Nieuwe maatregelen NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN isingen omtrent het vervolg op Kreta in hei belang van den consument ion tn titaan u ensdag 4 Juni 1941 i juigang, No. 20645 Generaal Dentz ontkent Duitsche bezetting van Syrië |aar nog een invasie in Engeland? Engelsche stemmen over het verlies van Kreta. Dagorder van Von Brauchitsch. NIEUWE REGEERING IN IRAK. Voor vriendschappelijke samenwerking met Engeland. Weigering tot verkoop en „koppelverkoopen" strafbaar gesteld Ofiverbiddellijke oorlog tegen den „sluikhandel in het klein" HET PERSOONS BEWIJS. Eerst na 1 Januari 1942 verplicht. EX-KEIZER WILHELM OVERLEDEN. HET VERBLIJF VAN WINANT IN DE VER. STATEN. Roosevelt weigert mededeelingen. Scherpe critiek op Churchill verwacht. Spanning in Zuid- Amerika. OUDSCHE Boreatt: MARKT SI, TEL. 2745 Postrekening 484*0 Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. i v pfe buitenlandsche zijde is in de drasse de vraag gesteld, welke ng men van Duitsche zijde zou nen bü een eventueelen Engel- I opmarsch naar Syrië. PW# Duitsche zijde werd geantwoord, L^een Engelsch-Fransche aangele- lanheid zou zün. Op welke wijze Frank- Lïjeneigd zou zijn de thans bestaan- liSptsch-Fransche verhouding in een jdijk geval in te schakelen, is een lettg, die men slechtsln het practische [pral zelf kan behandelen. Theoretisch rilt daarover vooruit niets te zeggen: is politieke kringen van de Duitsche Iteofdstad herinnerde men in dit ver- aan de ondubbelzinnige woorden Ini het Fransche staatshoofd, maar- t Petain en zijn minister van Bui- dsehe Zaken, admiraal Darlan, Ijlt Frankrijk zijn grondgebied zal ver- I ledigen, waar dan ook. Duitschland is isrd bereid, zoo kon men te Ber- Ijjs vernemen, den Franschen dit hei- recht van natie toe te staan. "De Fransche hooge commissaris in generaal Dentz, heeft in een leieel communiqué de bewering sproken, dat de Duitschers tot liebraetting van Syrië overgaan en dat Ik fransche regimenten aldaar thans IpUdelük door Duitsche regimenten Invingen worden. Geen enkele plek hu het gebied van Syrië of van den iLibsnon, zoo wordt van Fransche zijde I Wielaard, is door Duitsche troepen |M I Ondanks deze tegenspraak, welke Imds Maandagavond door Radio Le- riste werd verspreid, beweerde de Kt» Yorksche omroep Dinsdagavond 11 uur opnieuw, dat afdeelingen «etoriseërde Duitsche infanterie I tali den Men Mei in Syrië .aanwezig I »u*n, waarbij zij de haven van Lat- I taquieh bezet hadden. Deze afdeelingen landen met vrachtauto's en pantser- Intens zijn uitgerust. De bevolking w Lattaquieh, zoo wordt in het com- IBBniqué opgemerkt, weet nauwkeurig, hi nimmer een landing van Duitsche I troepen in deze haven heeft plaats ge- I lad, want men zou de gemotoriseerde I rosheden toch moeilijk hebben kun sten verstoppen. Voorts noemt het Iwotmmiqué van generaal Dentz het llngelsche radiobericht, als zou het J Innsehe hospitaalschip Canada, clat de I ridge week uit Marseille naar Biroet I tfkomen is met de opdracht zieke sol- I éllen van het Levantleger te evacu- |«fen, vijfhonderd Duitschers aan boord ||ek«d hebben, die zich in Syrië en den lubenon genesteld zouden hebben, een I troole leugen. Deze tendentieuze be- I mhten, zoo merkt het Fransche com- I kuniqué op, zijn afkomstieg van de jampsgne, welke de Engelsche pers op Irot oogenblik ontketend heeft. Zij IWiiien ten doel, de beweerde neste- I Sag van de Duitschers in Syrië als een Ijwrwendsel te gebruiken, om een IWtscher. aanval te rechtvaardigen. I Omtrent de Dardanellen en den toe- Ihtpweg van de Zwarte Zee naar de (■Mellandsche Zee is te Berlijn noch fo zin van geografische, noch van Iwdtoriale wijzigingen iets bekend. I deze verklaring werd geantwoord |b«W vraag van buitenlandsche jour feuten. I Vu Duitsche zijde werd hieraan toe- IJWcgd, dat men uitsluitend aan de {««ghebbende volken overlaat in |J"*Wre zij gevolgtrekkingen maken nieuwe feiten als gevolg van de IJJMtenissen op Kreta. Duitschland *h«leehts belang in de kwestie welke iPWe Engeland inneemt. Voor de hand IS.welke conclusies Engeland moet I "«en. Jfe gisteren deelde men te Berlijn mede omtrent de verhouding .AlandTurkije. JJBerUjnsehe corr. van de N.K.C. Tpjbeert d.d. 3 Juni: naast de groote activiteit op gebied voorloopig ook op mili. lteLterrein acties gaande zullen leert een blik in de Duitsche IJ®*'an gisteren. Wederom kan men IKs *en dat ®^reta |een eindpunt. lts»01'' maar slechts "een tappe op Fa*.weg van de oplossing van de pro- Iwelke het Oostelijk gedeelte IÜn v Middellandsche Zee opwerpen. Ij? Van trouwens niet verwachten, l5aii.u Er>gelscheri van het Euro- vasteland zijn verwijderd, d< ï^wchers hun tijd zullen laten, ten- I te kunnen herstellen. De iSt» 1dat het offensief van gene- bij Golloem zou zijn ge- I vSt" moe' men onjuist noemen. Nu I 'f kanden van de Duitsche weer- on men zich ook van daar uit ■•"wjitojd in Noord-Afrika kan men- (V"! net naar veler meening niet 'jmeer duren voordat het groote de richting van Alexandrië voortgezet. Het experiment Kreta is voor de volle honderd procent gelukt. Dit feit heeft bij velen de twijfel aan de moge lijkheid van een invasie in Engeland weggenomen. 'Immers: het is gelukt een groot aantal troepen van de lucht uit op een zoowel door het leger als door de vloot goed verdedigd eiland neer te laten en het te bezetten. Boven den heeft men daarbij belangrijke praktische ervaringen opgedaan. De landing op Kreta heeft voorts geleerd dat ook een landing op groote schaal als mogelijk moet worden beschouwd. In verband hiermede kan men vaststel len dat het aantal dergenen, zoowel in politieke als in militaire kringen, die nog aan een invasie op het Engelsche eiland in dit jaar gelooven, zeer be langrijk is vermeerderd. Volgens S.P.T. is de blijdschap over de overwinning op Kreta groot, maar overschat men deze in verantwoorde lijke kringen geenszins. Op typeereyde wijze wordt deze gedachtengang tot uiting gebracht in een artikel in de Frankfurter Zeitung. Het blad constateert, dat niemand in Duitsch land zich tot een onbezonnen onder schatting van den tegenstander zal laten verleiden. De strijd in de wateren om Kreta wordt van historische beteekenis ge acht, maar toch aarzelt men deze ge vechten, waarin de Duitsche lucht macht haar superioriteit heeft bewezen, beslissend voor den afloop van den oorlog te noemen. Men houdt er boven dien terdege rekening mede, dat Enge land zijn posities in Irak en Li bye niet zonder slag of stoot zal prijsgeven. Welingelichte kringen achten de moge lijkheid zelfs vrij groot, dat Engeland in de naaste toekonSst een actie zal ondernemen om Syrië te bezetten. In den ochtend zijn berichten uit Cyprus binnengekomen, volgens welke de Britsche autoriteiten koortsachtig aan de versterking van het eiland werken. Grieksche mannen melden zich op verzoek der autoriteiten voor het leger aan. Vele Engelsehen, wier tegen woordigheid niet noodzakelijk is. zijn geëvacueerd. Alles wijst er op, dat de Engelschen hier een herhaling van de actie tegen Kreta verwachten, ofschoon de moeilijkheden van een aanval we gens den afstand veel grooter zouden zijn. Ut de uitlatingen der Duitsche avondbladen blijkt, dat de bewegingen van de Engelsche vloot in het Ooste lijke bekken van de Middellandsche Zee sterk de aandacht trekken van Duitsche militaire kringen. Waarschijn lijk zullen in de komende dagen, nu een deel der Duitsche luchtstrijdkrach ten door het beëindigen van de actie op Kreta is vrij gekomen, deze aanvallen doen op de Brtische zeestriidkrachten. Dit zou een inleiding kunnen zijn voor den grooten strijd tegen de Engelschen in het Naburige Oosten. De Daily Herald nfeldt, dat Australiërs en Nieuw-Zeelanders. die van Kreta naar Egypte zijn ontkómen, vertellen, dat de vlucht alleen gelukt is aan degenen, die er in geslaagd waren zich dikwijls dagen lang ver borgen te houden voor de Duitschers in de bergen van Kreta. Het blad noemt het verlies van Kreta een „zwaren'&lag voor het Brit sche luchtwapen". Men moet zich af, vragen, zoo schrijft het dagblad, wqaA om Engeland deze nederlaag niet be spaard is,' vooral daar Engelsche troe pen zich reeds sedert November 1940 op het eiland bevonden. De News Chronicle schrijft in een hoofdartikel, dat de slag van Kreta Engeland weer eens een evacuatie heeft gebracht en de Duitschers heb ben van hun kant een in strategisch opzicht uiterst belangrijk eiland in hun handen. Vooral is het Duitsche prestige gestegen, want zij hebben iets vol bracht, dat men eenigen tijd geleden nog als volkomen onmogelijk had' be schouwd. De zslag om Kreta heeft ge toond, dat zelfs oorlogsschepen onder bepaalde omstandigheden niets ver mogen te doen tegen luchtaanvallen. De Daily Express spreekt de epvatting uit, dat de zware verliezen, flie de Engelsche Vloot door de Duit schers bü Kreta zün toegebracht, nauwelijks goedgemaakt kunnen wor den. „Ik vrees, dat de verliezen der Nieuw-Zeelandscbe troepen in de ge vechten op Kreta zeer zwaar zün", seinde de Nieujw-Zeelandsche premier, Fraser, aan zijp plaatsvervanger Nash, volgens een bericht uit Wellington. Zooals reeds in het kort gemeld, heeft Nash aangekondigd, dat komende week het parlement bijeengeroepen wordt voor het vernemen van bijzonderheden over deze gevechten. Ook in Australië hebben deze diepen indruk gemaakt, zoodat de Australische premier ver klaarde: „Het gevaar is groot, doch wü moeten het vastberaden tegemoet treden". De opperbevelhebber van het Duit sche leger, generaal-veldmaarschalk Von Brauchitsch, heeft aan de op Kreta in den strijd geworpen troepen van het leger de volgende dagorde uitgevaar digd: „Soldaten. Kreta is hecht in Duit sche handen. Gü, bergjagers, pionniers en strijders der andere wapens hebt tezamen met de kameraden van het luchtwapen dit belangrijke steunpunt v.an den vijand in den kortsten tijd veroverd. Bij ongewoon moeilijke terrein- en weersomstandigheden heb ben in .zware gevechten en onder de grootste inspanningen uw strijdkrach ten, dapperheid en superioriteit weder om in de hoogste mate haar waarde getoond. Ik zeg u dank en weet, dat gij Verder uw plicht-zult doen, overal, waarheen het bevel van den Fiihrer u zendt." Naar Ofi uit Bagdad meldt, heeft Djemil Madfai in Irak een nieuwe regeerirg gevormd. Reuter meldt, dat Djemil Madfai reeds lang voor een vriendschappelijke samenwerking met Engeland heeft ge pleit. „Het kabinet", aldus vervolgt Reuter, „bestaat geheel uit de machtig ste leiders, die Engelsch gezind zün." Te Berlijn gelooft men niet, dat met den wapenstilstand tusschen Engeland en de Engelsche satellieten van de nieuwe Iraksehe t>'geering het verzet van de nationale kringen in Irak tegen Engeland ten einde is, aldus het A.N.P. Deze opvatting huldigde men zeer al gemeen in politieke kringen, waarbü men er vooral op wees, dat niet de nationale krachten den wapenstilstand hebben gesloten. Nog geen rust in Iraksehe hoofdstad. Volgens berichten uit Beiroet heb ben aldaar uit Bagdad aangekomen reizigers verklaard, dat de rust in de Iraksehe hoofdstad nog niet weerge-, keerd is en dat de autoriteiten daarom den uitzonderingstoestand handhaven. Voorts wordt meegedeeld, dat zoowel de -ongeregelde als de geregelde Irak sehe troepen, die bü Bagdad geconcen treerd zün, den wapenstilstand met Engeland van de hand wüzen. L AN O DUITSCHLAND "JRKSCHE I BYE Nu de bezetting van Kreta door de Duitschers voltooid Is vraagt men zich af in welke richting de strijd zich thata zal verplaatsen. Sjrriü. Cyprus en Egypte warden in dit «r- bsnd genoemd. Bovenstaand kaartje-heeft een beeld van het Oosteigk bekken der Mid dellandsche Zee, dat momenteel het boofdtooneet van den oorlog la, (Kaart van Pelt). In een dezer dagen gehouden persconferentie heeft de gemach tigde voor de prijzen, mr. H. L. Schokker, een uiteenzetting gege ven van de taak van zijn dienst en daarbij een overzicht gegeven van het resultaat, dat na gen half jaar hard werken is verkregen. Ook kondigde hij nieuwe maatregelen aan, welke in het belang van den consument genomen dienen te worden. Mr. Schokker zette allereerst uiteen, dat de periode, waarin de dienst tot nu toe werkzaam is geweest, met alle kracht is getracht het geheele veld der prijzen te overdekken met voorschrif ten en regelingen. Dit net van maatre gelen maakt op menigeen nog geen eleganten indruk, maar in eerste in stantie kwam het er op aan ongeluk ken in den zin van ongecontroleerde pryssty gingen te voorkomen. Op het oogenblik, dat het niet meer mogelijk bleek, de totstandkoming der prijzen over te laten aan vrüe krachten, wer den die maatregelen noodzakelijk. De gemachtigde voor de prijzen en zyn medewerkers zoo betoogde mr Schokker beschouwen zich min of meer als vry gestelden van een leger van acht millioen ongeorganiseerde consumenten, die zonder het ingrijpen van de overheid overgeleverd zouden zyn aan ontwrichte markten. De fundamenteele rechten van deze acht millioen moeten worden verde digd. Zoowel consument als producent moeten concessies doen. Wü zijn als het ware rond een vetpot geschaard, wa-yin heel wat minder zit dan vroe ger. Ieder zal daaruit het zijne moeten hebben. Daarom zal ook ieder nu iet9 minder ontvangen, ook de consument, voor wien het leven ongetwijfeld duur der is geworden. De gevaarhjke spanningen, die eeni- ge maanden geleden nog in het samen stel der prijzen traden, zijn op het oogenblik grootendeels bedwongen. Men kan wel zeggen, dat men het prijs, niveau in de hand heeft gekregen. Dit is voor een niet gering déél het gevolg geweest van de wijzfe, waarop de dienst van den gemachtigde voor de prijzen kon worden gebouwd, nl. door de prijs vorming en de prysbeheersching in één instantie te vereenigen. De prijsbeheersching is Lu wel op toeren gekomen, sinds Februari wer den 1330 tuchtbeschikkingen gewezen met een totaal bedrag aan boeten van eenige voldoening, doch het iReaal is pas bereikt, Indien de inspecteurs der prijsbeheersching werkloos zijn gewor den, omdat er geen overtredingen meer zijn. De kracht kan niet liggen in de rol van werkende gerechtigheid, maar in eea^oepele, opbouwende coördinatie van dë belangen van consument en producent. Daardoor zullen de goede ren in onze volkshuishouding op rechtvaardige wyze kunnen worden verdeeld. DE NIEUWE MAATREGELEN In de komende periode zoo zeide mr. Schokker zal in de eerste plaats getracht worden den kantigen indruk, dien het geheel der prijsmaatregelen nu nog geeft, weg te nemen. In ver band hiermede zün verschillende maatregelen in voorbereiding. Zij zijn er vooral op gericht den consument en den bonafiden kleinhandelaar te be schermen. Een belangrijke stap in deze richting is reeds gezet met het prijs- aanduidingsbesluit, dat op 24 Mei in werking is getreden. Op dezen weg voortgaande, is een regeling in voorbe reiding, welke eenige, nog vrije gebrui- kelüke vormen van ontduiking der voorschriften verbiedt. Verbod van weigering tot verkoop. De goeden niet te na gesproken aldus mr. Schokker zün er nog ta- melijk veel producenten en handelaren, die weigeren bepaalde artikelen te verkoopen of die voorraden achterhou den, omdat zü van meening zü'n daar mede in de toekomst door een stijging der prijzen op. meer lucratieve wüze handel te drijven dan op dit oogenblik. Dit is zeer ongewenseht en onder de tegenwoordige omstandigheden in geen geval toelaatbaar. De goederen welke er zyn, zullen in den handel moeten worden gebracht, waar er behoefte naar is en tégen de prijzen, welke er voor gelden. Geen koppelverkoopen meer Een tweede maatregel, welke op dit terrein in voorbereicling is, betreft een verbod van gekoppelde verkoopen. By- na iedereen heeft op het oogenblik al eens ondervonden, dat hij, wanneer hij bijv. een blik melkpoeder wilde koopen dit slechts kon doen, wanneer hy zich ook een artikel aanschafte, waaraan hij op dat oogenblik allerminst be hoefte had. Men begrijpt, dat derge- lyke gebruiken niet 'geduld kunnen worden. Vandaar, dat ook koppelver koopen strafbaar worden gesteld. Bestrijding van den sluikhandel. Een tweede gebied, waaraan in de volgende periode extra veel aandacht zal worden besteed, is dat van den sluikhandel. De gemachtigde voor de prijzenxdoelt hierbij niet uitsluitend op den sluikhandel in het groot. Deze gaat met groote winsten gepaard en is uiteraard a-sociaal en zelfs misdadig. Vooral zal hij ook- aandacht besteden aan heel eenvoudige overtredingen, als bijv. het koopen van een ei zonder bon voftr een prijs, welke wellicht slechts enkele centen hooger is dan den officieelen vastgestelden prijs. De huisvrouw, die er haar eer in stelt onder alle omstandigheden haar gezin van het noodige te voorzien, zal er spoedig toe geneigd zyn haar hart sterker te laten spreken dan haar ver stand. Dit is eenerzijds wellicht begrij pelijk, maar men moet inzien, dat één illegaal ei per week en per persoon neerkomt op acht millioen sluikhandel eieren per week over het geheele land. Hetzelfde geldt voor aardappelen en boonen en tal van andere eerste levens behoeften. Het zijn dus,juist deze een voudige vergrijpen, welke den groot handel in verboden goed mogelijk ma ken. Daarom is ook de kleinste over treding van de distributiemaatregelen en prijsvoorschriften verwerpelijk. Men heeft zich in de komende maan den tot taak gesteld den onverbidde- lijken oorlog te voeren tegen den sluik handel. Behalve kwaadwilligen zoo be sloot mr. Schokker zyn belangwekken de beschouwing zijn er ook lieden, die de prijsvoorschriften overtreden uit onwetendheid. Zij verdienen niet in de eerste plaats straf, maar vooral een opleiding. Ook aan dit gebied, dat van de voorlichting en opleiding dus, wordt veel aandacht besteed. Om de genen. Mie iets met prijsvoorschriften te maken hebben, bij hun studie te helpen, is een brochure samengesteld, ggtiteld „Zakenman en prijspolitiek". In groote lijnen is in deze fraai uitge voerde en met talrijke teekeningen ver luchte brochure, welke door haar groo ten inhoud den vorm van een boek werk heeft aangenomen, alles te vin den, waaraan men zich dient te houden. De vrij moeilijke materie is in deze brochure zoo overzichtelijk en begrij pelijk mogelijk verwerkt. Het boekje is geheel gratis beschikbaar voor ieder, die de moeite neemt het bij den dienst van den gemachtigde voor de pryzen te 's-Gravenhage aan te vragen. De Staatscourant van gisteren bevat een uitvoeringsbesluit Persoonsbewij zen III van den secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken, waarbij wordt bepaald, dat het steeds bij zich dragen van een persoonsbewijs is verplicht van I Januari 1942 af. 4Het eerste uitvoeringsbesluit had bepaald, dat men na 1 October 1941 van een persoonsbewijs moest zijn voorzien. Red.) Zon op 5.21; onder 21.56. Maan op 16.35; onder 3.14. Men is verplicht te verduis- ter-a van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns vgn voertuigen moeten uur na zonsonder- f UIUVICU 'I BUI ua AUII9U S <sn« ontstoken worden. iwmv De voormalige keizer van Duitsch land, Wilhelm II, is hedenochtend 11 uur 30 min. in huize Doorn overleden. ONTEIGENINGSRECHT VAN DEN PRESIDENT GEVRAAGD. De Amerikaansche ambassadeur te Londen, Winant, heeft gisteren een be zoek gebracht aan den minister van Buitenlandsche Zaken, Huil en vervol gens aan president Roosevelt. Het doel van het bezoek van,Winant aan de V.S. is, Roosevelt met alle hem ter beschikking staande overtuigings kracht te doen weten, dat de tyd dringt. Deze mededeeling doet de Washingtonsche correspondent van de N e w-York Herald Tribune, die in zeer nauw contact staat met re- geermgskrihgen. Het is de opvatting van den ambassadeur, dat een verdere vertraging van doeltreffende acties van den kant der V.S. een situatie moet doen ontstaan, waarbij ieder ingrijpen der V.S. ter verhindering van de Brit sche ineenstorting te laat zal komen, aldus de correspondent, die dit moti veert met aan te duiden, dat een ver dere instandhouding van het Britsche moreel gezien de aan de bevolking op gelegde oorlogsoffers en de ontzenu wende reeks van Britsche tegenslagen alleen dan kan worden verwacht, wan neer een gegronde hoop bestaat op een spoedig, actief ingrypen der V.S. Al leen gen onmiddelyk, beslissend in grijpen van den kant der V.S. met meer dan alleen oorlogsleveranties kan een verandering bewerkstelligen. President Roosevelt heeft in de pers conferentie alle vragen over het doel van de besprekingen met Winant van de hand gewezen. Hij beperkte zich tot de mededeeling, dat de besprekin gen met Winant heden zullen worden voortgezet. De volmachten van Roosevelt. Roosevelt heeft met leidende Con gresleden een bespreking gevoerd over een wet op de inbeslagneming van particulieren eigendom. Tegelijkertyd heeft de onderstaatssecretaris in het ministerie van Oorlog, Patterson, m een persconferentie een verklaring af gelegd betreffende dit "wetsvoorstel. Hy zeide, dat de president volmacht moet hebben om de algeheele produc tiekracht van de Ver. Staten voor de bewapening aan het werk te zetten. Volgens de dienstplichtwet heeft de regeerir.g het recht de vryheid van particulieren te besnoeien en er is derhalve geen reden voor een uitzon deringspositie van den particulieren eigendom aanwezig. Amerikaansche deskundigen ver klaren, dat het wetsvoorstel in zijn formuleeringen zoo ver-strekkend is, dat de president daardoor onder megr zou kunnen overgaan tot het onteige nen van vliegtuigen, vrachtwagens en andere automobielen, allerlei gebou wen (byv. pakhuizen), spoorwegen, schepen en andere bezittingen. Van veel beteekenis is ook de voor den president opgeëischte volmacht om de prijzen te bepalen voor de te ont eigenen goederen of zaken. Radiotoespraak van Knudsen De leider van het bewapeningsbureau der Vereenigde Staten Knudsen, heeft met het doel de bewapeningsindustrie te stimuleeren voor de radio een toe spraak gehouden. Hy verklaarde, dat de proclamatie van den nationalen noodtoestand door president Roosevelt een bevel is om de inspanning van Amerika te verdubbelen. Men rekent op volmachten om een verlenging van den arbeidstyd te kunnen invoeren. NA DE VEROVERING VAN KRETA. Alle teekenen duiden erop, zoo meldt de Herald Tribune uit Londen, dat Churchill op de eerstvolgende zit ting van het parlement een scherpe critiek over het einde van den slag op Kreta te hooren zal krijgen. Hij zal zich geplaatst zien tegenover de scherp ste critiek sinds het overnemen van de regeering. PERUVIAANSCHE TROEPEN AAN GRENS VAN ECUADOR? De bladen te Quito publiceeren op de voorpagina onder vette opschriften be richten over beweerde Peruviaansche troepenbewegingen aan de grens van Ecuador. J)eze berichten zijn echter tot dusver dook het ministerie van Buiten landsche van Ecuador niet be vestigd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1