NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De Bismarck in een nieuw gevecht gewikkeld pinsdag 27 Mei 1941 Tegen vijandelijke overmacht t Jast gang, No. 20639 SCHERPE DUITSCHE TOON TEGENOVER VER. STATEN. $|agschip King George V beschadigd? STRIJD OM KRETA DUURT VOORT. Britsehe stellingen doorbroken. „Als Amerika wil komen, laat het dan maar komen". Frankrijk en zijn koloniën. De oorlog ter zee. De oorlog in de lucht. Australië en de oorlog. Roosevelt verandert zün rede. Boodschap van Churchill aan hel volk. De toestand in Transjordanië. litschland en Turkije. Amerikaansch minister over Europeesche levent- middelenpositie. ion CH fflOOH OUDSCHE COL BA R, Goud Bureau: NARKt 31, TEL. 2745 PostrekenIk( 484M Hoofdredacteur: F. get opperbevel der Duitiche tf(crmacht maakt bekend: get slagschip Bismarck is sinds jKiaadagavoad 9 uur weer in een imar gevecht tegen een vijande lijke overmacht gewikkeld. Naar uit Londen gemeld wordt, heb- de Britsehe officieele instanties geweigerd een verklaring af te leggen letieffende het Duitsehe bericht, dat let Britsehe slagschip King George be- Khadigd is. Het bericht van den ondergang van 'de „Hood" bij de jongste maritieme operaties voor Groenland heeft, volgens SP.T., in Engeland diepen indruk ge makt. Voor het gebouw der admiraliteit ■tonden gisteren den geheelen morgen henderden Londenaars, die zwijgend op nadere bijzonderheden omtrent het lot van de opvarenden wachtten. Tot toet keer toe werd hun door een klerk rpn de admiraliteit medegedeeld, dat er nog geen nadere berichten over de tedding van de bemanning van den gtooten slagkruiser bekend waren, be halve de reeds gedane mededeeling, dat waarschijnlijk slechts een gering aantal der opvarenden is gered. Het ajrergroote deel der slachtoffers, zoo werd er aan toegevoegd, heeft tenge volge van de hevige ontploffing door het in de lucht vliegen vèn de munitie magazijnen zeer waarschijnlijk een aaellen dood gevonden. In Britsehe politieke kringen -is men, van meening, dat de zeeslag moet wor den beschouwd als een schakel ln den •lag om den Atlantische#: Oceaan, En geland, zoo betoogtTnen, moet eey prijs betalen voor zijn heerschappij ter zee. In deze kringen wordt voorts ver klaard, dat het feit, dat de strijd zich afspeelt in de wateren voor Groenland ip de Vereenigde Staten niet onopge merkt zal zijn gebleven. De marinemedewerker van de N w- York Times, Hanson Baldwin, noemt het Britsehe verlies een slag, niet alleen voor de Britsehe marine, doch indirect ook voor de Vereenigde Staten. De uitwerking hiervan, aldus Baldwin, is psychologisch niet te on derschatten. Van het verdere verloop der operaties zal de ernst der reactie in Engeland en in Amerika afhangen. DeNewYork Herald Tribu ne vraagt zich af, hoe het mogelijk is geweest, dat een granaat in de muni tiekamer van den slagkruiser kon doordringen. Het blad komt hierbij tot de conclusie, dat dit moet zijn ver gemakkelijkt, doordat de Hood een ver ouderd systeem van pantsering had, dat blijkbaar niet voldoende bestand ■geweest teger de uitwerking van het geschut vanhet zeer moderne slag schip Bismarck. De vernietiging van den slagkruiser Hood door het linieschip Bismarck doet de vragen rijzen: wat is een slagkruiser en wat is een slagschip Het Vad. antwoordt daarop: •Drie factoren bepalen dé gevechts kracht van een oorlogsbodem: het ka liber der kanons, de bescherming door pantsers en snplheid. Het vergrooten van den eenen factor gaat in het alge meen gepaard met verkleipen van den anderen. Alleen door vergrooting van de waterverplaatsing kunnen alle fac toren worden opgevoerd. Daarom zijn de slagschepen steeds grooter geworden/Alleen de kleine mo gendheden bouwden (ter besparing op de kosten) het kleinere type, het pant serschip (4000 tot 8000 ton). Duitsch- land bouwde ze, omdat het door Ver sailles deze, beperking was opgelegd. Slagschepen voeren de zwaarste artil lerie. Zij zijn algemeen bekend gewor den als dreadnoughts, maar aan het Britsehe slagschip van dien naam, dat in 1907 in dienst is gesteld en het eerste van een geheel nieuw type was. Voor dien nl. voerde een slagschip meei middelbare dan zware kanons. D< Dreadnought evenwel was uitsluitenc met zware kanons bewapend. Zwaaf geschut is op grooten afstand in hé voordeel, o.a. doordat het zwaarden projectiel minder snelheidsverlies heef' en het kanon dus ballistisch beter is. Alle groote mogendheden volgder het voorbeeld. Naast slagschepen wer den ook slagkruisers gebouwd, bodem: met ongeveer dezelfde bewapening maar met grootere snelheid, die ter koste van de pantsering wordt ver kregen. In het organische geheel, dat eer stogvloot moet zijn, ligt de beteekenis van slagkruisers tusschen die van de slagschepen en de kruisers in. Hun taak is vijandelijke krflisers te ver drijven, c.q. een vijandelijke slagvloot te verkennen. De Engelsche slagkruiser Hood mat 264 meter bij 32 en had een diepgang van 9.6 meter, tegen de Bismarck een lengte van 241 eri een breedte van 36 meter, bij een diepgang van 7.9 meter. De bewapening Van de Hood bestond uit acht kanons van 38 cm. 12 van 14 cm. 4 vah 10 cm en een aantal kleinere stukken. Daartegenover heeft de Bis marck acht kapons van 38 cm., 12 van IS cm en 'n groot aantal van 10.5 en 3.7 cm. Van de Bismarck is de snelheid niet bekend, die van de Hood bedroeg 31 mijl. In den zeeslag bij Jutland op 30 April 1916, waarvan de ervaringen hebben geleid tot den bouw van de Hood, be droeg het aantal slagschepen van Brit sche en Duitsehe zijde respectievelijk 28 en 16, dat der slagkruisers respectie velijk 9 en 5, totaal dus 58 kapitale schepen. Op dezelfde wijze als thans de Hood tot zinken is gebracht, zijn toen door een voltreffer in de munitieberg- plaats ook de slagkruisers Queen Mary. Indefatigable en Invincible tot zinken gebracht. TREFFERS OP VLIEGTUIG- MOEDERSCHIP. Naar de Britsehe berichtendienst ■oldt, hebben de Dnitsche strijd klachten op Kreta een kraehtigen **nval ondernomen en de Britsehe Rellingen doorbroken, nadat die kevig door de luchtmacht gebom kardeerd waren. D.N.B. meldt: De aanvalsacties JJP Duitsehe troepen op Kreta wor- doeltreffend gesteund door nieuw "women gevechtsafdeelingen. Op eidene plaatsen zijn de laatste nieuwe eenheden geland, die 1 treds vereenigd hebben en in ge. ■n jormaties optreden tegen de he haarden van tegenstand. Op 1 belangrijke punten hebben ^voorhoedetroepen van de parachu- den weg voor den opmarsch naakt, zoodat de landingstroe- °ch strijdend een weg konden van het Westelijk deel vamhet «F-"nar het overige gebied. 5 j*ae felle gevechten in den loop P*wa hebben Duitsehe duik- "rwerpers ingegrepen ert met I-jjEngelsche troepenconcentraties ÊJrMJWnpementen aangevanen j)e leden hierbij zware ver- Tanger uit Gibraltar aange- ^.retzigers melden volgens een *an Stefani, dat de laatste zware slagen der spil tegen de Brit sehe Middellandsche Zeevloot het al gemeene moreel in de Britsehe vesting zwaar geschokt hebben. Door het vliegtuigmoederschip Furious en den torpedobootjager Fearless zijn talrijke gewonden, onder wie yele officieren," ontscheept. Stefani meldt verder, dat het slagschip Renown, een vliegtuig moederschip en de kruiser Sheffield zjjn teruggekeerd. Zij waren in de richting vim Kreta uitgeloopen maar werden naar Gibraltar teruggeroepen. In het zeegebied rqndom Kreta heb. ben Duitsehe verkenningsvliegtuigen een zwaren kruiser ontdekt, die op het voorschip, alsmede midscheeps, uitgebrand was, terwijl op het achter schip dog brand en rookwolken te zien watten. Voorts is een op het strand gezette, midscheeps uitgebrande zwaar getroffen torpedojager gezien. In het Oostelijke bekken van de Mid dellandsche Zee hebben gisteren Duit sehe duikbommenwerpers vele treffers van -zwaar kaliber geplaatst pp een Britsch vliegtuig moederschip. Tijdens denzelfden aanval werd nog een krui ser, die in formatie met het vliegtuig- moederschip voer, getroffen. Komende uit de Middellandsche Zee, zijn drie Britsehe kruisers, twee tor pedojagers en twee duikbooten de haven van Gibraltar binnengeloopen.' Alle eenheden waren sterk beschadigd en hebben, naar verluidt, bij den strijd om Kreta zware treffers van het Duit sehe luchtwapen gekregen. In het zeegebied rondom Kreta heeft Maandag een Britsch transport- stjiip van 8000 brt. twee zware vol treffers gekregen, waardoor het schip zoo zwaar beschadigd werd. dat aan genomen kan worden dat het ver loren is gegaan. DE VERKLARINGEN VAN RADER Volgens S.P.T. valt er een wijziging in de Duitsehe houding tegenover de Vereenigde Staten te constateeren en deze wijziging bestaat vooral in een dreigender toon van de pers, Terwijl tot nu toe voordurerd een beroep op het gezonde verstand van het Ameri- kaansche volk is gedaan, begint thans langzamerhand de overtuiging post te vatten, dat de Vereenigde Staten den oorlog niet wilien vermij den. Men begint nu te zeggen „Als Amerika wil komen, laat het dan maar komen". De aanmerkelijke verscherping van den toon der bladen tegenover de regeering van Roosevelt uit zich vooral in artikelen, waarin dagelijks in Scherpe bewoordingen de uitlatin gen van Amerikaansche staatslieden worden beantwoord. Het belang rijkst is hierbij wel het bericht van Zaterdag geweest, waarin over de Joodsche afstamming van president Roosevelt wordt gesproken en waarin wordt gezegd, dat zich verscheidene Joden onder zijn voorouders en die van zijn vrouw bevinden. Dat de Vjölkische Beobachter aan dit bericht een belangrijke plaats heeft ingeruimd, bewijst, dat de vijan dige stemming en de verbittering in Duitschland tegen den Amerikaan- schen president toenemen, hetgeen nog meer opvalt, omdat de Duitsehe pérs tot dusver tegenover de Ver eenigde Staten een opmerkelijke te rughoudendheid aan den dag heeft gelegd, terwijl eenige dagen geleden nog in de Wilhelmstrasse werd ver klaard: „Wij hebben geduld en wij laten ons door Amerika niet provo- eeeren". De gewijzigde Duitsehe zienswijze is wel te begrijpen, omdat, op ver scheidene punter., waar Duitschland aanvalt, Roosevelt als spelbreker op treedt. Ondanks de duidelijke ver klaringen van de regeering ten aan- zién van de Rooe Zee, gaan de Ver eenigde Staten voort met oorlogsma- 'terieel naar dit gebied te vervoeren. En hu de Duitsehe vloot een succes in dep Atlantische!» Oceaan heeft be haald/ spreekt de regeering der Ver- gepilde Stateh over convooieeren. Wat dit laatste punt betreft, hapgt de wijziging in de Duitsehe houding waarschijnlijk ook samen met Mat- soeoka's verklaring van eenige dagen geleden, dat convooieering oorlog be- teekent. Het interview, dat admiraal Rader aan den Beriijnschen ver tegenwoordiger van Dofnei toestond, wordt in Berlijnscho kringen als een aahvuliing van de verklaring van den Japansche minister van Buiten- iandsche Zaken beschouwd'. In be voegde kringen in de Wilhelmstrasse wordt het interview een nauwkeurige omschrijving genoemd van hetgeen Hitier heeft gezegd. Admiraal Rader teeft op ondubbelzinnige wijze te ler.inen gegeven, dat het convooieeren van oorlogsmaterieel naar Engeland door Amerikaansche oorlogsschepen een oorlogshandeling is en een gepro- voceerden aanval op Duitschland. Mén beschouwt in de Wilhelmstrasse de uiteenzettingen van admiraal Rader als het antwoord op alle vraag stukken, die tusschen Duitschland en de Vereenigde Staten moeilijkheden kupnen opleveren.Men wijst er voorts op, dat men in Amerikaansche politieke .kringen deze duidelijke taal heeft ve?staan en dat vergissingen thans uitgesloten zijn. Dat de officieele standpunten van Duitschland en Japan juist nog voor de rede van Roosevelt worden gepu bliceerd, waarbij wordt aangenomen, dat" de president der Vereenigde Sta ten groote beslissingen zal aankondi gen heeft een duidelijke beteekenis. Men twijfelt echter in politieke krin gen) te Berlijn, of Roosevelt wel re kening zal houden met deze waar schuwingen. Volgens de New-Yorksche corres pondent van de Ti in es hebben de komst dan door een formeele uit spraak van het Congres zou worden ingetrokken. Hierbij zinspeelde hij op het ruilen v>an Amerikaansche oor logsbodems tegen Engelsche bezittin gen en sprak de meening uit/dat het Congres hierover wel zou willen de- batteeren, indien een desbetreffend voorstel zou worden ingediend. Volgens een bericht van United Press heeft dr Gallup, de directeur van het „American Institute for Pu blic Opnion" verklaard, dat meer dan de helft van de bevolking niet weet of de Vereenigde Staten zich in den oorlog moeten begeven of deze verre moeten houden. Gallupp zeide: „De GalluJj-stemmingen toonen, dat 21 procent van' de bevolking voor deel neming aan den oorlog is. Daarentegen is 24 procent er voor, dat wij uit den oorlog blijven, zelfs wanneer de As zou zegevieren en Engeland zou ineen storten. Er Blijven nog 55 procent of 25 tot 30 millioen kiezers over, die nog geen beslissing hebben genomen." „HECHTER* DAN OOIT VERBONDEN". Frankrijk is met zijn koloniën hech ter vfcrbonden dan ooit tevoren, ver klaarde de Fransche staatssecretaris voor koloniën, admiraal Platon, aan een correspondent vaé' de P et i t P a risien te Vichy in een interview. De Fransche koloniën, zoo vervolgde de admiraal, hjebben zich in groote meer derheid aan de zijde van het moeder land geschaard. Om den toestand in de koloniën te begrijpen, moet men be denken, dat bijvde ineenstorting van het moederland met één slag alle ver bindingen tuschen Frahkrijk en zijn koloniën waren verbroken. Zoo is in verschillende deelen van de overzee- sohe gewesten, die onder den econo- mischen invloed van aangrenzende En gelsche koloniën staan, een afvallige beweging kunnen ontstaan. Aan de grenzen der afgevallen koloniën wordt de strijd tegen de" kuiperijen der af valligen krachtig gevoerd. Reeds eind September van het vorige jaar kon de afvallige beweging als bedwongen be schouwd worden. ENGELSCHE CONVOOIEN AANGEVALLEN. Duitsehe duikbooten hebben in den afgeloopen dagen aan de West-Afri- kaansche kust met groot succes vij andelijke convooien aangevallen, meldt het D.N.B. Nadere bijzonder heden ontbreken nog. Ten Oosten van de Orkaden i3 een tankschip van 3000 b.r.t. vanuit zeer geringe hoogte door Duitsehe bom menwerpers aangevallen en zoo zwaar getroffen, dat het met slag zij en sterke rookontwikkeling bleef liggen. Een ander tankschip van 4000 b.r.t. is door het Duitsehe luchtwapen den Atlantischen Oceaan aangeval len,' waarbij de bommen vlak bij den scheepswand bntploften, waar aan zienlijke schade ontstond Tien schepen tot zinken gebracht. Een nader bericht van het D. N. B meldt: Duitsehe duikbooten, die, zooals reeds in het kort gemeld, in de laatste dagen met groot succes aan de West kust van Afrika hebben geopereerd hebben uit verscheidene vijandelijke convooien meer dan tien schepen met een gezamenüjken inhoud van 52.000 b.r.t. tot zinken gebracht. redevoering van maarschalk Pétain en de verklaring van Laval, aan presi dent Roosevelt deovertuiging ge geven, dat het gevaar voor het Weste lijk halfrond acuut is geworden. De bedoelde correspondent is van mee ning, dat Roosevelt zich op ernstige islissingen voorbereidt. De neutraliteitswet. Eén niet-officieele enquête onder de leden van de Amerikaansche Senaats commissie van Buitenlandsche Zaken heeft een meerderheid van 13 tegen 10 stemmen opgeleverd ten gunste van een wijziging van de neutrali teitswet. In welingelichte kringen te Wash ington is men er van overtuigd, dat president Roosevelt in zijn radiorede ie kwestie van de neutraliteitswet zal aanroeren en dat. hij hierbij vooral aandacht zal schenken aan de gevol gen, jRe een wijziging of intrekking van deze wet op de situatie in den Atlantischen en in den Stilléij Oceaan :al hebbe"n. Senator Pepper heeft een ond-r- ïoud gehad met een der onderminis- ers, waarbij hij de hoop uitsprak, dat ie Amerikaansche neutraliteitswet eer- Ier door een stilzwijgende overeen- AANVALLEN OP ENGELAND. In Zuid-Engeland zijn, naar aan het D. N. B. wordt gemeld, twee fabrieken van de Engelsche vliegtuig-industrie in den nacht van Maandag op Dinsdag gebombardeerd. Hierbij werd een con structiefabriek voor vliegtuigen zwaar getroffen en in een deel van deze fabriek aanzienlijke vernielingen aan gericht. Als gevolg van de talrijke neergeworpen brisant- en brandbom men van alle kalibers ontstonden er verscheidene ontploffingen met hard nekkige branden. De tweede fabriek, een fabriek van vliegtuigonderdeelen. is door een groep Duitsehe vliegtuigen succesvol met bommen bestookt. EEN OPROEP VAN MENZIES. Naar de Engelsche Nieuwsdienst meldt, heeft de Australische minis ter-president, Menzies, na zijn terug keer te Sydney een oproep uitge vaardigd ten gunste van een ver- eeniging van alle politieke partijen. Hij verklaarde,: „Wij hebben de mede werking noodig van allen, om deze zwaarste crisis van onze geschiedenis te boven te komen". Met betrekking tot de Ver. Staten verklaarde Men zies: „Ik geloof, dat wjj niet tever geefs op Amerika rekenen, doch de komende zes maanden moeten wij al leen op ons .zelf bouwen. Het is nood zakelijk, dat Australië zijn oorlogs productie enorm vermeerdert en de productie en het verbruik Met niet- essentieele goederen laat v#en." IN VERBAND MET DE JONGSTE GEBEURTENISSEN. De secretaris van Roosevelt, Early, heeft medegedeeld, dat Roosevelt er mede bezig is om, met het oog op den zich snel wijzigenden internationalen toestand, zija rede te veranderen. Bij het redigeeren van zijn rede wordt hem advies gegeven door-deh tooneel- schrijver Robert Sherwood en den New Yorkschen rechter Samuel Rosen- man, aldus het D.N.B. Vermoedens omtrent de rede De New Yorksche bladen vragen zich in hun commentaren op het oogenblik af, of president Roosevelt in zijn aan gekondigde rede zal ingaan op de uit eenzettingen van groot-admiraal Rader. Alle bladen zijn het er over eens, dat de positie van Roosevelt buitengewoon moeilijk is. Men vermoedt, dat hij stel lig de volgende drie punten zal be spreken 1. Een verhoogde hulp voor Engeland op elke mogelijke manier; 2. De pan-Amerikaansche solidariteit en de noodzakelijkheid eener ge meenschappelijke verdediging op militair ea economisch gebied; 3. Een beroep op het Amerikaansche volk tot de grootste eensgezindheid met het oog op de zware crisis. Opvallender in dit verband zijn de commentaren der bekende journalisten Alzop en Kintner in de Washing ton P o s t. Zij bevestigen, dat ditmaal van alle kanten een buitengewoon zware druk op Roosevelt wordt uitge oefend, doch dat de president voor een zwaar dilemma staat. Een zijner advi seur!» heeft gezegd, dat wanneer de politiek van Roosevelt mislukt, zijn ambtsperiode niet alleen een persoon lijke nederlaag wordt, doch met een volkomen versplintering der natie zal eindigen. Roosevelt is in de positie van een man, die zgn geheele vermogen op één kaart zet en thans ziet, dat hij het spel zal verliezen, daarbij echter nog de mogelijkheid heeft, om ofwel dubbel te wedden of op te houden. nlogelijkheid eei olkss temming. OVER DE PLICHTEN BU EEN VIJANDELIJKE INVALSPOGING. S. P. T. meldt uit Londen; Minister president Winston Churchill hééft in een boodschap aan alle mannen en vrouwen van Groot-Britannië de plich ten geformuleerd, welke bij een Vijan delijke invalspoging op de burgerbe volking zullen rusten. Deze boodschap zal binned énkele dagen worden ge publiceerd in den vorm van een vlug schrift, dat in .een oplage van ruim 14.000.000 exemplaren over het ge heele land zal worden verspreid. De Londenschè correspondent van Goeteborgs Handels- en Scheepvaartblad geeft Engel sche persstemmen weer, waarin groo tere beperkingen .geëischt werden met het oog op den doodelijken ernst van den toestand. De D a i 1 y M a i 1 schrijft b.v.: Men mag wegens deze slagen in den Atlantischen Oceaan thans nog slechts het allernoodzakelijkste aan levensmiddelên importeeren. De be schikbare levensmiddelen moeten streng gerantsoeneerd Worden, opdat eindelijk arm en rijk gelijkgesteld wordt. De levensmiddel-parasieten moeten zonder pardon bestraft worden. Op elk terrein en vooral in den land bouw en op 'de scheepswerven moet onder hoogen druk dag en nachjt ge werkt worden. De Daily Herald vraagt om méér schepen, meer kanon nen en meer vliegtuigen. De Daily Telegraph klaagt erover, dat men het volk ontevreden maakt, omdat de voedingspositie slecht is en omdat dé regeering tegfnover de als gevolg van sluikhandel tot een fantastische hoogte oploopende prijzwi van levensmjdde- len werkeloos toeziet. Ruipr dertig senatoren en afge vaaroigden zijn onder voorzitterschap van senator Wheeler bijeengekomen om de mojjplijkheid te overwegen een volksstemming over de kwestie der Amerikaansche deelneming aan den oorlog te houden. Naar senator Whee er na deze vergadering aan de pers verklaarde, is men nog niet tot een definitief besluit gekomen. De gebeurtenissen op Kreta en de ver nietiging van de Hood zijn nieuwe be wijzen, hoe nutteloos het zou zijn in dien de Ver. Staten aan den oorlog gaan deelnemen. Het Amerikaansche volk wil geen „faillieten oorlog" overnemen. De bescherming der Ameri kaansche marine. De minister van Marine, Knox, heeft in een brief aan den woordvoer der van het Huis van Afgevaardigden de aanneming van een wet geëischt, welke de commandanten van Ameri kaansche oorlogsschepen machtigt „binnen de Amerikaansche territoriale wateren alle stappen te ondernemen, welke zij tot bescherming der Ameri kaansche marine noodig achten". Krachtens de bestaande wet bezit al leen de opperste marineleiding eer dergelijke machtiging. Knox voegde hieraan toe, dat deze nieuwe wet slechts dient tot bescherming van de Amerikaansche marinevaartuigen. Aanmelding voor militairen dienst. President Roosevelt heeft een pro- clamati# uitgevaardigd, krachtens welke een nieuwe lichting zich voor den militairen dienst moet aanmelden. Alle Amerikaansche burgers die voor 1 Juli a.s. 21 jaar oud worden, moeten zich aanmelden. DREIGENDE OPSTAND? De toestand in Transjordanië wordt steeds meer gespannen, sdiiit het D. N. B. uit Damascus. Emir Abdoellah houdt zich verborgen of hegft Amman verlaten, sinds hij openlijk een stand punt, tegen Irak heeft ingenomen. Vroegere Arabische rebellen uit Pa lestina, die naar Irak en Transjordanië gevlucht zijn, treffen op het oogenblik toebereidselen voor een opstandige be weging tegen de Britsehe overheid en tegen Emir Abdoellah. Uit Amman komt het gerucht,'dal deze opstand geleid wordt door den kroonprins, Emir Tatal. VON PAPEN BIJ TURKSCHEN MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. De Duitsehe ambassadeur te An- r kara heeft hedenochtend een bezoek gebracht aan den Turkschen minister van Buitenlandsche Zaken. DORIOT VOolt SAMENWERKING TUSSCHEN FRANKRIJK EN DUITSCHLAND. Op het Congres van de Fransche volkspartij heeft de voorzitter, Jacques Doriot. zich opnieuw voor samenwer king' met Duitschland uitgesproken by den opbouw van een Nieuw Europa. De nederlaag van Frankrijk is h^t logische gevolg van de revolutionaire crisis in Frankrijk geweest. De revo lutie moet het logische gevolg van de nederlaagf zijn. De nationale revolutie moet tot uiting komen in sociale en landbouwkundige hervormingen. Daar bij moet er een volkomen politieke zuivering komen en tot dat doel eeh aaneensluiting van alle revolutionai ren. Verder kwam Doriot op voor de voortzetting van den strijd z|jner partij tegen jodendom en vrijmetse larij. IN DUITSCHLAND GEEN CRISIS TE WACHTEN. De Amerikaansche minister van Landbouw hééft, naar deNewYjrk Times meldt, een rapport gepubli ceerd over de levensmiddelenpositije in Europa. Hierin wordt o.a. gezegd,] dat in het onbezette Frankrijk, evenals in Spanje en Fjnland gebrek aan belang rijke levensmiddelen bestaat. Hie# an daar vertoonen zich in Europa teéke- nen van ondervoeding. De levensitiid- delenpositie van Duitschland is thans echter beter dan in de oorlogsjaren 1914—1918. Dutischland staat geen levensmidde lencrisis te wachtten De oorlog hieeft Duitschlands levensmiddelen productie nauwelijks beïnvloed. Het Duitiche volk, in het bijzonder de soldaten, ar beiders en kinderen worden thans;be ter gevoed dan in den wereldoorlo Zon op 5.28, onder 21.47. Maan op 7.33, onder 23.28. Men is verplicht te verdnis- ter„a van zonsondergang tol .zonsopkomst Lantaarns van voerinigeii moeten nor na zonsonder danrf onisleken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1