5*1 ,"5 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN, OMSTREKEN Iadmiraal Darlan inkrijk voorde keuze jsschen leven en dood Groningen wint hieuw land i&H en hlaan vol£2 L?* fat kiende ITIES aterdag 24 Mei 1941 Jsaigffc No 20637 lier heeft geen uitlevering van de Frarlche vloot, geen koloniaal gebied en geen oorlogsverklaring aan Engeland geëischt Breuk tusschen Londen en Vichy aanstaande EXTRA BROOD- RANTSOEN. Tot/8"0- 2000 gram op de bonnen 24. EEN EXTRA EI. Op nader aan te w(jzen bon. Inpoldering van kweldergronden aan de Noordkust - Bijna 400 h.a. prachtig bouw- en grasland Flink stuk van den nieuwen polder reeds ingezaaid ZOMERKLEEDING ZONDER PUNTEN. Bedrukte kunstzijde op bon „K", badcostuum op bon „A". ONTSLAAN VAN WERKNEMERS. In tijdelijkèn dienst. Nieuwe Engelsche vlootverliezen. <U voUt via 3 "i*u» orikaart v«n dt den dien* IMD »i «art* «If»- |'n ve*j. [°P eea 1 waarbl Li»" Vu wogen opplafc. Taonder. 201 en „82" gemeen* restant- van bon I r t wor- 30 41 Inden een M 7 uur, O 16031 I spoedig* riitl reding kt. Br. N<t 10 Ipgegeven Sluitend or risico achtgever |„muA6. n.m. 7 n. Bedie- yondmaal. lenst; n.m. [jkheid, g. naai. 7 uurt VANDEL- otters. hier wan- [K.M. ga- Schoon- piging „de :hen door igenomen. niet voir de deel- werd in oodat de „r bninen- i om 11-30 was als llOS p.; 2. Is 3. OM [89 p.; 4 I te Bol' Zuilen, rt, 92 P-: was als 1102 p.; 2- J 3. Bea- Oemstra ■sberg i aantal Ameide* orde. OUDSCrlE COlBAHt Burean: MARKT 31, TEL. 274S Postrekening 4S4M Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. OI PAN Ung „burge- waafne" per süch- n bedral Provin- Inder me- litslui'e.B de kin- verstrekt plecte van end velW Ij), plaatsvervangende Fransche er, admiraal Darlan, heelt gister- ig voor de Fransche radio een If gehouden, waarin hij verslag uit gil over rijn besprekingen met den DARLAN Foto G. C.) De rijkskanselier heeft mij niet Inagespoord, zoo verklaarde Darlan, W uitlevering van onr.e vloot aan I ha. Iedereen weet en de Engel- I «ken weten het beter dan wie ook -liat ik haar aan niemand zal uit- leveren. De kanselier heeft geen I bloniaal gebied van mij geëischt. Bij heeft ook niet van mij verlangd, I kat wij Engeland den oorlog ver tikten. Waarom zou hij dat ook Wkan hebben Duitschland, dat alleen den oorlog ingegaan is, acht in staat hem alleen te be- I whiten tegen welke coalitie ook. tijdens het onderhoud is er geen JWfenblik sprake geweest van het •Reven van het Fransche souverei- Itóeitsrecht. Frankrijk kiest volledig l'ïij den weg, waarop het zich be- I leeft. Heden en toekomst hangen het land zelf af. Het zal den {•eede krijgen, dien het zelf ver- J*tfU (la paix qu'elle se sera faite Idle— même). Het zal in de Euro- I Kesche organisatie de plaats in- I *e®en, dien het zichzelf bereidt. W PRANSCHE NEDERLAAG. loert u want zekere lieden o dit te vergeten dat Frank- L*. twaarste nederlaag uit zijn Tjweois heeft geleden, dat drie ■s V"1 'let gebied in Europa bezet anderhalf millioen gevange- y«roben. Deze nederlaag is de 111 van onze fouten in het ver- 'on 1919 tot 1939 hebben onze 2 onze wetgevende vergade- 3 eene fout na de andere iJS.® zich laten meesleepen tot i»»18®® van belangen, die niet E^yovon. Zij hebben ons tot de van de kleine Europee- Rat gemaakt, zonder dat wij By ivaren de voor de vervulling taak onmisbare wapenen te Sta j! bebben het land slechts lyOofensief leger voorzien. "™o onze leiders het niet ver in»i 00r'°g geestelijk en stoffe- F«»u bereiden, hebben zij toch [L °J verklaard. Wij hebben hem "oor de schuld en nalatigheid (I ons daarin meegesleept ps,'."8 era onbeschrijfelijke cata- L 'O maarschalk geroepen om Pj jy-oods in handen te nemen i^^ocht om een eervollen wa- 8 liiri ^Pensn® ',a° he overwinnaar ^J|®"lstand kunnen weigeren. Pi, ."P'o'-teren en Frankrijk «g tejo'flkaart vagen. Hij heeft ■8SÏV 'n Mo' 1991 verwaar- Wfwmnaar '-"oh tot onder- E tfdor he* itti hTl de Fransche regee rt tol: Üeenkomst van Mon- rhj fc°'.bet beginsel der samen- ïhof VJ, besloten, heeft Frank- 1% uitdrukking gegeven n voortzetting van r ?.e gestes zijn voor den h "'o®mg geweest ons ver- n de gevolgen van den nederlaag en van de wapenstilstands- bepahngen toe te staan, welke ver wachtingen u bekend zijn. Luistert goed naar mijn woorden: van het verlopp der huidige onderhan delingen hangt de toekomst van Frank rijk letterlijk af. Het gaat voor Frank rijk om een keus tusschen leven en dood. De maarschalk en de regeering hebben het leven gekozen. Uw plicht is nauwkeurig voorgeschreven: volgt den maarschalk, steunt hem met al uw krachten, zooals ik het zelf ook dqe, bij zijn werk voor de nationale ver nieuwing. Laat u als hü en ik in uw gedachten en handelingen uitsluitend leiden door de hoogere belangen van Frankrijk, BERLIJN OVER DE REDE VAN DARLAN De radiorede van Darlan werd gis teravond in politieke kringen tè Berlijn gequalificeerd als een uiteenzetting, die niemand kon verwonderen en ook niet anders verwacht werd. Men ziet hierin vooral afwijzing van al wat van Engelsche zijde is verondersteld om trent de DuitsehFransche onderhan delingen en beschouwt deze rede als een antwoord op Edens opmerking aan het adres van Frankrijk in de Lager huiszitting van Donderdag, die men te Berlijn driest vindt. REACTIE TE VICHY In Fransche politieke kringen heeft men uitdrukking gegeven aan de over tuiging, dat de door Darlan afgelegde verklaringen niet alleen in Frankrijk en Ih het Fransche imperium, maar ook in de geheelq. wereld reacties zullen hebben. Men wijst er in deze kringen op, dat de onzekerheid over de Duitseh Fransche betrekkingen van belang hebbende zijde, uitgebuit is voor -de verspreiding van tendentieuze geruch ten. De rede van parlan vormt echter, zoo zegt men, een zeer categorisch de menti van deze valsche berichten en geruchten. De juiste maat houdende en met den noodigen tact heeft admiraal Darlan in zijn kwaliteif van voornaam ste onderhandelaar ondubbelzinnig duidelijk gemaakt, dat Duitschland noch de uitlevering van de vloot, nocli eenigerlei deel van de Fransche kolo niale bezittingen, noch ook ébn deelne ming van Frankrijk aan de oorlogs operaties of ook slechts een gedeeltelijk opgeven van Fransche souvpreine rech ten ooit heeft verlangd. Deze ophelde ring omtrent de laatste besprekingen te Berehtesgaden is in staat alle twijfel en alle dubbelzinnigheden in de wereld te verdrijven, waarvau,men zich in het buitenland heeft bediend om het werk der regeering van maarschalk Pétain te discrediteeren. Darlan heeft ook "de utopieën van een deel zijner landslieden ad absur- dum gevoerd. Tenslotte heeft hij met loyauteit den wil van Frankrijk tot samenwerking met den overwinnaar uitgesproken door de samenwerking met Duitschland een levenskwestie voor Frankrijk te noemen. Samenvat tend wordt in Fransche politieke krin gen gezegd, dat Darlan in diepe en vol ledige overeenstemming met den chef van den staat, maarschalk Pétain, was, toen hij deze verklaring' aflegde. Dar lan is in waarheid de uitvoerder van de politieke gedachten van den maar schalk. De Parijsehe ochtendbladen bespre ken de rede met instemming. De ver klaring van Darlan, zoo schrijft de Petit P a r i s i e n. legt duidelijk de positie van Frankrijk bloot en moet door alle Franschen als een recht- streeksche uiting van den Wil van den maarschalk verstaan worden. In het moederland en in allé Fransche over- zeesche gewesten is de rede met de zelfde aandacht aangehoord. Duidelij ker kon men zich niet over de Duitsch- Fransche betrekkingen qitlaten. Het dralen moet nu wijken voor feiten. DE BETRF.KKINGEN^TUSSCHEN FRANKRIJK EN ENGELAND Volgens Reuter heeft het Britsche ministerie van Blokkade medegedeeld, dat een definitief afbreken der betrek kingen tusschen Engeland en de; regee ring te Vichy voor de deur staat. Naar Reuter meldt, zijn twee Fran sche tankschepen, waaronder de She- herezade door de Britsche marine in den Atlantischen Oceaan opgebracht. Het schip was met een lading olie aan boord op weg van de Vereenigde Staten naar Casablanca. De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en VisscherU maakt bekend, dat ter aanvulling van het aardappelrantsoen voor het tijdvak van Maandag 26 Mei t/m. Zondag 22 Juni as, nogmaals een extra brood rantsoen van 2060 gram beschikbaar wordt gesteld. In verband hiermede is bepaald, dat gedurende het tijdvak van Maandag 26 Mei t/m. Zondag 22 Juni eik der met 24 genummerde bonnen van de broodttaart recht geeft op het koopen vaiTTUO gram brood of een rantsoen gebak. De aandacht wórdt er op gevestigd dat bon 24 d u s niet zooals met bon 21 het geval is recht geeft op 200 gram brood of 2 rantsoenen gebak. Het Rijksbureau voor voedselvoor ziening in oorlogstijd maakt bekend dat ter aanvulling van het bestaande vleeschrantsoen gedurende eenigen tijd wekelijks een extra ei zal worden ge distribueerd. In de week voor Pinksteren zal deze extra verstrekking op een nader aan te wijzen bon voor de eerste maal plaats hebben. ix i Voor de lading was weliswaar een navicert verstrekt, doch als gevolg van de jongste ontwikkelingen is toch bevel gegeven het schip aan te houden. De beslaglegging op de Sheherazade is, naar Reuter meldt, vooral daarom geschied omdat tusschen Engeland en de regeering te Vichy een definitieve breiik dreigt. Naar uit het Reuter-bericht verder blijkt, wil Engeland het tankschip niet weer vrijlaten. Óe Fransche regeering zit, naar uit bevoegde kringen verluidt, tegen het kaperen en in beslag nemen van de Sheherazade door de Engelschen op d.en Atlantischen Oceaan door tusschen- komst van de V.S. protesteeren. Het kaperen van dit schip heeft in Fran sche kringen des te grootere veront waardiging gewekt, daar de Engelschen voor dit tankschip een navicert ver strekt hadden, aldus het D N B. De verklaring van den Engelschen minister van Buitenïhndsche Zaken dat de Royal Air Force geen verschik tusschen het onbezette en het bezette Frankrijk meer zal maken, ingeval de Frdnsche regeering haar politiek van sanpenwerking op het continent zal voortzetten, noemt de Völkischer Béobachter een „plompe bedrei ging". die overigens, gezien de houding van Engeland tot dusver tegenover zijn vroegeren bondgenoot, de ingewijden niet met verbazing kan vervullen. Het heeft de regeering-Churchill/'ZOo meent het blad, sinds derudag van den Duitseh Franschen wapenstilstand, nooit aan doorzichtige voorwendsels gemankeerd, om de door Engeland tij dens den veldtocht in het Westen sma delijk in den steek gelaten bondgenoot te mishandelen. Zoowel het bombarde ment op de Fransche vloot voor Oran als de overval op Dakar werden daar mede verklaard, dat de regeering van Vichy niet voornemens of in staat was, haar oorlogsschepen te onttrekken aan den greep van de asmogendheden. In hetzelfde hoofdstuk van Britsche trouweloosheid past de onverbiddelijke blokkade tegen vrouwen en kinderen ook van het onbezette Frankrijk. Het blad geeft als zijn meening te kennen, dat de houding van Londen tegenover Vichy eigenlijk door een gevoel van wraak wordt voorgeschreven, nl. de weigering van maarschalk Pétain, eind Juni 1940, om ook nog de verslagen overblijfselen van het Fransche leger op het altaar van den Britsclien oorlog te offeren. Het doel is, de regeering van Vichy zoo te terroriseeren. dat ifïj niet de eenig verstandige politiek durft te voeren, welke Frankrijk thans voe ren kan, n.l. de politiek der oprichting van een blijvende ordei in Europa. Zon op 5.31, onder 21.43. Maan op 5.35, onder 20.47. Men is verplicht te verduis- ter-a van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten nor na zonsonder gang ontstoken wnnirt. nwimmmsi REEDS" in de dertiende eeuw genoot de Nederlandsche dijk een wereldvermaardheid. Nie mand minder dan Dante dichtte in den vijftienden gang van* zijn „Hel": „In het Vlamenland tusschen Kad- zand en Brugge liggen zoo dijken om de vloed te keeren." Een typisch voorbeeld van dezen eeuwigen strijd, tiie juist nu en in de jaren, die achter ons liggen, met zoo veel energie gebeurde en wordt voortgezet, biedt het Groningsche land, w4ar eensgezind iedere!! dag nieuwe" gronden, meter voor meter worden veroverd en waar steeds verder de Waddenzee wordt terug gedrongen Wei het lied van den ar beid wil hooren, hij kome naar Noord-Groningen Daar werken de dienst van de werkverruiming, par ticulier initiatief, de provinciale waterstaat, de Nederlandsche Hei demaatschappij en de diensj^ der domeinen samen, daar wordt in de eenzaamheid van het breede pol derland door honderden menschen, gekomen van stad en land, een drachtig gewerkt aan inpoldering en drooglegging. Dank zij de medewerking van ir P. Boezaardt, hoofd-inspechuir van den Rijksdienst voor de wakwaruiming en in diens gezelschap enHóat van den heer A. Kwast, hoofd Xjaii de in spectie Groningen van dén Rijks dienst voor de werkverruiming en ir H. Burgmans, adjunct-inspecteur be zocht een redacteur van het A.N.P. dezer dagen de inpoldering van de kwelders, behoorende tot het water schap „De slikken" aan de Noordkust van Groningen, onder de gemeenten Eenrum en Baflo. Tvëeé belangrijke werkobjecten' had de inspectie op het oog: n.l. de inpol dering van rijpe kweldergronden aan Groningens Noordkust en wel onder Uithuizermeenen, resp. 400 en 1000 h.a. betreffende. Er was een groote moeilijkheid, die eerst opgelost moest worden, Een moeilijkheid, die niet onderschat dier.t te worden, omdat de bedoelde kwestie al eeuwenlar% het objet van processen is geweest in het Groningerland, Om dat te begrijpen moet moet men de plaatselijke situatie, zooals die zich op onze Noordelijke" kusten voordoet, kennen. De zee is eeuwenlang bezig met het vormen van aanslibbingen. Het waterschap „De slikken", een groene kwelder, is zoon 'aanslibbirg en in het bezit van boeren, die binnen dijks eigenaren van het aangrenzende Jand zijn. Maar de zee zet haar werk vorot. Buiten de groene kwelders ont staan op de Wadden nieuwe „natte kwelders", die centimeter na- centi meter hooger worden varieerend van twee a drie tot twintig c.m. slib- gronden. Nu is hgt altijd de groote vraag geweest, wie de eigenaar is van dat aangeslibte lancf „Wij" zeggen de boeren, alles wat buitendijks voor ons land ligt, is ons eigendom. Maar de staat, de dienst der domeinen, is het er niet mee eens: Het zijn domeinen. Dat verschil in opvatting was aanlei ding tot legio procedures, waarin soms de domeinen, soms de boeren gelijk kregen. Tenslotte ha vele en moeizame on derhandelingen, was de zaak in orde. Ook de financit'eie kant was tenslotte met de ingelanden in kannen en krui ken en in Januari 1939 kreeg de Rijks inspecteur de goedkeuring van (Jen toenmaligen minister van Sociale Za ken. Op 20 Februari d.a.v. kon de eer ste spade in den grond worden gesto ken. De begrootmg van kosten naar een basis uurloon van 0.24 wees voor arbeidsloon een bedrag van 995.000 en voor bijkomende kosten 447.000 of in totaal 1.472.000 aan. Hiertegen staan de inkomsten. Bij'het aangaan van de overeenkomst door het water schap met den "staat heeft het water schap op zich genomen den staat een vergoeding 'te betalen, n.l. voor het land, dat na de inpoldering als bouw land woTdt gebruikt 1300,per ha, voor het grasland 650,-— per ha en voor het land, dat voor Wegen gebruikt wordt 325;per ha in totaal onge veer 500.000,De z,g. bijkomende kosten zijn hierdoor geheel gedekt. Het plan- was uitgewerkt door het technisch bureau van de Unie van wa terschapsbonden, ir. Biezeveld kreeg de dagelijksche leiding. De staat had op zich genomen den 614 k.m. langen dijk aan te leggen, het gebied te egali- seeren en drajneeren, wegen en ont watering aan te leggen, benevens te zorgen voor een polderweg van 5 km Oost-West. Het liep de nieuwe polder eerst niet mede. De erfvijand, het wa ter, opgezweept door de felle Noord wester, ondernam viermaal een storm aanval en vier maal bezweken de dijk- putten. Eerst qp 1 Mei 1939 kon de eerste kar zand voor het dijklichaam worden gestort. Er was haast, want voor den winter inviel moest de dijk om de kweldergronden gelegd zijn. Meer spóor en karren werden inge legd, het aantal arbeiders steeg van 300 tot 1200, waarvan 400 a 500 met hand kracht grond transporteeren, 35 auto bussen reden per dag heen en weer om 600 werklooze Groningers naar de Noordkust van hun prowWie te bren gen. De rest van de arbSders betrok de kampen „De slikken" en „Wester- nieland". Met ir. Boezaardt diens uit voerder van het technisch bureau, den heer de Zeeuw» den heer Kwast en den heer G. Boersma, voorzitter van „De slikken" zijn wij, aldus het A.N.P., den polder ingetrokken. Een polder, die hooger ligt, dan het binnendijksche land en waarvan al een deel van het bouwland ingezaaid is, terwijl op an dere gedeelten nog hard gewerkt wordt aan de draineering, de wegen- a'anleg en het egaliseeren. Reeds trek ken de zware -ploegpaarden scherpe voren door het niéuwe land, reeds wordt geëgd en gewalsd. reeds is er gezaaid in dit gebied, dat vroeger al leen maar geschikt was voor vee, be dreigd door hooge stormvloeden. ZWAARSTE DIJK VAN GRONINGEN De zware zeedijk is al geruimen tijd klaar, hij is zooveel mogelijk Noord waarts gelegd, maai; valt over het al gemeen nog op de .igroene kwelders", Een dijk die er zijp mag, 6V2 m N.A.P., met een vanj een stevige gras mat voorziene bllitfentalud, vastgezet met stroobeugels. De oorspronkelijke dyk, die heel wat lager is, zal in de toekomst terecht slaperdijk worden genoemd. De kern van den dijk is zand, bekleed met kleigrond. Het pro fiel is het zwaarste van heel Gronin gen, per strekkende "meter is, ruim 100 m3. grond gebruikt. Deze grond werd gehaald uit buitendijksehe put ten. Die buitendijksehe putten zijn eigenlijk miniatuur poidertjes aan den voet van den 0inden dijk, waaruit grond wordt afgegraven. Per spoor en met handkracht is heel die km lange dijk aangelegd, die in November 1939 waterkeerend was. Het voorjaar van 1940 begroette een nieuwen ge heel gereed gekomen dijk, klaar .om icdeTen stormloop van de Waddenzee te doorslaan en aan de N.W. punt nog -xtra versterkt. PRACHTIG BOUWLAND. Met gerechtvaardigde trots vertelde de hber Boerma, dat al een flink stuk van den nieuwen polder is ingezaaid (100 h.a.) met kool, tarwe,, gerst, lijn zaad, groene erwten. Lijnzaad en groe ne erwten zijn gevoelig voor zout, maar de grond is al voldoende ontzilt. Er is, vond de heer Boerma, prachtig werk verricht, dqor een eensgezinde samenwerking, maar men moet' niet denken, dat de boeren dit nieuwe bouwland zoo bijzonder goedkoop heb ben. Toen het nog kwelder was, Werd de grond op ons belastingbiljet geschat op 1000 per h.a. Wij moeten 1300 per h.a. bijbetalen, omdat we inplaats van groene kwelder prachtig bouwland terugkrijgen. Veeg daarbij ƒ400 per h.a. voor bebouwing (schuren etc.) bij welk cijfer nog de onderhoudingskos- ten van den dijk komen. Alles samen een 3000 per h.a pracht grond, mid delzware kleigronden geschikt voor ieders teelt Bemesting is - de eerste tien jaar niet noodig en onder gunstige omstandigheden mag op 4000 kg, graan en 5000 kg. stroo per h.a. wor den gerekend. 1 Door gemeenschapszin is dit groote werk, waaraan 1000 tot 600 man gere geld werk hebben gevonden, uitge voerd. Een groote moeilijkheid bij dit prachtige werkverruimingsobject is ge weest en is nog: Werkkrachten. Er is gebrek aan arbeiders. Aanvankelijk werd gewerkt met Groningers, maar een groot aantal van déze landarbei ders vond in den loop van 1940 en 1941 werk in het landbouwbedrijf en in Duitschland. Ten einde nog een eenigs- zins behoorlijke bezetting te houden moesten werkkrachten worden aange voerd, n.l. uit Rotterdam en Amster dam. De eersten zijn door Haarlemmers vervangen. Jaren tang dikwijls hadden ■zij in den steun geloopen en zij moes ten geheel aan het zware werk wen nen. Een belangrijke vertraging* van het werk. Gedurende een groot deel van 1939 hebben gemiddeld per dag 1000 arbeiders d.i. 10 procent van het totaal in de inspectie van Groningen per dag gèplaatste arbeiders, hier werk gevonden. BELANGRIJK WERKOBJECT. Dit grootste werkobject in Gronin gen brengt ons 350 ha bouwland en 50 ha grasland en om even de economi sche beteekenis van dit werk te be lichten zal, rekening houdende met de voortschrijdende mechanisatie per jaar zeker 70,— per ha worden uit gegeven aan arbeidsloonen, dit is 24.500,voor het landbouwbedrijf in den geheelen polder. Reken daarbij nog de andere arbeidsloonen aan sme den, wagenmakers, timmerlieden, enz. Minstens 35 arbeiders zullen In den polder hun dagelijksch brood kunnen verdienen. Zeshonderd arbeiders, Haarlemmers en Groningers, werken nog hard aan drainage, egaliseeren, het bouwen van bruggen, het aanleggen van wegen. Maar voor weer de winter over deze breede Groningsche landen zal vallen is het werk -behalve de groote 'be tonweg gereed. Door vreedzamen strijd, door eendrachtige samenwer king, door goede leiding en dank zij den wetenschappelijken opzet, is dan ons land weer bijna 400 h.a. grooter. De -Linthorst Homanpokiar" zooals de nieuwe naam van „De slikken" zal luiden is een prachtig en belangwek kend werk, een bezoek overwaard. De directeur van het Rijksbureau voor de distributie van textielproduc ten door den handel deelt mede, dat met~ingang van heden wordt bepaald, dat gekocht en afgeleverd mag worden zonder inname van textielpunten op vanftlé textielkaart voor vrou wen en meisjes van 15 jaar en ouder (bruine kaart) een zomerjapon van bedrukte kunstzijde of stof daarvoor, en op bon ,,A''. van alle textielkaarten een badcostuum of zwembroek Den detailhandel zal nader per cir culaire worden bekend gemaakt wat er met de in ontvangst genomen „K" en „A"-bonnen zal geschieden en welke herbevoorradingswaarde hier aan zal worden toegekend. Déze „K"- en „A"-bonnen kunnen niet bij de distributiediensten worden ingeleverd. EN BIJ VERANDERING VAN BETREKKING. De directeur-generaal van den Ar beid heeft met'ingang van 1 Juni 1941 aan leiders van industrie- en handels bedrijven, alsmede van landbouwbe drijven, met uitzondering van akker bouw- en veehouderijbedrijven, ver gunning verleend tot het ontslaan van werknemers, die bij hen in tijdelijken dienst zijn, onder wie \vorden verstaan werknemers, die op niet meer dan 110 dagen in de zes onmiddellijk aan den datum van het ontslag vooraf gaande maanden bij hen werkzaam zijn geweest. Voorts is met ingang van genoem-" den datum vergunning verleend aan leiders van landbouw-, industrie en handelsbedrijven, om werknemers» die door of ten gevolge van hun be middeling een andef€, ten minste ge lijkwaardige dienstbetrekking kunnen verkrijgen, te ontslaan, onder voor waarde, dat zij den ontslagene, indien de nieuwe dienstbetrekking eindigt op andere wijze dan door ontslag op verzoek van den werknemer of door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 1639 p. van het Burgerlijk Wet boek, ^bnrniddellük op de oude ar beidsvoorwaarde herplaatsen, ingeval het ontslag uit de nieuwe dienstbe trekking plaats vindt binnen drie maanden, of zoo het betreft werk nemers met vier of meer jaren vrijwel onafgebroken dienst binnen een aantal maanden, gelijk aan het aantal dienstjaren in de oude dienstbetrek king, na de aanvaarding der nieuwe dienstbetrekking DRIE TORPEDOJAGERS TOT ZINKEN GEBRACHT Gisteren zijn drie Engelsche torpe- dobootjagers tot zinken gebracht by verscheidene geslaagde aanvallen van Duitsebe gevechtsvliegtuigen en stu ka's op schepen der MiddeUar.dsche Zeevloot, meldt bet D.N.B. Verder werden twee jagers beschadigd; een daarvan geraakte in brand. Van zes Britsche motortorpedobooten, die een basis in het Oosten der Middeiland- sche Zee wilden binnenioopeb, werden er vijf-, vernietigd. Duitsche vliegers hebben elders in de Middellandsche Zee twee in brand staande kruisers gezien, die door Duitsche stuka's waren aangevallen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1