschillende gebieden van Irak, Politietroepen: onze politietroepen zijn, evenals voorheen, den toestand meester. Vijandelijke vliegtuigen heb ben boven een ten Westen van de Euphraat gelegen vliegveld gevlogen. Zij werden echter door de Iraksche liichtdoelartillerij op de vlucht ge dreven. Engelsche druk op Syrië. Het agentschap Ofi publiceert, vol gens het D.N.B., een communiqué, waajfin pen principieel standpunt worat ingenomen ten aanzien van de BritscJ>ei)ogingen om nu ook Syrië van Frankrijk los te scheuren. In dit com muniqué wordt hét volger.de gezegd: Boven de Syrische steden en dorpen hebben Engelsche vliegtuigen door ge neraal Catroux opgestelde 'pamfletten neergeworpen. Behalve de vele an dere, is dit een nieuw bewijs voöKhet feit, dat een van de doeleinden van de Engelsche politiek, het lossaheuren vin Syrië van het moederland is. Engeland heeft getracht het grootste deel van het Fransche koloniale rijk tot een verbreken van den band met het moederland te bewegen. Vervolgens herinnert het agentschap aan de Britsche manoeuvres in Numea, Tahiti, in FranSch-Indo-China en voor al in Gabon en Kameroen en zegt verder, dat Engeland behalve eenige successen, die het door middel van geweld, verkeerde inlichtingen aan de van Vichy afgesneden Franschen of door het gebruiken van groote finan- cieele middelen heeft verkregen, aan den anderen kant ook groote neder lagen heeft geijden, zoo o.m. bij de regeering van Madagascar, in Djiboeti en vooral in Dakar, Voor Frankrijk is ongetwijfeld het uur gekomen om in het-bijzonder in Afrika zijn koloniaal rjjk opnieuw onder een bestuur te brengen. Het Fransche agentschap legt er in dit verband den nadruk op, dat het vraagstuk der afvalligheid uitsluitend en alleen tusschen Frankrijk en de af valligen geregeld moet worden, die voor het meerendeel goede, doch mis leide Franschen zijn. Het communiqué van Ofi zegt ten slotte het volgende: In een oogenblik, waarop Frankrijk pogingen in het werk stelt om deze Franschen weer naar zich terug te voren, kan het niet dulden, 'dat een buitenlandsche mogendheid zich hier in mengt om dit te verhinderen. Om alleen van de gebieden rondom het Tsaad-meer, of van Gabon of heel in het algemeen van Equatoriaal Afrika en Kameroen te spreken, het zijn pro vincies van het Fransche imperium, waarin thans de Fransche souvereini- teit in den vallen omvang moet worden hersteld, De houding der Droesen. Naar uit Beiroet, volgens het D.N.B. wordt gemeld, heeft de leider der Droesen de Fransche autoriteiten er van in kennis gesteld, dat de Droesen va!T den Libanon bereid zijn iederen Engelschen aanval op Syrië en Libanon af tcslaan. Engelsche voorzorgsmaatregelen. Uit Beiroet wordt volgens het D. N. B. het volgende gemeld: De Britsche autoriteiten hebben een aantal voorzorgsmaatregelen genomen tegen iedere eventueele'actie der be volking in de gebieden van Mabloes en Jenine in Palestina. In antwoord op een desbetreffende vraag, die gesteld werd naar aanleiding van een courantenbericht, heeft de BESCHOUWING VAN DE DIPLO Tegenover de pogingen van Roose velt en Huil, om naar aanleiding van de Noord-Amerikaansche handels- week, de schulp aan de op het ge heele Westelijke hqjfrond heerschen- de ontevredenheid over de econo mische en coihmercieele omstandig heden op de autoritaire staten te leg gen, schrijft de Deutsche diplo ma t is c h - p o li t i s e h e Korres- p o n d e n z, dat de ware reden hier voor in de verontachtzaming van het beginsel der vrijheid van de zeeën door Engeland met steun van de tegenwoordige Amerikaansche regee- rin te zien is. Want bestoy^i er wer kelijk "een vrijheid der zeeen, schrijft de D i p 1 o, dan zouden er geen be perkingen bestaan voor het interna tionale handelsverkeer van alle goe deren, die niet onvoorwaardelijk tot de contrabande behooren. Daarom hoeden Roosevelt en Huil zich ervoor, het netelige onderwerp „vrijheid der zeeën" ter sprake te tjrengen. Over het algemeen, zoo vervolgt de D i p 1 o, zün het niet bepaald de be grippen gerechtigheid en weder5 keerigheid, welke de tegenwoordige bewindslieden der Vereenigde Staten op het gebied van .politiek en handel in het verkeer tusschen de staten ge bruikt wensehen te zien. Dezelfde in- tanties, die b.v. bij de asmogehd- heden het voornemen van wcreldover- heersching veronderstellen, verhelen niet, dat zij het als hun natuurlijk recht en doel beschouwen, om met hun Engelsche vrienden de zeeën eri- daarmede de wereld te over- heerschen. Huil als hun woord voerder is blijkbaar tegen over dreven nationalisme, tegen discrimi natie in de internationale handelsbe trekkingen. Daarbij -is het juist een der meest kenmerkende beginselen van de tegenwoordige Noord-Ameri kaansche handelspolitiek om met alle middelen dentehandel van derden te verdringen of te vernietigen daar, waar de Verecnigde Staten dien han del voor zich zelf tot een monopoli» wensehen te maken. Voorts huldigt de tegenwoordige handelspolitiek der Vereenigde Staten het standpunt, dat zij het voorrecht heeft, overal en aan allen te mo» r verkoopên, en dat zij met het o. op haar bijna autarkisch, economisch stelsel niet verplicht is, dienover- «erkomstig goederen van haar klan ten af te nemen. Ook dit is een awenv tieele oorzaak van de reeds Jalfg voor den wereldoorlag ontstanw mistoe standen op het gebied van den wereldhandel. Tegenover de bewering van Roose- WANG TSJING WEI, President der Nanking-regeering. (Foto D. C.) woordvoerder van het inlichtingen bureau te Tokio, hedenochtend op d* gebruikelijke conferentie voor de bui tenlandsche pers verklaard: „Wij ver wachten binnenkort de erkenning van de nationale Chineesche regeering te Nanking door Duitschland en Italië, doch wij kunnen niet precies zeggen wanneer". velt en Huil, dat de Vereenigde Staten in het verleden „de leiding op zich genomen hadden bij de poging om de kanalen van den internatio nalen handel te heropenen en op den grondslag van wederzijdsch voordeel, van eerlijken handel en vriendschap pelijke samenwerking, een opbloei varh den wereldhandel te verkrijgen", verklaart de Korrespondenz, dat men in Europa niet vergeten hééft, hoe de Vereenigde Staten de econo mische conferentie van Londier, die voor alle landen met de beste voor. nemens was georganiseerd, torpedeer den, om een stabiliseering van de valuta te verhinderen, welke hun de mogelijkheid J eener dumping van gowieren had ontnomen. Wanneer Roosevelt en Huil niettemin meen den, de wereld een soort leiderschap der Vereenigde Staten, voor het her stel van den wereldhandel te kunnen aanbieden, moet bedacht worden, dat Europa uit bittere ervaring de Noord-Amerikaansche adviezen op economisch en commercieel gebied (e goed kent, om zich nog eens aan Noord-Amerikaansche deskundigen of beter gezegd ami economische impe rialisten uit te-Ie veren. Europa, zoo besluit de D i p 1 o, be twist in ieder geval en in alle om standigheden, Roosevelt en zijn man nen het recht, onder welk voorwend sel ook de wereld st^ris een systeem op te dringen, dat zelf in hun eigen land schipbreuk geledon heeft. Wk DOOR TWEE BOMMEN GETROFFEN,. Naar het D N B. verneemt, heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig gisteroch tend ten Zuidwesten van Weymouth een Britsche duikboot vernietigd. De aanval was voor de Engelschen een volkomen verrassing. Voor de boot ■kon duiken, troffen twee zware bom men het achterschip. Na zware ontplof, fingen richtte zich de boeg rechtstan dig naar boven. Onmiddellijk daarop zonk het vaartuig. r Zon op 5.36, onder 21.37. Mean op 3.56, onder 16.39. Men ie verplicht Ie verdnie i foneonderSeng to* pnumxt Lantaarns van voertnitfer moeten ou» na ron.nnd»- rttllglf fcop Wfl'dpfl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1