f sinds 20 Mei STRIJÖ OM JCRETA NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Engeische Hood slagkruiser vérnietigd m l 1 Jdaandag 26 Mei 1941 i ion ch titaan Westelijk deel reeds hecht ir^ Duitsche handen Britsche vloot door luchtwapen uit gevechtsgefoied verdreven Het verloopmer operatie. VERPLICHTE ARBEIDSDIENST VOOR ALLE JONGE NEDERLANDERS. „Niet zeer bemoedigend" aldus Lagerhuislid. Qe verliezen der Britsche vloot. DE VERDEDIGING VAN NEDERLANDSCH INDIE. Dienstplicht voor de inheemschen? COUBANT giy Jaai gan t No. 20638 Bureau: MARKT Jl, TEL. Postrekening 4S4M Hoofdredacteur: T. TIETER, Gouda. Ml DDELLANDSC i.'fffll iïlB In den linker bovenhoek bij Krythera is de Zuidelijkste punt v»n Griekenland aange geven. de afstand in kilometers van daar uit naar de hoofdstad van Kreta (Herakleon) is tlO KM Ten Oosten van Caneas in een diepe inham ligt de Soeda baai. de ligp aats van de Brit sche vloot; verder zijn de voornaamste ha vens van het eiland aangegeven (Kaart van Pelt). Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt d.d. 24 dezer bekend: Duitsche valscherm jagers en uit de lucht gelande troepen zijn sedert de vnege ochtenduren van 20 Mei op het eiland Kreta in gevecht met deeien vaa het Britsche leger. In een koenen aanval uit de lucht veroverden aij, gesteund door formaties jagers, torpedotoestellen, gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers, tactisch belangrijke punten van het eiland. Na ventere versterking door formaties van het leger aijn de Duitsche boepen tet den aanval overgegaan. Het Westelijk deel van het eilanjj^>1eetó hecht In Duitsche handen. Het Duitsche luchtwapen heeft de poging van de Britsche vloot dm in te grijpen in de beslissing om Kreta neergeslagen, verdreef haar/uit het aeegefaied ten Noorden van Kreta, bracht een aantal vijandelijke Oorlogsschepen tot daken of beschadigde se en veroverde de heefschappij dn de lucht boven het geheele gevechtsgebied. Het geheele der operaties verloopt verder volgens het opgestelde plan. De verklaring van Churchill, dat op Kreta Duitsche troepen afgeaet zijn, gakleed in Nlenw-Zeelandache uniformen, is onwaar Mocht zij er aanleiding Isa tijn of or een motiveering achteraf voor geven, dat Duitsche valscherm jagers niet volgens de regels van het volkenrecht worden behandeld of behan deld zijn, dan zal het opperbevel der weermacht last geven tot overeenkomstige vergelding jegens het tienvoudige aantal Britsche krijgsgevangenen. Het Duitsche weeBachtsberióht van gisteren meldt o.a. pog: Italiaansohe zee- en luchtstrijdkrach ten hebben in nauwe samenwerking 4e Duitsche strijdkrachten .sedert dei! -ijs: en Mei aan de gevechten om Kreta'deelgenomen en hebben in de totdusver behaalde successen een groot aandeel Zaterdag heeft het Duitsche lucht-» wapen met groot succes ingegrepen in den strijd dm het eiland. Nieuwe troe pen valschermjagers werden ónder be- iöiénrmig van jachtvliegtuigen ter versterking neergelaten. Gevechts vliegtuigen bombardeerden met goede uitwerking vijandelijke geschutsstel- Bngen, machinegeweerne^ten, barak ken, kampementen en troepenconcen traties. Zij vernielden verscheidene Britsche batterijen luchtdoelgeschut en radioinstallaties en vernietigden tèn Zuiden van Kreta een koopvaardijschip van 1000 b.r.t. De militair-politieke medewerker van het D.N.B. schrijft over den slag u® Kreta: Daar het Duitsche opperbevel een bericht publiceert over dear strijd om KretSi en daarin verklaart, dat de wa? toen ten Noorden van het eiland ge- Wiverd zijn van den vijand, kan men •torieipen. dat van Duitsche zijde de kwestie van den aanvoer bevredigend opgelost, zoodat niet-mee^r verwacht worden, dat de verovermg op aan- "tokjke tegenslagen zal stuiten. Daar- toue is een militaire prestatie vol- gfeftt. die uniek, is in de oorlogs- «jtohiedenis. Noorwegen, Rotterdam Korinthe waren slechts een voor- JM in vergelijking met de huidige ««te De verdedigers van Kreta had- ®*E ®lle voordeelen, die natuur en toutaire kraebt konden verschaffen. 1Jj|jJJtodanks hadden de Duitschers Als van Duitsche zijde nog niet over strategische beteekenis van het tod Kreta wordt gesproken, dan is ijj® ton de Engelschen door hun pu- I, ir 'les elke gelegenheid ontnomen au "et eventueele verlies van Kreta ton kleinigheid voor te stellen. .Kelsche militairen hebben gezegd, ®et het verlies -van dit eiland Da,;,. Sevaren voor de strategische St* ',n Suez' Egypte, Irak en geheel Var, tla- Oosten zouden ontstaan. 4 «mtsche zijde ontbreekt elke aan- hoe man zich de nieuwe stra- jjSsctie positie ten nutte zal maken. l^0PRerste Duitsche oorlogsleiding twiim. 'n een veelbeteekenend stil- i.ogto, als er dingen op het tapijt belangrijk 'zouden kunnen v W ie oorlogvoering vkn I i bjh B meldt dat de Duitsche l doeltreffend worden gesteund tbchtslrijdkrachten. op een strategisch belangrijk punt in de buurt van een' Kretensische havbnstad Britsche pantserwagens op doken. werden zij door Duitsche tor- pedovliegtufgen in een kortstondigen soheeraanval vernietigd De granaten van de vliegtuigkanonnen reten de stalen wanden open. Verscheidene wagens vlogen in brand. De snelle Duitsche successen op Kreta zijn voor een aanzienlijk deel een gevolgvan de superioriteit van het Duitsche luchtwapen. De bliksem snelle inbezitneming van de weinige vliegvelden op het eiland door het Duitsche luchtwapen heeft de RAF ge heel op den> achtergrond gedrongen. Reeds Vrijdag liet het Britsche opper bevel wegens gebrek aan bruikbare vliegvelden alle Britsche jagers van Kreta terugtrekken. De Britsche vloot heeft, naar aan het D.N.B.» gemeld wordt, het gevechtsge bied'rondom Kreta verlaten. Zij is ge vlucht voor het Duitsche luchtwapen en heeft zich met de overblijfselen naar haar steunpunten teruggetrokken. De Britsche vldot heeft verliezen ge leden, die binnen afzienbaren tijd niet zijn aan te vullen en die de strijdvaar digheid van de Middellandsche Zee- vloot aanzienlijk hebben verminderd. Het Duitsche luchtwapen heeft in deze dagen van strijd rondom ,Kreta bewe zen, dat zijn aanvalskracht zelfs is op gewassen tegen een als onoverwinlijk beschouwde concentratie van krachten als de Britsche Middellandsche Zee- vloot. De strijdlust, waarvan het be zield is, de nauwkeurigheid* van zijn organisatie en" de geduchtheid van zijn wapems hebben deze superioriteit tot stand gebracht. Hoe vreeselijk de uit werking van Duitsche vliegtuigbom men is, is weer door eenige voorbeel den duidelijk gemaakt, n.1. toen Duit sche gevechtsvliegtuigen de op de vlucht zijnde Britsche vlootstrijdkrach-1 ten ten Zuiden van Kreta op 23 Mei aanvielen. Een torpedojager kreeg een voltreffer, waardoor het schip uiteen gereten werd. Het schip brak midden door en het voorste en achterste ge deelte zonken, geheel van elkaar ge scheiden, onder water. Een andere tor pedojager van deze formatie kenterde kort nadat hij geraakt was door een treffer en dreef nog eenigen tijd met de kiel boven water rond voordat het schip in de golven verdween. Een der de torpedojager, die op het voorschip een voltreffer had gekregen, waardoor de brandstoftanks vernield waren, dreef in een groote vlek stookolie hulp loos rond. De overlevenden hadden het schip verlaten. Nader meldt het D.N.B,: De landing van Duitsche valschermjagers is inge leid door aanvallen van gevechtsvlieg tuigen, duikbommenwerpers, jagers en torpedovliegtuigen, die in ononderbro ken reeks vliegvelden, kazernes, scheepsdoelen, luchtafweerstellingen en andere itelangrijke doelen op het eiland met bommen bestookten. De vijandelijke afweer door afweergeschut en jagers stortte ineen .ónder de la» wineachtige bestorming van het Duit sche luchtwapen. dat sedert ruim twee weken den,, verslagen resten van het Britsche expeditiecorps dag aan dag harde slagen heeft toegebracht. Het maakte Kreta stormrjjp voor de val schermtroepen, die op 20 Mei in blik semsnellen aanval de belangrijkste vij andelijke steunpunten bezetten en in kobri optreden de Britten steeds verder 'in*het nauw drijven. Duitsche valschermjagers die veilig geëscorteerd door Duitsche duikbom menwerpers. gevechtsvliegtuigen en torpedovliegtuigen in de nabijheid van een vliegveld aan de Noor-Kretensische kust waren geland, hebben in bliksem snellen opmarsch het belangrijke steunpunt van de R.A.F. in korten tijd kunnen bezetten. Terwijl nog honder den valschermjagers in de lucht zweef den namen de eerste groepen in stout: moedigen aanval reeds de Westelijke helft* van het vliegveld in bezit. Met steun vaniiet luchtwapen gelukte het vervolgend den verbeten tegenstand van den vijand, die zich genesteld had in hangars en vliegtuigloodsen, te bre ken. Een wapenarsenaal, waarin de te genstander zich had verschanst, werd met handgranaten en vlammenwerpers vemietiegd. Over de gevechten om Kreta schrijft de Dienst a us Deutscfeland het volgende: Het opperbevel der weermacht heeft medegedeeld, dat het Westelijk deel reeds stevig in Duitsche handen is en dat het luchtwapen het geheele gevechtsgebied beheerscht. Hiermede is de Duitsche oorlogvoering weer een belangrijken stap voorwaarts gekomen. Kreta was op het oogenblik van den Duitschen aanval tot een won de in het lichaam van het Britsche ver dedigingssysteem gewforden, waarheen alle verdedigingsmiddelen stroomden, waarover de Britten in de Middelland sche. Zee maar beschikten. Nog nooit zijn in zoo korten tijd zooveel Britsche eenheden der marine vernietigd en nog Aooit hebben zoo groote eenheden van de Britsche vloot tijdens dezen oorlog getracht in de gevechtshandelingen in te grijpen. Hierbij is 'n een dramati- schen strijd het duel tusschen zeemacht ën luchtmacht in dit geval ten gunste van het Duitsche'luchtwapen beslist. Deze zw are Engeischeverliezen wor den door het succes van de Duitsche zeestrijdkrachten bekroond, welke in het zeegebied rondom IJsland een En gelschen slagkruiser vernietigden en een ander Engelsch slagschip dwongen om te keeren,, zonder hierbij zelf noe menswaardige bèschadigingen té heb ben opgeloopen. - Van Duitsctje zijde wordt met be trekking tot de operaties rondom Kreta op het volgende den, nadruk gelegd: 1. De belangrijke voordeelen, welke de verdedigers van het eiland Kreta bezitten. De afstanden hebben een actie van Duitsche valschermjagers en uit de lucht gelande troepen bijzonder moei lijk gemaakt Aangenomen kan wor den, dat niet alleen de eilandbezetting versterkt is. daa'r de Britten met een Duitschsn aanval rekening moesten houden, doch dat ook het geheele eiland, in een vestingachtigen toestand is gebracht. Terwijl de Duitschers met moeite onvoorbereide landingsplaatsen onder het vuren van het afweergeschut i ij of Bovenstaande kaart geeft een duidelijk beeld van de strategische beteekenis vab Kreta. Het Öostelijk deel der Middellandsche Zee is een concentratiepunt van Engeische kracht en de beheersching varf <jtft Oostelijk bekken beslist tevens over de controle over liet geheele Nabije Oosten. Langs Kreta leidt het scheepvaartverkeer van het Westelijk deel der Middel'andsche Zee eener- en van I o tan boel „.en. Saloniki anderzijds naar het Suezkanaal. Deze langs Kreta voerende zee wegen zijn slechts enkele tientallen kilome ters breed. Het eiland ligt voorts slechts 300 K.M. van de kust van Cyrenaica verwijdend. (Kaart van Pelt). Het heden verschenen Verordenin genblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris betreffende den Nederlandschen Arbeidsdienst. (Ar- beidsdienstverordeniag) Artikel I, lid 1 luidt als volgt: Alle jongaTNederlanders van beider lei kunne, 'die in het bezette Neder- landsche gebied wonen of verblijf hou den, zijn verplicht hun volk in den Nederlandschen Arbeidsdienst te die nen. moesten zoeken, stond den Britten een aantal goede vliegvelden ter beschik king, Ook vliegtuigmoederschepen kon den den verdedigers hulp vanuit den Juchtbrengen. Tenslotte kon de vloot den verdedigeis van het eiland voort durend hulp brengen. -De prestatie van de Duitsche veroveraars kan derhalve niet hoog genoeg worden aangeslagen, 2. De beteekenis van het eiland Kreta voor de strategische positie van de Britten in de Middellandsche Zee. zooals zij van Engeische zijde wordt opgegeven. In Londen wordt er op ge wezen. dat, ingeval Kreta in Duitsche handen zou vallen, Suez reeds voor de helft "bereikt zou zijn, waardoor de Britsche positie in Irak, Egypte en in het Nabije Oosten in het algemeen aan ernstige gevaren zou zijn blootgesteld. 3 In Duitsche militaire kringen ver. heelt men deze mogelijkheden niet. Er wordt echter op gewezen, dat Duitsch- land nog andere pijlen op zijn boog heeft en dat er nog in het geheel geen zekerheid bestaat over de vraag of de Duitsche leiding waarde zal hechten aan de door Engeland aangeduide ge volgen van een inneming van Kreta. Nog steeds hullen kringen van de op perste oorlogvoering zich in een ge heimzinnig zwijgen. Het Lagerhuislid Bartfett heeft Zon dagavond in een radiotoespraak gezegd, dat de toestand op Kreta „niet zeer be moedigend" is.v Wederom moet worden vastgesteld, zoo zeide hij. dat de Duit schers steeds in den aanval zijn en Groot Brittannië nog steeds in de ver dediging. Een feit is het. dat de Duit schers. telkenmale met meer tanks, meer kanonnen, meer valschermjagers en meer dirikbooten aankomen, dat zij m-eer fabrieken bouwen en daar meer arbeiders aanstellen. Voor den eerst- volgenden .tijd moeten wij derhalve, zoo ging Bartlett verder, ons voorbe reiden op „terugtochtsgevechten" en wij moeten waarschijnlijk nog eenige verdere nederlagen wicasseeren. Deze oorlog onderscheidt zich van alle vori ge. hij gaat om zoo te zeggr-n ieder aan. In den vorigen oorlog was er de strij dende troep en het vaderland, dat wel werkte, maar verder geen deel had aan den strijd. Thans zitten wij alten mid den er in. Desondanks, aldus Bartlêtt. zijn er nelaas nog steeds velen, die zich dit niet duidelijk voor oogen stellen en die denken, dat zij niet behoeven me# te doen. In vele opzichten gaat het niet zoo zeer om een gebrek aan arbeids krachten als om een gebrek aan ar- beidswil. De fabrieken" brengen niet- steeds datgene tot stand, wat zij kun nen'produceeren. En dan is er ook nog de troep mopperaars. Die richten groote schade aan. want de geest van het volk is het die den qonog besjist. Naar United Press uit Londen jneldt. bouwen de Britsche troepen nieuwe stellingen op Cyprus, daar zij deze noodzakelijk achten, als Kreta door de Duitschers ingendmen mocht worden. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In den strijd om Kreta heeft het luchtwapen, zooals reeds gedeeltelijk bekend gemaakt, buitengewone suc cessen op de Britsche Middellandsche Zeevloot behaald. Alleen de Duitsche luchtstrijdkrachten hebben sinds den 20en Mei zeven vijandelijke kruisers eri acht torpedojagers alsipede féen duikboot en vijf motortorpedoboten tot ziqjten gebracht.* Door bomTreffers werden verder een slagschip en ver scheidene kruisers en torpedojagers ernstig beschadigd. Het vernietigde Britsche slagschip „Hood" (Holland) Volgens een Domei-bericht heeft de regeering van Nederlandsch-Indië ter versterking van de landsverdediging in den Volksraad een voorstel ingediend om den dienstplicht voor de inheem- sche bevolking in te voegen, daar bet systeem van vrijwillige aanmelding on- j'voldoende is. Het opperbevel der Duitr.l.e weermacht maakt bekend: Een op den Atlantischen Oceaan •pefeerende Duitsche ge vechtsformatie onder leiding van den vlootchef admiraal Lütjens heeft in het zeegebied rondom IJs land zware Engeische zeestrijd- krachten ontmoet. Het slagschip Bisnsarck beeft hierbij een Engel schen slagkruiser, waarschijnlijk dc Hood, vernietigd. Een tweede En gelsch slagschip werd gedwongen van koers te ^grgpderen. De Duit sche zeestrijdkrachten zetten zon der noemenswaardige beschadigin gen hun operaties voort. Het Duitsche legerbericht van Zon dag meldt nader: Na, een kort, zwaar gevecht bracht het slagschip Bismarck den Engel schen slagkruiser Hood tot zinken, het grootste slagschip van de'Britsche vloot. Een ander slagschip van de nieuwste Eng&sche „King George"- klasse werd beschadigd en gedwongen om te keeren. De Duitsche zeestrijd krachten zetten zonder verliezen hun operaties voort. ENGELSCHE BEVESTIGING De Britsche admiraliteit maakt, volgers een speciaal bericht van den Engelschen berichtendienst bekend, dat de Hood in de lucht is gevlogen. Volgens een nadere mededeeling van den Britschen berichtendienst heeft de Hood tijdens den strijd met Duitsche zeestrijdkrachten „ongeluk kigerwijze" treffers in de kruitka-mei gekregen. Gistermiddag jieeft radio-Londen bevestigd, dat de Hood in de lucht gevlogen en binnen enkele minuten gezonken is. De uit meer dan 1300 koppen bestaande bemanning is waarschijnlijk om het leven gekomen. Met'de Hood heeft Groot-Brittan- nië twee slagschepen verloren. Tij - ders dezen oorlog zijn er in Engeland twee slagschepen in dienst gesteld- Vijf andere bevinden zich in aan bouw,. Met zijn. 42,100 ton was de Hood het groptste oorlogsschip ter wereld. Het qnwikkelde. een snelheid van 31 zee- mijfen en was met acht 38 e.M., twtmHf 14 c.M., acht 10 c.M. kanopnen en een overeenkomstige luchtafweer, benevens zes torpedolanceerbuizen bewapend Het Duitsche slagschip Bismarck is 35 000 ton groot. De aanvoerder van de zegevierende Duitsche vlootformatie in het zeege vecht bij IJsland, admiraal Lütjens, heeft eerst onlangs een roemrijke on derneming op den Atlantischen Oceaan beëindigd, naar het D.N.B. verneemt. Onder zijn bevel verrichtte in Maart een formatie Duitsche slag schepen uitgebreide operaties in deze wateren, waarbij verscheidene Brit sche konvooien vernietigd en 22 bewapende vijandelijke koopvaarders van 116.000 brt. in totaal tot zinker, werden gebracht. Onder de vernietig de schepen bevond zich ook de groote Britsche hulpkruiser Jervis Bay, waarmede de Britsche admiraal Malt- by onderging. V De zeeslag bij IJsland, vormt Wet tweede "gevecht, dat Duitsche .en Enghlsche slagschepen in dezen oor log nebben geleverd. De eerste ont moeting, waarbij de Duitsche slag schepen Scharnhorst en Gneisenau hun vuurdoop ontvingen, vond plaats op 9 April 1940 bij het begin van den Noorschen veldtocht, toen aanzienlijk sterkere Britsche vlootstrijdkrachten de Duitsche lagschepen ^probeerden af te, snijden. In het gevecht, dat hier bij ontstond, kwam het tot een artille. riestrijd met den Britechen slagkruf- Óër Renown, dat door voltreffers van bet zwaarste kaliber werd beschadigd enmoest omkeeren. Ook deze ope raties stonden onder leiding van vice-adirtiraal Lütjens als. plaatsver vangend vlootchef. AMERIKA OVER DE HOOD. bericht over de vernietiging vanTie Hood wordt door de New Yorksche bladen met. vette koppen gepubliceerd. De Londensche corres pondent van United Press spreekt van een „schok voor het Britsche Rijk", die bijzonder gevoelig aankomt, daar de Hood tot zinken is gebracht op den verjaardag van koningin Victoria, die in het geheele Britsche wereldrijk als Empire Day wordt gevierd. Het verlies van de Hood, zdfc vet- volgt deze correspondent, is slechts te vergelijken met de Britsche ver- iezen in het Skagerak. Onverklaard baar blijft nog hoe de Duitsche gra naat de munitiekamer, die diep in het binnenste van het schip lag, kon be reiken; daar de Hood juist hiertegen bijzonder zwaar gepantserd was. D.N.B. meldt nader uit New York: De vernietiging van de Hood heeft op de Amerikaansche openbare meening een buitengewoon sterken indruk gemaakt. Vooral het feit, dat de Hood het grootste schip van de Brit sche vloot was, wordt steeds opnieuw door pers en radio naar voren ge bracht. De ochtendbladen hebben in ver band met de groote belangstelling, die de Amerikaansche openbare mee ning voor den zeeslag aan den dag legt. talrijke foto's van de Hood en van den stapelloop van de Bismarck gepubliceerd, alsmede foto's en levensbeschrijving van admiraal Lüt. jens. De Engeische admiraal Holland, wiens vlag de Hood voerde, wordt als artilleriespecialist van de Britsche vloot geprezen. De Washington Post betwijfelt pf men van een toevailigen treffer kan spreken, zooals Londen dat doet. EvenalsdeWashington Evening Star maakt het blad evenwel van de gelegenheid gebruik om naar aanlei ding van de vernietiging van de Hood een verscherpte actie te voeren voor een „onverwijld ingrijpen van Ame rika". aldus hpt D N B DeNewYorkTimes meldt, dat men in Washington met pijnlijke ver rassing de doodelijke zekerheid van de Duitsche actie heeft geconstateerd en het feit heeft waargenomen, dat de Hood op den tegenstander geen enke len ernstigen treffer heeft kunnen plaatsen. Bovendien heeft het pijnlijk verrast, dat groote Duitsche vlooteen- heden zoover konden opereeren, zon der door de Engelschen te zijn ont dekt. Het gevecht zal door de tegen- standers van konvooieeren worden aangegrepen, want het tooht aan, dat Hitier zijn bedreiging kan uitvoeren om alle schepen, welke de blokkade- zóne binnenvaren, aan te vallen. In Amerikaansche marinekringen zegt men, dat de ernst "van het verlies der Britsche marine niet boog genoeg kan worden aangeslagen. Het verlies van de Hood en de andere verliezen bij Kreta zouden de Engelschen dwingen, de vlootbescherming nog meer te ver spreiden. United Press noemt de ramp met de Hood een bewijs voor het standpunt, dat konvooien uit den tijd zijn. Men verwacht een verscherping der debatten over de vraag of kon vooien zullen worden samengesteld of dat Amerikaansche oorlogs- of koop vaardijschepen aan Engeland zullen worden afgestaan. In marinekringen is men echter tegen een verderen afstand van oorlogsschepen. j Zon: op 5.29, onder 21.45. t Maan; op 6.48, ónder 22.40. f f Men is verplicht te verduis f ter.a van zonsondergang tot 5 zonsopkomst. j Lantaarns van voertuigen moeten uui na eonsonder

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1