I J I NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ten troepen ▼an de Gaulle in Zware aan veil op i io*i en ytUum w*. ijdag 23 Mei 1941 Jaaigang, No. 20636 Fransche Autoriteiten waarschuwen tegen onjuiste berichten De gevechtshandelingen in Irak Geen troepen van ae Gaulle in Syrië. Be strijd in Irak. Saoedie—Arabië eischt Akaba op. DE HANDELS BESPREKINGEN TE BATAVIA. Japan klaagt weer over vertraging. De grenzeq, van het nieuwe Kroatië. HET KONINKRIJK K ROA TIE K RO A T I •"''VBELGRADO DE BROODBONNEN. Dubbel rantsoen maar 2 weken geldig. NIEUWE fREDES- GERUmTEN. Berlin schenkt er niet veel aandacht aan. De vrijheid der zeeën. Volgens speciaal communique vier kruisers en - eenige torpedojagers tot zinken gebracht i Slagschip, zwaar beschadigd De strijd in Noord-Afrika Handelsverdrag tusschen Finland, België en Nedejpl land. Hed verklaring van Ontp ka loffing in ansche en regeermgs- Darlan. inun. Ameri- OUDSCHE Bureau: MARKT 31, TEL. 874S Postrekening 484M Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. een artikel over de reactie in 't Oosten op de Engelsche neder- in Cyrenaica en'op den Balkan, de Popoio di Roma op de lijkheid, dat Rusland en .ook aan de as doortocht Van troe- an materieel zouden toestaan, het- de Duitschers en Italianen in de -enheid zou stellen gemakkelijk en Irak te bereiken. Dit zou de vernietiging van Engeland in het n beteekenen, want de s trijd- ten te land van de as zijn onbe- J, terwijl die van Engeland in het Oosten niet merkbaar versterkt -en worden. Bevoegde kringen te Vichy bezitten, het agentschap Afip meldt, geen bevestiging voor de buitenlaBdsche berichten over het binnendringen van fransche strijdkrachten in Syrië, die dl regeering te Vichy vijandig gezind Berichten uit dezelfde bron, die -jldtl bezig houden met de blijde ont vangst die dig Syrische bevolking dezen Itrijdkrachten zou hebben bereid, wor gen te Vichy te fantastischer genoemd diar juist dezer dagen de Syrische pers haar volstrekte trouw jegens de Uttering van maarschalk Pétain heeft «gesproken. Genoemde kringen te Vichy toonen tkh, naar genoemd bureau vervolgt, geen enkel opzicht verontrust over gang van zaken in het Nabije Oeeten, want generaal Bergeret is nur Syrië gezonder», om de verdedi- tegen eiken aanval op Syrië, op he vliegvelden en Fransche en te organiseeren. Naar uit Böthoet gemeld wordt, den de Fransche autoriteiten zich scherp tegen de verspreiding van vabche berichten over Syrië door de buitenlandsche persagentschappen en radiozenders, die onder Engelschen invloed staan. Zoo is klaarblijkelijk wt het doel de Syrische bevolking te ilarmeeren en te misleiden de bewe eg verspreid, dat een' regiment strijdkrachten van de Gaulle in Syrië »u zijn binnengedrongen. Verder wordt beweerd, dat ter gelegenheid van de Inspectiereis van den Franschen generaal Bergeret in Syrië anti-Fran- •ehe betoogingen zouden hebben plaats sevonden. Al deze tendentieuze in lichtingen worden van Fransche zijde temeel tegengesproken en men voegt in dit verband aan toe, dat geener- fei troepenbeweging aan de Syrisch- Pafestijnsche grens heeft plaats gehad ra dat ook geen Fransch regiment is owstgeloopen naar de afvallige strijd- «rpchten van de Gaulle. Het Fransche per in Syrië heeft nergens behoeven te grijpen. Evenmin zijn er in Syrië el in Libanon arrestaties verricht. De Fransche hooge commissarisis in ojrië en Libanon, generaal Dentz, JMft ten overstaan van de pers ver- «hard, dat men zich moet hoeden J»r de allerwegen verspreide tenden- berichten. De Fransche autori tten zullen de levensmiddelenvoor- jt"ng van het land verzekeren, of- ®jj®n de bröodcrisis nog tot den ■ttwen oogst zal duren. De autori- ■Jjjni hebben overigens verdedigings- ®j*ltegelen getroffen, die op ajle "ratualiteiten berekend zijn. Fransche staatssecretaris voor J~®tvaart, generaal Bergeret, heeft J» do Fransche autoriteiten in Syrië ^'"nvang gemaakt met de voor: gradingen van de luchtverdediging Sfabieden in Levant tegen lucht- "*WUert. jfeuter meldt, dat de Britsche consu lt.w Syrië overeenkomstig de voor at van de Fransche autoriteiten werkzaamheden gestaakt hebben. ^Beiroet wordt gemeld, dat de generale staf d.d. 21 Mei het communiqué heeft gepubli- i het Westelijk front duurt de 1? "et gebied van Habbanijah Mraksche vliegtuigen hebben een bomaanval op het fcliegveld 'ah ondernomen, tvaardoor schade werd toegebracht. Ver. -e hangars en opslagplaatsen __1 in brand. Op grooten afstand Pt branden nog te zien. Andere -■gen der luchtrnadht hebben inegeweervuur twee forma- ae™ grond staande vliegtuigen, 20 tweemojorige toestellen, d Een vijandelijke Gloster «[middellijk na zün opstijgen ~ten, evenals een Hurricane, -Jksche toestellen wilde achter- ££*ee Glostertoestellen on dar-' tegenaanval. Het eene Werd ïn'fa h*et «ndgre ging op de i<uie iraksche vliegtuigen zijn -Jgd teruggekeerd". Het Iraksche legerbericht van 22 Mei luidt als volgt: Westelijk front: Geen wijziging in de situatie sedert 't vorig communiqué. Zuideliik Front: onze troepen hebben in samenwerking met ongeregelde nationale strijdkrachten ettelijke uren de vijandelijke stellingen aangevallen. De artillerie heeft" den vijand groote verliezen aan menschenlevens be rokkend. Luchtoorlog: ons luchtwapen heeft verscheiden verkenningsvluchten boven Seneldebane en andere gebieden onder nomen. Onze waarnemingsvliegtuigen vielen het steunpunt Seneldebane aan, bombardeerden het en bestookten het met mitrailleurs. Nauwkeurige treffers werden waargenomen en branden ver oorzaakt. Een Gladiatorvliegtuig, dat onze acties wilde verhinderen, werd neergeschoten. ïlen ander vliegtuig moest brandend een noodlanding ver richten. Het is waarschijnlijk, daf het aantal vliegtuigen, die Dinsdag te Babbanyah getroffen en in communiqué No. 23 vermeld zijn, 24 bedraagt, te weten twintig tweemoto'tjge en vier een- motorige. Politiestrüdkrachten: onze politie- strijdkrachten blijven in samenwerking met de ongeregelde nationale strijd krachten'nog steeds de situatie meester. Op alle punten van dit front werd activiteit van den vijand belet. Bedöjvigheid van den vijand in de lucht: gisterochtend om half vijf ver schenen tweemaal achtereen vijande lijke vliegtuigen boven Rasjid. Ver scheiden bommen werden uitgeworpen, die evenwel geen schade aanrichten. Boven Mossoel heeft de vijand vlug schriften laten vallen. Het Iraksche legerbericht van 23 Mei luidt: Westelijk front: onze strijdkrachten ondernamen succesvolle aanvallen op vijandelijke troepenafdeelingen bij Habbanyah en Faluja, gesteund door krachtig -artillerievuur, dat den vijand zware verliezen aan menschen en materieel kostte. Onze voorhoeden drijven den vluchtenden vijand voor zich uit. ■Zuidelijke front: onze strijdkrachten hebben tezamen met de ongeregelde nationale troepen vijandelijke troepen concentraties nauwer omsingeld. Hier op \yordt krachtig artillerievuur ge richt. Luchtoperatie: Onze vliegtuigen on dernamen verkenningsvluchten boven Sennedebbane en gevechtsvlegtuigen bestookten het vliegveld aldaar met machinegeweer en beschadigden daar bij 15 vijandelijke toestellen. Bovendien beschoten zij met machinegeweren een vijandelijk troepentransport, waarbij verscheidene vaartuigen zwaar be- schadièd eiw groote verliezen aan menschenlevens veroorzaakt werden. Politietroepen: Onze politietroepen, gesteund door ongeregelde nationale troepen, beheerschen volkomen den toestand in de woestijn. Een vijande lijk vliegtuig werd omlaag geschoten en de uit drie personen bestaande bé- mannng kwam om het leven. Vijandelijke luchtoperatiesver scheidene vijandelijke vliegtuigen vlo gen boven de kampen van Alliachuach en Al Rasjid. Boven het eerstgenoemde kamp werd een bom geworpen, die echter geen schade aanrichtte. De vijand ondernam bovendien verken ningsvluchten boven de hoofdstad en andere gebieden. Volgens berichten uit Bagdad héb ben Iraksche strijdkrachten de stad Faloedja aan den Euphraat heroverd, Faloedja was enkele dagen geledon door de Engelschen bezet. De Iraksche minister van Financiën en de Iraksche minister van Buiten landsche Zaken zijn .voor het voeren van nieuwe besprekingen naar Teheran vertrokken. Naar uit Djeddah gemeld wordt, heeft de regeering van Saoedië-Arabië den Britschen gezant, Sir Reader Bullar een nota doen toekomen, waarin formeel aanspraak wordt ge maakt op de haven Akaba (bij het schiereiland Sinai). In Japansche politieke kringen wijst men opnieuw op de vertraging welke de reeds sinds September van het wrigpjaar 'in Batavia aan den gang zijnde onderhandelingen tusschen Ja pan en Nederlandsch-Indië steeds weer ondergaan, aldus het D.N.B. De woordvoerder van het centrale bureau van inlichtingen van het kabinet ver klaarde heden, dat de moeilijkheden vooral door de houding van de Neder- landsch-Indische regeering veroorzaakt werden. Hij weigerde evenwel, zich over den achtergrond der complicaties •uit te laten. Slechts gaf hij als z(jn •meening te kennen, dat de onderhan delingen op het oogenblik in een be langrijker stadium gekomen, zijn Ook de Japansche bladen houden zich de laatste dagen meer met het vraagstuk van Nederlandsch-Indië be zig. De Kokoemin Sjimboen eischt zelfs, dat de handelsbesprekin gen zullen "worden afgebroken, daar jalle pogingen van de Japansche dele gatie schipbreuk lijden op de tactiek en het optreden van de Nederlandsch- Indische autoriteiten. Domei meldt, dat de plaatsvervan gend woordvoerder van het departe ment van Buitenlandsche Zaken in de nagel ijksche persconferentie verklaard heeft géén inlichtingen van Kenkitsji Josjizawa, den leider der Jap&nsche delegatie, te Batavia, ontvangen te hebben. Josjizawa, aldus de woord voerder, zal waarschijnlijk in Batavia blijven, totdat eenig concreet resul taat verkregen is, hoewel dit nog lang kan duren. GROOT DUITSCHL.Dv Waresdin ,TAl;Al18tCH SUram I I A L I E. ^i&agreb) Bjeiowar KartstacnX au Sssek SLAVQNIË ESS£G (£?->*, Brad Sabac FIUME mKrupa 0 BANJALUKA 'Jajce S O 3 N IE ZARA ITAL) SARAJEVO NICO MOSTAR HERZEGOWt MetkovK Dubrdvm MONTENEGRO ft135) KAART VAN PELT Op bijgaand kaartje is het nieuwe konink rijk Kroatië aangegeven. Een gedeelte' van het- oude Slovenië dat steeds Duitschen in vloed heeft ondergaan Is bij het Groot- Duitsche rijk gevoegd. De provincie Lubiana het westelijk deel varv» het pude Slövenië is "by Italië gekomen. Volgens het te Rome gesloten verdrag wordt het „klassieke" Dalmatië by Italië ingelijfd; dit is op de kaart aangegeven, het d* omvat een breede strook rondom Zara, Sebe- nico en Spalato. De meeste eilanden in de Adriatische zee komen by Italië, uitgezonderd welke op de taart met dikke zwarte lijn zijn aangegevep- Wy komen hierop nog eens terug met een vo'gend kaartje waarop de benaming der Kroatische eilanden en de kuststrook bi Cattaro zyn aangegeven. Aangezien de broodkaarten nog maar enkele rijen bonnen bevatten en de nieuwe kaarten volgende week nog niet kunnen zijn uitgereikt, zal bon 21 van de broodkaart thans twee weken geldig zijn. Op elke bon worden echter inplaats van één rantsoen twee rant soenen brood of gebak gegeven, zoodat het totaal rantsoen dus ongewijzigd blijft. Nadere gegevens vindt men elders in «Ut blad. De geruchten! over een boodschap van president Boosevelt aan het. Con gres zijn voorde internationale pers weer aanleidinlg tot het maken van tal rijke onderstellingen, meldt V.P.B. uit Berlijn. De Duitsche instanties, ne men van een en ander wel kennis,' doch toonen zich zoowel ten aanzien van de dagbladartikelen als tep aan zien van den vermöedelijkeninhoud der boodschap tamelijk onverschillig. Zij wijzen er op, dat de boodschap van Roosevelt onmogelijk verrassingen kan bevatten, daar de politieke" gevoelens van den president bekend zijn. Ook de artikelen in Zuid-Amerikaansche bla den, die het vermoeden uitspreken, dat Roosevelt of de paus den vrede zal her stellen, vinden weinig belangstelling in Berlijnsche politieke kringen. Ten aan zien van berichten in de Noord-Ame- rikaansche pers, dat de tijd rijp is voor bemiddelingspogingen door Roosevelt, wordt opgemerkt, dat deze berichten bewijzen, dat er in Amerika stroomin gen bestaan, tegenovergesteld aan de richting, welke de Amerikaansche re geering tracht uit te gaan. NIEUWE BESCHOUWING VAN DE DIPLO De Amerikaansche minister van Ma rine, Krfox, heeft tegenover de pers tot uitdrukking gebracht, dat men tot de politiek der ..vrijheid der zeeën" moet terugkeeren, daar de Noord-Ameri» kaansche koopvaardijschepen met hun oorlogsmaterieel rechtstreeks naar En geland of naar andere oorlogsgebieden moesten varen. De roep van den minister van Marine om herstel van dé „vrijheid der zeeën" Schrijft de Deutsche diplom a- tisch-politische Korrespon de n z. is uitsluitend tot den sector be perkt, welke het principieele van dit geheele vraagstuk volkomen op den achtergrond schuift. Immers, bij het beginsel van de "„vrijheid der zeeën" gaat het er toch in de eerste plaats om, dat de wettige handel over zee in oor log en vrede veilig moet plaats hebben Ongeacht de vloetsterkta/van de een of andere zeemogendheid, ntoet dus ook in oorlogstijd vooral de eigenlijke koop- vaardijvaart tusschen de neutrale lan den volkomen onbelemmerd kunnen geschieden, en bovendien moet ook elk artikel, dat niet onder de categorie van de eigenlijke contrabanda valt, zelfs in de oorlogvoerende landen het deel kunnen worden Van de nietstrijdende burgerbevolking. Juist het onwettige stelsel der navicerts is dus een kaak slag in het gelaat van' het beginsel der „vrijheid der zeeën". De heer Knox doet alles wat in zijn vermögen ligt, om het begrip van de vrijheid der zeeën juist op dit principieels^ punt volkomen ondoeltreffend te maken Immers, de Engelsclie oorlogspolitiek heeft geen ander doel, dan zich tol den onbeperkten tiran ter zee te ma ken, zonder zich in het geringste te houden aan de voorschriften van het volkenrecht, vooral niet'aan de begin selen van de vrijheid der zeeën. De Diplo herinnert eraan, dat de nolitiek der Vereen. Stalen oorsoron- keliik heel anders was. Bij het begir van dg voria^ eeuw voerden de autori teiten in Washington zelfs oorlog met Groot-Brittannië "t' bescherming vat* dit beginsel, en Wilson oroclameerde in ziin veertien nunten h»t begins"! van de vrijheid der zeeën ais een nood. zakelijk vrpdesdoel. om dit daarna evenwel onder den druk der Engelschen weer te verloochenen. Niettemin, zoo schrijft de D i d 1 o werd op 3 October 1931, dus na het uitbreken van den oorlog, op de conferentie van Panama opnieuw met deelneming van de Ver- eanigde Staten een motie aangenoïnen. inhoudende, dat niet tot contrabande gerekend mag werden hetgeen de bur gerbevolking van de oorlogvoerende landen aan levensmiddelen en klee ding noodig hepft. Deze uitzonderings positie voor de genoemde goederen zou slechts dan niet gelden, ingeval zij di rect of indirect voor de de oorlogvoe rende regeprineen of raar strijdkrach ten bestemd zenden zijn. Hoewel de Vereen. Staten door dss aanvaarding van deze troi'P zich met de" andere remthlieken nebben jaft- gelegd op de nakoming van de vriihoid der zeeën, althans op deze grondslag, I Het opperbevel del, Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: In b«t !0<»ten van de Middelland- '*ehe Zee. heeft vandaag het lueht- wapfcn in den strijd tegen de Britsche marine bijzondere successen behaald.. Door inslaande bommen zijn vier Britsche- kruisers en eenige torpedo- bootjagers tot zinken gebracht, een slagschip en nog .twee .torpedoboot- jagers werden zwaar beschadigd. Het D.N.B. verneemt nog de volgen, tie" bijzonderheden Een slagschip kreeg jeen zware bom onmiddellijk naast bet achterschip •met zoodanig effect, dat het mach tige schip) zijdelings weggedrukt werd. Aangenomen moet worden, dat bet slagschip ernstig nadeel heeft ge kregen voor zijn manoeuvreerbaar heid. Een kruiser kreeg een treffer midscheeps en een zwaren treffer nabij den scheepswand. Hij maakte terstond slagzij en begon te branden. Een tweedë kruiser werd op het voor schip en eveneens naast den scheeps wand getroffen. Een derde kruiser kreeg een voltreffer en raakte iu brand. Een vierde kruiser vertoonde eveneens na een voltreffer sterk brand-effeeC. Een torpedojager kreeg een treffer. Bij een slagschip en een tweeden kruiser explodeerden de bommen zoo dicht bij den scheeps wand, dat stellig schade is aangericht. Woensdagochtend hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een geslaagden aanval op een Britsch vlooteskader ten westen van Kreta gedaan. Onder meer werd een kruiser door een bom van het zwaarste kaliber getroffen. Een hevige slag In aanvulling op het weermaijhts- bericht verneemt het D.N.B. nog de volgende bijzonderheden: In het Oosteh van de Middelland- sche Zee heeft op 21 Mei een der hevigste slagen plaats gevonden,- d>e in het verloop van dezen oorlog tus schen lucht- en zeestrijdkrachtqn ge leverd zijn. Blijkens het weer- machtbericht werden een slagschip, zes kruisers, een torpedbbootjager en eer. ddikboot door treffers be schadigd. De vraag dringt naar voren wat voor gevolgen de beschadigingen voor de getroffen oorlogsschepen zul len hebben. Ook wanneer de bomtref- fers niet de vitale deelen van een oorlogsschip, zooals bijvoorbeeld de machine-installaties, verwoest hebben, is de vermindering van de! geveehts- waard^ door bomtreffers zeer aan zienlijk. Zoo worden bij het inslaan aan dek^ al naar gelani belangrijke deelen v: tilerie eb het luchtd woest, zoeklicjitinstal de opbouw, als kaart) gangen en schoqrsteenl masten en seininstallj ëfr de installaties voor tuigen onbruikbaar gei zijn oorlogsschepen, di fers beschadigd zijn, fu en i'moeten zij, naar omvang der schade, gi scneidene weken of ml vpor reparatie. Het hei het luchtzeegevecht Mei beschadigde vloo des te meer moeilijkhi /Malta met zijn groote reeds sedert eenige ma: steunpunt voor zware schakeld is en Alexaj kleinere dokken slech steunpunt van den tjw schouwd moet wirdén. GROOT SCHIP GETORPEDEERD. Associated Press meldt uit scheep vaartkringen te New] York, dat de Britsche vrachtboot Huhtington (11.849 brt.) getorpedeerd is. Een deel van de bemanning is te Lissabon aan land gegaan. In een marinehaven Ivan Gibraltar is, naar vandaar gemald wordt, een Engelsche torpedojager binnenge kropen, die bij een gevecht iri' de Mid- dellandsche Zee zware Schade aan den geschutstoren heeft opgeloopen. scheidene stukken geschut bruikbaaf gemaakt, leden der bemanning hospitaal van Gibralter Volgens berichten uit van de plaats, de lichte ar- lgeschut ver- ties vernield, |nkamer, loop- n, beschadigd, tres vernield de boordvlieg- aakt. Daarom ie door voltref. mder paraat [elang van den 'urende ver- anden in dok stel van de tn ij Kreta op 21 nheder, levert en op, daar erfinstallatie3 inden als vloot- enheden uitge- idrië met zijn als een vloot- en rang be- Ver- zijn on- De gekwetste zijn naar het gebracht. Londen is het Canadeesche olietanksc lip Canadolite J - T- 1 1 van dé Imperial Oil in de Westkust van Afrikg Het schip had'een inho id van ton. Volgens een bericht 'fan Associated Press uit Londen heeft 4e Britsche ad miraliteit behalve hetH BBMBBBMBMI nreer dan 11.000 brt. groote Canadee sche tankschip Canadolite, dat waar schijnlijk aan de Westkust van Afrika getorpedeerd is, ook medegedeeld, dat het hulpschip Queenwo is gebracht. Montreal aan getorpedeerd. 11.309 th tot zinken den NEGEN SCHEPEN VA VERNIETIC Een aanval van Duits? op een griootEngelseh Noordelijke deei van Oceaan heeft tot volledig meldt het D. N. B. In uit het Britsche konvooi vaardijschepen met een tezamen 70.900 b.r t.. vei onder drie groote tanks* zamen 31.000 b.r.t. en laden munitiesrhip van is er van de zijde der tegenwoordige regeering der Vereen. Staten niet het geringste gedaan om «iit standpunt te genover Engeland te handhaven. Niet de beginselen van volkenrecht en vrij heid, zoo besluit de Diplo, hebben Knox zijn eisch doen stellen, doch hem heeft uitsluitend bewogen de wensch, dat de Noord-Amerikaansche leverin gen van oorlogsmaterieel Engeland ten goede zullen komen, dat de beginselen van de vrijheid der zeeën loochent en met alle middelen bestrijdt. SOLLOËM STEVJG IN HANDEN VAN DE AS. In tegenstelling tot de herhaalde En gelsche beweringen is Solloem sinds den middag van den zestienden Mei stevig in handen van de Duitsche en Italiaansche troepen, aldus het D.N.B. In den loop van den 22en Mei kwam de groote gevechtsbedrijvigheid voor Solloem tot stilstand. Op 22 Mei heeft Duitsche en ïtaliaan- sche artillerie bij Tobroek Britsdhe aanvalspogingen van stoottroepen ver ijdeld. Britsche pantserwagens werden verdreven een daarvan werd vernield. Door beschieting van de artillerie vlo gen bij Tobroek Britsche opslagplaat sen met munitie in de lucht. Woensdag is te Helsinki door gezant Schnurre van het Duitsche ministerie van Buitenlandsche 'Zaken en de voor zitter van de commissie voor den buj- tenlardsch'en handel een goederenruil; overeenkomst geteekend tusschen Fin land eenerzijds en België en Nederland anderzijds. De pl minister-p zal heden schen omr afleggen. 'laatsvervangende Fransche ■esidént, admiraal Darlan, om 19 uur oVer'den Fran- :p een regeedingsverklaring VEERTIEN Naar Aj: (Indiana) mijn alda. zaak een waarbij v veertien raakten, zeker. Hel bemoeilijk aanzienlijk meters vai Maan Men ter.a N KONVOOI" D he duikbooten konvooi in het Atlantisehen succes geleid, totaal werden- negen koop tonnage van tinietigd, waar- hepen met te- ten zwaar ge- 700» b.r.t. ARBEIDER! isociated Pres: .erneemt is in door onopgt levige ontplo: fi; jlgens de ee n ij n werkers t lot der reddingswerk omdat de e diepte en de hoofdschai He: 1 slach' j Zon opj 5.32, onder 21.41. >p 5.06, onder 19.46. e verddis- rgang lol is verplicht van zonsundei zonsopkomst Lantaarns van moeten unr na Ifpnrf rel.tftl, op wrr t BEDOLVEN. uit Bickneli de Panhandle- helderde eor- ,ng ontstaan, ste berichten bedolven ge- toffers is on- wordt sterk ontploffing op eenige kilo- :ht plaats had. oertuieeo i konsonder gMviswan**»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1